लिखित नतिजा

मिती विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त
2079/12/17 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०००९-१००१३/०७७-७८ (खुला/समावेशी) संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित विभिन्न सेवा समूह, रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 2080-01-05 2080-01-06 2023-04-01 02:56:59
२०७९।१२।१७ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं 11309/077-78 (आ.प्र.) संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित विभिन्न सेवा समूह, रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2080-01-04 2080-01-04 2023-03-31 17:03:55
२०७९।१२।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्वर १६६९६-१६७०२/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-31 14:15:24
2079/12/15 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०००८/०७७-७८ (आ.प्र.) संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित विभिन्न सेवा समूह, रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 2080-01-03 2080-01-03 2023-03-30 04:09:29
२०७९/१२/१५ लोक सेवा आयोग¸ ईलाम कार्यालय ईलामको विज्ञापन नं. १०६०३-१०६०७/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-30 02:57:50
2079-12-15 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13453-13457/077-78,(खुला/समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित विभिन्न सेवा समूह, रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2080-01-05 2080-01-07 2023-03-29 21:57:40
2079-12-15 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 13452/077-78 (आ.प्र.) संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित विभिन्न सेवा समूह, रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2080-01-03 2080-01-03 2023-03-29 21:54:36
२०७९।१२।१५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९१०-११९१६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न सेवा समूह, रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-29 21:42:11
२०७९/१२/१४ लोक सेवा आयोग¸ खोटाङ कार्यालय दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५३-१०९५८/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-29 03:26:05
2079/12/14 लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०८-१५७१३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 2080-01-05 2080-01-05 2023-03-28 23:20:16
२०७९।१२।१४ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०९/०७७-७८ (आ.प्र.), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत विभिन्न सेवा समूह, रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-28 21:17:40
२०७९।१२।१४ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५३५३-१५३५७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 2080-01-05 2080-01-06 2023-03-28 19:41:49
2079-12-13 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 14403-14408/077-78 (खुला/समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित विभिन्न सेवा समूह, रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2080-01-05 2080-01-07 2023-03-28 02:10:21
2079-12-13 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 14402/077-78 (आ.प्र.), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित विभिन्न सेवा समूह, रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2080-01-03 2080-01-03 2023-03-28 02:01:43
2079/12/13 लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं. १२५०३-१२५०९/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत विभिन्‍न सेवा समूह तर्फ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2080-01-05 2080-01-08 2023-03-28 00:53:56
२०७९।१२।१३ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५८-१४७६१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-27 23:14:32
2079/12/12 लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १५७०७/०७७-७८ (आ.प्र.), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित विभिन्‍न सेवा समूह तर्फ खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2080-01-04 2080-01-04 2023-03-27 04:10:38
२०७९/१२/१२ लोक सेवा आयोग¸ खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५२/०७७-७८ (आ.प्र.), न्याय /न्याय, प्रशासन /सा.प्र. र प्रशासन/लेखा, सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-12-03 2079-12-03 2023-03-27 04:09:45
2079/12/12 लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं. १२५०२/०७७-७८ (आ.प्र.), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित विभिन्‍न सेवा समूह तर्फ खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2080-01-04 2080-01-04 2023-03-27 04:09:11
२०७९/१२/१२ लोक सेवा आयोग¸ इलाम कार्यालय, इलामको विज्ञापन नं. १०६०२/०७७-७८ (आ.प्र.), न्याय /न्याय र प्रशासन /सा.प्र. सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-12-03 2079-12-03 2023-03-27 04:00:22
२०७९।१२।१२ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२८६०-१२८६५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-27 03:29:23
२०७९।१२।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५७/०७९-८० (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-26 22:04:56
2079-12-11 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं 16303-16306/077-78 (खुला/समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित विभिन्न सेवा समूह तर्फ खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2080-01-05 2080-01-06 2023-03-26 02:16:31
2079-12-11 लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं 16302/077-78 (आ.प्र.), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित विभिन्न सेवा समूह तर्फ खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2080-01-03 2080-01-03 2023-03-26 02:10:33
२०७९।१२।११ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५३५२/०७७-७८ (आ.प्र.), न्याय/न्याय, प्रशासन/सा.प्र.सेवा/समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी( अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-26 01:04:57
२०७९।१२।११ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५७/०७७-७८ (आ.प्र.), न्याय/न्याय, प्रशासन/सा.प्र.सेवा/समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी( अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-26 01:02:54
२०७९।१२।११ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२८५९/०७७-७८ (आ.प्र.), न्याय/न्याय, प्रशासन/सा.प्र.सेवा/समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी( अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-26 00:58:41
२०७९।१२।१० लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं 13810-13815/077-78, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), संयुक्त तथा एकीकृत सेवा/ समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2080-01-05 2080-01-06 2023-03-25 02:00:00
2079-12-10 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं 13809/077-78(आ.प्र.), संयुक्त तथा एकीकृत सेवा/समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी( अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2080-01-03 2080-01-03 2023-03-25 01:44:39
२०७९।१२।९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५९/०७९-८० (आ.प्र.), राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, अधिकृत प्रथम पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-23 22:39:24
२०७९।१२।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४६/०७८-७९ (आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, एकिकृत चिकित्सा समूह, औषधि व्यवस्थापक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-20 18:04:16
२०७९।१२।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४५/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एकिकृत चिकित्सा समूह, औषधि व्यवस्थापक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-20 18:03:09
२०७९।१२।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४४/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, औषधि व्यवस्थापक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-20 18:00:17
२०७९।१२।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४३/०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-19 22:50:52
२०७९।१२।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४२/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-19 22:49:42
२०७९।१२।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४१/०७९-८० (मधेशी), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, जनरल डेण्टल उपसमूह, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-19 22:47:41
२०७९।१२।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४०/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, जनरल डेण्टल उपसमूह, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-19 22:46:28
२०७९।१२।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३९/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-18 19:17:43
२०७९।१२।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३८/०७९-८० (आ.प्र) स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, बायोकेमेष्ट्री उपसमूह, कन्सल्टेण्ट बायोकेमिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-18 19:16:07
२०७९।१२।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३७/०७९-८० (दलित), स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-18 19:13:33
२०७९।१२।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३६/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-18 19:12:38
२०७९।१२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३५/०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, अप्थल्मोलोजी समूह, कन्सल्टेण्ट अप्थल्मोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-17 17:29:32
२०७९।१२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३४/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक समूह, नियोनेटोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट नियोनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-17 17:25:36
२०७९।१२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३३/०७९-८० (दलित), स्वास्थ्य सेवा, साइक्याट्री समूह, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-17 17:23:28
२०७९।१२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३२/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, साइक्याट्री समूह, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-17 17:20:52
२०७९।१२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३१/०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी/लेप्रोलोजी समूह, भेनरल डिजिजेज उपसमूह, कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-17 17:18:22
२०७९।१२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३०/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी/लेप्रोलोजी समूह, भेनरल डिजिजेज उपसमूह, कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-17 17:16:42
२०७९।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२९/०७९-८० (आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्नोसिस उपसमूह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-16 18:32:14
२०७९।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२८/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, पेडियाट्रिक सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-16 18:30:14
२०७९।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२७/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, न्यूरो सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-16 18:28:12
२०७९।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२६/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-16 18:26:11
२०७९।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२५/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-16 18:24:10
२०७९।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२४/०७९-८० (आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, यूरो सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-16 18:18:53
२०७९।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२३/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, यूरो सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-16 18:16:43
२०७९।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२२/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, कार्डियोथोरासिक सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-16 18:14:13
२०७९।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२१/०७९-८० (महिला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, फरेन्सिक मेडिसिन उपसमूह, फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-16 18:11:42
२०७९।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२०/०७९-८० (महिला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, पल्मोनोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट पल्मोनोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-16 18:09:26
२०७९।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१९/०७९-८० (आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-16 18:07:11
२०७९।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१८/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-16 18:05:28
२०७९।१२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१७/०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ट्रपिकल मेडिसिन उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-15 21:40:21
२०७९।१२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१६/०७९-८० (मधेशी), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-15 21:37:38
२०७९।१२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१५/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-15 21:35:44
२०७९।१२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१४/०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, न्यूरोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-15 21:33:49
२०७९।१२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१३/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, न्यूरोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट न्लोयूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-15 21:32:29
२०७९।१२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२११-१७२१२/०७९-८० (समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, नेफ्रोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-15 18:57:16
२०७९।१२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१०/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, नेफ्रोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-15 18:55:16
२०७९।११।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५९/०७९-८० (आ.प्र.), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-14 22:06:07
२०७९।११।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५८/०७९-८० (आ.प्र.), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-14 22:04:24
२०७९।११।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५७/०७९-८० (आ.प्र.), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-13 22:17:48
२०७९।११।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५६/०७९-८० (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमेष्ट्री समूह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-13 22:15:43
२०७९।११।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५५/०७९-८० (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, इञ्जि. जियोलोजी उपसमूह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-12 22:01:37
२०७९।११।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५४/०७९-८० (आ.ज.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बि. एण्ड आ. उपसमूह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-12 21:59:48
२०७९।११।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५३/०७९-८० (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-11 20:42:52
२०७९।११।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५२/०७९-८० (दलित), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-10 20:52:24
२०७९।११।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५१/०७९-८० (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-10 20:50:44
२०७९।११।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४७/०७९-८०, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-10 20:48:58
२०७९।११।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५७-१६६५८/०७९-८० (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-09 20:29:20
२०७९।११।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५६/०७९-८० (खुला), परराष्ट्र सेवा, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-09 20:28:16
२०७९।११।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५५/०७९-८० (खुला), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-03-09 20:27:00
२०७९।११।१६ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15705/078-79 नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह (समावेशी समूह अपाङ्ग तर्फ) नायब सुब्बा वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाईएको सूचना . 2079-11-17 2079-11-17 2023-03-01 00:15:16
२०७९।११।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५४/०७९-८० (आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-18 17:15:19
२०७९।११।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५३/०७९-८० (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-18 17:13:57
२०७९।११।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५२/०७९-८० (आ.प्र.), परराष्ट्र सेवा, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-18 17:13:02
२०७९।११।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५१/०७९-८० (आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-18 17:11:49
2079/10/27 लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं. १४७५१-१४७५५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय र सरकारी वकील समूह, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन तथा लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको अन्तिम चरणको परीक्षाका लागि छनौट भएका देहायका उम्मेदवारहरुको कम्प्युटर सीप परीक्षण कार्यक्रम तोकिएको सूचना । 2079-11-14 2079-11-14 2023-02-13 00:21:47
2079/10/28 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं .१३८०६/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको सूचना । 2079-11-19 2079-11-19 2023-02-12 07:28:52
2079/10/28 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०१-१३८०६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको लिखित नतिजाको सूचना । 2079-11-18 2079-11-19 2023-02-12 07:21:35
2079/10/28 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०१-१३८०५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको सूचना । 2079-11-16 2079-11-18 2023-02-12 07:16:02
2079/10/28 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०१-१३८०५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको सूचना । 2079-11-15 2079-11-15 2023-02-12 07:08:01
2079-10-28 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12851-15856/078-79 (खुला/समावेशी), विभिन्न सेवा, समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको कम्प्यूटर सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-11 15:29:49
2079-10-28 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12851-15855/078-79 (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-11-19 2079-11-21 2023-02-11 15:27:07
2079-10-28 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12851-15856/078-79 (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-10-16 2079-10-18 2023-02-11 15:23:29
२०७९।१०।२८ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०१-११९०७/०७८-७९, एकिकृत सेवा, रा. प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको कम्प्युटर सिप परीक्षणको सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-11 15:21:52
2079-10-28 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12851-15852/078-79 (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-11-15 2079-11-15 2023-02-11 15:20:14
२०७९।१०।२८ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०१-११९०७/०७८-७९, एकिकृत सेवा, राजश्व समूह, रा. प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-11 15:20:03
२०७९।१०।२८ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०१-११९०७/०७८-७९, एकिकृत सेवा, लेखा समूह, रा. प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-11 15:19:18
२०७९।१०।२८ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०१-११९०७/०७८-७९, एकिकृत सेवा, प्रशासन (सा.प्र) र संघीय संसद (सा.प्र) समूह, रा. प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-11 15:17:08
२०७९।१०।२८ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०१-११९०७/०७८-७९, न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा. प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-11 15:14:10
२०७९/१०/२७ लोक सेवा आयोग,धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको विज्ञापन नं. १०००१-१०००७/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी) एकिकृत र संयुक्त,, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-11 14:30:54
२०७९/१०/२७ लोक सेवा आयोग,धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको विज्ञापन नं. १०००१-१०००७/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक), प्रशासन सेवा, राजस्व समुह, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-11 14:29:38
२०७९/१०/२७ लोक सेवा आयोग,धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको विज्ञापन नं. १०००१-१०००७/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक), प्रशासन सेवा, लेखा समुह, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-11 14:28:43
२०७९/१०/२७ लोक सेवा आयोग,धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको विज्ञापन नं. १०००१-१०००७/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-11 14:27:45
२०७९/१०/२७ लोक सेवा आयोग,धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको विज्ञापन नं. १०००१-१०००७/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकिल समुह, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-11 14:26:30
२०७९।१०।२७ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०१-११३०७।०७८-७९(खुला, समावेशी), न्याय सेवा, न्याय, कानंन, सरकारी वकील समूह र प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, लेखा, राजस्व समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । 2079-11-14 2079-11-15 2023-02-11 14:14:36
२०७९।१०।२७ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०१-११३०७।०७८-७९(खुला, समावेशी), प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-11-21 2079-11-21 2023-02-11 14:11:23
२०७९।१०।२७ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०१-११३०७।०७८-७९ (खुला, समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-11-20 2079-11-21 2023-02-11 14:07:55
२०७९।१०।२७ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०१-११३०७।०७८-७९(खुला, समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-11-18 2079-11-20 2023-02-11 14:04:45
२०७९।१०।२७ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०१-११३०७।०७८-७९(खुला, समावेशी), न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकील समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-11-15 2079-11-17 2023-02-11 13:44:15
2079/10/27 लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं. १४७५१-१४७५५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2078-11-18 2078-11-18 2023-02-11 03:27:31
2079/10/27 लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं. १४७५१-१४७५५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-11-16 2079-11-17 2023-02-11 03:26:11
2079/10/27 लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं. १४७५१-१४७५५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय र सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-11-15 2079-11-15 2023-02-11 03:24:50
२०७९/१०/२४ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०१-१५७०५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), न्याय/ प्रशासन सेवा, न्याय/सरकारी वकील/सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाबाट कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना 2079-11-14 2079-11-14 2023-02-08 04:48:22
२०७९/१०/२४ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०१-१५७०५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको लिखित नतिजासम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-08 04:44:02
२०७९/१०/२४ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०१-१५७०५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजासम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-08 04:41:51
२०७९/१०/२४ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०१-१५७०५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-08 04:39:06
२०७९।१०।२३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९०-१२०९२/०७८-७९, नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवा, शिक्षा तथा मुद्रण समूह, रा. प.अनं. द्वितीय श्रेणी, प्रेस टेक्निसियन पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-02-06 17:48:21
2079/10/15 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२५-११४२६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-29 21:09:56
२०७९/१०/१५ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४१८/०७८-७९(खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अपरेटर पदको लिखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्तासम्बन्धी सूचना । 2079-10-24 2079-10-24 2023-01-29 17:37:14
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७७/०७९-८० (आ.ज.) स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:45:27
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७६/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:43:57
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७५/०७९-८० (खुला) स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:39:32
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७४/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:38:07
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७३/०७९-८० (आ.ज.) स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:34:26
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७२/०७९-८० (मधेशी) स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:23:38
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७१/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:21:12
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७०/०७९-८० (खुला) स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:09:58
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६९/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:08:13
२०७९।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६८/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-25 21:55:24
२०७९।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६७/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, साइक्याट्री समूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-25 21:52:27
२०७९।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६६/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी/लेप्रोलोजी/भेनरल डिजिजेज समूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-25 21:50:30
२०७९।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६५/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्नोसिस उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-25 21:48:22
२०७९।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६४/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-25 21:46:09
२०७९।१०।१० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६३/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जिकल ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-24 17:50:36
२०७९।१०।१० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६०/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-24 17:48:18
२०७९।१०।९ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९५-१२०९७/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-23 22:31:13
२०७९।१०।९ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९४/०७८-७९ (आ.प्र.), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-23 22:30:05
२०७९।१०।९ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९३/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह सब इलेक्ट्रिकल ओभरसियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-23 22:28:37
२०७९।१०।६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९०-१२०९२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), संघीय संसद सेवा, शिक्षा तथा मुद्रण समूह, प्रेस टेक्निसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-20 20:42:58
२०७९।१०।६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८६-१२०८८/०७८-७९ (खुला/समावेशी), शिक्षा सेवा, मुद्रण व्यवस्थापन समूह, मुद्रण सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-20 20:40:38
२०७९।१०।६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८५/०७८-७९ (आ.प्र.), शिक्षा सेवा, मुद्रण व्यवस्थापन समूह, मुद्रण सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-20 20:36:36
२०७९।१०।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८३-१२०८४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस समूह, जुनियर मेडिकल रेकर्डर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-19 18:03:39
२०७९।१०।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८२/०७८-७९ (आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-19 18:01:35
२०७९।१०।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८१/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, वोटानी समूह, हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-19 17:59:33
२०७९।१०।४ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८०/०७८-७९ (महिला), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-18 21:43:14
२०७९।१०।४ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७९/०७८-७९ (मधेशी), कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-18 21:41:16
२०७९।१०।४ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७८/०७८-७९ (आ.ज.), कृषि सेवा, ला.पो एण्ड डे.डे. समूह, नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-18 21:38:56
२०७९।१०।४ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७५-१२०७७/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-18 21:36:25
२०७९।१०।३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७३-१२०७४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, केमेष्ट्री समूह, नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-17 21:33:49
२०७९।१०।३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७२/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, केमेष्ट्री समूह, नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-17 21:31:35
२०७९।१०।३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७१/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, नायब मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-17 21:29:18
२०७९।१०।३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७०/०७८-७९ (महिला), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-17 21:26:45
२०७९।१०।३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०६९/०७८-७९ (दलित), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-17 21:25:04
२०७९।१०।३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०६८/०७८-७९ (मधेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानीटरी उपसमूह, प्लम्बर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-17 21:21:22
2079/10/2 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८२९-१५८३०/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-16 16:18:31
2079/10/2 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८२५-१५८२८/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-16 16:16:51
2079/10/2 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८२४/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-16 16:15:09
2079/10/1 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०७/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-15 12:36:29
2079/10/1 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०५/०७८-७९ (खुला), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-15 12:34:27
2079/10/1 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०४/०७८-७९ (आ.प्र.), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-15 12:32:57
2079/10/1 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०३/०७८-७९ (आ.प्र.), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला.समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-15 12:30:18
2079/10/1 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०१-१५४०२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-15 12:27:28
2079/9/30 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७५-१४८७६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-14 17:00:42
2079/9/30 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७२-१४८७४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-14 16:58:40
2079/9/30 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७१/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-14 16:55:25
2079/9/29 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९३१/०७८-७९ (मधेशी), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-13 17:06:15
2079/9/29 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२८-१३९३०/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-13 17:02:53
2079/9/29 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२६-१३९२७/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-13 16:56:06
2079/9/27 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०९/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-11 17:53:27
2079/9/27 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०६-१३५०८/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-11 17:50:47
2079/9/27 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०५/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-11 17:48:13
2079/9/27 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०४/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-11 17:46:51
2079/9/26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९९१/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-10 17:41:38
2079/9/26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९९०/०७८-७९ (महिला), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-10 17:38:56
2079/9/26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८९/०७८-७९ (आ.प्र.), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-10 17:37:44
2079/9/26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८८/०७८-७९ (खुला), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-10 17:35:36
2079/9/26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८४-१२९८७/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-10 17:33:14
2079/9/26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८३/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-10 17:31:43
2079/9/25 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५९-१२५६०/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-09 18:25:15
2079/9/25 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५६-१२५५८/०७८-७९ (खुला/समावेशी), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-09 18:23:22
2079/9/25 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५५/०७८-७९ (आ.प्र), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-09 18:21:33
2079/9/25 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५४/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, बोटानी समूह, हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-09 18:19:32
2079/9/25 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५२-१२५५३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-09 18:17:06
2079/9/25 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५१/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-09 18:15:41
2079/9/24 लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११००८/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-08 17:04:23
2079/9/24 लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११००६-११००७/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-08 17:02:05
2079/9/24 लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११००५/०७८-७९ (आ.प्र.), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-08 16:59:52
2079/9/24 लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११००४/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, ने. पा. एण्ड वा. ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-08 16:39:54
2079/9/24 लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं ११००२-११००३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-08 16:36:56
2079/9/24 लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं ११००१/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-08 16:35:24
2079/9/23 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समबेशी),प्रशासन सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-07 19:15:55
2079/9/23 लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६६६-१०६६८/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह,अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-07 19:10:56
2079/9/23 लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६६३-१०६६५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-07 19:07:36
२०७९।९।२२ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४४/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-06 20:59:00
२०७९।९।२२ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४०-१०१४३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-06 20:57:13
२०७९।९।२२ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३७-१०१३९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-06 20:54:35
२०७९।९।२२ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३६/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-06 20:52:48
२०७९।९।२२ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३५/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-06 20:51:40
२०७९।९।२१ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३७२/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-05 20:56:58
२०७९।९।२१ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १३३६८-१६३७१/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-05 20:54:09
२०७९।९।२१ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६७/०७८-७९ (आ.प्र.), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-05 20:52:44
२०७९।९।२१ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६६/०७८-७९ (मधेशी), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-05 20:50:52
२०७९।९।२१ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३६५/०७८-७९ (खुला), कृषि, ला.पो. ऐण्ड डे.डे. समूह, नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-05 20:48:08
२०७९।९।२१ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३६०-१६३६४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-05 20:45:53
२०७९।९।२१ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५९/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-05 20:42:25
२०७९।९।२० लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६३-१४४६४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-04 19:43:29
२०७९।९।२० लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६२/०७८-७९ (आ.प्र.), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-04 19:41:00
२०७९।९।२० लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६१/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-04 19:38:49
२०७९।९।२० लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६०/०७८-७९ (आ.प्र.), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-04 19:36:34
२०७९।९।२० लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५८-१४४५९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-04 19:34:00
२०७९।९।२० लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५७/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-04 19:32:16
२०७९।९।१९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४३४-११४३६/०७८-७९ (खुला/समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हे.ई.समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-03 22:10:51
२०७९।९।१९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४३२-११४३३/०७८-७९ (खुला/समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-03 22:06:48
२०७९।९।१९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२८-११४३१/०७८-७९ (खुला/समावेशी) वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-03 22:04:13
२०७९।९।१९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२७/०७८-७९ (आ.प्र.) वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-03 22:02:27
२०७९।९।१९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२५-११४२६/०७८-७९ (खुला/समावेशी) कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-03 22:00:01
२०७९।९।१९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२४/०७८-७९ (आ.प्र.) कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-03 21:58:19
२०७९।९।१९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२२-११४२३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-03 21:40:27
२०७९।९।१८ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६६२/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, वोटानी समूह, हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-02 21:21:32
२०७९।९।१८ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६६१/०७८-७९ (महिला), कृषि. सेवा, बागवानी समूह, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-02 20:09:12
२०७९।९।१८ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५८-१०६६०/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-02 20:07:23
२०७९।९।१८ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५७/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-02 20:05:52
२०७९।९।१८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५६/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-02 19:59:47
२०७९।९।१८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५५/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-02 19:57:56
२०७९।९।१८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५३-१४४५४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-02 19:56:06
२०७९।९।१८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५१-१४४५२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-02 19:54:49
२०७९।९।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२३-१३९२५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, मेटेरियोलोजी उपसमूह, नायव मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-01 21:11:17
२०७९।९।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२२/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, नायव जल विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-01 21:09:08
२०७९।९।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२१/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-01 21:06:46
२०७९।९।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२०/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-01 21:05:23
२०७९।९।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१९/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-01 21:03:53
२०७९।९।१६ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५७-१६३५८/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-31 18:41:01
२०७९।९।१६ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५६/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-31 18:39:26
२०७९।९।१६ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५४-१६३५५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-31 18:37:32
२०७९।९।१६ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५३/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-31 18:35:48
२०७९।९।१६ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५१-१६३५२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-31 18:34:03
२०७९।९।१५ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८२/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-30 20:20:36
२०७९।९।१५ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८१/०७८-७९ (अपाङ्ग), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-30 20:18:49
२०७९।९।१५ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६८-१४८६९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, सहायक स्याम्प्लर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-30 20:16:07
२०७९।९।१५ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६८-१४८६९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-30 20:14:00
२०७९।९।१५ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६७/०७८-७९ (आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-30 20:11:56
२०७९।९।१५ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६६/०७८-७९ (खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-30 20:08:30
२०७९।९।१४ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५५-१०६५६/०७८-७९ (खुला/समावेशी),इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-29 21:46:17
२०७९।९।१४ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५४/०७८-७९ (महिला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-29 21:43:37
२०७९।९।१४ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५३/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-29 21:41:35
२०७९।९।१४ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५१-१०६५२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-29 21:39:21
२०७९।९।१३ लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०२-१३५०३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-28 21:26:26
२०७९।९।१३ लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०१/०७८-७९ (आ.प्र.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-28 21:25:14
२०७९।९।१३ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१८/०७८-७९ (आ.प्र.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-28 21:23:37
२०७९।९।१२ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८०/०७८-७९ (महिला), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह जल विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-27 17:42:05
२०७९।९।१२ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९७८-१२९७९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-27 17:39:59
२०७९।९।११ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२०-११४२१/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-26 21:51:51
२०७९।९।११ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४१९/०७८-७९ (आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-26 21:50:36
२०७९।९।११ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४१८/०७८-७९ (खुला),इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-26 21:48:56
२०७९।९।११ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४१७/०७८-७९ (आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-26 21:47:42
२०७९।९।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३३-१०१३४/०७८-७९ (खुला / समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, नायव मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-25 18:56:59
२०७९।९।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३२/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, नायव मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-25 18:53:45
२०७९।९।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३०-१०१३१/०७८-७९ (खुला समावेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-25 18:49:38
२०७९।९।८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा (सा.प्र, लेखा र राजश्व) र लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-23 19:03:06
२०७९।९।८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-23 19:00:12
२०७९।८।१८ लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०९-११९१४/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-04 22:35:01
२०७९।८।१५ लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. १४७५७-१४७६२/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-01 21:26:40
२०७९।८।१४ लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०७-१५७१०/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-30 21:29:19
२०७९।८।१३ लोक सेवा आयोग वुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८०८-१३८१२/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-29 22:20:14
२०७९।८।११ लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८५८-१२८६३/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-27 21:15:19
२०७९।८।९ लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०९-११३१३/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-25 19:53:39
२०७९।८।७ लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १०००९-१००१२/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-23 21:21:37
२०७९।८।६ लोक सेवा आयोग बाग्लुङ कार्यालयको वि.नं. १३४५२-१३४५६/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-22 21:52:36
२०७९।८।५ लोक सेवा आयोग जुम्ला कार्यालयको वि.नं. १५३५२-१५३५६/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-21 21:42:51
२०७९।८।२ लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयको वि.नं. १६३०२-१६३०७/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-18 20:52:54
२०७९।७।३० लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१०-११९१६/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-16 21:32:49
२०७९।७।३० लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४०२-१४४०६/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-16 21:29:07
२०७९।७।२९ लोक सेवा आयोग हेटौडा कार्यालयको वि.नं. १२५०२-१२५०६/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-15 20:46:31
२०७९।७।२८ लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको वि.नं. १०९५२-१०९५७/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-14 21:41:13
२०७९।७।२७ लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयको वि.नं. १०६०२-१०६०६/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-13 20:24:50
२०७९।७।१५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, (सामान्य प्रशासन/राजश्व) समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-01 22:03:14
२०७९।७।१३ लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०८-१५७१३/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-30 16:49:59
२०७९।७।१३ लोक सेवा आयोग हेटौडा कार्यालयको वि.नं. १२५०३-१२५०९/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-30 16:47:59
२०७९।७।१२ लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४०३-१४४०८/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-29 21:15:06
२०७९।७।१२ लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६०-१२८६५/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-29 19:54:57
२०७९।७।१२ लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८१०-१३८१५/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-29 19:09:54
२०७९।७।११ लोक सेवा आयोग बाग्लुङ कार्यालयको वि.नं. १३४५३-१३४५७/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-28 20:18:32
२०७९।७।११ लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. १४७५८-१४७६१/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-28 20:16:29
२०७९।७।७ लोक सेवा आयोग जुम्ला कार्यालयको वि.नं. १५३५३-१५३५७/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-24 18:06:38
२०७९।७।७ लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयको वि.नं. १६३०३-१६३०६/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-24 18:04:48
२०७९।७।६ लोक सेवा आयोग काठमाडौ कार्यालयको वि.नं. ११९१०-११९१६/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-23 22:32:54
२०७९।७।५ लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयको वि.नं. १०६०३-१०६०७/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-22 18:58:26
२०७९।७।४ लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३१०-११३१५/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-21 19:20:00
२०७९।७।३ लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको वि.नं. १०९५३-१०९५८/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-20 21:29:49
२०७९।७।२ लोक सेवा आयोगका धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १०००९-१००१३/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-19 22:41:21
२०७९।६।३१ पुनर्योग नतिजाः बिज्ञापन नं १७३८३/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोग्राफी टेक्नोलिजिष्ट 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-17 19:07:37
२०७९।६।३१ लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालय, काठमाडौंको विज्ञापन नं. ११९०२-११९०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र संघीय संसद सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-17 16:53:50
२०७९।६।३१ लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-17 16:45:09
२०७९।६।३१ लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा र लेखापरीक्षण समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-17 16:43:48
२०७९।६।३१ लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, (सा.प्र) र संघीय संसद (सा.प्र) समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-17 16:41:48
२०७९।६।३१ लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र सेवा, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-17 16:12:14
२०७९।६।३१ लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, (न्याय, कानुन र सरकारी वकिल) समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-17 16:04:37
२०७९।०६।३० लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२-१४७५६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-07-20 2079-07-20 2022-10-16 15:16:48
२०७९।०६।३० लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२-१४७५६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-07-19 2079-07-19 2022-10-16 15:14:41
२०७९।०६।३० लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२-१४७५६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, समान्य प्रशासन समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-07-17 2079-07-18 2022-10-16 15:12:57
२०७९।०६।३० लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२-१४७५६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-07-17 2079-07-17 2022-10-16 15:10:08
2079-06-26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12852-15858/077-78 (खुला/समावेशी), विभिन्न सेवा, समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको कम्प्यूटर सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-13 01:37:39
2079/06/26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12852-15858/077-78 (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-07-22 2079-07-24 2022-10-13 01:30:17
2079-06-26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12852-15858/077-78 (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-07-21 2079-07-22 2022-10-13 01:26:50
2079-06-26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12852-15858/077-78 (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-07-18 2079-07-20 2022-10-13 01:18:40
2079-06-26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12852-15858/077-78(खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-07-17 2079-07-17 2022-10-13 01:15:27
२०७९।०६।१५ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०२-११३०८।०७७-७८(खुला, समावेशी), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह र प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजस्व समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । 2079-07-15 2079-07-16 2022-10-02 00:02:05
२०७९।०६।१५ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०२-११३०८।०७७-७८(खुला, समावेशी), प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-07-22 2079-07-23 2022-10-01 23:58:43
२०७९।०६।१५ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०२-११३०८।०७७-७८(खुला, समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-07-21 2079-07-21 2022-10-01 23:57:31
२०७९।०६।१५ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०२-११३०८।०७७-७८(खुला, समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-07-18 2079-07-21 2022-10-01 23:55:38
२०७९।०६।१५ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०२-११३०८।०७७-७८(खुला, समावेशी), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-07-17 2079-07-17 2022-10-01 23:53:46
2079/6/15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७३८९/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोथेरापी उपसमूह, रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-01 14:35:53
2079/6/15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३८८/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोथेरापी उपसमूह, रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-01 14:34:22
2079/6/15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७३८४-१७३८७/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-01 14:29:34
2079/6/15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३८३/०७८-७९ (आ.प्र), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-01 14:26:50
2079/6/15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३८२/०७८-७९ (आ.प्र), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस समूह, मेडिकल रेकर्डर अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-01 14:07:59
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०२-१३८०५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-07-22 2079-07-23 2022-10-01 02:57:24
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०२-१३८०७/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-07-22 2079-07-22 2022-10-01 02:55:07
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०२-१३८०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-07-18 2079-07-21 2022-10-01 02:53:17
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०२-१३८०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-07-17 2079-07-18 2022-10-01 02:50:21
2079/06/14 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०००२-१०००७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु.वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको सूचना । 2079-07-20 2079-07-21 2022-09-30 23:38:28
2079/06/14 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०००२-१०००७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको लिखित नतिजाको सूचना । 2079-07-20 2079-07-20 2022-09-30 23:34:51
2079/06/14 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०००२-१०००७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको सूचना । 2079-07-17 2079-07-18 2022-09-30 23:30:25
2079/06/14 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०००२-१०००७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको सूचना । 2079-07-16 2079-07-16 2022-09-30 23:26:01
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३८०-१७३८१/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:50:46
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३७७-१७३७९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:44:55
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३७६/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:43:27
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३७४-१७३७५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:40:16
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३७३/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:38:05
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३६९-१७३७२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे.उपसमूह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:35:01
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३६८/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे.उपसमूह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:32:52
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३६७/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, कम्यूनिटी नर्सिङ समूह, कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:29:24
२०७९।०६।१२ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-07-20 2079-07-20 2022-09-28 22:42:51
२०७९।०६।१२ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-08-18 2079-08-18 2022-09-28 22:40:28
२०७९।०६।१२ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-07-17 2079-07-01 2022-09-28 22:38:09
२०७९।०६।१२ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-07-17 2079-07-17 2022-09-28 22:32:10
2079/6/12 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३६२-१७३६६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, नर्सिङ अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-28 22:31:15
2079/6/12 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३६१/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, नर्सिङ अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-28 22:29:34
२०७९।६।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३५८-१७३६०/०७८-७९ (खुला/समेवेशी), स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, बायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ उपसमूह, वायोमेडिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-17 22:50:28
२०७९।६।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३५७/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, डेन्टिष्ट्री समूह, डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-17 22:48:11
२०७९।६।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३५१-१७३५६/०७८-७९ (खुला / समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स समूह, मेडिकल अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-17 22:45:39
२०७९/०५/३० लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको वि.नं. १५७१०/२०७६-७७ (खुला), रा.प.अनं. द्वितिय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना। 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-16 01:46:27
२०७९।५।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३५०/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-11 22:35:04
२०७९।५।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४९/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-11 22:33:30
२०७९।५।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४८/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-11 21:03:22
2079/5/22 लोक सेवा आयोग¸ धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १००१०-१००१६/०७६-०७७ (खुला तथा समावेशी)¸ विभिन्न सेवा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 2079-06-05 2079-06-09 2022-09-08 03:38:40
२०७९।०५।२१ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामको विज्ञापन नं १०६०३-१०६०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2079-06-10 2079-06-11 2022-09-08 02:31:39
२०७९।५।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४५-१७३४७/०७८-७९ (खुला/समावेशी), संघीय संसद सेवा, सूचना प्रविधि समूह, कम्प्युटर प्रोगामर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-07 22:54:22
२०७९।५।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४४/०७८-७९ (महिला), शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, पुस्तकालय अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-07 22:52:21
२०७९।५।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४१-१७३४३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), शिक्षा सेवा, कला समूह, छविकला उपसमूह, छविकार पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-07 22:50:23
२०७९।५।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४०/०७८-७९ (खुला), शिक्षा सेवा, कला समूह, छविकला उपसमूह, रिपोग्राफर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-07 22:48:51
२०७९।०५।२१ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगरको विज्ञापन नं. १६३०३-१६३०९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-06-05 2079-06-09 2022-09-07 07:06:36
2079-05-20 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं 13809-13814/076-77(खुला तथा समावेशी),राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2079-06-05 2079-06-09 2022-09-06 06:35:56
2079-5-20 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३१०-११३१६।०७६-७७(खुला, समावेशी), रा.प.अनंकित द्वितीय (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-06-05 2079-06-13 2022-09-06 04:10:10
२०७९।५।२० लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२८६०-१२८६६/०७६-७७ (खुला/समावेशी), एकिकृत सेवा, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-05 21:57:03
२०७९।५।२० लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५३५३-१५३५७/०७६-७७ (खुला/समावेशी), एकिकृत सेवा, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-05 21:55:35
२०७९।५।२० लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५०३-१२५०७/०७६-७७ (खुला/समावेशी), एकिकृत सेवा, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-05 21:53:53
2079/05/19 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९१०-११९१६/०७६-७७(खुला/समावेशी), विभिन्‍न सेवा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-06 2079-06-12 2022-09-05 04:45:21
२०७९।०५।१९ लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५३-१३४५७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-06-05 2079-06-09 2022-09-05 03:49:32
2079-05-19 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14759-14764/076-77 (खुला,समावेशी) विभिन्न सेवा, समूह खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2079-06-05 2079-06-09 2022-09-05 01:47:48
२०७९।५।१९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५०२/०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-04 16:28:11
२०७९।५।१९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५०२/०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-04 16:27:06
२०७९।५।१९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५०२/०७६-७७ (आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-04 16:25:44
२०७९।५।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३६-१७३३९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, विद्यालय निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-04 16:22:55
२०७९।५।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३३-१७३३५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, वातावरण निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-04 16:20:10
२०७९।५।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३६-१७३३२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-04 16:18:09
२०७९/५/१९ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७१०-१५७१५/०७६-०७७ (खुला तथा समावेशी)¸ विभिन्न सेवा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 2079-06-09 2079-06-12 2022-09-04 15:19:29
२०७९/०५/१८ लोक सेवा आयोग, खोटाङ्ग कार्यालयको विज्ञापन नं १०९५३-१०९५६/०७६-७७(खुला/समावेशी), विभिन्न सेवा, समूह खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना 2079-06-05 2079-06-07 2022-09-04 06:37:09
२०७९/५/१८ लोक सेवा आयोग¸ धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १०००९/०७६-०७७ (आ.प्र.)¸ नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-06-04 2079-06-05 2022-09-04 03:05:26
२०७९/५/१८ लोक सेवा आयोग¸ धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १०००९/०७६-०७७ (आ.प्र.)¸ नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-04 03:04:10
2079-05-18 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 14403-14407/076-77(खुला/समावेशी), विभिन्न सेवा समूह खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-06-05 2079-06-09 2022-09-04 02:12:09
२०७९/०५/१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०८/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 2079-06-04 2022-09-03 05:59:19
२०७९/०५/१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०८/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 2079-06-04 2022-09-03 05:57:05
२०७९/०५/१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०८/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 2079-06-04 2022-09-03 05:55:27
२०७९/०५/१७ लोक सेवा आयोग, खोटाङ्ग कार्यालय, खोटाङ्गको विज्ञापन नं. १०९५२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-03 05:50:53
२०७९/०५/१७ लोक सेवा आयोग, खोटाङ्ग कार्यालय, खोटाङ्गको विज्ञापन नं. १०९५२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-03 05:47:35
२०७८।०६।१७ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगरको विज्ञापन नं. १६३०२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-05 2079-06-05 2022-09-03 02:36:46
२०७८।०६।१७ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगरको विज्ञापन नं. १६३०२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-03 02:35:07
२०७८।०६।१७ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगरको विज्ञापन नं. १६३०२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-03 02:33:11
२०७९।५।१७ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३०९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-02 17:13:53
२०७९।५।१७ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३०९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-02 17:12:57
२०७९।५।१७ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३०९ (आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-02 17:11:42
२०७९।५।१७ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५३५२/०७६-७७ (आ.प्र.), प्रसाशन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-02 17:09:44
२०७९।५।१७ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२८५९/०७६-७७ (आ.प्र.), प्रसाशन सेवा, लेखा समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-02 17:08:15
२०७९।५।१७ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२८५९/०७६-७७ (आ.प्र.), प्रसाशन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-02 17:06:34
२०७९।५।१७ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२८५९/०७६-७७ (आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-02 17:05:27
२०७९।०५।१७ लोक सेवा आयोग, बाग्‍लुङ कार्यालय, बाग्‍लुङको बिज्ञापन नं १३४५२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-05 2079-06-05 2022-09-02 15:35:11
२०७९।०५।१७ लोक सेवा आयोग, बाग्‍लुङ कार्यालय, बाग्‍लुङको बिज्ञापन नं १३४५२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-02 15:33:53
२०७९।०५।१७ लोक सेवा आयोग, बाग्‍लुङ कार्यालय, बाग्‍लुङको बिज्ञापन नं १३४५२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-02 15:31:31
२०७९/०५/१७ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन विज्ञापन नं. १०६५५-१०६५९/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जियनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । 2079-05-15 2079-05-16 2022-09-02 12:42:17
२०७९/०५/१६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०९/०७६-७७(आ.प्र.),नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), सह-लेखापाल पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-05 2079-06-05 2022-09-02 03:28:00
२०७९/०५/१६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०९/०७६-७७(आ.प्र.),नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-02 03:21:42
२०७९/०५/१६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०९/०७६-७७(आ.प्र.),नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-02 03:14:14
2079-05-16 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14758/076-77 (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-02 00:29:38
2079-05-16 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14758/076-77(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-02 00:26:43
२०७९।०५।१६ लोक सेवा आयोग¸ इलाम कार्यालयको वि.नं. १०६०२/०७६-०७७ (आ.प्र.)¸ नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-06-09 2079-06-09 2022-09-01 23:21:14
२०७९।०५।१६ लोक सेवा आयोग¸ इलाम कार्यालयको वि.नं. १०६०२/०७६-०७७ (आ.प्र.)¸ नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-06-09 2079-06-09 2022-09-01 23:19:59
२०७९।०५।१६ लोक सेवा आयोग¸ इलाम कार्यालयको वि.नं. १०६०२/०७६-०७७ (आ.प्र.)¸ नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-06-09 2079-06-09 2022-09-01 23:18:49
२०७९/५/१६ लोक सेवा आयोग¸ दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०९/०७६-०७७ (आ.प्र.)¸ नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-06-04 2079-06-05 2022-09-01 16:38:30
२०७९/५/१६ लोक सेवा आयोग¸ दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०९/०७६-०७७ (आ.प्र.)¸ नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-06-04 2079-06-05 2022-09-01 16:36:57
२०७९/५/१६ लोक सेवा आयोग¸ दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०९/०७६-०७७ (आ.प्र.)¸ नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-06-04 2079-06-05 2022-09-01 16:35:10
2079-05-15 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 14402/076-77(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-01 02:10:19
2079-05-15 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 14402/076-77(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-01 02:06:56
2079-05-15 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 14402/076-77(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-01 01:59:10
२०७९/०५/१४ लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं 10653/077-78 (आ.ज.),नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिशसम्बन्धी सूचना! 2079-05-14 2079-05-14 2022-08-31 00:37:54
२०७९।५।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२५-१७३२६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला समूह, सहायक संरक्षण अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-30 22:48:26
२०७९।५।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२२-१७३२४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), वन सेवा, वोटानी समूह, सहायक वैज्ञानिक अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-30 22:46:30
२०७९।५।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२०-१७३२१/०७८-७९ (खुला/समावेशी), वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, सहायक अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-30 22:44:09
२०७९।५।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१७-१७३१९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सहायक वन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-30 22:42:24
२०७९/०५/१३ लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं 10652/077-78 (आ.ज.),नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिशसम्बन्धी सूचना! 2079-05-13 2079-05-13 2022-08-30 00:24:32
२०७९।५।१३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२१०७-१२१०८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको अन्तर्वार्ता संशोधन सम्वन्धि सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-29 19:06:52
२०७९।५।१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१२-१७३१६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, खा.पो तथा गु.नि समूह, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-29 18:31:19
२०७९।५।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०७-१७३०११/०७८-७९ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, पशु चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-28 18:55:43
२०७९।५।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०५-१७३०६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, कृषि अर्थ विज्ञ पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-28 18:54:11
२०७९।५।१० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०२-१७३०४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, पशु विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-26 17:16:07
२०७९।५।९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०१/०७८-७९ (खुला), कृषि सेवा, मत्स्य समूह, मत्स्य विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-25 17:46:08
२०७९।५।८ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२११३-१२११३/०७७-७८, (खुला/समावेशी) शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, मुद्रण सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-24 21:51:46
२०७९।५।८ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२११२/०७७-७८, (आ.प्र.) शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, मुद्रण सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-24 21:49:33
२०७९।५।८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९४-१७३००/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-24 21:44:12
२०७९।५।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९२-१७२९३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, जियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-23 21:43:59
२०७९।५।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९०-१७२९१/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, मेटेरियोलोजिष्ट.पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-23 21:41:41
२०७९।५।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८९/०७८-७९ (पि.क्षे.), इञ्जि. सेवा, माइनिङ समूह, माइनिङ इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-23 21:38:46
२०७९।५।६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२११०-१२१११/०७७-७८ (खुला/समावेशी), शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, बुक बाइन्डर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-22 21:59:52
२०७९।५।६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२१०९/०७७-७८ (आ.प्र.), शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, बुक बाइन्डर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-22 21:58:38
२०७९।५।६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२१०७-१२१०८/०७७-७८ (खुला/ समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-22 21:55:32
२०७९।५।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२१०३-१२१०६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-21 22:08:05
२०७९।५।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२१०२/०७७-७८ (आ.प्र.), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-21 22:06:50
२०७९।५।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२१०१/०७७-७८ (महिला), वन सेवा, बोटानी समूह, हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-21 22:04:36
२०७९।५।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९९-१२१००/०७७-७८ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-21 22:02:57
२०७९।५।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९८/०७७-७८ (आ.प्र.), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-21 22:01:16
२०७९।५।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९७/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-21 21:59:22
२०७९।५।२ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९५-१२०९६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि सेवा, केमेष्ट्री समूह,नायब प्राविधिक सहायक/ल्याब असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-18 20:24:42
२०७९।५।२ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९१-१२०९४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि सेवा, सर्भे समूह,अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-18 20:22:53
२०७९।५।२ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९०/०७७-७८ (आ.प्र), इञ्जि सेवा, सर्भे समूह,अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-18 20:21:39
२०७९।५।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७६-१७२८२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, वि. एण्ड आ. उपसमूह, इञ्जिनियर पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-17 22:58:26
२०७९।४।३० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१६२/०७७-७८ (आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-15 20:20:21
२०७९।४।३० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१६१/०७७-७८ (मधेशी), कृषि, भेटेरिनरी, नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-15 20:17:14
२०७९।४।३० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१६०/०७७-७८ (आ.प्र.) ,कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-15 20:02:56
२०७९।४।३० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१५६-१०१५९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-15 20:01:07
२०७९।४।३० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१५५/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-15 19:59:37
२०७९।४।२९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४४२/०७७-७८ (खुला), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-14 22:18:42
२०७९।४।२९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४४१/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि समूह, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-14 22:17:08
२०७९।४।२९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४३५-११४४०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-14 22:15:00
२०७९।४।२९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४३४/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-14 22:13:50
२०७९।४।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६९-१७२७५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि.सेवा, सिभिल समूह, (जनरल/हाइवे/स्यानिटरी/इरिगेसन/हाइड्रोपावर) उपसमूह, इञ्जिनियर पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-11 22:08:45
२०७९।४।२६ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १३०१०/०७७-७८ (महिला), शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-11 22:03:01
२०७९।४।२६ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १३००८-१३००९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-11 22:01:04
२०७९।४।२६ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १३००७/०७७-७८ (खुला), वन सेवा, ने.पा. एण्ड सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-11 21:59:35
२०७९।४।२६ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १३००४-१३००६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-11 21:57:00
२०७९।४।२६ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १३००३/०७७-७८ (आ.प्र.), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-11 21:55:47
२०७९।४।२६ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९९८-१३००२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-11 21:53:37
२०७९।४।२६ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९९७/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-11 21:52:16
२०७९।४।२५ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९४४/०७७-७८ (खुला),कृषि सेवा, खा.पो तथा गु.नि. समूह, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-10 21:49:28
२०७९।४।२५ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९३९-१३९४३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-10 21:47:32
२०७९।४।२५ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९३८/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-10 21:46:15
२०७९।४।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८५-१७२८६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेसन समूह, इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-10 21:43:24
२०७९।४।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८४/०७८-७९ (आ.ज.), इञ्जि. सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-10 21:39:21
२०७९।४।२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८३/०७८-७९ (मधेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-09 20:43:46
२०७९।४।२४ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८९३-१४८९४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-09 19:21:29
२०७९।४।२४ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८९०-१४८९१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-09 19:20:01
२०७९।४।२४ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८८९/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-09 19:18:43
२०७९।४।२३ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८३३/०७७-७८ (खुला), अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-08 21:40:40
२०७९।४।२३ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८३२/०७७-७८ (खुला), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-08 21:37:22
२०७९।४।२३ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८२९-१५८३१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-08 21:35:56
२०७९।४।२३ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८२८/०७७-७८ (आ.प्र), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-08 21:34:27
२०७९।४।२३ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८२६-१५८२७/०७७-७८ (खुला/समावेशी) इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-08 21:32:18
२०७९।४।२२ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८८-१२०८९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-07 22:09:58
२०७९।४।२२ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८७/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-07 22:08:28
२०७९।४।२० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८४-१२०८६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-05 20:06:13
२०७९।४।२० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८३/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-05 20:04:23
२०७९।४।२० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८२/०७८-७९ (खुला), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-05 20:02:11
२०७९।४।२० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८१/०७८-७९ (खुला), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, स्टोर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-05 20:00:27
२०७९।४।२० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७७-१२०८०/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-05 19:55:00
२०७९।४।२० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७६/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-05 19:53:41
२०७९।४।२० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७४-१२०७५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, नायब जलविज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-05 19:51:25
२०७९।४।२० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७३/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, नायब जलविज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-05 19:48:12
२०७९।४।२० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७२/०७८-७९ (खुला), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, प्लम्बर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-05 19:46:31
२०७९।४।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७६-१७२८२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, वि. एण्ड आ. उपसमूह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-04 22:23:46
२०७९।४।१८ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९९६/०७७-७८ (महिला), इञ्जि., सेवा मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-03 19:56:57
२०७९।४।१८ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९९१-१२९९५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सेवा मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-03 19:55:32
२०७९।४।१८ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९९०/०७७-७८ (महिला), इञ्जि., सेवा मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, स्टोर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-03 19:53:57
२०७९।४।१८ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८५-१२९८९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सेवा मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-03 19:52:21
२०७९।४।१८ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८३-१२९८४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सेवा मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-03 19:49:34
२०७९।४।१८ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८२/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि., सेवा मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-03 19:47:58
२०७९।४।१८ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८१/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., सेवा सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, नायब जल विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-03 19:45:14
२०७९।४।१८ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८०/०७७-७८ (आ.प्र.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-03 19:42:52
२०७९।४।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९३६-१३९३७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-02 22:29:32
२०७९।४।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९३५/०७७-७८ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, नायब मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-02 22:27:42
२०७९।४।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९३४/०७७-७८ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-02 22:25:38
२०७९।४।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९३१-१३९३३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-02 22:23:51
२०७९।४।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९३०/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-02 22:21:56
२०७९।४।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२८-१३९२९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-02 22:19:38
२०७९।४।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२७/०७७-७८ (महिला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-02 22:16:30
२०७९।४।१६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८८४-१४८८८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, नायब मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-01 18:28:16
२०७९।४।१६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८८३/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, नायब मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-01 18:27:16
२०७९।४।१६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८८१-१४८८२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिक समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-01 18:25:27
२०७९।४।१६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८८०/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिक समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-01 18:24:10
२०७९।४।१६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७८-१४८७९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-01 18:19:18
२०७९।४।१६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७७/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-01 18:17:39
२०७९।४।१६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७५-१४८७६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, जल विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-01 18:15:48
२०७९।४।१६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७४/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, जल विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-01 18:14:33
२०७९।४।१५ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८२३-१५८२५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जी. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-31 21:36:38
२०७९।४।१५ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८२१-१५८२२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जी. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-31 21:34:33
२०७९।४।१५ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८१९-१५८२०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जी. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-31 21:31:27
२०७९।४।१५ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८१६-१५८१८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-31 21:27:22
२०७९।४।१३ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४३१-११४३३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-29 19:42:35
२०७९।४।१३ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४३०/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-29 19:41:12
२०७९।४।१३ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२५-११४२९/०७७-७८ (खुला/समसवेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-29 19:39:07
२०७९।४।१३ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२४/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-29 19:36:31
२०७९।४।१३ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२०-११४२३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-29 19:35:01
२०७९।४।१३ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४१९/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-29 19:33:10
२०७९।४।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६९-१७२७५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि.सेवा, सिभिल समूह, (जनरल/हाइवे/स्यानिटरी/इरिगेसन/हाइड्रोपावर) उपसमूह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-28 20:06:16
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१५१-१०१५४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, नायब मौसम विज्ञान पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 22:39:05
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१५०/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, नायब मौसम विज्ञान पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 22:35:42
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४७-१०१४९/०७७-७८ (खुला/समसवेशी), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 22:33:31
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४६/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 22:32:00
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४५/०७७-७८ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स., उपसमूह इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 22:27:52
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४३-१०१४४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 22:24:42
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४२/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 22:22:33
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३९-१०१४१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 22:20:07
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३८/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह नायब जल विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 22:17:15
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३६-१०१३७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह नायब जल विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 21:54:19
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५६९-१२५७०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:33:16
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५६७-१२५६८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), वन सेवा, बोटानी समूह, हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:31:45
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५६६/०७७-७८ (आ.प्र.), वन सेवा, बोटानी समूह, हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:30:22
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५६५/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:28:13
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५६०-१२५६४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:24:31
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५९/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:22:12
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५७-१२५५८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:20:09
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५६/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:14:19
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५२-१२५५५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:11:45
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५१/०७७-७८ (आ.प्र), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:10:19
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४७३/०७७-७८ (खुला)स्वास्थ्य सेवा, हे.ई समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 23:11:54
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४७१-१४४७२/०७७-७८ (खुला/समावेशी) विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 23:10:04
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६६-१४४७०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 23:08:40
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६५/०७७-७८ (आ.प्र.), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 23:06:50
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६४/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 23:04:48
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६१-१४४६३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 23:02:13
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६०/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 22:59:52
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५८-१४४५९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 22:57:41
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५७/०७७-७८ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 22:51:36
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५६/०७७-७८ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, इलेक्ट्रिकल पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 22:29:26
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५४-१४४५५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 22:26:33
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५३/०७७-७८ (महिला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 22:24:17
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५२/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 22:22:47
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५१/०७७-७८ (महिला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 22:19:27
२०७९।४।७ लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५१२/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-23 14:00:47
२०७९।४।७ लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५११/०७७-७८ (खुला), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-23 13:59:14
२०७९।४।७ लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०७-१३५१०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-23 13:57:08
२०७९।४।७ लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०६/०७७-७८ (आ.प्र), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-23 13:55:41
२०७९।४।७ लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०२-१३५०५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-23 13:53:39
२०७९।४।७ लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०१/०७७-७८(आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-23 13:52:23
२०७९।४।६ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४१०-१५४११/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-22 21:16:27
२०७९।४।६ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०८-१५४०९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-22 21:13:55
२०७९।४।६ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०७/०७७-७८ (महिला), वन सेवा, बोटानी समूह, हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-22 21:12:10
२०७९।४।६ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०५-१५४०६/०७७-७८ (खुला/समावेशी.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-22 21:03:08
२०७९।४।६ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०४/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-22 21:00:43
२०७९।४।६ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०२-१५४०३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-22 20:57:36
२०७९।४।६ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०१/०७७-७८ (आ.प्र.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-22 20:55:29
२०७९।४।६ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५५-१६३५९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-22 20:48:14
२०७९।४।६ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५४/०७७-७८ (आ.प्र), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-22 20:46:00
२०७९।४।५ लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं ११००६-११००७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-21 21:57:46
२०७९।४।५ लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं ११००३-११००५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-21 21:55:17
२०७९।४।५ लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं ११००२/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-21 21:52:54
२०७९।४।५ लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं ११००१/०७७-७८ (महिला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क उपसमूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-21 21:50:08
२०७९।४।४ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५३/०७७-७८ (खुला), वन सेवा, बोटानी समूह, हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-20 22:01:07
२०७९।४।४ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५१-१६३५२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि समूह, मेट्रोलोजी उपसमूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-20 21:58:42
२०७९।४।३ लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५५-१०६५९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-19 22:03:41
२०७९।४।३ लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५४/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-19 22:02:11
२०७९।४।३ लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५३/०७७-७८ (आ.ज), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-19 22:00:39
२०७९।४।३ लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५२/०७७-७८ (आ.ज), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-19 21:58:38
२०७९।४।३ लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५१/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-19 21:57:01
२०७९।३।३० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०६१/०७७-७८, शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, पुस्तकालय सहायक पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-15 21:27:53
2079/3/22 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०३६-१२०४२/०७७-७८ (खुला/समावेशी) विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-06 20:24:55
२०७९।३।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०४/०७८-७९ (आ.प्र) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, बि.एण्ड.आ. उपसमुह, रा.प. द्वितिय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-30 20:36:42
२०७९।३।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०३/०७८-७९ (आ.प्र) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, स्यानिटरी उपसमुह, रा.प. द्वितिय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-30 20:35:10
२०७९।३।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२००/०७८-७९ (आ.प्र) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, हाइवे उपसमुह, रा.प. द्वितिय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-30 20:33:03
२०७९।३।१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३६/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा मेडिकल समूह, कन्सल्टेण्ट इन्डोक्राइनोलोेजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-27 21:36:24
२०७९।३।१३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०६९-१२०७१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, रा.प.अनं. पाँचौ तह, फार्मेसी सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-27 21:33:24
२०७९।३।१३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०६८/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, रा.प.अनं. पाँचौ तह, फिजियोथेरापी सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-27 21:31:36
२०७९।३।१३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०६३-१२०६७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), संघीय संसद सेवा, सूचना प्रविधि समूह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-27 21:30:00
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०६२/०७७-७८ (खुला), संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण, सिनियर प्रेस टेक्निसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:34:41
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०६१/०७७-७८ (महिला), शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, पुस्तकालय सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:32:36
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १००५९/०७७-७८ (महिला), शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, संग्रहालय उपसमूह, फिलाटेलिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:28:42
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०६०/०७७-७८ (महिला), शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, संग्रहालय उपसमूह, भण्डारे पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:23:04
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०५८/०७७-७८ (महिला) शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, संग्रहालय उपसमूह, क्रोनोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:19:09
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०५५-१२०५७/०७७-७८ (खुला/समावेशी) शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, सहायक पथ प्रदर्शक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:16:33
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०५४/०७७-७८ (खुला), शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, सिनियर प्रुफ रिडर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:14:22
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०५३/०७७-७८ (खुला), शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, सिनियर प्लेट मेकर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:11:43
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०५२/०७७-७८ (महिला), शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, सिनियर बुक बाइन्डर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:08:54
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०५१/०७७-७८ (खुला), शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, वरिष्ठ मुद्रण सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:06:59
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोगका विभिन्न कार्यालयहरुको विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:04:02
२०७९।३।७ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०४६-१२०५०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-21 22:38:41
२०७९।३।७ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१२४-१०१२८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजाको संशोधित सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-21 22:35:15
२०७९।३।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२३/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, सिनियर इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-20 21:58:24
२०७९।३।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२२/०७८-७९ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-20 21:56:09
२०७९।३।६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०४५/०७७-७८ (खुला), विविध सेवा, सहायक कार्टोग्राफर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-20 19:48:02
२०७९।३।६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०४४/०७७-७८ (खुला) , विविध सेवा, कम्प्युटर टेक्निसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-20 19:45:42
२०७९।३।६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०४३/०७७-७८ (खुला), विविध सेवा, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-20 19:43:50
२०७९।३।६ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३५/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस समूह, पाँचौं तह मेडिकल रेकर्डर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-20 19:39:41
2079.3.6 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१२९-१०१३४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, प्राविधिक सहायक, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-20 19:37:26
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२१/०७८-७९ (आ.प्र.), विविध सेवा सूचना प्रविधि निर्देशक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 22:45:49
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२०/०७८-७९ (आ.प्र.) वन सेवा, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाईफ समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 22:41:41
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१९/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 22:39:23
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१६/०७८-७९ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 22:36:55
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४१८/०७७-७८ (महिला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 20:13:09
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२६/०७७-७८ (खुला), शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, पुस्तकालय सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 20:09:31
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२४-१३९२५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 20:06:28
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९७४-१२९७९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, पाँचौ तह स्टाफ नर्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 20:03:37
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२००१-१२०१२, इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 19:57:51
२०७९।३।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१५/०७८-७९ (महिला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-18 17:30:58
२०७९।३।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१४/०७८-७९ (महिला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, माइनिङ्ग इञ्जि समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-18 17:28:55
२०७९।३।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१३/०७८-७९ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-18 17:26:20
२०७९।३।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१२/०७८-७९ (महिला), इञ्जिनियरङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-18 17:08:08
२०७९।३।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२११/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-18 17:05:52
२०७९।३।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१०/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-18 17:03:11
२०७९।३।३। लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९७३/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, हे.ई., पाँचौ तह, हेल्थ असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-17 16:23:02
२०७९।३।३ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९७२/०७७-७८ (महिला), शिक्षा, शिक्षा पुस्तकालय पुस्तकालय सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-17 16:10:25
२०७९।३।३ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९७०-१२९७१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-17 16:07:42
२०७९।३।३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०३६-१२०४२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-17 14:49:32
२०७९।३।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०८-१७२०९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-15 23:02:46
२०७९।३।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०७/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-15 23:00:27
२०७९।३।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०५-१७२०६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बि.एण्ड आ. उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-15 22:57:53
२०७९।३।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०४/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बि.एण्ड आ. उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-15 22:55:07
२०७९।२।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्या समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको संशोधित सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-14 21:07:08
२०७९।२।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०३/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-14 21:04:02
२०७९।२।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०१-१७२०२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-14 21:02:25
२०७९।२।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२००/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-14 21:00:40
2079/2/30 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९७-१७१९९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-13 20:16:39
2079/2/30 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९६/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-13 20:15:01
2079/2/30 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९५/०७८-७९ (आ.प्र.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-13 20:11:58
२०७९।२।२८ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१२४-१०१२८/०७७-७८, विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-11 17:26:54
2079/2/27 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७२-१४८७३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, हेल्थ असिष्टेण्ट/क्ष.कु.स. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-10 17:38:38
2079/2/27 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७०-१४८७१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-10 17:31:01
२०७९।२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८२/०७८-७९ (महिला/दलित), संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-09 22:53:28
२०७९।२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७८-१६६८०/०७८-७९ (खुला/समावेशी), लेखापरीक्षण समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-09 22:50:35
२०७९।२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७७/०७८-७९ (महिला), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-09 22:48:17
२०७९।२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७४-१६६७६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-09 22:45:16
२०७९।२।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७०-१६६७३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-08 22:45:37
२०७९।२।२४ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१८-१३९२३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-07 18:18:30
२०७९।२।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८८/०७८-७९ (खुला), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-07 00:03:58
२०७९।२।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८७/०७८-७९ (खुला), न्याय सेवा, कनून समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-07 00:02:03
२०७९।२।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६९, १६६८४-१६६८६/०७८-७९ (खुला/ समावेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-06 23:59:49
२०७९।२।२२ लोक सेवा आयोगका विभिन्न कार्यालयहरुको एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-05 18:12:19
२०७९।२।२१ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४११-११४१७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-05 16:17:44
2079-02-21 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10112-10114/077-78, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स र सिनियर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना 2079-03-11 2079-03-11 2022-06-04 18:57:45
2079/2/20 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९६५-१२९६९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-03 16:31:56