लिखित नतिजा

मिती विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त
2079/10/15 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२५-११४२६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-29 21:09:56
२०७९/१०/१५ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४१८/०७८-७९(खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अपरेटर पदको लिखित परीक्षाबाट प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भएका उम्मेदवारको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्तासम्बन्धी सूचना । 2079-10-24 2079-10-24 2023-01-29 17:37:14
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७७/०७९-८० (आ.ज.) स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:45:27
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७६/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:43:57
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७५/०७९-८० (खुला) स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:39:32
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७४/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:38:07
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७३/०७९-८० (आ.ज.) स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:34:26
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७२/०७९-८० (मधेशी) स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:23:38
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७१/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:21:12
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७०/०७९-८० (खुला) स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:09:58
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६९/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:08:13
२०७९।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६८/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-25 21:55:24
२०७९।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६७/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, साइक्याट्री समूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-25 21:52:27
२०७९।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६६/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी/लेप्रोलोजी/भेनरल डिजिजेज समूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-25 21:50:30
२०७९।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६५/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्नोसिस उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-25 21:48:22
२०७९।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६४/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-25 21:46:09
२०७९।१०।१० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६३/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जिकल ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-24 17:50:36
२०७९।१०।१० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६०/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-24 17:48:18
२०७९।१०।९ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९५-१२०९७/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-23 22:31:13
२०७९।१०।९ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९४/०७८-७९ (आ.प्र.), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-23 22:30:05
२०७९।१०।९ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९३/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह सब इलेक्ट्रिकल ओभरसियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-23 22:28:37
२०७९।१०।६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९०-१२०९२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), संघीय संसद सेवा, शिक्षा तथा मुद्रण समूह, प्रेस टेक्निसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-20 20:42:58
२०७९।१०।६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८६-१२०८८/०७८-७९ (खुला/समावेशी), शिक्षा सेवा, मुद्रण व्यवस्थापन समूह, मुद्रण सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-20 20:40:38
२०७९।१०।६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८५/०७८-७९ (आ.प्र.), शिक्षा सेवा, मुद्रण व्यवस्थापन समूह, मुद्रण सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-20 20:36:36
२०७९।१०।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८३-१२०८४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस समूह, जुनियर मेडिकल रेकर्डर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-19 18:03:39
२०७९।१०।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८२/०७८-७९ (आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-19 18:01:35
२०७९।१०।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८१/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, वोटानी समूह, हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-19 17:59:33
२०७९।१०।४ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८०/०७८-७९ (महिला), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-18 21:43:14
२०७९।१०।४ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७९/०७८-७९ (मधेशी), कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-18 21:41:16
२०७९।१०।४ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७८/०७८-७९ (आ.ज.), कृषि सेवा, ला.पो एण्ड डे.डे. समूह, नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-18 21:38:56
२०७९।१०।४ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७५-१२०७७/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-18 21:36:25
२०७९।१०।३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७३-१२०७४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, केमेष्ट्री समूह, नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-17 21:33:49
२०७९।१०।३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७२/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, केमेष्ट्री समूह, नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-17 21:31:35
२०७९।१०।३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७१/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, नायब मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-17 21:29:18
२०७९।१०।३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७०/०७८-७९ (महिला), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-17 21:26:45
२०७९।१०।३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०६९/०७८-७९ (दलित), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-17 21:25:04
२०७९।१०।३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०६८/०७८-७९ (मधेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानीटरी उपसमूह, प्लम्बर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-17 21:21:22
2079/10/2 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८२९-१५८३०/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-16 16:18:31
2079/10/2 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८२५-१५८२८/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-16 16:16:51
2079/10/2 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८२४/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-16 16:15:09
2079/10/1 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०७/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-15 12:36:29
2079/10/1 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०५/०७८-७९ (खुला), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-15 12:34:27
2079/10/1 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०४/०७८-७९ (आ.प्र.), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-15 12:32:57
2079/10/1 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०३/०७८-७९ (आ.प्र.), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला.समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-15 12:30:18
2079/10/1 लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०१-१५४०२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-15 12:27:28
2079/9/30 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७५-१४८७६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-14 17:00:42
2079/9/30 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७२-१४८७४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-14 16:58:40
2079/9/30 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७१/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-14 16:55:25
2079/9/29 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९३१/०७८-७९ (मधेशी), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-13 17:06:15
2079/9/29 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२८-१३९३०/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-13 17:02:53
2079/9/29 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२६-१३९२७/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-13 16:56:06
2079/9/27 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०९/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-11 17:53:27
2079/9/27 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०६-१३५०८/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-11 17:50:47
2079/9/27 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०५/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-11 17:48:13
2079/9/27 लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०४/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-11 17:46:51
2079/9/26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९९१/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-10 17:41:38
2079/9/26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९९०/०७८-७९ (महिला), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-10 17:38:56
2079/9/26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८९/०७८-७९ (आ.प्र.), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-10 17:37:44
2079/9/26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८८/०७८-७९ (खुला), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-10 17:35:36
2079/9/26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८४-१२९८७/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-10 17:33:14
2079/9/26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८३/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-10 17:31:43
2079/9/25 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५९-१२५६०/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-09 18:25:15
2079/9/25 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५६-१२५५८/०७८-७९ (खुला/समावेशी), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-09 18:23:22
2079/9/25 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५५/०७८-७९ (आ.प्र), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-09 18:21:33
2079/9/25 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५४/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, बोटानी समूह, हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-09 18:19:32
2079/9/25 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५२-१२५५३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-09 18:17:06
2079/9/25 लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५१/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-09 18:15:41
2079/9/24 लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११००८/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-08 17:04:23
2079/9/24 लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११००६-११००७/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-08 17:02:05
2079/9/24 लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११००५/०७८-७९ (आ.प्र.), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-08 16:59:52
2079/9/24 लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११००४/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, ने. पा. एण्ड वा. ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-08 16:39:54
2079/9/24 लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं ११००२-११००३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-08 16:36:56
2079/9/24 लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं ११००१/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-08 16:35:24
2079/9/23 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समबेशी),प्रशासन सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-07 19:15:55
2079/9/23 लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६६६-१०६६८/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह,अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-07 19:10:56
2079/9/23 लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६६३-१०६६५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-07 19:07:36
२०७९।९।२२ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४४/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-06 20:59:00
२०७९।९।२२ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४०-१०१४३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-06 20:57:13
२०७९।९।२२ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३७-१०१३९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-06 20:54:35
२०७९।९।२२ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३६/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-06 20:52:48
२०७९।९।२२ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३५/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-06 20:51:40
२०७९।९।२१ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३७२/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-05 20:56:58
२०७९।९।२१ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १३३६८-१६३७१/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-05 20:54:09
२०७९।९।२१ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६७/०७८-७९ (आ.प्र.), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-05 20:52:44
२०७९।९।२१ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६६/०७८-७९ (मधेशी), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-05 20:50:52
२०७९।९।२१ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३६५/०७८-७९ (खुला), कृषि, ला.पो. ऐण्ड डे.डे. समूह, नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-05 20:48:08
२०७९।९।२१ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३६०-१६३६४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-05 20:45:53
२०७९।९।२१ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५९/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-05 20:42:25
२०७९।९।२० लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६३-१४४६४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-04 19:43:29
२०७९।९।२० लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६२/०७८-७९ (आ.प्र.), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-04 19:41:00
२०७९।९।२० लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६१/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-04 19:38:49
२०७९।९।२० लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६०/०७८-७९ (आ.प्र.), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-04 19:36:34
२०७९।९।२० लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५८-१४४५९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-04 19:34:00
२०७९।९।२० लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५७/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-04 19:32:16
२०७९।९।१९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४३४-११४३६/०७८-७९ (खुला/समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हे.ई.समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-03 22:10:51
२०७९।९।१९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४३२-११४३३/०७८-७९ (खुला/समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-03 22:06:48
२०७९।९।१९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२८-११४३१/०७८-७९ (खुला/समावेशी) वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-03 22:04:13
२०७९।९।१९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२७/०७८-७९ (आ.प्र.) वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-03 22:02:27
२०७९।९।१९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२५-११४२६/०७८-७९ (खुला/समावेशी) कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-03 22:00:01
२०७९।९।१९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२४/०७८-७९ (आ.प्र.) कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-03 21:58:19
२०७९।९।१९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२२-११४२३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-03 21:40:27
२०७९।९।१८ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६६२/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, वोटानी समूह, हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-02 21:21:32
२०७९।९।१८ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६६१/०७८-७९ (महिला), कृषि. सेवा, बागवानी समूह, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-02 20:09:12
२०७९।९।१८ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५८-१०६६०/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-02 20:07:23
२०७९।९।१८ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५७/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-02 20:05:52
२०७९।९।१८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५६/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-02 19:59:47
२०७९।९।१८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५५/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-02 19:57:56
२०७९।९।१८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५३-१४४५४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-02 19:56:06
२०७९।९।१८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५१-१४४५२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-02 19:54:49
२०७९।९।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२३-१३९२५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, मेटेरियोलोजी उपसमूह, नायव मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-01 21:11:17
२०७९।९।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२२/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, नायव जल विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-01 21:09:08
२०७९।९।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२१/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-01 21:06:46
२०७९।९।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२०/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-01 21:05:23
२०७९।९।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१९/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-01 21:03:53
२०७९।९।१६ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५७-१६३५८/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-31 18:41:01
२०७९।९।१६ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५६/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-31 18:39:26
२०७९।९।१६ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५४-१६३५५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-31 18:37:32
२०७९।९।१६ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५३/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-31 18:35:48
२०७९।९।१६ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५१-१६३५२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-31 18:34:03
२०७९।९।१५ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८२/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-30 20:20:36
२०७९।९।१५ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८१/०७८-७९ (अपाङ्ग), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-30 20:18:49
२०७९।९।१५ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६८-१४८६९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, सहायक स्याम्प्लर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-30 20:16:07
२०७९।९।१५ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६८-१४८६९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-30 20:14:00
२०७९।९।१५ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६७/०७८-७९ (आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-30 20:11:56
२०७९।९।१५ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६६/०७८-७९ (खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-30 20:08:30
२०७९।९।१४ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५५-१०६५६/०७८-७९ (खुला/समावेशी),इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-29 21:46:17
२०७९।९।१४ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५४/०७८-७९ (महिला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-29 21:43:37
२०७९।९।१४ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५३/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-29 21:41:35
२०७९।९।१४ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५१-१०६५२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-29 21:39:21
२०७९।९।१३ लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०२-१३५०३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-28 21:26:26
२०७९।९।१३ लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०१/०७८-७९ (आ.प्र.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-28 21:25:14
२०७९।९।१३ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१८/०७८-७९ (आ.प्र.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-28 21:23:37
२०७९।९।१२ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८०/०७८-७९ (महिला), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह जल विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-27 17:42:05
२०७९।९।१२ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९७८-१२९७९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-27 17:39:59
२०७९।९।११ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२०-११४२१/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-26 21:51:51
२०७९।९।११ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४१९/०७८-७९ (आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-26 21:50:36
२०७९।९।११ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४१८/०७८-७९ (खुला),इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-26 21:48:56
२०७९।९।११ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४१७/०७८-७९ (आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-26 21:47:42
२०७९।९।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३३-१०१३४/०७८-७९ (खुला / समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, नायव मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-25 18:56:59
२०७९।९।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३२/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, नायव मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-25 18:53:45
२०७९।९।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३०-१०१३१/०७८-७९ (खुला समावेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-25 18:49:38
२०७९।९।८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा (सा.प्र, लेखा र राजश्व) र लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-23 19:03:06
२०७९।९।८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-23 19:00:12
२०७९।८।१८ लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०९-११९१४/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-04 22:35:01
२०७९।८।१५ लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. १४७५७-१४७६२/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-01 21:26:40
२०७९।८।१४ लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०७-१५७१०/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-30 21:29:19
२०७९।८।१३ लोक सेवा आयोग वुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८०८-१३८१२/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-29 22:20:14
२०७९।८।११ लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८५८-१२८६३/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-27 21:15:19
२०७९।८।९ लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०९-११३१३/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-25 19:53:39
२०७९।८।७ लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १०००९-१००१२/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-23 21:21:37
२०७९।८।६ लोक सेवा आयोग बाग्लुङ कार्यालयको वि.नं. १३४५२-१३४५६/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-22 21:52:36
२०७९।८।५ लोक सेवा आयोग जुम्ला कार्यालयको वि.नं. १५३५२-१५३५६/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-21 21:42:51
२०७९।८।२ लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयको वि.नं. १६३०२-१६३०७/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-18 20:52:54
२०७९।७।३० लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१०-११९१६/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-16 21:32:49
२०७९।७।३० लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४०२-१४४०६/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-16 21:29:07
२०७९।७।२९ लोक सेवा आयोग हेटौडा कार्यालयको वि.नं. १२५०२-१२५०६/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-15 20:46:31
२०७९।७।२८ लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको वि.नं. १०९५२-१०९५७/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-14 21:41:13
२०७९।७।२७ लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयको वि.नं. १०६०२-१०६०६/०७८-७९, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-13 20:24:50
२०७९।७।१५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, (सामान्य प्रशासन/राजश्व) समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-11-01 22:03:14
२०७९।७।१३ लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०८-१५७१३/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-30 16:49:59
२०७९।७।१३ लोक सेवा आयोग हेटौडा कार्यालयको वि.नं. १२५०३-१२५०९/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-30 16:47:59
२०७९।७।१२ लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४०३-१४४०८/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-29 21:15:06
२०७९।७।१२ लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६०-१२८६५/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-29 19:54:57
२०७९।७।१२ लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८१०-१३८१५/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-29 19:09:54
२०७९।७।११ लोक सेवा आयोग बाग्लुङ कार्यालयको वि.नं. १३४५३-१३४५७/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-28 20:18:32
२०७९।७।११ लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. १४७५८-१४७६१/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-28 20:16:29
२०७९।७।७ लोक सेवा आयोग जुम्ला कार्यालयको वि.नं. १५३५३-१५३५७/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-24 18:06:38
२०७९।७।७ लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयको वि.नं. १६३०३-१६३०६/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-24 18:04:48
२०७९।७।६ लोक सेवा आयोग काठमाडौ कार्यालयको वि.नं. ११९१०-११९१६/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-23 22:32:54
२०७९।७।५ लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयको वि.नं. १०६०३-१०६०७/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-22 18:58:26
२०७९।७।४ लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३१०-११३१५/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-21 19:20:00
२०७९।७।३ लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको वि.नं. १०९५३-१०९५८/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-20 21:29:49
२०७९।७।२ लोक सेवा आयोगका धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १०००९-१००१३/०७७-७८, एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-19 22:41:21
२०७९।६।३१ पुनर्योग नतिजाः बिज्ञापन नं १७३८३/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोग्राफी टेक्नोलिजिष्ट 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-17 19:07:37
२०७९।६।३१ लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालय, काठमाडौंको विज्ञापन नं. ११९०२-११९०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र संघीय संसद सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-17 16:53:50
२०७९।६।३१ लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-17 16:45:09
२०७९।६।३१ लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा र लेखापरीक्षण समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-17 16:43:48
२०७९।६।३१ लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, (सा.प्र) र संघीय संसद (सा.प्र) समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-17 16:41:48
२०७९।६।३१ लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र सेवा, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-17 16:12:14
२०७९।६।३१ लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, (न्याय, कानुन र सरकारी वकिल) समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-17 16:04:37
२०७९।०६।३० लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२-१४७५६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-07-20 2079-07-20 2022-10-16 15:16:48
२०७९।०६।३० लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२-१४७५६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-07-19 2079-07-19 2022-10-16 15:14:41
२०७९।०६।३० लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२-१४७५६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, समान्य प्रशासन समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-07-17 2079-07-18 2022-10-16 15:12:57
२०७९।०६।३० लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२-१४७५६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-07-17 2079-07-17 2022-10-16 15:10:08
2079-06-26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12852-15858/077-78 (खुला/समावेशी), विभिन्न सेवा, समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको कम्प्यूटर सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-13 01:37:39
2079/06/26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12852-15858/077-78 (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-07-22 2079-07-24 2022-10-13 01:30:17
2079-06-26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12852-15858/077-78 (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-07-21 2079-07-22 2022-10-13 01:26:50
2079-06-26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12852-15858/077-78 (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-07-18 2079-07-20 2022-10-13 01:18:40
2079-06-26 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12852-15858/077-78(खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-07-17 2079-07-17 2022-10-13 01:15:27
२०७९।०६।१५ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०२-११३०८।०७७-७८(खुला, समावेशी), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह र प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजस्व समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना । 2079-07-15 2079-07-16 2022-10-02 00:02:05
२०७९।०६।१५ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०२-११३०८।०७७-७८(खुला, समावेशी), प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-07-22 2079-07-23 2022-10-01 23:58:43
२०७९।०६।१५ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०२-११३०८।०७७-७८(खुला, समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-07-21 2079-07-21 2022-10-01 23:57:31
२०७९।०६।१५ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०२-११३०८।०७७-७८(खुला, समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-07-18 2079-07-21 2022-10-01 23:55:38
२०७९।०६।१५ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०२-११३०८।०७७-७८(खुला, समावेशी), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-07-17 2079-07-17 2022-10-01 23:53:46
2079/6/15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७३८९/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोथेरापी उपसमूह, रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-01 14:35:53
2079/6/15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३८८/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोथेरापी उपसमूह, रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-01 14:34:22
2079/6/15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७३८४-१७३८७/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-01 14:29:34
2079/6/15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३८३/०७८-७९ (आ.प्र), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-01 14:26:50
2079/6/15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३८२/०७८-७९ (आ.प्र), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस समूह, मेडिकल रेकर्डर अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-01 14:07:59
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०२-१३८०५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-07-22 2079-07-23 2022-10-01 02:57:24
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०२-१३८०७/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-07-22 2079-07-22 2022-10-01 02:55:07
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०२-१३८०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-07-18 2079-07-21 2022-10-01 02:53:17
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०२-१३८०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परिक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-07-17 2079-07-18 2022-10-01 02:50:21
2079/06/14 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०००२-१०००७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु.वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको सूचना । 2079-07-20 2079-07-21 2022-09-30 23:38:28
2079/06/14 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०००२-१०००७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको लिखित नतिजाको सूचना । 2079-07-20 2079-07-20 2022-09-30 23:34:51
2079/06/14 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०००२-१०००७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको सूचना । 2079-07-17 2079-07-18 2022-09-30 23:30:25
2079/06/14 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०००२-१०००७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको सूचना । 2079-07-16 2079-07-16 2022-09-30 23:26:01
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३८०-१७३८१/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:50:46
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३७७-१७३७९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:44:55
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३७६/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:43:27
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३७४-१७३७५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:40:16
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३७३/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:38:05
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३६९-१७३७२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे.उपसमूह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:35:01
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३६८/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे.उपसमूह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:32:52
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३६७/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, कम्यूनिटी नर्सिङ समूह, कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:29:24
२०७९।०६।१२ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-07-20 2079-07-20 2022-09-28 22:42:51
२०७९।०६।१२ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-08-18 2079-08-18 2022-09-28 22:40:28
२०७९।०६।१२ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-07-17 2079-07-01 2022-09-28 22:38:09
२०७९।०६।१२ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-07-17 2079-07-17 2022-09-28 22:32:10
2079/6/12 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३६२-१७३६६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, नर्सिङ अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-28 22:31:15
2079/6/12 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३६१/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, नर्सिङ अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-28 22:29:34
२०७९।६।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३५८-१७३६०/०७८-७९ (खुला/समेवेशी), स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, बायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ उपसमूह, वायोमेडिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-17 22:50:28
२०७९।६।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३५७/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, डेन्टिष्ट्री समूह, डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-17 22:48:11
२०७९।६।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३५१-१७३५६/०७८-७९ (खुला / समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स समूह, मेडिकल अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-17 22:45:39
२०७९/०५/३० लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको वि.नं. १५७१०/२०७६-७७ (खुला), रा.प.अनं. द्वितिय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना। 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-16 01:46:27
२०७९।५।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३५०/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-11 22:35:04
२०७९।५।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४९/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-11 22:33:30
२०७९।५।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४८/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-11 21:03:22
2079/5/22 लोक सेवा आयोग¸ धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १००१०-१००१६/०७६-०७७ (खुला तथा समावेशी)¸ विभिन्न सेवा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 2079-06-05 2079-06-09 2022-09-08 03:38:40
२०७९।०५।२१ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामको विज्ञापन नं १०६०३-१०६०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2079-06-10 2079-06-11 2022-09-08 02:31:39
२०७९।५।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४५-१७३४७/०७८-७९ (खुला/समावेशी), संघीय संसद सेवा, सूचना प्रविधि समूह, कम्प्युटर प्रोगामर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-07 22:54:22
२०७९।५।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४४/०७८-७९ (महिला), शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, पुस्तकालय अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-07 22:52:21
२०७९।५।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४१-१७३४३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), शिक्षा सेवा, कला समूह, छविकला उपसमूह, छविकार पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-07 22:50:23
२०७९।५।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४०/०७८-७९ (खुला), शिक्षा सेवा, कला समूह, छविकला उपसमूह, रिपोग्राफर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-07 22:48:51
२०७९।०५।२१ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगरको विज्ञापन नं. १६३०३-१६३०९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-06-05 2079-06-09 2022-09-07 07:06:36
2079-05-20 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं 13809-13814/076-77(खुला तथा समावेशी),राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना 2079-06-05 2079-06-09 2022-09-06 06:35:56
2079-5-20 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३१०-११३१६।०७६-७७(खुला, समावेशी), रा.प.अनंकित द्वितीय (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-06-05 2079-06-13 2022-09-06 04:10:10
२०७९।५।२० लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२८६०-१२८६६/०७६-७७ (खुला/समावेशी), एकिकृत सेवा, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-05 21:57:03
२०७९।५।२० लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५३५३-१५३५७/०७६-७७ (खुला/समावेशी), एकिकृत सेवा, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-05 21:55:35
२०७९।५।२० लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५०३-१२५०७/०७६-७७ (खुला/समावेशी), एकिकृत सेवा, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-05 21:53:53
2079/05/19 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९१०-११९१६/०७६-७७(खुला/समावेशी), विभिन्‍न सेवा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-06 2079-06-12 2022-09-05 04:45:21
२०७९।०५।१९ लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५३-१३४५७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2079-06-05 2079-06-09 2022-09-05 03:49:32
2079-05-19 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14759-14764/076-77 (खुला,समावेशी) विभिन्न सेवा, समूह खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2079-06-05 2079-06-09 2022-09-05 01:47:48
२०७९।५।१९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५०२/०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-04 16:28:11
२०७९।५।१९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५०२/०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-04 16:27:06
२०७९।५।१९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५०२/०७६-७७ (आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-04 16:25:44
२०७९।५।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३६-१७३३९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, विद्यालय निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-04 16:22:55
२०७९।५।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३३-१७३३५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, वातावरण निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-04 16:20:10
२०७९।५।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३६-१७३३२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-04 16:18:09
२०७९/५/१९ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७१०-१५७१५/०७६-०७७ (खुला तथा समावेशी)¸ विभिन्न सेवा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। 2079-06-09 2079-06-12 2022-09-04 15:19:29
२०७९/०५/१८ लोक सेवा आयोग, खोटाङ्ग कार्यालयको विज्ञापन नं १०९५३-१०९५६/०७६-७७(खुला/समावेशी), विभिन्न सेवा, समूह खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना 2079-06-05 2079-06-07 2022-09-04 06:37:09
२०७९/५/१८ लोक सेवा आयोग¸ धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १०००९/०७६-०७७ (आ.प्र.)¸ नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-06-04 2079-06-05 2022-09-04 03:05:26
२०७९/५/१८ लोक सेवा आयोग¸ धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १०००९/०७६-०७७ (आ.प्र.)¸ नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-04 03:04:10
2079-05-18 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 14403-14407/076-77(खुला/समावेशी), विभिन्न सेवा समूह खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-06-05 2079-06-09 2022-09-04 02:12:09
२०७९/०५/१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०८/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 2079-06-04 2022-09-03 05:59:19
२०७९/०५/१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०८/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 2079-06-04 2022-09-03 05:57:05
२०७९/०५/१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०८/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 2079-06-04 2022-09-03 05:55:27
२०७९/०५/१७ लोक सेवा आयोग, खोटाङ्ग कार्यालय, खोटाङ्गको विज्ञापन नं. १०९५२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-03 05:50:53
२०७९/०५/१७ लोक सेवा आयोग, खोटाङ्ग कार्यालय, खोटाङ्गको विज्ञापन नं. १०९५२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-03 05:47:35
२०७८।०६।१७ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगरको विज्ञापन नं. १६३०२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-05 2079-06-05 2022-09-03 02:36:46
२०७८।०६।१७ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगरको विज्ञापन नं. १६३०२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-03 02:35:07
२०७८।०६।१७ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगरको विज्ञापन नं. १६३०२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-03 02:33:11
२०७९।५।१७ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३०९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-02 17:13:53
२०७९।५।१७ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३०९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-02 17:12:57
२०७९।५।१७ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३०९ (आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-02 17:11:42
२०७९।५।१७ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५३५२/०७६-७७ (आ.प्र.), प्रसाशन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-02 17:09:44
२०७९।५।१७ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२८५९/०७६-७७ (आ.प्र.), प्रसाशन सेवा, लेखा समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-02 17:08:15
२०७९।५।१७ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२८५९/०७६-७७ (आ.प्र.), प्रसाशन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-02 17:06:34
२०७९।५।१७ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२८५९/०७६-७७ (आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-02 17:05:27
२०७९।०५।१७ लोक सेवा आयोग, बाग्‍लुङ कार्यालय, बाग्‍लुङको बिज्ञापन नं १३४५२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-05 2079-06-05 2022-09-02 15:35:11
२०७९।०५।१७ लोक सेवा आयोग, बाग्‍लुङ कार्यालय, बाग्‍लुङको बिज्ञापन नं १३४५२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-02 15:33:53
२०७९।०५।१७ लोक सेवा आयोग, बाग्‍लुङ कार्यालय, बाग्‍लुङको बिज्ञापन नं १३४५२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-02 15:31:31
२०७९/०५/१७ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन विज्ञापन नं. १०६५५-१०६५९/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जियनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । 2079-05-15 2079-05-16 2022-09-02 12:42:17
२०७९/०५/१६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०९/०७६-७७(आ.प्र.),नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), सह-लेखापाल पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-05 2079-06-05 2022-09-02 03:28:00
२०७९/०५/१६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०९/०७६-७७(आ.प्र.),नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-02 03:21:42
२०७९/०५/१६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०९/०७६-७७(आ.प्र.),नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना । 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-02 03:14:14
2079-05-16 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14758/076-77 (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-02 00:29:38
2079-05-16 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14758/076-77(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-02 00:26:43
२०७९।०५।१६ लोक सेवा आयोग¸ इलाम कार्यालयको वि.नं. १०६०२/०७६-०७७ (आ.प्र.)¸ नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-06-09 2079-06-09 2022-09-01 23:21:14
२०७९।०५।१६ लोक सेवा आयोग¸ इलाम कार्यालयको वि.नं. १०६०२/०७६-०७७ (आ.प्र.)¸ नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-06-09 2079-06-09 2022-09-01 23:19:59
२०७९।०५।१६ लोक सेवा आयोग¸ इलाम कार्यालयको वि.नं. १०६०२/०७६-०७७ (आ.प्र.)¸ नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-06-09 2079-06-09 2022-09-01 23:18:49
२०७९/५/१६ लोक सेवा आयोग¸ दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०९/०७६-०७७ (आ.प्र.)¸ नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-06-04 2079-06-05 2022-09-01 16:38:30
२०७९/५/१६ लोक सेवा आयोग¸ दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०९/०७६-०७७ (आ.प्र.)¸ नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-06-04 2079-06-05 2022-09-01 16:36:57
२०७९/५/१६ लोक सेवा आयोग¸ दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०९/०७६-०७७ (आ.प्र.)¸ नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2079-06-04 2079-06-05 2022-09-01 16:35:10
2079-05-15 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 14402/076-77(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-01 02:10:19
2079-05-15 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 14402/076-77(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-01 02:06:56
2079-05-15 लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 14402/076-77(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना 2079-06-04 2079-06-04 2022-09-01 01:59:10
२०७९/०५/१४ लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं 10653/077-78 (आ.ज.),नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिशसम्बन्धी सूचना! 2079-05-14 2079-05-14 2022-08-31 00:37:54
२०७९।५।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२५-१७३२६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला समूह, सहायक संरक्षण अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-30 22:48:26
२०७९।५।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२२-१७३२४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), वन सेवा, वोटानी समूह, सहायक वैज्ञानिक अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-30 22:46:30
२०७९।५।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२०-१७३२१/०७८-७९ (खुला/समावेशी), वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, सहायक अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-30 22:44:09
२०७९।५।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१७-१७३१९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सहायक वन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-30 22:42:24
२०७९/०५/१३ लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं 10652/077-78 (आ.ज.),नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिशसम्बन्धी सूचना! 2079-05-13 2079-05-13 2022-08-30 00:24:32
२०७९।५।१३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२१०७-१२१०८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको अन्तर्वार्ता संशोधन सम्वन्धि सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-29 19:06:52
२०७९।५।१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१२-१७३१६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, खा.पो तथा गु.नि समूह, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-29 18:31:19
२०७९।५।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०७-१७३०११/०७८-७९ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, पशु चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-28 18:55:43
२०७९।५।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०५-१७३०६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, कृषि अर्थ विज्ञ पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-28 18:54:11
२०७९।५।१० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०२-१७३०४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, पशु विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-26 17:16:07
२०७९।५।९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०१/०७८-७९ (खुला), कृषि सेवा, मत्स्य समूह, मत्स्य विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-25 17:46:08
२०७९।५।८ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२११३-१२११३/०७७-७८, (खुला/समावेशी) शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, मुद्रण सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-24 21:51:46
२०७९।५।८ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२११२/०७७-७८, (आ.प्र.) शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, मुद्रण सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-24 21:49:33
२०७९।५।८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९४-१७३००/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-24 21:44:12
२०७९।५।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९२-१७२९३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, जियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-23 21:43:59
२०७९।५।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९०-१७२९१/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, मेटेरियोलोजिष्ट.पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-23 21:41:41
२०७९।५।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८९/०७८-७९ (पि.क्षे.), इञ्जि. सेवा, माइनिङ समूह, माइनिङ इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-23 21:38:46
२०७९।५।६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२११०-१२१११/०७७-७८ (खुला/समावेशी), शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, बुक बाइन्डर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-22 21:59:52
२०७९।५।६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२१०९/०७७-७८ (आ.प्र.), शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, बुक बाइन्डर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-22 21:58:38
२०७९।५।६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२१०७-१२१०८/०७७-७८ (खुला/ समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-22 21:55:32
२०७९।५।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२१०३-१२१०६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-21 22:08:05
२०७९।५।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२१०२/०७७-७८ (आ.प्र.), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-21 22:06:50
२०७९।५।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२१०१/०७७-७८ (महिला), वन सेवा, बोटानी समूह, हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-21 22:04:36
२०७९।५।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९९-१२१००/०७७-७८ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-21 22:02:57
२०७९।५।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९८/०७७-७८ (आ.प्र.), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-21 22:01:16
२०७९।५।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९७/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-21 21:59:22
२०७९।५।२ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९५-१२०९६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि सेवा, केमेष्ट्री समूह,नायब प्राविधिक सहायक/ल्याब असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-18 20:24:42
२०७९।५।२ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९१-१२०९४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि सेवा, सर्भे समूह,अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-18 20:22:53
२०७९।५।२ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०९०/०७७-७८ (आ.प्र), इञ्जि सेवा, सर्भे समूह,अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-18 20:21:39
२०७९।५।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७६-१७२८२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, वि. एण्ड आ. उपसमूह, इञ्जिनियर पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-17 22:58:26
२०७९।४।३० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१६२/०७७-७८ (आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-15 20:20:21
२०७९।४।३० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१६१/०७७-७८ (मधेशी), कृषि, भेटेरिनरी, नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-15 20:17:14
२०७९।४।३० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१६०/०७७-७८ (आ.प्र.) ,कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-15 20:02:56
२०७९।४।३० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१५६-१०१५९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-15 20:01:07
२०७९।४।३० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१५५/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-15 19:59:37
२०७९।४।२९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४४२/०७७-७८ (खुला), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-14 22:18:42
२०७९।४।२९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४४१/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि समूह, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-14 22:17:08
२०७९।४।२९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४३५-११४४०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-14 22:15:00
२०७९।४।२९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४३४/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-14 22:13:50
२०७९।४।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६९-१७२७५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि.सेवा, सिभिल समूह, (जनरल/हाइवे/स्यानिटरी/इरिगेसन/हाइड्रोपावर) उपसमूह, इञ्जिनियर पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-11 22:08:45
२०७९।४।२६ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १३०१०/०७७-७८ (महिला), शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-11 22:03:01
२०७९।४।२६ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १३००८-१३००९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-11 22:01:04
२०७९।४।२६ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १३००७/०७७-७८ (खुला), वन सेवा, ने.पा. एण्ड सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-11 21:59:35
२०७९।४।२६ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १३००४-१३००६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-11 21:57:00
२०७९।४।२६ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १३००३/०७७-७८ (आ.प्र.), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-11 21:55:47
२०७९।४।२६ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९९८-१३००२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-11 21:53:37
२०७९।४।२६ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९९७/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-11 21:52:16
२०७९।४।२५ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९४४/०७७-७८ (खुला),कृषि सेवा, खा.पो तथा गु.नि. समूह, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-10 21:49:28
२०७९।४।२५ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९३९-१३९४३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-10 21:47:32
२०७९।४।२५ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९३८/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-10 21:46:15
२०७९।४।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८५-१७२८६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेसन समूह, इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-10 21:43:24
२०७९।४।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८४/०७८-७९ (आ.ज.), इञ्जि. सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-10 21:39:21
२०७९।४।२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८३/०७८-७९ (मधेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-09 20:43:46
२०७९।४।२४ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८९३-१४८९४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-09 19:21:29
२०७९।४।२४ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८९०-१४८९१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-09 19:20:01
२०७९।४।२४ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८८९/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-09 19:18:43
२०७९।४।२३ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८३३/०७७-७८ (खुला), अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-08 21:40:40
२०७९।४।२३ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८३२/०७७-७८ (खुला), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-08 21:37:22
२०७९।४।२३ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८२९-१५८३१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-08 21:35:56
२०७९।४।२३ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८२८/०७७-७८ (आ.प्र), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-08 21:34:27
२०७९।४।२३ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८२६-१५८२७/०७७-७८ (खुला/समावेशी) इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-08 21:32:18
२०७९।४।२२ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८८-१२०८९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-07 22:09:58
२०७९।४।२२ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८७/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-07 22:08:28
२०७९।४।२० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८४-१२०८६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-05 20:06:13
२०७९।४।२० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८३/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-05 20:04:23
२०७९।४।२० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८२/०७८-७९ (खुला), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-05 20:02:11
२०७९।४।२० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०८१/०७८-७९ (खुला), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, स्टोर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-05 20:00:27
२०७९।४।२० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७७-१२०८०/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-05 19:55:00
२०७९।४।२० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७६/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-05 19:53:41
२०७९।४।२० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७४-१२०७५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, नायब जलविज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-05 19:51:25
२०७९।४।२० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७३/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, नायब जलविज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-05 19:48:12
२०७९।४।२० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०७२/०७८-७९ (खुला), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, प्लम्बर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-05 19:46:31
२०७९।४।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७६-१७२८२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, वि. एण्ड आ. उपसमूह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-04 22:23:46
२०७९।४।१८ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९९६/०७७-७८ (महिला), इञ्जि., सेवा मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-03 19:56:57
२०७९।४।१८ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९९१-१२९९५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सेवा मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-03 19:55:32
२०७९।४।१८ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९९०/०७७-७८ (महिला), इञ्जि., सेवा मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, स्टोर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-03 19:53:57
२०७९।४।१८ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८५-१२९८९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सेवा मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-03 19:52:21
२०७९।४।१८ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८३-१२९८४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सेवा मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-03 19:49:34
२०७९।४।१८ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८२/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि., सेवा मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-03 19:47:58
२०७९।४।१८ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८१/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., सेवा सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, नायब जल विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-03 19:45:14
२०७९।४।१८ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९८०/०७७-७८ (आ.प्र.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-03 19:42:52
२०७९।४।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९३६-१३९३७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-02 22:29:32
२०७९।४।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९३५/०७७-७८ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, नायब मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-02 22:27:42
२०७९।४।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९३४/०७७-७८ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-02 22:25:38
२०७९।४।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९३१-१३९३३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-02 22:23:51
२०७९।४।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९३०/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-02 22:21:56
२०७९।४।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२८-१३९२९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-02 22:19:38
२०७९।४।१७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२७/०७७-७८ (महिला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-02 22:16:30
२०७९।४।१६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८८४-१४८८८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, नायब मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-01 18:28:16
२०७९।४।१६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८८३/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, नायब मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-01 18:27:16
२०७९।४।१६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८८१-१४८८२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिक समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-01 18:25:27
२०७९।४।१६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८८०/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिक समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-01 18:24:10
२०७९।४।१६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७८-१४८७९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-01 18:19:18
२०७९।४।१६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७७/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-01 18:17:39
२०७९।४।१६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७५-१४८७६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, जल विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-01 18:15:48
२०७९।४।१६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७४/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, जल विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-01 18:14:33
२०७९।४।१५ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८२३-१५८२५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जी. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-31 21:36:38
२०७९।४।१५ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८२१-१५८२२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जी. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-31 21:34:33
२०७९।४।१५ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८१९-१५८२०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जी. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-31 21:31:27
२०७९।४।१५ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८१६-१५८१८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-31 21:27:22
२०७९।४।१३ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४३१-११४३३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-29 19:42:35
२०७९।४।१३ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४३०/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-29 19:41:12
२०७९।४।१३ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२५-११४२९/०७७-७८ (खुला/समसवेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-29 19:39:07
२०७९।४।१३ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२४/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-29 19:36:31
२०७९।४।१३ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४२०-११४२३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-29 19:35:01
२०७९।४।१३ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४१९/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-29 19:33:10
२०७९।४।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६९-१७२७५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि.सेवा, सिभिल समूह, (जनरल/हाइवे/स्यानिटरी/इरिगेसन/हाइड्रोपावर) उपसमूह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-28 20:06:16
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१५१-१०१५४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, नायब मौसम विज्ञान पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 22:39:05
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१५०/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, नायब मौसम विज्ञान पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 22:35:42
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४७-१०१४९/०७७-७८ (खुला/समसवेशी), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 22:33:31
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४६/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 22:32:00
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४५/०७७-७८ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स., उपसमूह इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 22:27:52
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४३-१०१४४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 22:24:42
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१४२/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 22:22:33
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३९-१०१४१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 22:20:07
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३८/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह नायब जल विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 22:17:15
२०७९।४।१० लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३६-१०१३७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह नायब जल विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-26 21:54:19
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५६९-१२५७०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:33:16
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५६७-१२५६८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), वन सेवा, बोटानी समूह, हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:31:45
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५६६/०७७-७८ (आ.प्र.), वन सेवा, बोटानी समूह, हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:30:22
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५६५/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:28:13
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५६०-१२५६४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:24:31
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५९/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:22:12
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५७-१२५५८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:20:09
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५६/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:14:19
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५२-१२५५५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:11:45
२०७९।४।९ लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५५१/०७७-७८ (आ.प्र), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-25 21:10:19
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४७३/०७७-७८ (खुला)स्वास्थ्य सेवा, हे.ई समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 23:11:54
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४७१-१४४७२/०७७-७८ (खुला/समावेशी) विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 23:10:04
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६६-१४४७०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 23:08:40
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६५/०७७-७८ (आ.प्र.), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 23:06:50
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६४/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, नायब प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 23:04:48
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६१-१४४६३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 23:02:13
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४६०/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 22:59:52
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५८-१४४५९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 22:57:41
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५७/०७७-७८ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 22:51:36
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५६/०७७-७८ (खुला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, इलेक्ट्रिकल पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 22:29:26
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५४-१४४५५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 22:26:33
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५३/०७७-७८ (महिला), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 22:24:17
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५२/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 22:22:47
२०७९।४।८ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५१/०७७-७८ (महिला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-24 22:19:27
२०७९।४।७ लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५१२/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-23 14:00:47
२०७९।४।७ लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५११/०७७-७८ (खुला), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-23 13:59:14
२०७९।४।७ लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०७-१३५१०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-23 13:57:08
२०७९।४।७ लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०६/०७७-७८ (आ.प्र), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-23 13:55:41
२०७९।४।७ लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०२-१३५०५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-23 13:53:39
२०७९।४।७ लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०१/०७७-७८(आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-23 13:52:23
२०७९।४।६ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४१०-१५४११/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-22 21:16:27
२०७९।४।६ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०८-१५४०९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-22 21:13:55
२०७९।४।६ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०७/०७७-७८ (महिला), वन सेवा, बोटानी समूह, हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-22 21:12:10
२०७९।४।६ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०५-१५४०६/०७७-७८ (खुला/समावेशी.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-22 21:03:08
२०७९।४।६ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०४/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-22 21:00:43
२०७९।४।६ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०२-१५४०३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-22 20:57:36
२०७९।४।६ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५४०१/०७७-७८ (आ.प्र.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-22 20:55:29
२०७९।४।६ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५५-१६३५९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-22 20:48:14
२०७९।४।६ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५४/०७७-७८ (आ.प्र), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-22 20:46:00
२०७९।४।५ लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं ११००६-११००७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-21 21:57:46
२०७९।४।५ लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं ११००३-११००५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-21 21:55:17
२०७९।४।५ लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं ११००२/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-21 21:52:54
२०७९।४।५ लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं ११००१/०७७-७८ (महिला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क उपसमूह, गणक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-21 21:50:08
२०७९।४।४ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५३/०७७-७८ (खुला), वन सेवा, बोटानी समूह, हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-20 22:01:07
२०७९।४।४ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५१-१६३५२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि समूह, मेट्रोलोजी उपसमूह, सिनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-20 21:58:42
२०७९।४।३ लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५५-१०६५९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-19 22:03:41
२०७९।४।३ लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५४/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-19 22:02:11
२०७९।४।३ लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५३/०७७-७८ (आ.ज), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-19 22:00:39
२०७९।४।३ लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५२/०७७-७८ (आ.ज), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-19 21:58:38
२०७९।४।३ लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६५१/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-19 21:57:01
२०७९।३।३० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०६१/०७७-७८, शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, पुस्तकालय सहायक पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-15 21:27:53
2079/3/22 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०३६-१२०४२/०७७-७८ (खुला/समावेशी) विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-06 20:24:55
२०७९।३।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०४/०७८-७९ (आ.प्र) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, बि.एण्ड.आ. उपसमुह, रा.प. द्वितिय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-30 20:36:42
२०७९।३।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०३/०७८-७९ (आ.प्र) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, स्यानिटरी उपसमुह, रा.प. द्वितिय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-30 20:35:10
२०७९।३।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२००/०७८-७९ (आ.प्र) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, हाइवे उपसमुह, रा.प. द्वितिय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-30 20:33:03
२०७९।३।१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३६/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा मेडिकल समूह, कन्सल्टेण्ट इन्डोक्राइनोलोेजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-27 21:36:24
२०७९।३।१३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०६९-१२०७१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, रा.प.अनं. पाँचौ तह, फार्मेसी सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-27 21:33:24
२०७९।३।१३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०६८/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, रा.प.अनं. पाँचौ तह, फिजियोथेरापी सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-27 21:31:36
२०७९।३।१३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०६३-१२०६७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), संघीय संसद सेवा, सूचना प्रविधि समूह, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-27 21:30:00
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०६२/०७७-७८ (खुला), संघीय संसद, शिक्षा तथा मुद्रण, सिनियर प्रेस टेक्निसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:34:41
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०६१/०७७-७८ (महिला), शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, पुस्तकालय सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:32:36
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १००५९/०७७-७८ (महिला), शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, संग्रहालय उपसमूह, फिलाटेलिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:28:42
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०६०/०७७-७८ (महिला), शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, संग्रहालय उपसमूह, भण्डारे पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:23:04
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०५८/०७७-७८ (महिला) शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, संग्रहालय उपसमूह, क्रोनोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:19:09
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०५५-१२०५७/०७७-७८ (खुला/समावेशी) शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, सहायक पथ प्रदर्शक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:16:33
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०५४/०७७-७८ (खुला), शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, सिनियर प्रुफ रिडर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:14:22
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०५३/०७७-७८ (खुला), शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, सिनियर प्लेट मेकर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:11:43
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०५२/०७७-७८ (महिला), शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, सिनियर बुक बाइन्डर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:08:54
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०५१/०७७-७८ (खुला), शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, वरिष्ठ मुद्रण सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:06:59
२०७९।३।१० लोक सेवा आयोगका विभिन्न कार्यालयहरुको विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-24 21:04:02
२०७९।३।७ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०४६-१२०५०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-21 22:38:41
२०७९।३।७ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१२४-१०१२८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजाको संशोधित सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-21 22:35:15
२०७९।३।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२३/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, सिनियर इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-20 21:58:24
२०७९।३।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२२/०७८-७९ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-20 21:56:09
२०७९।३।६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०४५/०७७-७८ (खुला), विविध सेवा, सहायक कार्टोग्राफर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-20 19:48:02
२०७९।३।६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०४४/०७७-७८ (खुला) , विविध सेवा, कम्प्युटर टेक्निसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-20 19:45:42
२०७९।३।६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०४३/०७७-७८ (खुला), विविध सेवा, महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-20 19:43:50
२०७९।३।६ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१३५/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस समूह, पाँचौं तह मेडिकल रेकर्डर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-20 19:39:41
2079.3.6 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१२९-१०१३४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, प्राविधिक सहायक, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-20 19:37:26
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२१/०७८-७९ (आ.प्र.), विविध सेवा सूचना प्रविधि निर्देशक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 22:45:49
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२०/०७८-७९ (आ.प्र.) वन सेवा, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाईफ समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 22:41:41
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१९/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 22:39:23
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१६/०७८-७९ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 22:36:55
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४१८/०७७-७८ (महिला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 20:13:09
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२६/०७७-७८ (खुला), शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, पुस्तकालय सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 20:09:31
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२४-१३९२५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 20:06:28
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९७४-१२९७९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, पाँचौ तह स्टाफ नर्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 20:03:37
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२००१-१२०१२, इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 19:57:51
२०७९।३।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१५/०७८-७९ (महिला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-18 17:30:58
२०७९।३।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१४/०७८-७९ (महिला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, माइनिङ्ग इञ्जि समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-18 17:28:55
२०७९।३।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१३/०७८-७९ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-18 17:26:20
२०७९।३।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१२/०७८-७९ (महिला), इञ्जिनियरङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-18 17:08:08
२०७९।३।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२११/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-18 17:05:52
२०७९।३।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१०/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-18 17:03:11
२०७९।३।३। लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९७३/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, हे.ई., पाँचौ तह, हेल्थ असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-17 16:23:02
२०७९।३।३ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९७२/०७७-७८ (महिला), शिक्षा, शिक्षा पुस्तकालय पुस्तकालय सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-17 16:10:25
२०७९।३।३ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९७०-१२९७१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-17 16:07:42
२०७९।३।३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०३६-१२०४२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-17 14:49:32
२०७९।३।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०८-१७२०९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-15 23:02:46
२०७९।३।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०७/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-15 23:00:27
२०७९।३।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०५-१७२०६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बि.एण्ड आ. उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-15 22:57:53
२०७९।३।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०४/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बि.एण्ड आ. उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-15 22:55:07
२०७९।२।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्या समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको संशोधित सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-14 21:07:08
२०७९।२।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०३/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-14 21:04:02
२०७९।२।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०१-१७२०२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-14 21:02:25
२०७९।२।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२००/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-14 21:00:40
2079/2/30 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९७-१७१९९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-13 20:16:39
2079/2/30 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९६/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-13 20:15:01
2079/2/30 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९५/०७८-७९ (आ.प्र.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-13 20:11:58
२०७९।२।२८ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१२४-१०१२८/०७७-७८, विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-11 17:26:54
2079/2/27 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७२-१४८७३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, हेल्थ असिष्टेण्ट/क्ष.कु.स. पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-10 17:38:38
2079/2/27 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७०-१४८७१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-10 17:31:01
२०७९।२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८२/०७८-७९ (महिला/दलित), संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-09 22:53:28
२०७९।२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७८-१६६८०/०७८-७९ (खुला/समावेशी), लेखापरीक्षण समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-09 22:50:35
२०७९।२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७७/०७८-७९ (महिला), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-09 22:48:17
२०७९।२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७४-१६६७६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-09 22:45:16
२०७९।२।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७०-१६६७३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-08 22:45:37
२०७९।२।२४ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१८-१३९२३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-07 18:18:30
२०७९।२।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८८/०७८-७९ (खुला), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-07 00:03:58
२०७९।२।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८७/०७८-७९ (खुला), न्याय सेवा, कनून समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-07 00:02:03
२०७९।२।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६९, १६६८४-१६६८६/०७८-७९ (खुला/ समावेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-06 23:59:49
२०७९।२।२२ लोक सेवा आयोगका विभिन्न कार्यालयहरुको एकीकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-05 18:12:19
२०७९।२।२१ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४११-११४१७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-05 16:17:44
2079-02-21 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10112-10114/077-78, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स र सिनियर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना 2079-03-11 2079-03-11 2022-06-04 18:57:45
2079/2/20 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९६५-१२९६९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-03 16:31:56
२०७९।२।१९ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६४-१४८६९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-02 23:56:23
२०७९।२।१८ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८१५/०७७-७८ (आ.ज.), स्वास्थ्य, हे.ई., हे.अ., पाँचौं तह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-01 23:01:31
२०७९।२।१८ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८१३-१५८१४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-01 22:59:08
२०७९।२।१८ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८०९-१५८१२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-01 22:56:20
२०७९।२।१७ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०३३-१२०३५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-31 22:52:56
२०७९।२।१७ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०३२/०७७-७८ (पि.क्षे.), कृषि, भेटेरिनरी, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-31 22:49:34
२०७९।२।१७ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०३१/०७७-७८ (पि.क्षे.), कृषि, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-31 22:42:53
२०७९।२।१७ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०२९-१२०३०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), कृषि, बाली संरक्षण, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-31 22:40:08
२०७९।२।१७ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०२८/०७७-७८ (महिला), कृषि, कृषि प्रसार, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-31 22:37:32
२०७९।२।१७ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०२६-१२०२७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., केमेष्ट्री, असिष्टेण्ट केमिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-31 22:34:52
२०७९।२।१६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०२१-१२०२५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-30 22:55:08
२०७९।२।१६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०२०/०७७-७८ (महिला), इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-30 22:52:42
२०७९।२।१६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०१९/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-30 22:50:18
२०७९।२।१६ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं 1१२०१७-१२०१८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-30 22:47:22
२०७९।२।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३३/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चिष्ट डिजिजेज उपसमूह, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-30 19:47:36
२०७९।२।१४ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०१६/०७७-७८ (मधेशी), इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, मेकानिकल सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-28 18:47:15
२०७९।२।१४ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०१५/०७७-७८ (आ.ज.), इञ्जि., इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, सञ्चार सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-28 18:44:51
२०७९।२।१४ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०१४/०७७-७८ (महिला), इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल, सब–इञ्जिनियर इलेक्ट्रिकल पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-28 18:42:53
२०७९।२।१३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२००९-१२०१२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सिभिल, इरिगेशन, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-27 23:22:21
२०७९।२।१३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२००७-१२००८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-27 23:19:43
२०७९।२।१३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२००३-१२००६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सिभिल, हाइवे, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-27 23:13:55
२०७९।२।१३ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२००१-१२००२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-27 23:11:05
२०७९।२।११ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१२१-१०१२३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रेन्जर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-25 21:37:27
२०७९।२।११ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१२०/०७७-७८ (खुला) , कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-25 21:34:16
२०७९।२।११ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०११९/०७७-७८ (मधेशी), कृषि, बालि संरक्षण, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-25 21:31:16
२०७९।२।११ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०११६-१०११८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-25 21:27:13
२०७९।२।११ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०११५/०७७-७८ (महिला), इञ्जि., मेट्रोलोजी, सहायक निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-25 21:24:42
२०७९।२।११ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०११४/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स.सिनियर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-25 21:21:22
२०७९।२।११ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०११२-१०११३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-25 21:18:32
२०७९।२।११ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१११/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-25 21:15:31
२०७९।२।११ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०११०/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन, सञ्चार सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-25 21:04:41
२०७९।२।११ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१०८-१०१०९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सिभिल, वि.एण्ड आ., सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-25 21:01:24
२०७९।२।११ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१०१-१०१०३।०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-25 20:57:59
२०७९।२।१० लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४०९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक/खाद्य निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-24 22:54:58
२०७९।२।१० लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४०८/०७७-७८ (खुला), कृषि, बागवानी, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-24 22:49:46
२०७९।२।१० लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४०७/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-24 22:47:27
२०७९।२।१० लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४०६/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., मेट्रोलोजी, सहायक निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-24 22:40:34
२०७९।२।१० लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४०४-११४०५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-24 22:38:18
२०७९।२।१० लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४०३/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-24 17:24:51
२०७९।२।१० लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४०२/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-24 17:22:07
२०७९।२।१० लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४०१/०७७-७८ (खुला), आ.यो. तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, सुपरिवेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-24 17:19:23
२०७९।२।९ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९६४/०७७-७८ (दलित), कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. प्राविधिक सहायक, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-23 21:33:08
२०७९।२।९ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९६३/०७७-७८ (महिला), कृषि, बाली संरक्षण, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-23 21:29:50
२०७९।२।९ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९६०-१२९६२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-23 21:26:23
२०७९।२।९ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९५९/०७७-७८ (आ.ज.), इञ्जि., मेट्रोलोजी, सहायक निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-23 21:17:51
२०७९।२।९ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९५८/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर वेल्डर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-23 21:14:09
२०७९।२।९ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९५७/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-23 21:11:17
२०७९।२।९ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९५४-१२९५६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-23 21:08:49
२०७९।२।९ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९५३/०७७-७८ (दलित), इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-23 21:06:14
२०७९।२।९ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९५२/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., सिभिल, हाइवे, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-23 21:03:43
२०७९।२।९ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९५१/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-23 21:01:28
२०७९।२।८ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१७/०७७-७८ (खुला), वन सेवा, हात्तिसार समूह, नायब सुब्बा पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-22 21:37:23
२०७९।२।८ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१६/०७७-७८ (खुला), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला समूह, रेञ्जर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-22 21:34:47
२०७९।२।८ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१४-१३९१५।०७७-७८ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु. नि. समूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-22 21:32:30
२०७९।२।८। लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१३/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, ला.पो.डे.डे. समूह, पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-22 21:30:24
२०७९।२।८ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१२/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, मत्स्य समूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-22 21:27:49
२०७९।२।८ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९११/०७७-७८ (महिला), कृषि सेवा, बागवानी समूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-22 21:25:16
२०७९।२।७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९०९-१३९१०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-21 22:40:59
२०७९।२।७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९०७-१३९०८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-21 22:38:52
२०७९।२।७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९०६/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-21 22:36:43
२०७९।२।७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९०४-१३९०५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., इले. एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, सञ्चार सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-21 22:34:03
२०७९।२।७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९०३/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-21 22:26:55
२०७९।२।७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९०१-१३९०२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-21 22:24:23
२०७९।२।६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६३/०७७-७८ (खुला), कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-20 21:15:54
२०७९।२।६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६१-१४८६२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-20 21:13:10
२०७९।२।६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६०/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., इले. एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, सञ्चार सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-20 21:10:36
२०७९।२।६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५९/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-20 21:07:30
२०७९।२।६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५७-१४८५८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-20 21:03:20
२०७९।२।६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५६/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-20 20:59:26
२०७९।२।५ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५५/०७७-७८ (खुला), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-19 23:36:46
२०७९।२।५ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५४-१४८५४/०७७-७८ (खुला), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-19 23:32:45
२०७९।२।५ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५२-१४८५३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-19 23:30:17
२०७९।२।५ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५१/०७७-७८ (खुला),आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, सुपरीवेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-19 23:27:01
२०७९।२।४ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८०६-१५८०८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, खा.पो तथा गो.नि. समूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-18 23:58:34
२०७९।२।४ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८०५/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-18 23:54:09
२०७९।२।४ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८०३-१५८०४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिक समूह, नि.उ.स. उपसमूह, सिनियर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-18 23:51:04
२०७९।२।४ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८०१-१५८०२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-18 23:47:23
२०७९।२।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६५/०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता मिति संशोधन गरिएको सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-18 15:46:22
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६८/०७८-७९ (आ.प्र.), संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 23:33:39
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६७/०७८-७९ (आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 23:30:41
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६६/०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 23:27:32
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६५/०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 23:01:30
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६४/०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 22:59:29
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६३/०७८-७९ (आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 22:57:45
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६२/०७८-७९ (आ.प्र.), न्याय सेवा, कानून समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 22:56:19
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६१/०७८-७९ (आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 22:55:10
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६८।०७८-७९, स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, कौमारभृत्य उपसमूह, कन्सल्टेण्ट कौमारभृत्य चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:29:54
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६७/०७८-७९ (अपाङ्ग), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:27:26
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६६/०७८-७९ (दलित) स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनेरल डिजिजेज समूह, कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:23:55
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६५/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:20:49
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६४/०७८७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी उपसमूह, उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:18:19
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६३/०७८७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी उपसमूह, उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:16:52
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६२/०७८-७९ (मधेशी), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे उपसमूह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:14:20
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६१/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे उपसमूह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:12:57
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६०/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, अर्थोडोडोण्टिष्ट उपसमूह, कन्सल्टेण्ट अर्थोडोण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:44:39
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५९/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, अर्थोडोडोण्टिष्ट उपसमूह, कन्सल्टेण्ट अर्थोडोण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:43:12
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५८/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, पेरियोडोण्टिष्ट उपसमूह, कन्सल्टेण्ट पेरियोडोण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:40:19
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५७/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, प्रोस्थोडोण्टिष्ट उपसमूह, कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडोण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:36:44
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५६/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:33:50
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५५/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:32:30
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५४/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समुह, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:29:52
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५३/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:26:25
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५२/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:24:24
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५१/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:34:40
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५०/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:32:59
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४९/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, अप्थलमोलोजी समूह, कन्सल्टेण्ट अप्थलमोेलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:30:45
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४८/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक समूह, नियोनेटोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट नियोनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:28:00
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४७/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्‍नोसिस उपसमूह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:25:12
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४६/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्‍नोसिस उपसमूह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:23:12
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४५/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:20:51
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४४/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, न्युरो सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:18:11
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४३/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, न्युरो सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:14:42
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४२/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:08:32
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४१/०७८-७९ (आ.ज.) स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:06:00
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४०/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, युरो सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 20:41:20
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३९।०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, फरेन्सिक मेडिसिन उपसमूह, फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 20:37:54
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३८/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, मेडिकल अंकोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 20:28:41
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३७/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, मेडिकल अंकोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 20:25:39
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३५/०७८-७९ (आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:21:34
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३४/०७८-७९ (आ.प्र), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:19:47
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३३/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:16:38
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३२/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:13:07
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३१/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:10:07
२०७९।१।२८