लिखित नतिजा

मिती विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त
२०७९।२।८ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१७/०७७-७८ (खुला), वन सेवा, हात्तिसार समूह, नायब सुब्बा पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-22 21:37:23
२०७९।२।८ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१६/०७७-७८ (खुला), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला समूह, रेञ्जर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-22 21:34:47
२०७९।२।८ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१४-१३९१५।०७७-७८ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु. नि. समूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-22 21:32:30
२०७९।२।८। लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१३/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, ला.पो.डे.डे. समूह, पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-22 21:30:24
२०७९।२।८ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१२/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, मत्स्य समूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-22 21:27:49
२०७९।२।८ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९११/०७७-७८ (महिला), कृषि सेवा, बागवानी समूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-22 21:25:16
२०७९।२।७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९०९-१३९१०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-21 22:40:59
२०७९।२।७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९०७-१३९०८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-21 22:38:52
२०७९।२।७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९०६/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-21 22:36:43
२०७९।२।७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९०४-१३९०५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., इले. एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, सञ्चार सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-21 22:34:03
२०७९।२।७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९०३/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-21 22:26:55
२०७९।२।७ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९०१-१३९०२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-21 22:24:23
२०७९।२।६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६३/०७७-७८ (खुला), कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-20 21:15:54
२०७९।२।६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६१-१४८६२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-20 21:13:10
२०७९।२।६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६०/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., इले. एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, सञ्चार सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-20 21:10:36
२०७९।२।६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५९/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-20 21:07:30
२०७९।२।६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५७-१४८५८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-20 21:03:20
२०७९।२।६ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५६/०७७-७८ (खुला), इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-20 20:59:26
२०७९।२।५ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५५/०७७-७८ (खुला), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-19 23:36:46
२०७९।२।५ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५४-१४८५४/०७७-७८ (खुला), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-19 23:32:45
२०७९।२।५ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५२-१४८५३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-19 23:30:17
२०७९।२।५ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५१/०७७-७८ (खुला),आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, सुपरीवेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-19 23:27:01
२०७९।२।४ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८०६-१५८०८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, खा.पो तथा गो.नि. समूह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-18 23:58:34
२०७९।२।४ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८०५/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-18 23:54:09
२०७९।२।४ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८०३-१५८०४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिक समूह, नि.उ.स. उपसमूह, सिनियर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-18 23:51:04
२०७९।२।४ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८०१-१५८०२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-18 23:47:23
२०७९।२।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६५/०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता मिति संशोधन गरिएको सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-18 15:46:22
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६८/०७८-७९ (आ.प्र.), संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 23:33:39
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६७/०७८-७९ (आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 23:30:41
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६६/०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 23:27:32
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६५/०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 23:01:30
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६४/०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 22:59:29
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६३/०७८-७९ (आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 22:57:45
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६२/०७८-७९ (आ.प्र.), न्याय सेवा, कानून समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 22:56:19
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६१/०७८-७९ (आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 22:55:10
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६८।०७८-७९, स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, कौमारभृत्य उपसमूह, कन्सल्टेण्ट कौमारभृत्य चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:29:54
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६७/०७८-७९ (अपाङ्ग), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:27:26
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६६/०७८-७९ (दलित) स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनेरल डिजिजेज समूह, कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:23:55
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६५/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:20:49
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६४/०७८७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी उपसमूह, उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:18:19
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६३/०७८७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी उपसमूह, उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:16:52
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६२/०७८-७९ (मधेशी), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे उपसमूह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:14:20
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६१/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे उपसमूह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:12:57
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६०/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, अर्थोडोडोण्टिष्ट उपसमूह, कन्सल्टेण्ट अर्थोडोण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:44:39
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५९/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, अर्थोडोडोण्टिष्ट उपसमूह, कन्सल्टेण्ट अर्थोडोण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:43:12
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५८/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, पेरियोडोण्टिष्ट उपसमूह, कन्सल्टेण्ट पेरियोडोण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:40:19
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५७/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, प्रोस्थोडोण्टिष्ट उपसमूह, कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडोण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:36:44
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५६/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:33:50
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५५/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:32:30
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५४/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समुह, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:29:52
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५३/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:26:25
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५२/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:24:24
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५१/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:34:40
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५०/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:32:59
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४९/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, अप्थलमोलोजी समूह, कन्सल्टेण्ट अप्थलमोेलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:30:45
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४८/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक समूह, नियोनेटोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट नियोनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:28:00
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४७/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्‍नोसिस उपसमूह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:25:12
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४६/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्‍नोसिस उपसमूह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:23:12
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४५/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:20:51
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४४/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, न्युरो सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:18:11
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४३/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, न्युरो सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:14:42
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४२/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:08:32
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४१/०७८-७९ (आ.ज.) स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:06:00
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४०/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, युरो सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 20:41:20
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३९।०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, फरेन्सिक मेडिसिन उपसमूह, फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 20:37:54
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३८/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, मेडिकल अंकोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 20:28:41
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३७/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, मेडिकल अंकोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 20:25:39
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३५/०७८-७९ (आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:21:34
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३४/०७८-७९ (आ.प्र), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:19:47
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३३/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:16:38
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३२/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:13:07
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३१/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:10:07
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३०/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:08:02
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२९/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:05:24
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२८/०७८-७९ (आ.प्र.),स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:02:19
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२७।०७८-७९ (मधेशी),स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, न्यूरोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 22:58:48
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२६।०७८-७९ (आ.प्र.),स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, न्यूरोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 22:54:33
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२५/०७८-७९ (खुला.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, नेफ्रोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 22:51:21
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२४/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, नेफ्रोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 22:48:52
२०७९।१।२३ लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०१-११९०७/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-06 20:34:20
२०७९।१।२२ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०१-१३८०६/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-05 23:07:08
२०७९।१।२१ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३०१-११३०७/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-04 23:03:32
२०७९।१।२० लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२८५१-१२८५६/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-03 20:17:54
२०७९।१।१९ लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०००१-१०००७/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-02 22:55:26
२०७९।१।१७ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५१-१४७५५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-30 22:23:52
२०७९।१।१६ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५७०१-१५७०५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-29 22:56:57
२०७९।१।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६५/०७८-७९ (खुला) कृषि सेवा, मत्स्य समुह, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-20 23:35:38
२०७९।१।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५६-१७१५७/०७८-७९ (आ.प्र., खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, हाइवे उपसमुह, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-20 23:32:49
२०७८।१२।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७२/०७८-७९ (आ.प्र.), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-06 19:44:27
२०७८।१२।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७१/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-05 22:10:28
२०७८।१२।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७०/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-05 22:08:33
२०७८।१२।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६९/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-05 22:05:48
२०७८।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६८/०७८-७९ (खुला), कृषि सेवा, खा.पो तथा गु.नि. समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-04 23:38:56
२०७८।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६७/०७८-७९ (खुला), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-04 23:36:56
२०७८।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६६/०७८-७९ (आ.प्र.), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-04 23:34:33
२०७८।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६५/०७८-७९ (खुला), कृषि सेवा, मत्स्य समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-04 23:32:23
२०७८।१२।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६४/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-03 23:09:24
२०७८।१२।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६३/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, माइनिङ इञ्जिनियरिङ्ग समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-03 23:07:05
२०७८।१२।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६२/०७८-७९ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, हाइड्रोपावर उपसमुह सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-01 17:22:45
२०७८।१२।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६१/०७८-७९ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, इरिगेशन उपसमुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-01 17:20:49
२०७८।१२।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६०/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, इरिगेशन उपसमुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-01 17:18:28
२०७८।१२।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७१५९/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, बि. एण्ड आ. उपसमुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-31 18:32:31
२०७८।१२।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७१५८/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, स्यानिटरी उपसमुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-31 18:31:12
२०७८।१२।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७१५७/०७८-७९ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, हाइवे उपसमुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-31 18:26:30
२०७८।१२।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७१५६/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, हाइवे उपसमुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-31 18:24:33
2078-12-17 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10118-10120/076-77,पशु स्वास्थ्य प्राविधिक, कृषि, भेटेरिनरी पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना 2079-01-08 2079-01-08 2022-03-31 17:17:27
2078-12-17 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10108/076-77,जल विज्ञान सहायक, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना 2079-01-07 2079-01-08 2022-03-31 17:15:25
2078-12-17 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10103-10107/076-77,सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना 2079-01-04 2079-01-07 2022-03-31 17:12:58
2078-12-17 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10101-10102/076-77,सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना 2079-01-04 2079-01-04 2022-03-31 17:10:18
2078-12-16 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10008/076-77,नायब सुब्बा वा सो सरह, नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूहको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना 2078-12-23 2078-12-28 2022-03-31 00:01:30
२०७८।१२।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७६/०७८-७९, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समुह, चेष्ट डिजिजेज उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-30 23:21:04
२०७८।१२।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५५/०७८-७९ (महिला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, जनरल उपसमुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-30 23:18:18
२०७८।१२।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५४/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, जनरल उपसमुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-30 23:16:34
२०७८।१२।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५३/०७८-७९ (महिला),आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-30 23:14:20
२०७८।१२।१० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन १७३०४-१७३०९/०७७-७८ (खुला/समावेशी) कृषि सेवाको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-24 22:13:55
2078/12/7 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९४/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, डेण्ट्रिष्टी समुह, जनरल डेण्ट्रिष्टी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-21 21:23:55
2078/12/7 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९३/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समुह, एघारौं तह, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-21 21:19:49
२०७८।१२।०६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९२/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समुह, जनरल प्याथोलोजी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-21 00:05:37
२०७८।१२।०६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९१/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समुह, प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-21 00:03:15
२०७८।१२।०४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९०/०७८-७९ (आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-18 16:54:31
२०७८।१२।०४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८९/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-18 16:52:05
२०७८।१२।०४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८८/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-18 16:47:54
२०७८।१२।०३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८७/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, अप्थलमोलोजी समुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अप्थलमोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-17 18:29:01
२०७८।१२।०३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८६/०७८-७९ (आ.प्र), स्वास्थ्य सेवा, अप्थलमोलोजी समुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अप्थलमोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-17 18:27:16
२०७८।१२।०३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८५/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समुह, रेडियोडाइग्नोसिस उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-17 18:22:01
२०७८।१२।०३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८४/०७८-७९ (आ.प्र), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समुह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-17 18:19:03
२०७८।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८३/०७८-७९ (खुला) , स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समुह, न्यूरो सर्जरी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-16 21:01:47
२०७८।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८२/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समुह, न्यूरो सर्जरी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-16 20:59:09
२०७८।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८१/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समुह, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जिकल ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-16 20:55:04
२०७८।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८०/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समुह, युरो सर्जरी उपसमुह प्रमुख कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-16 20:52:05
२०७८।१२।०१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७९/०७८-७९ (आ.प्र), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समुह, जनरल सर्जरी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-15 22:09:46
२०७८।१२।०१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७८/०७८-७९ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समुह, मेडिकल अंकोलोजी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अंकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-15 22:07:05
२०७८।१२।०१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७७/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समुह, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-15 22:02:44
२०७८।१२।०१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७६/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समुह, चेष्ट डिजिजेज, प्रमुख कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-15 21:48:05
२०७८।११।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७५/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समुह, कार्डियोलोजी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-14 20:44:52
२०७८।११।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७४/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समुह, नेफ्रोलोजी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-14 20:41:44
२०७८।११।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७३/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समुह, नेफ्रोलोजी उपसमुह प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-14 20:39:40
२०७८।११।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५६-१६६५९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको पूनर्योगको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-11 23:34:19
२०७८।११।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३६-१७३३९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-11 22:21:00
२०७८।११।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३५/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-11 22:18:01
२०७८।११।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३३-१७३३४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-11 22:15:39
२०७८।११।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३२/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-11 22:13:15
२०७८।११।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३०-१७३३१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, होमियोप्याथी, होमियोप्याथी चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-11 22:09:42
२०७८।११।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२३/०७७-७८ (महिला), विविध , महिला विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-09 20:59:37
२०७८।११।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१८-१७३२२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-09 20:58:01
२०७८।११।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१६-१७३१७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-09 20:56:00
२०७८।११।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१५/०७७-७८ (दलित), कृषि, एगृ इञ्जिनियरिङ्ग, कृषि इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-09 20:53:18
२०७८।११।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१३-१७३१४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, पशु चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-07 22:27:49
२०७८।११।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१२/०७७-७८ (आ.ज.), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड. डे. डे. समूह, पशु विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-07 22:25:25
२०७८।११।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१०-१७३११/०७७-७८ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, मत्स्य समूह, मत्स्य विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-07 22:20:56
२०७८।११।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०४-१७३०९/०७७-७८ (खुला/ समावेशी), कृषि सेवा, (कृषि प्रसार, बागबानी, बाली विकास, बाली संरक्षण, एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स, माटो विज्ञान) समूह, कृषि प्रसार अधिकृत, बागबानी विकास अधिकृत, बाली विकास अधिकृत, बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि अर्थ विज्ञ, माटो विज्ञ पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-01 20:14:46
२०७८/११/१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९९-१७३०३/०७७-७८ (खुला/समावेशी) , इञ्जि. सेवा, सर्भे समुह, नापी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-28 23:38:16
२०७८/११/१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९६-१७२९८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, मेटेरियोलोजिष्ट पदको सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-28 18:39:43
२०७८।११।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९६-१७२९८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मेटेरियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-28 00:39:27
२०७८।११।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९५/०७७-७८ (खुला), इञ्जि सेवा. इलेक्ट्रिकल समुह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमुह, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-26 22:37:53
२०७८।११।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९३-१७२९४ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समुह, हाईड्रोलोजी उपसमुह, हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-26 22:33:49
२०७८।११।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८३-१७२८६ (खुला/समावेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समुह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-26 22:31:21
२०७८।११।९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६१६०/०७८-७९ लेखापरीक्षण, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-22 04:04:00
२०७८।११।९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५६-१६६५९/०७८-७९ प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-22 03:43:07
२०७८।११।९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८३/०७८-७९ न्याय, सरकारी वकिल, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-22 03:41:03
२०७८।१०।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४३/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि, इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-11 20:26:25
२०७८।१०।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१८/०७७-७८ (आ.प्र), शिक्षा, पुरातत्व, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-11 20:21:43
२०७८।१०।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१४/०७७-७८ (आ.प्र.), विविध, प्रमुख महिला विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-10 20:53:15
२०७८।१०।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४८/०७७-७८ (आ.प्र), नेपाल वन, जनरल फरेष्ट्री, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-10 20:50:48
२०७८।१०।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१३/०७७-७८ (आ.प्र.), कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-09 23:20:14
२०७८।१०।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४७/०७७-७८ (दलित), कृषि, भेटेरिनरी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-09 23:16:53
२०७८।१०।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४६/०७७-७८ (आ.प्र.), कृषि, भेटेरिनरी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-09 23:15:16
२०७७।१०।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२११/०७७-७८ (खुला), कृषि, बालीसंरक्षण, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-09 03:37:45
२०७७।१०।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१०/०७७-७८ (आ.प्र.), कृषि, बालीसंरक्षण, उपसचिव वा सो सरह, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-09 03:34:15
२०७७।१०।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४५/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि., सर्भे , उपसचिव वा सो सरह, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-09 03:30:25
२०७८/१०/२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२०९/०७७-७८(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-07 18:47:43
२०७८/१०/२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२०८/०७७-७८(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमेष्ट्रि समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-07 18:44:52
२०७८/१०/२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२०७/०७७-७८(खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-07 18:42:42
२०७८/१०/२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२०६/०७७-७८(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण संभार उपसमूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-06 23:05:58
२०७८/१०/२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२०५/०७७-७८(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेेकानिकल उपसमूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-06 23:03:45
२०७८/१०/२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२०४/०७७-७८(खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-06 21:09:20
२०७८/१०/२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२०३/०७७-७८(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-06 21:06:33
२०७८/१०/२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२०२/०७७-७८(खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-04 22:06:39
२०७८/१०/२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२०१/०७७-७८(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-04 22:05:01
२०७८/१०/२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७१९९-१७२००/०७७-७८(खुला तथा समावेशी),इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-03 22:33:45
२०७८/१०/२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७१९८/०७७-७८(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-03 22:31:25
2078/10/18 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६८८-१६६९४/०७७-७८(खुला तथा समावेशी),न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-01 20:46:49
२०७८।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५५/०७८-७९ (आ.प्र.) लेखापरीक्षण सेवा, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-26 02:22:30
२०७८।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५४/०७८-७९ (आ.प्र.) प्रशासन सेवा, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-26 02:20:51
२०७८।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५३/०७८-७९ (आ.प्र.) न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-26 02:18:44
२०७८।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५२/०७८-७९ (आ.प्र.) न्याय सेवा, कानून समूह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-26 02:17:28
२०७८।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५१/०७८-७९ (आ.प्र.) न्याय सेवा, न्याय समूह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-26 02:15:31
२०७८।१०।११ दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा रद्द सम्बन्धमा । 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-26 02:12:51
२०७८।०९।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८८-१६६९४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकील समूह रा.प.तृतीय, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-11 22:57:24
२०७८।०९।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५२/०७८-७९ (आ.प्र), कृषि, एगृ.इको.मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-07 23:53:51
२०७८।०९।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५१/०७८-७९ (आ.प्र.), कृषि, वागवानी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-07 23:45:50
२०७८।०९।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८२/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य फिजियोथेरापी, प्रमुख फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 22:52:00
२०७८।०९।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८१/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, फार्मेसी, औषधि व्यवस्थापक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 22:48:31
२०७८।०९।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८०/०७७-७८ (खुला),स्वास्थ्य, हे.ई., जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 22:46:21
२०७८।०९।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७९/०७७-७८ (खुला) ,स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 22:43:46
२०७८।०९।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७८/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे., उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 22:40:48
२०७८।०९।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७७/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे., उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 22:37:50
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७६/०७७-७८ (आ.ज.), स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेसन, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:37:02
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७५/०७७-७८ (खुला) , स्वास्थ्य, आयुर्वेद, कौमारभृत्य, कन्सल्टेण्ट कौमारभृत्य चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:34:50
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७४/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शालाक्य, कन्सल्टेण्ट शालाक्य चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:32:17
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७३/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:29:22
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७२/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इन्डोडोण्टिष्ट, कन्सल्टेण्ट इन्डोडोण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:23:59
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७१/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:21:29
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७०/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:18:31
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६९/०७७-७८ (खुला),स्वास्थ्य, कम्युनिटी नर्सिङ, कम्युनिटि नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:15:24
२०७८।०९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६४-१७२६८/०७७-७८, (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 22:11:43
२०७८।०९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६३/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, बायोकेमेष्ट्रि, कन्सल्टेण्ट बायोकेमिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 22:08:59
२०७८।०९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६२/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, हेमाटोलोजी, कन्सल्टेण्ट हेमाटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 22:01:47
२०७८।०९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६१/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, कन्सल्टेण्ट माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 21:58:56
२०७८।०९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५९-१७२६०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 21:56:34
२०७८।०९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५८/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 21:53:05
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५७/०७७-७८ (खुला) ,स्वास्थ्य, प.हे.ए., उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:29:00
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५५-१७२५६/०७७-७८ (खुला,समावेशी), स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:27:26
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५४/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:25:15
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५३/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी, कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:22:56
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५२/०७७-७८ (आ.प्र.) ,स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी, कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:19:05
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५०-१७२५१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, साइक्याट्री, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:15:11
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४९/०७७-७८ (आ.प्र.) ,स्वास्थ्य, साइक्याट्री, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:13:15
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४८/०७७-७८ (दलित), स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज, कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:10:47
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४७/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:08:22
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४६/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:05:55
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४५/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, सर्जरी, किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी कन्सल्टेण्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:03:52
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४४/०७७-७८ (खुला),स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:01:32
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४३/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 00:58:48
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४१-१७२४२ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 00:57:01
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४०/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 00:54:19
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३९/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-03 00:09:17
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३८/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, सर्जरी ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-03 00:07:03
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३७/०७७-७८ (आ.ज.), स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-03 00:04:43
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३६/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-03 00:02:48
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३५/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-03 00:00:03
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३४/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 23:58:00
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३३/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, मेडिसिन, पल्मोनोलोजी, कन्सल्टेण्ट पल्मोनोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 23:55:25
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३२/०७७-७८(आ.प्र.), स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 23:53:21
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३१/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, मेडिसिन ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 23:51:04
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३०/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, मेडिसिन ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 23:49:05
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२९/०७७-७८ (महिला),स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:42:25
२०७७।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२८/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:39:45
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२७/०७७-७८ (महिला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:37:12
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२६/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:33:46
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२५/०७७-७८(आ.ज.), स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:30:05
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२४/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:25:53
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२२-१७२२३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:22:01
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२१/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:19:32
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२०/०७७-७८(आ.ज.) ,स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:16:34
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१९/०७७-७८(आ.प्र.) , स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:13:59
२०७८।०९।०१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९७/०७७-७८ (आ.प्र.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-12-17 01:02:40
२०७८।८।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४४/०७७-७८ (आ.प्र.), कृषि, भेटेरिनरी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-12-16 01:14:12
२०७८।८।२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६४/०७७-७८ (आ.प्र), शिक्षा, पुरातत्व, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-12-10 17:41:06
२०७८।८।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६३/०७७-७८ (मधेशी), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-12-09 23:05:55
२०७८।८।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६२/०७७-७८ (आ.प्र.), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-12-09 22:58:38
२०७८।०८।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६७७-१६६७८/०७७-७८(खुला तथा समावेशी) राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-12-09 18:42:13
२०७८।०८।०६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८७/०७७-७८ (खुला), संघीय संसद, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-22 20:03:34
२०७८।०८।०६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं१६६८६/०७७-७८ (खुला), लेखापरीक्षण पदको, उपसचिव वा सो सरह लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-22 20:01:05
२०७८।०८।०६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८४-१६६८५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन, राजस्व, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-22 19:58:37
2२०७८।८।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८२-१६६८३/०७७-७८ (खुला/समावेशी) प्रशासन, लेखा, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-22 19:55:45
२०७८।०८।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७७-१६६८१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-22 00:11:30
२०७८/८/४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६७०५/०७७-७८ (दलित), नेपाल परराष्ट्र, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-21 01:02:46
२०७८/८/४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), न्याय, सरकारी वकिल, उपसचिव वा सो सरह,पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-21 00:55:38
२०७८/८/४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७४/०७७-७८ (आ.ज.), न्याय, कानून, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-21 00:52:52
२०७८/८/४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७१-१६६७३ (खुला/समावेशी), न्याय, न्याय, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-21 00:49:53
२०७८/८/२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६६/०७७-७८,प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-20 00:09:12
२०७८।७।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७०/०७७-७८ (आ.प्र.), संघीय संसद, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-31 23:24:57
२०७८।७।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६९/०७७-७८ (आ.प्र.), लेखापरीक्षण, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-31 23:23:02
२०७८।७।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६८/०७७-७८ (आ.प्र.), प्रशासन, राजस्व, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-31 23:14:12
२०७८।७।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६७/०७७-७८ (आ.प्र.), प्रशासन, लेखा, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-31 23:11:41
२०७८।७।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६६/०७७-७८ (आ.प्र.), प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-31 23:09:19
२०७८।७।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६७०४/०७७-७८ (आ.प्र.), परराष्ट्र, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-31 23:06:22
२०७८।७।१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६४/०७७-७८(आ.प्र.), न्याय, सरकारी वकिल, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 23:53:05
२०७८।७।१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६३/०७७-७८(आ.प्र.), न्याय, कानून, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 23:50:47
२०७८।७।१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६२/०७७-७८(आ.प्र.), न्याय, न्याय, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-08-22 2078-08-22 2021-10-30 23:47:58
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९६/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, हे.ई., प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:56:55
२०७८।७।१२ लिखित परीक्षा रद्ध गरिएको सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:53:31
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९५/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:50:34
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९४/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:48:27
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:45:56
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९२/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:43:42
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९१/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट माइक्रोेवायोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:39:42
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:37:12
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८९/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:34:27
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, ज.हे.स., प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:31:44
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८६/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, ज.हे.स., प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:29:07
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८४/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:23:30
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८३/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:18:59
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८२/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:16:39
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८१/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:12:13
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८०/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, साइक्याट्री, प्रमुख कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 00:14:42
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७९/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 00:12:43
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७८/०७७-७८ (आ.प्र) स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 00:06:42
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७७/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 00:04:11
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७६/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 02:17:44
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७५/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 02:14:55
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७४/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 02:12:00
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७३/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिकल प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जरी पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 02:09:13
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७१/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन, प्रमुख कन्सल्टेण्ट फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 02:05:22
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७०/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 02:01:18
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६९/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 01:57:54
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 01:32:09
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६७/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 01:28:37
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 01:23:56
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६५/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 01:17:53
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६१/०७७-७८ (आ.प्र.), वन, जनरल फरेष्ट्री, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:57:22
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५९/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्री, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:55:00
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५८/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेशन इञ्जिनियरिङ्ग, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:51:56
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४२/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:49:40
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४१/०७७-७८ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:40:58
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४०/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:38:25
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५५/०७७-७८ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:32:45
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५४/०७७-७८ (आ.प्रा.), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:29:31
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५३/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:22:59
२०७८।०६।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५२/०७७-७८ (महिला), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 02:19:23
२०७८।०६।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५१/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 02:16:58
२०७८/५/३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५९-१६६६१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-15 23:49:43
२०७८/५/३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६७०३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-15 23:45:43
२०७८/५/३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-15 23:41:57
२०७८/५/३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-15 23:37:46
२०७८/५/२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्वर १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-06 19:39:59
२०७८/०५/२० लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२-१४७५७/०७६-७७,नायब सुब्बा वा सो सरह, प्रशासन, राजस्व पदको अन्तरवार्ता स्थगित गरिएको सूचना । 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-06 16:10:24
२०७८/५/२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५५/०७७-७८ (आ.प्र.), संघीय संसद सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी, सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-06 03:38:22
२०७८/५/२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५४/०७७-७८ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी, सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-06 03:35:42
२०७८/५/२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६७०२/०७७-७८ (आ.प्र.), परराष्ट्र सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी, सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-06 03:33:12
२०७८/५/20 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५२/०७७-७८ (आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-06 03:30:28
२०७८/५/20 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५१/०७७-७८ (आ.प्र.), न्याय सेवा, कानून समूह, रा. प. प्रथम श्रेणी, सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-06-06 2078-06-06 2021-09-06 03:28:12
२०७८/५/१५ लोक सेवा आयोग बुटवल, सुर्खेत, धनकुटा कार्यालय, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह (प्राविधिक) पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-01 00:28:55
2078/05/11 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-28 03:13:44
2078/05/10 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-27 04:34:42
2078/05/10 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०२-१३८०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-27 04:32:35
2078/05/10 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२-१४७५६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-27 04:30:14
2078/05/10 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-27 04:27:33
2078/05/07 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२८५२-१२८५८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-24 02:22:51
2078/05/06 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०००२-१०००७/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-23 02:00:28
2078/05/04 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९५-१६७०१/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-21 06:08:27
2078/05/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९३-१७२९८/०७६-७७, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको पुनर्योगको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-18 17:34:36
2078/05/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७४-१७२८०/०७६-७७, इञ्जि., सर्भे, नापी अधिकृत पदको पुनर्योगको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-18 17:32:23
2078/05/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४८-१७२५१/०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, इञ्जिनियर पदको पुनर्योगको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-18 17:28:37
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१२८-१०१२९/०७६-७७, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 01:17:57
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१२४-१०१२७/०७६-७७ , शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 01:15:42
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१२१-१०१२३/०७६-७७, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि.कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 01:13:27
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०११८-१०१२०/०७६-७७, कृषि, भेटेरिनरी पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 01:10:46
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०११७/०७६-७७, कृषि, वागवानी प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 01:08:43
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४१५-११४१६/२०७६-७७, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान पुस्तकालय सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 01:04:59
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४१४/०७६-७७, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 01:03:02
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४१२-११४१३/०७६-७७, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. प्राविधिक सहायक/खाद्य निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 01:00:00
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४११/०७६-७७, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:57:33
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०५३/०७६-७७, व्यवस्थापिका संसद, प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल ओभरसियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:51:58
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०५१-१२०५२/०७६-७७, शिक्षा, पुरातत्व, पुरातत्व, सहायक पथ प्रदर्शक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:49:41
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०५०/०७६-७७, शिक्षा, पुरातत्व, संग्रहालय प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:47:29
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०४७-१२०४९/०७६-७७, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:44:07
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०४५-१२०४६/०७६-७७, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन वरिष्ठ मुद्रण सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:41:03
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०४४/०७६-७७, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन सिनियर प्रेस म्यान पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:38:03
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०४३/०७६-७७, शिक्षा, मुद्रण, मुद्रण व्यवस्थापन सिनियर कम्पोजिटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:34:46
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०४२/०७६-७७, विविध टेलिफोन अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:32:09
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०४०-१२०४१/०७६-७७, वन, नेशनल पार्कस एण्ड वाइल्ड लाइफ, रेञ्जर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:29:41
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०३६-१२०३९/०७६-७७, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:27:15
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०३३-१२०३५/०७६-७७, कृषि, भेटेरिनरी, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:24:14
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०३२/०७६-७७, कृषि, माटो विज्ञान प्राविधिक सहायक, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:21:27
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०३०-१२०३१/०७६-७७, कृषि, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:17:37
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०२९/०७६-७७, कृषि, बाली संरक्षण प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:13:40
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०२८/०७६-७७, कृषि, मत्स्य, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:11:05
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०२७/०७६-७७, कृषि, बागवानी प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:08:22
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९७१/०७६-७७, शिक्षा, पुरातत्व, पुरातत्व, सहायक पथ प्रदर्शक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:03:15
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९६६-१२९७०/०७६-७७, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-03 00:00:08
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९६५/०७६-७७, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. रेञ्जर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-02 23:57:33
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९६१-१२९६४/०७६-७७, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-02 23:54:06
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९५९-१२९६०/०७६-७७, कृषि, ला.पो.एण्ड डे.डे., पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-02 23:51:46
2078/04/18 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९५८/०७६-७७, कृषि, बागवानी, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-02 23:47:58
2078/04/17 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२४-१७३२७/२०७६७७, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं तह, जनस्वास्थ अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-02 02:14:48
2078/04/17 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२७-१३९२८/०७६-७७, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-02 00:18:46
2078/04/17 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२२-१३९२६/०७६-७७, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-02 00:17:08
2078/04/17 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९२०-१३९२१/०७६-७७, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला, रेञ्जर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-02 00:14:32
2078/04/17 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१९/०७६-७७, वन, बोेटानी, असिष्टेण्ट बोटानिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-02 00:12:02
2078/04/17 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१४-१३९१८/०७६-७७, कृषि, खा.पो. तथा गु. नि., प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-02 00:10:30
2078/04/17 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९११-१३९१३/०७६-७७, कृषि, भेटेरिनरी, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-02 00:08:26
2078/04/17 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९१०/०७६-७७, कृषि, बागवानी, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-02 00:06:25
2078/04/17 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७९-१४८८०/०७६-७७, शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान, पुस्तकालय सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-02 00:04:33
2078/04/17 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७४-१४८७८/०७६-७७, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-02 00:02:45
2078/04/17 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७३/०७६-७७, वन, बोटानी, असिष्टेण्ट बोटानिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-02 00:00:48
2078/04/17 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७१-१४८७२/०७६-७७, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि.,प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-01 23:58:15
2078/04/17 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८१८-१५८१९/०७६-७७ ,शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-01 23:56:07
2078/04/17 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८१५-१५८१७/०७६-७७, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला, रेञ्जर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-01 23:54:05
2078/04/17 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८१२-१५८१४/०७६-७७, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-01 23:50:58
2078/04/17 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८११/०७६-७७, कृषि, भेटेरिनरी, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-01 23:46:15
2078/04/15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१९-१७३२३/०७६-७७, स्वास्थ्य, फार्मेसी, फार्मेसी अधिकृत, सातौं तहको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-31 02:37:41
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१७-१७३१८/०७६-७७ ,स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 01:43:31
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८०७-१५८१०/०७६-७७, इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक/नापी निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 01:40:23
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८०६/०७६-७७,इञ्जि., मेट्रोलोजी, सहायक निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 01:38:41
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८०३-१५८०५/०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 01:36:25
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८०१-१५८०२/०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 01:33:53
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७०/०७६-७७, इञ्जि., केमेष्ट्रि, असिष्टेण्ट केमिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 01:30:40
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६७-१४८६९/०७६-७७, इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 01:22:32
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६६/०७६-७७, इञ्जि., मेटेरियोलोजी मौसम विज्ञान सहायक, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 01:20:33
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६५/०७६-७७, इञ्जि., मेट्रोलोजी, सहायक निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 01:17:25
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६४/०७६-७७, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, मेकानिकल सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 01:14:27
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६३/०७६-७७, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 01:12:30
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६१-१४८६२/०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, जल विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 01:07:43
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५९-१४८६०/०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, बि. एण्ड आ., सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 01:05:32
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५४-१४८५८/०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 01:03:30
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५२-१४८५३/०७६-७७, सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 01:00:58
2078/04/04 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५१/०७६-७७, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, सुपरीवेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 00:58:49
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९०५-१३९०९/०७६-७७, इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 00:56:31
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९०४/०७६-७७, इञ्जि., मेट्रोलजी, सहायक निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 00:54:23
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९०३/०७६-७७, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 00:52:31
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९०१-१३९०२/०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 00:50:47
2078/04/13 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१६/०७६-७७, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन सातौं तहको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-29 02:26:37
2078/04/13 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९५४-१२९६०/०७६-७७, इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-29 00:06:58
2078/04/13 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९५३/०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, जल विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-29 00:05:22
2078/04/13 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९५२/०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-29 00:02:57
2078/04/13 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२९५१/०७६-७७, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क सुपरीवेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-29 00:00:50
2078/04/13 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०२६/०७६-७७, इञ्जि., केमेष्ट्री असिष्टेण्ट केमेष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 23:57:14
2078/04/13 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०२०-१२०२५/०७६-७७, इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 23:54:30
2078/04/13 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०१८-१२०१९/०७६-७७, इञ्जि., मेट्रोलोजी सहायक निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 23:52:23
2078/04/13 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०१७/०७६-७७,इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. सिनियर इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 23:49:01
2078/04/13 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०१६/०७६-७७, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 23:47:05
2078/04/13 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०१५/०७६-७७, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल एण्ड टेलिकम्युनिकेशन इन्स्ट्रुमेन्ट मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 23:45:06
2078/04/13 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०१३/०७६-७७, इञ्जि., इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 23:43:29
2078/04/13 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०११-१२०१२/०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 23:41:36
2078/04/13 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२००५-१२०१०/०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, सब–इञ्जिनियर, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 23:39:38
2078/04/13 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२००३-१२००४/०७६-७७,इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 23:37:35
2078/04/13 लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२००१-१२००२/०७६-७७,आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क सुपरीवेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 23:31:27
2078/04/12 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17315/076-77,स्वास्थ्य, कम्युनिटी नर्सिङ्ग, सातौं तह, कम्युनिटी नर्सिङ्ग अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 02:30:41
2078/04/12 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17314/076-77,स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 02:28:50
2078/04/12 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17313/076-77, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 02:26:54
2078/04/12 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६७००/२०७६-७७, परराष्ट्र, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पूनर्योग सम्वन्धी नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 00:08:55
2078/04/12 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४०५-११४१०/२०७६-७७ इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको लिखित नतिजा 2078-06-07 2078-06-07 2021-07-28 00:03:15
2078/04/12 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४०३-११४०४/२०७६-७७ इञ्जि., मेट्रोलोजी, सहायक निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2078-06-06 2076-06-06 2021-07-28 00:00:56
2078/04/12 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४०२/२०७६-७७,इञ्जि.,इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 2078-06-05 2078-06-05 2021-07-27 23:59:02
2078/04/12 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११४०१/२०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, जनरल सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-06-04 2078-06-04 2021-07-27 23:56:19
2078/04/11 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०५-१७३११/२०७६-७७, विविध, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-05-20 2078-05-21 2021-07-27 02:17:56
2078/04/11 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०११६/२०७६-७७,इञ्जि., केमेष्ट्रि/प्रा.स., असिष्टण्ट केमिष्ट पदको लिखित नतिजा 2078-06-14 2078-06-14 2021-07-26 23:35:02
2078/04/11 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१११-१०११५/२०७६-७७, इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक, पदको लिखित नतिजा 2078-06-13 2078-06-13 2021-07-26 23:31:26
2078/04/11 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०११०/२०७६-७७, इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित नतिजा 2078-06-11 2078-06-11 2021-07-26 23:29:16
2078/04/11 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१०९/२०७६-७७ , इञ्जि., मेट्रोलोजी सहायक निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2078-06-06 2078-06-06 2021-07-26 23:24:42
2078/04/11 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१०८/२०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-06-05 2078-06-05 2021-07-26 23:17:49
2078/04/11 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१०३-१०१०७/२०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, हाइवे, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-06-04 2078-06-04 2021-07-26 23:13:57
2078/04/11 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०१०१-१०१०२/२०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-06-04 2078-06-04 2021-07-26 23:11:24
2078/04/09 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०१-१७३०४/२०७६-७७, वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ स.व्य.अ./स.संं.अ., पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-26 02:14:49
2078/04/10 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८०२-१३८०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-25 23:12:16
2078/04/9 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९९-१७३००/२०७६-७७ वन, बोटानी, स.अ.अ./स.वै.अ. पदको लिखित नतिजा 2078-05-18 2078-05-18 2021-07-25 01:58:52
2078/04/07 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९३-१७२९८/२०७६-७७, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2078-05-18 2078-05-18 2021-07-23 21:28:22
2078/04/06 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17292/076-77 कृषि, एगृ इञ्जिनियरिङ्ग, कृषि इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-05-18 2078-05-18 2021-07-23 02:33:14
2078/04/06 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17288-17291/076-77, कृषि, भेटेरिनरी, पशु चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 2078-05-17 2078-05-18 2021-07-23 02:30:21
2078/04/06 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17286-17287/076-77 कृषि, बाली संरक्षण, बाली संरक्षण अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2078-05-16 2078-05-16 2021-07-22 02:38:19
207604/06 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17285/2076-77 कृषि, ला.पो. एण्ड. डे. डे., पशु विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2078-05-17 2078-05-17 2021-07-22 02:33:01
२०७८/०४/०६ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी ,नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-21 21:47:01
2078/04/05 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८१-१७२८४/२०७६-७७ इञ्जि., केमिष्ट्री, केमिष्ट सहायक वैज्ञानिक अधिकृत/सहायक अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-15 2021-07-21 17:16:58
२०७८/०४/०४ लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १०००२-१०००८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी),एकीकृत तथा संयुक्त, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको पुनर्योग सूचना । 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-19 23:04:56
2078/04/03 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७४-१७२८०/०६७-७७ इञ्जि., सर्भे, नापी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-16 2021-07-19 00:23:15
2078/04/03 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७१-१७२७३/०६७-७७ इञ्जि., जियोलोजि, जनरल जियोलोजी, जियोलोजिष्ट/सिष्मोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-15 2021-07-19 00:19:39
2078/04/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६८-१७२७०/०७६-७७ इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मेटेरियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-15 2021-07-17 23:03:47
2078/04/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६४-१७२६७/०७६-७७, इञ्जि., मेट्रोलोजी निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-15 2021-07-17 23:00:40
2078/04/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६३/०७६-७७ (खुला) इञ्जि.,केमिकल, केमिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-15 2021-07-17 22:56:53
2078/04/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६२/०७६-७७, (खुला) इञ्जि., माइनिङ, माइनिङ्ग इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-15 2021-07-17 22:51:22
2078/04/01 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५८-१७२६१/०६७-७७ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि., मेकानिक, जनरल मेकानिक, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-05-14 2078-05-14 2021-07-17 01:24:05
2078/04/01 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८६-१६६९२/०७६-७७(खुला तथा समावेशी) न्याय सेवा, न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूह पूनर्योगको नतिजा 2078-05-14 2078-05-14 2021-07-17 01:22:41
2078/04/01 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५५-१७२५७/०६७-७७ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि., सिभिल हाइड्रोलोजी, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-05-14 2078-05-14 2021-07-17 01:20:39
2078-04-01 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको वि.नं. १२८५२–१२८५८/०७६–०७७ (खुला/समावेशी), विभिन्न सेवा, समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको एकीकृत कम्प्यूटर सीप परीक्षण परीक्षा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-16 16:43:36
2078-04-01 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको वि.नं. १२८५२–१२८५८/०७६–०७७ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2078-05-25 2078-05-29 2021-07-16 16:40:01
2078-04-01 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको वि.नं. १२८५२–१२८५८/०७६–०७७ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह लिखित परीक्षाको नतिजा 2078-05-21 2078-05-23 2021-07-16 16:37:49
2078-04-01 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको वि.नं. १२८५२–१२८५८/०७६–०७७ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2078-05-16 2078-05-20 2021-07-16 16:34:57
2078-04-01 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको वि.नं. १२८५२–१२८५८/०७६–०७७ (खुला/समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय र सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2078-05-14 2078-05-15 2021-07-16 16:32:26
2078/3/31 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८०२-१३८०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) न्याय र प्रशासन सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको एकीकृत कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षा सम्बन्धी सूचना। 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-16 03:31:20
2078/3/31 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८०२-१३८०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2078-05-27 2078-05-31 2021-07-16 03:29:22
2078/3/25 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८०२-१३८०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक), लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2078-05-22 2078-05-25 2021-07-16 03:25:33
2078/3/31 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८०२-१३८०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2078-05-17 2078-05-21 2021-07-16 03:23:43
2078/03/31 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८०२-१३८०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय र सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2078-05-14 2078-05-16 2021-07-16 03:21:23
2078/03/30 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको बिज्ञापन नं १७२४८-१७२५४/०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, (जनरल, हाइवे, स्यानिटरी,इरिगेशन) , रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-03-30 2078-03-30 2021-07-15 00:46:44
2078/03/30 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको बिज्ञापन नं १७२४६-१७२४७/०७६-७७, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2078-05-10 2078-05-10 2021-07-15 00:41:44
२०७८/०३/२९ लोक सेवा आयोग जलेश्‍वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११३०२-११३०८/०७६-७७ (खुला/समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, र नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्बन्धी सूचना । 2078-05-11 2078-05-13 2021-07-13 22:56:12
२०७८/०३/२९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७६-७७ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, राजश्‍व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको सूचना । 2078-05-29 2078-05-30 2021-07-13 22:48:56
२०७८/०३/२९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७६-७७ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको लिखित नतिजाको सूचना । 2078-05-27 2078-05-28 2021-07-13 22:42:40
२०७८/०३/२९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७६-७७ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको सूचना । 2078-05-21 2078-05-25 2021-07-13 22:37:52
२०७८/०३/२९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७६-७७ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको सूचना । 2078-05-15 2078-05-20 2021-07-13 22:33:48
२०७८/०३/२९ लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १०००२-१०००८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी),एकीकृत तथा संयुक्त, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको कम्प्युटर सीप परीक्षण परीक्षा सम्बन्धी सूचना । 2078-05-11 2078-05-13 2021-07-13 16:01:16
२०७८/०३/२९ लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १०००२-१०००८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2078-05-21 2078-05-26 2021-07-13 15:57:40
२०७८/०३/२९ लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १०००२-१०००८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2078-05-19 2078-05-20 2021-07-13 15:53:25
२०७८/०३/२९ लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १०००२-१०००८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2078-05-16 2078-05-18 2021-07-13 15:51:15
२०७८/०३/२९ लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयको वि.नं. १०००२-१०००८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी(अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । 2078-05-14 2078-05-15 2021-07-13 15:47:48
2078-03-29 सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. १४७५२-१४७५७/०७६-७७, नेपाल न्याय सेवा र नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुव्वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको कम्प्युटर सीप परीक्षण सम्वन्धी सूचना । 2078-05-11 2078-05-12 2021-07-13 15:43:20
2078-03-29 सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. १४७५२-१४७५७/०७६-७७, नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुव्वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2078-05-20 2078-05-21 2021-07-13 15:40:20
2078-03-29 सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. १४७५२-१४७५७/०७६-७७, नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुव्वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2078-05-17 2078-05-20 2021-07-13 15:37:15
2078-03-29 सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. १४७५२-१४७५७/०७६-७७, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुव्वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2078-05-14 2078-05-17 2021-07-13 15:34:41
2078-03-29 सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. १४७५२-१४७५७/०७६-७७, नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुव्वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना । 2078-05-13 2078-05-14 2021-07-13 15:31:37
2078/03/24 लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालय, नयाँ बानेश्वरको विज्ञापन नं. ११९०२-११९०८/०७६-७७(खुला तथा समावेशी) न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण तोकिएको सूचना 2078-05-20 2078-05-28 2021-07-12 23:38:21
2078/03/28 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७६-७७, (खुला र समावेशी) प्रशासन, राजश्व, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-05-26 2078-05-28 2021-07-12 23:34:00
2078/03/28 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७६-७७, (खुला र समावेशी) प्रशासन (लेखा) र लेखापरीक्षण, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-04-23 2078-04-25 2021-07-12 23:30:24
2078/03/28 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/२०७६-७७ (खुला र समावेशी) प्रशासन (सा.प्र.) र व्यवस्थापिका संसद (सा.प्र.), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-04-20 2078-04-22 2021-07-12 23:28:19
2078/03/28 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/२०७६-७७ (खुला र समावेशी) परराष्ट्र सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-04-17 2078-04-19 2021-07-12 23:25:34
2078/03/28 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/२०७६-७७ (खुला र समावेशी) न्याय, न्याय, कानुन र सरकारी वकिल, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-04-14 2078-04-16 2021-07-12 23:23:44
2078/03/21 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद , रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-04-20 2078-05-08 2021-07-06 01:11:40
2078/03/21 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६६९५/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-04-20 2078-04-20 2021-07-06 01:10:15
2078/03/21 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९३/०७६-७७ (आ.प्र.), व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-04-14 2078-04-14 2021-07-06 01:08:11
2078/03/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८६-१६६९२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-04-10 2078-04-18 2021-06-29 01:03:58
2078/03/14 लोक सेवा आयोग, लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखाबाट मिति २०७७/१२/०४ गते प्रकाशित स्वास्थ्य सेवा, नवौं तहका विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षा नतिजाको अन्तर्वार्ता मिति तोकिएको सूचना 2078-04-03 2078-04-08 2021-06-29 00:24:55
2077/12/27 लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं.११३१०-११३१६/०७६-७७ एकिकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-04-09 16:35:09
२०७७/१२/२० लोक सेवा आयोगका विभिन्न कार्यालयहरुको एकिकृत तथा संयुक्त सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-04-02 20:44:35
2077/12/18 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४५/०७६-७७(खुला), स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह,नवौं तह, उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-03-31 22:32:28
२०७७।१२।०९ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १५७१०-१५७१५/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-03-23 02:24:57
२०७७।१२।०९ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६३०३-१६३०९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-03-23 02:12:11
२०७७/१२/९ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको बिज्ञापन नं १५३५३-१५३५७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-03-23 01:45:18
२०७७/१२/९ लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५९-१४७६४/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-03-23 01:42:42
२०७७/१२/९ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४०३-१४४७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-03-23 01:27:35
२०७७/१२/९ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३८०९-१३८१४/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-03-23 00:49:27
२०७७/१२/९ लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३४५३-१३४५७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-03-23 00:31:03
२०७७/१२/९ लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२८६०-१२८६६/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-03-23 00:26:40
२०७७/१२/९ लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालयको बिज्ञापन नं १२५०३-१२५०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-03-23 00:22:09
२०७७।१२।०८ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९१०-११९१६/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-03-22 04:19:35
२०७७।१२।०८ लोक सेवा आयोग,जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३१०-११३१६/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-03-22 04:16:09
२०७७।१२।०८ लोक सेवा आयोग,खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १०९५३-१०९५९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-03-22 04:12:14
२०७७।१२।०८ लोक सेवा आयोग,धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १००१०-१००१६/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-03-22 04:08:49
२०७७।१२।०८ लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं १०६०३-१०६०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-03-22 03:56:41
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17245/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 23:38:18
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17244/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकलन माइक्रोबायोलोजी उपप्रमुख माइक्रोवायोलोजिष्ट, पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 23:35:29
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17243/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, आयुर्वेद, कौमारभृत्य, कन्सल्टेण्ट कौमारभृत्य चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 23:34:03
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17242/076-77 (आ.प्र),स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 23:32:12
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17229/076-77, स्वास्थ्य, साइक्याट्री, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 23:17:03
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17234/076-77 (खुला) ,स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 23:11:32
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17241/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, प्रोस्थोडोण्टिष्ट, कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडोण्टिष्ट, पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:48:53
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17240/076-77(महिला), स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इन्डोडोण्टिष्ट कन्सल्टेण्ट इन्डोडोण्टिष्ट, पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:47:25
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17238-17239/076-77(खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:44:11
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17237/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, प.हे.ए., उपस्वास्थ्य प्रशासक, पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:42:24
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17236/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:40:51
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17235/076-77(खुला), स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:39:09
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17233/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:12:59
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17232/076-77 (महिला), स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी, कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:10:56
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17231/076-77 (महिला), स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:44:45
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17230/076-77 (मधेसी), स्वास्थ्य, साइक्याट्री, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:36:54
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17229/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, साइक्याट्री, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:34:10
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17227-28/076-77 (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:30:17
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17226/076-77(आ.प्र.), स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:27:48
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17225/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:24:06
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17224/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:21:49
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17223/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:17:15
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17222/076-77 (महिला), स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:11:19
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17221/076-77(खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:09:08
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17220/076-77 (महिला), मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:06:11
2077/12/04 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17219/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, मेडिकल अंकोलोजी कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:03:01
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17218/076-77,(आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 20:54:04
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17217/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 20:51:11
2077/12/04 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17216/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 20:12:06
2077/12/04 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17215/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 20:07:23
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17214/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 20:00:37
२०७७/१०/२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२८/०७६-७७(आ.प्र.), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-11-13 2077-11-13 2021-02-10 02:29:31
२०७७/१०/२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५९/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जी सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-11-12 2077-11-12 2021-02-08 02:06:31
२०७७।१०।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१३/०७६-७७(आ.प्र.), शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-11-02 2077-11-02 2021-01-29 01:15:33
२०७७।१०।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१२/०७६-७७(आ.प्र.), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-11-02 2077-11-02 2021-01-29 01:14:16
२०७७।१०।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१०-१७२११/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), विविध सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, सूचना प्रविधि निर्देशक पदको लिखित नतिजा 2077-10-30 2077-10-30 2021-01-29 01:12:59
२०७७।१०।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०९/०७६-७७(आ.प्र.), विविध सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, सूचना प्रविधि निर्देशक पदको लिखित नतिजा 2077-10-30 2077-10-30 2021-01-29 01:11:28
२०७७।१०।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०८/०७६-७७(आ.प्र.), वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-30 2077-10-30 2021-01-29 01:09:47
२०७७।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०७/०७६-७७(आ.प्र.), वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-27 2077-10-27 2021-01-26 16:51:15
२०७७।१०।९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०६/०७६-७७(आ.ज.), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-25 2077-10-25 2021-01-23 01:27:33
२०७७।१०।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०५/०७६-७७(खुला), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-23 2077-10-25 2021-01-21 01:25:41
२०७७।१०।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०४/०७६-७७(आ.प्र.), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-22 2077-10-23 2021-01-21 01:23:57
२०७७।१०।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०३/०७६-७७(आ.प्र.), कृषि सेवा, ला. पो. एण्ड डे. डे. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-22 2077-10-22 2021-01-21 01:21:18
२०७७।१०।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०२/०७६-७७(आ.प्र.), कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-20 2077-10-20 2021-01-18 01:19:41
२०७७।१०।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२००/०७६-७७(खुला), इञ्जि सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-19 2077-10-19 2021-01-17 20:41:18
२०७७।१०।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९९/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-18 2077-10-18 2021-01-17 20:34:47
२०७७।१०।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९७-१७१९८/०७६-७७(खुला,दलित), इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-18 2077-10-18 2021-01-16 01:16:43
२०७७।१०।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९६/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-18 2077-10-18 2021-01-16 01:15:14
२०७७।९।२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९५/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-15 2077-10-15 2021-01-09 01:00:29
२०७७।९।२० रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2021-01-05 01:12:16
२०७७।९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९४/०७६-७७(महिला), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-15 2077-10-15 2021-01-05 01:09:28
२०७७।९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९३/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-14 2077-10-14 2021-01-05 01:08:13
२०७७।९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९२/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-14 2077-10-14 2021-01-04 01:47:01
२०७७।९।९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७६/०७६-७७(दलित), परराष्ट्र सेवा, र बिज्ञापन नं १६६७७-१६८१/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नितजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-12-24 20:47:57
२०७७।९।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९१/०७६-७७(महिला), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-12-18 20:36:08
२०७७।९।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९०/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-12 2077-10-12 2020-12-18 20:34:45
२०७७।८।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८९/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-12 2077-10-12 2020-12-16 00:53:25
२०७७।८।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८८/०७६-७७(महिला), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-11 2077-10-11 2020-12-15 02:55:38
२०७७।८।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८७/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-11 2077-10-11 2020-12-15 02:53:08
२०७७।८।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८६/०७६-७७(खुला), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-09 2077-10-11 2020-12-14 01:21:19
२०७७।८।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८५/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-09 2077-10-09 2020-12-14 01:18:52
२०७७।८।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८४/०७६-७७(आ.ज.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-08 2077-10-08 2020-12-13 01:19:23
२०७७।८।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८३/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-08 2077-10-08 2020-12-13 01:18:02
२०७७।८।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६२/०७६-७७(आ.प्र.),रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2020-12-12 22:13:29
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६५/०७६-७७(आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-28 2077-09-28 2020-12-06 21:46:09
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६४/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-26 2077-09-27 2020-12-06 21:44:26
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६३/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-26 2077-09-26 2020-12-06 21:42:53
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६२/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-21 2077-09-24 2020-12-06 21:41:12
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६१/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-20 2077-09-20 2020-12-06 21:39:11
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६०/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-19 2077-09-20 2020-12-06 21:37:13
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५९/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-19 2077-09-19 2020-12-06 21:35:13
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५९/०७६-७७(आ.प्र.) देखि १६६८५/०७६-७(खुला तथा समावेशी) सम्मको In Basket Exercise परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2020-12-06 21:33:11
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८५/०७६-७(खुला तथा समावेशी), व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-08 2077-10-08 2020-12-06 21:31:21
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८४/०७६-७(खुला तथा समावेशी), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-07 2077-10-08 2020-12-06 21:29:35
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८३/०७६-७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-07 2077-10-07 2020-12-06 21:27:45
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८२/०७६-७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-06 2077-10-07 2020-12-06 21:26:15
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७७-१६६८१/०७६-७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-01 2077-10-06 2020-12-06 21:24:52
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७६/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-12-06 21:23:18
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७३-१६६७५/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-09-29 2077-10-01 2020-12-06 21:22:12
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७१-१६६७२/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-09-29 2077-09-29 2020-12-06 21:20:33
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६७-१६६७०/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-09-28 2077-09-28 2020-12-06 21:18:54
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६६/०७६-७७(आ.प्र.), व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 16:07:59
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६५/०७६-७७(आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 16:06:39
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६४/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 16:04:55
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६३/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 16:02:34
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६२/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 16:01:23
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६१/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 15:59:30
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६०/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 15:58:25
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५९/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 15:57:20
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८१/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख औषधि व्यवस्थापक पदको लिखित नतिजा 2077-04-29 2077-04-29 2020-07-12 16:43:16
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८०/०७६-७७(खुला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-04-28 2077-04-28 2020-07-12 16:41:11
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७९/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-12 16:38:22
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७८/०७६-७७(महिला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-04-27 2077-04-27 2020-07-12 16:36:41
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७७/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-12 16:33:47
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७६/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-12 16:31:46
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७५/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-12 16:30:37
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७४/०७६-७७(महिला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-04-26 2077-04-26 2020-07-12 16:28:36
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७३/०७६-७७(महिला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-04-25 2077-04-25 2020-07-12 16:27:14
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७२/०७६-७७(खुला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट युरोसर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-04-23 2077-04-23 2020-07-12 16:25:24
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७१/०७६-७७(खुला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-04-22 2077-04-22 2020-07-12 16:22:50
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७०/०७६-७७(खुला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-04-19 2077-04-21 2020-07-12 16:19:35
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६९/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-04-18 2077-04-18 2020-07-12 16:15:51
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६८/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-12 16:13:39
२०७७/०३/१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16694-99/076-77,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-02 12:31:54
२०७७/०३/१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको सह–सचिव वा सो सरह पदको पुनर्याेग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-02 12:26:12
२०७७।३।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६७/०७६-७७(आ.प्र.), विविध सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सूचना प्रविधि विज्ञ पदको लिखित नतिजा 2077-03-31 2076-03-31 2020-06-26 11:01:42
2077/03/11 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०००२-१०००८/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत प्रथम चरण रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 2076-12-08 2076-12-08 2020-06-25 14:35:18
२०७७।३।८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६६/०७६-७७(आ.प्र.), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-31 2077-03-31 2020-06-22 12:32:11
२०७७।३।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६५/०७६-७७(आ.प्र.), कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-31 2077-03-31 2020-06-21 10:53:05
२०७७।३।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६३/०७६-७७(खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ.इरिगेशन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-30 2077-03-30 2020-06-17 15:16:34
२०७७।३।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६२/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-30 2077-03-30 2020-06-16 15:21:55
२०७७।३।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६१/०७६-७७(महिला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-29 2077-03-29 2020-06-15 16:23:06
२०७७।२।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६०/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-29 2077-03-29 2020-06-12 15:02:02
२०७७।२।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५८/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-28 2077-03-29 2020-06-11 15:33:15
२०७७।२।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५७/०७६-७७(खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि. एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-27 2077-03-28 2020-06-10 16:21:38
२०७६।२।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५६/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि. एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-27 2077-03-27 2020-06-10 16:19:44
२०७७।२।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५५/०७६-७७(आ.ज.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-24 2077-03-25 2020-06-09 16:06:08
२०७७।२।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५४/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-23 2077-03-24 2020-06-09 16:04:11
२०७७।२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५३/०७६-७७(मधेसी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-22 2077-03-22 2020-06-08 15:57:14
२०७७।२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५२/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-19 2077-03-21 2020-06-08 15:48:54
2076/12/10 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६५५-१६६५८/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी , सह सचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-03-23 16:35:07
2076.12.10 लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८०२-१३८०७/०७६-७७ (खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-03-23 07:41:22
२०७६।१२।०९ लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५७०२-१५७०८/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत प्रथम चरण रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा । 0000-00-00 0000-00-00 2020-03-22 20:04:04
२०७६।१२।०९ लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत प्रथम चरण रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-03-22 15:51:50
२०७६/१२/९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५१/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 2077-01-09 2020-03-22 15:24:11
2076/12/08 लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०००२-१०००८/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत प्रथम चरण रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076-12-08 2076-12-08 2020-03-21 22:29:45
2076/12/08 लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२-१४७५७/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), एकिकृत परीक्षा प्रणालीको प्रथम चरण रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076-12-08 2076-12-08 2020-03-21 22:22:42
२०७६।१२।८ लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं ११९०२-११९०८/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), एकिकृत परीक्षा प्रणालीको प्रथम चरण रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-03-21 21:29:32
2076.12.08 लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको बिज्ञापन नं 12852-12858/076-77, एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-03-21 18:19:40
२०७६।११।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५५-१६६५८/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076-12-28 2077-01-08 2020-03-04 18:51:09
२०७६।११।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 2076-11-12 2076-11-12 2020-02-24 18:17:07
२०७६।११।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५४/०७६-७७(आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076-12-24 2076-12-24 2020-02-23 15:53:41
२०७६।११।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५३/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076-12-12 2076-12-23 2020-02-23 15:51:08
२०७६।११।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५२/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076-12-09 2076-12-10 2020-02-23 15:48:04
२०७६।११।११ लोक सेवा आयोग, के