सूचनाहरू - सूरक्षा निकाय तथा संगठित संस्थासम्वन्धी

मिति सुचनाहरु
२०७९/०५/२७ 2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय बाणिज्य बैक लिमिटेडको वि.नं. ३३/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, उपप्रबन्धक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७९/०५/२७ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल टेलिकम (नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को वि.नं. ४२, ४७, ५०/२०७८-७९ (आ.प्र.) प्राविधिक सेवा, विभिन्न समुह, तहः ७ र ८, विभिन्न पदहरुको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७९/०५/२४ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल टेलिकम (नेपाल दुरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को वि.नं. ३९/२०७८-७९ (आ.प्र.) प्राविधिक सेवा, टेलिकम समुह, तहः ९, उपप्रबन्धक टेलिकम पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७९/०५/०९ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ४१/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) प्राविधिक सेवा, इन्जिनियरिङ्ग समुह, प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७९/०५/०२ 2017-07-07 11:43:00
लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयबाट संचालन भएको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७८।७९।७७ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदको लिखित परीक्षाको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना। ।
२०७९/०५/०१ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वि.नं. ९०/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक सेवा, एभिएशन फायर सर्भिसेस समुह, तहः ७, वरिष्ठ अधिकृत पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७९/०४/२६ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वि.नं. १०९/२०७७-७८, प्राविधिक सेवा, सिभिल इन्जिनियरिङ्ग समुह, तहः ५, वरिष्ठ सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७९/०३/३० 2017-07-07 11:43:00
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वि.नं. ५५/२०७७-७८(आ.प्र.), प्राविधिक सेवा, ई. एण्ड टे. कम. इन्जिनियरिङ्ग समुह, तहः ११, निर्देशक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2079-03-23 2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय बाणिज्य बैक लिमिटेडको वि.नं. ९६/२०७८-७९ (प्रदेश नं.१), प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७९/०३/१७ 2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय बाणिज्य बैक लिमिटेडको वि.नं. १०४/२०७८-७९ (मधेश प्रदेश) प्रशासन सेवा, नगद समुह, सहायक नगद पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७९/०३/१६ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल प्रहरीको वि.नं. २४/२०७८-७९ (मधेसी) प्राविधिक सेवा, इन्जिनियरिङ्ग समुह, प्रा.प्र.ना.नि.(आर्किटेक्चर) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७९/०३/१६ 2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय बाणिज्य बैक लिमिटेडको वि.नं. १०६/२०७८-७९ (गण्डकी प्रदेश) प्रशासन सेवा, नगद समुह, सहायक नगद पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७९/०३/१० 2017-07-07 11:43:00
नेपाल प्रहरीको वि.नं. २९/२०७८-७९ प्राविधिक, विधि विज्ञान सेवा/समुह, प्रा.प्र.नी (भौतिक) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७९/०३/०९ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १७/२०७८ प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७९/०३/५ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १३/२०७८ प्रशासन सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2079/02/16 2017-07-07 11:43:00
आ.व. २०७९/८० मा संगठित संस्थाहरुलाई पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना
२०७९/०२/०४ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.७/१२(खुला तथा समावेशी) प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समूह, तहः ७, ईन्जिनियर पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७९/०१/०८ 2017-07-07 11:43:00
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ३/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं चतुर्थ श्रेणी, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७८/१२/०९ 2017-07-07 11:43:00
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ५ को लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधनसम्बन्धी सूचना
2078/12/08 2017-07-07 11:43:00
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिटर रिडिङ सुपरभाइजर (तह-५) र लेखापाल (तह-५) को खुला र समावेशी पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन भएको सूचना।
२०७८।१२।०८ 2017-07-07 11:43:00
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिटर रिडिङ सुपरभाइजर (तह-५) र लेखापाल (तह-५) को खुला र समावेशी पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन भएको सूचना।
२०७८/११/२६ 2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशालाको वि.नं. ३-४ र ९-११/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, जीव विज्ञान, तहः ६ र ५, सहायक बैज्ञानिक अधिकृत र बैज्ञानिक सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७८/१०/१४ 2017-07-07 11:43:00
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८/१२(खुला तथा समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७८/१०/१४ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/३१०(खुला तथा समावेशी)(हेटौडा) प्राविधिक,इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समूह, तहः ३, इलेक्ट्रिसियन पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७८/०९/२७ 2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) नेपाल विशेष सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, अनुसन्धान अधिकृत पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७८/०९/२१ 2017-07-07 11:43:00
बैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वि.नं. ५/२०७७-७८(खुला) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह तहः ५ , प्रशासन सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७८/०९/१८ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ७/२०७७(आ.प्र.) प्रशासन सेवा, तहः अधिकृत द्वितीय , उपनिर्देशक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७८।०९।०९ 2017-07-07 11:43:00
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयबाट संचालन भएको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७८।७९।०१ (खुला, समावेशी) सैन्य पदको लिखित परीक्षाको पुनर्योग सम्बन्धि सूचना ।
२०७८।०९।०२ 2017-07-07 11:43:00
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री नं ६ बाहिनी अड्‌डा, बैरेनी व्यारेक, धादिङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०८/२९ 2017-07-07 11:43:00
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ०१/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) रा.प.तृतीय श्रेणी, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2078/08/20 2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि संक्षिप्त सूची (Short List) प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
2078-08-16 2017-07-07 11:43:00
दुग्ध विकास संस्थानको वि.नं. ३१/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन, लेखा सेवा/समूह, तह ६, सहायक लेखा अधिकृत/ नायब खजान्ची पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
2078/07/25 2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिको दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०७/२५ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/६०२ (खुला तथा समावेशी) प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः पाँच , लेखापाल पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७८।०७।०९ 2017-07-07 11:43:00
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलबाट सञ्‍चालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७७/७८/१२, अधिकृत क्याडेट (खुला तथा समावेशी) पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
२०७८/०७/०८ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.७/१३(खुला तथा समावेशी) प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः सात , इन्जिनियर पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७८/०७/०३ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.७/१० (खुला तथा समावेशी) प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः सात , प्रशासकीय अधिकृत पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७८/०८/२५ 2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकाे वि.नं. ०३/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) विषेश सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७८/०५/३१ 2017-07-07 11:43:00
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८/आ.प्र. लेखा जमदार पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2078/05/26 2017-07-07 11:43:00
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स्‌ संस्थाको लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना
२०७८/०५/१७ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल धितोपत्र बोर्डको वि.नं. १०-११/२०७६-७७ (खुला र दलित), प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७८।०५।१३ 2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको नेेपाल विशेष सेवाका विज्ञापन नं. ०३/०७७-७८(खुला तथा समावेशी) अनुसन्धान सहायक र ०४/७८-७८ (खुला तथा समावेशी )सहायक सूचक पदको लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयबाट संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७८/०४/१३ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल प्रहरी, जनपद तर्फको वि.नं. १/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), प्रहरी जवान, जनपद पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७८/०४/१२ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल प्रहरी, जनपद तर्फको वि.नं. ४/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2078/03/23 2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको लिखित परीक्षा रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना
2078/02/21 2017-07-07 11:43:00
आ.व. २०७८/७९ मा संगठित संस्थाहरुलाई पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरुको विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना
२०७७/१२/२६ 2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), विशेष सेवा, रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणी, सहायक सूचक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/१२/२५ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १३/२०७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/११/२६ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल प्रहरी, जनपद तर्फको वि.नं. ३/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रहरी निरीक्षक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७७/११/१८ 2017-07-07 11:43:00
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७६-७७/५३ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७७/११/१२ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ११/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, अधिकृत तृतीय, सहायक निर्देशक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2077/04/13 2017-07-07 11:43:00
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ९/२०७६-७७, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2077/03/29 2017-07-07 11:43:00
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २०७६-७७/१८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, छैटौ तह, सहायक प्रवन्धक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2077/03/24 2017-07-07 11:43:00
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.न.६/०७६-७७ को समावेशी समूह सच्चाइएको सम्बन्धी सूचना
2077/03/24 2017-07-07 11:43:00
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ८/२०७६-७७, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2077/03/23 2017-07-07 11:43:00
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २०७६-७७/१८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, छैटौ तह, सहायक प्रवन्धक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2077/03/16 2017-07-07 11:43:00
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ६।०७६ (आ.प्र), प्रशासन, निर्देशक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2077/03/02 2017-07-07 11:43:00
नेपाल प्रहरीको वि.नं. १।०७६ प्रहरी जवान (जनपद) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2076-12-08 2017-07-07 11:43:00
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयवाट संचालन गरिने सुरक्षा निकायको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।
2076-12-07 2017-07-07 11:43:00
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयबाट संचालन हुने सैन्य पदको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।
2076/11/22 2017-07-07 11:43:00
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १३।०७६ प्रशासन, प्रशासन, सहायक द्वितीय पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2076/11/06 2017-07-07 11:43:00
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ११।०७६ प्रशासन, अधिकृत तृतीय, सहायक निर्देशक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
2076/10/07 2017-07-07 11:43:00
नेपाली सेनाको वि.नं. १३।०७६-७७ अधिकृत क्याडेट पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७६।०८।१६ 2017-07-07 11:43:00
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.न. 01/76/77 ‌(खुला/समावेशी) नेपाल प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना ।
२०७६-०७-२२ 2017-07-07 11:43:00
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-४ र ५ का अप्राविधिक पदहरुमा संयुक्त परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूलाई विशेष सूचना
२०७६।०७।१९ 2017-07-07 11:43:00
सामाजिक सुरक्षा कोषको वि.नं. १५।०७५-७६ (खुला/समावेशी), चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७६/०७/०१ 2017-07-07 11:43:00
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१,सैन्यपदको पुनर्योगको नतिजा सम्बन्धी सूचना।
2076-05-18 2017-07-07 11:43:00
नेपाली सेनाको प्रा.अम. भेकल मेकानिक्स र मेडिकल पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७६।४।२ 2017-07-07 11:43:00
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १५/२०७५-७६ सशस्त्र प्रहरी जवान पदको पूनर्योग सम्वन्धी सूचना ।
२०७६।०३।२३ 2017-07-07 11:43:00
पोखरामा संचालित नेपाली सेनाको सैन्य पदको पूनर्योग सम्वन्धी सूचना
२०७६।३।१९ 2017-07-07 11:43:00
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको वि.नं. ३५-४०/२०७४-७५ वरिष्ठ सहायक (पाँचौं तह) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।२।२८ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २१/२०७५ सहायक निर्देशक र वि.नं. २४/२०७५ प्रशासन सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
2076/02/08 2017-07-07 11:43:00
संगठित संस्थाहरुको पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना तथा आयोगको पदपूर्ती सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका २०७६/७७ का लागि विवरण पठाउने फारामहरु
२०७६।१।३१ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल प्रहरीको वि.नं. २/०७५-७६ प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७६/०१/१० 2017-07-07 11:43:00
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.१४/०७५-७६, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
२०७५।१२।२६ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठान को वि.नं. १-५/०७५-७६ Basic ARFF-010 (प्राविधिक) पदको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७५।१२।८ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल प्रहरी (जनपद) को वि.नं. १/०७५-७६ प्रहरी निरीक्षक पदको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७५।११।१४ 2017-07-07 11:43:00
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १३/२०७५-७६ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
2075-10-23 2017-07-07 11:43:00
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल राष्ट्र वैंकको वि.नं. २४/२०७५(खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७५/१०/२२ 2017-07-07 11:43:00
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुर बाट संचालन हुने नेपाल राष्ट्र वैङ्कको वि.नं.२४/२०७५(खुला र समावेशी )प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्धितीय) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2075/10/14 2017-07-07 11:43:00
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ०३/०७५/७६ प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि ३ नं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली, सिन्धुलीवाट लिखित परीक्षाका लागी छनौट भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको केन्द्र कायम
२०७५।९।२६ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल विद्धुत प्राधिकरणको वि.नं. ०७४/७५ प्रा.३/४११ प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, इलेक्ट्रिकल उपसमूह, इलेक्ट्रिसियन तह-३ पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
२०७५।९।२६ 2017-07-07 11:43:00
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७५-७६/११ नेपाली सेना, अधिकृत क्याडेट पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
२०७५।०९।०१ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल आयल निगमको वि.नं. ७५-७६/०७४-७५ सहायक प्रबन्धक इञ्जिनियर (छैठौं तह) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
२०७५/८/१४ 2017-07-07 11:43:00
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं६/०७५-७६ प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (चिकित्सक) पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
२०७५/७/२९ 2017-07-07 11:43:00
गोरखापत्र संस्थानको वि.नं.२४/०७३-७४ को पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७५/७/२८ 2017-07-07 11:43:00
स‌ंगठित संस्थाहरुको नियम/विनियम परिमार्जन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।
२०७५/७/१४ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल विद्यतु प्राधिकरणको अधिकृतस्तरका पदहरुको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
२०७५/७/९ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वि.नं.५३ र ६९/०७४-७५ विभिन्‍न पदहरुको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
२०७५/७/६ 2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वि.नं.३/०७४-७५ (आ.प्र.) मानव अधिकार अधिकृत पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
२०७५/६/२१ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल राष्ट्र बै‌ंकको वि.नं.२१/२०७४ सहायक निर्देशक पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
२०७५/६/१ 2017-07-07 11:43:00
दुग्ध विकास संस्थानको वि.नं.२२ र ४५/०७४-७५ शाखा अधिकृत र फोरम्यान पदहरुको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
२०७५/५/२७ 2017-07-07 11:43:00
वी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालकाे वि.नं.८६/०७४-७५ वरिष्ठ रेडियोलोजिकल टेक्नोलोजिष्ट पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
२०७५/५/७ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल टेलिकमको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७५/४/२४ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं.२२/२०७४, सहायक पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
२०७५/४/२२ 2017-07-07 11:43:00
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको वि.नं. ४५/०७४-७५ र ७८/०७४-७५ इञ्जिनियर र सूचना प्रविधि कम्प्यूटर अपरेटर पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
2075-04-22 2017-07-07 11:43:00
संगठित संस्थाहरुले पदपूर्तिको लागि सहमति माग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु र विभिन्न ढाँचाहरु
२०७५/४/१३ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं.२१/०७४ सहायक निर्देशक पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
२०७५/२/१६ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल प्रहरीको वि.नं.२०७४-७५/२, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदकाे पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
२०७५/२/१३ 2017-07-07 11:43:00
सशस्त्र प्रहरी बलको वि.नं. २/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) सशस्त्र प्रहरी जवान पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
२०७५/१/१३ 2017-07-07 11:43:00
नागरिक लगानी कोषको वि.नं.१५/०७३-७४, बरिष्ठ कम्प्युटर अपरेटर र वि.नं.१७/०७३-७४, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
२०७४/१२/२२ 2017-07-07 11:43:00
लाेकसेवा अायाेग, महाकाली अञ्चल कार्यालय ,महेन्द्रनगर काे सैन्य पदकाे लिखित परीक्षाकाे नतीजाकाे पुनर्याेग सम्वन्धी सूचना
२०७४/१२/१९ 2017-07-07 11:43:00
रेडियाे प्रसार सेवा विकास समितिको वि.नं.११/०७३-७४, लेखापाल पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
२०७४/१२/१५ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल टेलिकमको वि.नं.७/०७३-७४, इञ्‍जिनियर पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
२०७४/१२/१४ 2017-07-07 11:43:00
नेपाली सेनाको वि.नं.२०७४/७५/२६ अधिकृत क्याडेटको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
2074/12/06 2017-07-07 11:43:00
लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरबाट संचालन हुने नेपाली सेना तर्फ सैन्य पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
2074-11-18 2017-07-07 11:43:00
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रही जवान पदको पूर्व क्षेत्रीय सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय पकलीबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/९/१९ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल टेलिकमको वि.नं.९/०७३-७४(आ.प्र.) , सहायक प्राविधिक पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना
२०७४/११/९ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल प्रहरीको वि.नं.१ र २१/०७४-७५, प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी निरीक्षक (संचार) पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
२०७४/११/९ 2017-07-07 11:43:00
सा‌ंस्कृतिक संस्‍थानको वि.नं.१४ र २०/०७३-७४, सहायक नाट्‍य प्रबन्धक र सहायक प्रथम, हल सहायक पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
2074-10-29 2017-07-07 11:43:00
पूर्वाश्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने नेपाल प्रहरी, प्रहरी जवान पदको पूर्व क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र रानीबाट लिखित परीक्षाामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
२०७४/१०/२८ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल बै‍क लि‍.को वि.नं.५०/०७३-७४, सहायक चौथाे पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
2074-10-24 2017-07-07 11:43:00
संगठित संस्थाहरुको दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावलीको ढाँचा
२०७४/१०/२ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्‍को वि.नं.१४२/०७३-७४, वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत र १४३/०७३-७४ वरिष्ठ लेखा अधिकृत पदकाे पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
2074/09/28 2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.२/०७४-७५, अनुसन्धान सहायक पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
२०७४/९/१९ 2017-07-07 11:43:00
कृषि विकास बै‍क लि‍.को वि.नं.२१/०७२-७३, व्यवसाय अधिकृत पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
२०७४/९/१४ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल वायु सेवा निगमको वि‍.नं. २०/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सहायक पदको लिखित परीक्षा नतिजाको पुनर्याेग सम्बन्धी सूचना
२०७४/९/१३ 2017-07-07 11:43:00
नेपाली सेनाकाे वि.नं. १३/०७४-७५, अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा उपर पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७४/९/४ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि‍.नं. ४०७/०७२-७३ (खुला तथा समावेशी), सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षा नतिजाको पुनर्याेग सम्बन्धी सूचना
२०७४/०८/२५ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. ४०७/०७२–७३, सिनियर मिटर रिडर पदको पुर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
२०७४/०७/१५ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल पर्यटन बोर्डको वि.नं. २/०७३–७४ (आ.प्र.) प्रबन्धक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
२०७४/०५/०९ 2017-07-07 11:43:00
नेपाल बै‍क लि‍.को वि.नं.११-१७/०७२-७३, सहायक पद, चौथों तहको पर्नयोग सम्बन्धी सूचना ।
२०७४/३/२७ 2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ३८/०७१–७२, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ३, कनिष्ठ सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७४/३/१८ 2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ४१/०७१–७२, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ३, कनिष्ठ सहायक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७४/३/७ 2017-07-07 11:43:00
द टिम्बर कर्पाेरेशन अफ नेपाल लि. काे वि.नं. ७/०७३-७४, प्राविधिक सेवा, वन समूह, तह-५, वरिष्ठ सहायक पदकाे पुनर्याेग सम्बन्धी सूचना
२०७४/२/२१ 2017-07-07 11:43:00
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंककाे वि.नं. २९/०७१-७२, प्रशासन सेवा, सहायक प्रबन्धक (छैठाैं तह) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा उपर पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७४/२/२३ 2017-07-07 11:43:00
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १/०७३–७४, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा उपर पुनर्योग सम्बन्धी सूचना

अपडेट

सुचना

बुलेटिन