सूचना

सुचनाहरु
लोक सेवा आयोगबाट मिति २०८०।१०।२४ मा प्रकाशन भएको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) नायव सुब्बा वा सो सरह र स्वास्थ्य सेवातर्फ पाँचौं तहका आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फका विभिन्‍न पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना।
प्रतिभा डबली कार्यक्रममा नविन सोच/इनोभेटिभ आइडिया पेश गर्ने सम्बन्धी संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सूचना।
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा रकम जम्मा गरिएको
राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, अधिकृत तृतीय, सूचना प्रविधि अधिकृत पदको परीक्षा मिति तोकिएको सूचना
कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना
सूचना
इञ्जि. सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूह, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना
इञ्जिनियरिङ्ग व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरी कारबाही गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोगको आ‍.व. ०७९/८०, सूचना न‌‍‌म्बर १६३४/०७९-८०, नेपाल वन सेवा श्रेणीविहिन पदहरु (गेमस्काउट, वन रक्षक र माहुत) पदको परीक्षा कार्यक्रम
परीक्षा रद्द गरी कारवाही गरिएको सूचना
रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना
उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरी कारबाही गरिएको सूचना
सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरिएको सूचना
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको प्रस्तुतीकरण एवम् अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना
परीक्षामा अनियमित कार्य गर्ने उम्मेदवारलाई कारवाही गरिएको सूचना
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्षका लागि नाम सिफारिस गर्न गठित सिफारिस समितिको दरखास्त स्वीकृति सम्बन्धी सूचना
सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
झुरा तथा पुराना कागजातहरु उठाउने दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना
सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
कारवाही सम्बन्धी सूचना
शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षामा सहभागी गराइने सम्बन्धी सूचना
कारबाही सम्बन्धी सूचना
पुन: दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
प्रतिभा डवली कार्यक्रममा ईनोभेटिभ आइडिया पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
परीक्षा कार्यक्रम संशाेधन गरिएको सूचना
मिति २०७९।११।१९ र २० गते सञ्चालन हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक द्वितीय पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना
आ.व. २०७८/७९ र आ.व. २०७९/८० का स्थगित एवम् परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन हुन बाँकी विभिन्न विज्ञापनका परीक्षा कार्यक्रमहरू
लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगन गरिएको (शाखा अधिकृत वा सो सरह)
उम्मेदवारको उत्तरपुस्तिका रद्द गरी कारबाही गरिएको सूचना
स्टाफ नर्स पदको परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना
सिलबन्दी दरभाउ आव्हान सम्बन्धी सूचना
नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।
निजामती सेवा पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।
दरखास्त आवेदन रद्द गरिएको सूचना
अन्तर्वार्ता सूचीबाट ह्टाइएको सूचना ।
अनलाइन दरखास्त प्रणाली परिमार्जन गरिएको सूचना
परीक्षा रद्द गरी कारवाही सम्बन्धी सूचना
उम्मेदवारको परीक्षा रद्द गरिएको सूचना
उम्मेदवारहरूको परीक्षा रद्द गरिएको सूचना
खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
आ.व. ०७७-७८ को शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना
खरिदार वा सो सरह पदको पाठ्यक्रम सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२११३-१२११७/२०७७-७८ (खुला,समावेशी) नेपाल शिक्षा सेवा, मु्द्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन.उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११२/२०७७-७८ (आ.प्र.) नेपाल शिक्षा सेवा, मु्द्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन.उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नम्बर नं. १४४५३/०७७-७८(महिला) नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) मेकानिक्स पदको सिफारिस सम्वन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १४४६६-१४४७०/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १४४६५/२०७७-७८ (आ.प्र.) नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०३-१२१०६/२०७७-७८ (खुला, समावेशी) नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०२/२०७७-७८ (आ.प्र.) नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९२८/०७७-७८ (खुला), रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी (प्रा.), नेपाल ईञ्जि./मेका./नि.उ.स., मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सूचीबाट हटाइएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालय, पोखराको विज्ञापन नं. १३००७/२०७७-७८ (खुला) नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालय वि.नं. १२०८४-१२०८६/०७७-७८ (खुला,समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालय वि.नं. १२०८२/०७७-७८ (खुला, नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रिसियन पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालय वि.नं. १२०८१/०७७-७८ (खुला, नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), स्टोर मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालय वि.नं. १२०७७-१२०८०/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयद्वारा सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदमा श्री नं.१९ बाहिनी अड्डा, तुलसीपुर व्यारेक, दाङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १४४५३- १४४५६/०७७-७८ इञ्जि.,मेकानिकल, नि.उ.स.उपसमूहको मेकानिक्स, अपरेटर र इलेक्ट्रिसियन पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३९३४/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रिसियन पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३९३१-१३९३३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३९२८-१३९२९/०७७-७८ (खुला/महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्‍स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना ।
लाेक सेवा आयाेग दिपायल कार्यालयको विभिन्न सेवा, समूहका, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स, अपरेटर तथा सिनियर गेमस्काउट पदको प्रयोगात्मक/शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षण परीक्षा तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम ताेकिएकाे सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४२५-११४२९/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्तासम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९९६/२०७७-७८ (महिला) नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रिसियन पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९९१-१२९९५/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९८५-१२९८९/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४२०-११४२३/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्तासम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं. १४८८१-१४८८२/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं द्बितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं.१४८८०/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं द्बितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं.१४८७८-१४८७९/०७७-७८, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं द्बितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।
रा‍.प‍.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह (प्रा./अप्रा.) तथा स्वास्थ्य सेवा चौथो तहका पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम संशोधित सूचना ।
सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
रा‍.प‍.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह (प्रा./अप्रा.) तथा स्वास्थ्य सेवा चौथो तहका पदहरुको परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३९०६/०७७-७८ (खुला), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सिनियर अपरेटर पदको योग्यताक्रम सूचिबाट हटाइएको सूचना ।
लिखित परीक्षा रद्द गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५८०६-१५८०८/०७७-७८ (खुला/समावेशी) कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस गरिएको कार्यालयको नाम सच्चाइएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०५४/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर प्रुफ रिडर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०५३/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर प्लेट मेकर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०५२/०७७-७८ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर बुक बाइन्डर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०५१/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), बरिष्ठ मुद्रण सहायक पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना।
साविक लोक सेवा आयोग, मध्य-पश्‍चिमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको वि.नं. ६४३-६४४/०६४-६५ (समावेशी/खुला) रेन्जर पदको एकमुष्‍ट योग्यताक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३९१७/०७७-७८ (खुला), नेपाल वन सेवा, हात्तिसार समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नायब सुब्बा पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९१७/०७७-७८ (खुला), नेपाल वन सेवा, हात्तिसार समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नायब सुब्बा पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना ।
लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाईएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको वि.नं. ११९०५।०७६-७७ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह, रा.प.अनं.प्रथम (अप्राविधिक), ना.सु. पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको वि. नं. १२०१०।०७६-७७ (अपाड्ग), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमुह, रा.प.अनं.प्रथम (प्राविधिक), सब-इन्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
रा.वा. बैङ्क लिमिटेडको वि.नं. ८३।२०७८-०७९ र वि.नं. ९०।२०७८-०७९ को सूचना (पूर्व प्रकाशित सूचना नं. १०८/२०७८-०७९) संशोधन गरिएको सम्बन्धमा
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं.११४०४-११४०५/०७७-७८, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संशोधनसम्बन्धी सूचना!
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं.११४०३/०७७-७८, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संशोधनसम्बन्धी सूचना!
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं.११४०२/०७७-७८, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संशोधनसम्बन्धी सूचना!
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५८/२०७७-७८ (खुला) नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर वेल्डर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना !
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५७/२०७७-७८ (खुला) नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना !
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५४-१२९५६/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना !
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ८७/२०७८/७९ (खुला/समावेशी), वरिष्ठ सहायक (कानून), प्रशासन, कानून, तह ५ को लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं.१२०१९/०७७-७८(खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं.१२०१७-१२०१८/०७७-७८(खुला,समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं.११४०४-११४०५/०७७-७८, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं.११४०३/०७७-७८, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं.११४०२/०७७-७८, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना !
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं.१४८५७-१४८५८/०७७-७८, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं.१४८५९/०७७-७८, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मेकानिक्स पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता सम्बन्धी सूचना ।
प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
निर्वाचन आयोगबाट सहमति प्राप्त भएकाे
ना.सु. वा सो सरह पदको (आ.व. २०७७/७८ र २०७८/७९ का स्थगित परीक्षाहरुका) परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना ।
स्वास्थ्य सेवातर्फ नवौं, आठौं र सातौं तहका पदहरुकाे परीक्षा कार्यक्रम तोकिएकाे सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको पूर्व प्रकाशित सूचना संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
परीक्षा रद्द गरी निलम्वन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५३/०७६-७७ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), जलविज्ञान सहायक पदको स्थगित अन्तरवार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५२/०७६-७७ (दलित), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-इञ्‍जिनियर पदको स्थगित अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९०१-१३९०२/०७६-७७ (खुला तथा महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-इञ्‍जिनियर पदको स्थगित अन्तर्वार्ता सूचारु हुने सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कर्यालयको नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-इञ्जिनियर पदको स्थगित अन्तर्वार्ता सूचारु हुने सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विभिन्‍न उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-इञ्जिनियर पदको स्थगित अन्तर्वार्ता सूचारु हुने सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं.१४८५२-१४८५३/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-इञ्जिनियर पदको स्थगित अन्तर्वार्ता सूचारु हुने सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं.१४८६१-१४८६२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), जल विज्ञान सहायक पदको स्थगित अन्तर्वार्ता सूचारु हुने सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं.१४८५९-१४८६०/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बि. एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-इञ्जिनियर पदको स्थगित अन्तर्वार्ता सूचारु हुने सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं.१४८५४-१४८५८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-इञ्जिनियर पदको स्थगित अन्तर्वार्ता सूचारु हुने सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२ र १४७५४/०७६-७७ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको स्थगित अन्तर्वार्ता सुचारु हुने सम्बन्धनी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८०२-१३८०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समुह, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको अन्तरवार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको नायब सुवा वा सो सरह र सव-इन्जिनियर (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदको अन्तरवार्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०२-११३०७/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना!
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०२-११३०७/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, लेखापाल पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना!
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८०२-१३८०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको अन्तरवार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८०२-१३८०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समुह, लेखापाल पदको अन्तरवार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३०२-११३०७/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, ना.सु.वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रमसम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८५२-१२८५८/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), प्रशासन सेवा, राजस्व समुह, ना.सु.वा सो सरह पदको अन्तरवार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८५२-१२८५८/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), प्रशासन सेवा, लेखा समुह, ना.सु.वा सो सरह पदको अन्तरवार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौै कार्यालयको रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), प्रशासन सेवा, विभिन्‍न समुह, ना.सु.वा सो सरह पदको अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग खोटाङ, कार्यालयबाट सञ्चालन हुने रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पद (०७८-७९) को प्रथम चरणको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।
शाखा अधिकृत वा साे सरह पदकाे प्रथम चरणकाे परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएकाे सूचना
र‍ा‍.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदकाे परीक्षा केन्द्र तोकिएको संशाेधित सूचना
दरखास्त तथा लिखित परीक्षा रद्द गरिएको ।
रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) शाखा अधिकृत वा साे सरह तथा रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) ना.सु. वा सो सरह पदको परीक्षा कार्यक्रम ताेकिएकाे सूचना ।
खरिदार वा सो सरह पदको पाठ्यक्रम सम्बन्धी सूचना
मिति २०७८।११।१८ गते सञ्चालन हुने उपसचिव वा सो सरह (खुला/समावेशी) पदको द्वितिय पत्रको स्विकृत नामावली सहितको परीक्षा केन्द्र
शाखा अधिकृत वा साे सरह पदकाे परीक्षा कार्यक्रम तोकिएकाे संशाेधित सूचना
शाखा अधिकृत वा सो सरह पदकाे प्रथम चरणको परीक्षा मिति ताेकिएको सूचना
रा.प.तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको दरखास्त संकलन कार्य सूचारु गरिएको सूचना
मिति २०७८।११।१२ गते सञ्चालन हुने उपसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको द्वितीय पत्र, राजश्व समूहको स्विकृत नामावली सहितको परीक्षा केन्द्र
मिति २०७८।११।११ गते सञ्चालन हुने उपसचिव वा सो सरह पदको द्वितीय पत्र (लेखा) स्विकृत नामावली सहितको परीक्षा केन्द्र ।
मिति २०७८।११।१० गते सञ्चालन हुने उपसचिव वा सो सरह पदको द्वितीय पत्रको स्वीकृत नामावली सहितको परीक्षा केन्द्र ।
परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गरिएको सूचना (वि.नं. १७२६९-१७२७५/०७८-७९ र १७२७६-१७२८२/०७८-७९)
परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना (वि.नं. १७३१७-१७३२१/०७८-७९, १७३२५-१७३२६/०७८-७९ र १७३२२-१७३२४/०७८-७९)
रा.प.तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत वा सो सरह प्राविधिक पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह र स्वास्थ्य सेवा नवौं तहको विभिन्न पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना ।
परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना ।
Re- Request for Expression of Interest
साविकको लोक सेवा आयोग म.क्षे.निर्देशनालय, अनामनगरको वि.नं. २१७-२२२/०६६-६७ (खुला/समावेशी) अनुसार नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाईवे उपसमूह रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सव ईन्जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची कायम गरिएको सूचना ।
साविकको लोक सेवा आयोग म.क्षे.निर्देशनालय, अनामनगरको वि.नं. २०८-२०९/०६५-६६ (खुला/महिला) अनुसार नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाईवे उपसमूह रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, ल्यावोरेटरी टेक्निसियन पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची कायम गरिएको सूचना।
साविकको लोक सेवा आयोग सु.प.क्षे.निर्देशनालय दिपायलको वि.नं. ८१७- ८२०/०६६-६७ (खुला/समावेशी) अनुसार नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाईवे उपसमूह रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सव ईन्जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची कायम गरिएको सूचना ।
शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बढुवा तथा खुला विज्ञापनमा दरखास्त लिने कार्य स्थगन गरिएको सूचना ।
Request for Expression of Interest (Support and Enhancement of Online System of Public Service Commission)
इञ्जि‍., सिभिल, इरिगेशन, सहसचिव वा सो सरह तथा कृषि (ला.पो एण्ड डे.डे. र खा.पो. तथा गु.नि.) उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना ।
लिखित परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण, संशाेधन तथा स्थगित गरिएको सूचना
बढुवा सूचना नम्बर सच्चाइएको सूचना
निजामती सेवा पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
कृषि सेवाका ला.पो. एण्ड डे.डे. तथा बालि विकास समूह, रा.प.प्रथम श्रेणीका पदहरुको बढुवा विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना
अन्तर्वार्ता र नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी कार्य यथास्थितिमा राखिएको सूचना (कृषि सेवा, विभिन्न समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक)
इलाम कार्यालय, इलामको वि. नं. १०६०२-१०६०७/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त, रा.प. अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लागि परीक्षा केन्द्र इलामबाट मिति २०७८।०७।१३ गते (प्रथम चरण), २०७८।०८।२५ देखि २०७८।०८।२९ गते सम्म(द्वितीय
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलबाट सञ्‍चालन हुने रा.प. तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक तथा रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक), पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना
विद्यालय निरीक्षक, पाठ्यक्रम अधिकृत तथा खरिदार वा सो सरह पदका लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गरिएको सूचना
सहसचिव वा सो सरह (आ.प्र.) पदको मामिला प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०२-१३८०८/०७७-७८, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्वा वा सो सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०२-१३८०८/०७७-७८, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्वा वा सो सरह पदको दाङ परीक्षा केन्द्र रहेका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना
सुर्खेत कार्यालयद्बारा संचालित हुने रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५२-१२८५८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको परीक्षा कार्यक्रम स्थगित सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौै कार्यालयको वि.नं. ११९०२-११९०८।०७७-७८(खुला, समावेशी), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको परीक्षा कार्यक्रम स्थगित सम्बन्धी सूचना ।
उपसचिव वा सो सरह (शिक्षा, शिक्षा प्रशासन), इञ्जिनियर (इञ्जि., सिभिल/हाइवे/स्यानिटरी/हाइड्रोपावर) तथा ना.सु. वा सो सरह (एकीकृत) पदका परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना ।
शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना
सामूहिक परीक्षण कार्यक्रमको समय परिवर्तन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको नायब सुब्बा वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम स्‍थगित गरिएको सूचना।
अन्तर्वार्ता कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना
काठमाडौं कार्यालयको अन्तरवार्ता कार्यक्रम स्थगित सम्बन्धी सूचना ।
रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदकाे अन्तर्वार्ता कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना
कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी पशु चिकित्सक पदको सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता मिति संशोधन गरिएको सूचना
आ.व.०७७/७८ मा विज्ञापन भई परीक्षा सञ्चालन हुन बांकी परीक्षा कार्यक्रम ।
नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणीका पदहरुमा दरखास्त संकलन कार्य सूचारु गरिएको सूचना ।
सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
उत्तरपुस्तिका रद्द गरिएको सूचना ।
उपसचिव वा सो सरह पदको परीक्षाको खुलातर्फको उम्मेदवारको स्वीकृत नामावली र परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी विस्तृत विवरण ।
उपसचिव वा सो सरह पदको परीक्षाको आ.प्र. तर्फको उम्मेदवारको स्वीकृत नामावली र परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी विस्तृत विवरण ।
परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएकाे सूचना
टेलिफाेन सम्पर्क अवरुद्ध हुने सम्बन्धी सूचना
कम्प्युटर अपरेटर, महिला विकास निरीक्षक तथा प्रा‍विधिक सहायक पदहरुकाे परीक्षा कार्यक्रम संशाेधन सम्बन्धी सूचना
कोभिड-१९ स्वयं घाेषणा फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना
संक्रमणको विशेष अवस्थामा परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५७०२-१५७०८/०७६-७७ (खुला/समावेशी), नेपाल न्याय, न्याय, प्रशासन, सा.प्र., प्रशासन, लेखा र प्रशासन, सेवा,समुहको रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको कम्प्युट
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५७०२-१५७०८/०७६-७७ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, राजश्‍व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५७०२-१५७०७/०७६-७७ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५७०२-१५७०८/०७६-७७ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५७०२-१५७०६/०७६-७७ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको सूचना ।
सञ्चार सहायक पदकाे परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
नेपाल न्याय सेवाका न्याय, कानून तथा सरकारी वकिल समूह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सूचना प्रविधि सीप परीक्षण हुने स्थान परिवर्तन गरिएको सूचना
नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा तथा नेपाल कृषि सेवाका विभिन्न समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणीका पदमा दरखास्त संकलन कार्य सुचारु गरिएको सूचना
रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) पदको दरखास्त दस्तुर बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना
कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.प्रथम र द्वितीय श्रेणीका पदकाे विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना
परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना
सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा कार्यक्रम स्थगित सम्बन्धी सूचना
उत्तरपुस्तिका रद्द गरिएको सूचना
इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, विभिन्न समूह, रा‍.प. प्रथम श्रेणी तथा शिक्षा, शिक्षा प्रशासन रा.प. द्वितीय श्रेणीका पदमा दरखास्त संकलन कार्य सुचारु गरिएको सूचना
विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना
परीक्षा केन्द्र छनौट सम्बन्धि सूचना
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको स्थानीय तहको वि.नं. १३९१४।०७५-७६(खुला) इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिस्टेन्ट सब -इन्जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणीका पदमा दरखास्त स‌ंकलन कार्य सूचारु गरिएकाे सूचना
निजामती सेवा पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूहका पदमा दरखास्त संकलन कार्य सूचारु गरिएकाे सूचना
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सातौ तहका विभिन्न पदहरुको परीक्षा केन्द्र संशोधन सम्बन्धी सूचना ।
रा.प. द्वितीय श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवाका लेखा समूह र राजस्व समूहका पदमा दरखास्त संकलन कार्य सूचारु गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री मध्य पश्‍चिम पृतना हेडक्‍वार्टर, योगीकुटी, बुटवलको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
दरखास्त स‌ंकलन कार्य सुचारु गरिएकाे सूचना
परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८१९/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, तह ४, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना ।
स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना
शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु नियुक्तिका लागि दरखास्त आव्हान सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव पदका विज्ञापनहरूमा दरखास्त लिने समेतका प्रकृया स्थगित गरिएको
संक्रमणकालिन अवस्थामा परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सूचना
परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना
सूचना प्रविधि विज्ञ पदको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना
ना‍‍.सु. (प्राविधिक) तथा खरिदार (अप्राविधिक) पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना
खरिदार पदमा आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरुले दरखास्त दस्तुर बुझाउने सम्बन्धी सूचना
अधिकृतस्तर (प्राविधिक) तर्फका स्थगित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
दक्ष/ विशेषज्ञहरुको विवरण फारम भर्ने सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३८१६/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह,पाचौं तह, लेखा सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३९१४/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा,सिभिल समूह, चाैथाे तह, असिष्टेण्ट सब-इञ्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
शाखा अधिकृत वा सो सरह र नायब सुब्बा वा सो सरह पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम तोकिएको सूचना
नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह र नेपाल विविध सेवाको सहसचिव वा सो सरह पदको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
रद्द गरिएको सूचना (नेपाल विविध सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी, सूचना प्रविधि विज्ञ)
मौजुदा सूचीमा दर्ता गराउने बारेको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालय, नयाँ वानेश्वरको बिज्ञापन नं ११९०२-९०८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत प्रथम चरण रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालय, नयाँ वानेश्वरको बिज्ञापन नं ११९०२-९०८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत प्रथम चरण रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, ना.सु. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
निजामति सेवा पत्रिकाको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानिय तहको विज्ञापन नम्बर १६३६९/०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, चौथो तह, स.म.वि.नि. पदको सिफारिस पत्र सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १४४८१-१४४८५/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), स्थानीय तह अन्तर्गत चौथो तह(प्राविधिक), ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको सिफारिस पत्र सम्वन्धि सूचना ।
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. 12559-12562,12563 ,12566 / 075-76 (खुला /समावेशी), स्थानीय तह अन्तर्गत चौथो तह (प्राविधिक), ईन्जि./विविध सेवा, सिभिल/स्या. समूह, अ. सब-इ./ खा.पा.स.टे/ सहायक म.वि.नि. पदको सिफारिस पत्र सम्वन्धि सूचना ।
इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह सहसचिव वा सो सरह पदकाे अन्तर्वार्ता कार्यक्रम स‌ंशोधन गरिएको सूचना
पि.सि.आर. परीक्षण रिपोर्ट सहित सहभागी हुने सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९६०-१२९६४/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) स्थानीय तह ईन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल/स्यानिटरी समूह, असिष्टेन्ट सब-इन्जिनियर/ खा.पा.स.टे (प्राविधिक) चौथो तह वा सो सरह पदको सिफारिस पत्र सम्वन्धि सूचना
खरिदार वा सो सरहको बढुवा दरखास्त सम्बन्धि सूचना
विज्ञापन प्रकाशन तथा लिखित परीक्षा एवं अन्तर्वार्ता कार्यक्रमहरू स्थगन गरिएको
अत्यन्त जरूरी सूचनाः खरिदार वा सो सरहको विज्ञापनमा दरखास्त दिने म्याद थप गरिएको
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयवाट सिफारिस पत्र वितरण गरिने कार्य लगायत कार्यालयको सेवा बन्द गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं.१२०१६।०७५-७६, स्थानीय तह अन्तर्गत विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको कम्प्युटर सीप परीक्षण तथा अन्तरवार्ताको कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सैन्य पदको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयवाट संचालन गरिने निजामती सेवा तथा सुरक्षा निकायको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं.१२९६२/०७५-७६ (आ.ज.), ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर पदको व.क्र.नं. २०६, रोल नं. ४५१०५७ का उम्मेदवार सम्सुदिन मियाँलाई समावेशी समूहबाट हटाइएको सूचना
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने निजामती सेवा तथा सुरक्षा निकायको लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सुरक्षा निकाय तथा निजामती सेवा तर्फका विभिन्न पदहरूका लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सुरक्षा निकाय तथा निजामती सेवा विभिन्न पदहरूका लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग काठमाडौँ कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सुरक्षा निकाय तथा निजामती सेवा तर्फका विभिन्न पदहरूका लिखित परीक्षा स्थगित गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको वि‍.नं. १२९६१-१२९६२/०७५-७६ (महिला र आ.ज.), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौंथो तह, असिष्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको रोल नं. ४५१००४ का उम्मेदवारको दरखास्त रद्द गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको वि‍.नं. १२९६२/०७५-७६ (आ.ज.), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौंथो तह, असिष्टेन्ट सब इन्जिनियर पदको रोल नं. ४५११०० का उम्मेदवारको दरखास्त रद्द गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह, आ.ले.प.सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८१९/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह ४, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८१९/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह ४, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको सूचना नं. १९५।०७६-७७ बमोजिम प्रकाशन भएको राजपत्राकिंत तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवा तर्फका आठौं र सातौं तहका विभिन्न पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८१९/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह ४, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८१९/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह ४, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14752-57/076-77(खुला/समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत, रा.प. अनं प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह हुम्ला / डोल्पा परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र भवन कायम
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14752-57/076-77(खुला/समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत, रा.प. अनं प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त फाराम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको वि‍.न. 12957/075-76 (खुला), विविध सेवा, सहायक पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको रोल नं. 450521 का उम्मेदवारको दरखास्त रद्द गरिएको सूचना
इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको परीक्षा मिति परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको वि.नं. १४७५९/०७५-७६ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, खरिदार वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उमेदवार सिफारिस सम्वन्धि सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोगको बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३८१६/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, आ.ले.प.सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३८१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह तह ५, आ.ले.प.सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, बुटवलको वि.न‌ं. १३८०८/०७५-७६ (खुला), न्याय सेवा, न्याय समूह, तामेलदार पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवलको वि.न‌ं. १३८०८/०७५-७६ (खुला), न्याय सेवा, न्याय समूह, डिठ्ठा पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय निकाय पाँचौ तह(अप्रा.)प्रशासन सेवा,सा.प्र./लेखासमूह बैकल्पिक उम्मेदवार सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने समूह सच्याइएको सम्वन्धी सुचना ।
अत्यन्त जरुरी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३८१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह ५, लेखा सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५४/०७५-७६ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, खरिदार वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उमेदवार सिफारिस सम्वन्धि सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको खरिदार वा सो सरह पदमा बैकल्पिक सिफारिस गरिएको सूचना
स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह तर्फका विभिन्न पदहरुको आ.प्र, खुला तथा समावेशी तर्फका विज्ञापनहरुको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह प्राविधिक तर्फका विभिन्न पदहरुको आ.प्र, खुला तथा समावेशी तर्फका विज्ञापनहरुको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह अप्राविधिक तर्फका विभिन्न पदहरुको आ.प्र, खुला तथा समावेशी तर्फका विज्ञापनहरुको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह अप्राविधिक तर्फका विभिन्न पदहरुको आ.प्र, खुला तथा समावेशी तर्फका विज्ञापनहरुको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौैं कार्यालय, नयाँबानेश्वरको सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको कार्यालय भवन स्थानान्तरण भएको सूचना
सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि हुने प्रस्तुतीकरण एवम् अन्तरवार्ताको मिति परिवर्तन गरिएको सूचना
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि प्रस्तुतीकरण एवम् अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३९१४-१३९१७/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, ४ तह, असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना ।
दोस्रो पटक प्रकाशितः चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना
बीरगंज परीक्षा केन्द्रको अधिकृत स्तर छैठौं (अप्राविधिक) को परीक्षा भवन स‌ंशोधन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको संशोधन सम्वन्धि सूचना
लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८९-१६६९२/०७५-७६(खुला/समावेशी), परराष्ट सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लागि जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखि प्रथम चरणको परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्बितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना
निजामती सेवा पत्रिका २०७६ असार अंकको लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
खरिदार वा सो सरहको पदको दरखास्त दस्तुर बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना
रा‍.प‍ अन‌ं. द्बितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र संशोधन सम्बन्धी सूचना
रा‍.प‍ अन‌ं. द्बितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको बढुवाका लागि सम्भाव्य कार्यालय तथा निकाय (बढुवा क्षेत्र) सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएकोे सूचना
रा‍जपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी ना.सु पदकाे परीक्षा केन्द्र सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको सूचना
रा‍.प‍.अनं. प्रथम श्रेणीको शैक्षिक याेग्यता सम्बन्धी सूचना
ना‍.सु‍. वा साे सरह पदकाे परीक्षाा मिति स‌ंशाेधन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं.०७५-७६-१५, सैन्य पदको श्री नं.२३ बाहिनी अड्डा शेराडिल ब्यारेक बागलुङमा भएको शारीरीक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
दरखास्त स्वीकृत गर्न अपाङ्गता तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र अपलोड गर्ने सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको अत्यन्त जरुरी सूचना
लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको अनलाईन दरखास्त प्रणालीमा कागजात अपलोड गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
निजामती सेवा पत्रिका २०७५ पुस अंकको लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
लोक सेवा आयोग, दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्र, काठमाण्डौको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।
सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल बैंक लि.को वि.नं.०७४/७५/९२-९८, सहायक -४ पद र लुम्बिनी अञ्‍चल कार्यालय, बुटवलको वि.नं.१३५९०/०७४-७५, जुनियर मेडिकल रेकर्डस असिस्टेन्ट पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
कार्यालय सामान तथा छपाई सम्बन्धी कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
निजामती सेवा पत्रिका २०७५ असार अंकको लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
नेपाल वन सेवा, हात्तिसार समूह, दरोगा पदको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सुचना ।
संगठित संस्थाहरुले पदपूर्तिका लागि विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको पदमा ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको सूचना ।
लोक सेवा अायाेग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको रा‍.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) पदको सच्याईएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल स्वास्थ्य सेवाका पदहरुका लागि व्यवसायिक दर्ता प्रमाण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
कृषि सेवा, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), योजना अधिकृत पदको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि‍.न‌ं. १०१८३-१०२८४।०७३।७४ (खुला, महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न., चौथाे तह, अ.न.मी. पदको दरखास्त रद्ध गरिएको सूचना
जनकपुर अंचल कार्यालय जलेश्वरको वि.नं १२२०५/०७३-७४ को खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस कार्यालय संशोधन सम्बन्धी सूचना
प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुहको द्वितीय पत्रको परीक्षा केन्द्र सच्याईएको सम्बन्धमा ।
शाखा अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको समय ३ः३० वजे हुनेगरि परिवर्तन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि., नयाँबानेश्वर, काठमाडौंको वि.नं. ११५२४-११५२९/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
दरखास्त रद्द गरिएको सूचना
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्रशासन सेवा र लेखापरीक्षण सेवा दुवै विज्ञापनमा दरखास्त दिने उम्मेदवारको लिखित परीक्षा संचालन हुने परीक्षा केन्द्र स्पष्ट गरिएको सूचना
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा वा सो सरह पदको खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र स्पष्ट गरिएको सूचना
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता संशोधन गरिएको सूचना
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटा अन्तर्गतको बढुवा हुने पदस‌ंख्या सच्चाइएकाे सूचना
लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय¸सर्खेतको वि.नं. ७०१–७१४/०७३–७४ वनरक्षक र गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा अनियमितता गर्ने उम्मेदवारहरुलाई कारबाही गरिएको सूचनाहरु
सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेल को बिज्ञापन नं 11013/073-74 (आ.ज.), स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, चौथो तह, डार्करुम असिष्टेण्ट पदको दरखास्त रद्ध सम्बन्धी सूचना
पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरा  को बिज्ञापन नं 13025/073-74,(आन्तरिक) सि.अ.हे.व./हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह, पदको दरखास्त रद्द सम्वन्धी सूचना
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तहका पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
अन्तरवार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्वन्धी सूचना
लोक सेवा आयोगको वि.नं. १६५४३/०७३–७४ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ट्रपिकल मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पदको लिखित परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारको दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा समेत रद्द गरिएको सूचना
दरखास्त रद्ध गरिएको सूचना
Expression of Interest (EOI) for Selection of Consulting Firm for "Providing technical support for enrichment of Assessment Centre in the Public Service Commission of Nepal"
स्वास्थ्य सेवा, साताैं तह, फार्मेसी अधिकृत पदकोे आन्तरिक प्रतियोगितात्मकतर्फकाे शैक्षिक योग्यता सच्याइएको सूचना
बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सूचना
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EoI)
लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. ४०७–४१३/०७३–७४ गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा अनियमितता गर्ने उम्मेदवारहरुलाई कारबाही गरिएको सूचनाहरु
लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. ८०१–८०४/०७३–७४ एवम् ८०५–८११/०७३–७४ गेमस्काउट र वनरक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा अनियमितता गर्ने उम्मेदवारहरुलाई कारबाही गरिएको सूचनाहरु
उम्मेदवारहरूले शैक्षिक याेग्यता लगायतका कागजातहरूकाे रूजू सम्बन्धी सूचना
सच्याइएकाे सूचना
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तहका पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना
EOI Document: Request for Expression of Interest for Support and Enhancement of PSRMS
कार्यालय तथा अन्य मसलन्द सामान र उत्तरपुस्तिका छपाई सहित खरिद कार्यका लागि सिलवन्दी दरभाउपत्रद्वारा आह्वान सम्बन्धी सूचना
नेपाल वन सेवाका श्रेणी विहीन (वनरक्षक र गेमस्काउट) पदहरुको लिखित परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना
निजामती सेवा पत्रिका २०७४ पाैष अंकको लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
दक्ष विज्ञमा नाम समावेशका लागि फाराम
बाेलपत्र/शिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्वान सम्बन्धी सूचना
अनियमितता गरेको उम्मेदवारलाई कारवाही सम्बन्धी सूचना
नेपाल वन सेवा, श्रेणीविहिन तर्फको वनरक्षक/गेमस्काउट पदको लागि आँखा परीक्षण एवं रंग पहिचानको कागजात पेशगर्नुपर्ने सम्बन्धी सूचना
नेपाल वन सेवा, हात्तिसार समूह, श्रेणीविहीन माहुत पदको प्रयोगात्मक परीक्षामा पेशगर्नुपर्ने कागजातहरु सम्बन्धी सूचना
बाेलपत्र/शिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्वान सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ६–१०/०७३–७४, वरिष्ठ सहायक, सूचना प्रविधि, पाँचौ तहको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
लेख रचना उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा आयोग अन्तर्गत महाशाखा, शाखा, क्षेत्रीय निर्देशनालय तथा अञ्चल कार्यालयहरुलाई सूचना
स्वास्थ सेवा, मेडिसिन समूह, ट्रपिकल मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह तथा वन सेवा, हात्तीसार समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, दरोगा पद (खुला) को परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना
माैजूदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना
शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, क्षेत्र सहायक पद (खुला/समावेशी) काे परीक्षा मिति कायम गरिएकाे सूचना
लाेक सेवा अायाेग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरकाे शीलबन्दी दरभाउपत्र अाह्वान सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोगको दरखास्त फाराम भर्दा भएका त्रुटी सच्याउने सम्बन्धमा सूचना ।
विभिन्न सेवाका रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तहका विभिन्न पदहरुको परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६६७७–१६६७९/०७३–७४, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, नवौें तह, वरिष्ठ जन स्वास्थ्य अधिकृत पदको दरखास्त फारामका साथै लिखित परीक्षा समेत रद्द गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङ अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदमा उम्मेदवारको दरखास्त रद्द गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग नारायणाी अञ्‍चल कार्यालय, हेटाैंडाको वि.नं. १२६४३/०७२–७३ (मधेसी) विविध सेवा, रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा उम्मेदवारकाे समावेशी समूह हटाइएकाे सूचना
वन सेवा, हात्तीसार समूह, गजेटेड सुब्बा, रा.प. तृतीय श्रेणीको दरखास्त रद्द गरिएको सूचना
विभिन्न सेवाका रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तहका विभिन्न पदहरुको परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना
रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी प्राविधिक (नायब सुब्बा वा सो सरह), खुला तथा समावेशी विभिन्न पदहरुको परीक्षा कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग¸राप्ती अञ्चल कार्यालय¸ दाङको वि.नं. १४८७५/०७२-०७३ (खुला), इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवारको स्थायी ठेगाना सच्याएको सम्बन्धी सूचना
सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको वि.नं. ११०३९/०७२–७३ (मधेसी) नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, फरेष्टर पदको लागि अयोग्य उम्मेदवारको दरखास्त रद्द सम्बन्धी सूचना
निजामती सेवा पत्रिका २०७४ असार अंकको लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
नेपाल वन सेवाका जनरल फरेष्ट्री र नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूहका रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (प्राविधिक) खुला तथा समावेशी पदहरुको शैक्षिक योग्यता संशोधन गरिएको सूचना ।
स्वास्थ्य सेवातर्फका पाँचौ तह (आ.प्र., खुला र समावेशी) तथा निजामतीतर्फका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदहरु (खुला र समावेशी) को परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवातर्फ पाचौं तहका पदहरुमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको रोल नम्बर कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग¸ कर्णाली अञ्चल कार्यालय¸ जुम्ला अन्तर्गतको राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको संशोधित बढुवा सूचना
रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) काे द्वितीय चरणकाे परीक्षा बारे थप जानकारी
Online Application २ घण्टा बन्द रहने सूचना
राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना
पदपूर्तिको लागि रिक्त माग पद पठाउने सम्बन्धित निकायहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना
जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. १२२५८/०७२–७३, स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, चौथो तह, वैद्य पदको अन्तर्वार्ता मिति सच्याइएको सूचना
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा साे सरह (प्राविधिक) एवं स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र स्पष्ट पारिएको सूचना
रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको अनलाइन फर्म बुझाउने म्याद थप गरिएको सूचना
नेपाल स्वास्थ्य सेवाको नवौं तहका पदहरुको सक्कल कागजात रुजू (Verification) गर्ने म्याद बढाइएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
विद्यालय निरीक्षक पदको लिखित परीक्षा मिति सरेको सूचना
उम्मेदवारहरूकाे दरखास्त फाराम रद्द गर्ने सम्बन्धी सूचना
सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूहको रा.प.तृतीय श्रेणी प्राविधिक (खुला तथा समावेशी) र स्वास्थ्य सेवाका सातौं र आठौं तहका पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको दरखास्त साथ दरखास्त फाराममा खुलाइएको विवरणको सक्कल कागजात रुजु (Verification) गराउने सम्बन्धी सूचना
लाेक सेवा अायाेग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरकाे बाेलपत्र दस्तुर संशाेधन सम्बन्धी सूचना
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति सिफारिश समितिको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना
अधिकृत क्याडेटको पुनरयोग सम्वन्धी सूचना
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका आठौं र सातौं तहको पदमा बढुवातर्फ दरखास्त दिने अन्तिम मिति स्पष्ट पारिएको सूचना
सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
परीक्षा भवनमा कायम भएका रोल नम्बर सच्याइएको सूचना
अनलाइन दरखास्त फाराम भर्दा Upload गर्नुपर्ने कागजात सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको सूचना
Online दरखास्त भर्ने अन्तिम मिति र परीक्षा दस्तुर सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको सूचना
निजामती सेवा पत्रिका २०७३ पौष अंकको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
रा.प. प्रथम र द्वितीय श्रेणी (प्रा.) तथा स्वास्थ्य सेवाको एघारौं र नवौं तहका पदहरुको लिखित परीक्षाको समय संशोधन सम्बन्धी सूचना
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
स्वास्थ्य सेवा, नवौं तहको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
नेपाल स्वास्थ्य सेवाका सबै समूह/सबै उपसमूहको एघारौं र नवौं तहको परीक्षा योजना (Examination Scheme) सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग अन्तर्गत निकायहरुका सूचना अधिकारीहरु र सम्पर्क नम्वरको विवरण
अनुभव तथा विदाको विवरण आवश्यक पर्ने पदहरुका लागि मात्र (अनुभव तथा विदाको विवरण सम्वन्धी फाराम )
पासवर्ड रिसेट गर्ने फारम
सहसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदहरुको नयाँ पाठ्यक्रमहरु लागू भएको सूचना
आयोगको नयाँ Website अद्यावधिक भईरहेकोे सूचना
२०७३/४/१ - अायाेगकाे आ.व. २०७३/७४ को पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका (निजामती सेवा र सुरक्षा निकायहरु तथा अन्य सरकारी सेवा/संगठित संस्थाहरु)
२०७३/३/२९ - स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तहका पदको परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना
२०७३/३/१५ - वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
२०७३/३/१ - स्वास्थ्य सेवाका एघारौं, नवौं तह र वन सेवा, हात्तिसार समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीका पदको परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना

अपडेट


View more

सुचना

view more

बुलेटिन