सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
२०७९।०६।१२ 12113/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११३-१२११७/०७७-७८ (खुला , समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-29 04:09:21
२०७९।०६।१२ 12117/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११७/०७७-७८ (दलित), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-29 04:06:25
२०७९।०६।१२ 12116/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११६/०७७-७८ (मधेसी), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-29 04:04:33
२०७९।०६।१२ 12115/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११५/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-29 04:02:06
२०७९।०६।१२ 12114/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११४/०७७-७८ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-29 04:00:21
२०७९।०६।१२ 12113/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११३/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-29 03:57:52
२०७९।०६।१२ 12112/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११२/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश नभएको सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-29 02:53:31
2079/06/12 17350/078-79 2079/06/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५०/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-29 00:18:59
2079/06/12 17348/078-79 2079/06/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४८/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-29 00:18:36
2079/06/12 17345/078-79 2079/06/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४५/०७८-७९ (खुला), १७३४६/०७८-७९ (महिला) र १७३४७/०७८-७९ (आ.ज.), संघीय संसद सेवा, सूचना प्रविधि समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर प्रोगामर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-29 00:18:05
2079/06/12 17327/078-79 2079/06/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२७/०७८-७९ (खुला), १७३२८/०७८-७९ (महिला), १७३२९/०७८-७९ (आ.ज.), १७३३०/०७८-७९ (मधेशी), १७३३१/०७८-७९ (दलित) र १७३३२/०७८-७९ (अपांग), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-29 00:17:08
२०७९।०६।१२ 10603/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं. १०६०३-१०६०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 21:20:42
२०७९।०६।१२ 10607/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं. १०६०७/०७६-७७ (अपाङ्ग), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 21:18:28
२०७९।०६।१२ 10606/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं. १०६०६/०७६-७७ (मधेशी), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 21:16:49
२०७९।०६।१२ 10605/075-76 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं. १०६०५/०७६-७७ (आ.ज.), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 21:15:14
२०७९।०६।१२ 10604/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं. १०६०४/०७६-७७ (महिला), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 21:05:38
२०७९।०६।१२ 10603/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं. १०६०३/०७६-७७ (खुला), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 21:04:05
2079/6/12 12860/076-77 2079/6/12 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८६०-१२८६६/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-28 18:19:46
२०७९।०६।१२ 10953/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५३-१०९५९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 11:03:34
२०७९।०६।१२ 10959/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५९/०७६-७७ (पि.क्षे.), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 11:00:27
२०७९।०६।१२ 10958/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५८/०७६-७७ (अपाङ्ग), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 10:58:37
२०७९।०६।१२ 10957/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५७/०७६-७७ (दलित), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 10:57:01
२०७९।०६।१२ 10956/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५६/०७६-७७ (मधेशी), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 10:55:36
२०७९।०६।१२ 10955/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५५/०७६-७७ (आ.ज.), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 10:53:25
२०७९।०६।१२ 10954/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५४/०७६-७७ (महिला), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 10:51:12
२०७९।०६।१२ 10953/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५३/०७६-७७ (खुला), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 10:48:12
२०७९।०६।११ 15709/076-77 २०७९।०६।११ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धि सूचना । - Download PDF 2022-09-28 03:08:52
२०७९।०६।११ 11909/076-77 २०७९।०६।११ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९००/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), सहलेखापाल पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-28 01:55:04
२०७९।०६।११ 11909/076-77 २०७९।०६।११ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९००/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-28 01:50:53
२०७९।०६।११ 11909/076-77 २०७९।०६।११ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९००/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), डिठ्ठा/तामेलदार पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-28 01:49:09
२०७९।०६।११ 12036/076-77 २०७९।०६।११ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०३६/०७६-७६ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो.तथा गु.नि. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-28 01:41:42
2079/06/11 17349/078-79 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४९/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 00:59:04
2079/06/11 17344/078-79 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४४/०७८-७९ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 00:58:42
2079/06/11 17341/078-79 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४१/०७८-७९ (खुला) र १७३४२/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, कला समूह, छविकला उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, छविकार पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 00:58:14
2079/06/11 17340/078-79 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४०/०७८-७९ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, कला समूह, छविकला उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, रिपोग्राफर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 00:57:40
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५९-१४७६४/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 16:06:54
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७६४/०७६-७७ (पि.क्षे.), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 16:04:14
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७६३/०७६-७७ (दलित), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 16:02:50
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७६२/०७६-७७ (मधेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 16:00:53
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७६१/०७६-७७ (आ.ज.), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 15:58:38
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७६०/०७६-७७ (महिला), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 15:56:25
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७५९/०७६-७७ (खुला), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 15:53:54
२०७९/०६/११ 14403/076-77 २०७९/०६/११ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४०३-१४४०७/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 13:19:26
२०७९/०६/१० 10602/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं १०६०२/०७६-७७ (आ.प्र) नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय,(अप्राविधिक), सहलेखापाल पदको सिफारिस सम्बन्धि सूचना । - Download PDF 2022-09-27 04:03:46
२०७९/०६/१० 10602/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं १०६०२/०७६-७७ (आ.प्र) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय,(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धि सूचना । - Download PDF 2022-09-27 04:02:22
२०७९-०६-१० 16303/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०३-१६३०९/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 03:13:04
२०७९-०६-१० 16309/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०९/०७६-७७(पि.क्षे.), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 03:09:38
२०७९-०६-१० 16308/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०८/०७६-७७(अपाङ्ग), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 03:08:27
२०७९-०६-१० 16307/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०७/०७६-७७(दलित), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 03:06:51
२०७९-०६-१० 16306/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०६/०७६-७७(मधेसी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 03:04:37
२०७९-०६-१० 16305/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०५/०७६-७७(आ.ज.), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 03:02:35
२०७९-०६-१० 16304/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०४/०७६-७७(महिला), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 03:00:06
२०७९-०६-१० 16303/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०३/०७६-७७(खुला), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 02:57:33
२०७९।०६।१० 15709/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धि सूचना । - Download PDF 2022-09-27 02:56:46
२०७९/०६/१० 15357/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं.१५३५३ -१५३५७/०७६-७७(खुला/समावेशी), एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्र सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 23:34:33
२०७९/०६/१० 15357/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५७/०७६-७७(पि.क्षे.), एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 23:31:58
२०७९/०६/१० 15356/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५६/०७६-७७(मधेशी), एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 23:28:02
२०७९/०६/१० 15354/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५४/०७६-७७(महिला), एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 23:26:21
२०७९/०६/१० 15353/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५३/०७६-७७(खुला), एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 23:24:28
२०७९।०६।१० 13914/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९१४/०७६-७७ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 21:10:10
2079-06-10 10010/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10010-10016/076-77,विभिन्न सेवा समूह खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-26 19:12:37
2079-06-10 12503/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको १२५०३-१२५०७/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 17:22:33
2079-06-10 12503/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५०७/०७६-७७ (दलित), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 17:21:53
2079-06-10 12503/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५०६/०७६-७७ (मधेशी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 17:21:14
2079-06-10 12503/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५०५/०७६-७७ (आ.ज.), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 17:20:31
2079-06-10 12503/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५०४/०७६-७७ (महिला), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 17:19:45
2079-06-10 12503/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५०३/०७६-७७ (खुला), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 17:18:56
२०७९।०६।१० 13808/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०९-१३८१३/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 13:43:13
२०७९।०६।१० 13814/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८१४/०७६-७७ (अपाङ्ग), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 13:42:08
२०७९।०६।१० 13813/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८१३/०७६-७७ (दलित), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 13:41:03
२०७९।०६।१० 13812/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८१२/०७६-७७ (मधेसी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 13:39:27
२०७९।०६।१० 13811/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८११/०७६-७७ (आ.ज.), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 13:38:00
२०७९।०६।१० 13811/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८१०/०७६-७७ (महिला), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 13:36:47
२०७९।०६।१० 13809/077-78 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०९/०७६-७७ (खुला), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 13:35:08
२०७९/०६/०९ 13453/076-77 २०७९/०६/०९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५३-१३४५७/०७६-७७ (खुला/समावेसी), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 04:03:23
२०७९/०६/०९ 13457/076-77 २०७९/०६/०९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५७/०७६-७७ (दलित), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-26 04:02:41
२०७९/०६/०९ 13456/076-77 २०७९/०६/०९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५६/०७६-७७ (मधेसी), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-26 04:01:51
२०७९/०६/०९ 13455/076-77 २०७९/०६/०९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५५/०७६-७७ (आ.ज.), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-26 04:00:48
२०७९/०६/०९ 13454/076-77 २०७९/०६/०९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५४/०७६-७७ (महिला), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-26 03:59:57
२०७९/०६/०९ 13453/076-77 २०७९/०६/०९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५३/०७६-७७ (खुला), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-26 03:58:10
२०७९।०६।०९ 15709/076-77 २०७९।०६।०९ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धि सूचना । - Download PDF 2022-09-26 03:08:31
2079-06-09 12502/076-77 2079-06-09 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५०२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रसाशन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), सह-लेखापाल पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 01:46:31
२०७९।०६।०९ 12099/077-78 २०७९।०६।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९९-१२१००/०७७-७८ (खुला , समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-26 01:01:41
२०७९।०६।०९ 12100/077-78 २०७९।०६।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१००/०७७-७८ (मधेसी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-26 00:58:02
2079/06/09 17336/078-79 2079/06/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३६/०७८-७९ (खुला), १७३३७/०७८-७९ (महिला), १७३३८/०७८-७९ (आ.ज.) र १७३३९/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 00:39:24
2079/06/09 17333/078-79 2079/06/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३३/०७८-७९ (खुला), १७३३४/०७८-७९ (महिला) र १७३३५/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, वातावरण निरीक्षक पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 00:38:48
२०७९।०६।०९ 12099/077-78 २०७९।०६।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९९/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-26 00:25:27
२०७९।०६।०९ 12098/077-78 २०७९।०६।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९८/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश नभएको सूचना। - Download PDF 2022-09-26 00:08:18
२०७९।०६।०९ 10953/076-77 २०७९।०६।०९ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९५२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-25 14:32:38
2079/6/8 12960/077-78 2079/6/8 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२९६०/०७७-७८ (खुला) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल ईञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, सर्भेक्षक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-25 03:25:54
२०७९।०६।०८ 12081/077-78 २०७९।०६।०८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८१/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स.उपसमूह,रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), स्टोर मेकानिक्स पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-24 22:35:03
२०७९।०६।०८ 12077/077-78 २०७९।०६।०८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०७७-१२०८०/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स.उपसमूह,रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-24 22:31:37
२०७९।०६।०८ 12080/077-78 २०७९।०६।०८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८०/०७७-७८ (दलित), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स.उपसमूह,रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-24 22:26:44
२०७९।०६।०८ 12077/077-78 २०७९।०६।०८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०७७/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स.उपसमूह,रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-24 22:22:51
२०७९।०६।०७ 12095/077-78 २०७९।०६।०७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९५-१२०९६/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, केमेष्ट्री, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव प्राविधिक सहायक/ल्याव असिष्टेण्ट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-23 23:38:43
२०७९।०६।०७ 12096/077-78 २०७९।०६।०७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९६/०७७-७८ (दलित), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, केमेष्ट्री, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव प्राविधिक सहायक/ल्याव असिष्टेण्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-23 23:34:57
२०७९।०६।०७ 12095/077-78 २०७९।०६।०७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९५/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, केमेष्ट्री, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव प्राविधिक सहायक/ल्याव असिष्टेण्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-23 23:32:11
२०७९/०६/०६ 14402/076-77 २०७९/०६/०६ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४०२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन .सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), सह-लेखापाल पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-23 03:34:32
२०७९/०६/०६ 14402/076-77 २०७९/०६/०६ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४०२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन .सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-23 03:31:39
2079/6/6 12859/076-77 2079/6/6 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सह-लेखापाल पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-23 03:31:10
2079/6/6 12859/076-77 2079/6/6 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५९/०७६-७७ ‍(आ.प्र.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-23 03:28:33
२०७९/०६/०६ 14402/076-77 २०७९/०६/०६ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४०२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय. सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-23 03:27:44
2079/6/6 12859/076-77 2079/6/6 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५९/०७६-७७ ‍(आ.प्र.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-23 03:26:16
2079/06/06 17325/078-79 2079/06/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२५/०७८-७९ (खुला) र १७३२६/०७८-७९ (दलित), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-22 23:24:43
2079/06/06 17322/078-79 2079/06/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२२/०७८-७९ (खुला), १७३२३/०७८-७९ (महिला), १७३२४/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक वैज्ञानिक अधिकृत पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-22 23:24:08
2079/06/06 17320/078-79 2079/06/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२०/०७८-७९ (खुला) र १७३२१/०७८-७९ (अपांग), नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-22 23:23:30
2079/06/06 17317/078-79 2079/06/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१७/०७८-७९ (खुला), १७३१८/०७८-७९ (महिला) र १७३१९/०७८-७९ (दलित), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-22 23:22:38
२०७९।०६।०५ 12094/077-78 २०७९।०६।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९४/०७७-७८ (पि.क्षे.), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-22 21:21:13
२०७९।०६।०५ 12093/077-78 २०७९।०६।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९३/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-22 21:18:19
२०७९/०६/०५ 11309/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. ११३०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन. सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-22 16:03:43
२०७९/०६/०५ 11309/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. ११३०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन. सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-22 16:01:53
२०७९/०६/०५ 11309/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. ११३०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय. सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-22 15:58:43
२०७९/०६/०५ 13452/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५२/०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-22 12:20:10
२०७९/०६/०५ 13452/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५२/०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-22 12:18:53
२०७९/०६/०५ 13452/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५२/०७६-७७ (आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-22 12:17:22
२०७९।०६।०५ 13905/076-77 २०७९।०६।०५ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९०५/०७६-७७ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सर्भेक्षक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-22 12:16:41
२०७९/०६/०५ 16302/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३०२/०७६-७७ ‍(आ.प्र), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-22 01:22:41
२०७९।०६।०५ 12091/077-78 २०७९।०६।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९१-१२०९४/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-22 00:23:21
२०७९।०६।०५ 12092/077-78 २०७९।०६।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९२/०७७-७८ (महिला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-22 00:15:46
२०७९।०६।०५ 12091/077-78 २०७९।०६।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९१/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-22 00:14:01
2079/06/05 14758/076-77 2079/06/05 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५८/०७६-७७(आ.प्र.) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-21 16:13:34
2079/06/05 14759/076-77 2079/06/05 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५८/०७६-७७(आ.प्र.) नेपाल न्याय सेवा, न्याय समुह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), डिठ्ठा पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-21 16:09:54
२०७९/०६/०४ 15410/077-78 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४१०-१५४११/०७७-७८(खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह (प्रा.) अ.हे.व. पदको एकमुष्ट योग्यताक्र सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-21 03:24:25
२०७९/०६/०४ 15411/077-78 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४११/०७७-७८(महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह (प्रा.) अ.हे.व. पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-21 03:21:51
२०७९/०६/०४ 15410/077-78 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४१०/०७७-७८(खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह (प्रा.) अ.हे.व. पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-21 03:20:21
२०७९/०६/०४ 15352/076-77 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५२/०७६-७७(आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-21 03:15:32
2079/6/4 13004/077-78 2079/6/4 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १३००४-१३००६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-21 02:57:51
2079/6/4 13003/077-78 2079/6/4 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १३००३/०७७-७८ (आ.प्र.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-21 02:54:57
२०७९/०६/०४ 14473/077-78 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४७३/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-21 02:13:42
२०७९।०६।०४ 13808/076-77 २०७९।०६।०४ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०८/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह तथा नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-21 01:18:23
2079-06-04 10009/076-77 2079-06-04 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10009/076-77(आ.प्र.),प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-21 01:15:54
2079-06-04 10009/076-77 2079-06-04 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10009/076-77(आ.प्र.),न्याय सेवा, खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-21 01:13:52
२०७९/०६/०४ 16302/076-77 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३०२/०७६-७७ ‍(आ.प्र), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-21 00:37:45
२०७९/०६/०४ 16302/076-77 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३०२/०७६-७७ ‍(आ.प्र), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-21 00:34:20
2079/06/04 17312/078-79 2079/06/04 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१२/०७८-७९ (खुला), १७३१३/०७८-७९ (महिला), १७३१४/०७८-७९ (आ.ज.), १७३१५/०७८-७९ (मधेशी) र १७३१६/०७८-७९ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-20 22:16:09
२०७९।०६।०२ 13927/077-78 २०७९।०६।०२ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन.नं. १३९२७/०७७-७८ (महिला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), गणक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-19 03:28:22
2079/06/02 17307/078-79 2079/06/02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०७/०७८-७९ (खुला), १७३०८/०७८-७९ (महिला), १७३०९/०७८-७९ (आ.ज.), १७३१०/०७८-७९ (मधेशी) र १७३११/०७८-७९ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक अधिकृत पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-19 00:03:45
2079-06-02 12567/077-78 2079-06-02 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको १२५६७-१२५६८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) , नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 17:27:35
2079-06-02 12567/077-78 2079-06-02 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६८/०७७-७८ (महिला), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 17:26:53
2079-06-02 12565/077-78 2079-06-02 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६७/०७७-७८ (खुला), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 17:25:53
2079-06-02 12567/077-78 2079-06-02 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६६/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 17:21:52
2079/06/02 13512/077-78 2079/06/02 - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५१२/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सहायक चौथो तह (प्राविधिक), अ.हे.व. पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-18 15:40:31
२०७९/०६/१ 12983/077-78 २०७९/०६/१ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको विज्ञापन नं. १२९८३-१२९८४/०७७-७८‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 03:31:17
२०७९/०६/०१ 12982/077-78 २०७९/०६/०१ - लोक सेवा आयोग,पोखरा कार्यालय, पोखराको विज्ञापन नं. १२९८२/०७७-७८ (आ.प्र.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल ईञ्जी सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 03:27:34
२०७९/०६/०१ 15402/077-78 २०७९/०६/०१ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०२-१५४०३/०७७-७८(खुला/समावेशी) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) गणक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 01:40:57
२०७९/०६/०१ 15403/077-78 २०७९/०६/०१ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०३/०७७-७८(आ.ज.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) गणक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 01:36:03
२०७९/०६/०१ 15402/077-78 २०७९/०६/०१ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०२/०७७-७८(खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) गणक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 01:33:42
२०७९/०६/०१ 15401/077-78 २०७९/०६/०१ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०१/०७७-७८(आ.प्र.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) गणक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 01:31:18
2079-06-01 12565/077-78 2079-06-01 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६५/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो तथा गु.नि समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-17 23:39:34
२०७९।०५।३१ 12088/077-78 २०७९।०५।३१ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८८-१२०८९/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-16 22:50:37
२०७९।०५।३१ 12089/077-78 २०७९।०५।३१ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८९/०७७-७८ (दलित), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-16 22:48:05
२०७९।०५।३१ 12088/077-78 २०७९।०५।३१ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८८/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-16 22:33:58
२०७९/०५/३० 11425/077-78 २०७९/०५/३० - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. ११४२५-११४२९/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको सिफारिस एवम् एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-16 02:55:40
२०७९/०५/३० 14458/077-78 २०७९/०५/३० - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४५८-१४४५९/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको सिफारिस एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-16 02:28:37
2079-05-30 10136/077-78 2079-05-30 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10136/077-78(खुला), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, हाइड्रोलोजी समूह, नायब जल विज्ञान सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-16 01:57:47
२०७९।०५।३० 12074/077-78 २०७९।०५।३० - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०७४/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब जलविज्ञान सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-16 01:34:10
2079.05.30 17305/078-79 2079.05.30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०५/०७८-७९ (आ.ज.) र १७३०६/०७८-७९ (अपांग), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कृषि अर्थ विज्ञ पदमा मिति २०७९।०५।३० मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-09-15 22:24:57
2079.05.30 17306/078-79 2079.05.30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०६/०७८-७९(अपाङ्ग), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कृषि अर्थ विज्ञ पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-09-15 22:22:19
2079.05.30 17305/078-79 2079.05.30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०५/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कृषि अर्थ विज्ञ पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-09-15 22:21:06
२०७९/०५/२९ 14466/077-78 २०७९/०५/२९ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४६६-१४४७०/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको सिफारिस एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-15 03:54:26
2079.05.29 17303/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०३/०७८-७९ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:52:49
२०७९/०५/२९ 14465/077-78 २०७९/०५/२९ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४६५/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-15 03:48:40
2079.05.29 17302/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०२/०७८-७९ (खुला), १७३०३/०७८-७९ (महिला) र १७३०४/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदमा मिति २०७९।०५।२९ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:38:14
2079.05.29 17304/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०४/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:37:30
2079.05.29 17302/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०२/०७८-७९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:35:30
2079.05.29 17301/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०१/०७८-७९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मत्स्य विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:34:53
2079.05.29 17294/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२९४/०७८-७९ (खुला), १७२९५/०७८-७९ (महिला), १७२९६/०७८-७९ (आ.ज.), १७२९७/०७८-७९ (मधेशी), १७२९८/०७८-७९ (दलित) र १७३००/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदमा मिति २०७९।०५।२९ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:34:12
2079.05.29 17300/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३००/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृतपदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:33:34
2079.05.29 17298/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९८/०७८-७९ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:32:58
2079.05.29 17297/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९७/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:32:23
2079.05.29 17296/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९६/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:31:43
2079.05.29 17295/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९५/०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:31:05
2079.05.29 17294/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९४/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:30:23
२०७९।०५।२९ 12103/077-78 २०७९।०५।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०३-१२१०६/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-15 02:04:18
२०७९।०५।२९ 12106/077-78 २०७९।०५।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०६/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-15 02:01:58
२०७९।०५।२९ 12105/077-78 २०७९।०५।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०५/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-15 02:00:23
२०७९।०५।२९ 12104/077-78 २०७९।०५।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०४/०७७-७८ (महिला), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-15 01:58:33
२०७९।०५।२९ 12103/077-78 २०७९।०५।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०३/०७७-७८ (खुला), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-15 01:56:34
२०७९।०५।२९ 12102/077-78 २०७९।०५।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०२/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-15 01:53:56
2079/05/28 17292/078-79 2079/05/28 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९२/०७८-७९ (खुला) र १७२९३/०७८-७९ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, जियोलोजिष्ट पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-14 01:17:28
2079/05/28 17293/078-79 2079/05/28 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९३/०७८-७९ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, जियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-14 01:16:17
2079/05/28 17292/078-79 2079/05/28 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९२/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, जियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-14 01:15:33
२०७९।०५।२८ 12110/077-78 २०७९।०५।२८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११०-१२१११/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), बुक बाइन्डर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-14 01:07:30
२०७९।०५।२८ 12111/077-78 २०७९।०५।२८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१११/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), बुक बाइन्डर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-14 01:04:02
२०७९।०५।२८ 12110/077-78 २०७९।०५।२८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११०/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षाा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), बुक बाइन्डर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-14 01:00:28
२०७९।०५।२८ 12109/077-78 २०७९।०५।२८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०९/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षाा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), बुक बाइन्डर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-14 00:56:33
२०७९।३।७ 13007/077-78 २०७९।३।७ - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १३००७/०७७-७८ (खुला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-13 03:13:17
२०७९।५।२७ 12998/077-78 २०७९।५।२७ - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९९८-१३००२/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-13 03:09:19
2079/05/27 17290/078-79 2079/05/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९०/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेटेरियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-13 00:39:30
2079/05/27 17285/078-79 2079/05/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८५/०७८-७९ (खुला) र १७२८६/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इले. एण्ड टेलिकम. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर पदमा मिति २०७९।०५।२७ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-13 00:39:07
2079/05/27 17286/078-79 2079/05/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८६/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इले. एण्ड टेलिकम समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-13 00:38:43
2079/05/27 17285/078-79 2079/05/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८५/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इले. एण्ड टेलिकम समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-13 00:38:12
२०७९।०५।२७ 12084/077-78 २०७९।०५।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८४/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-12 23:09:53
2079/05/26 17293/077-78 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९३/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 01:22:33
2079/05/26 17284/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८४/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 01:00:09
2079/05/26 17283/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८३/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 00:59:50
2079/05/26 17276/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२७६/०७८-७९ (खुला), १७२७७/०७८-७९ (महिला), १७२७८/०७८-७९ (आ.ज.), १७२७९/०७८-७९ (मधेशी), १७२८१/०७८-७९ (अपांग) र १७२८२/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदमा मिति २०७९।०५।२६ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 00:59:31
2079/05/26 17282/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८२।०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 00:59:06
2079/05/26 17281/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८१।०७८-७९ (अपांग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 00:58:46
2079/05/26 17279/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७९।०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 00:58:26
2079/05/26 17278/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७८।०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 00:58:04
2079/05/26 17277/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७७।०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 00:57:37
2079/05/26 17276/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७६।०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 00:57:18
२०७९।०५।२५ 12107/077-78 २०७९।०५।२५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०७-१२१०८/०७७-७८ (खुला,समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-10 22:48:04
२०७९।०५।२५ 12108/077-78 २०७९।०५।२५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०८/०७७-७८ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-10 22:44:27
२०७९।०५।२५ 12107/077-78 २०७९।०५।२५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०७/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-10 22:42:14
2079/5/22 13010/077-78 2079/5/22 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १३०१०/०७७-७८ (महिला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-09 03:54:02
२०७९।०५।२३ 12101/077-78 २०७९।०५।२३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०१/०७७-७८ (महिला), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-08 23:50:58
२०७९।०५।२३ 12097/077-78 २०७९।०५।२३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९७/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-08 23:47:25
2079/05/23 13008/077-78 2079/05/23 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १३००८-१३००९/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-08 23:37:13
2079-05-22 11442/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं 11442/077-78(खुला), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी(प्राविधिक), विविध सेवा सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-09-08 03:50:07
2079-05-22 10162/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10162/077-78,अ.हे.व. पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-08 01:56:48
2079-05-22 10161/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10161/077-78(मधेसी) नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-08 01:49:22
2079-05-22 10160/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10160/077-78(आ.प्र.) नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-08 01:35:18
2079-05-22 12554/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको १२५५२-१२५५५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) , नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-08 01:13:13
2079-05-22 12552/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५५/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-08 01:12:18
2079-05-22 12555/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५४/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-08 01:11:13
2079-05-22 12554/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५२/०७७-७८ (खुला) , नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-08 01:09:39
2079/05/22 17326/076-77 2079/05/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17326/076-77, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ अधिकृत, पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-07 21:50:13
2079-05-22 12570/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६९-१२५७०/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-07 12:34:59
2079-05-22 12570/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५७०/०७७-७८ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-07 12:32:19
2079-05-22 12569/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६९/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-07 12:31:24
2079.05.21 11441/077-78 2079.05.21 - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं 11441/077-78(खुला), कृषि सेवा, खा. पो. गु.नि. समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी( प्राविधिक), नायब प्राविधिक सहायक पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-09-07 08:50:04
2079/05/21 11435/077-78 2079/05/21 - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं 11435-11440 /077-78,(खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी( प्राविधिक) अमिन पदको उम्मेदवार सिफरिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-09-07 08:45:20
२०७९/०५/२१ 14471/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४७१-१४४७२/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको सिफारिस एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-07 03:17:51
२०७९/०५/२१ 13510/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५०७-१३५१०/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउटको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-07 03:16:01
२०७९/०५/२१ 13509/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५१०/०७७-७८ (अपाङ्ग), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउटको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-07 03:14:16
२०७९/०५/२१ 13506/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५०९/०७७-७८ (मधेसी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउटको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-07 03:12:19
२०७९/०५/२१ 13508/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५०८/०७७-७८ (महिला), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउटको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-07 03:08:30
२०७९/०५/२१ 13507/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५०७/०७७-७८ (खुला), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउटको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-07 03:05:46
२०७९/०५/२१ 13506/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५०६/०७७-७८ (आ.प्र), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउटको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-07 03:03:23
२०७९/०५/१९ 13505/077-78 २०७९/०५/१९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको वि.नं. १३५०५/०७७-७८ (दलित), नेपाल इञ्जिनिरिङ. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको वैकल्पिक योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-07 02:56:51
२०७९।०५।२१ 12072/077-78 २०७९।०५।२१ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०७२/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), प्लम्बर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-07 01:52:29
2079-05-21 10156/077-78 2079-05-21 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10156-10159/077-78 (खुला, समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे समूह अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएकाे सूचना - Download PDF 2022-09-07 01:41:19
2079-05-21 10155/077-78 2079-05-21 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10155/077-78 (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे समूह अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएकाे सूचना - Download PDF 2022-09-07 01:35:37
२०७९/०५/२१ 14893/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८९३-१४८९४/०७७-७८(खुला/समावेशी) नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिश एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 23:43:50
२०७९/०५/२१ 14890/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८९०-१४८९२/०७७-७८(खुला/समावेशी) इञ्जि.सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको सिफारिश एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 23:23:42
२०७९/०५/२१ 14883/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८८३/०७७-७८(आ.प्र.),१४८८४-१४८८७/०७७-७८(खुला/समावेशी) इञ्जि.सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब मौसम विज्ञान सहयक पदको सिफारिश एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 21:16:45
२०७९।०५।२१ 13944/077-78 २०७९।०५।२१ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९४४/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 16:30:37
2079-05-21 12558/077-78 2079-05-21 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५७-१२५५८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) , नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 13:14:32
2079-05-21 12558/077-78 2079-05-21 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५८/०७७-७८ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 13:13:53
2079-05-21 12558/077-78 2079-05-21 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५७/०७७-७८ (खुला) , नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 13:13:10
२०७९/०५/२० 16355/077-78 २०७९/०५/२० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३५५-१६३५९/०७७-७८ ‍(खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला.समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेमस्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-06 05:56:37
२०७९/०५/२० 16354/077-78 २०७९/०५/२० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३५४/०७७-७८ ‍(आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला.समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेमस्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-06 05:41:33
2079/05/20 17269/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६९/०७८-७९ (खुला), १७२७०/०७८-७९ (महिला), १७२७१/०७८-७९ (आ.ज.), १७२७२/०७८-७९ (मधेशी), १७२७३/०७८-७९ (दलित), १७२७४/०७८-७९ (अपांग) र १७२७५/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल/हाइवे/स्यानिटरी/इरिगेशन/हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदमा मिति २०७९।०५।२० मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 04:02:12
2079/05/20 17275/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७५।०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 04:01:17
2079/05/20 17274/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७४।०७८-७९ (अपांग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 04:00:43
2079/05/20 17273/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७३।०७८-७९ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 04:00:12
2079/05/20 17272/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७२।०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 03:59:33
2079/05/20 17271/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७१।०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 03:59:02
2079/05/20 17276/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७०।०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 03:58:23
2079/05/20 17275/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६९।०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 03:57:59
२०७९।०५।२० 13939/077-78 २०७९।०५।२० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३९३९-१३९४३/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 02:55:51
२०७९।०५।२० 12082/077-78 २०७९।०५।२० - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८२/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रिसियन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-06 02:04:25
२०७९/०५/२० 15408/077-78 २०७९/०५/२० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०८-१५४०९/०७७-७८(खुला/आ.ज.), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 00:42:12
२०७९/०५/२० 15409/077-78 २०७९/०५/२० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०९/०७७-७८(आ.ज.), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 00:38:56
२०७९/०५/२० 15408/077-78 २०७९/०५/२० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०८/०७७-७८(खुला), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 00:36:16
२०७९।०५।२० 11006/077-78 २०७९।०५।२० - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००६-११००७/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-05 21:45:00
२०७९।०५।२० 11007/077-78 २०७९।०५।२० - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००७/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-05 21:43:02
२०७९।०५।२० 11006/077-78 २०७९।०५।२० - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००६/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-05 21:41:04
२०७८।०५।१9 15833/077-78 २०७८।०५।१9 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८३३/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह (प्राविधिक), अ.हे.व. पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-05 02:52:13
२०७९।०५।१९ 15832/077-78 २०७९।०५।१९ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८३२/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-05 02:49:48
२०७९/०५/१९ 14451/077-78 २०७९/०५/१९ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४५१/०७७-७८ (महिला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक),गणक पदको सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-05 01:04:12
२०७९।०५।१८ 15827/077-78 २०७९।०५।१८ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको वि.नं. १२८२६-१५८२७/०७७-७८(खुला/समावेशी), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-04 02:54:56
२०७९।०५।१७ 15816/077-78 २०७९।०५।१७ - लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८१६-१५८१८/०७७-७८ ‍(खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-03 03:12:55
२०७९/०५/१७ 13511/077-78 २०७९/०५/१७ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५११/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-03 02:46:51
2079-05-17 10151/077-78 2079-05-17 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10151-10153/077-78, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरीयोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी नायब मौसम विज्ञान सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-03 01:54:10
2079-05-17 12561/077-78 2079-05-17 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६०-१२५६४/०७७-७८(खुला तथा समावेशी), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-03 01:51:07
2079-05-17 12564/077-78 2079-05-17 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६४/०७७-७८(दलित), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-03 01:48:20
2079-05-17 12563/077-78 2079-05-17 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६३/०७७-७८(मधेशी), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-03 01:47:13
2079-05-17 12562/077-78 2079-05-17 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६२/०७७-७८(आ.ज.), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-03 01:45:56
2079-05-17 12562/077-78 2079-05-17 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६१/०७७-७८(महिला), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-03 01:44:51
2079-05-17 12561/077-78 2079-05-17 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६०/०७७-७८(खुला), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-03 01:43:38
2079-05-17 12563/077-78 2079-05-17 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६३/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको योग्यताक्रम सूचिबाट हटाइएको सूचना । - Download PDF 2022-09-03 01:38:34
२०७९/०५/१७ 15407/077-78 २०७९/०५/१७ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०७/०७७-७८(महिला) नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-03 01:37:16
२०७९/०५/१७ 14464/077-78 २०७९/०५/१७ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४६४/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि.समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-03 01:10:45
२०७८।०६।१७ 13936/077-78 २०७८।०६।१७ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं १३९३६-१३९३७/०७७-७८ (खुला तथा महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सुचना । - Download PDF 2022-09-03 00:19:04
२०७९।०५।१७ 15823/077-78 २०७९।०५।१७ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८२३-१५८२५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-02 23:11:53
२०७९/०५/१६ 13502/077-78 २०७९/०५/१६ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५०२-१३५०५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जियनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-02 05:00:19
२०७९/०५/१६ 11431/077-78 २०७९/०५/१६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४३१-११४३३/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी),इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-09-02 04:16:37
२०७९/०५/१६ 11430/077-78 २०७९/०५/१६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४३०/०७७-७८ (आ.प्र.),इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-09-02 04:13:27
२०७९/०५/१६ 15406/077-78 २०७९/०५/१६ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०५-१५४०६/०७७-७८(खुला/अपाङ्ग) नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) अमिन पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-02 03:30:55
२०७९/०५/१६ 15406/077-78 २०७९/०५/१६ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०६/०७७-७८(अपाङ्ग) नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-02 03:27:58
२०७९/०५/१६ 15405/077-78 २०७९/०५/१६ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०५/०७७-७८(खुला) नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-02 03:25:53
२०७९।०५।१६ 11003/077-78 २०७९।०५।१६ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००३-११००५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-02 03:17:17
२०७९।०५।१६ 11005/077-78 २०७९।०५।१६ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००५/०७७-७८ (मधेसी), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-02 03:12:35
२०७९।०५।१६ 11004/077-78 २०७९।०५।१६ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००४/०७७-७८ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-02 03:10:47
२०७९।०५।१६ 11005/077-78 २०७९।०५।१६ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००३/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-02 03:08:16
२०७९/०५/१६ 14461/077-78 २०७९/०५/१६ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४६१-१४४६३/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको सिफारिस तथा एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-02 01:53:55
2079-05-16 10147/077-78 2079-05-16 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10147-10149/077-78, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-02 00:37:04
२०७९/०५/१६ 16353/077-78 २०७९/०५/१६ - लोक सेवा महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३५३/०७७-७८ ‍(खुला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, हेड फिल्ड असिस्टेण्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-01 23:39:49
२०७९/०५/१६ 14875/077-78 २०७९/०५/१६ - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७५/०७७-७८(खुला), नेपाल इञ्‍जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव जल विज्ञान सहायक पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-01 16:32:03
२०७९।०५।१५ 13935/077-78 २०७९।०५।१५ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३९३५/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब मौसम विज्ञान सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-01 15:54:12
२०७९/०५/१५ 11420/077-78 २०७९/०५/१५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४२०-११४२३/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी),इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-09-01 05:51:30
2079/5/15 12981/077-78 2079/5/15 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९८१/०७७-७८ ‍(खुला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, नायब जल विज्ञान सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-01 03:36:02
2079/5/15 12980/077-78 2079/5/15 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९८०/०७७-७८ ‍(आ.प्र.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-01 03:30:28
२०७९-०५-१५ 16351/077-78 २०७९-०५-१५ - लोक सेवा महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३५१-१६३५२/०७७-७८ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-01 03:07:24
२०७९।०५।१५ 11001/077-78 २०७९।०५।१५ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००१/०७७-७८ (महिला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, गणक पदमा उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-01 01:27:05
2079/5/15 12996/077-78 2079/5/15 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९९६/०७७-७८ ‍(महिला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, इलेक्ट्रिसियन पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-08-31 21:16:59
2079/5/14 12991/077-78 2079/5/14 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९९१-१२९९५/०७७-७८ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-08-31 14:53:47
२०७९।०५।१५ 15828/077-78 २०७९।०५।१५ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १५८२८-१५८३१/०७७-७८ (आ.प्र., खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-31 13:40:17
२०७९।०५।१४ 13934/077-78 २०७९।०५।१४ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३९३४/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रिसियन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-31 02:44:34
२०७९/०५/१३ 14881/077-78 २०७९/०५/१३ - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८८१-१४८८२/०७७-७८(खुला/समावेशी) इञ्जि.सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक),अपरेटर पदको सिफारिश एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-31 02:10:57
2079-05-14 10145/077-78 2079-05-14 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10145/077-78, इञ्जिनयरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह इलेक्ट्रिसियन पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-08-31 02:02:05
२०७९/०५/१४ 14454/077-78 २०७९/०५/१४ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४५४-१४४५५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण सम्भार उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको सिफारिस तथा एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-31 00:39:26
२०७९/०५/१४ 14878/077-78 २०७९/०५/१४ - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७८/०७७-७८(खुला) इञ्जि.सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स.उपसमूह,रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-30 23:03:36
२०७९।०५।१४ 15821/077-78 २०७९।०५।१४ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १५८२१/०७७-७८ (खुला),नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-30 21:55:48
२०७९।०५।१४ 15819/077-78 २०७९।०५।१४ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १५८१९-१५८२०/०७७-७८ (खुला/समावेशी),नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-30 18:02:13
2079-05-13 10143/077-78 2079-05-13 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10143/077-78, इञ्जिनयरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह अपरेटर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-08-30 01:50:58
२०७९।०५।१३ 13931/077-78 २०७९।०५।१३ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३९३१-१३९३३/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण सम्भार उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको सिफारिस तथा एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-30 01:29:55
२०७९/०५/१३ 14456/077-78 २०७९/०५/१३ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४५६/०७७-७८ ‍(खुला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, इलेक्ट्रिसियन पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-08-30 00:29:25
२०७९/०५/१३ 11408/077-78 २०७९/०५/१३ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४०८/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-08-29 17:19:14
2079/5/13 12987/077-78 2079/5/13 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९८५-१२९८९/०७७-७८ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-08-29 16:01:09
2079-05-12 10139/077-78 2079-05-12 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10139-10141/077-78, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह मेकानिक्स पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-08-29 02:02:05
२०७९।०५।११ 13928/077-78 २०७९।०५।११ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३९२८-१३९२९/०७७-७८ (खुला/महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण संभार उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-28 02:33:58
२०७९।०५।१० 17250/076-77 २०७९।०५।१० - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17250/076-77, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-28 00:39:36
२०७९।०४।२६ 12014/077-78 २०७९।०४।२६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०१४/२०७७-०७८ (महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-इञ्‍जिनियर पदको बैकल्पिक सिफारिश सूचना। - Download PDF 2022-08-11 22:59:02
२०७९।०४।२३ 13805/076-77 २०७९।०४।२३ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०५/२०७६-७७ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-08-08 23:14:28
2079-04-20 10126/077-78 2079-04-20 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10126/077-78 (आ.ज.), विविध सेवा, कम्प्यूटर अपरेटर पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-08-05 20:10:34
२०७९।०४।१६ 12069/077-78 २०७९।०४।१६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०६९-१२०७१/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, पाँचौ तह (प्राविधिक), फार्मेसी सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-08-01 22:23:12
२०७९।०४।१५ 12062/077-78 २०७९।०४।१५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०६२/०७७-७८ (खुला), संघीय संसद सेवा, शिक्षा तथा मुद्रण समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर प्रेस टेक्निसियन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-31 22:49:30
२०७९।०४।१५ 12060/077-78 २०७९।०४।१५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०६०/०७७-७८ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, संग्रहालय उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), भण्डारे पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-31 22:39:46
२०७९।०४।१५ 12059/077-78 २०७९।०४।१५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०५९/०७७-७८ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, संग्रहालय उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), फिलाटेलिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-31 22:34:24
२०७९।०४।१३ 12058/077-78 २०७९।०४।१३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०५८/०७७-७८ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, संग्रहालय उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), क्रोनोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-29 21:27:43
२०७९।०४।१३ 12055/077-78 २०७९।०४।१३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०५५-१२०५६/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सहायक पथ प्रदर्शक पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-29 21:24:52
२०७९।०४।१२ 12063/077-78 २०७९।०४।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०६३-१२०६७/०७७-७८ (खुला, समावेशी), संघीय संसद सेवा, सूचना प्रविधि समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-29 03:02:19
२०७९।०४।११ 12068/077-78 २०७९।०४।११ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०६८/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, पाँचौं तह (प्राविधिक), फिजियोथेरापी सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-28 02:09:33
२०७९।०४।१० 12061/077-78 २०७९।०४।१० - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०६१/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), पुस्तकालय सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-27 01:39:17
२०७९।०४।०९ 12054/077-78 २०७९।०४।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०५४/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर प्रुफ रिडर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-26 01:24:08
२०७९।०४।०९ 12053/077-78 २०७९।०४।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०५३/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर प्लेट मेकर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-26 01:21:22
२०७९।०४।०८ 12044/077-78 २०७९।०४।०८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०४४/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर टेक्निसियन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-25 00:07:54
२०७९।०४।०७ 12052/077-78 २०७९।०४।०७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०५२/०७७-७८ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर बुक बाइन्डर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-23 21:13:44
२०७९।०४।०७ 12051/077-78 २०७९।०४।०७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०५१/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), वरिष्ठ मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-23 21:10:35
2079/4/6 12974/077-78 2079/4/6 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९७४-१२९७९/०७७-७८ ‍(खुला तथा समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नर्सिङ समूह, जनरल नर्सिङ उपसमूह, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-07-23 03:54:15
२०७९।०४।०६ 12045/077-78 २०७९।०४।०६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०४५/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहायक कार्टोग्राफर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-23 01:02:23
२०७९।०४।०६ 12033/077-78 २०७९।०४।०६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०३३-१२०३४/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-22 23:11:08
२०७९।०४।०५ 12036/077-78 २०७९।०४।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०३६-१२०४२/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-21 15:56:05
2079-04-03 10124/077-78 2079-04-03 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10124-10128/077-78, विविध सेवा, कम्प्यूटर अपरेटर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-07-20 02:06:28
2079/04/04 14861/076-77 2079/04/04 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14861/076-77, नेपाल इञ्जि.सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, जल विज्ञान सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-07-19 22:22:32
२०७९।०४।०२ 12009/077-78 २०७९।०४।०२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२००९-१२०१२/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब इञ्‍जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-19 02:12:16
२०७९।०४।०२ 12007/077-78 २०७९।०४।०२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२००७-१२००८/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब इञ्‍जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-19 02:08:58
२०७९।०४।०२ 12003/077-78 २०७९।०४।०२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२००३-१२००६/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब इञ्‍जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-19 02:05:35
२०७९।०४।०२ 12001/077-78 २०७९।०४।०२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२००१-१२००२/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब इञ्‍जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-19 02:01:41
2079-04-01 10121/077-78 2079-04-01 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10121-10123/077-78, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रेन्जर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-07-18 02:01:49
2079/04/01 11302/077-78 2079/04/01 - वि.नं. ११३०२/०७६-७७, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-07-17 20:37:21
२०७९।०३।३१ 12026/077-78 २०७९।०३।३१ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०२६-१२०२७/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), असिष्टेण्ट केमिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-15 21:50:37
२०७९।०३।३० 12046/077-78 २०७९।०३।३० - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०४६-१२०५०/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-15 01:28:25
२०७९।०३।३० 12032/077-78 २०७९।०३।३० - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०३२/०७७-७८ (पि.क्षे.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-14 21:24:15
२०७९।०३।२८ 13913/077-78 २०७९।०३।२८ - लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९१३/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), पशु सेवा प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-12 19:55:15
२०७९।०३।२८ 13912/077-78 २०७९।०३।२८ - लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९१२/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-12 19:53:11
२०७९/०३/२७ 11411/077-78 २०७९/०३/२७ - लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नम्बर ११४११।०७७-७८ (खुला), ११४१२।०७७-७८ (महिला), ११४१३।०७७-७८ (आ.ज.), ११४१४।०७७-७८ (मधेशी), ११४१५।०७७-७८ (दलित) र ११४१६।०७७-७८ (अपाङ्ग), ११४१७।०७७-७८ (पि.क्षे.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-07-12 05:23:16
2079-03-27 17236/078-79 2079-03-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३६/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, इन्डोक्राइनोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-12 02:38:30
2079-03-27 17223/078-79 2079-03-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२३/०७८-७९ (खुला), नेपाल संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, सिनियर इलेक्ट्रिकल पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-12 02:37:39
२०७९।०३।२७ 12043/077-78 २०७९।०३।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०४३/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-12 00:52:00
2079/03/26 14855/077-78 2079/03/26 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको बिज्ञापन नं १४८५५/०७७-७८ (खुला) नेपाल इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब–इञ्जिनियर पदको सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-07-11 03:49:44
2079/03/26 14854/077-78 2079/03/26 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको बिज्ञापन नं१४८५४/०७७-७८ (खुला) नेपाल इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब–इञ्जिनियर पदको सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-07-11 03:45:27
2079/03/26 14852/077-78 2079/03/26 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको बिज्ञापन नं १४८५२-१४८५३/०७७-७८ (खुला/समावेशी) नेपाल इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) सब–इञ्जिनियर पदको सिफारिश एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-11 03:22:35
2079/3/26 12954/077-78 2079/3/26 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५४-१२९५५/०७७-७८ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, सिनियर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-11 02:46:33
२०७९।०३।२६ 12031/077-78 २०७९।०३।२६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०३१/०७७-७८ (पि.क्षे.), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको.मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-11 02:41:18
२०७९।०३।२६ 12029/077-78 २०७९।०३।२६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०२९-१२०३०/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-11 02:38:54
२०७९।०३।२६ 12028/077-78 २०७९।०३।२६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०२८/०७७-७८ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-11 02:36:12
2079-03-25 10135/077-78 2079-03-25 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10135/077-78, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस, पाँचौं तह, मेडिकल रेकर्डर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-07-10 02:44:54
2079-03-24 10129/077-78 2079-03-24 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10129-10134/077-78, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण,प्राविधिक सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-07-09 03:01:09
२०७९/०३/२३ 11418/077-78 २०७९/०३/२३ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४१८/०७७-७८ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-07-08 04:09:51
२०७९।०३।२३ 13926/077-78 २०७९।०३।२३ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९२६/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), पुस्तकालय सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-08 03:14:04
२०७९।०३।२३ 13918/077-78 २०७९।०३।२३ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९१८/०७७-७८ (खुला), १३९१९/०७७-७८ (महिला), १३९२०/०७७-७८ (आ.ज.), १३९२१/०७७-७८ (मधेसी), १३९२२/०७७-७८ (दलित) र १३९२३/०७७-७८ (अपाङ्ग), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस तथा एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-08 02:28:21
2079/03/23 17222/078-79 2079/03/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२२२/०७८-७९ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-07 21:03:57
2079/.3/23 17221/078-79 2079/.3/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२२१/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल विविध सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणी, सूचना प्रविधि निर्देशक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-07 21:02:40
2079/03/23 17220/078-79 2079/03/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२२०/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-07 21:01:11
२०७९।०३।२२ 13924/077-78 २०७९।०३।२२ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९२४-१३९२५/०७७-७८ (खुला तथा आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस तथा एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-07 03:33:09
२०७९।०३।२२ 12021/077-78 २०७९।०३।२२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०२१-१२०२५/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), सर्भेक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-07 03:26:44
2079-03-22 10111/077-78 2079-03-22 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10111/077-78, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर इलेक्ट्रिसियन पदमा कुनै पनि उम्मेद्वार सिफारिस नभएको सूचना - Download PDF 2022-07-06 23:26:49
2079/03/22 17219/078-79 2079/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२१९/०७८-७९ (खुला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-06 23:24:42
2079/03/22 17216/078-79 2079/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२१६/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-06 23:24:19
2079/03/22 17215/078-79 2079/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२१५/०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-06 23:23:42
2078/03/22 17213/078-79 2078/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२१३/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-06 23:23:06
2079/03/22 17211/078-79 2079/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२११/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७२१२/०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-06 23:22:38
2079/03/22 14872/077-78 2079/03/22 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४८७२-१४८७३/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, पाँचौ तह, हेल्थ असिष्‍टेण्ट/क्ष.कु.स. पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-06 17:33:28
2079/03/22 14870/077-78 2079/03/22 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४८७०-१४८७१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-06 17:06:55
२०७९/०३/२१ 11401/077-78 २०७९/०३/२१ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४०१/०७७-७८ (खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सुपरिवेक्षक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-07-06 02:55:23
2079/03/21 17210/078-79 2079/03/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२१०/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-05 23:33:13
2079/03/21 17207/078-79 2079/03/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२०७/०७८-७९ (आ.प्र.), १७२०८/०७८-७९ (खुला) र १७२०९/०७८-७९ (अपांग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-05 23:32:46
2079/03/20 14864/077-78 2079/03/20 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६४-१४८६९/०७७-७८(खुला/समावेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-05 03:48:47
2079/03/20 14864/077-78 2079/03/20 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६९/०७७-७८(पि.क्षे.), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-07-05 03:41:37
2079/03/20 14864/077-78 2079/03/20 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६८/०७७-७८(दलित), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-07-05 03:39:24
2079/03/20 14864/077-78 2079/03/20 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६७/०७७-७८(मधेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-07-05 03:36:08
2079/03/20 14864/077-78 2079/03/20 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६६/०७७-७८(आ.ज.), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-07-05 03:33:00
2079/03/20 14864/077-78 2079/03/20 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६५/०७७-७८(महिला), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-07-05 03:28:29
2079/03/20 14864/077-78 2079/03/20 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६४/०७७-७८(खुला), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-07-05 03:24:54
2079/03/20 17204/078-79 2079/03/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२०४/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७२०५/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-04 22:06:42
२०७९।०३।१९ 13917/077-78 २०७९।०३।१९ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९१७/०७७-७८ (खुला), नेपाल वन सेवा, हात्तिसार समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नायब सुब्बा पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-04 04:27:50
२०७९/०३/१९ 11404/077-78 २०७९/०३/१९ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४०४/०७७-७८ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर अपरेटर पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-07-04 02:44:00
२०७९।०३।१९ 12019/077-78 २०७९।०३।१९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०१९/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), सिनियर मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-04 02:11:22
२०७९।०३।१९ 12017/077-78 २०७९।०३।१९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०१७-१२०१८/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), सिनियर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-04 02:06:45
२०७९/०३/१९ 11403/077-78 २०७९/०३/१९ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४०३/०७७-७८ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-07-04 01:39:25
2079/3/19 12973/077-78 2079/3/19 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९७३/०७७-७८ ‍(खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, पाँचौ तह, हेल्थ असिष्टेन्ट पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-03 23:32:02
2079/03/19 17203/078-79 2079/03/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२०३/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-03 23:01:50
2079/03/19 17200/078-79 2079/03/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२००/०७८-७९ (आ.प्र.), १७२०१/०७८-७९ (खुला) र १७२०२/०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-03 23:00:35
२०७९/०३/१८ 11402/077-78 २०७९/०३/१८ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४०२/०७७-७८ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मेकानिक्स पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-07-03 02:41:43
2079/3/18 12972/077-78 2079/3/18 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९७२/०७७-७८ ‍(महिला), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा पुस्तकालय समूह, पुस्तकालय सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-03 01:04:30
2079/3/18 12970/077-78 2079/3/18 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९७०-१२९७१/०७७-७८ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-03 01:02:03
२०७९।०३।१८ 12016/077-78 २०७९।०३।१८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०१६/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), मेकानिकल सब इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-03 00:43:47
२०७९।०३।१८ 12020/077-78 २०७९।०३।१८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०२०/०७७-७८ (महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), मौसम विज्ञान सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-03 00:41:29
2078/3/18 12965/077-78 2078/3/18 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९६५-१२९६९/०७७-७८ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-02 14:53:51
२०७९।०३।१७ 13906/077-78 २०७९।०३।१७ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३९०६/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-02 05:02:32
२०७९।०३।१७ 15815/077-78 २०७९।०३।१७ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको बिज्ञापन नं १५८१५/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, पाँचौ तह, हेल्थ असिष्टेण्ट पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-02 03:24:51
२०७९।३।१७ 15813/077-78 २०७९।३।१७ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको बिज्ञापन नं १५८१३-१५८१४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह,निरीक्षण उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-02 03:19:56
२०७९।०३।१७ 15809/077-78 २०७९।०३।१७ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको बिज्ञापन नं १५८०९-१५८१२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-01 13:59:18
२०७९।०३।१६ 12015/077-78 २०७९।०३।१६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०१५/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), सञ्‍चार सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-01 01:20:12
2079/03/16 17196/078-79 2079/03/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७१९६/०७८-७९ (आ.प्र.), १७१९७/०७८-७९ (खुला) र १७१९८/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 22:42:42
2079/03/16 14861/077-78 2079/03/16 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६१-१४८६२(खुला/समावेशी), इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको एकमुष्‍ट सिफरिश सूचना । - Download PDF 2022-06-30 17:16:38
2079/03/15 17195/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९५/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 02:45:50
2079/03/15 16681/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६८१/०७८-७९ (महिला) र १६६८२/०७८-७९ (दलित), नेपाल संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 02:45:16
2079/03/15 16678/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६७८/०७८-७९ (खुला), १६६७९/०७८-७९ (महिला) र १६६८०/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 02:44:50
2079/03/15 16677/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६७७/०७८-७९ (महिला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 02:44:27
2079/03/15 16674/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६७४/०७८-७९ (खुला), १६६७५/०७८-७९ (महिला) र १६६७६/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 02:44:01
2079/03/15 16670/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६७०/०७८-७९ (खुला), १६६७१/०७८-७९ (महिला), १६६७२/०७८-७९ (आ.ज.) र १६६७३/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 02:43:35
2079/03/15 16688/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६८८/०७८-७९ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 02:43:11
2079/03/15 16687/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६८७/०७८-७९ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 02:42:49
2079/03/15 16669/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६९/०७८-७९ (खुला), १६६८४/०७८-७९ (आ.ज.), १६६८५/०७८-७९ (मधेशी) र १६६८६/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 02:42:26
2079/03/14 12958/077-78 2079/03/14 - पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५८/०७७-७८ ‍(खुला), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, सिनियर वेल्डर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-29 11:41:00
2079/03/14 12957/077-78 2079/03/14 - पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५७/०७७-७८ ‍(खुला), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, सिनियर मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-29 11:38:28
२०७९।०३।१४ 12014/077-78 २०७९।०३।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०१४/०७७-७८ (महिला),इञ्जि. सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमुह, रा.प.अनं. प्रथम (प्रा.) श्रेणी,सब–इञ्जिनियर पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-06-29 01:03:03
2079/03/ 14863/077-78 2079/03/ - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६३/०७७-७८,नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, प्राविधिक सहायक पदको सिफरिस गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-06-28 23:21:14
2079/03/13 14859/077-78 2079/03/13 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५९/०७७-७८(खुला) इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-06-28 03:02:46
2079/03/13 14858/077-78 2079/03/13 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५७/०७७-७८(खुला) इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर,पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-06-28 02:56:25
२०७९।०३।१२ 13916/077-78 २०७९।०३।१२ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९१६/०७७-७८ (खुला), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), रेञ्‍जर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-28 02:38:42
2079-03-13 10114/077-78 2079-03-13 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10114/077-78, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-06-28 02:32:57
2079-03-13 10112/077-78 2079-03-13 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10112-10113/077-78, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-06-28 02:24:35
२०७९।०३।१२ 15806/077-78 २०७९।०३।१२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८०६-१५८०८/०७७-७८ (खुला/समावेशी) नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-27 02:59:40
२०७९।०३।१२ 13914/077-78 २०७९।०३।१२ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९१४-१३९१५/०७७-७८ (खुला तथा मधेसी), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस तथा एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-27 02:33:08
2079-03-12 10120/077-78 2079-03-12 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10120/077-78, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-06-27 02:12:39
2079-03-12 10119/077-78 2079-03-12 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10119/077-78, कृषि, बालि संरक्षण, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-06-27 02:10:00
2079-03-12 10110/077-78 2079-03-12 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10110/077-78, इञ्जि., इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन,सञ्चार सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-06-27 02:07:41
२०७९।०३।११ 15803/077-78 २०७९।०३।११ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८०३-१५८०४/०७७-७८, इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, सिनियर मेकानिक्स पदको सिफरिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-26 13:58:06
2079/03/10 14860/077-78 2079/03/10 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६०/०७७-७८, इञ्जि., इले. एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, सञ्‍चार सहायक पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-06-25 03:23:46
2079/03/10 14856/077-78 2079/03/10 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५६/०७७-७८, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, मेकानिकल सुपरभाइजर पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-06-25 03:14:45
2079-3-10 10116/077-78 2079-3-10 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10116-10117/077-78,सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको उम्मेद्वार सिफारिस - Download PDF 2022-06-24 20:40:27
२०७९/०३/०९ 11409/077-78 २०७९/०३/०९ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४०९/०७७-७८(खुला), ११४१०/०७७-७८ (आ.ज.), कृषि सेवा, खा.पो.गु.नि. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक/खाद्य निरीक्षक पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-06-24 03:56:39
२०७९/०३/०९ 11410/077-78 २०७९/०३/०९ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४१०/०७७-७८ (आ.ज.), कृषि सेवा, खा.पो.गु.नि. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक/खाद्य निरीक्षक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-06-24 03:54:34
२०७९/०३/०९ 11409/077-78 २०७९/०३/०९ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४०९/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, खा.पो.गु.नि. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक/खाद्य निरीक्षक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-06-24 03:53:07
२०७९/०३/०९ 12964/077-78 २०७९/०३/०९ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९६४/०७७-७८ (दलित), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो.तथा गु.नि. समूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-24 03:01:43
२०७९/०३/०९ 12963/077-78 २०७९/०३/०९ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९६३/०७७-७८ (महिला), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-24 02:58:03
2079-03-09 10115/077-78 2079-03-09 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10115/077-78, इञ्जि., मेट्रोलोजी,सहायक निरीक्षक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-06-24 02:21:27
२०७९।०३।०९ 13911/077-78 २०७९।०३।०९ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३९११/०७७-७८ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-24 00:33:02
२०७९/०३/०८ 11408/078-79 २०७९/०३/०८ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४०८/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-06-23 03:45:17
२०७८।३।८ 12960/077-78 २०७८।३।८ - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९६०-१२९६२/०७७-७८ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, सर्भेक्षक पदको सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-06-23 02:47:43
२०७९।०३।०८ 13909/077-78 २०७९।०३।०८ - लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९०९-१३९१०/०७७-७८ (खुला/अपाङ्ग), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सर्भेक्षक पदको सिफारिस सम्बन्धी सुचना । - Download PDF 2022-06-23 00:57:22
२०७९।०३।०८ 13907/077-78 २०७९।०३।०८ - लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९०७-१३९०८/०७७-७८ (खुला/महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), मौसम विज्ञान सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-23 00:52:07
२०७९।०३।०८ 13904/077-78 २०७९।०३।०८ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३९०४-१३९०५/०७७-७८ (खुला/महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, इले. एण्ड टेलिकम्युनिकेशन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सञ्‍चार सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-22 14:37:42
२०७९।०३।०७ 13903/077-78 २०७९।०३।०७ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३९०३/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), जलविज्ञान सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-06-22 04:39:05
२०७९।०३।०७ 13901/077-78 २०७९।०३।०७ - लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३९०१-१३९०२/०७७-७८ (खुला तथा आ.ज.), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस तथा एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-06-22 04:29:21
२०७९।३।७ 12959/077-78 २०७९।३।७ - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५९/०७७-७८ ‍(आ.ज.), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सहायक निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-06-22 03:54:14
२०७९।३।७ 12953/077-78 २०७९।३।७ - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५३/०७७-७८ ‍(दलित), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, सब इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-06-22 03:49:54
२०७९।०३।०७ 15805/077-78 २०७९।०३।०७ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५८०५/२०७७-७८ (खुला) नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-06-22 03:13:37
२०७९।०३।०७ 15801/077-78 २०७९।०३।०७ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५८०१- १५८०२/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सब-इन्जिनियर पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-22 03:05:50
२०७९/०३/०७ 11407/077-78 २०७९/०३/०७ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४०७/०७७-७८ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सर्भेक्षक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-06-22 02:30:29
2079-03-07 10108/077-78 2079-03-07 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 1010810109/077-78, इञ्जि., सिभिल, वि.एण्ड आ.,सब–इञ्जिनियर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-06-22 02:23:00
2079-03-07 10101/077-78 2079-03-07 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10101-10103/077-78, इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-06-22 02:16:08
2079/03/07 16668/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६८/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-21 23:40:37
2079/03/07 16667/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६७/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-21 23:40:06
2079/03/07 16666/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६६/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-21 23:39:26
2079/03/07 16665/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६५/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-21 23:38:53
2079/03/07 16664/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६४/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-21 23:38:18
2079/03/07 16663/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६३/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-21 23:37:33
2079/03/07 16662/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६२/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-21 23:37:02
2079/03/07 16661/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६१/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-21 23:36:37
२०७९।३।६ 12952/077-78 २०७९।३।६ - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५२/०७७-७८ ‍(खुला), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, सब इञ्जिनियर (प्राविधिक) पदको उम्मेदवार सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-06-21 03:27:54
२०७९।३।६ 12951/077-78 २०७९।३।६ - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५१/०७७-७८ ‍(खुला), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, सब इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-06-21 03:24:51
२०७९/०३/०६ 11406/077-78 २०७९/०३/०६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं ११४०६/०७७-७८ (खुला),इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प. अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सहायक निरीक्षक पदको सिफरिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-06-21 02:32:16
2079/03/06 14851/078-79 2079/03/06 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५१/०७७-७८ (खुला), सेवा/समूह आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क/तथ्याङ्क, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) सुपरीवेक्षक पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-21 02:02:01
2079/03/02 17197/077-78 2079/03/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17197/077-78,उपसचिव वा सो सरह, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको बैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-17 00:25:18
2079/03/01 17336/077-78 2079/03/01 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३६/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेडिकल माइक्रोबायोलोजिष्ट उपसमूह, सातौं तह, माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको बैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-15 21:12:52
2079/02/31 16694/076-77 2079/02/31 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16694/076-77,शाखा अधिकृत वा सो सरह, पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-14 23:30:29
2079/02/31 17250/078-79 2079/02/31 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५०/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७२५१/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोडोण्टिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-14 23:10:12
2079/02/29 14861/076-77 2079/02/29 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14861/076-77, नेपाल इञ्जि.सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, जल विज्ञान सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-06-12 16:05:42
2079/02/24 17265/078-79 2079/02/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17265/078-79(महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, नवौं तह, उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2022-06-08 00:11:48
2079/02/23 17264/078-79 2079/02/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६४/०७८-७९ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी उपसमूह, नवौं तह, उपप्रमुख माइक्रोवायोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-06 22:35:45
2079/02/23 17262/078-79 2079/02/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६२/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज. मे. ल्या. टे. उपसमूह, नवौं तह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-06 22:35:08
2079/02/23 17259/078-79 2079/02/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५९/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७२६०/०७८-७९ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, अर्थोडोण्टिष्ट उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोडोण्टिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-06 22:34:41
2079/02/20 17257/078-79 2079/02/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५७/०७८-७९ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, प्रोस्थोडोण्टिष्ट उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडोण्टिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-04 00:23:51
2079/02/20 17256/078-79 2079/02/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५६/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-04 00:23:21
2079/02/19 17253/078-79 2079/02/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17253/078-79(खुला),नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौै तह, कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-02 22:21:11
2079/02/19 17249/078-79 2079/02/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17249/078-79, स्वास्थ्य, अप्थलमोेलोजी समूह, नवौै तह, कन्सल्टेन्ट अप्थलमोेलोजिष्ट पदको सिफारिसका लागि उम्मेदवार बाँकी नभएको सूचना । - Download PDF 2022-06-02 22:16:13
2079/02/18 17248/078-79 2079/02/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२४८/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक समूह, नियोनेटोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट नियोनेटोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-01 22:14:46
2079/02/18 17246/078-79 2079/02/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२४६/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७२४७/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्‍नोसिस उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-01 22:14:18
2079/02/17 17245/078-79 2079/02/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२४५/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-01 00:28:46
2079/02/17 17244/078-79 2079/02/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२४४/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, न्यूरो सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्युरो सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-01 00:28:18
2079/02/17 17239/078-79 2079/02/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३९/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, फरेन्सिक मेडिसिन उपसमूह, नवौं तह, फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-01 00:27:49
2079/02/17 17238/078-79 2079/02/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३८/०७८-७९ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, मेडिकल अंकोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-01 00:27:16
2079/02/17 17235/078-79 2079/02/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३५/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी उपसमूह नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-01 00:26:44
२०७९।२।१७ 15702/076-77 २०७९।२।१७ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15702/076-77, प्रशासन, लेखा, लेखापाल पदको बैकल्पिक सिफरिस सूचना - Download PDF 2022-05-31 16:16:17
2079-02-16 10002/076-77 2079-02-16 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002/076-77,न्याय, न्याय, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-05-31 12:16:45
2079/02/16 17245/078-79 2079/02/16 - दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-05-30 23:29:49
2079/02/16 17233/078-79 2079/02/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३३/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-05-30 23:29:00
2079/02/16 17229/078-79 2079/02/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२९/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-05-30 23:28:23
2079/02/16 17225/078-79 2079/02/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२५/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, नेफ्रोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-05-30 23:27:50
2079/02/15 17172/078-79 2079/02/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७२/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-05-29 21:45:22
2079/02/13 17171/078-79 2079/02/13 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७१/०७८-७९ (खुला), नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-05-27 22:44:45
2079/02/12 17170/078-79 2079/02/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७०/०७८-७९ (खुला), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-05-26 21:51:40
2079/02/11 17169/078-79 2079/02/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६९/०७८-७९ (खुला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-05-25 23:28:11
2079/02/10 17168/078-79 2079/02/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६८/०७८-७९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-05-25 00:25:37
2079/02/10 17166/078-79 2079/02/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६६/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७१६७/०७८-७९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-05-25 00:24:30
2079/02/08 17165/078-79 2079/02/08 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६५/०७८-७९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-05-22 23:00:21
2079-1-24 10108/076-77 2079-1-24 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10108/076-77, इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी, जल विज्ञान सहायक पदको सिफारिस - Download PDF 2022-05-07 15:45:22
2079-1-24 10103/076-77 2079-1-24 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10103-10107/076-77, इञ्जि., सिभिल, हाइवे ,सब–इञ्जिनियर पदको सिफारिस - Download PDF 2022-05-07 15:42:40
2079-1-24 10101/076-77 2079-1-24 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10101-10102/076-77, इञ्जि., सिभिल, जनरल,सब–इञ्जिनियर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-05-07 15:39:33
२०७९।०१।२३ 12012/076-77 २०७९।०१।२३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०११-१२०१२।०७६-७७(खुला तथा समावेशी),सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-05-07 05:24:58
२०७९।०१।२३ 12006/076-77 २०७९।०१।२३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२००५-१२०१०।०७६-७७(खुला तथा समावेशी),सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, हाइवे पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-05-07 05:23:36
२०७९।०१।२३ 12003/076-77 २०७९।०१।२३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२००३-१२००४।०७६-७७(खुला तथा समावेशी),सब–इञ्जिनियर, इञ्जि., सिभिल, जनरल पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-05-07 05:22:12
2079/01/19 17295/077-78 2079/01/19 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२९५/०७७-७८(खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-05-02 23:21:26
2079/01/16 17164/078-79 2079/01/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17164/078-79(आ.प्र), नेपाल इञ्जिनियरिङ् सेवा, एगृ इरिगेसन समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी, सह सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2022-04-29 23:36:54
2078/01/16 17162/078-79 2078/01/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17162/078-79(खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ् सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, सह सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2022-04-29 23:34:30
2079/01/16 17159/078-79 2079/01/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17159/078-79(आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ् सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आर्क उपसमूह, सह सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2022-04-29 23:32:07
२०७९।०१।१५ 12033/076-77 २०७९।०१।१५ - लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०३३/०७६-७७ (खुला), १२०३४/०७६-७७ (महिला), १२०३५/०७६-७७ (मधेशी) नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-29 02:19:45
२०७९।०१।१५ 12032/076-77 २०७९।०१।१५ - लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०३२/०७६-७७ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, माटो विज्ञान समुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-29 02:18:03
२०७९।०१।१५ 12030/076-77 २०७९।०१।१५ - लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०३०/०७६-७७ (खुला), १२०३१/०७६-७७ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको.मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-29 02:15:45
२०७९।०१।१५ 12029/076-77 २०७९।०१।१५ - लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०२९/०७६-७७ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-29 02:14:16
२०७९।०१।१५ 12028/076-77 २०७९।०१।१५ - लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०२८/०७६-७७ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-29 02:11:43
२०७९।०१।१५ 12027/076-77 २०७९।०१।१५ - लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०२७/०७६-७७ (पि.क्षे.), नेपाल कृषि सेवा, वागवानी समुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-29 02:08:42
2079/01/15 17180/078-79 2079/01/15 - दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-28 22:54:40
2079/01/15 14860/076-77 2079/01/15 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५९-१४८६०/०७६-७७ (खुला/समावेशी) इञ्जि., सिभिल, बि.एण्ड.आ. सब-इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-28 18:16:04
2079/01/15 14861/076-77 2079/01/15 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६१-१४८६२/०७६-७७ (खुला/समावेशी) इञ्जि., सिभिल, हाइड्रोलोजी , जल विज्ञान सहायक पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-28 18:11:34
2079/01/15 14854/076-77 2079/01/15 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५४-१४८५८/०७६-७७ (खुला/समावेशी) इञ्जि., सिभिल, हाइवे ,सब–इञ्जिनियर पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-28 18:06:43
2079/01/15 14852/076-77 2079/01/15 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५२-१४८५३/०७६-७७ (खुला/समावेशी) इञ्जि., सिभिल, जनरल, ,सब–इञ्जिनियर पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-28 18:00:20
2079/01/14 17160/078-79 2079/01/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६०/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७१६१/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-27 23:08:51
2078/01/12 17158/078-79 2078/01/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17158/078-79(आ.प्र.),नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2022-04-25 21:58:36
2079-1-12 10118/076-77 2079-1-12 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10118-10112/076-77,कृषि, भेटेरिनरी,पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-04-25 14:32:55
2079/01/11 17156/078-79 2079/01/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१५६/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७१५७/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-25 00:40:18
2079/01/09 17154/078-79 2079/01/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१५४/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७१५५/०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-23 01:57:48
2079/01/08 16690/077-78 2079/01/08 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६९०/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह - Download PDF 2022-04-22 01:31:04
2079/01/08 17153/078-79 2079/01/08 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१५३/०७८-७९ (महिला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-21 23:33:24
2079/01/08 17153/078-79 2079/01/08 - अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-21 21:29:52
2079/01/07 17241/077-78 2079/01/07 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४१/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, न्यूरो सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको बैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-21 16:36:54
२०७९।०१।०६ 12020/076-77 २०७९।०१।०६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०२०।२०७६-०७७ (खुला), नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सर्भेक्षक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-19 23:29:00
2079-01-06 10117/076-77 2079-01-06 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10117/076-77(महिला), कृषि, वागवानी, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-04-19 13:47:31
२०७९/०१/०४ 12953/076-77 २०७९/०१/०४ - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५३/०७६-७७ ‍(खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, जलविज्ञान सहायक (प्राविधिक) पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-04-18 05:43:51
२०७९/१/४ 12952/076-77 २०७९/१/४ - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५२/०७६-७७ ‍(दलित), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, सब इञ्जिनियर (प्राविधिक) पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-04-18 05:41:02
२०७९/०१/०४ 12852/076-77 २०७९/०१/०४ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको पूर्व प्रकाशित सूचना नं ८४ र ८७ संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-04-18 05:34:52
२०७९।१।५ 13901/076-77 २०७९।१।५ - लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९०१/२०७६-७७ (खुला) र १३९०२/०७६-७७ (महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सब-इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-17 14:42:09
2079/01/02 11401/076-77 2079/01/02 - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं 11401/076-77(खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, सव - इञ्जिनियर पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-04-16 01:47:21
२०७९।१।१ 15803/076-77 २०७९।१।१ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५८०३- १५८०५/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सब-इन्जिनियर पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-14 19:04:02
२०७९।१।१ 15801/076-77 २०७९।१।१ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५८०१- १५८०२/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सब-इन्जिनियर पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-14 19:01:56
२०७८/१२/३० 11302/076-77 २०७८/१२/३० - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं 11302-11307/076-77(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्नथम श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफरिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-04-14 12:31:27
२०७८/१२/३० 11302/076-77 २०७८/१२/३० - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं 11302-11307/076-77(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्नथम श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, लेखापाल पदको सिफरिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-04-14 12:25:31
२०७८/१२/३० 11302/076-77 २०७८/१२/३० - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं 11302-11307/076-77(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्नथम श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफरिस तथा एकमुष्ठ योग्यतासम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-04-14 12:19:54
२०७८/१२/३० 11302/076-77 २०७८/१२/३० - लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नम्बर ११३०२।०७६-७७ (खुला), ११३०३।०७६-७७ (महिला), ११३०४।०७६-७७ (आ.ज.), ११३०५।०७६-७७ (मधेशी), ११३०६।०७६-७७ (दलित) र ११३०८।०७६-७७ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.अं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-04-14 12:11:36
2078/12/30 11902/076-77 2078/12/30 - लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नम्बर ११९०२।०७६-७७ (खुला), ११९०३।०७६-७७ (महिला), ११९०४।०७६-७७ (आ.ज.), ११९०५।०७६-७७ (मधेशी) र ११९०६।०७६-७७ (दलित), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-14 06:38:44
2078/12/30 11902/076-77 2078/12/30 - लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नम्बर ११९०२।०७६-७७ (खुला), ११९०३।०७६-७७ (महिला), ११९०४।०७६-७७ (आ.ज.), ११९०५।०७६-७७ (मधेशी), १९०६।०७६-७७ (दलित) र ११९०७।०७६-७७ (अपाङ्ग), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-14 06:37:44
2078/12/30 11902/076-77 2078/12/30 - लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नम्बर ११९०२।०७६-७७ (खुला), ११९०३।०७६-७७ (महिला), ११९०४।०७६-७७ (आ.ज.), ११९०५।०७६-७७ (मधेशी), ११९०६।०७६-७७ (दलित), १११९०७।०७६-७७ (अपाङ्ग), नेपाल प्रशासन/संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-14 06:24:59
2078/12/30 11902/076-77 2078/12/30 - लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नम्बर ११९०२।०७६-७७ (खुला), ११९०३।०७६-७७ (महिला), ११९०४।०७६-७७ (आ.ज.) र ११९०७।०७६-७७ (अपाङ्ग), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-14 06:24:05
2078/12/30 11902/076-77 2078/12/30 - लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नम्बर ११९०२।०७६-७७ (खुला), ११९०३।०७६-७७ (महिला), ११९०४।०७६-७७ (आ.ज.), ११९०५।०७६-७७ (मधेशी), ११९०६।०७६-७७ (दलित), ११९०७।०७६-७७ (अपाङ्ग) र ११९०८।०७६-७७ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.अं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-14 06:23:15
२०७८/१२/३० 12852/076-77 २०७८/१२/३० - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५२-१२८५८/०७६-७७ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-14 03:29:55
२०७८/१२/३० 12852/076-77 २०७८/१२/३० - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५२-१२८५८/०७६-७७ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्रशासन सेवा, लेखा समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-14 03:28:52
२०७८/१२/३० 12852/076-77 २०७८/१२/३० - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५२-१२८५८/०७६-७७ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-14 03:27:16
२०७८/१२/३० 12852/076-77 २०७८/१२/३० - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५२-१२८५८/०७६-७७ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकिल समूह, नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-14 03:25:05
२०७८/१२/३० 14752/076-77 २०७८/१२/३० - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४७५२-१४७५७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-14 00:50:01
२०७८/१२/३० 14752/076-77 २०७८/१२/३० - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४७५२-१४७५७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-14 00:42:09
2078/12/30 14752/076-77 2078/12/30 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४७५२-१४७५७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-14 00:30:44
२०७८/१२/३० 14752/076-77 २०७८/१२/३० - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४७५२-१४७५७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-14 00:23:55
२०७८।१२।३० 15702/076-77 २०७८।१२।३० - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५७०२- १५७०८/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-13 23:27:54
२०७८।१२।३० 15702/076-77 २०७८।१२।३० - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५७०२- १५७०७/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-13 23:26:33
२०७८।१२।३० 15702/076-77 २०७८।१२।३० - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५७०२- १५७०८/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-13 23:25:07
२०७८।१२।३० 15702/076-77 २०७८।१२।३० - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५७०२- १५७०६/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-13 23:19:33
२०७८।१२।२९ 13802/076-77 २०७८।१२।२९ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०२-१३८०७/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-13 09:20:11
२०७८।१२।२९ 13802/076-77 २०७८।१२।२९ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०२-१३८०६/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-13 09:19:07
२०७८।१२।२९ 13802/076-77 २०७८।१२।२९ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०२- १३८०७/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-13 09:17:10
२०७८।१२।२९ 13802/076-77 २०७८।१२।२९ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०२-१३८०७/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा, न्याय र सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एव‌ं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-04-13 09:13:16
2078-12-29 10002/076-77 2078-12-29 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10008/076-77, नेपाल प्रशासन, राजस्व समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-04-13 00:53:15
2078-12-29 10002/076-77 2078-12-29 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10006/076-77, नेपाल प्रशासन, लेखा समूह, लेखापाल पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-04-13 00:51:04
2078-12-29 10002/076-77 2078-12-29 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10006/076-77,प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस - Download PDF 2022-04-13 00:48:24
2078-12-29 10002/076-77 2078-12-29 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10006/076-77, न्याय, न्याय,नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस - Download PDF 2022-04-13 00:46:04
2078/12/27 17191/078-79 2078/12/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९१/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, एघारौं तह, प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-11 13:57:11
2078/12/25 17190/078-79 2078/12/25 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९०/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-08 23:30:35
2078/12/25 17187/078-79 2078/12/25 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८७/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अप्थलमोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अप्थलमोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-08 23:30:10
2078/12/24 17185/078-79 2078/12/24 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८५/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्नोसिस उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-07 22:51:16
2078/12/23 17184/078-79 2078/12/23 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८४/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-06 22:28:08
2078/12/23 17183/078-79 2078/12/23 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८३/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, न्युरो सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्युरो सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-06 22:27:23
२०७८/१२/२२ 17181/078-79 २०७८/१२/२२ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८१/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी उपसमूह,एघारौै तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जिकल ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2022-04-05 22:37:55
2078/12/21 17179/078-79 2078/12/21 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७९/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-04 23:18:22
2078/12/21 17177/078-79 2078/12/21 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७७/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-04 23:17:15
2078/12/20 17175/078-79 2078/12/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७५/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-04 01:10:22
2078/12/20 17174/078-79 2078/12/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७४/०७८-७९ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, नेफ्रोलोजी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-04 01:09:58
2078/12/20 17174/078-79 2078/12/20 - लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सूचना । - Download PDF 2022-04-03 23:30:29
२०७८/१२/१८ 14866/076-77 २०७८/१२/१८ - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14866/076-77, इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, मौसम विज्ञान सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-04-01 20:00:35
2078/12/17 16677/078-79 2078/12/17 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६७७/०७७-७८ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदमा बैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-04-01 00:00:29
2078/12/17 17335/077-78 2078/12/17 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३६/०७७-७८ (खुला), १७३३७/०७७-७८ (महिला), १७३३८/०७७-७८ (आ.ज.) र १७३३९/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी उपसमूह, सातौं तह, माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-31 23:59:50
2078/12/17 17323/077-78 2078/12/17 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३२३/०७७-७८ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-31 23:56:16
2078/12/16 17332/077-78 2078/12/16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३२/०७७-७८ (आ.प्र.), १७३३३/०७७-७८ (खुला) र १७३३४/०७७-७८ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे. ल्या. टे. समूह, ज. मे. ल्या. टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-31 01:13:27
2078/12/16 17330/077-78 2078/12/16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३०/०७७-७८ (खुला) र १७३३१/०७७-७८ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, होमियोप्याथी समूह, आठौं तह, होमियोप्याथी चिकित्सक पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-31 01:12:44
2078/12/16 17318/077-78 2078/12/16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३१८/०७७-७८ (खुला) र १७३२१/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-31 01:12:12
2078/12/16 17316/077-78 2078/12/16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१६/०७७-७८ (खुला) र १७३१७/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), खाद्य अनुसन्धान पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-31 01:10:01
2078/12/16 17333/077-78 2078/12/16 - लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सूचना । - Download PDF 2022-03-30 23:02:23
2078/12/15 17313/077-78 2078/12/15 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१३/०७७-७८ (खुला) र १७३१४/०७७-७८ (अपांग), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-30 02:09:17
2078/12/15 17312/077-78 2078/12/15 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१२/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-30 02:08:46
2078/12/15 17311/077-78 2078/12/15 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१०/०७७-७८ (खुला) र १७३११/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मत्स्य विकास अधिकृत पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-30 02:08:13
2078/12/15 17304/077-78 2078/12/15 - लोक सेवा आयोगको विज्ञापन नम्बर १७३०४/०७७-७८ (खुला), १७३०५/०७७-७८ (महिला), १७३०६/०७७-७८ (आ.ज.), १७३०७/०७७-७८ (मधेशी), १७३०८/०७७-७८ (दलित) र १७३०९/०७७-७८ (अपांग), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार, बागबानी, बाली विकास, बाली संरक्षण, एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स, माटो विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि प्रसार अधिकृत, बागबानी विकास अधिकृत, बाली विकास अधिकृत, बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि अर्थ विज्ञ, माटो विज्ञ पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-30 02:06:59
2078/12/13 17299/077-78 2078/12/13 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२९९/०७७-७८ (खुला), १७३००/०७७-७८ (महिला), १७३०१/०७७-७८ (आ.ज.), १७३०२/०७७-७८ (मधेशी) र १७३०३/०७७-७८ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), नापी अधिकृत पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-28 00:28:08
2078/12/13 17296/077-78 2078/12/13 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२९६/०७७-७८ (खुला) र १७२९७/०७७-७८ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मेटेरियोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-28 00:27:00
2078/12/11 16686/076-77 2078/12/11 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६८६/०७६-७७ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-26 00:08:52
2078/12/11 17295/077-78 2078/12/11 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९५/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-26 00:06:52
2078/12/11 17293/077-78 2078/12/11 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२९३/०७७-७८ (खुला) र १७२९४/०७७-७८ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-26 00:04:15
2078/12/11 17283/077-78 2078/12/11 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८३/०७७-७८ (खुला), १७२८४/०७७-७८ (महिला) र १७२८५/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), तथ्याङ्क अधिकृत पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-26 00:01:43
2078/12/09 16660/078-79 2078/12/09 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६०/०७८-७९ (खुला), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-23 22:26:08
2078/12/08 16656/078-79 2078/12/08 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६५६/०७८-७९ (खुला), १६६५७/०७८-७९ (महिला), १६६५८/०७८-७९ (मधेशी) र १६६५९/०७८-७९ (अपांग), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-22 22:39:24
2078/11/29 17343/077-78 2078/11/29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४३/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-13 21:27:12
2078/11/29 17218/077-78 2078/11/29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२१८/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-03-13 21:26:34
2078/11/29 17214/077-78