सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
२०७९।१२।१६ 11902/077-78 २०७९।१२।१६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२।०७७-७८ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु. वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।१२।१३ 11905/077-78 २०७९।१२।१३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०५।०७७-७८ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु. वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/१२/१२ 14403/076-77 २०७९/१२/१२ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नम्बर १४४०३।०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079-12-10 17120/071-72 2079-12-10 - साविक लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. ८०५-८१०/०६७-६८( खुला तथा समावेशी), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी( अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2079/12/09 14762/076-77 2079/12/09 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७६२/०७६-७७ (मधेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, डिठ्ठा पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना । - Download PDF
२०७९/१२/०९ 16305/076-77 २०७९/१२/०९ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३०५/२०७६-७७(आ.ज.)नेपाल प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन समूह रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी खरिदार पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।१२।०८ 11902/077-78 २०७९।१२।०८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२।०७७-७८ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु. वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।१२।०८ 11901/078-79 २०७९।१२।०८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०१।०७८-७९ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/12/08 14751/078-79 2079/12/08 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५१/०७८-७९ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नायब सुब्वा वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना । - Download PDF
2079/12/7 12860/076-77 2079/12/7 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८६०/०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), सहलेखापाल पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079-12-07 12503/076-77 2079-12-07 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको वि.नं. १२५०३/०७६-७७ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, तामेल्दार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धि सूचना । - Download PDF
२०७९।१२।०५ 11912/076-77 २०७९।१२।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१२।०७६-७७ (आ.ज.), एकीकृत र संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/१२/०५ 14403/076-77 २०७९/१२/०५ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नम्बर १४४०३।०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/12/03 16654/079-80 2079/12/03 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६५४।०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/12/03 16653/079-80 2079/12/03 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६५३।०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/12/03 16652/079-80 2079/12/03 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६५२।०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/12/03 16651/079-80 2079/12/03 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६५१।०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।१२।०३ 10955/076-77 २०७९।१२।०३ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५५/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सोसरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।१२।०२ 15801/079-80 २०७९।१२।०२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय (साविक सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय), दिपायलको वि.नं. ८२४-८२७/०६६-६७ (खुला/समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उप-समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सव-इन्जिनियर पदमा सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF
2079-12-01 12506/076-77 2079-12-01 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको वि.नं. १२५०६/०७६-७७ (मधेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, तामेल्दार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धि सूचना । - Download PDF
2079/11/29 13454/076-77 2079/11/29 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०९/०७६-७७ (खुला), एकीकृत तथा संयुक्त प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।११।२८ 11902/076-77 २०७९।११।२८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२।२०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11901/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०१-११९०६/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11906/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०६/०७८-७९ (अपाङ्ग), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11905/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०५/०७८-७९ (दलित), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11904/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०४/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11903/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०३/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11902/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२/०७८-७९ (महिला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11901/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०१/०७८-७९ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11901/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०१-११९०६/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह र लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11906/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०६/०७८-७९ (अपाङ्ग), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11904/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०४/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह र लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11903/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०३/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11902/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२/०७८-७९ (महिला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11901/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०१/०७८-७९ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह र लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11901/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०१-११९०६/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह र नेपाल संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11906/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०६/०७८-७९ (अपाङ्ग), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11905/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०५/०७८-७९ (दलित), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11904/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०४/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11903/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०३/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11902/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२/०७८-७९ (महिला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह र नेपाल संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11901/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०१/०७८-७९ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह र नेपाल संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11901/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०१-११९०७/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11907/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०७/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11905/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०५/०७८-७९ (दलित), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11904/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०४/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11903/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०३/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11902/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२/०७८-७९ (महिला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11901/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०१/०७८-७९ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।२७ 11906/078-79 २०७९।११।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०६।०७८-७९ (अपाङ्ग), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको योग्यताक्रम सूचीबाट हटाइएको सूचना। - Download PDF
२०७९/११/२३ 11301/078-79 २०७९/११/२३ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११३०१-११३०४/०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९/११/२३ 11301/078-79 २०७९/११/२३ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११३०१-११३०६/०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक),लेखापाल पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९/११/२३ 11301/078-79 २०७९/११/२३ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११३०१-११३०६/०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक),नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९/११/२३ 11301/078-79 २०७९/११/२३ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११३०१-११३०७/०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक),नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९।११।२३ 11902/076-77 २०७९।११।२३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२।२०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079-11-23 10008/076-77 2079-11-23 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10008/076-77 (पि.क्षे.), प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९/११/२२ 12851/078-79 २०७९/११/२२ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको विज्ञापन नं. १२८५१-१२८५५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), लेखापाल पदमा उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/११/२२ 12851/078-79 २०७९/११/२२ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको विज्ञापन नं. १२८५१-१२८५६/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/११/२२ 12851/078-79 २०७९/११/२२ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको विज्ञापन नं. १२८५१-१२८५२/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।११।२१ 12094/078-79 २०७९।११।२१ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०९३।०७८-७९ (खुला), नेपाल संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सव इलेक्ट्रिकल ओभरसियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079-11-20 10001/078-79 2079-11-20 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10001-10002/078-79, प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-20 10001/078-79 2079-11-20 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10001-10004/078-79, प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी लेखापाल पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-20 10001/078-79 2079-11-20 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10001-10007/078-79, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-20 10001/078-79 2079-11-20 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10001-10006/078-79, न्याय सेवा, न्याय/ सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायब सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079/11/20 13801/078-79 2079/11/20 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०६/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/11/20 13801/078-79 2079/11/20 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०१-१३८०६/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको उम्मेदवार सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/11/20 13801/078-79 2079/11/20 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०१-१३८०५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/11/20 13801/078-79 2079/11/20 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०१-१३८०५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/11/20 14751/078-79 2079/11/20 - लोक सेवा आयोग सुर्खेत, कार्यालय सुर्खेतको सूचना नं. १०१/०७९-८०, १०२/०७९-८० र १०३/०७९-८० को मिति २०७९/११/१९ गते प्रकाशित सूचनामा न्याय सेवाको न्याय र सरकारी वकील समूहमा सिफारिस हुने देहायका उम्मेदवारहरूको समूह र सिफारिस कार्यालय फरक पर्न गएकोले मिति २०७९/११/२० गतेको निर्णयानुसार देहाय अनुसार संशोधन गरि सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। - Download PDF
2079/11/19 14751/078-79 2079/11/19 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४७५१-१४७५३/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/11/19 14751/078-79 2079/11/19 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४७५१-१४७५४/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/11/19 14751/078-79 2079/11/19 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४७५१-१४७५५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।१९ 15701/078-79 २०७९।११।१९ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०१-१५७०५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।११।१९ 15701/078-79 २०७९।११।१९ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०१-१५७०५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।११।१९ 15701/078-79 २०७९।११।१९ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०१-१५७०५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-11-18 10144/078-79 2079-11-18 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10144/078-79,स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, अ.न.मी. पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079-11-17 10140/078-79 2079-11-17 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10140-10143/078-79,स्वास्थ्य सेवा, हे.इ. समूह, अ.हे.व. पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९/११/१६ 11432/078-79 २०७९/११/१६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४३२-११४३३/०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, अ.न.मी. पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९।११।१६ 11902/077-78 २०७९।११।१६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२।०७७-७८ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/११/१५ 11428/078-79 २०७९/११/१५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४२८-११४३१/०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी सूचना - Download PDF
2079-11-15 10010/076-77 2079-11-15 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10010/076-77(खुला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९/११/१५ 15407/078-79 २०७९/११/१५ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०७/०७८-७९(मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह (प्रा.) अ.हे.व. पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/११/१४ 12991/078-79 २०७९/११/१४ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको विज्ञापन नं. १२९९१/०७८-७९ ‍(खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौंथो तह, अ.हे.व. पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।११।१४ 11902/077-78 २०७९।११।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२।०७७-७८ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/११/१३ 14463/078-79 २०७९/११/१३ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय,दाङको विज्ञापन नं. १४४६३-१४४६४/०७८-७९ (खुला,महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, सहायक चौथो तह (प्राविधिक), अ.न.मी. पदको उम्मेदवार सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/११/१२ 11420/078-79 २०७९/११/१२ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४२०-११४२१/०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सिनियर मिस्त्री पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९/११/१२ 11304/077-78 २०७९/११/१२ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३०४/०७७-७८(आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायव सुब्बा वा सो सरह पदमा वैकल्पिक सिफारिशसम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९।११।१२ 11002/078-79 २०७९।११।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००२-११००३/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।११।१२ 11003/078-79 २०७९।११।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००३/०७८-७९ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।११।१२ 11002/078-79 २०७९।११।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००२/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/11/11 13802/076-77 2079/11/11 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०२/०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), लेखापाल पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/११/११ 14403/076-77 २०७९/११/११ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नम्बर १४४०३।०७६-७७ (खुला), न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), तामेलदार पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।११ 11904/076-77 २०७९।११।११ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०४।०७६-७७ (आ.ज.), संघीय संसद सेवा,सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।११ 11902/076-77 २०७९।११।११ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२।०७६-७७ (खुला), संघीय संसद सेवा,सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/11/10 12854/076-77 2079/11/10 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५४/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।०९ 11902/077-78 २०७९।११।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२।०७७-७८ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।०९ 11905/077-78 २०७९।११।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०५।०७७-७८ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।०९ 11904/077-78 २०७९।११।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०४।०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।०९ 11902/077-78 २०७९।११।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२।०७७-७८ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।०९ 11902/076-77 २०७९।११।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२।०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/११/०६ 14455/078-79 २०७९/११/०६ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय,दाङको विज्ञापन नं. १४४५५/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रिसियन पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/११/०५ 14453/078-79 २०७९/११/०५ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय,दाङको विज्ञापन नं. १४४५३-१४४५४/०७८-७९ (खुला,मधेसी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/11/05 13802/076-77 2079/11/05 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०२/०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), लेखापाल पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।११।०५ 12090/078-79 २०७९।११।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०९०।०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, शिक्षा तथा मुद्रण समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), प्रेस टेक्निसियन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/११/०४ 14451/078-79 २०७९/११/०४ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय,दाङको विज्ञापन नं. १४४५१-१४४५२/०७८-७९ (खुला,मधेसी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।०४ 12087/078-79 २०७९।११।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०८६-१२०८७।०७८-७९ (खुला, समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।०४ 12087/078-79 २०७९।११।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०८७।०७८-७९ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।०४ 12086/078-79 २०७९।११।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०८६।०७८-७९ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/११/०४ 16357/078-79 २०७९/११/०४ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, कञ्चनपुरको वि.नं. १६३५७।०७८-७९ (खुला), नेपाल इन्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।०४ 11904/077-78 २०७९।११।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०४।०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।०४ 11902/077-78 २०७९।११।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२।०७७-७८ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।०४ 11904/077-78 २०७९।११।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०४।०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/11/04 13802/076-77 2079/11/04 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०२/०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-11-04 10002/076-77 2079-11-04 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002/076-77 (खुला),न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079/11/04 14752/077-78 2079/11/04 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२/०७७-७८ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, नायब सुब्वा वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना । - Download PDF
2079-11-03 10002/076-77 2079-11-03 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002/076-77 (खुला), प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९/११/०३ 16354/078-79 २०७९/११/०३ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, कञ्चनपुरको वि.नं. १६३५४।०७८-७९ (खुला), नेपाल ईन्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/११/०३ 16372/078-79 २०७९/११/०३ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, कञ्चनपुरको वि.नं. १६३७२/०७८-७९(खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.इ. समूह, चौथो तह (प्राविधिक), अ.हे.व. पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।११।०३ 15702/076-77 २०७९।११।०३ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि. नं. १५७०२।०७६-७७ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/११/०३ 10653/078-79 २०७९/११/०३ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलाम को विज्ञापन नं. १०६५३/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/11/03 13921/078-79 2079/11/03 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९२१/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्‍जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।११।०३ 12069/078-79 २०७९।११।०३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०६९।०७८-७९ (दलित), नेपाल ईन्जि सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/11/3 12861/076-77 2079/11/3 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६१/०७६-७७ (महिला) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/11/03 14752/077-78 2079/11/03 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५२/०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, लेखापाल पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना । - Download PDF
२०७९/११/०२ 10652/078-79 २०७९/११/०२ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलाम को विज्ञापन नं. १०६५२/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिस नभएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/११/०२ 10651/078-79 २०७९/११/०२ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलाम को विज्ञापन नं. १०६५१/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।११।०२ 12095/078-79 २०७९।११।०२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०९५-१२०९७।०७८-७९ (खुला, समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।०२ 12097/078-79 २०७९।११।०२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०९७।०७८-७९ (मधेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।०२ 12096/078-79 २०७९।११।०२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०९६।०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।०२ 12095/078-79 २०७९।११।०२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०९५।०७८-७९ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/११/०२ 16368/078-79 २०७९/११/०२ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, कञ्‍चनपुरको विज्ञापन नं. १६३६८-१६३७१/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस एवम् एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/11/02 13920/078-79 2079/11/02 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९२०/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्‍जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, मेकानिक्‍स पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/11/02 17176/079-80 2079/11/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७६/०७९-८० (आ.प्र.) र १७१७७/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, एघारौं तह, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-11-02 10137/078-79 2079-11-02 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10137-10139/078-79, विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९।११।०२ 11008/078-79 २०७९।११।०२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. ११००८/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.इ. समूह, चौथो तह (प्राविधिक), अ.हे.व. पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।११।०२ 11006/078-79 २०७९।११।०२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. ११००६-११००७/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।११।०२ 11007/078-79 २०७९।११।०२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. ११००७/०७८-७९ (मधेसी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।११।०२ 11006/078-79 २०७९।११।०२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. ११००६/०७८-७९ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/११/०१ 11434/078-79 २०७९/११/०१ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४३४-११४३६/०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९/११/०१ 11436/078-79 २०७९/११/०१ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४३६/०७८-७९(आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९/११/०१ 11434/078-79 २०७९/११/०१ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४३५/०७८-७९(महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९/११/०१ 11434/078-79 २०७९/११/०१ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४३४/०७८-७९(खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९/११/०१ 10666/078-79 २०७९/११/०१ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलाम को विज्ञापन नं. १०६६६-१०६६८/०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, चौथो तह (प्राविधिक), अ.हे.व. पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/११/०१ 10668/078-79 २०७९/११/०१ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलाम को विज्ञापन नं. १०६६८/०७८-७९ (दलित), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, चौथो तह (प्राविधिक), अ.हे.व. पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/११/०१ 10667/078-79 २०७९/११/०१ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलाम को विज्ञापन नं. १०६६७/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, चौथो तह (प्राविधिक), अ.हे.व. पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/११/०१ 10666/078-79 २०७९/११/०१ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलाम को विज्ञापन नं. १०६६६/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, चौथो तह (प्राविधिक), अ.हे.व. पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/11/01 13931/078-79 2079/11/01 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९३१/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.ब. पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/11/01 13928/078-79 2079/11/01 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९२८-१३९३०/०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।११।०१ 11902/077-78 २०७९।११।०१ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२।०७७-७८ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।०१ 11908/077-78 २०७९।११।०१ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०८।०७७-७८ (पि.क्षे.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।११।०१ 11902/077-78 २०७९।११।०१ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२।०७७-७८ (खुला), नेपाल परराष्ट्र सेवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु.वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079-11-01 10130/078-79 2079-11-01 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10130-10131/078-79, आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा, तथ्यांक समूह गणक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९/११/०१ 15405/078-79 २०७९/११/०१ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०५/०७८-७९ (खुला), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।१०।२९ 15829/078-79 २०७९।१०।२९ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15829/078-79 (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिस सम्बन्धि सूचना । - Download PDF
2079/11/01 13509/078-79 2079/11/01 - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०९/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह (प्राविधिक), अ.हे.व. पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-11-01 12559/078-79 2079-11-01 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५९-१२५६०/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-11-01 12560/078-79 2079-11-01 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६०/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/11/1 14875/078-79 2079/11/1 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७५-१४८७६/०७८-७९(खुला/समावेशी) नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिश एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-11-01 12560/078-79 2079-11-01 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५९/०७८-७९ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२९ 14461/078-79 २०७९/१०/२९ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं १४४६१/०७८-७९ (खुला), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/१०/२९ 14460/078-79 २०७९/१०/२९ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं १४४६०/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/१०/२९ 10663/078-79 २०७९/१०/२९ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको विज्ञापन नं. १०६६३-१०६६५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल विविध,सेवा रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्सठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२९ 10665/078-79 २०७९/१०/२९ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको विज्ञापन नं. १०६६५/०७८-७९ (अपाङ्ग), नेपाल विविध, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२९ 10664/078-79 २०७९/१०/२९ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको विज्ञापन नं. १०६६४/०७८-७९ (महिला), नेपाल विविध, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२९ 10663/078-79 २०७९/१०/२९ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको विज्ञापन नं. १०६६३/०७८-७९ (खुला), नेपाल विविध, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२९ 13506/078-79 २०७९/१०/२९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०६-१३५०८/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको एकमुष्‍ठ योग्याताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२९ 13508/078-79 २०७९/१०/२९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०८/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२९ 13506/078-79 २०७९/१०/२९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०६/०७८-७९ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/29 17175/079-80 2079/10/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17175/079-80(खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF
2079/10/29 17172/079-80 2079/10/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17172/079-80(मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF
2079/10/29 17171/079-80 2079/10/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17171/079-80(आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह, एघारौै तह,प्रमुख कन्सल्टेन्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF
2079-10-29 10004/076-77 2079-10-29 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10004/076-77 (आ.ज.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी लेखापाल पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९।१०।२९ 12083/078-79 २०७९।१०।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०८३।०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस समूह, चौथो तह (प्राविधिक), जुनियर मेडिकल रेकर्डर असिष्टेन्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/10/28 13922/078-79 2079/10/28 - लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९२२/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, नायब जल विज्ञान सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।१०।२८ 12082/078-79 २०७९।१०।२८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०८२।०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह (प्राविधिक), अ.हे.व. पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/१०/२७ 12988/078-79 २०७९/१०/२७ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको विज्ञापन नं. १२९८८/०७८-७९ ‍(खुला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२७ 10662/078-79 २०७९/१०/२७ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको विज्ञापन नं. १०६६२/०७८-७९ (खुला), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९-१०-२७ 16366/078-79 २०७९-१०-२७ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, कञ्‍चनपुर वि.नं. १६३६६/०७८-७९(मधेशी) नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्रा.) सिनियर गेम स्काउट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२७ 15403/078-79 २०७९/१०/२७ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाको वि.नं. १५४०३/०७८-७९(आ.प्र.) नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) सिनियर गेम स्काउट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF
2079/10/27 14872/078-79 2079/10/27 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७२-१४८७४/०७८-७९(खुला/समावेशी) इञ्जि.सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/27 12081/078-79 2079/10/27 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०८१।०७८-७९ (खुला), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), हेड फिल्ड असिष्टेन्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/10/27 12080/078-79 2079/10/27 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०८०।०७८-७९ (महिला), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/10/27 12078/078-79 2079/10/27 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०७८।०७८-७९ (आ.ज.), कृषि सेवा, ला. पो. एण्ड डे. डे. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/10/27 12079/078-79 2079/10/27 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०७९।०७८-७९ (मधेशी), कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079-10-27 12558/078-79 2079-10-27 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५६-१२५५८/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-10-27 12558/078-79 2079-10-27 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५८/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-10-27 12557/078-79 2079-10-27 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५७/०७८-७९ (महिला), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-10-27 12556/078-79 2079-10-27 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५६/०७८-७९ (खुला), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-10-27 12555/078-79 2079-10-27 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५५/०७८-७९ (आ.प्र.) , नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२७ 16365/078-79 २०७९/१०/२७ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६३६५/०७८-७९ (खुला), कृषि सेवा,ला.पो.एण्ड डे.डे.समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्रा.) नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-10-27 12554/078-79 2079-10-27 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५४/०७८-७९ (खुला) , वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/27 17170/079-80 2079/10/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17170/079-80 (खुला), स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/27 17168/079-80 2079/10/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17168/079-80,(आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/27 17167/079-80 2079/10/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17167/079-80,(आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, साइक्याट्री समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२७ 15402/078-79 २०७९/१०/२७ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०१-१५४०२/०७८-७९(खुला/आ.ज.) नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) अमिन पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२७ 15402/078-79 २०७९/१०/२७ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०२/०७८-७९(आ.ज.) नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२७ 15401/078-79 २०७९/१०/२७ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०१/०७८-७९(खुला) नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।१०।२७ 11004/078-79 २०७९।१०।२७ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. ११००४/०७८-७९ (खुला), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक),सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-10-27 12552/078-79 2079-10-27 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५२-१२५५३/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-10-27 12553/078-79 2079-10-27 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५३/०७८-७९ (महिला), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-10-27 12551/078-79 2079-10-27 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५२/०७८-७९(खुला), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२७ 13505/078-79 २०७९/१०/२७ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०५/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनयरिङ सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/26 14870/078-79 2079/10/26 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७०/०७८-७९(खुला) इञ्जि.सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक स्याम्पलर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/26 14868/078-79 2079/10/26 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६८-१४८६९/०७८-७९(खुला/समावेशी) इञ्जि.सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्‍त्री पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९-१०-२६ 16360/078-79 २०७९-१०-२६ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३६०-१६३६४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(प्रा.), अमिन पदको सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२६ 10661/078-79 २०७९/१०/२६ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको विज्ञापन नं. १०६६१/०७८-७९ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२६ 10660/078-79 २०७९/१०/२६ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको विज्ञापन नं. १०६५८-१०६६०/०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२६ 10660/078-79 २०७९/१०/२६ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको विज्ञापन नं. १०६६०/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२६ 10659/078-79 २०७९/१०/२६ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको विज्ञापन नं. १०६५९/०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२६ 10658/078-79 २०७९/१०/२६ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको विज्ञापन नं. १०६५८/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।१०।२६ 15825/078-79 २०७९।१०।२६ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको वि.नं. १५८२५-१५८२८/०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२६ 14458/078-79 २०७९/१०/२६ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय दाङको विज्ञापन नं. १४४५८-१४४५९/०७८-७९ (खुला,महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/10/26 13926/078-79 2079/10/26 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९२६-१३९२७/०७८-७९ (खुला तथा अपाङ्ग), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/26 13923/078-79 2079/10/26 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९२३-१३९२५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, नायब मौसम विज्ञान सहायक पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।१०।२६ 12075/078-79 २०७९।१०।२६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०७५-१२०७७।०७८-७९ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको एकमुष्ट उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।१०।२६ 12077/078-79 २०७९।१०।२६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०७७।०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।१०।२६ 12076/078-79 २०७९।१०।२६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०७६।०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।१०।२६ 12075/078-79 २०७९।१०।२६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०७५।०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।१०।२६ 12073/078-79 २०७९।१०।२६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०७३-१२०७४।०७८-७९ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, केमेष्ट्री समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव प्राविधिक सहायक पदको एकमुष्ट उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/१०/२६ 11425/078-79 २०७९/१०/२६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४२५-११४२६/०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९/१०/२६ 11424/078-79 २०७९/१०/२६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४२४/०७८-७९(आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९।१०।२६ 12074/078-79 २०७९।१०।२६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०७४।०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, केमेष्ट्री समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।१०।२६ 12073/078-79 २०७९।१०।२६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०७३।०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, केमेष्ट्री समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।१०।२६ 12070/078-79 २०७९।१०।२६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०७०।०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।१०।२६ 12068/078-79 २०७९।१०।२६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०६८।०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), प्लम्बर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/10/26 12984/078-79 2079/10/26 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९८४-१२९८७/०७८-७९ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/१०/२६ 13502/078-79 २०७९/१०/२६ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०२-१३५०३/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), गणक पदको एकमुष्‍ठ योग्याताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२६ 13503/078-79 २०७९/१०/२६ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०३/०७८-७९ (दलित), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), गणक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२६ 13502/078-79 २०७९/१०/२६ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०२/०७८-७९ (खुला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), गणक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२६ 13501/078-79 २०७९/१०/२६ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १३५०१/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), गणक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-10-26 10136/078-79 2079-10-26 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10136/078-79,(खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079/10/25 14866/078-79 2079/10/25 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६६/०७८-७९ (खुला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), गणक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२५ 10655/078-79 २०७९/१०/२५ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको विज्ञापन नं. १०६५५-१०६५६/०७८-७९ (खुला, महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२५ 10656/078-79 २०७९/१०/२५ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको विज्ञापन नं. १०६५६/०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदमा उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२५ 10655/078-79 २०७९/१०/२५ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको विज्ञापन नं. १०६५५/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदमा उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२५ 11422/078-79 २०७९/१०/२५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४२२-११४२३/०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदमा सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९-१०-२५ 16351/078-79 २०७९-१०-२५ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३५१-१६३५२/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी.), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समुह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, गणक पदको खुला,दलित उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/25 17166/079-80 2079/10/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६६/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी/लेप्रोलोजी/भेनरल डिजिजेज समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/25 17164/079-80 2079/10/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६४/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२५ 14456/078-79 २०७९/१०/२५ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं १४४५६/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/10/25 12980/078-79 2079/10/25 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९८०/०७८-७९ ‍(महिला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, नायव जलविज्ञान सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/10/25 12978/078-79 2079/10/25 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९७८-१२९७९/०७८-७९ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/10/25 13918/078-79 2079/10/25 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३९१८/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समुह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, गणक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/२५ 14403/076-77 २०७९/१०/२५ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १४४०३।०७६-७७ (खुला), न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), तामेलदार पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079-10-25 12507/076-77 2079-10-25 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं १२५०७/०७६-७७(दलित), प्रशासन सेवा, समान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-10-25 10133/078-79 2079-10-25 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10133/078-79 (खुला), इञ्जि. मेटेरियोलोजी, नायब मौसम विज्ञान सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९/१०/२४ 11418/078-79 २०७९/१०/२४ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४१८/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदमा उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९/१०/२४ 12982/078-79 २०७९/१०/२४ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको विज्ञापन नं. १२९८२/०७८-७९ ‍(खुला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/24 17163/079-80 2079/10/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17163/079-80, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी उप समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट सर्जिकल ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/24 17160/079-80 2079/10/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17160/079-80,नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह,एघारौं तह, प्नमुख कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/23 16695/077-78 2079/10/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६९५।०७७-७८ (खुला), १६६९६।०७७-७८ (महिला), १६६९७।०७७-७८ (आ.ज.), १६६९८।०७७-७८ (मधेशी), १६६९९।०७७-७८ (दलित), १६७००।०७७-७८ (अपाङ्ग) र १६७०१।०७७-७८ (पि.क्षे.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजस्व समूह र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी शंसोधित सूचना । - Download PDF
2079/10/23 16695/077-78 2079/10/23 - योग्यताक्रम सूचीमा समावेश गरिएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/22 16695/077-78 2079/10/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६९५।०७७-७८ (खुला), १६६९६।०७७-७८ (महिला), १६६९७।०७७-७८ (आ.ज.), १६६९८।०७७-७८ (मधेशी), १६६९९।०७७-७८ (दलित), १६७००।०७७-७८ (अपाङ्ग) र १६७०१।०७७-७८ (पि.क्षे.), नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजस्व समूह र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।१०।१८ 12027/077-78 २०७९।१०।१८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०२७।०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), असिष्टेण्ट केमिष्ट पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079-10-16 10002/077-78 2079-10-16 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002/077-78 (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079/10/16 13045/073-74 2079/10/16 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १३०४५/०७३-७४ (आ.ज.), मिति २०७४।१०।१२ को सूचनाबाट नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, एनेस्थेसिया उपसमूह, पाँचौ तह, एनेस्थेटिक सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।१०।१३ 13809/076-77 २०७९।१०।१३ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०९/०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/12 17294/078-79 2079/10/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17294/078-79 (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको बेकल्पिक सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/06 16694/076-77 2079/10/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16694/076-77 (खुला), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बैकल्पिक सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/04 17327/078-79 2079/10/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17327/078-79, नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/१०/०४ 15408/077-78 २०७९/१०/०४ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०८/०७७-७८(खुला), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।१०।०४ 12008/076-77 २०७९।१०।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२००८।०७६-७७ (मधेशी), ईञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-ईञ्‍जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/10/03 10/078-79 2079/10/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर २५४८।०६८-६९ (महिला), २५४९।०६८-६९ (आ.ज.), २५५०।०६८-६९ (मधेशी) र २५५२।०६८-६९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक पदमा मिति २०६९।०५।०६ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF
2079/10/03 10/078-79 2079/10/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर २५१६।०६८-६९ (महिला), २५१७।०६८-६९ (आ.ज.), २५१८।०६८-६९ (मधेशी) र २५२१।०६८-६९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदमा मिति २०६९।०४।१२ र १४ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF
2079/10/03 10/078-79 2079/10/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १०६१।०६६-६७ (आ.ज.), १०६१।०६६-६७ (मधेशी) र १०६२।०६६-६७ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदमा मिति २०६७।०५।१८ र २० मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF
2079/09/29 17254/079-80 2079/09/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर २४६५।०६८-६९ (महिला), २४६६।०६८-६९ (आ.ज.), २४६७।०६८-६९(मधेशी), २४६८।०६८-६९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदमा मिति २०६९।०३।१८ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९।०९।२६ 13802/077-78 २०७९।०९।२६ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०२/२०७७-७८ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-09-21 10010/076-77 2079-09-21 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10010/076-77(खुला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९/०९/१८ 11312/076-77 २०७९/०९/१८ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३१२/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९/०९/१८ 11310/076-77 २०७९/०९/१८ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३१०/०७६-७७ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९।०९।१८ 12036/077-78 २०७९।०९।१८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०३६।०७७-७८ (खुला), विविध सेवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/०९/१७ 13044/073-74 २०७९/०९/१७ - साविकको लोक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं.१३०४४-१३०४७/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समुह, एनेस्थेसिया उपसमूह, पाँचौं तह, एनेस्थेटिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी संशोधित सूचना । - Download PDF
२०७९।०९।१७ 11006/077-78 २०७९।०९।१७ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. ११००६/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक),सहायक कम्प्यूटरअपरेटर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/9/14 12860/076-77 2079/9/14 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६०/०७६-७७ (खुला) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079-09-14 10011/076-77 2079-09-14 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10011/076-77 (महिला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९।०९।१३ 15710/076-77 २०७९।०९।१३ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि. नं. १५७१०।०७६-७७ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-09-12 10011/076-77 2079-09-12 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10011/076-77 (महिला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९।०९।१२ 15712/076-77 २०७९।०९।१२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि. नं. १५७१२।०७६-७७ (आ.ज.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदकोवैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/9/12 12860/076-77 2079/9/12 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६०/०७६-७७ (खुला) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, सह लेखापाल पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०९।०७ 12068/077-78 २०७९।०९।०७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०६८।०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, पाँचौं तह, फिजियोथेरापी सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०९।०५ 15823/077-78 २०७९।०९।०५ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि. नं. १५८२३।०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्रि पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-09-05 10010/076-77 2079-09-05 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10010/076-77(खुला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079-09-04 10010/076-77 2079-09-04 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10010/076-77(खुला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079-09-03 10126/077-78 2079-09-03 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10126/077-78 (आ.ज.), विविध सेवा, कम्प्यूटर अपरेटर पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९/०९/०३ 11913/076-77 २०७९/०९/०३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१३।०७६-७७ (मधेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), डिठ्ठा/तामेलदार पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/०८/२८ 11313/076-77 २०७९/०८/२८ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३१२/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९/०८/२८ 11311/076-77 २०७९/०८/२८ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३११/०७६-७७ (महिला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९/०८/२८ 11310/076-77 २०७९/०८/२८ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३१०/०७६-७७ (खुला), नेपाल न्याय/प्रशासन सेवा, न्याय/सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2079-08-28 12503/076-77 2079-08-28 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं १२५०३/०७६-७७(खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सह-लेखापाल पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०८।२७ 11916/076-77 २०७९।०८।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१६।०७६-७७ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), तामेलदार पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०८।२७ 11911/076-77 २०७९।०८।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९११।०७६-७७ (महिला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), तामेलदार पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०८।२७ 11910/076-77 २०७९।०८।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१०।०७६-७७ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), डिठ्ठा पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०८।२७ 13809/076-77 २०७९।०८।२७ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०९/०७६-७७ (खुला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/08/26 11311/076-77 2079/08/26 - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३११/०७६-७७ (महिला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९/०८/२५ 10603/076-77 २०७९/०८/२५ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं 10603/076-77(खुला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना । - Download PDF
2079-08-23 10010/076-77 2079-08-23 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10010/076-77(खुला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079/08/23 17351/078-79 2079/08/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17351/078-79(खुला), नेपाल स्वास्थ्य, ज.हे.स., आठौै तह, मेडिकल अधिकृत पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/8/21 12985/077-78 2079/8/21 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालय, पोखराको वि.नं. १२९८५/०७७-७८ (खुला) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल ईञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०८।२० 12005/076-77 २०७९।०८।२० - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२००५।०७६-७७ (खुला), ईञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-ईञ्‍जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।८।२० 12862/076-77 २०७९।८।२० - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको विज्ञापन नम्बर १२८६२/०७६-७७ (आ.ज.) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०८।२० 15713/076-77 २०७९।०८।२० - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि. नं. १५७१३।०७६-७७ (मधेशी), न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०८।२० 10953/076-77 २०७९।०८।२० - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५३/०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०८।१८ 12069/077-78 २०७९।०८।१८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०६९।०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, पाँचौं तह, फार्मेसी सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/०८/१८ 14405/076-77 २०७९/०८/१८ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १४४०५।०७६-७७ (आ.ज.), न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), तामेलदार पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/०८/१८ 14403/076-77 २०७९/०८/१८ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १४४०३।०७६-७७ (खुला), न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), डिठ्ठा पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०८।१६ 12005/076-77 २०७९।०८।१६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२००५।०७६-७७ (खुला), ईञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-ईञ्‍जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079-08-16 10010/076-77 2079-08-16 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10010/076-77(खुला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079-08-16 10011/076-77 2079-08-16 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10011/076-77(महिला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९।०८।१५ 11912/076-77 २०७९।०८।१५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१२।०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/08/14 14759/076-77 2079/08/14 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५९/०७६-७७, नेपाल प्रशासन सेवा , सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०८।१४ 11910/076-77 २०७९।०८।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१०।०७६-७७ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/०८/१४ 14403/076-77 २०७९/०८/१४ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १४४०३।०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), सह-लेखापाल पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०८।१२ 11902/077-78 २०७९।०८।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२।०७७-७८ (खुला), न्याय सेवा, कानून समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०८।११ 15713/076-77 २०७९।०८।११ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि. नं. १५७१३।०७६-७७ (मधेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०८।११ 15710/076-77 २०७९।०८।११ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि. नं. १५७१०।०७६-७७ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-08-09 10002/077-78 2079-08-09 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10005/077-78, प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079-08-09 10002/077-78 2079-08-09 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10005/077-78, प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी लेखापाल पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079-08-09 10002/077-78 2079-08-09 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10006/077-78, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079-08-09 10002/077-78 2079-08-09 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10007/077-78, न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९-०८-०९ 16306/076-77 २०७९-०८-०९ - लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर,कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३०६/०७६-७७ (मधेसी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.),खरिदार वा सो सरह पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०८।०८ 15710/076-77 २०७९।०८।०८ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि. नं. १५७१०।०७६-७७ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सहलेखापाल पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०८।०७ 15714/076-77 २०७९।०८।०७ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15714/076-77,खरिदार वा सो सरह पदको सिफरिस - Download PDF
२०७९-०८-०७ 16304/076-77 २०७९-०८-०७ - लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर,कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३०४ /०७६-७७ (महिला) संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.),खरिदार वा सो सरह पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/08/06 11441/077-78 2079/08/06 - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४४१/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) नायब प्राविधिक सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९।०८।०४ 11902/077-78 २०७९।०८।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२ -११९०८।०७७-७८(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश एवम् एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०८।०४ 11902/077-78 २०७९।०८।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२ -११९०८।०७७-७८(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह र लेखापरीक्षण सेवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश एवम् एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०८।०४ 11902/077-78 २०७९।०८।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२ -११९०८।०७७-७८(खुला तथा समावेशी), प्रशासन/संघीय संसद् सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश एवम् एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०८।०४ 11902/077-78 २०७९।०८।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२ र ११९०५।०७७-७८(खुला र मधेशी), परराष्ट्र सेवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश एवम् एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०८।०४ 11902/077-78 २०७९।०८।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२-११९०७।०७७-७८(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, विभिन्न समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश एवम् एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/7/29 12860/076-77 2079/7/29 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६०/०७६-७७ (खुला) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/०७/२५ 12852/077-78 २०७९/०७/२५ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको वि.नं. १२८५२-१२८५८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०७/२५ 12852/077-78 २०७९/०७/२५ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको वि.नं. १२८५२-१२८५८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०७/२५ 12852/077-78 २०७९/०७/२५ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको वि.नं. १२८५२-१२८५८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०७/२५ 12852/077-78 २०७९/०७/२५ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको वि.नं. १२८५२-१२८५८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०७/२४ 11302/077-78 २०७९/०७/२४ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७७-७८(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नासु वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९/०७/२४ 11302/077-78 २०७९/०७/२४ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७७-७८(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), लेखापाल पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९/०७/२४ 11302/077-78 २०७९/०७/२४ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७७-७८(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नासु वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९/०७/२४ 11302/077-78 २०७९/०७/२४ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७७-७८(खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नासु वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९।०७।२४ 13811/076-77 २०७९।०७।२४ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८११/२०७६-७७ (आ.ज), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०७/२४ 13453/076-77 २०७९/०७/२४ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५३/०७६-७७ (खुला), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF
२०७९।०७।२४ 13802/077-78 २०७९।०७।२४ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०२-१३८०५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०७।२४ 13802/077-78 २०७९।०७।२४ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०२-१३८०७/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०७।२४ 13802/077-78 २०७९।०७।२४ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०२-१३८०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०७।२४ 13802/077-78 २०७९।०७।२४ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०२-१३८०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय र सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०७।२३ 15702/077-78 २०७९।०७।२३ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०७।२३ 15702/077-78 २०७९।०७।२३ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०७।२३ 15702/077-78 २०७९।०७।२३ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०७।२३ 15702/077-78 २०७९।०७।२३ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/21 14752/077-78 2079/07/21 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४७५२-१४७५६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/07/21 14752/077-78 2079/07/21 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४७५२/०७७-७८ (खुला) नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/07/21 14752/077-78 2079/07/21 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४७५२-१४७५६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/07/21 14753/077-78 2079/07/21 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४७५२-१४७५५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०७।२० 12043/077-78 २०७९।०७।२० - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. १२०४३/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), महिला विकास निरीक्षक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०७।०४ 11902/076-77 २०७९।०७।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९०२/०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुव्वा वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/03 17389/078-79 2079/07/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३८९/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोथेरापी उपसमूह, सातौं तह, रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/03 17383/078-79 2079/07/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३८३/०७८-७९ (आ.प्र.), १७३८४/०७८-७९ (खुला), १७३८५/०७८-७९ (महिला), १७३८६/०७८-७९ (आ.ज.) र १७३८७/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, सातौं तह, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/03 17376/078-79 2079/07/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३७६/०७८-७९ (आ.प्र.), १७३७७/०७८-७९ (खुला), १७३७८/०७८-७९ (महिला) र १७३७९/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/03 17254/078-79 2079/07/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५४/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, नवौं तह, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/03 17376/078-79 2079/07/03 - दरखास्त फाराम, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता रद्द गरी योग्यताक्रम सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/02 17382/078-79 2079/07/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३८२/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस् समूह, सातौं तह, मेडिकल रेकर्डर अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/02 17380/078-79 2079/07/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३८०/०७८-७९ (खुला) र १७३८१/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/02 14759/076-77 2079/07/02 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५९/०७६-७७, नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, डिठ्ठा पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०७/०२ 11431/077-78 २०७९/०७/०२ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं ११४३१/०७७-७८, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफरिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2079/07/01 17374/078-79 2079/07/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३७४/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/01 17383/078-79 2079/07/01 - दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/31 17367/078-79 2079/06/31 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३६७/०७८-७९ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिङ समूह, सातौं तह, कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/31 17369/078-79 2079/06/31 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६९/०७८-७९ (खुला), १७३७०/०७८-७९ (महिला), १७३७१/०७८-७९ (आ.ज.) र १७३७२/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/31 17361/078-79 2079/06/31 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६२/०७८-७९ (खुला), १७३६३/०७८-७९ (महिला), १७३६४/०७८-७९ (आ.ज.), १७३६५/०७८-७९ (मधेशी) र १७३६६/०७८-७९ (दलित), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, सातौं तह, नर्सिङ अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/31 17363/078-79 2079/06/31 - दरखास्त फाराम, लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सूचना - Download PDF
2079/06/27 17358/078-79 2079/06/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५८/०७८-७९ (खुला) र विज्ञापन नं. १७३६०/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, बायोमेडिकल इञ्‍जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं तह, बायोमेडिकल इञ्‍जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/27 17357/078-79 2079/06/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५७/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेन्टिष्ट्री समूह, आठौं तह, डेन्टल पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/27 17351/078-79 2079/06/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५१/०७८-७९ (खुला), १७३५२/०७८-७९ (महिला), १७३५३/०७८-७९ (आ.ज.), १७३५४/०७८-७९ (मधेशी), १७३५५/०७८-७९ (दलित) र १७३५६/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।२४ 12019/077-78 २०७९।०६।२४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. १२०१९/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), सिनियर मेकानिक्स पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।२४ 11902/076-77 २०७९।०६।२४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९०२/०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सा.प्र.समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुव्वा वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९-०६-२४ 16353/077-78 २०७९-०६-२४ - लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर,कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३५३ /०७७-७८ (खुला) नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्रा.), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/१४ 11310/076-77 २०७९/०६/१४ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३१०-११३१६/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणालीअन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९।०६।१४ 11910/076-77 २०७९।०६।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९१०-११९१६/०७६-७७ (खुला, समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१४ 11916/076-77 २०७९।०६।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९१६/०७६-७७ (पि.क्षे.), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१४ 11915/076-77 २०७९।०६।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९१५/०७६-७७ (अपाड्ग), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१४ 11914/076-77 २०७९।०६।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९१४/०७६-७७ (दलित), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१४ 11913/076-77 २०७९।०६।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९१३/०७६-७७ (मधेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१४ 11912/076-77 २०७९।०६।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९१२/०७६-७७ (आ.ज.), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१४ 11911/076-77 २०७९।०६।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९११/०७६-७७ (महिला), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१४ 11910/076-77 २०७९।०६।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९१०/०७६-७७ (खुला), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 15710/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७१०-१५७१५/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 15715/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७१५/०७६-७७ (पि.क्षे.), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 15714/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७१४/०७६-७७ (दलित), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 15713/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७१३/०७६-७७ (मधेसी), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 15712/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७१२/०७६-७७ (आ.ज.), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 15711/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७११/०७६-७७ (महिला), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 15710/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७१०/०७६-७७ (खुला), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 12113/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११३-१२११७/०७७-७८ (खुला , समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।१२ 12117/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११७/०७७-७८ (दलित), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।१२ 12116/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११६/०७७-७८ (मधेसी), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।१२ 12115/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११५/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।१२ 12114/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११४/०७७-७८ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।१२ 12113/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११३/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।१२ 12112/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११२/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश नभएको सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/06/12 17350/078-79 2079/06/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५०/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/12 17348/078-79 2079/06/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४८/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/12 17345/078-79 2079/06/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४५/०७८-७९ (खुला), १७३४६/०७८-७९ (महिला) र १७३४७/०७८-७९ (आ.ज.), संघीय संसद सेवा, सूचना प्रविधि समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर प्रोगामर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/12 17327/078-79 2079/06/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२७/०७८-७९ (खुला), १७३२८/०७८-७९ (महिला), १७३२९/०७८-७९ (आ.ज.), १७३३०/०७८-७९ (मधेशी), १७३३१/०७८-७९ (दलित) र १७३३२/०७८-७९ (अपांग), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 10603/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं. १०६०३-१०६०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 10607/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं. १०६०७/०७६-७७ (अपाङ्ग), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 10606/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं. १०६०६/०७६-७७ (मधेशी), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 10605/075-76 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं. १०६०५/०७६-७७ (आ.ज.), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 10604/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं. १०६०४/०७६-७७ (महिला), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 10603/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं. १०६०३/०७६-७७ (खुला), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/6/12 12860/076-77 2079/6/12 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८६०-१२८६६/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।१२ 10953/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५३-१०९५९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 10959/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५९/०७६-७७ (पि.क्षे.), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 10958/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५८/०७६-७७ (अपाङ्ग), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 10957/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५७/०७६-७७ (दलित), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 10956/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५६/०७६-७७ (मधेशी), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 10955/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५५/०७६-७७ (आ.ज.), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 10954/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५४/०७६-७७ (महिला), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१२ 10953/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५३/०७६-७७ (खुला), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।११ 15709/076-77 २०७९।०६।११ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धि सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।११ 11909/076-77 २०७९।०६।११ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९००/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), सहलेखापाल पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।११ 11909/076-77 २०७९।०६।११ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९००/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।११ 11909/076-77 २०७९।०६।११ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९००/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), डिठ्ठा/तामेलदार पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।११ 12036/076-77 २०७९।०६।११ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०३६/०७६-७६ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो.तथा गु.नि. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/06/11 17349/078-79 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४९/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/11 17344/078-79 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४४/०७८-७९ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/11 17341/078-79 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४१/०७८-७९ (खुला) र १७३४२/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, कला समूह, छविकला उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, छविकार पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/11 17340/078-79 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४०/०७८-७९ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, कला समूह, छविकला उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, रिपोग्राफर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५९-१४७६४/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७६४/०७६-७७ (पि.क्षे.), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७६३/०७६-७७ (दलित), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७६२/०७६-७७ (मधेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७६१/०७६-७७ (आ.ज.), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७६०/०७६-७७ (महिला), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७५९/०७६-७७ (खुला), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/११ 14403/076-77 २०७९/०६/११ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४०३-१४४०७/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/१० 10602/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं १०६०२/०७६-७७ (आ.प्र) नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय,(अप्राविधिक), सहलेखापाल पदको सिफारिस सम्बन्धि सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/१० 10602/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं १०६०२/०७६-७७ (आ.प्र) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय,(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धि सूचना । - Download PDF
२०७९-०६-१० 16303/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०३-१६३०९/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९-०६-१० 16309/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०९/०७६-७७(पि.क्षे.), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९-०६-१० 16308/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०८/०७६-७७(अपाङ्ग), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९-०६-१० 16307/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०७/०७६-७७(दलित), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९-०६-१० 16306/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०६/०७६-७७(मधेसी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९-०६-१० 16305/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०५/०७६-७७(आ.ज.), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९-०६-१० 16304/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०४/०७६-७७(महिला), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९-०६-१० 16303/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०३/०७६-७७(खुला), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१० 15709/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धि सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/१० 15357/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं.१५३५३ -१५३५७/०७६-७७(खुला/समावेशी), एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्र सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/१० 15357/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५७/०७६-७७(पि.क्षे.), एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/१० 15356/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५६/०७६-७७(मधेशी), एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/१० 15354/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५४/०७६-७७(महिला), एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/१० 15353/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५३/०७६-७७(खुला), एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१० 13914/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९१४/०७६-७७ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-06-10 10010/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10010-10016/076-77,विभिन्न सेवा समूह खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079-06-10 12503/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको १२५०३-१२५०७/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-06-10 12503/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५०७/०७६-७७ (दलित), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-06-10 12503/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५०६/०७६-७७ (मधेशी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-06-10 12503/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५०५/०७६-७७ (आ.ज.), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-06-10 12503/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५०४/०७६-७७ (महिला), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-06-10 12503/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५०३/०७६-७७ (खुला), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१० 13808/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०९-१३८१३/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१० 13814/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८१४/०७६-७७ (अपाङ्ग), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१० 13813/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८१३/०७६-७७ (दलित), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१० 13812/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८१२/०७६-७७ (मधेसी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१० 13811/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८११/०७६-७७ (आ.ज.), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१० 13811/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८१०/०७६-७७ (महिला), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।१० 13809/077-78 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०९/०७६-७७ (खुला), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/०९ 13453/076-77 २०७९/०६/०९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५३-१३४५७/०७६-७७ (खुला/समावेसी), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/०९ 13457/076-77 २०७९/०६/०९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५७/०७६-७७ (दलित), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/०९ 13456/076-77 २०७९/०६/०९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५६/०७६-७७ (मधेसी), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९/०६/०९ 13455/076-77 २०७९/०६/०९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५५/०७६-७७ (आ.ज.), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/०९ 13454/076-77 २०७९/०६/०९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५४/०७६-७७ (महिला), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९/०६/०९ 13453/076-77 २०७९/०६/०९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५३/०७६-७७ (खुला), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।०९ 15709/076-77 २०७९।०६।०९ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धि सूचना । - Download PDF
2079-06-09 12502/076-77 2079-06-09 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५०२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रसाशन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), सह-लेखापाल पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।०९ 12099/077-78 २०७९।०६।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९९-१२१००/०७७-७८ (खुला , समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।०९ 12100/077-78 २०७९।०६।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१००/०७७-७८ (मधेसी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/06/09 17336/078-79 2079/06/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३६/०७८-७९ (खुला), १७३३७/०७८-७९ (महिला), १७३३८/०७८-७९ (आ.ज.) र १७३३९/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/09 17333/078-79 2079/06/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३३/०७८-७९ (खुला), १७३३४/०७८-७९ (महिला) र १७३३५/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, वातावरण निरीक्षक पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।०९ 12099/077-78 २०७९।०६।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९९/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।०९ 12098/077-78 २०७९।०६।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९८/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश नभएको सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।०९ 10953/076-77 २०७९।०६।०९ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९५२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/6/8 12960/077-78 2079/6/8 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२९६०/०७७-७८ (खुला) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल ईञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, सर्भेक्षक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।०८ 12081/077-78 २०७९।०६।०८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८१/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स.उपसमूह,रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), स्टोर मेकानिक्स पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।०८ 12077/077-78 २०७९।०६।०८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०७७-१२०८०/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स.उपसमूह,रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।०८ 12080/077-78 २०७९।०६।०८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८०/०७७-७८ (दलित), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स.उपसमूह,रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।०८ 12077/077-78 २०७९।०६।०८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०७७/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स.उपसमूह,रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।०७ 12095/077-78 २०७९।०६।०७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९५-१२०९६/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, केमेष्ट्री, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव प्राविधिक सहायक/ल्याव असिष्टेण्ट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।०७ 12096/077-78 २०७९।०६।०७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९६/०७७-७८ (दलित), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, केमेष्ट्री, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव प्राविधिक सहायक/ल्याव असिष्टेण्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।०७ 12095/077-78 २०७९।०६।०७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९५/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, केमेष्ट्री, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव प्राविधिक सहायक/ल्याव असिष्टेण्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/०६/०६ 14402/076-77 २०७९/०६/०६ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४०२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन .सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), सह-लेखापाल पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/०६/०६ 14402/076-77 २०७९/०६/०६ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४०२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन .सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/6/6 12859/076-77 2079/6/6 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सह-लेखापाल पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/6/6 12859/076-77 2079/6/6 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५९/०७६-७७ ‍(आ.प्र.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/०६/०६ 14402/076-77 २०७९/०६/०६ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४०२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय. सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/6/6 12859/076-77 2079/6/6 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५९/०७६-७७ ‍(आ.प्र.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/06/06 17325/078-79 2079/06/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२५/०७८-७९ (खुला) र १७३२६/०७८-७९ (दलित), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/06 17322/078-79 2079/06/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२२/०७८-७९ (खुला), १७३२३/०७८-७९ (महिला), १७३२४/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक वैज्ञानिक अधिकृत पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/06 17320/078-79 2079/06/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२०/०७८-७९ (खुला) र १७३२१/०७८-७९ (अपांग), नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/06 17317/078-79 2079/06/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१७/०७८-७९ (खुला), १७३१८/०७८-७९ (महिला) र १७३१९/०७८-७९ (दलित), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।०५ 12094/077-78 २०७९।०६।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९४/०७७-७८ (पि.क्षे.), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।०५ 12093/077-78 २०७९।०६।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९३/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/०६/०५ 11309/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. ११३०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन. सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/०६/०५ 11309/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. ११३०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन. सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/०६/०५ 11309/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. ११३०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय. सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/०६/०५ 13452/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५२/०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/०५ 13452/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५२/०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/०५ 13452/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५२/०७६-७७ (आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।०५ 13905/076-77 २०७९।०६।०५ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९०५/०७६-७७ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सर्भेक्षक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/०५ 16302/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३०२/०७६-७७ ‍(आ.प्र), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।०५ 12091/077-78 २०७९।०६।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९१-१२०९४/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।०५ 12092/077-78 २०७९।०६।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९२/०७७-७८ (महिला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।०५ 12091/077-78 २०७९।०६।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९१/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/06/05 14758/076-77 2079/06/05 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५८/०७६-७७(आ.प्र.) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/05 14759/076-77 2079/06/05 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५८/०७६-७७(आ.प्र.) नेपाल न्याय सेवा, न्याय समुह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), डिठ्ठा पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/०४ 15410/077-78 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४१०-१५४११/०७७-७८(खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह (प्रा.) अ.हे.व. पदको एकमुष्ट योग्यताक्र सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/०४ 15411/077-78 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४११/०७७-७८(महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह (प्रा.) अ.हे.व. पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/०४ 15410/077-78 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४१०/०७७-७८(खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह (प्रा.) अ.हे.व. पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/०४ 15352/076-77 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५२/०७६-७७(आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/6/4 13004/077-78 2079/6/4 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १३००४-१३००६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/6/4 13003/077-78 2079/6/4 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १३००३/०७७-७८ (आ.प्र.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/०६/०४ 14473/077-78 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४७३/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०६।०४ 13808/076-77 २०७९।०६।०४ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०८/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह तथा नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-06-04 10009/076-77 2079-06-04 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10009/076-77(आ.प्र.),प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079-06-04 10009/076-77 2079-06-04 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10009/076-77(आ.प्र.),न्याय सेवा, खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९/०६/०४ 16302/076-77 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३०२/०७६-७७ ‍(आ.प्र), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/०६/०४ 16302/076-77 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३०२/०७६-७७ ‍(आ.प्र), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/06/04 17312/078-79 2079/06/04 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१२/०७८-७९ (खुला), १७३१३/०७८-७९ (महिला), १७३१४/०७८-७९ (आ.ज.), १७३१५/०७८-७९ (मधेशी) र १७३१६/०७८-७९ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०६।०२ 13927/077-78 २०७९।०६।०२ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन.नं. १३९२७/०७७-७८ (महिला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), गणक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/02 17307/078-79 2079/06/02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०७/०७८-७९ (खुला), १७३०८/०७८-७९ (महिला), १७३०९/०७८-७९ (आ.ज.), १७३१०/०७८-७९ (मधेशी) र १७३११/०७८-७९ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक अधिकृत पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-06-02 12567/077-78 2079-06-02 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको १२५६७-१२५६८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) , नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-06-02 12567/077-78 2079-06-02 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६८/०७७-७८ (महिला), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-06-02 12565/077-78 2079-06-02 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६७/०७७-७८ (खुला), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-06-02 12567/077-78 2079-06-02 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६६/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/02 13512/077-78 2079/06/02 - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५१२/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सहायक चौथो तह (प्राविधिक), अ.हे.व. पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/१ 12983/077-78 २०७९/०६/१ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको विज्ञापन नं. १२९८३-१२९८४/०७७-७८‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/०१ 12982/077-78 २०७९/०६/०१ - लोक सेवा आयोग,पोखरा कार्यालय, पोखराको विज्ञापन नं. १२९८२/०७७-७८ (आ.प्र.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल ईञ्जी सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/०१ 15402/077-78 २०७९/०६/०१ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०२-१५४०३/०७७-७८(खुला/समावेशी) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) गणक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/०१ 15403/077-78 २०७९/०६/०१ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०३/०७७-७८(आ.ज.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) गणक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/०१ 15402/077-78 २०७९/०६/०१ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०२/०७७-७८(खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) गणक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०६/०१ 15401/077-78 २०७९/०६/०१ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०१/०७७-७८(आ.प्र.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) गणक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-06-01 12565/077-78 2079-06-01 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६५/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो तथा गु.नि समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०५।३१ 12088/077-78 २०७९।०५।३१ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८८-१२०८९/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०५।३१ 12089/077-78 २०७९।०५।३१ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८९/०७७-७८ (दलित), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०५।३१ 12088/077-78 २०७९।०५।३१ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८८/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/०५/३० 11425/077-78 २०७९/०५/३० - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. ११४२५-११४२९/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको सिफारिस एवम् एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९/०५/३० 14458/077-78 २०७९/०५/३० - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४५८-१४४५९/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको सिफारिस एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079-05-30 10136/077-78 2079-05-30 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10136/077-78(खुला), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, हाइड्रोलोजी समूह, नायब जल विज्ञान सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
२०७९।०५।३० 12074/077-78 २०७९।०५।३० - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०७४/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब जलविज्ञान सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079.05.30 17305/078-79 2079.05.30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०५/०७८-७९ (आ.ज.) र १७३०६/०७८-७९ (अपांग), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कृषि अर्थ विज्ञ पदमा मिति २०७९।०५।३० मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2079.05.30 17306/078-79 2079.05.30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०६/०७८-७९(अपाङ्ग), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कृषि अर्थ विज्ञ पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2079.05.30 17305/078-79 2079.05.30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०५/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कृषि अर्थ विज्ञ पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF
२०७९/०५/२९ 14466/077-78 २०७९/०५/२९ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४६६-१४४७०/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको सिफारिस एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079.05.29 17303/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०३/०७८-७९ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९/०५/२९ 14465/077-78 २०७९/०५/२९ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४६५/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079.05.29 17302/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०२/०७८-७९ (खुला), १७३०३/०७८-७९ (महिला) र १७३०४/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदमा मिति २०७९।०५।२९ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17304/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०४/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17302/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०२/०७८-७९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17301/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०१/०७८-७९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मत्स्य विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17294/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२९४/०७८-७९ (खुला), १७२९५/०७८-७९ (महिला), १७२९६/०७८-७९ (आ.ज.), १७२९७/०७८-७९ (मधेशी), १७२९८/०७८-७९ (दलित) र १७३००/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदमा मिति २०७९।०५।२९ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17300/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३००/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृतपदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17298/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९८/०७८-७९ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17297/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९७/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17296/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९६/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17295/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९५/०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17294/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९४/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०५।२९ 12103/077-78 २०७९।०५।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०३-१२१०६/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०५।२९ 12106/077-78 २०७९।०५।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०६/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०५।२९ 12105/077-78 २०७९।०५।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०५/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०५।२९ 12104/077-78 २०७९।०५।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०४/०७७-७८ (महिला), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०५।२९ 12103/077-78 २०७९।०५।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०३/०७७-७८ (खुला), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०५।२९ 12102/077-78 २०७९।०५।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०२/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/05/28 17292/078-79 2079/05/28 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९२/०७८-७९ (खुला) र १७२९३/०७८-७९ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, जियोलोजिष्ट पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/28 17293/078-79 2079/05/28 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९३/०७८-७९ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, जियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/28 17292/078-79 2079/05/28 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९२/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, जियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०५।२८ 12110/077-78 २०७९।०५।२८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११०-१२१११/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), बुक बाइन्डर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०५।२८ 12111/077-78 २०७९।०५।२८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१११/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), बुक बाइन्डर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०५।२८ 12110/077-78 २०७९।०५।२८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११०/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षाा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), बुक बाइन्डर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०५।२८ 12109/077-78 २०७९।०५।२८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०९/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षाा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), बुक बाइन्डर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।३।७ 13007/077-78 २०७९।३।७ - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १३००७/०७७-७८ (खुला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।५।२७ 12998/077-78 २०७९।५।२७ - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९९८-१३००२/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/27 17290/078-79 2079/05/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९०/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेटेरियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/27 17285/078-79 2079/05/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८५/०७८-७९ (खुला) र १७२८६/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इले. एण्ड टेलिकम. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर पदमा मिति २०७९।०५।२७ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/27 17286/078-79 2079/05/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८६/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इले. एण्ड टेलिकम समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/27 17285/078-79 2079/05/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८५/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इले. एण्ड टेलिकम समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०५।२७ 12084/077-78 २०७९।०५।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८४/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/05/26 17293/077-78 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९३/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17284/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८४/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17283/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८३/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17276/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२७६/०७८-७९ (खुला), १७२७७/०७८-७९ (महिला), १७२७८/०७८-७९ (आ.ज.), १७२७९/०७८-७९ (मधेशी), १७२८१/०७८-७९ (अपांग) र १७२८२/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदमा मिति २०७९।०५।२६ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17282/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८२।०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17281/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८१।०७८-७९ (अपांग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17279/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७९।०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17278/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७८।०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17277/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७७।०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17276/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७६।०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०५।२५ 12107/077-78 २०७९।०५।२५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०७-१२१०८/०७७-७८ (खुला,समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०५।२५ 12108/077-78 २०७९।०५।२५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०८/०७७-७८ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०५।२५ 12107/077-78 २०७९।०५।२५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०७/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/5/22 13010/077-78 2079/5/22 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १३०१०/०७७-७८ (महिला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०५।२३ 12101/077-78 २०७९।०५।२३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०१/०७७-७८ (महिला), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
२०७९।०५।२३ 12097/077-78 २०७९।०५।२३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९७/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/05/23 13008/077-78 2079/05/23 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १३००८-१३००९/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079-05-22 11442/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं 11442/077-78(खुला), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी(प्राविधिक), विविध सेवा सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2079-05-22 10162/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10162/077-78,अ.हे.व. पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079-05-22 10161/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10161/077-78(मधेसी) नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF
2079-05-22 10160/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10160/077-78(आ.प्र.) नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना