सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
२०७९।१०।१३ 13809/076-77 २०७९।१०।१३ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०९/०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2023-01-27 17:52:50
2079/10/12 17294/078-79 2079/10/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17294/078-79 (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको बेकल्पिक सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2023-01-26 21:02:28
2079/10/06 16694/076-77 2079/10/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16694/076-77 (खुला), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बैकल्पिक सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2023-01-20 19:32:40
2079/10/04 17327/078-79 2079/10/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17327/078-79, नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2023-01-18 21:24:09
२०७९/१०/०४ 15408/077-78 २०७९/१०/०४ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०८/०७७-७८(खुला), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2023-01-18 21:12:36
२०७९।१०।०४ 12008/076-77 २०७९।१०।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२००८।०७६-७७ (मधेशी), ईञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-ईञ्‍जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2023-01-18 19:51:50
2079/10/03 10/078-79 2079/10/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर २५४८।०६८-६९ (महिला), २५४९।०६८-६९ (आ.ज.), २५५०।०६८-६९ (मधेशी) र २५५२।०६८-६९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक पदमा मिति २०६९।०५।०६ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2023-01-17 22:08:54
2079/10/03 10/078-79 2079/10/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर २५१६।०६८-६९ (महिला), २५१७।०६८-६९ (आ.ज.), २५१८।०६८-६९ (मधेशी) र २५२१।०६८-६९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदमा मिति २०६९।०४।१२ र १४ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2023-01-17 22:07:22
2079/10/03 10/078-79 2079/10/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १०६१।०६६-६७ (आ.ज.), १०६१।०६६-६७ (मधेशी) र १०६२।०६६-६७ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदमा मिति २०६७।०५।१८ र २० मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2023-01-17 22:05:59
2079/09/29 17254/079-80 2079/09/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर २४६५।०६८-६९ (महिला), २४६६।०६८-६९ (आ.ज.), २४६७।०६८-६९(मधेशी), २४६८।०६८-६९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदमा मिति २०६९।०३।१८ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2023-01-13 23:25:47
२०७९।०९।२६ 13802/077-78 २०७९।०९।२६ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०२/२०७७-७८ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2023-01-10 19:42:44
2079-09-21 10010/076-77 2079-09-21 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10010/076-77(खुला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-05 19:47:11
२०७९/०९/१८ 11312/076-77 २०७९/०९/१८ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३१२/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2023-01-03 01:55:58
२०७९/०९/१८ 11310/076-77 २०७९/०९/१८ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३१०/०७६-७७ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2023-01-03 01:45:40
२०७९।०९।१८ 12036/077-78 २०७९।०९।१८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०३६।०७७-७८ (खुला), विविध सेवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2023-01-02 20:31:09
२०७९/०९/१७ 13044/073-74 २०७९/०९/१७ - साविकको लोक सेवा आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं.१३०४४-१३०४७/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समुह, एनेस्थेसिया उपसमूह, पाँचौं तह, एनेस्थेटिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी संशोधित सूचना । - Download PDF 2023-01-01 23:17:18
२०७९।०९।१७ 11006/077-78 २०७९।०९।१७ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. ११००६/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक),सहायक कम्प्यूटरअपरेटर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2023-01-01 19:16:22
2079/9/14 12860/076-77 2079/9/14 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६०/०७६-७७ (खुला) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-12-29 21:15:37
2079-09-14 10011/076-77 2079-09-14 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10011/076-77 (महिला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-12-29 20:23:11
२०७९।०९।१३ 15710/076-77 २०७९।०९।१३ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि. नं. १५७१०।०७६-७७ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-12-29 01:54:50
2079-09-12 10011/076-77 2079-09-12 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10011/076-77 (महिला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-12-27 20:12:54
२०७९।०९।१२ 15712/076-77 २०७९।०९।१२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि. नं. १५७१२।०७६-७७ (आ.ज.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदकोवैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-12-27 19:28:58
2079/9/12 12860/076-77 2079/9/12 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६०/०७६-७७ (खुला) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, सह लेखापाल पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-12-27 19:22:42
२०७९।०९।०७ 12068/077-78 २०७९।०९।०७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०६८।०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, पाँचौं तह, फिजियोथेरापी सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-12-22 17:23:41
२०७९।०९।०५ 15823/077-78 २०७९।०९।०५ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि. नं. १५८२३।०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्रि पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-12-21 17:57:24
2079-09-05 10010/076-77 2079-09-05 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10010/076-77(खुला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-12-20 18:57:57
2079-09-04 10010/076-77 2079-09-04 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10010/076-77(खुला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-12-20 01:21:01
2079-09-03 10126/077-78 2079-09-03 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10126/077-78 (आ.ज.), विविध सेवा, कम्प्यूटर अपरेटर पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-12-18 20:47:39
२०७९/०९/०३ 11913/076-77 २०७९/०९/०३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१३।०७६-७७ (मधेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), डिठ्ठा/तामेलदार पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-12-18 18:33:13
२०७९/०८/२८ 11313/076-77 २०७९/०८/२८ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३१२/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-12-15 02:34:27
२०७९/०८/२८ 11311/076-77 २०७९/०८/२८ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३११/०७६-७७ (महिला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-12-15 02:30:50
२०७९/०८/२८ 11310/076-77 २०७९/०८/२८ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३१०/०७६-७७ (खुला), नेपाल न्याय/प्रशासन सेवा, न्याय/सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-12-15 02:23:03
2079-08-28 12503/076-77 2079-08-28 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं १२५०३/०७६-७७(खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सह-लेखापाल पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-12-14 13:21:43
२०७९।०८।२७ 11916/076-77 २०७९।०८।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१६।०७६-७७ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), तामेलदार पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-12-13 19:05:42
२०७९।०८।२७ 11911/076-77 २०७९।०८।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९११।०७६-७७ (महिला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), तामेलदार पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-12-13 19:03:05
२०७९।०८।२७ 11910/076-77 २०७९।०८।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१०।०७६-७७ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), डिठ्ठा पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-12-13 18:59:38
२०७९।०८।२७ 13809/076-77 २०७९।०८।२७ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०९/०७६-७७ (खुला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-12-13 18:55:57
2079/08/26 11311/076-77 2079/08/26 - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३११/०७६-७७ (महिला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-12-13 03:03:36
२०७९/०८/२५ 10603/076-77 २०७९/०८/२५ - लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं 10603/076-77(खुला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-12-12 03:56:54
2079-08-23 10010/076-77 2079-08-23 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10010/076-77(खुला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-12-09 18:08:25
2079/08/23 17351/078-79 2079/08/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17351/078-79(खुला), नेपाल स्वास्थ्य, ज.हे.स., आठौै तह, मेडिकल अधिकृत पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-12-09 17:48:34
2079/8/21 12985/077-78 2079/8/21 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालय, पोखराको वि.नं. १२९८५/०७७-७८ (खुला) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल ईञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-12-08 01:26:59
२०७९।०८।२० 12005/076-77 २०७९।०८।२० - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२००५।०७६-७७ (खुला), ईञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-ईञ्‍जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-12-07 00:22:25
२०७९।८।२० 12862/076-77 २०७९।८।२० - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको विज्ञापन नम्बर १२८६२/०७६-७७ (आ.ज.) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-12-06 21:56:50
२०७९।०८।२० 15713/076-77 २०७९।०८।२० - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि. नं. १५७१३।०७६-७७ (मधेशी), न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-12-06 21:27:35
२०७९।०८।२० 10953/076-77 २०७९।०८।२० - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५३/०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-12-06 18:04:12
२०७९।०८।१८ 12069/077-78 २०७९।०८।१८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०६९।०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, पाँचौं तह, फार्मेसी सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-12-05 00:12:44
२०७९/०८/१८ 14405/076-77 २०७९/०८/१८ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १४४०५।०७६-७७ (आ.ज.), न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), तामेलदार पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-12-04 23:25:52
२०७९/०८/१८ 14403/076-77 २०७९/०८/१८ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १४४०३।०७६-७७ (खुला), न्याय सेवा, न्याय समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), डिठ्ठा पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-12-04 23:22:15
२०७९।०८।१६ 12005/076-77 २०७९।०८।१६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२००५।०७६-७७ (खुला), ईञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-ईञ्‍जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-12-02 23:03:13
2079-08-16 10010/076-77 2079-08-16 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10010/076-77(खुला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-12-02 19:29:39
2079-08-16 10011/076-77 2079-08-16 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10011/076-77(महिला), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-12-02 19:24:52
२०७९।०८।१५ 11912/076-77 २०७९।०८।१५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१२।०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकील समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-12-02 01:32:59
2079/08/14 14759/076-77 2079/08/14 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५९/०७६-७७, नेपाल प्रशासन सेवा , सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-12-01 17:23:52
२०७९।०८।१४ 11910/076-77 २०७९।०८।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१०।०७६-७७ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-12-01 00:08:15
२०७९/०८/१४ 14403/076-77 २०७९/०८/१४ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १४४०३।०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), सह-लेखापाल पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-11-30 21:57:16
२०७९।०८।१२ 11902/077-78 २०७९।०८।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२।०७७-७८ (खुला), न्याय सेवा, कानून समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-11-28 23:30:37
२०७९।०८।११ 15713/076-77 २०७९।०८।११ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि. नं. १५७१३।०७६-७७ (मधेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-27 22:00:52
२०७९।०८।११ 15710/076-77 २०७९।०८।११ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि. नं. १५७१०।०७६-७७ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-27 21:59:00
2079-08-09 10002/077-78 2079-08-09 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10005/077-78, प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-11-25 21:50:00
2079-08-09 10002/077-78 2079-08-09 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10005/077-78, प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी लेखापाल पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-11-25 21:42:33
2079-08-09 10002/077-78 2079-08-09 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10006/077-78, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-11-25 21:39:45
2079-08-09 10002/077-78 2079-08-09 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10002-10007/077-78, न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी नायव सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-11-25 21:36:55
२०७९-०८-०९ 16306/076-77 २०७९-०८-०९ - लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर,कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३०६/०७६-७७ (मधेसी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.),खरिदार वा सो सरह पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-25 18:19:54
२०७९।०८।०८ 15710/076-77 २०७९।०८।०८ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीको वि. नं. १५७१०।०७६-७७ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सहलेखापाल पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-24 21:21:03
२०७९।०८।०७ 15714/076-77 २०७९।०८।०७ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15714/076-77,खरिदार वा सो सरह पदको सिफरिस - Download PDF 2022-11-23 22:57:32
२०७९-०८-०७ 16304/076-77 २०७९-०८-०७ - लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर,कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३०४ /०७६-७७ (महिला) संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.),खरिदार वा सो सरह पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-23 21:33:39
2079/08/06 11441/077-78 2079/08/06 - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४४१/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) नायब प्राविधिक सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-11-23 01:32:04
२०७९।०८।०४ 11902/077-78 २०७९।०८।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२ -११९०८।०७७-७८(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश एवम् एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-20 20:53:54
२०७९।०८।०४ 11902/077-78 २०७९।०८।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२ -११९०८।०७७-७८(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह र लेखापरीक्षण सेवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश एवम् एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-20 20:51:38
२०७९।०८।०४ 11902/077-78 २०७९।०८।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२ -११९०८।०७७-७८(खुला तथा समावेशी), प्रशासन/संघीय संसद् सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश एवम् एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-20 20:48:38
२०७९।०८।०४ 11902/077-78 २०७९।०८।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२ र ११९०५।०७७-७८(खुला र मधेशी), परराष्ट्र सेवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश एवम् एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-20 20:46:15
२०७९।०८।०४ 11902/077-78 २०७९।०८।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०२-११९०७।०७७-७८(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, विभिन्न समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश एवम् एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-20 20:43:10
2079/7/29 12860/076-77 2079/7/29 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६०/०७६-७७ (खुला) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-11-15 18:14:35
२०७९/०७/२५ 12852/077-78 २०७९/०७/२५ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको वि.नं. १२८५२-१२८५८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-12 01:47:53
२०७९/०७/२५ 12852/077-78 २०७९/०७/२५ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको वि.नं. १२८५२-१२८५८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-12 01:46:34
२०७९/०७/२५ 12852/077-78 २०७९/०७/२५ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको वि.नं. १२८५२-१२८५८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-12 01:44:53
२०७९/०७/२५ 12852/077-78 २०७९/०७/२५ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको वि.नं. १२८५२-१२८५८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-12 01:42:50
२०७९/०७/२४ 11302/077-78 २०७९/०७/२४ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७७-७८(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नासु वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-11-11 03:23:19
२०७९/०७/२४ 11302/077-78 २०७९/०७/२४ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७७-७८(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), लेखापाल पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-11-11 03:21:10
२०७९/०७/२४ 11302/077-78 २०७९/०७/२४ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७७-७८(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नासु वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-11-11 03:17:45
२०७९/०७/२४ 11302/077-78 २०७९/०७/२४ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३०२-११३०८/०७७-७८(खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नासु वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-11-11 03:12:58
२०७९।०७।२४ 13811/076-77 २०७९।०७।२४ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८११/२०७६-७७ (आ.ज), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-11 00:25:04
२०७९/०७/२४ 13453/076-77 २०७९/०७/२४ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५३/०७६-७७ (खुला), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-11-10 22:41:01
२०७९।०७।२४ 13802/077-78 २०७९।०७।२४ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०२-१३८०५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्‍व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-10 18:51:19
२०७९।०७।२४ 13802/077-78 २०७९।०७।२४ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०२-१३८०७/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-10 18:49:55
२०७९।०७।२४ 13802/077-78 २०७९।०७।२४ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०२-१३८०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-10 18:48:11
२०७९।०७।२४ 13802/077-78 २०७९।०७।२४ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०२-१३८०८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल न्याय सेवा, न्याय र सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-10 18:46:36
२०७९।०७।२३ 15702/077-78 २०७९।०७।२३ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-10 04:05:41
२०७९।०७।२३ 15702/077-78 २०७९।०७।२३ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-10 04:03:09
२०७९।०७।२३ 15702/077-78 २०७९।०७।२३ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-10 04:01:47
२०७९।०७।२३ 15702/077-78 २०७९।०७।२३ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०२-१५७०६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-10 03:59:15
2079/07/21 14752/077-78 2079/07/21 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४७५२-१४७५६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-11-07 23:49:59
2079/07/21 14752/077-78 2079/07/21 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४७५२/०७७-७८ (खुला) नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-11-07 23:43:18
2079/07/21 14752/077-78 2079/07/21 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४७५२-१४७५६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-11-07 23:33:01
2079/07/21 14753/077-78 2079/07/21 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४७५२-१४७५५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-11-07 23:25:56
२०७९।०७।२० 12043/077-78 २०७९।०७।२० - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. १२०४३/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), महिला विकास निरीक्षक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-11-06 16:44:47
२०७९।०७।०४ 11902/076-77 २०७९।०७।०४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९०२/०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुव्वा वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-21 21:13:04
2079/07/03 17389/078-79 2079/07/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३८९/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोथेरापी उपसमूह, सातौं तह, रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-21 00:22:06
2079/07/03 17383/078-79 2079/07/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३८३/०७८-७९ (आ.प्र.), १७३८४/०७८-७९ (खुला), १७३८५/०७८-७९ (महिला), १७३८६/०७८-७९ (आ.ज.) र १७३८७/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, सातौं तह, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-21 00:21:41
2079/07/03 17376/078-79 2079/07/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३७६/०७८-७९ (आ.प्र.), १७३७७/०७८-७९ (खुला), १७३७८/०७८-७९ (महिला) र १७३७९/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-21 00:21:14
2079/07/03 17254/078-79 2079/07/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५४/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, नवौं तह, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-21 00:20:22
2079/07/03 17376/078-79 2079/07/03 - दरखास्त फाराम, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता रद्द गरी योग्यताक्रम सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-21 00:19:47
2079/07/02 17382/078-79 2079/07/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३८२/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस् समूह, सातौं तह, मेडिकल रेकर्डर अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-20 00:30:08
2079/07/02 17380/078-79 2079/07/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३८०/०७८-७९ (खुला) र १७३८१/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-20 00:29:37
2079/07/02 14759/076-77 2079/07/02 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५९/०७६-७७, नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, डिठ्ठा पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-19 21:14:27
२०७९/०७/०२ 11431/077-78 २०७९/०७/०२ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं ११४३१/०७७-७८, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफरिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-10-19 21:09:31
2079/07/01 17374/078-79 2079/07/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३७४/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-18 22:43:27
2079/07/01 17383/078-79 2079/07/01 - दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-18 22:35:26
2079/06/31 17367/078-79 2079/06/31 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३६७/०७८-७९ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिङ समूह, सातौं तह, कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-18 04:40:51
2079/06/31 17369/078-79 2079/06/31 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६९/०७८-७९ (खुला), १७३७०/०७८-७९ (महिला), १७३७१/०७८-७९ (आ.ज.) र १७३७२/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-18 03:39:30
2079/06/31 17361/078-79 2079/06/31 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६२/०७८-७९ (खुला), १७३६३/०७८-७९ (महिला), १७३६४/०७८-७९ (आ.ज.), १७३६५/०७८-७९ (मधेशी) र १७३६६/०७८-७९ (दलित), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, सातौं तह, नर्सिङ अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-18 03:38:09
2079/06/31 17363/078-79 2079/06/31 - दरखास्त फाराम, लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सूचना - Download PDF 2022-10-18 03:37:13
2079/06/27 17358/078-79 2079/06/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५८/०७८-७९ (खुला) र विज्ञापन नं. १७३६०/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, बायोमेडिकल इञ्‍जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं तह, बायोमेडिकल इञ्‍जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-14 02:31:04
2079/06/27 17357/078-79 2079/06/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५७/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेन्टिष्ट्री समूह, आठौं तह, डेन्टल पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-14 02:29:52
2079/06/27 17351/078-79 2079/06/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५१/०७८-७९ (खुला), १७३५२/०७८-७९ (महिला), १७३५३/०७८-७९ (आ.ज.), १७३५४/०७८-७९ (मधेशी), १७३५५/०७८-७९ (दलित) र १७३५६/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-14 02:29:23
२०७९।०६।२४ 12019/077-78 २०७९।०६।२४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको वि.नं. १२०१९/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), सिनियर मेकानिक्स पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-10-11 02:06:52
२०७९।०६।२४ 11902/076-77 २०७९।०६।२४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९०२/०७६-७७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सा.प्र.समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुव्वा वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-11 01:59:39
२०७९-०६-२४ 16353/077-78 २०७९-०६-२४ - लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर,कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३५३ /०७७-७८ (खुला) नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्रा.), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-10 20:36:51
२०७९/०६/१४ 11310/076-77 २०७९/०६/१४ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११३१०-११३१६/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणालीअन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-10-01 03:54:34
२०७९।०६।१४ 11910/076-77 २०७९।०६।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९१०-११९१६/०७६-७७ (खुला, समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-01 02:26:48
२०७९।०६।१४ 11916/076-77 २०७९।०६।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९१६/०७६-७७ (पि.क्षे.), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-01 02:24:56
२०७९।०६।१४ 11915/076-77 २०७९।०६।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९१५/०७६-७७ (अपाड्ग), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-01 02:23:31
२०७९।०६।१४ 11914/076-77 २०७९।०६।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९१४/०७६-७७ (दलित), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-01 02:21:36
२०७९।०६।१४ 11913/076-77 २०७९।०६।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९१३/०७६-७७ (मधेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-01 02:19:49
२०७९।०६।१४ 11912/076-77 २०७९।०६।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९१२/०७६-७७ (आ.ज.), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-01 02:17:42
२०७९।०६।१४ 11911/076-77 २०७९।०६।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९११/०७६-७७ (महिला), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-01 02:16:28
२०७९।०६।१४ 11910/076-77 २०७९।०६।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको बिज्ञापन नं. ११९१०/०७६-७७ (खुला), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-10-01 02:15:08
२०७९।०६।१२ 15710/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७१०-१५७१५/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-29 16:03:37
२०७९।०६।१२ 15715/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७१५/०७६-७७ (पि.क्षे.), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-29 16:02:03
२०७९।०६।१२ 15714/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७१४/०७६-७७ (दलित), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-29 16:00:27
२०७९।०६।१२ 15713/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७१३/०७६-७७ (मधेसी), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-29 15:58:50
२०७९।०६।१२ 15712/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७१२/०७६-७७ (आ.ज.), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-29 15:57:56
२०७९।०६।१२ 15711/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७११/०७६-७७ (महिला), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-29 15:56:17
२०७९।०६।१२ 15710/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७१०/०७६-७७ (खुला), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-29 15:53:34
२०७९।०६।१२ 12113/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११३-१२११७/०७७-७८ (खुला , समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-29 04:09:21
२०७९।०६।१२ 12117/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११७/०७७-७८ (दलित), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-29 04:06:25
२०७९।०६।१२ 12116/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११६/०७७-७८ (मधेसी), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-29 04:04:33
२०७९।०६।१२ 12115/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११५/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-29 04:02:06
२०७९।०६।१२ 12114/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११४/०७७-७८ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-29 04:00:21
२०७९।०६।१२ 12113/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११३/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-29 03:57:52
२०७९।०६।१२ 12112/077-78 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११२/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश नभएको सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-29 02:53:31
2079/06/12 17350/078-79 2079/06/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५०/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-29 00:18:59
2079/06/12 17348/078-79 2079/06/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४८/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-29 00:18:36
2079/06/12 17345/078-79 2079/06/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४५/०७८-७९ (खुला), १७३४६/०७८-७९ (महिला) र १७३४७/०७८-७९ (आ.ज.), संघीय संसद सेवा, सूचना प्रविधि समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर प्रोगामर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-29 00:18:05
2079/06/12 17327/078-79 2079/06/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२७/०७८-७९ (खुला), १७३२८/०७८-७९ (महिला), १७३२९/०७८-७९ (आ.ज.), १७३३०/०७८-७९ (मधेशी), १७३३१/०७८-७९ (दलित) र १७३३२/०७८-७९ (अपांग), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-29 00:17:08
२०७९।०६।१२ 10603/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं. १०६०३-१०६०७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 21:20:42
२०७९।०६।१२ 10607/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं. १०६०७/०७६-७७ (अपाङ्ग), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 21:18:28
२०७९।०६।१२ 10606/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं. १०६०६/०७६-७७ (मधेशी), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 21:16:49
२०७९।०६।१२ 10605/075-76 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं. १०६०५/०७६-७७ (आ.ज.), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 21:15:14
२०७९।०६।१२ 10604/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं. १०६०४/०७६-७७ (महिला), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 21:05:38
२०७९।०६।१२ 10603/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं. १०६०३/०७६-७७ (खुला), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 21:04:05
2079/6/12 12860/076-77 2079/6/12 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८६०-१२८६६/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-28 18:19:46
२०७९।०६।१२ 10953/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५३-१०९५९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 11:03:34
२०७९।०६।१२ 10959/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५९/०७६-७७ (पि.क्षे.), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 11:00:27
२०७९।०६।१२ 10958/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५८/०७६-७७ (अपाङ्ग), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 10:58:37
२०७९।०६।१२ 10957/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५७/०७६-७७ (दलित), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 10:57:01
२०७९।०६।१२ 10956/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५६/०७६-७७ (मधेशी), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 10:55:36
२०७९।०६।१२ 10955/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५५/०७६-७७ (आ.ज.), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 10:53:25
२०७९।०६।१२ 10954/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५४/०७६-७७ (महिला), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 10:51:12
२०७९।०६।१२ 10953/076-77 २०७९।०६।१२ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. १०९५३/०७६-७७ (खुला), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 10:48:12
२०७९।०६।११ 15709/076-77 २०७९।०६।११ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धि सूचना । - Download PDF 2022-09-28 03:08:52
२०७९।०६।११ 11909/076-77 २०७९।०६।११ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९००/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), सहलेखापाल पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-28 01:55:04
२०७९।०६।११ 11909/076-77 २०७९।०६।११ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९००/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-28 01:50:53
२०७९।०६।११ 11909/076-77 २०७९।०६।११ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९००/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), डिठ्ठा/तामेलदार पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-28 01:49:09
२०७९।०६।११ 12036/076-77 २०७९।०६।११ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०३६/०७६-७६ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो.तथा गु.नि. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-28 01:41:42
2079/06/11 17349/078-79 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४९/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 00:59:04
2079/06/11 17344/078-79 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४४/०७८-७९ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 00:58:42
2079/06/11 17341/078-79 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४१/०७८-७९ (खुला) र १७३४२/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, कला समूह, छविकला उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, छविकार पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 00:58:14
2079/06/11 17340/078-79 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४०/०७८-७९ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, कला समूह, छविकला उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, रिपोग्राफर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-28 00:57:40
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५९-१४७६४/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 16:06:54
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७६४/०७६-७७ (पि.क्षे.), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 16:04:14
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७६३/०७६-७७ (दलित), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 16:02:50
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७६२/०७६-७७ (मधेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 16:00:53
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७६१/०७६-७७ (आ.ज.), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 15:58:38
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७६०/०७६-७७ (महिला), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 15:56:25
2079/06/11 14759/076-77 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं. १४७५९/०७६-७७ (खुला), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 15:53:54
२०७९/०६/११ 14403/076-77 २०७९/०६/११ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४०३-१४४०७/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 13:19:26
२०७९/०६/१० 10602/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं १०६०२/०७६-७७ (आ.प्र) नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय,(अप्राविधिक), सहलेखापाल पदको सिफारिस सम्बन्धि सूचना । - Download PDF 2022-09-27 04:03:46
२०७९/०६/१० 10602/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालय, इलामको बिज्ञापन नं १०६०२/०७६-७७ (आ.प्र) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय,(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धि सूचना । - Download PDF 2022-09-27 04:02:22
२०७९-०६-१० 16303/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०३-१६३०९/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 03:13:04
२०७९-०६-१० 16309/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०९/०७६-७७(पि.क्षे.), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 03:09:38
२०७९-०६-१० 16308/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०८/०७६-७७(अपाङ्ग), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 03:08:27
२०७९-०६-१० 16307/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०७/०७६-७७(दलित), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 03:06:51
२०७९-०६-१० 16306/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०६/०७६-७७(मधेसी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 03:04:37
२०७९-०६-१० 16305/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०५/०७६-७७(आ.ज.), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 03:02:35
२०७९-०६-१० 16304/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०४/०७६-७७(महिला), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 03:00:06
२०७९-०६-१० 16303/076-77 २०७९-०६-१० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर,कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३०३/०७६-७७(खुला), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-27 02:57:33
२०७९।०६।१० 15709/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धि सूचना । - Download PDF 2022-09-27 02:56:46
२०७९/०६/१० 15357/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं.१५३५३ -१५३५७/०७६-७७(खुला/समावेशी), एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्र सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 23:34:33
२०७९/०६/१० 15357/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५७/०७६-७७(पि.क्षे.), एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 23:31:58
२०७९/०६/१० 15356/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५६/०७६-७७(मधेशी), एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 23:28:02
२०७९/०६/१० 15354/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५४/०७६-७७(महिला), एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 23:26:21
२०७९/०६/१० 15353/076-77 २०७९/०६/१० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५३/०७६-७७(खुला), एकिकृत तथा संयुक्त सेवा/समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 23:24:28
२०७९।०६।१० 13914/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९१४/०७६-७७ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 21:10:10
2079-06-10 10010/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10010-10016/076-77,विभिन्न सेवा समूह खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-26 19:12:37
2079-06-10 12503/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको १२५०३-१२५०७/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 17:22:33
2079-06-10 12503/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५०७/०७६-७७ (दलित), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 17:21:53
2079-06-10 12503/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५०६/०७६-७७ (मधेशी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 17:21:14
2079-06-10 12503/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५०५/०७६-७७ (आ.ज.), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 17:20:31
2079-06-10 12503/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५०४/०७६-७७ (महिला), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 17:19:45
2079-06-10 12503/076-77 2079-06-10 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५०३/०७६-७७ (खुला), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 17:18:56
२०७९।०६।१० 13808/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०९-१३८१३/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 13:43:13
२०७९।०६।१० 13814/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८१४/०७६-७७ (अपाङ्ग), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 13:42:08
२०७९।०६।१० 13813/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८१३/०७६-७७ (दलित), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 13:41:03
२०७९।०६।१० 13812/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८१२/०७६-७७ (मधेसी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 13:39:27
२०७९।०६।१० 13811/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८११/०७६-७७ (आ.ज.), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 13:38:00
२०७९।०६।१० 13811/076-77 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८१०/०७६-७७ (महिला), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 13:36:47
२०७९।०६।१० 13809/077-78 २०७९।०६।१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०९/०७६-७७ (खुला), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 13:35:08
२०७९/०६/०९ 13453/076-77 २०७९/०६/०९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५३-१३४५७/०७६-७७ (खुला/समावेसी), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 04:03:23
२०७९/०६/०९ 13457/076-77 २०७९/०६/०९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५७/०७६-७७ (दलित), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-26 04:02:41
२०७९/०६/०९ 13456/076-77 २०७९/०६/०९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५६/०७६-७७ (मधेसी), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-26 04:01:51
२०७९/०६/०९ 13455/076-77 २०७९/०६/०९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५५/०७६-७७ (आ.ज.), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-26 04:00:48
२०७९/०६/०९ 13454/076-77 २०७९/०६/०९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५४/०७६-७७ (महिला), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-26 03:59:57
२०७९/०६/०९ 13453/076-77 २०७९/०६/०९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५३/०७६-७७ (खुला), एकिकृत तथा संयुक्त प्रणाली, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-26 03:58:10
२०७९।०६।०९ 15709/076-77 २०७९।०६।०९ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/सरकारी वकील समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धि सूचना । - Download PDF 2022-09-26 03:08:31
2079-06-09 12502/076-77 2079-06-09 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५०२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रसाशन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), सह-लेखापाल पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 01:46:31
२०७९।०६।०९ 12099/077-78 २०७९।०६।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९९-१२१००/०७७-७८ (खुला , समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-26 01:01:41
२०७९।०६।०९ 12100/077-78 २०७९।०६।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१००/०७७-७८ (मधेसी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-26 00:58:02
2079/06/09 17336/078-79 2079/06/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३६/०७८-७९ (खुला), १७३३७/०७८-७९ (महिला), १७३३८/०७८-७९ (आ.ज.) र १७३३९/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 00:39:24
2079/06/09 17333/078-79 2079/06/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३३/०७८-७९ (खुला), १७३३४/०७८-७९ (महिला) र १७३३५/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, वातावरण निरीक्षक पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-26 00:38:48
२०७९।०६।०९ 12099/077-78 २०७९।०६।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९९/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-26 00:25:27
२०७९।०६।०९ 12098/077-78 २०७९।०६।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९८/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश नभएको सूचना। - Download PDF 2022-09-26 00:08:18
२०७९।०६।०९ 10953/076-77 २०७९।०६।०९ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं १०९५२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-25 14:32:38
2079/6/8 12960/077-78 2079/6/8 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२९६०/०७७-७८ (खुला) रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल ईञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, सर्भेक्षक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-25 03:25:54
२०७९।०६।०८ 12081/077-78 २०७९।०६।०८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८१/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स.उपसमूह,रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), स्टोर मेकानिक्स पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-24 22:35:03
२०७९।०६।०८ 12077/077-78 २०७९।०६।०८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०७७-१२०८०/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स.उपसमूह,रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-24 22:31:37
२०७९।०६।०८ 12080/077-78 २०७९।०६।०८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८०/०७७-७८ (दलित), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स.उपसमूह,रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-24 22:26:44
२०७९।०६।०८ 12077/077-78 २०७९।०६।०८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०७७/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स.उपसमूह,रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-24 22:22:51
२०७९।०६।०७ 12095/077-78 २०७९।०६।०७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९५-१२०९६/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, केमेष्ट्री, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव प्राविधिक सहायक/ल्याव असिष्टेण्ट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-23 23:38:43
२०७९।०६।०७ 12096/077-78 २०७९।०६।०७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९६/०७७-७८ (दलित), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, केमेष्ट्री, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव प्राविधिक सहायक/ल्याव असिष्टेण्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-23 23:34:57
२०७९।०६।०७ 12095/077-78 २०७९।०६।०७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९५/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, केमेष्ट्री, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव प्राविधिक सहायक/ल्याव असिष्टेण्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-23 23:32:11
२०७९/०६/०६ 14402/076-77 २०७९/०६/०६ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४०२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन .सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), सह-लेखापाल पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-23 03:34:32
२०७९/०६/०६ 14402/076-77 २०७९/०६/०६ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४०२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन .सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-23 03:31:39
2079/6/6 12859/076-77 2079/6/6 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सह-लेखापाल पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-23 03:31:10
2079/6/6 12859/076-77 2079/6/6 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५९/०७६-७७ ‍(आ.प्र.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-23 03:28:33
२०७९/०६/०६ 14402/076-77 २०७९/०६/०६ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४०२/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय. सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-23 03:27:44
2079/6/6 12859/076-77 2079/6/6 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५९/०७६-७७ ‍(आ.प्र.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-23 03:26:16
2079/06/06 17325/078-79 2079/06/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२५/०७८-७९ (खुला) र १७३२६/०७८-७९ (दलित), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-22 23:24:43
2079/06/06 17322/078-79 2079/06/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२२/०७८-७९ (खुला), १७३२३/०७८-७९ (महिला), १७३२४/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक वैज्ञानिक अधिकृत पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-22 23:24:08
2079/06/06 17320/078-79 2079/06/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२०/०७८-७९ (खुला) र १७३२१/०७८-७९ (अपांग), नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-22 23:23:30
2079/06/06 17317/078-79 2079/06/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१७/०७८-७९ (खुला), १७३१८/०७८-७९ (महिला) र १७३१९/०७८-७९ (दलित), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-22 23:22:38
२०७९।०६।०५ 12094/077-78 २०७९।०६।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९४/०७७-७८ (पि.क्षे.), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-22 21:21:13
२०७९।०६।०५ 12093/077-78 २०७९।०६।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९३/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-22 21:18:19
२०७९/०६/०५ 11309/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. ११३०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन. सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-22 16:03:43
२०७९/०६/०५ 11309/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. ११३०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन. सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-22 16:01:53
२०७९/०६/०५ 11309/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. ११३०९/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय. सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-22 15:58:43
२०७९/०६/०५ 13452/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५२/०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-22 12:20:10
२०७९/०६/०५ 13452/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५२/०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-22 12:18:53
२०७९/०६/०५ 13452/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३४५२/०७६-७७ (आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-22 12:17:22
२०७९।०६।०५ 13905/076-77 २०७९।०६।०५ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९०५/०७६-७७ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सर्भेक्षक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-22 12:16:41
२०७९/०६/०५ 16302/076-77 २०७९/०६/०५ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३०२/०७६-७७ ‍(आ.प्र), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-22 01:22:41
२०७९।०६।०५ 12091/077-78 २०७९।०६।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९१-१२०९४/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-22 00:23:21
२०७९।०६।०५ 12092/077-78 २०७९।०६।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९२/०७७-७८ (महिला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-22 00:15:46
२०७९।०६।०५ 12091/077-78 २०७९।०६।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९१/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-22 00:14:01
2079/06/05 14758/076-77 2079/06/05 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५८/०७६-७७(आ.प्र.) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-21 16:13:34
2079/06/05 14759/076-77 2079/06/05 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५८/०७६-७७(आ.प्र.) नेपाल न्याय सेवा, न्याय समुह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), डिठ्ठा पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-21 16:09:54
२०७९/०६/०४ 15410/077-78 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४१०-१५४११/०७७-७८(खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह (प्रा.) अ.हे.व. पदको एकमुष्ट योग्यताक्र सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-21 03:24:25
२०७९/०६/०४ 15411/077-78 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४११/०७७-७८(महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह (प्रा.) अ.हे.व. पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-21 03:21:51
२०७९/०६/०४ 15410/077-78 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४१०/०७७-७८(खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह (प्रा.) अ.हे.व. पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-21 03:20:21
२०७९/०६/०४ 15352/076-77 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५३५२/०७६-७७(आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-21 03:15:32
2079/6/4 13004/077-78 2079/6/4 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १३००४-१३००६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-21 02:57:51
2079/6/4 13003/077-78 2079/6/4 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १३००३/०७७-७८ (आ.प्र.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, नायब पशु सेवा प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-21 02:54:57
२०७९/०६/०४ 14473/077-78 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४७३/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-21 02:13:42
२०७९।०६।०४ 13808/076-77 २०७९।०६।०४ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३८०८/०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह तथा नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-21 01:18:23
2079-06-04 10009/076-77 2079-06-04 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10009/076-77(आ.प्र.),प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-21 01:15:54
2079-06-04 10009/076-77 2079-06-04 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10009/076-77(आ.प्र.),न्याय सेवा, खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-21 01:13:52
२०७९/०६/०४ 16302/076-77 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३०२/०७६-७७ ‍(आ.प्र), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-21 00:37:45
२०७९/०६/०४ 16302/076-77 २०७९/०६/०४ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३०२/०७६-७७ ‍(आ.प्र), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), खरिदार वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-21 00:34:20
2079/06/04 17312/078-79 2079/06/04 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१२/०७८-७९ (खुला), १७३१३/०७८-७९ (महिला), १७३१४/०७८-७९ (आ.ज.), १७३१५/०७८-७९ (मधेशी) र १७३१६/०७८-७९ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-20 22:16:09
२०७९।०६।०२ 13927/077-78 २०७९।०६।०२ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन.नं. १३९२७/०७७-७८ (महिला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), गणक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-19 03:28:22
2079/06/02 17307/078-79 2079/06/02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०७/०७८-७९ (खुला), १७३०८/०७८-७९ (महिला), १७३०९/०७८-७९ (आ.ज.), १७३१०/०७८-७९ (मधेशी) र १७३११/०७८-७९ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक अधिकृत पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-19 00:03:45
2079-06-02 12567/077-78 2079-06-02 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको १२५६७-१२५६८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) , नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 17:27:35
2079-06-02 12567/077-78 2079-06-02 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६८/०७७-७८ (महिला), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 17:26:53
2079-06-02 12565/077-78 2079-06-02 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६७/०७७-७८ (खुला), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 17:25:53
2079-06-02 12567/077-78 2079-06-02 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६६/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 17:21:52
2079/06/02 13512/077-78 2079/06/02 - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५१२/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सहायक चौथो तह (प्राविधिक), अ.हे.व. पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-18 15:40:31
२०७९/०६/१ 12983/077-78 २०७९/०६/१ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको विज्ञापन नं. १२९८३-१२९८४/०७७-७८‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 03:31:17
२०७९/०६/०१ 12982/077-78 २०७९/०६/०१ - लोक सेवा आयोग,पोखरा कार्यालय, पोखराको विज्ञापन नं. १२९८२/०७७-७८ (आ.प्र.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल ईञ्जी सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 03:27:34
२०७९/०६/०१ 15402/077-78 २०७९/०६/०१ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०२-१५४०३/०७७-७८(खुला/समावेशी) आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) गणक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 01:40:57
२०७९/०६/०१ 15403/077-78 २०७९/०६/०१ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०३/०७७-७८(आ.ज.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) गणक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 01:36:03
२०७९/०६/०१ 15402/077-78 २०७९/०६/०१ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०२/०७७-७८(खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) गणक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 01:33:42
२०७९/०६/०१ 15401/077-78 २०७९/०६/०१ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०१/०७७-७८(आ.प्र.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) गणक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-18 01:31:18
2079-06-01 12565/077-78 2079-06-01 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६५/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो तथा गु.नि समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-17 23:39:34
२०७९।०५।३१ 12088/077-78 २०७९।०५।३१ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८८-१२०८९/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-16 22:50:37
२०७९।०५।३१ 12089/077-78 २०७९।०५।३१ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८९/०७७-७८ (दलित), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-16 22:48:05
२०७९।०५।३१ 12088/077-78 २०७९।०५।३१ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८८/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-16 22:33:58
२०७९/०५/३० 11425/077-78 २०७९/०५/३० - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. ११४२५-११४२९/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको सिफारिस एवम् एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-16 02:55:40
२०७९/०५/३० 14458/077-78 २०७९/०५/३० - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४५८-१४४५९/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको सिफारिस एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-16 02:28:37
2079-05-30 10136/077-78 2079-05-30 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10136/077-78(खुला), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, हाइड्रोलोजी समूह, नायब जल विज्ञान सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-16 01:57:47
२०७९।०५।३० 12074/077-78 २०७९।०५।३० - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०७४/०७७-७८ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब जलविज्ञान सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-16 01:34:10
2079.05.30 17305/078-79 2079.05.30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०५/०७८-७९ (आ.ज.) र १७३०६/०७८-७९ (अपांग), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कृषि अर्थ विज्ञ पदमा मिति २०७९।०५।३० मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-09-15 22:24:57
2079.05.30 17306/078-79 2079.05.30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०६/०७८-७९(अपाङ्ग), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कृषि अर्थ विज्ञ पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-09-15 22:22:19
2079.05.30 17305/078-79 2079.05.30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०५/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कृषि अर्थ विज्ञ पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-09-15 22:21:06
२०७९/०५/२९ 14466/077-78 २०७९/०५/२९ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४६६-१४४७०/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको सिफारिस एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-15 03:54:26
2079.05.29 17303/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०३/०७८-७९ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:52:49
२०७९/०५/२९ 14465/077-78 २०७९/०५/२९ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४६५/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-15 03:48:40
2079.05.29 17302/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०२/०७८-७९ (खुला), १७३०३/०७८-७९ (महिला) र १७३०४/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदमा मिति २०७९।०५।२९ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:38:14
2079.05.29 17304/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०४/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:37:30
2079.05.29 17302/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०२/०७८-७९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:35:30
2079.05.29 17301/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०१/०७८-७९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मत्स्य विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:34:53
2079.05.29 17294/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२९४/०७८-७९ (खुला), १७२९५/०७८-७९ (महिला), १७२९६/०७८-७९ (आ.ज.), १७२९७/०७८-७९ (मधेशी), १७२९८/०७८-७९ (दलित) र १७३००/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदमा मिति २०७९।०५।२९ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:34:12
2079.05.29 17300/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३००/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृतपदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:33:34
2079.05.29 17298/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९८/०७८-७९ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:32:58
2079.05.29 17297/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९७/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:32:23
2079.05.29 17296/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९६/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:31:43
2079.05.29 17295/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९५/०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:31:05
2079.05.29 17294/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९४/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-15 03:30:23
२०७९।०५।२९ 12103/077-78 २०७९।०५।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०३-१२१०६/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-15 02:04:18
२०७९।०५।२९ 12106/077-78 २०७९।०५।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०६/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-15 02:01:58
२०७९।०५।२९ 12105/077-78 २०७९।०५।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०५/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-15 02:00:23
२०७९।०५।२९ 12104/077-78 २०७९।०५।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०४/०७७-७८ (महिला), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-15 01:58:33
२०७९।०५।२९ 12103/077-78 २०७९।०५।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०३/०७७-७८ (खुला), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-15 01:56:34
२०७९।०५।२९ 12102/077-78 २०७९।०५।२९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०२/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-15 01:53:56
2079/05/28 17292/078-79 2079/05/28 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९२/०७८-७९ (खुला) र १७२९३/०७८-७९ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, जियोलोजिष्ट पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-14 01:17:28
2079/05/28 17293/078-79 2079/05/28 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९३/०७८-७९ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, जियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-14 01:16:17
2079/05/28 17292/078-79 2079/05/28 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९२/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, जियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-14 01:15:33
२०७९।०५।२८ 12110/077-78 २०७९।०५।२८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११०-१२१११/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), बुक बाइन्डर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-14 01:07:30
२०७९।०५।२८ 12111/077-78 २०७९।०५।२८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१११/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), बुक बाइन्डर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-14 01:04:02
२०७९।०५।२८ 12110/077-78 २०७९।०५।२८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२११०/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षाा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), बुक बाइन्डर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-14 01:00:28
२०७९।०५।२८ 12109/077-78 २०७९।०५।२८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०९/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षाा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), बुक बाइन्डर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-14 00:56:33
२०७९।३।७ 13007/077-78 २०७९।३।७ - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १३००७/०७७-७८ (खुला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-13 03:13:17
२०७९।५।२७ 12998/077-78 २०७९।५।२७ - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९९८-१३००२/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-13 03:09:19
2079/05/27 17290/078-79 2079/05/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९०/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेटेरियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-13 00:39:30
2079/05/27 17285/078-79 2079/05/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८५/०७८-७९ (खुला) र १७२८६/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इले. एण्ड टेलिकम. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर पदमा मिति २०७९।०५।२७ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-13 00:39:07
2079/05/27 17286/078-79 2079/05/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८६/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इले. एण्ड टेलिकम समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-13 00:38:43
2079/05/27 17285/078-79 2079/05/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८५/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इले. एण्ड टेलिकम समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-13 00:38:12
२०७९।०५।२७ 12084/077-78 २०७९।०५।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८४/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-12 23:09:53
2079/05/26 17293/077-78 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९३/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 01:22:33
2079/05/26 17284/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८४/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 01:00:09
2079/05/26 17283/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८३/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 00:59:50
2079/05/26 17276/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२७६/०७८-७९ (खुला), १७२७७/०७८-७९ (महिला), १७२७८/०७८-७९ (आ.ज.), १७२७९/०७८-७९ (मधेशी), १७२८१/०७८-७९ (अपांग) र १७२८२/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदमा मिति २०७९।०५।२६ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 00:59:31
2079/05/26 17282/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८२।०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 00:59:06
2079/05/26 17281/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८१।०७८-७९ (अपांग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 00:58:46
2079/05/26 17279/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७९।०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 00:58:26
2079/05/26 17278/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७८।०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 00:58:04
2079/05/26 17277/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७७।०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 00:57:37
2079/05/26 17276/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७६।०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-12 00:57:18
२०७९।०५।२५ 12107/077-78 २०७९।०५।२५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०७-१२१०८/०७७-७८ (खुला,समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-10 22:48:04
२०७९।०५।२५ 12108/077-78 २०७९।०५।२५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०८/०७७-७८ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-10 22:44:27
२०७९।०५।२५ 12107/077-78 २०७९।०५।२५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०७/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-10 22:42:14
2079/5/22 13010/077-78 2079/5/22 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १३०१०/०७७-७८ (महिला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-09 03:54:02
२०७९।०५।२३ 12101/077-78 २०७९।०५।२३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२१०१/०७७-७८ (महिला), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-08 23:50:58
२०७९।०५।२३ 12097/077-78 २०७९।०५।२३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९७/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-08 23:47:25
2079/05/23 13008/077-78 2079/05/23 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १३००८-१३००९/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-08 23:37:13
2079-05-22 11442/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं 11442/077-78(खुला), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी(प्राविधिक), विविध सेवा सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-09-08 03:50:07
2079-05-22 10162/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10162/077-78,अ.हे.व. पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-08 01:56:48
2079-05-22 10161/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10161/077-78(मधेसी) नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-08 01:49:22
2079-05-22 10160/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10160/077-78(आ.प्र.) नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-08 01:35:18
2079-05-22 12554/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको १२५५२-१२५५५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) , नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-08 01:13:13
2079-05-22 12552/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५५/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-08 01:12:18
2079-05-22 12555/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५४/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-08 01:11:13
2079-05-22 12554/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५२/०७७-७८ (खुला) , नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-08 01:09:39
2079/05/22 17326/076-77 2079/05/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17326/076-77, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ अधिकृत, पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-07 21:50:13
2079-05-22 12570/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६९-१२५७०/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-07 12:34:59
2079-05-22 12570/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५७०/०७७-७८ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-07 12:32:19
2079-05-22 12569/077-78 2079-05-22 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६९/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-07 12:31:24
2079.05.21 11441/077-78 2079.05.21 - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं 11441/077-78(खुला), कृषि सेवा, खा. पो. गु.नि. समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी( प्राविधिक), नायब प्राविधिक सहायक पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-09-07 08:50:04
2079/05/21 11435/077-78 2079/05/21 - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको बिज्ञापन नं 11435-11440 /077-78,(खुला तथा समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी( प्राविधिक) अमिन पदको उम्मेदवार सिफरिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-09-07 08:45:20
२०७९/०५/२१ 14471/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४७१-१४४७२/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको सिफारिस एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-07 03:17:51
२०७९/०५/२१ 13510/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५०७-१३५१०/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउटको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-07 03:16:01
२०७९/०५/२१ 13509/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५१०/०७७-७८ (अपाङ्ग), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउटको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-07 03:14:16
२०७९/०५/२१ 13506/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५०९/०७७-७८ (मधेसी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउटको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-07 03:12:19
२०७९/०५/२१ 13508/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५०८/०७७-७८ (महिला), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउटको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-07 03:08:30
२०७९/०५/२१ 13507/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५०७/०७७-७८ (खुला), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउटको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-07 03:05:46
२०७९/०५/२१ 13506/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५०६/०७७-७८ (आ.प्र), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउटको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-07 03:03:23
२०७९/०५/१९ 13505/077-78 २०७९/०५/१९ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको वि.नं. १३५०५/०७७-७८ (दलित), नेपाल इञ्जिनिरिङ. सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको वैकल्पिक योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-07 02:56:51
२०७९।०५।२१ 12072/077-78 २०७९।०५।२१ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०७२/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), प्लम्बर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-07 01:52:29
2079-05-21 10156/077-78 2079-05-21 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10156-10159/077-78 (खुला, समावेशी) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे समूह अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएकाे सूचना - Download PDF 2022-09-07 01:41:19
2079-05-21 10155/077-78 2079-05-21 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10155/077-78 (आ.प्र.) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा सर्भे समूह अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएकाे सूचना - Download PDF 2022-09-07 01:35:37
२०७९/०५/२१ 14893/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८९३-१४८९४/०७७-७८(खुला/समावेशी) नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिश एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 23:43:50
२०७९/०५/२१ 14890/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८९०-१४८९२/०७७-७८(खुला/समावेशी) इञ्जि.सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको सिफारिश एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 23:23:42
२०७९/०५/२१ 14883/077-78 २०७९/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८८३/०७७-७८(आ.प्र.),१४८८४-१४८८७/०७७-७८(खुला/समावेशी) इञ्जि.सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब मौसम विज्ञान सहयक पदको सिफारिश एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 21:16:45
२०७९।०५।२१ 13944/077-78 २०७९।०५।२१ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९४४/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 16:30:37
2079-05-21 12558/077-78 2079-05-21 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५७-१२५५८/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) , नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 13:14:32
2079-05-21 12558/077-78 2079-05-21 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५८/०७७-७८ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 13:13:53
2079-05-21 12558/077-78 2079-05-21 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५५७/०७७-७८ (खुला) , नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 13:13:10
२०७९/०५/२० 16355/077-78 २०७९/०५/२० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३५५-१६३५९/०७७-७८ ‍(खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला.समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेमस्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-06 05:56:37
२०७९/०५/२० 16354/077-78 २०७९/०५/२० - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३५४/०७७-७८ ‍(आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला.समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेमस्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-06 05:41:33
2079/05/20 17269/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६९/०७८-७९ (खुला), १७२७०/०७८-७९ (महिला), १७२७१/०७८-७९ (आ.ज.), १७२७२/०७८-७९ (मधेशी), १७२७३/०७८-७९ (दलित), १७२७४/०७८-७९ (अपांग) र १७२७५/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल/हाइवे/स्यानिटरी/इरिगेशन/हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदमा मिति २०७९।०५।२० मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 04:02:12
2079/05/20 17275/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७५।०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 04:01:17
2079/05/20 17274/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७४।०७८-७९ (अपांग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 04:00:43
2079/05/20 17273/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७३।०७८-७९ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 04:00:12
2079/05/20 17272/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७२।०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 03:59:33
2079/05/20 17271/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७१।०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 03:59:02
2079/05/20 17276/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७०।०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 03:58:23
2079/05/20 17275/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६९।०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 03:57:59
२०७९।०५।२० 13939/077-78 २०७९।०५।२० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३९३९-१३९४३/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 02:55:51
२०७९।०५।२० 12082/077-78 २०७९।०५।२० - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८२/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रिसियन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-06 02:04:25
२०७९/०५/२० 15408/077-78 २०७९/०५/२० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०८-१५४०९/०७७-७८(खुला/आ.ज.), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 00:42:12
२०७९/०५/२० 15409/077-78 २०७९/०५/२० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०९/०७७-७८(आ.ज.), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 00:38:56
२०७९/०५/२० 15408/077-78 २०७९/०५/२० - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०८/०७७-७८(खुला), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-06 00:36:16
२०७९।०५।२० 11006/077-78 २०७९।०५।२० - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००६-११००७/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-05 21:45:00
२०७९।०५।२० 11007/077-78 २०७९।०५।२० - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००७/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-05 21:43:02
२०७९।०५।२० 11006/077-78 २०७९।०५।२० - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००६/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-05 21:41:04
२०७८।०५।१9 15833/077-78 २०७८।०५।१9 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८३३/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह (प्राविधिक), अ.हे.व. पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-05 02:52:13
२०७९।०५।१९ 15832/077-78 २०७९।०५।१९ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८३२/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-05 02:49:48
२०७९/०५/१९ 14451/077-78 २०७९/०५/१९ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४५१/०७७-७८ (महिला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक),गणक पदको सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-05 01:04:12
२०७९।०५।१८ 15827/077-78 २०७९।०५।१८ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको वि.नं. १२८२६-१५८२७/०७७-७८(खुला/समावेशी), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-04 02:54:56
२०७९।०५।१७ 15816/077-78 २०७९।०५।१७ - लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८१६-१५८१८/०७७-७८ ‍(खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-03 03:12:55
२०७९/०५/१७ 13511/077-78 २०७९/०५/१७ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५११/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-03 02:46:51
2079-05-17 10151/077-78 2079-05-17 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10151-10153/077-78, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरीयोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी नायब मौसम विज्ञान सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-03 01:54:10
2079-05-17 12561/077-78 2079-05-17 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६०-१२५६४/०७७-७८(खुला तथा समावेशी), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-03 01:51:07
2079-05-17 12564/077-78 2079-05-17 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६४/०७७-७८(दलित), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-03 01:48:20
2079-05-17 12563/077-78 2079-05-17 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६३/०७७-७८(मधेशी), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-03 01:47:13
2079-05-17 12562/077-78 2079-05-17 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६२/०७७-७८(आ.ज.), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-03 01:45:56
2079-05-17 12562/077-78 2079-05-17 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६१/०७७-७८(महिला), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-03 01:44:51
2079-05-17 12561/077-78 2079-05-17 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६०/०७७-७८(खुला), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-03 01:43:38
2079-05-17 12563/077-78 2079-05-17 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. १२५६३/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको योग्यताक्रम सूचिबाट हटाइएको सूचना । - Download PDF 2022-09-03 01:38:34
२०७९/०५/१७ 15407/077-78 २०७९/०५/१७ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०७/०७७-७८(महिला) नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-03 01:37:16
२०७९/०५/१७ 14464/077-78 २०७९/०५/१७ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४६४/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि.समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-03 01:10:45
२०७८।०६।१७ 13936/077-78 २०७८।०६।१७ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं १३९३६-१३९३७/०७७-७८ (खुला तथा महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सुचना । - Download PDF 2022-09-03 00:19:04
२०७९।०५।१७ 15823/077-78 २०७९।०५।१७ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८२३-१५८२५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-02 23:11:53
२०७९/०५/१६ 13502/077-78 २०७९/०५/१६ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङको विज्ञापन नं. १३५०२-१३५०५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जियनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-02 05:00:19
२०७९/०५/१६ 11431/077-78 २०७९/०५/१६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४३१-११४३३/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी),इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-09-02 04:16:37
२०७९/०५/१६ 11430/077-78 २०७९/०५/१६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४३०/०७७-७८ (आ.प्र.),इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-09-02 04:13:27
२०७९/०५/१६ 15406/077-78 २०७९/०५/१६ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०५-१५४०६/०७७-७८(खुला/अपाङ्ग) नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) अमिन पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-02 03:30:55
२०७९/०५/१६ 15406/077-78 २०७९/०५/१६ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०६/०७७-७८(अपाङ्ग) नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-02 03:27:58
२०७९/०५/१६ 15405/077-78 २०७९/०५/१६ - लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. १५४०५/०७७-७८(खुला) नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी (प्रा.) अमिन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-02 03:25:53
२०७९।०५।१६ 11003/077-78 २०७९।०५।१६ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००३-११००५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-02 03:17:17
२०७९।०५।१६ 11005/077-78 २०७९।०५।१६ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००५/०७७-७८ (मधेसी), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-02 03:12:35
२०७९।०५।१६ 11004/077-78 २०७९।०५।१६ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००४/०७७-७८ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-02 03:10:47
२०७९।०५।१६ 11005/077-78 २०७९।०५।१६ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००३/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-02 03:08:16
२०७९/०५/१६ 14461/077-78 २०७९/०५/१६ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४६१-१४४६३/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको सिफारिस तथा एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-02 01:53:55
2079-05-16 10147/077-78 2079-05-16 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10147-10149/077-78, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-09-02 00:37:04
२०७९/०५/१६ 16353/077-78 २०७९/०५/१६ - लोक सेवा महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३५३/०७७-७८ ‍(खुला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, हेड फिल्ड असिस्टेण्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-01 23:39:49
२०७९/०५/१६ 14875/077-78 २०७९/०५/१६ - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७५/०७७-७८(खुला), नेपाल इञ्‍जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायव जल विज्ञान सहायक पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-01 16:32:03
२०७९।०५।१५ 13935/077-78 २०७९।०५।१५ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३९३५/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब मौसम विज्ञान सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-09-01 15:54:12
२०७९/०५/१५ 11420/077-78 २०७९/०५/१५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४२०-११४२३/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी),इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-09-01 05:51:30
2079/5/15 12981/077-78 2079/5/15 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९८१/०७७-७८ ‍(खुला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, नायब जल विज्ञान सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-01 03:36:02
2079/5/15 12980/077-78 2079/5/15 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९८०/०७७-७८ ‍(आ.प्र.), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, गणक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-01 03:30:28
२०७९-०५-१५ 16351/077-78 २०७९-०५-१५ - लोक सेवा महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३५१-१६३५२/०७७-७८ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-09-01 03:07:24
२०७९।०५।१५ 11001/077-78 २०७९।०५।१५ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं ११००१/०७७-७८ (महिला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा‍.प.अनं‍. द्वितीय श्रेणी, गणक पदमा उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-09-01 01:27:05
2079/5/15 12996/077-78 2079/5/15 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९९६/०७७-७८ ‍(महिला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, इलेक्ट्रिसियन पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-08-31 21:16:59
2079/5/14 12991/077-78 2079/5/14 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९९१-१२९९५/०७७-७८ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-08-31 14:53:47
२०७९।०५।१५ 15828/077-78 २०७९।०५।१५ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १५८२८-१५८३१/०७७-७८ (आ.प्र., खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), गेम स्काउट पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-31 13:40:17
२०७९।०५।१४ 13934/077-78 २०७९।०५।१४ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३९३४/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रिसियन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-31 02:44:34
२०७९/०५/१३ 14881/077-78 २०७९/०५/१३ - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८८१-१४८८२/०७७-७८(खुला/समावेशी) इञ्जि.सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक),अपरेटर पदको सिफारिश एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-31 02:10:57
2079-05-14 10145/077-78 2079-05-14 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10145/077-78, इञ्जिनयरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह इलेक्ट्रिसियन पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-08-31 02:02:05
२०७९/०५/१४ 14454/077-78 २०७९/०५/१४ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४५४-१४४५५/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण सम्भार उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको सिफारिस तथा एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-31 00:39:26
२०७९/०५/१४ 14878/077-78 २०७९/०५/१४ - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८७८/०७७-७८(खुला) इञ्जि.सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स.उपसमूह,रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-30 23:03:36
२०७९।०५।१४ 15821/077-78 २०७९।०५।१४ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १५८२१/०७७-७८ (खुला),नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-30 21:55:48
२०७९।०५।१४ 15819/077-78 २०७९।०५।१४ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १५८१९-१५८२०/०७७-७८ (खुला/समावेशी),नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-30 18:02:13
2079-05-13 10143/077-78 2079-05-13 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10143/077-78, इञ्जिनयरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह अपरेटर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-08-30 01:50:58
२०७९।०५।१३ 13931/077-78 २०७९।०५।१३ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३९३१-१३९३३/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण सम्भार उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको सिफारिस तथा एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-30 01:29:55
२०७९/०५/१३ 14456/077-78 २०७९/०५/१३ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, दाङको विज्ञापन नं. १४४५६/०७७-७८ ‍(खुला), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, इलेक्ट्रिसियन पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-08-30 00:29:25
२०७९/०५/१३ 11408/077-78 २०७९/०५/१३ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४०८/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-08-29 17:19:14
2079/5/13 12987/077-78 2079/5/13 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९८५-१२९८९/०७७-७८ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-08-29 16:01:09
2079-05-12 10139/077-78 2079-05-12 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10139-10141/077-78, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह मेकानिक्स पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-08-29 02:02:05
२०७९।०५।११ 13928/077-78 २०७९।०५।११ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३९२८-१३९२९/०७७-७८ (खुला/महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण संभार उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-28 02:33:58
२०७९।०५।१० 17250/076-77 २०७९।०५।१० - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17250/076-77, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-08-28 00:39:36
२०७९।०४।२६ 12014/077-78 २०७९।०४।२६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०१४/२०७७-०७८ (महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-इञ्‍जिनियर पदको बैकल्पिक सिफारिश सूचना। - Download PDF 2022-08-11 22:59:02
२०७९।०४।२३ 13805/076-77 २०७९।०४।२३ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०५/२०७६-७७ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-08-08 23:14:28
2079-04-20 10126/077-78 2079-04-20 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10126/077-78 (आ.ज.), विविध सेवा, कम्प्यूटर अपरेटर पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-08-05 20:10:34
२०७९।०४।१६ 12069/077-78 २०७९।०४।१६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०६९-१२०७१/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, पाँचौ तह (प्राविधिक), फार्मेसी सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-08-01 22:23:12
२०७९।०४।१५ 12062/077-78 २०७९।०४।१५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०६२/०७७-७८ (खुला), संघीय संसद सेवा, शिक्षा तथा मुद्रण समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर प्रेस टेक्निसियन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-31 22:49:30
२०७९।०४।१५ 12060/077-78 २०७९।०४।१५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०६०/०७७-७८ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, संग्रहालय उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), भण्डारे पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-31 22:39:46
२०७९।०४।१५ 12059/077-78 २०७९।०४।१५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०५९/०७७-७८ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, संग्रहालय उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), फिलाटेलिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-31 22:34:24
२०७९।०४।१३ 12058/077-78 २०७९।०४।१३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०५८/०७७-७८ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, संग्रहालय उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), क्रोनोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-29 21:27:43
२०७९।०४।१३ 12055/077-78 २०७९।०४।१३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०५५-१२०५६/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सहायक पथ प्रदर्शक पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-29 21:24:52
२०७९।०४।१२ 12063/077-78 २०७९।०४।१२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०६३-१२०६७/०७७-७८ (खुला, समावेशी), संघीय संसद सेवा, सूचना प्रविधि समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-29 03:02:19
२०७९।०४।११ 12068/077-78 २०७९।०४।११ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०६८/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, पाँचौं तह (प्राविधिक), फिजियोथेरापी सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-28 02:09:33
२०७९।०४।१० 12061/077-78 २०७९।०४।१० - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०६१/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), पुस्तकालय सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-27 01:39:17
२०७९।०४।०९ 12054/077-78 २०७९।०४।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०५४/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर प्रुफ रिडर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-26 01:24:08
२०७९।०४।०९ 12053/077-78 २०७९।०४।०९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०५३/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर प्लेट मेकर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-26 01:21:22
२०७९।०४।०८ 12044/077-78 २०७९।०४।०८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०४४/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर टेक्निसियन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-25 00:07:54
२०७९।०४।०७ 12052/077-78 २०७९।०४।०७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०५२/०७७-७८ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर बुक बाइन्डर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-23 21:13:44
२०७९।०४।०७ 12051/077-78 २०७९।०४।०७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०५१/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, मुद्रण समूह, मुद्रण व्यवस्थापन उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), वरिष्ठ मुद्रण सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-23 21:10:35
2079/4/6 12974/077-78 2079/4/6 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९७४-१२९७९/०७७-७८ ‍(खुला तथा समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, नर्सिङ समूह, जनरल नर्सिङ उपसमूह, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-07-23 03:54:15
२०७९।०४।०६ 12045/077-78 २०७९।०४।०६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०४५/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहायक कार्टोग्राफर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-23 01:02:23
२०७९।०४।०६ 12033/077-78 २०७९।०४।०६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०३३-१२०३४/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-22 23:11:08
२०७९।०४।०५ 12036/077-78 २०७९।०४।०५ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०३६-१२०४२/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-21 15:56:05
2079-04-03 10124/077-78 2079-04-03 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10124-10128/077-78, विविध सेवा, कम्प्यूटर अपरेटर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-07-20 02:06:28
2079/04/04 14861/076-77 2079/04/04 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं 14861/076-77, नेपाल इञ्जि.सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, जल विज्ञान सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-07-19 22:22:32
२०७९।०४।०२ 12009/077-78 २०७९।०४।०२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२००९-१२०१२/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब इञ्‍जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-19 02:12:16
२०७९।०४।०२ 12007/077-78 २०७९।०४।०२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२००७-१२००८/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब इञ्‍जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-19 02:08:58
२०७९।०४।०२ 12003/077-78 २०७९।०४।०२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२००३-१२००६/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब इञ्‍जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-19 02:05:35
२०७९।०४।०२ 12001/077-78 २०७९।०४।०२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२००१-१२००२/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब इञ्‍जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-19 02:01:41
2079-04-01 10121/077-78 2079-04-01 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10121-10123/077-78, वन, ने.पा. एण्ड वा.ला., रेन्जर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-07-18 02:01:49
2079/04/01 11302/077-78 2079/04/01 - वि.नं. ११३०२/०७६-७७, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-07-17 20:37:21
२०७९।०३।३१ 12026/077-78 २०७९।०३।३१ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०२६-१२०२७/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), असिष्टेण्ट केमिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-15 21:50:37
२०७९।०३।३० 12046/077-78 २०७९।०३।३० - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०४६-१२०५०/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-15 01:28:25
२०७९।०३।३० 12032/077-78 २०७९।०३।३० - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०३२/०७७-७८ (पि.क्षे.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-14 21:24:15
२०७९।०३।२८ 13913/077-78 २०७९।०३।२८ - लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९१३/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), पशु सेवा प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-12 19:55:15
२०७९।०३।२८ 13912/077-78 २०७९।०३।२८ - लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९१२/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-12 19:53:11
२०७९/०३/२७ 11411/077-78 २०७९/०३/२७ - लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नम्बर ११४११।०७७-७८ (खुला), ११४१२।०७७-७८ (महिला), ११४१३।०७७-७८ (आ.ज.), ११४१४।०७७-७८ (मधेशी), ११४१५।०७७-७८ (दलित) र ११४१६।०७७-७८ (अपाङ्ग), ११४१७।०७७-७८ (पि.क्षे.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-07-12 05:23:16
2079-03-27 17236/078-79 2079-03-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३६/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, इन्डोक्राइनोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-12 02:38:30
2079-03-27 17223/078-79 2079-03-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२३/०७८-७९ (खुला), नेपाल संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, सिनियर इलेक्ट्रिकल पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-12 02:37:39
२०७९।०३।२७ 12043/077-78 २०७९।०३।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०४३/०७७-७८ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-12 00:52:00
2079/03/26 14855/077-78 2079/03/26 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको बिज्ञापन नं १४८५५/०७७-७८ (खुला) नेपाल इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब–इञ्जिनियर पदको सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-07-11 03:49:44
2079/03/26 14854/077-78 2079/03/26 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको बिज्ञापन नं१४८५४/०७७-७८ (खुला) नेपाल इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब–इञ्जिनियर पदको सिफारिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-07-11 03:45:27
2079/03/26 14852/077-78 2079/03/26 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको बिज्ञापन नं १४८५२-१४८५३/०७७-७८ (खुला/समावेशी) नेपाल इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) सब–इञ्जिनियर पदको सिफारिश एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-11 03:22:35
2079/3/26 12954/077-78 2079/3/26 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५४-१२९५५/०७७-७८ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, सिनियर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-11 02:46:33
२०७९।०३।२६ 12031/077-78 २०७९।०३।२६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०३१/०७७-७८ (पि.क्षे.), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको.मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-11 02:41:18
२०७९।०३।२६ 12029/077-78 २०७९।०३।२६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०२९-१२०३०/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-11 02:38:54
२०७९।०३।२६ 12028/077-78 २०७९।०३।२६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०२८/०७७-७८ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-11 02:36:12
2079-03-25 10135/077-78 2079-03-25 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10135/077-78, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस, पाँचौं तह, मेडिकल रेकर्डर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-07-10 02:44:54
2079-03-24 10129/077-78 2079-03-24 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10129-10134/077-78, शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण,प्राविधिक सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-07-09 03:01:09
२०७९/०३/२३ 11418/077-78 २०७९/०३/२३ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४१८/०७७-७८ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-07-08 04:09:51
२०७९।०३।२३ 13926/077-78 २०७९।०३।२३ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९२६/०७७-७८ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), पुस्तकालय सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-08 03:14:04
२०७९।०३।२३ 13918/077-78 २०७९।०३।२३ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९१८/०७७-७८ (खुला), १३९१९/०७७-७८ (महिला), १३९२०/०७७-७८ (आ.ज.), १३९२१/०७७-७८ (मधेसी), १३९२२/०७७-७८ (दलित) र १३९२३/०७७-७८ (अपाङ्ग), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस तथा एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-08 02:28:21
2079/03/23 17222/078-79 2079/03/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२२२/०७८-७९ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-07 21:03:57
2079/.3/23 17221/078-79 2079/.3/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२२१/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल विविध सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणी, सूचना प्रविधि निर्देशक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-07 21:02:40
2079/03/23 17220/078-79 2079/03/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२२०/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-07 21:01:11
२०७९।०३।२२ 13924/077-78 २०७९।०३।२२ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९२४-१३९२५/०७७-७८ (खुला तथा आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस तथा एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-07 03:33:09
२०७९।०३।२२ 12021/077-78 २०७९।०३।२२ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०२१-१२०२५/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), सर्भेक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-07 03:26:44
2079-03-22 10111/077-78 2079-03-22 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10111/077-78, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर इलेक्ट्रिसियन पदमा कुनै पनि उम्मेद्वार सिफारिस नभएको सूचना - Download PDF 2022-07-06 23:26:49
2079/03/22 17219/078-79 2079/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२१९/०७८-७९ (खुला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-06 23:24:42
2079/03/22 17216/078-79 2079/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२१६/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-06 23:24:19
2079/03/22 17215/078-79 2079/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२१५/०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-06 23:23:42
2078/03/22 17213/078-79 2078/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२१३/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-06 23:23:06
2079/03/22 17211/078-79 2079/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२११/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७२१२/०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-06 23:22:38
2079/03/22 14872/077-78 2079/03/22 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४८७२-१४८७३/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, पाँचौ तह, हेल्थ असिष्‍टेण्ट/क्ष.कु.स. पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-06 17:33:28
2079/03/22 14870/077-78 2079/03/22 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको विज्ञापन नं. १४८७०-१४८७१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल शिक्षा सेवा, नेपाल प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-06 17:06:55
२०७९/०३/२१ 11401/077-78 २०७९/०३/२१ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४०१/०७७-७८ (खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सुपरिवेक्षक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-07-06 02:55:23
2079/03/21 17210/078-79 2079/03/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२१०/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-05 23:33:13
2079/03/21 17207/078-79 2079/03/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२०७/०७८-७९ (आ.प्र.), १७२०८/०७८-७९ (खुला) र १७२०९/०७८-७९ (अपांग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-05 23:32:46
2079/03/20 14864/077-78 2079/03/20 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६४-१४८६९/०७७-७८(खुला/समावेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्‍ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-05 03:48:47
2079/03/20 14864/077-78 2079/03/20 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६९/०७७-७८(पि.क्षे.), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-07-05 03:41:37
2079/03/20 14864/077-78 2079/03/20 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६८/०७७-७८(दलित), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-07-05 03:39:24
2079/03/20 14864/077-78 2079/03/20 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६७/०७७-७८(मधेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-07-05 03:36:08
2079/03/20 14864/077-78 2079/03/20 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६६/०७७-७८(आ.ज.), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-07-05 03:33:00
2079/03/20 14864/077-78 2079/03/20 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६५/०७७-७८(महिला), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-07-05 03:28:29
2079/03/20 14864/077-78 2079/03/20 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६४/०७७-७८(खुला), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-07-05 03:24:54
2079/03/20 17204/078-79 2079/03/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२०४/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७२०५/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-04 22:06:42
२०७९।०३।१९ 13917/077-78 २०७९।०३।१९ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३९१७/०७७-७८ (खुला), नेपाल वन सेवा, हात्तिसार समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नायब सुब्बा पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-04 04:27:50
२०७९/०३/१९ 11404/077-78 २०७९/०३/१९ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४०४/०७७-७८ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर अपरेटर पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-07-04 02:44:00
२०७९।०३।१९ 12019/077-78 २०७९।०३।१९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०१९/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), सिनियर मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-04 02:11:22
२०७९।०३।१९ 12017/077-78 २०७९।०३।१९ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०१७-१२०१८/०७७-७८ (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), सिनियर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-04 02:06:45
२०७९/०३/१९ 11403/077-78 २०७९/०३/१९ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४०३/०७७-७८ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर स्टोर मेकानिक्स पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-07-04 01:39:25
2079/3/19 12973/077-78 2079/3/19 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९७३/०७७-७८ ‍(खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, पाँचौ तह, हेल्थ असिष्टेन्ट पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-03 23:32:02
2079/03/19 17203/078-79 2079/03/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२०३/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-03 23:01:50
2079/03/19 17200/078-79 2079/03/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२००/०७८-७९ (आ.प्र.), १७२०१/०७८-७९ (खुला) र १७२०२/०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-03 23:00:35
२०७९/०३/१८ 11402/077-78 २०७९/०३/१८ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४०२/०७७-७८ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मेकानिक्स पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-07-03 02:41:43
2079/3/18 12972/077-78 2079/3/18 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९७२/०७७-७८ ‍(महिला), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा पुस्तकालय समूह, पुस्तकालय सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-03 01:04:30
2079/3/18 12970/077-78 2079/3/18 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९७०-१२९७१/०७७-७८ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-03 01:02:03
२०७९।०३।१८ 12016/077-78 २०७९।०३।१८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०१६/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमुह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), मेकानिकल सब इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-03 00:43:47
२०७९।०३।१८ 12020/077-78 २०७९।०३।१८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०२०/०७७-७८ (महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), मौसम विज्ञान सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-03 00:41:29
2078/3/18 12965/077-78 2078/3/18 - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९६५-१२९६९/०७७-७८ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-02 14:53:51
२०७९।०३।१७ 13906/077-78 २०७९।०३।१७ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३९०६/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-02 05:02:32
२०७९।०३।१७ 15815/077-78 २०७९।०३।१७ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको बिज्ञापन नं १५८१५/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, पाँचौ तह, हेल्थ असिष्टेण्ट पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-02 03:24:51
२०७९।३।१७ 15813/077-78 २०७९।३।१७ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको बिज्ञापन नं १५८१३-१५८१४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह,निरीक्षण उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-02 03:19:56
२०७९।०३।१७ 15809/077-78 २०७९।०३।१७ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको बिज्ञापन नं १५८०९-१५८१२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-07-01 13:59:18
२०७९।०३।१६ 12015/077-78 २०७९।०३।१६ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं.१२०१५/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल इञ्‍जिनियरिड्ग सेवा, इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.), सञ्‍चार सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-07-01 01:20:12
2079/03/16 17196/078-79 2079/03/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७१९६/०७८-७९ (आ.प्र.), १७१९७/०७८-७९ (खुला) र १७१९८/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 22:42:42
2079/03/16 14861/077-78 2079/03/16 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६१-१४८६२(खुला/समावेशी), इञ्जि., सर्भे, सर्भेक्षक पदको एकमुष्‍ट सिफरिश सूचना । - Download PDF 2022-06-30 17:16:38
2079/03/15 17195/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९५/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 02:45:50
2079/03/15 16681/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६८१/०७८-७९ (महिला) र १६६८२/०७८-७९ (दलित), नेपाल संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 02:45:16
2079/03/15 16678/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६७८/०७८-७९ (खुला), १६६७९/०७८-७९ (महिला) र १६६८०/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 02:44:50
2079/03/15 16677/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६७७/०७८-७९ (महिला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 02:44:27
2079/03/15 16674/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६७४/०७८-७९ (खुला), १६६७५/०७८-७९ (महिला) र १६६७६/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 02:44:01
2079/03/15 16670/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६७०/०७८-७९ (खुला), १६६७१/०७८-७९ (महिला), १६६७२/०७८-७९ (आ.ज.) र १६६७३/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 02:43:35
2079/03/15 16688/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६८८/०७८-७९ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 02:43:11
2079/03/15 16687/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६८७/०७८-७९ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 02:42:49
2079/03/15 16669/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६९/०७८-७९ (खुला), १६६८४/०७८-७९ (आ.ज.), १६६८५/०७८-७९ (मधेशी) र १६६८६/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-30 02:42:26
2079/03/14 12958/077-78 2079/03/14 - पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५८/०७७-७८ ‍(खुला), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, सिनियर वेल्डर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-29 11:41:00
2079/03/14 12957/077-78 2079/03/14 - पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५७/०७७-७८ ‍(खुला), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, सिनियर मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-29 11:38:28
२०७९।०३।१४ 12014/077-78 २०७९।०३।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडाैं कार्यालयको बिज्ञापन नं १२०१४/०७७-७८ (महिला),इञ्जि. सेवा, इलेक्ट्रिकल समुह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमुह, रा.प.अनं. प्रथम (प्रा.) श्रेणी,सब–इञ्जिनियर पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-06-29 01:03:03
2079/03/ 14863/077-78 2079/03/ - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६३/०७७-७८,नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, प्राविधिक सहायक पदको सिफरिस गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-06-28 23:21:14
2079/03/13 14859/077-78 2079/03/13 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५९/०७७-७८(खुला) इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-06-28 03:02:46
2079/03/13 14858/077-78 2079/03/13 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५७/०७७-७८(खुला) इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर,पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-06-28 02:56:25
२०७९।०३।१२ 13916/077-78 २०७९।०३।१२ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९१६/०७७-७८ (खुला), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), रेञ्‍जर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-28 02:38:42
2079-03-13 10114/077-78 2079-03-13 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10114/077-78, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर अपरेटर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-06-28 02:32:57
2079-03-13 10112/077-78 2079-03-13 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10112-10113/077-78, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स., सिनियर मेकानिक्स पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-06-28 02:24:35
२०७९।०३।१२ 15806/077-78 २०७९।०३।१२ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८०६-१५८०८/०७७-७८ (खुला/समावेशी) नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-27 02:59:40
२०७९।०३।१२ 13914/077-78 २०७९।०३।१२ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९१४-१३९१५/०७७-७८ (खुला तथा मधेसी), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस तथा एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-27 02:33:08
2079-03-12 10120/077-78 2079-03-12 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10120/077-78, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., प्राविधिक सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-06-27 02:12:39
2079-03-12 10119/077-78 2079-03-12 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10119/077-78, कृषि, बालि संरक्षण, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-06-27 02:10:00
2079-03-12 10110/077-78 2079-03-12 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10110/077-78, इञ्जि., इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन,सञ्चार सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-06-27 02:07:41
२०७९।०३।११ 15803/077-78 २०७९।०३।११ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८०३-१५८०४/०७७-७८, इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, सिनियर मेकानिक्स पदको सिफरिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-26 13:58:06
2079/03/10 14860/077-78 2079/03/10 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८६०/०७७-७८, इञ्जि., इले. एण्ड टेलिकम्युनिकेशन, सञ्‍चार सहायक पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-06-25 03:23:46
2079/03/10 14856/077-78 2079/03/10 - लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४८५६/०७७-७८, इञ्जि., मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, मेकानिकल सुपरभाइजर पदको सिफरिश गरिएको सूचना । - Download PDF 2022-06-25 03:14:45
2079-3-10 10116/077-78 2079-3-10 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10116-10117/077-78,सर्भेक्षक, इञ्जि., सर्भे पदको उम्मेद्वार सिफारिस - Download PDF 2022-06-24 20:40:27
२०७९/०३/०९ 11409/077-78 २०७९/०३/०९ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४०९/०७७-७८(खुला), ११४१०/०७७-७८ (आ.ज.), कृषि सेवा, खा.पो.गु.नि. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक/खाद्य निरीक्षक पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रमसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-06-24 03:56:39
२०७९/०३/०९ 11410/077-78 २०७९/०३/०९ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४१०/०७७-७८ (आ.ज.), कृषि सेवा, खा.पो.गु.नि. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक/खाद्य निरीक्षक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-06-24 03:54:34
२०७९/०३/०९ 11409/077-78 २०७९/०३/०९ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४०९/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, खा.पो.गु.नि. समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक/खाद्य निरीक्षक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-06-24 03:53:07
२०७९/०३/०९ 12964/077-78 २०७९/०३/०९ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९६४/०७७-७८ (दलित), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो.तथा गु.नि. समूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-24 03:01:43
२०७९/०३/०९ 12963/077-78 २०७९/०३/०९ - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९६३/०७७-७८ (महिला), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-24 02:58:03
2079-03-09 10115/077-78 2079-03-09 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10115/077-78, इञ्जि., मेट्रोलोजी,सहायक निरीक्षक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-06-24 02:21:27
२०७९।०३।०९ 13911/077-78 २०७९।०३।०९ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३९११/०७७-७८ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-24 00:33:02
२०७९/०३/०८ 11408/078-79 २०७९/०३/०८ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४०८/०७७-७८ (खुला), कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-06-23 03:45:17
२०७८।३।८ 12960/077-78 २०७८।३।८ - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९६०-१२९६२/०७७-७८ ‍(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, सर्भेक्षक पदको सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-06-23 02:47:43
२०७९।०३।०८ 13909/077-78 २०७९।०३।०८ - लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९०९-१३९१०/०७७-७८ (खुला/अपाङ्ग), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सर्भेक्षक पदको सिफारिस सम्बन्धी सुचना । - Download PDF 2022-06-23 00:57:22
२०७९।०३।०८ 13907/077-78 २०७९।०३।०८ - लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९०७-१३९०८/०७७-७८ (खुला/महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), मौसम विज्ञान सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-23 00:52:07
२०७९।०३।०८ 13904/077-78 २०७९।०३।०८ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३९०४-१३९०५/०७७-७८ (खुला/महिला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, इले. एण्ड टेलिकम्युनिकेशन समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सञ्‍चार सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-22 14:37:42
२०७९।०३।०७ 13903/077-78 २०७९।०३।०७ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३९०३/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), जलविज्ञान सहायक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-06-22 04:39:05
२०७९।०३।०७ 13901/077-78 २०७९।०३।०७ - लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालय, बुटवलको विज्ञापन नं. १३९०१-१३९०२/०७७-७८ (खुला तथा आ.ज.), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस तथा एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-06-22 04:29:21
२०७९।३।७ 12959/077-78 २०७९।३।७ - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५९/०७७-७८ ‍(आ.ज.), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सहायक निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-06-22 03:54:14
२०७९।३।७ 12953/077-78 २०७९।३।७ - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५३/०७७-७८ ‍(दलित), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, सब इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2022-06-22 03:49:54
२०७९।०३।०७ 15805/077-78 २०७९।०३।०७ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५८०५/२०७७-७८ (खुला) नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2022-06-22 03:13:37
२०७९।०३।०७ 15801/077-78 २०७९।०३।०७ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको विज्ञापन नं. १५८०१- १५८०२/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, सब-इन्जिनियर पदको सिफारिस एवं एकमुष्‍ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-22 03:05:50
२०७९/०३/०७ 11407/077-78 २०७९/०३/०७ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं ११४०७/०७७-७८ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सर्भेक्षक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना! - Download PDF 2022-06-22 02:30:29
2079-03-07 10108/077-78 2079-03-07 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 1010810109/077-78, इञ्जि., सिभिल, वि.एण्ड आ.,सब–इञ्जिनियर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-06-22 02:23:00
2079-03-07 10101/077-78 2079-03-07 - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10101-10103/077-78, इञ्जि., सिभिल, जनरल, सब–इञ्जिनियर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना - Download PDF 2022-06-22 02:16:08
2079/03/07 16668/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६८/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-21 23:40:37
2079/03/07 16667/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६७/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-21 23:40:06
2079/03/07 16666/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६६/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-21 23:39:26
2079/03/07 16665/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६५/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-21 23:38:53
2079/03/07 16664/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६४/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-21 23:38:18
2079/03/07 16663/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६३/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-21 23:37:33
2079/03/07 16662/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६२/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-21 23:37:02
2079/03/07 16661/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६१/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2022-06-21 23:36:37
२०७९।३।६ 12952/077-78 २०७९।३।६ - लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५२/०७७-७८ ‍(खुला), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, सब इञ्जिनियर (प्राविधिक) पदको उम्मेदवार सम्बन्धी सूचना। -