शारिरीक तन्दुरूस्ती परीक्षण

मिति सुचनाहरु
२०७३/७७/२८ 2017-10-17 14:04:59
सुर्खेतको वि.नं. ७०१-७१४/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा अन्तर्गत, श्रेणी विहिन, वनरक्षक र गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा
२०७४/७/२७ 2017-10-17 14:04:59
सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, खाेटाङको वि.नं. २०६-२१२/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, श्रेणी विहिन, गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा
२०७४/७/२७ 2017-10-17 14:04:59
सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, खाेटाङको वि.नं. २०१-२०५/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्ररी समूह, श्रेणी विहिन, वनरक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा
२०७४/७/२६ 2017-10-17 14:04:59
लोक सेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरको वि.नं. ९५६-९६२/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कश तथा वाईल्ड लाईफ समूह, श्रेणीबिहिन, गेमस्काउट र बनरक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा
२०७४/७/२० 2017-10-17 14:04:59
लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. ४०७-४१३/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा
2074-7-19 2017-10-17 14:04:59
लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०८–११४।०७३–७४ (खुला, समावेशी), नेपाल वन सेवा, नेशनल पाक्र्स एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, श्रेणी विहिन (प्राविधिक), गेमस्काउट पदको शारिरीक तन्दुरुस्ती परीक्षाको नतिजा
2074-7-18 2017-10-17 14:04:59
लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि.नं. १०१–१०७।०७३–७४ (खुला, समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्रि समूह, श्रेणी विहिन (प्राविधिक), वन रक्षक पदको शारिरीक तन्दुरुस्ती पदको नतिजा
२०७४/०७/१० 2017-10-17 14:04:59
मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि.नं. १५१-१५७/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा,जनरल फरेष्ट्ररी समूह, श्रेणी विहिन, बनरक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा
२०७४/०७/१० 2017-10-17 14:04:59
म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ३०८-३१४/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा
२०७४/७/१० 2017-10-17 14:04:59
म.क्षे.नि. नयाँ बानेश्वरको वि.नं. ३०१-३०७/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, वन रक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा
2074.7.8 2017-10-17 14:04:59
लोक सेवा आयोग, सु.प.क्षे.नि. दिपायलको वि.न. ७०१-७१३/०७३-७४ वन सेवा, श्रेणी विहीन, वन रक्षक र गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना
२०७४/६/३० 2017-10-17 14:04:59
कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.न. ८०५-८११/०७३-७४, वन सेवाका श्रेणीविहीन पद (गेमस्काउट) को शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
२०७४/६/३१ 2017-10-17 14:04:59
नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाकाे वि.नं. ४०१-४०६/०७३-७४, वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, वनरक्षक पद र वि.नं. , ४०७-४१३/०७३-७४, वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला.समूह, गेमस्काउट पदकाे शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षणकाे नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2074/6/29 2017-10-17 14:04:59
कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.न. ८०१-८०४/०७३-७४, वन सेवाका श्रेणीविहीन पद (वनरक्षक) को शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षणको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
२०७४।०६।३१ 2017-10-17 14:04:59
लोक सेवा आयोग, धवलागिरी अञ्चल कार्यालय बाग्लुङको वि.नं. ५५१-५५५/०७३-७४, नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, वनरक्षक र वि.नं. ५५६-५६२/०७३-७४, नेपाल वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह, गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना
२०७४/७/१ 2017-10-17 14:04:59
लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवलकाे वि.नं. ६०१-६०७/०७३-७४, वन, जनरल फरेष्ट्री, वनरक्षक पदकाे शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षणकाे नतिजा
२०७४/६/३१ 2017-10-17 14:04:59
जनकपुर अञ्चल कार्यालय जलेश्वरकाे वि.नं. ३५१-३५६/०७३-७४, वन, जनरल फरेष्ट्री, वनरक्षक पदकाे शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षणकाे नतिजा
२०७४/६/३१ 2017-10-17 14:04:59
राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङकाे वि.नं. ७५१-७५६/०७३-७४, वन, जनरल फरेष्ट्री, वनरक्षक पदकाे शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षणकाे नतिजा
२०७४।०६।२७ 2017-10-17 14:04:59
लोक सेवा आयोग, प.क्षे.नि., पोखराको ५०१-५०६/०७३-७४, नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, श्रेणी विहिन, वन रक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना
२०७४/६/३१ 2017-10-17 14:04:59
महाकाली अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगरकाे वि.नं. ९५१-९५५/०७३-७४, वन, जनरल फरेष्ट्री, वनरक्षक र वि.नं. ९५६-९६२, वन, ने.पा.वा.ला., गेमस्काउट पदकाे शारीरिक तन्दुरूस्ती परीक्षणकाे नतिजा

अपडेट

सुचना

बुलेटिन