लोक सेवा आयोग

प्राप्ताङ्क प्राप्त गर्ने तरिका

लिखित परीक्षाबाट अन्तर्वार्ताका लागि छनौट भई अन्तर्वार्तामा सम्मिलित उमेदवारहरुले सम्बन्धित विज्ञापनको सिफारिश भएको मितिले ७ दिनपछि आफूले प्राप्त गरेको कूल अङ्क हेर्न सकिनेछ । यसरी प्राप्ताङ्क प्रकाशन भएको मितिले ७ दिनपछि वेबसाइटबाट हटाइनेछ । प्राप्ताङ्क थाहा पाउनको लागि देहाय बमोजिम आफ्नो मास्टर आइडी, विज्ञापन नम्बर, रोल नम्बर र जन्म मिति उल्लेख गरी Search गरेपश्चात Screen मा कुल प्राप्ताङ्क देखापर्नेछ ।


नमुना हेर्नुहोस्


प्राप्ताङ्क थाहा पाउनुहोस्