स्थानीय तहमा सिफारिस

मिति सुचनाहरु
२०७७।११।१४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२००५।०७५-७६ (महिला), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इन्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077/11/10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१०६५४/२०७५-७६(खुला) अनुसार इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौं तह , सव- इन्जिनियर पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
२०७७/१०/२१ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१०६५४/२०७५-७६(खुला) अनुसार इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौं तह , सव- इन्जिनियर पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
२०७७।१०।१३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२००८।०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०९/२२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४८५१/०७५-७६ (खुला), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०९।२० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको वि.नं. ११००७/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेन्ट सब-इन्जिनयर पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७७/०९/२० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२००१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ् सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०९।१३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३८१९/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौंथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077-09-10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १०११६/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सव इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2077/09/06 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१०६५४/२०७५-७६(खुला) अनुसार इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौं तह , सव- इन्जिनियर पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
२०७७/०९/०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१६३१२/२०७५-७६(आ.ज.) अनुसार प्रशासन सेवा, सा.प्र. समुह, तह ५, सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2077/09/06 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६८/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
२०७७/०९/०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४२१/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, चौथो तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७७।०९।०३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयकाे स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१५७१४/२०७५-७६ (महिला) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह, तह ५, सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
२०७७/०९/०१ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४२१/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2077/08/29 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२९६०/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब ईञ्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
2077-08-28 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको वि.नं. 12510/075-76 (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
२०७७/०८/२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१६३१०/२०७५-७६(खुला) प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह ५, आ.ले.प.सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
२०७७।०८।२७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११९२१/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०८।२६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११९१८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य समूह, पाँचौ तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०८/२५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह तह ५, सहायक/लेखापाल पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2077-08-24 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. 11326/075-76(खुला), प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
२०७७।०८।२५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७१४/०७५-७६ (महिला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सम्बन्धी सूचना
2077/08/23 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६५/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सम्बन्धी सूचना
2077/08/18 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०६०८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह, पाचौ तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०८।२२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११९२१/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०८/२२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह तह ५, सहायक/लेखापाल पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2077-08-18 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. 11326/075-76(खुला), प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
2077/08/10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयको वि.नं.१३४५६/०७५-०७६(खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना
२०७७।०८।१६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११९१८।०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, आ.ले.प. सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०८/१० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२८६३/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077/08/09 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२९५४/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत ईन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब ईन्जिनियर पदकाे वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७७/०८/०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३८१४/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०८/०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयकाे स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १६३०८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०८/०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४१४/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०८/०५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालय,इलामको विज्ञापन नं. १०६५८/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, प्राविधिक सहायक पद, पाचौ तह बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सुचना ।
2077/08/03 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. ११९१७/०७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077/07/27 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. ११९१७/०७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077/07/24 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. 11326/075-76(खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, चौंथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
2077/07/23 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. 11321/075-76(खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाचौं तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
२०७७।०७।२३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११९१८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०७।२२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२००८।०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०७।२० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालय, डोटीको वि.नं. १५८०८/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सव-इन्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
2077-07-18 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बि.नं.१२५१०/०७५/०७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत, प्रशासन सेवा, सा. प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2077/07/18 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२९५५/०७५-७६ (महिला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, पाँचौं तह सब-इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७७।०७।०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११९१८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०७।०५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२००८।०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०७।०४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११९१८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, आ.ले.प. सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०७।०२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको वि.नं. १०९६१/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2077-06-30 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. 11321/075-76(खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाचौं तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
2077-06-28 2019-07-09 18:59:23
सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानीय तह तर्फको विज्ञापन नं. १४८६१/०७५-७६ (आदिवासी/जनजाती), सेवा/समूह, ईन्जि/सिभिल, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब-ईन्जिनियर पदमा बैकल्पिक सिफारिश गरिएको सूचना ।
2077-06-28 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. 11435/075-76(खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिस
२०७७/०६/२६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १६३०८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०६।२६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२०१६।०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077-06-25 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको वि.नं. १२५०७/०७५/०७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पांचौ तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
२०७७/०६/२३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४७६०/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०६/२३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१६३१०/२०७५-७६(खुला) अनुसार प्रशासन सेवा, सा.प्र. समुह, तह ५, सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
२०७७।०६।२२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११९२१/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077-06-19 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. 11321/075-76(खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाचौं तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
२०७७।०६।१८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११९२१/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077-06-18 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बि.नं. १२५५९/०७५/०७६ (खुला) ईन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूहको स्थानीय तहको सहायक चौथो , असिष्टेन्ट सब-ईन्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
2077/6/18 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२९५९/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७७।०६।१६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११९२१/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०६।१५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११९१८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, लेखा सहायक/लेखापाल पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०६।१४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११९१८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, आ.ले.प.सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०६।१३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२००५/०७५-७६ (महिला), इञ्जिनियरिङ सेवा,सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०६/१३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १२५०५/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०६/१३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. ११९१७/०७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077-06-13 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १००२२/०७५-७६ (खुला), लेखापाल, प्रशासन , लेखा, ५ तहको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
२०७७/०६/१२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १३८१४/०७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा, लेखा, छैठौं तह, अधिकृत पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०६/१२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १६३०८/०७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०६।१२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको वि.नं. ११००६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७७।०४।१२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२००५/०७५-७६ (महिला), इञ्जिनियरिङ सेवा,सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077-06-11 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग,सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं. १४८५९/०७५-७६ (खुला), स्थानिय तह, ईन्जि/सिभिल सेवा/समुह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब-ईन्जिनियर पदमा बैकल्पिक सिफारिश गरिएको सूचना ।
२०७७।०६।११ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२००४/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा,सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077/06/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४२१/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2077-06-07 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. 11324/075-76(मधेसी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाचौं तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
२०७७।०६।०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालय, डोटीको वि.नं. १५८०८/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सव-इन्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
2077/06/06 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 11917/075-76 (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०६।०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको वि.नं. १०९५८/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, आ.ले.प.सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2077/6/6 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२९६२/०७५-७६ (आ.ज.) स्थानीय तह अन्तर्गत इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धि सूचना
२०७७।०६।०४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाण्डौ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२००२/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ सेवा,सिभिल समूह, विल्डिङ एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०६।०४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२५०५/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077/06/04 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयको वि.नं.१३४५८/०७५-०७६(खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना
२०७७/०६/०४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२००७/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत विविध सेवा , पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०६/०४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१८/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, आ.ले.प. सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/05/31 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2077/05/25 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 12505/075-76 (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०५/२१ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१९/०७५-७६ (महिला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०५/२१ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९२२/०७५-७६ (महिला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2077/05/14 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३२१/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, पाँचौ तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७७/०५/१२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४२१/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७७/०५/०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४२१/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2077/05/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७७/०५/०७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४७२/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत विविध सेवा, तह ५, कम्प्युटर अपरेटर पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७७/०५/०७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय,इलामको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०६५८/०७५-७६ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, प्राविधिक सहायक पद,पाचौ तहको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०५/०४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०६६२/०७५-७६ (खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उप-समुह,चौथाे तह, खानेपानी टेक्पनीसियन पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
2077/05/03 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९२१/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/05/03 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०५/०३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४४०९/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७७/०५/०३ 2019-07-09 18:59:23
लाेक सेवा आयोग इलाम कार्यालय,इलामकाे वि‍.न‌ं. १०६५४/२०७५-०७६(खुला), इन्जिनियरीङ सेवा, सिभिल समुह,सब-इन्जिनियर पद (स्थानीय तह),पाचौ तहको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि सूचना ।
2077/05/02 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 12505/075-76(खुला), प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077/04/32 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालय,इलामको विज्ञापन नं. १०६११/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन समूह, सहायक स्तर चौथो तह बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सुचना !!
२०७७/०४/३० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४२१/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७७/०४/३० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४४०९/०७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077/04/29 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह, चौथो तह सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2077/04/29 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२९५९/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समुह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2077/04/26 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, आ.ले.प. समूह, पाँचौ तह, आ.ले.प. सहायक पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०४।२२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१८/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, सहायक पदको बैकल्पिक उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2077-04-19 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२५०५/०७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०४।१८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२००४।२०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इन्जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०४।१८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२००९।२०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेन्ट सब-इन्जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०४।१८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९२१।२०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2077/04/16 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१६३६१/२०७५-७६ (खुला) अनुसार इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेन्ट सब–इन्जिनियर पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2077/04/14 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 12505/075-76 (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०४।१४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९२१।२०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2077/4/14 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६८/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2077/4/14 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८५७/०७५-७६ (खुला) न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, तामेलदार पदको वैकलप्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2077/04/13 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 10653/075-76 (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077/04/13 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 16308/075-76 (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077/4/12 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६८/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७७।०४।१२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८१९/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, तह ४, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2077/04/12 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, खोटाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 11002/075-76 (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077/04/12 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 12003/075-76 (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०४।१२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९२३।२०७५-७६(आ.ज.), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2077-4-11 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बि.नं.१२५५८/०७५/०७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत, नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राबिधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
2077-4-11 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बि.नं. १२५६१/०७५/०७६ (आ.ज) स्थानीय तह अन्तर्गत ईन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह (प्राविधिक), असिष्टटेण्ट सब-ईन्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
2077/4/11 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६८/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2077/04/08 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको वि.नं.11321/075-76(खुला), पाचौं तह, सहायक स्तर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
2077-04-09 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बि.नं.१२५५९/०७५/०७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत ईन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह (प्राविधिक), असिष्टटेण्ट सब-ईन्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
2077/04/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14853(075-76), स्थानीय तह (खुला), तह 5, सब-इञ्जिनियर पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०४।०७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७७।०४।०७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं १३८१६/०७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, लेखा सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७७।०४।०७ 2019-07-09 18:59:23
लाेक सेवा आयाेग दिपायल कार्यालयको स्थानीय तह वि.न‌ं. १५८०५/०७५-०७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारीस सूचना ।
2077/04/06 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६५/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2077/04/06 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको स्थानीय तहको वि.नं. १३९१६।०७५-७६(आ.ज.) इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिस्टेन्ट सब -इन्जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०४।०५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.न‌ं. १३९१३/०७५-७६ (खुला), शिक्षा/शिक्षा प्रशासन, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
२०७७/०३/१४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४२१/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2077-04-03 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १०१२२/०७५-७६ (खुला), महिला विकास निरीक्षक, विविध , ५ तहको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
२०७७।०४।०२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२००४।२०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इन्जिनियर पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०४।०२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.न‌ं. १३९२१/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2077-03-29 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको बि.नं.१२५१०/०७५/०७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत, प्रशासन सेवा, सा. प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०३/२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको स्थानीय तहतर्फको वि.न‌ं. १५३६२/०७५-७६ (खुला), सहायक, प्रशासन , सा.प्र, चौथो तहको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना ।
2077/3/25 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६५/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2077/03/25 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तहको वि.नं. ११९१८।०७५-७६(खुला) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2077/03/25 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तहको वि.नं. १२००५।०७५-७६(महिला) इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इन्जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2077/03/25 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तहको वि.नं. १२०१४।०७५-७६(खुला) इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०३/२३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको स्थानीय तहतर्फको वि.न‌ं. १५३६२/०७५-७६ (खुला), सहायक, प्रशासन , सा.प्र, चौथो तहको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
२०७७।०३।२१ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.न‌ं. १३९२१/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2077/03/21 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 15711/075-76 (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077/03/19 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 16353/075-76 (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०३।१९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको स्थानीय तहको वि.नं. १५८०५/०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
2077-03-18 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. 11421/075-76(खुला), नेपाल विविध सेवा, पाचौं तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
2077/03/18 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14853(075-76), स्थानीय तह (खुला), तह 5, सब-इञ्जिनियर पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०३/१६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं.१४४८१/०७५-७६(खुला),नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह(प्राविधिक), अमिन पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2077-03-17 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको वि.नं.11326/075-76(खुला), चौथो तह, सहायक स्तर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
2077-3-17 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १००२२/०७५-७६ (खुला), सहायक, प्रशासन , सा.प्र, ५ तहको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2077/03/14 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १००१२३/०७५-७६ (खुला), प्रा.स., शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, ५ तहको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2077/03/11 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं १२९५५/०७५-७६(महिला),ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब इन्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2077/03/10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 13501/075-76 (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077/03/10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयको विज्ञापन नं.१३५०८/०७५-०७६ (खुला), अन्तर्गत शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्रा.स. पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2077/03/09 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं १३९१३/०७५-७६(खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समुह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2077/03/09 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं १३८१९/०७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, चौथो तह, सहलेखापाल पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2077/03/09 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं १३९११/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2077/03/09 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं १३८१६/०७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, लेखा सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2077/03/09 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं १३८१६/०७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, आ.ले.प. सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2077/03/09 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं १२८६५/०७५-७६(खुला),प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, आ.ले.प. सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2077/03/09 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं १२८६८/०७५-७६(खुला),प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2077-03-08 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. 11321/075-76, नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाचौं तह, लेखा सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
2077/03/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 10114/075-76 (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077-03-07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानिय तहको विज्ञापन नम्बर १६३५८/०७५-७६ (खुला) विविध सेवा, तह पाँचौ, कम्प्युटर अपरेटर पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077/03/05 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं १२८६५/०७५-७६(खुला),प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र लेखा समूह, पाँचौ तह, सहायक, लेखा सहायक र आ.ले.प. सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2077-03-05 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. 11430-11434/075-76, नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस
२०७७/०३/०५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको विज्ञापन नं ११९२२/०७५-०७६(महिला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, तह चार, सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०३।०४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको वि.नं. ११००३/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2077-03-03 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. 11423/075-76, नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाचौं तह, प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
2077-03-02 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको वि.नं.11321/075-76(खुला), पाचौं तह, सहायक स्तर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
2077-03-02 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको वि.नं.11421/075-76(खुला), पाचौं तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
2077-03-02 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. ११४२९/०७५-७६, ईञ्जि सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको सिफारिस
२०७७/०३/०१ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं.१४४७४/०७५-७६(खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह(प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2077-2-32 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. ११३२६/०७५-७६, प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
२०७७/०२/३२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४२१/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६/०२/३० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४२१/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2077-02-31 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. ११४२४-११४२८/०७५-७६(खुला,समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सव-ईञ्जिनियर पदको सिफारिस
2077/02/28 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको विज्ञापन नं १२०१३/०७५-०७६(खुला), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2077-02-27 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको वि.नं. 12510/075-76 (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
2077/02/26 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२००५/०७५-७६ (महिला),इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तहको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077/2/26 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११९१८/०७५-७६ (खुला),विभिन्न सेवा, समूह, पाँचौ तहको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077/02/25 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२००९-१२०१२।०७५-७६ (खुला/समावेशी) स्थानीय तह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब-इन्जिनियर पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना ।
2077/02/25 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०१२।०७५-७६ (मधेशी) स्थानीय तह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब-इन्जिनियर पदमा उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2077/02/25 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०११।०७५-७६ (आ.ज.) स्थानीय तह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब-इन्जिनियर पदमा उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2077/02/25 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०१०।०७५-७६ (महिला) स्थानीय तह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब-इन्जिनियर पदमा उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2077/02/25 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२००९।०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब-इन्जिनियर पदमा उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2077-02-19 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 12003/075-76 (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०२।११ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४२२/०७५-७६(महिला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७७।०२।०९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१७/०७५-७६(महिला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, तह ५ सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2077/02/06 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 14409/075-76 (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2077.02.01 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.नं. १००२२/२०७५।७६ (खुला) स्थानीय निकाय अन्तर्गत तह ५ सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
२०७६/१२/१५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १४४८१-१४४८५।०७५-७६ (खुला/समावेशी) स्थानीय तह अन्तर्गत नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/12/10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं १२९६४/०७५-०७६(खुला), स्थानिय तह, इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. (प्राविधिक) पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/12/10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८६८।०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौंथो तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/12/10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८६९।०७५-७६ (महिला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौंथो तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076-12-10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. 12566/075-76(खुला), चौथो तह, विविध सेवा, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
2076/12/10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 13901/075-76 (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/12/10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 13814/075-76 (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/12/10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०६०८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/ लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2076/12/09 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं १२९६०-१२९६३/०७५-०७६(खुला तथा समावेशी),स्थानिय तह,इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह चौथो तह, असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर (प्राविधिक) पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम
२०७६।१२।०९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२००७।०७५-७६ स्थानीय तह अन्तर्गत विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076-12-09 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. 12563/075-76(खुला), चौथो तह (प्राविधिक), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, खा.पा.स.टे. पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
2076-12-08 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. 12559-12562/075-76(खुला तथा समावेशी), चौथो तह (प्राविधिक ), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, असिष्टेन्ट सव-इन्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
2076-12-08 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको वि.नं. 12559-12562/075-76(खुला तथा समावेशी), स्थानीय तह अन्तर्गत असिष्टेण्ट सब-इञ्जिनियर पद, तह चौथोमा योग्यताक्रमबाट हटाइएको समूह सम्बन्धी सूचना ।
2077/12/08 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं. १०६६४/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७६।१२।०७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०१४।०७५-७६ स्थानीय तह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/१२/०७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४८०/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, तह ४, खा.पा.स.टे. पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।१२।०७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको स्थानीय तहको विज्ञापन न‌ं. १५८१३/७५-७६ (खुला) ईन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/12/06 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३४५६/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौं तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2076/12/06 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३५०७/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, पाँचौं तह, महिला विकास निरीक्षक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2076/12/06 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14863/075-76(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत खा.पा.स.टे. पद, तह 4 को सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/12/06 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14861/075-76(समावेशी), स्थानीय तह अन्तर्गत असिष्टेण्ट सब-इञ्जिनियर पद, तह 4 मा समावेशी समूहबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना ।
2076/12/06 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14859-60/075-76(खुला/समावेशी), स्थानीय तह अन्तर्गत असिष्टेण्ट सब-इञ्जिनियर पद, तह 4 मा योग्यताक्रमबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना ।
2076/12/06 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14859-62/075-76(खुला/समावेशी), स्थानीय तह अन्तर्गत असिष्टेण्ट सब-इञ्जिनियर.पद तह 4 सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।१२।०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५७१३/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह ५, आ.ले.प. सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।१२।०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. १५८१२/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, तह ४, खा.पा.स.टे. पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
२०७६/१२/०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४७५-१४४७९/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), स्थानीय तह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, तह ४, असिष्टेण्ट सब-इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/11/05 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं.१२९६७/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2076-12-06 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १०१२९/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, तह ४, खा.पा.स.टे. पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
२०७६।१२।०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. 1५८०८-११/७५-७६ (खुला/समावेशी) तह ४, असिष्टेन्ट सब इञ्जिनियर (प्राविधिक) पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/12/5 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको वि‍.नं. १२८६५/०७५-७६ (खुला), पाँचौ तह, आ.ले.प. सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/12/05 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको वि‍.नं. १२८६५/०७५-७६ (खुला), पाँचौ तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076-12-05 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १०१२४-१०१२८/०७५-७६ (खुला/समावेशी), इन्जिनियरिङ्ग, सिभिल, असिष्टेण्ट सव इन्जिनियर पदको उम्मेद्वार एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना
2076-12-05 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १०१२४-१०१२८/०७५-७६ (खुला/समावेशी), इन्जिनियरिङ्ग, सिभिल, असिष्टेण्ट सव इन्जिनियर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
२०७६/१२/०५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको वि.नं. १५४०७/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/12/05 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं. १३५१२/०७५-७६ (खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७६/१२/०५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४७२/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत विविध सेवा, तह ५, कम्प्युटर अपरेटर पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६/१२/०५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४७२/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत विविध सेवा, तह ५, कम्प्युटर अपरेटर पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/12/04 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं. १२९६६/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2076/12/04 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं. १३५०९-१३५११/०७५-७६ (खुला/समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेन्ट सब-इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना
२०७६।१२।०४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०१५।०७५-७६ स्थानीय तह अन्तर्गत विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उमेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/१२/०४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४८७/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत विविध सेवा, तह ४, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।१२।०४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८१५।०७५-७६ (खुला)विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको योग्यताक्रम सिफारीस सूचना ।
2076-12-04 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. ११३२७/०७५-७६, प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
2076-12-04 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. ११३२७/०७५-७६, प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
2076-12-04 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. ११३२७/०७५-७६, प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
2076-12-04 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. ११३२१/०७५-७६, प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाचौं तह, लेखा सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
2076-12-03 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. ११३२१/०७५-७६, प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाचौं तह, आ.ले.प. सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
2076-12-04 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३६९/०७५-७६ (खुला ) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला बिकास निरीक्षक पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076/12/03 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14866/075-76(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत विविध सेवा, तह 4, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदमा सिफारिश एवम्ं अस्थायी उम्मेदवार सम्बन्धी सूचना ।
2076-12-03 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १०१३७/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, तह ४, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2076-12-03 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १००२८/०७५-७६ (महिला), सहायक, प्रशासन , सा.प्र, ४ तहको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2076-12-03 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १००१२२/०७५-७६ (खुला), महिला विकास निरीक्षक, विविध, ५ तहको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2076-12-03 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १०१२१/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, तह ५, कम्प्यूटर अपरेटर पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2076/12/03 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं. १३५१५/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना
2076-12-03 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १२५६५/०७५-७६ (खुला), चौथो तह (प्राविधिक ), विविध सेवा, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
२०७६।१२।०३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयाेग बुटवल कार्यालयकाे विज्ञापन नं. १३९२२/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तह, विविध सेवा/समुह, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना ।
२०७६/१२/०३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४८६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत विविध सेवा, तह ४, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६/१२/०२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको वि.नं. १५३५९/०७५-७६, स्थानीय तह (खुला), पाँचौ तह, नेपाल प्रशासन सेवा, समान्य प्रशासन/लेखा समूह, सहायक/आ.ले.प. सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076-12-03 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३६८/०७५-७६ (खुला ) विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076/12/02 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14865/075-76(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत विविध सेवा, तह 4, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदमा सिफारिश एवम्ं वैकल्पिक उम्मेदवार सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।१२।०२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयाेग बुटवल कार्यालयकाे विज्ञापन नं. १३९२१/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तह, विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना ।
2076/12/02 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामको स्थानीय तहको बिज्ञापननं. १०६६३/२०७५-७६ (खुला) अनुसार इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076/12/01 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामको स्थानीय तहको बिज्ञापननं. १०६६२/२०७५-७६ (खुला) अनुसार इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076/12/02 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं. १३५१४/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना
2076-12-02 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तहको बिज्ञापननं. १६३६६/२०७५-७६ (खुला) अनुसार इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खा.पा.स.टे. पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076-12-02 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १०१३५-१०१३६/०७५-७६ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, तह ४, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2076-12-01 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तहको बिज्ञापननं.१६३६१-१६३६५/२०७५-७६ (खुला र समावेशी) अनुसार इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेन्ट सब–इन्जिनियर पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
२०७६/१२/०१ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १५४१३/०७५-७६ (खुला), नेपाल विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/११/३० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको वि.नं. १२९६५/०७५-७६ (खुला), चौथो तह (प्राविधिक), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
२०७६।११।३० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११०१२/०७५-७६ (खुला), नेपाल विविध सेवा, चौथो तह, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076-11-30 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको वि.नं. १२५१०/०७५/०७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धि सूचना
2076-11-30 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १२५६४/०७५-७६ (खुला), चौथो तह (प्राविधिक ), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
2076-11-30 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १०१३०-१०१३४/०७५-७६ (खुला/समावेशी), इन्जिनियरिङ्ग, सर्भे, तह ४, अमिन पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
२०७६।११।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११०११/०७५-७६ (खुला), नेपाल इन्जि. सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।११।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११०१०/०७५-७६ (खुला), नेपाल इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह, खानेपानी तथा सरसफाई टेक्निसियन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/11/29 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयको विज्ञापन नं.१३४५८/०७५-०७६ (खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७६।११।२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१८।०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. र लेखा समूह तह ५, सहायक र लेखासहायक/लेखापाल पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076-11-29 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानिय तहको विज्ञापन नम्बर १६३१४/०७५-७६ (महिला) प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, तह ४, सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076-11-26 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानिय तहको विज्ञापन नम्बर १६३१३/०७५-७६ (खुला) प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, तह ४, सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।११।२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तरर्गत विज्ञापन नं. १३९१९-१३९२०।०७५-७६ (खुला/समावेशी), इन्जिनियिरङ सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना।
२०७६।११।२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तरर्गत विज्ञापन नं. १३९२०।०७५-७६ (महिला), इन्जिनियिरङ सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
२०७६।११।२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तरर्गत विज्ञापन नं. १३९१९।०७५-७६ (खुला), इन्जिनियिरङ सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
2076/11/28 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14765/075-76(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह 4, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/११/२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको वि.नं. १५४०५/०७५-७६, स्थानीय तह (खुला), पाँचौ तह, कम्प्यूटर अपरेटर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७५।११।२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११००७-११००९/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेन्ट सब-इन्जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना।
२०७६।११।२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११००९/०७५-७६ (आ.ज.), नेपाल इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेन्ट सब-इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।११।२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११००८/०७५-७६ (महिला), नेपाल इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेन्ट सब-इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।११।२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११००७/०७५-७६ (खुला), नेपाल इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेन्ट सब-इन्जिनियर पदमा उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।११।२६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तरर्गत विज्ञापन नं. १३९१८।०७५-७६ (खुला), इन्जिनियिरङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमुह, चौथो तह, खा.पा.स.टे.पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
२०७६/११/२६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं. १५४१२/०७५-७६ (खुला) इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/26 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तरर्गत विज्ञापन नं. १०६५९-१०६६१।०७५-७६ (खुला/समावेशी), इन्जिनियिरङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/26 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तरर्गत विज्ञापन नं. १०६६१।०७५-७६ (आ.ज.), इन्जिनियिरङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/26 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तरर्गत विज्ञापन नं. १०६५९।०७५-७६ (खुला), इन्जिनियिरङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/26 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तरर्गत विज्ञापन नं. १०६६०।०७५-७६ (महिला), इन्जिनियिरङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/११/२५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको स्थानीय तह तर्फको विज्ञापन नं. १५४११/०७५-७६ (खुला) इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, चौथो तह (प्राविधिक), खा.पा.स.टे. पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।११।२५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तरर्गत विज्ञापन नं. १३९१४-१३९१७।०७५-७६ (खुला/समावेशी), इन्जिनियिरङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।११।२५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तरर्गत विज्ञापन नं. १३९१७।०७५-७६ (मधेशी), इन्जिनियिरङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।११।२५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तरर्गत विज्ञापन नं. १३९१६।०७५-७६ (आ‍‍‍.ज.), इन्जिनियिरङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।११।२५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तरर्गत विज्ञापन नं. १३९१५।०७५-७६ (महिला), इन्जिनियिरङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।११।२५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तरर्गत विज्ञापन नं. १३९१४।०७५-७६ (खुला), इन्जिनियिरङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सब इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/११/२५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको विज्ञापन नं. १५४०८-१५४१०।२०७५-७६ (खुला/समावेशी), स्थानीय तह अन्तरर्गत इन्जिनियिरङ सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट - सब इन्जिनियर पदको उम्मेदवारहरु सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076-11-25 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३६७/०७५-७६ (खुला) इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076/11/24 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं. १३५१३/०७५-७६ (खुला) इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, चौथो तह, अमिन पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७६।११।२२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. १५८१४/०७५-७६(खुला), विविध सेवा, चौथो तह, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस सूचना ।
2076/11/22 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14864/075-76(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत इञ्जि सेवा, सर्भे समूह तह 4, अमिन पदमा सिफारिश एवम्ं वैकल्पिक उम्मेदवार सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।११।२१ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९६१/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/11/21 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 13901/075-76 (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076-11-21 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. 11423/075-76, शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाचौं तह, प्राविधिक सहायक पदको सिफारिस
2076-11-20 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१६३१३/२०७५-७६ (खुला) अनुसार प्रशासन सेवा, सा.प्र. समुह, तह ४, सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
२०७६।११।१९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५४-१२९५६।२०७५-७६ (खुला, समावेशी), स्थानीय तह अन्तरर्गत इन्जिनियिरङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इन्जिनियर पदमा सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना
2076-11-19 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १२५५८/०७५-७६ (खुला), पाँचौ तह (प्राविधिक ), शिक्षा, सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, प्राविधिक सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
2076-11-19 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. 11421/075-76(खुला), विविध सेवा, पाचौं तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस ।
2076-11-19 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको वि.नं.11326/075-76(खुला), चौथो तह, सहायक स्तर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
2076-11-19 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको वि.नं.11321/075-76(खुला), पाचौं तह, सहायक स्तर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
2076-11-19 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको वि.नं.11321/075-76(खुला), पाचौं तह, सहायक स्तर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस
२०७६।११।१८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं. १२९५९/०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७६।११।१८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२००४-१२००६।२०७५-७६ (खुला, समावेशी), स्थानीय तह अन्तरर्गत इन्जिनियिरङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इन्जिनियर पदमा सिफारिस भएका उमेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रम
२०७६।११।१८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२००६।२०७५-७६ (आ.ज.), स्थानीय तह अन्तरर्गत इन्जिनियिरङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।११।१८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२००५।२०७५-७६ (महिला), स्थानीय तह अन्तरर्गत इन्जिनियिरङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।११।१८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२००४।२०७५-७६ (खुला), स्थानीय तह अन्तरर्गत इन्जिनियिरङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076-11-17 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. 11416-11420/075-76, ईञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, पाचौं तह, सव-ईञ्जिनियर पदको सिफारिस ।
2076/11/17 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14857/075-76(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत विविध सेवा, तह 5, महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/17 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं. १३५०८/०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2076-11-17 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. 12555-12556(खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह (प्राविधिक ), इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, सब-इन्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
2076-11-16 2019-07-09 18:59:23
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३५४-१६३५६/०७५-७६ (खुला र समावेशी) इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब–इन्जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम तथा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076-11-16 2019-07-09 18:59:23
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३५६/०७५-७६ (आ.ज.) इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब–इन्जिनियर पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076-11-16 2019-07-09 18:59:23
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३५५/०७५-७६ (महिला) इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब–इन्जिनियर पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076-11-16 2019-07-09 18:59:23
लोकसेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३५४/०७५-७६ (खुला) इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब–इन्जिनियर पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076/11/16 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं. १०६५५/०७५-७६ (महिला), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना !!
2076/11/16 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं. १०६५४-१०६५५/०७५-७६ (खुला/महिला), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इन्जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम तथा उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना !!
2076/11/16 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं. १०६५४/०७५-७६ (खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना !!
२०७६।११।१६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३९१३/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, तह ५, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६/११/१५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४७४/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, तह ५, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/11/15 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14858/075-76(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह तह 5, प्राविधिक सहायक पदमा उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/15 2019-07-09 18:59:23
लाेक सेवा आयाेग इलाम कार्यालय, इलामकाे वि. न‌ं १०६५८/२०७५-७६(खुला),सेवा समुह शिक्षा,शिक्षा प्रशासन पाँचौ तह ,प्राविधिक सहायक पदकाे उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सुचना !!
२०७६/११/१५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको स्थानीय तहतर्फको.नं.१५४०७/०७५/०७६, (खुला) शिक्षा प्रा.स. पाँचौै‌ तहको सिफारिस सम्वन्धि सूचना ।
2076/11/14 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14853-55/075-76(खुला/समावेशी), स्थानीय तह अन्तर्गत सब-इञ्जिनियर.पद तह 5 सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/११/१४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं. १५४०३-१५४०४/०७५-७६ (खुला/समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/११/१४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको स्थानीय तहतर्फको वि.नं.१५४०४/०७५/०७६(महिला) पाँचौं तह, सव-इन्जिनियर पदको सिफारिस सम्वन्धि सूचना ।
2076-11-14 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १०१२३/०७५-७६ (खुला), शिक्षाा, शिक्षाा प्रशासन, प्राविधिक सहायक, ५ तहको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2076-11-14 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३६०/०७५-७६(खुला ) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
२०७६/११/१४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको स्थानीय तहतर्फको वि.नं.१५४०३/०७५/०७६(खुला) पाँचौं तह, सव-इन्जिनियर पदको सिफारिस सम्वन्धि सूचना ।
2076/11/14 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१२८६८/०७५-७६(खुला) अनुसार प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुह, चौंथो तह, सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना।
2076-11-14 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १२५५७/०७५-७६(खुला), पाँचौ तह (प्राविधिक ), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
२०७६।११।१४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८०७/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तह, शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना।
2076-11-14 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तर्फको वि‍.न. 11321/075-76, पाँचो तह, सहायक स्तर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस ।
२०७६।११।१३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२००८।२०७५-०७६ (खुला), स्थानीय तह अन्तरर्गत शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौ तह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।११।०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९५८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।११।०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९५८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, आ.ले.प.सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/11/12 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं. १३५०३-१३५०४/०७५-७६ (खुला/समावेशी), इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इन्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना
२०७६/११/१२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४७३/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत विविध सेवा, विविध समूह, तह ५, महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076-11-12 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि.नं.11422/075-76(खुला), विविध सेवा, पाचौं तह, महिला विकास निरीक्षक पदको सिफारिस
2076/11/12 2019-07-09 18:59:23
लाेक सेवा आयोग इलाम कार्यालय,इलामकाे वि‍.न‌ं. १०६५७/२०७५-०७६(खुला), विविध सेवा, पाँचाै तह,महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धि सुचना । ।
२०७६/११/११ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४६६-१४४७०/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, पाँचौ तह, सब-इञ्जिनियर पदको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सूचना
२०७६/११/११ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको वि.न‌ं. १५४०६/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला बिकास निरीक्षक पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2076/11/11 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालय, पोखराको वि.न‌ं. १२९५८/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला बिकास निरीक्षक पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७६।११।११ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयाेग बुटवल कार्यालयकाे विज्ञापन नं. १३९१२/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तह, विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना ।
2076.11.11 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १००२३/०७५-७६ (महिला), सहायक, प्रशासन , सा.प्र, ५ तहको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2076.11.11 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १००२२/०७५-७६ (खुला), आ.ले.प. सहायक, प्रशासन , लेखा ५ तहको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2076-11-11 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३५९/०७५-७६(खुला ) विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला बिकास निरीक्षक पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076-11-11 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १०१२२/०७५-७६ (खुला), महिला विकास निरीक्षक, विविध, ५ तहको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2076/11/11 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नं. १३५०७/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना
२०७५।११।११ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८०६/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तह, विविध सेवा, पाँचौ तह, महिला विकास निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।११।०९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२००७।२०७५-०७६ (खुला), स्थानीय तह अन्तरर्गत विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।११।०९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८०५/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तह, विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।११।०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. 12957/075-76 (खुला), स्थानीय तह, विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७६।११।०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयाेग खोटाङ कार्यालयकाे विज्ञापन नं. ११००६/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तह, शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, पाँचौं तह, प्राविधिक सहायक पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना ।
2076-11-08 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११३२६/०७५-७६, ४ तह, सहायक स्तर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस ।
२०७६।११।०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९२२/०७५-७६(महिला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह ४, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।११।०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१८/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/08 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१२८६८/०७५-७६(खुला) अनुसार प्रशासन सेवा, लेखा समुह, चौंथो तह, सहलेखापाल पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना।
2076-11-08 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१६३११/२०७५-७६(महिला)अनुसार प्रशासन सेवा, सा.प्र. समुह, तह ५, सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076/11/08 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको वि‍.न. १२८६५/०७५-७६ (खुला), पाँचौ तह, सहायक स्तर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/08 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १३५०६/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तह, विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना
2076-11-08 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयाेग धनकुटा कार्यालयकाे विज्ञापन नं. १०१२१/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तह, विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना
2076/11/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको वि‍.न. 12867/075-76 (आ.ज.), पाँचो तह, सहायक स्तर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको वि‍.न. 12865/075-76 (खुला), पाँचो तह, सहायक स्तर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको स्थानीय तहको वि‍.न. 12865/075-76 (खुला), पाँचो तह, सहायक स्तर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।११।०७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयाेग खोटाङ कार्यालयकाे विज्ञापन नं. ११००५/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तह, विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना ।
२०७६।११।०७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयाेग बुटवल कार्यालयकाे विज्ञापन नं. १३९११/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तह, विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना ।
2076/11/07 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तर्फको वि‍.न. 11321/075-76, पाँचो तह, सहायक स्तर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस ।
2076-11-07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयाेग इलाम कार्यालयकाे विज्ञापन नं. १०६५६/०७५-७६ (खुला), स्थानीय तह, नेपाल विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस गरिएको सूचना ।
२०७६/११/०७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको स्थानीय तह तर्फको वि.नं. १५४०५/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, पाँचौं तह, कम्प्युटर अपरेटर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७६/११/०७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४७२/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत विविध सेवा, विविध समूह, तह ५, कम्प्युटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076-11-07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३५८/०७५-७६(खुला ) विविध सेवा, पाँचौ तह, कम्प्युटर अपरेटर पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076/11/05 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14856/075-76(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत विविध सेवा, तह 5, कम्प्युटर अपरेटर पदमा उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/११/०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४७१/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, तह ५, सर्भेक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।११।०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको स्थानीय तह तर्फको वि.न‌ं. १३९०७-१३९०९/०७५-७६ (खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, सब-इन्जिनियर पदको एकमुष्ट उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना ।
२०७६।११।०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको स्थानीय तह तर्फको वि.न‌ं. १३९०९/०७५-७६ (आ.ज.), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, सब-इन्जिनियर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना ।
२०७६।११।०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको स्थानीय तह तर्फको वि.न‌ं. १३९०८/०७५-७६ (महिला), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, सब-इन्जिनियर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना ।
२०७६।११।०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको स्थानीय तह तर्फको वि.न‌ं. १३९०७/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, सब-इन्जिनियर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना ।
२०७६/११/०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, आ.ले.प. समूह, तह ५, आ.ले.प.सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076-11-05 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १००२२/०७५-७६ (खुला), सहायक, प्रशासन , सा.प्र, ५ तहको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
२०७६।११।०५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९१९/०७५-७६(महिला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/04 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 12505/075-76 (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/04 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 10101/075-76 (खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, छैठौं तह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/04 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 14452/075-76 (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/04 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 12001/075-76 (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/04 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 12001/075-76 (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/04 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 14760/075-76 (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/04 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 14760/075-76 (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/04 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. 14760/075-76 (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/११/०४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।११।०४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं.१३९१०/०७५-७६(खुला ) इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह , पाँचौ तह (प्राविधिक) सर्भेक्षक पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076-11-03 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १००२८/०७५-७६ (महिला), सहायक, प्रशासन , सा.प्र, ४ तहको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2076.11.03 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १००२२/०७५-७६ (खुला), सहायक, प्रशासन , सा.प्र, ५ तहको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
२०७६।११।०२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायलको वि.न‌ं. १५८०३-१५८०४/०७५-७६ (खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, सब-इन्जिनियर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना ।
2076-11-02 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगरको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१६३१०/२०७५-७६(खुला) अनुसार प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह ५, लेखा सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076-11-02 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगरको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१६३१०/२०७५-७६(खुला) अनुसार प्रशासन सेवा, सा.प्र. समुह, तह ५, सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076-11-02 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं.१६३५७/०७५-७६(खुला ) इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह , पाँचौ तह (प्राविधिक) सर्भेक्षक पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076/11/01 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14762/075-76(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह 5, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/01 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०६०८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाचाै तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076.11.01 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १०११६-१०१२०/०७५-७६ (खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, सब-इन्जिनियर पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाश सम्बन्धी सूचना
2076.11.01 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १०११६-१०१२०/०७५-७६ (खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, सब-इन्जिनियर पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2076/10/29 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14762/075-76(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह 5, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/29 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३५०५/०७५-७६ (खुला), इन्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, सर्भेक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७६।१०।२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११००३-११००४/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौं तह, सब-इञ्जिनियर पदकाे एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना।
२०७६।१०।२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११००४/०७५-७६ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौं तह, सब-इञ्जिनियर पदमा उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।१०।२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११००३/०७५-७६ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, पाँचौं तह, सब-इञ्जिनियर पदमा उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६/१०/२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १४४६५/०७५-७६(खुला), आर्थिक योजना तथ्यांक सेवा, तथ्यांक समूह, पाचौं तह, तथ्यांक सहायक पदको सिफारिस सूचना ।
2076-10-27 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. 11415/075-76, आर्थिक योजना तथ्यांक सेवा, तथ्यांक समूह, पाचौं तह, तथ्यांक सहायक पदको सिफारिस ।
२०७६/१०/२७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१७/०७५-७६(महिला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, तह ५ सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६/१०/२६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.न‌ं. १०११५/०७५-७६ (खुला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्या‌ंक, तथ्या‌ंक, तथ्यांक सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2076/10/24 2019-07-09 18:59:23
आयोगको महेन्द्रनगर कार्यालय अन्तर्गत स्थानीय तह वि. नं. १६३५३/०७५-७६ (खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, शिक्षा अधिकृत पदको सिफारिश सूचना ।
2076/10/23 2019-07-09 18:59:23
आयोगको स्थानीय तह अन्तर्गत दिपायल कार्यालयको वि. नं. १५८०२/०७५-७६(खुला) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह,अधिकृत पदको सिफारिस सूचना ।
2076/10/22 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १५४०२/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/22 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४८५२/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076-10-22 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१६३१३/२०७५-७६(खुला)अनुसार प्रशासन सेवा, सा.प्र. समुह, तह ४, सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076-10-22 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१६३१२/२०७५-७६(आ.ज.) अनुसार प्रशासन सेवा, सा.प्र. समुह, तह ५, सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076/10/21 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४४६४/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/21 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४४६१/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/20 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14763/075-76(महिला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह 5, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/20 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३९०६/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/19 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३५०२/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/१०/१९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटाको वि.न‌ं. १००२२/०७५-७६ (खुला), विभिन्न सेवा, समूह, सहायक ५ तहका विभिन्न पदको बैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2076/10/17 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२९५३/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/17 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको स्थानीय तह अन्‍तर्गत विज्ञापन नम्बर १२८६३/७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदमा बैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/17 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको स्थानीय तह अन्‍तर्गत विज्ञापन नम्बर १२८६३/७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदमा बैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/17 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह अन्‍तर्गत विज्ञापन नम्बर १२००१/७५-७६(खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदमा बैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/17 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह अन्‍तर्गत विज्ञापन नम्बर ११९१७/७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदमा बैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/17 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह अन्‍तर्गत विज्ञापन नम्बर १२००१/७५-७६(खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदमा बैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/17 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्‍तर्गत विज्ञापन नम्बर १३८१४/७५-७६(खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदमा बैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/16 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२५५४/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/१०/१६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१६३१०/२०७५-७६(खुला) अनुसार प्रशासन सेवा, सा.प्र. समुह, तह ५, सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076/10/16 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14762/075-76(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह 5, आ.ले.प. पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।१०।१५ 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तर्फको वि‍.न. 11321/075-76, पाँचो तह, सहायक स्तर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस ।
2076/10/15 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२००३/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/१०/१५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१६३१०/२०७५-७६(खुला) अनुसार प्रशासन सेवा, सा.प्र. समुह, तह ५, सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
२०७६/१०/१३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१६३१०/२०७५-७६(खुला) अनुसार प्रशासन सेवा, लेखा समुह, तह ५, सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
२०७६/१०/१२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१६३१०/२०७५-७६(खुला) अनुसार प्रशासन सेवा, सा.प्र. समुह, तह ५, सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076/10/14 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४१४/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/14 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तर्फको वि‍.न. 11323/075-76, पाँचो तह, सहायक स्तर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस ।
२०७६/१०/१४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४२१/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, तह ४ सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/10/13 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, खोटाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११००२/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।१०।१३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९६१/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।१०।१३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९५८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौं तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।१०।०२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९५८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौं तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076-10-13 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तर्फको वि‍.न. 11321/075-76, पाँचो तह, सहायक स्तर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस ।
2076-10-13 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तर्फको वि‍.न. 11321/075-76, पाँचो तह, सहायक स्तर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस ।
2076/10/12 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०६५३/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076-10-12 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११३२१\०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, पाचाै तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/१०/१२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा. समूह, तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076-10-12 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०६०८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाचाै तह, सहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२८६३/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३८१४/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२८६३/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२८६३/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४७६०/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०११४/०७५-७६ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/१०/१० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, आ.ले.प. समूह, तह ५, आ.ले.प.सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/10/09 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १५८०१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/१०/०९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।१०।०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४४६३/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण निरीक्षक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।१०।०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४११/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।१०।०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०१११/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।१०।०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३९०४/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।१०।०८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४१०/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/08 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६५/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/10/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको विज्ञापन नं. १४७६२/०७५-७६ (खुला), स्थानी तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, आलेप पदको बैकल्पिक सिफारीश सम्बन्धि सूचना ।।
2076/10/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४४६२/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४१३/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण निरीक्षक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०११३/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण निरीक्षक पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३९०५/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२५५३/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४१२/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०११२/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, वातावरण इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०११०/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/१०/०७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/10/06 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४४६०/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/06 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४०९/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/१०/०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/10/03 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०१०९/०७५-७६ (खुला), विविध सेवा, छैठौं तह, कम्प्युटर अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।१०।०२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४४५९/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, छैठौं तह, नापी अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/02 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४०८/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, छैठौं तह, नापी अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।१०।०१ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०१०८/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, छैठौं तह, नापी अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।१०।०१ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १६३५२/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/10/01 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४४५८/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/29 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह अन्‍तर्गत विज्ञापन नम्बर १४४०८/०७५-७६ (खुला), न्याय सेवा, कानून समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदमा वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/29 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३९०३/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/29 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२९५२/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/०९/२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१६३१०/२०७५-७६(खुला)अनुसार प्रशासन सेवा, सा.प्र. समुह, तह ५, सहायक पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
२०७६।०९।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११३२१/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदमा वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२५५२/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।२८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२००२/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/29 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४०७/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/27 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०६५२/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/27 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्‍तर्गत विज्ञापन नम्बर १३८१४/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदमा वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/27 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६५/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/09/27 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६५/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/09/26 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०१०७/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/24 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १६३५१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/24 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्‍तर्गत विज्ञापन नम्बर १३८१४/७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदमा वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/24 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह अन्‍तर्गत विज्ञापन नम्बर ११९१७/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदमा वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/24 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह अन्‍तर्गत विज्ञापन नम्बर ११३१६/७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदमा वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/23 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १५४०१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/22 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४८५१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।२२ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको वि.नं. १३८१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह तह ५, सहायक/आ.ले.प.सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/09/22 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14762/075-76(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह 5, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।२२ 2019-07-09 18:59:23
पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६८-१२८७०/०७५-७६(खुला, समावेशी) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, विभिन्न समूह, चौथो तह, सहायक पदमा उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०९।२१ 2019-07-09 18:59:23
काठमाडौं कार्यालयको वि..नं. ११९२१-११९२४/०७५-७६(खुला, समावेशी) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, विभिन्न समूह, चौथो तह, सहायक पदमा सिफारिश भएका उमेदवारहरुको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची ।
२०७६।०९।२१ 2019-07-09 18:59:23
काठमाडौं कार्यालयको वि..नं. ११९२४/०७५-७६ मधेशी) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।२१ 2019-07-09 18:59:23
काठमाडौं कार्यालयको वि..नं. ११९२३/०७५-७६ (आ‍‍‍.ज.) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।२१ 2019-07-09 18:59:23
काठमाडौं कार्यालयको वि..नं. ११९२२/०७५-७६ (महिला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।२१ 2019-07-09 18:59:23
काठमाडौं कार्यालयको वि..नं. ११९२१/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, विभिन्न समूह, चौथो तह, सहायक पदको सिफारिशसम्बन्धी सूचना ।
2076/09/21 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको विज्ञापन नं. १४४५२।०७५-७६(खुला), १४४५३।०७५-७६(महिला), १४४५४।०७५-७६(आ.ज.), १४४५५।०७५-७६(मधेशी) र १४४५६।०७५-७६(दलित), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/20 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२००१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076-09-20 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको वि.नं.११३२६-११३२८/०७५-७६(खुला,समावेशी), तह ४, सहायक स्तर पदको सिफारिस
2076/09/19 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३४५८-१३४६०/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह, चौथो तह, सहायक पदको सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना
२०७६।०९।१९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १०९६१-१०९६३।०७५-७६(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रसाशन सेवा, सा.प्र./लेखा समुह, चौथो तह, सहायक/सहलेखापाल पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।१९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १०९६३।०७५-७६(आ.ज.), प्रसाशन सेवा, सा.प्र./लेखा समुह, चौथो तह, सहायक/सहलेखापाल पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
२०७६।०९।१९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १०९६२।०७५-७६(महिला), प्रसाशन सेवा, सा.प्र./लेखा समुह, चौथो तह, सहायक/सहलेखापाल पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
२०७६।०९।१९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १०९६१।०७५-७६(खुला), प्रसाशन सेवा, सा.प्र./लेखा समुह, चौथो तह, सहायक/सहलेखापाल पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
२०७६।०९।१८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १५७१६-७१९।०७५-७६(खुला तथा समावेशी), सहायक चौथो तह, प्रसाशन सेवा, सा.प्र./लेखा समुह, सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
२०७६/०९/१८ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १४४२१-१४४२३।०७५-७६(खुला तथा समावेशी), सहायक चौथो तह, प्रसाशन सेवा, सा.प्र./लेखा समुह, सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
2076/09/18 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३९०१/०७५-७६ (खुला) र १३९०२/०७५-७६ (महिला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076-9-17 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.नं. १००२७-१००३०/२०७५।७६ (खुला/समावेशी) स्थानीय निकाय अन्तरगत सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2076/09/17 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बाग्लुङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १३५०१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076-09-17 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय निकाय अन्तर्गत वि.नं. १२५१०-१२५१३/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), चौथो तह (अप्राविधिक ) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना
२०७६/०९/१७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१७/०७५-७६(महिला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०९।१७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको स्थानीय तहको वि.नं.१३८१९-१३८२२/०७५-०७६ (खुला/समावेशी) प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समुह, चौथो तह, सहायक/सहलेखापाल पदमा एकमुष्ट सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७६।०९।१७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको स्थानीय तहको वि.नं.१३८२२/०७५-०७६ (मधेशी) प्रशासन सेवा, सा.प्र.समुह, चौथो तह, सहायक पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७६।०९।१७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको स्थानीय तहको वि.नं.१३८२१/०७५-०७६ (आदिवासी जनजाती) प्रशासन सेवा, सा.प्र.समुह, चौथो तह, सहायक पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७६।०९।१७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको स्थानीय तहको वि.नं.१३८२०/०७५-०७६ (महिला) प्रशासन सेवा, सा.प्र.समुह, चौथो तह, सहायक पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
२०७६।०९।१७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलको स्थानीय तहको वि.नं.१३८१९/०७५-०७६ (खुला) प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समुह, चौथो तह, सहायक/सहलेखापाल पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2076/09/16 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२९५१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/16 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14765-68(075-76), स्थानीय तह (खुला/समावेशी), तह 4, सहायक पदको सिफारिस एवंम् वैकल्पिक उम्मेदवार सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/०९/१६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानीय तहको बिज्ञापन नं.१६३१३-१६३१५/२०७५-७६(खुला र समावेशी)अनुसार प्रशासन सेवा, सा.प्र. /लेखा समुह, तह ४ (अप्राविधिक) सहायक/सह-लेखापाल पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
2076/09/15 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १२५५१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/०९/१४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १५३६२-१५३६५/०७५-७६ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, सहायक पद, चौथो तहको एकमुष्ट सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/14 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको वि.नं. १२८६५/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६/०९/१४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६/०९/१३ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०६११-१०६१३/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, सहायक चौथो तहको सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०९।११ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं.११४०२/०७५-७६ (खुला), ११४०४/०७५-७६ (आज), ११४०५/०७५-७६ (मधेशी) र ११४०६/०७५-७६ (दलित), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/11 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14762/075-76(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह 5, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/०९/१० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको वि.नं. १४४१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०९।११ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, लेखा समूह तह ५, आ.ले.प.सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०९।१० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं.१०१०२/०७५-७६ (खुला), १०१०३/०७५-७६ (महिला), १०१०४/०७५-७६ (आज), १०१०५/०७५-७६ (मधेशी) र १०१०६/०७५-७६ (दलित), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।१० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९५८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौं तह, लेखा सहायक / लेखापाल पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०९।१० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको वि.नं. १३८१६/०७५-७६(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह ५, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076/09/10 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३४५६/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौं तह, आ.ले.प. सहायक पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना
2076/09/09 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, खोटाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११००१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/09 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14762/075-76(खुला), स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सा.प्र. समूह तह 5, सहायक पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/08 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०६५१/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, छैठौं तह, इञ्जिनियर पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।०८ 2019-07-09 18:59:23
काठमाडौं कार्यालयको वि..नं. ११९१८/०७५-७६ (खुला) स्थानीय तह अन्तर्गत प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, पाँचौ तह, सहायक पदमा बैकल्पिक उमेदवार सिफारिशसम्बन्धी सूचना ।
२०७६/०९/०७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुरको स्थानिय तहको बिज्ञापन नं.१६३१०-१६३१२/२०७५-७६(खुला र समावेशी) अनुसार प्रशासन सेवा सा.प्र. /लेखा समुह, तह ५ (अप्राविधिक) सहायक/लेखा सहायक/लेखापाल/आ.ले.प.सहायक पदमा उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना ।
२०७६।०९।०७ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोगको बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३८१६/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौ तह, लेखासहायक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश ।
2076/09/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १४४५१/०७५-७६ (खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, छैठौं तह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. ११४०१/०७५-७६ (खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, छैठौं तह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/07 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १०१०१/०७५-७६ (खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, छैठौं तह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/०९/०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १६३०८/०७५-७६ (खुला) र १६३०९/०७५-७६ (महिला), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह छैठौं तह अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको सिफारिस र एकमूष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचनाहरू ।
२०७६।०९।०६ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९५८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, पाँचौं तह, लेखा सहायक / लेखापाल पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६/०९/०५ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाको स्थानीय तह तर्फको वि. नं. १५३५९-१५३६१/०७५-७६ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा समूह, सहायक/लेखा सहायक/आ.ले.प. सहायक पद, पाँचौ तहको एकमुष्ट सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०९।०४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको वि.नं. 1५७१३-१५/७५-७६ (खुला/समावेशी) ५ तह, सहायक (अप्राविधिक) पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना ।
2076-09-04 2019-07-09 18:59:23
जलेश्वर कार्यालयको वि.नं.11321-11325/075-76(खुला,समावेशी) स्थानीय तह अन्तर्गत तह-५, सहायक पदको सिफारिस
2076/09/03 2019-07-09 18:59:23
आयोगको दिपालय कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १५७११/०७५-७६ (खुला) र १५७१२।०७५-७६ (महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको सिफारिश
2076/09/02 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको वि.नं. 14762-64(075-76), स्थानीय तह (खुला/समावेशी), तह 5, सहायक/लेखा सहायक/आ.ले.प. सहायक पदको सिफारिस एवंम् वैकल्पिक उम्मेदवार सम्बन्धी सूचना ।
2076-09-01 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १२५०७-१२५०९/०७५-७६(खुला तथा समावेशी),पाँचौ तह (अप्राविधिक ) सहायक/लेखा सहायक/आ.ले.प. सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना
2076/08/30 2019-07-09 18:59:23
स्थानीय तह अन्तर्गत जुम्ला कार्यालयको वि.नं. १५३५७/०७५-७६( खुला) प्रशासन/आलेप , छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिस सूचना
२०७६/०८/३० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १४४१६-१४४२०।०७५-७६(खुला तथा समावेशी), सहायक पाँचौ तह, न्याय/ प्रसाशन सेवा, सा.प्र./लेखा/आ.ले.प. समुह, सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धि सूचना ।
२०७६।०८।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १३८१६-१३८१८।०७५-७६(खुला तथा समावेशी), सहायक पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा/आ.ले.प. समुह, सहायक पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची।
2076/08/29 2019-07-09 18:59:23
आयोगको सुर्खेत कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १४७६०/०७५-७६ (खुला) र १४७६१।०७५-७६ (महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको सिफारिश
२०७६।०८।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १३८१८।०७५-७६(आ.ज.), सहायक पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह , सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०८।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १३८१७।०७५-७६(महिला), सहायक पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह , सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०८।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. १३८१६।०७५-७६(खुला), सहायक पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा/आ.ले.प. समुह, सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०८।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. ११९१९-११९२०।०७५-७६(खुला, समावेशी), सहायक पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, विभिन्न समूह र पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची ।
२०७६।०८।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. ११९२०।०७५-७६(आ.ज.), सहायक पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह , सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०८।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. ११९१९।०७५-७६(महिला), सहायक पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह , सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०८।२९ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालको स्थानीय तह अन्तर्गत वि.नं. ११९१८।०७५-७६(खुला), सहायक पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, विभिन्न समूह र पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना ।
2076/08/28 2019-07-09 18:59:23
आयोगको दाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १४४०९-१४४१५/०७५-७६ (खुला, महिला, आ.ज., मधेशी, दलित, अपांग र पि.क्षे.), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह अधिकृत/आलेप अधिकृत पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची
2076/08/27 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानीय तहको वि.नं. १२८६५-१२८६७।०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) एकीकृत परीक्षा अन्तर्गत प्रशासन सेवा, पाँचौ तह, सहायक, लेखा सहायक/लेखापाल, आ.ले.प. सहायक पदको सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना
2076-8-24 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.नं. १००२२-१००२६/२०७५।७६ (खुला/समावेशी) स्थानीय निकाय अन्तरगत सहायक/लेखापाल/आ.ले.प. सहायक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2076-08-24 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाको वि.नं. १००२२-१००२६/२०७५।७६ (खुला/समावेशी) स्थानीय निकाय अन्तरगत सहायक/लेखापाल/आ.ले.प. सहायक पदको उम्मेद्वार सिफारिस गरिएको सूचना
2076/08/23 2019-07-09 18:59:23
आयोगको बाग्लुङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३४५५/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश ।
2076/08/20 2019-07-09 18:59:23
आयोगको धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १००१५/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश ।
२०७६/०८/२४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०६०८-१०६१०/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक, लेखा सहायक / लेखापाल, आ.ले.प. सहायक पदको सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना।
२०७६/०८/२४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०६१०/०७५-७६ (आ.ज.), प्रशासन सेवा, सा.प्र. पाँचौं तह, सहायक, पदको सिफारिस सूचना।
२०७६/०८/२४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०६०९/०७५-७६ (महिला), प्रशासन सेवा, सा.प्र. पाँचौं तह, सहायक, पदको सिफारिस सूचना।
२०७६/०८/२४ 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०६०८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक, लेखा सहायक / लेखापाल, आ.ले.प. सहायक पदको सिफारिस सूचना।
2076/08/21 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३४५६-१३४५७/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक, लेखा सहायक / लेखापाल, आ.ले.प. सहायक पदको सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०८।२० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९५८-१०९६०/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक, लेखा सहायक / लेखापाल, आ.ले.प. सहायक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०८।२० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९६०/०७५-७६ (आ.ज.), प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक, लेखा सहायक / लेखापाल, आ.ले.प. सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०८।२० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९५९/०७५-७६ (महिला), प्रशासन सेवा, सा.प्र./लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक, लेखा सहायक / लेखापाल, आ.ले.प. सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०८।२० 2019-07-09 18:59:23
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९५८/०७५-७६ (खुला), प्रशासन/लेखा समूह, पाँचौं तह, सहायक, लेखा सहायक / लेखापाल, आ.ले.प. सहायक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना।
2076-08-19 2019-07-09 18:59:23
आयोगको हेटौंडा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १२५०५-१२५०६/०७५-७६ (खुला र महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आलेप अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076-08-18 2019-07-09 18:59:23
आयोगको बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३८१४-१३८१५/०७५-७६ (खुला र महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आलेप अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/08/13 2019-07-09 18:59:23
आयोगको बाग्लुङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३४५५/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आलेप अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/08/11 2019-07-09 18:59:23
आयोगको पोखरा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १२८६३-१२८६४/०७५-७६ (खुला/महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आलेप अधिकृत पदको सिफारिश ।
२०७६।०८।०९ 2019-07-09 18:59:23
आयोगको जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११६१६-११६२०/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आलेप अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/08/04 2019-07-09 18:59:23
आयोगको काठमाडौं कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११९१७/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आलेप अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/07/27 2019-07-09 18:59:23
आयोगको खोटाङ्ग कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०९५७/०७५-७६ (खुला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/07/26 2019-07-09 18:59:23
आयोगको इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०६०६/०७५-७६ (खुला) र १०६०७/०७५-७६ (महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/07/25 2019-07-09 18:59:23
आयोगको धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १००१५/०७५-७६ (खुला), १००१६/०७५-७६ (महिला), १००१७/०७५-७६ (आ.ज.), १००१८/०७५-७६ (मधेशी) र १००२१/०७५-७६ (पि.क्षे.), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/07/22 2019-07-09 18:59:23
आयोगको दाङ कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १४४०८/०७५-७६ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/07/21 2019-07-09 18:59:23
आयोगको बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३८१३/०७५-७६ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/07/21 2019-07-09 18:59:23
आयोगको जलेश्वर कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर ११३१५/०७५-७६ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिश ।
2076/07/21 2019-07-09 18:59:23
आयोगको धनकुटा कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १००१४/०७५-७६ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, छैठौं तह, अधिकृत पदको सिफारिश ।

अपडेट

सुचना

बुलेटिन