स्वीकृत नामावली

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
2080।11।13 11901/080-81 2080।11।13 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९०१-११९०६।२०८०-८१ (खुला, समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2024-02-25 21:19:01
२०८०/११/१३ 10001/080-81 २०८०/११/१३ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलले सञ्‍चालन गर्ने लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको विज्ञापन नं. १०००१-१०००६/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि अनलाइन दरखास्त फाराम स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2024-02-25 17:40:07
2080/11/12 15701/080-81 2080/11/12 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०१-१५७०५/२०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2024-02-24 14:04:19
2080-11-11 11901/080-81 2080-11-11 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९०१-११९०६/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प.अनं प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2024-02-23 20:05:52
२०८०/११/१० 13801/080-81 २०८०/११/१० - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०१-१३८०६/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी) रा.प.अन‌ङ्कित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2024-02-22 22:58:10
२०८०।११।०१ 10001/080-81 २०८०।११।०१ - इलाम कार्यालय -लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं १०००१-१०००६/०८०-८१, (खुला, समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त दिएका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत/अस्वीकृत नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2024-02-13 12:52:24
2080/11/01 17299/080-81 2080/11/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२९९/०८०-८१ (आ.ज.),वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक संरक्षण अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-13 07:42:49
2080/11/01 17298/080-81 2080/11/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२९८/०८०-८१ (खुला),वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, वैज्ञानिक अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-13 07:41:49
2080/11/01 17295/080-81 2080/11/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२९५-१७२९७/०८०-८१ (खुला/समावेशी),कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-13 07:40:34
2080/11/01 17292/080-81 2080/11/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२९२-१७२९४/०८०-८१ (खुला/समावेशी),कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-13 07:39:32
2080/11/01 17290/080-81 2080/11/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२९०-१७२९१/०८०-८१ (खुला/आ.ज.),कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड. डे. डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-13 07:38:05
2080/10/25 17284/080-81 2080/10/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२८४-१७२८९/०८०-८१ (खुला/समावेशी),इञ्जि सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, केमिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-08 11:34:44
2080/10/25 17279/080-81 2080/10/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२७९-१७२८३/०८०-८१ (खुला/समावेशी),इञ्जि., सेवा सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-08 11:33:34
2080/10/25 17275/080-81 2080/10/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२७५-१७२७८/०८०-८१ (खुला/समावेशी),इञ्जि. सेवा, जियोलोजी. समूह, जनरल जियोलोजी/इञ्जिनियरिङ्ग जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, जियोकेमिष्ट टेक्निसियन/ इञ्जिनियरिङ्ग जियोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-08 11:19:07
२०८०/१०/२३ 13508/079-80 २०८०/१०/२३ - यस कार्यालयको विज्ञापन नं. १३५०८-१३५११/२०७९-०८० (खुला, समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, श्रेणी विहिन गेमस्काउट पदमा बागलुङ परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2024-02-06 12:55:25
२०८०/१०/२३ 16695/080-81 २०८०/१०/२३ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९५-१६७०१/२०८०-०८१ (खुला, समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बागलुङ परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2024-02-06 12:47:50
2080/10/23 17271/080-81 2080/10/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२७१-१७२७४/०८०-८१ (खुला/समावेशी),इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेटेरियोलोजिष्ट. पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-06 12:03:05
2080/10/23 17270/080-81 2080/10/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२७०/०८०-८१ (महिला),इञ्जि सेवा, केमिकल इञ्जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, केमिकल इञ्जिनियर पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-06 11:57:03
2080/10/23 17269/080-81 2080/10/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२६९/०८०-८१ (खुला),इञ्जि. सेवा, माइनिङ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, माइनिङ्ग इञ्जिनियर पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-06 11:49:34
2080/10/23 17265/080-81 2080/10/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२६५-१७२६८/०८०-८१ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल/नि.उ.स उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेकानिकल इञ्जिनियर पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-06 11:47:38
2080/10/21 17229/080-81 2080/10/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२२९/२०८०-८१ (आ.ज.),वन सेवा, ने. पा. एण्ड वा. ला. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-04 14:51:17
2080/10/21 17186/080-81 2080/10/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१८६-१७१८७, १७२३०/२०८०-८१ (आ.प्र./खुला/मधेसी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-04 14:49:45
2080/10/21 17185/080-81 2080/10/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१८५/२०८०-८१ (आ.प्र.),वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-04 14:48:37
2080/10/21 17183/080-81 2080/10/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१८३-१७१८४/२०८०-८१ (आ.प्र./खुला), कृषि सेवा, खा. पो. तथा गु. नि. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-04 14:47:03
2080/10/21 17182/080-81 2080/10/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१८२/२०८०-८१ (आ.प्र.),कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-04 14:44:32
2080/10/21 181/080-81 2080/10/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१८१,१७२२८/२०८०-८१ (आ.प्र./मधेशी), कृषि सेवा, ला. पो. एण्ड डे. डे. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-04 14:41:38
2080/10/21 17180/080-81 2080/10/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१८०/२०८०-८१ (आ.प्र.),इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह(प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-04 14:24:04
2080/10/14 17264/080-81 2080/10/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२६४/०८०-८१ (मधेसी),इञ्जि. इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेशन इञ्जिनियरिङ्ग सेवा/समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-02-02 14:28:07
2080/10/14 17263/080-81 2080/10/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२६३/०८०-८१ (महिला),इञ्जि. इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-28 20:51:45
2080/10/14 17247/080-81 2080/10/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७२४७-१७२५० (खुला/समावेशी),आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-28 20:48:29
2080/10/14 17177/080-81 2080/10/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१७७/२०८०-८१ (आ.प्र.),इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, वि. एण्ड आ. सेवा/समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-28 20:36:23
2080/10/14 17176/080-81 2080/10/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१७६/२०८०-८१ (आ.प्र.),इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी सेवा/समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-28 20:33:52
2080/10/14 17174/080-81 2080/10/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१७४-१७१७५/२०८०-८१ (आ.प्र./खुला),इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे सेवा/समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-28 20:31:28
2080/10/14 17172/080-81 2080/10/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१७२-१७१७३/२०८०-८१ (आ.प्र./खुला),इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल सेवा/समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-28 20:29:02
2080/10/14 17170/080-81 2080/10/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १७१७०-१७१७१/२०८०-८१ (आ.प्र./खुला),आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह (प्राविधिक) पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-28 20:17:48
२०८०।१०।१४ 12098/079-80 २०८०।१०।१४ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९८-१२१०४/०७९-८० (खुला, समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, श्रेणीविहिन गेम स्काउट पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2024-01-28 16:20:27
२०८०।१०।१४ 16695/080-81 २०८०।१०।१४ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९५-१६७०१/०८०-८१ (खुला, समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2024-01-28 16:05:46
2080/10/12 15835/079-80 2080/10/12 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५८३५-१५८३८/०७९-८० (खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, श्रेणी विहिनि, गेम स्काउट पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2024-01-26 14:08:36
2080/10/12 16695/080-81 2080/10/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६९५-१६७०१/०८०-८१(खुला/समावेशी), एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको दिपायल परीक्षा केन्द्र राखि स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2024-01-26 13:48:31
२०८०।१०।११ 16695/080-81 २०८०।१०।११ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९५-१६७०१/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2024-01-25 14:59:07
2080/10/09 17258/080-81 2080/10/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि. नं. १७२५८-१७२६२/०८०-८१, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बि. एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.तृतीय. श्रेणी (प्राविधिक), इञ्जिनियर पदको दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2024-01-23 18:01:22
2080/10/09 17251/080-81 2080/10/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि. नं. १७२५१-१७२५७/०८०-८१, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय. श्रेणी (प्राविधिक), इञ्जिनियर पदको दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2024-01-23 17:57:45
2080।10।09 17258/080-81 2080।10।09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५८-१७२६२/०८०-८१ (खुला, समावेशी), इन्जिनियिरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्‍जिनियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2024-01-23 11:30:13
२०८०/१०/०८ 16695/080-81 २०८०/१०/०८ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलले सञ्‍चालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९५-१६७०१/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि अनलाइन दरखास्त फाराम स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको विवरण प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2024-01-22 10:30:01
2080/10/07 17251/080-81 2080/10/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२५१-१७२५७/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल/हाइवे/स्यानिटरी/इरिगेशन/हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2024-01-21 19:56:25
२०८०।१०।०७ 16695/080-81 २०८०।१०।०७ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९५-१६७०१।०८०-८१ (खुला, समावेशी), संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2024-01-21 16:20:29
2080/10/07 12561/079-80 2080/10/07 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२५६१-१२५६७/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, श्रेणीविहिन, गेम स्काउट पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2024-01-21 14:40:16
2080/10/6 16688/080-81 2080/10/6 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६८८/०८०-८१ (महिला) रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा लेखापरीक्षण सेवा तर्फ दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-21 11:45:37
2080/10/6 16662/080-81 2080/10/6 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६७४, १६६८७/०८०-८१ (खुला/पि.क्षे.) रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा प्रशासन सेवा, राजस्व समूह तर्फ दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-21 11:44:20
2080/10/6 17158/080-81 2080/10/6 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६७३, १६६८६/०८०-८१ (खुला/पि.क्षे.) रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा प्रशासन सेवा, लेखा समूह तर्फ दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-21 11:42:16
2080/10/6 17152/080-81 2080/10/6 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६७०, १६६८१/०८०-८१ (खुला/मधेसी) रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह तर्फ दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-21 11:40:15
2080/10/6 17168/080-81 2080/10/6 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६६९, १६६८०/०८०-८१ (खुला/मधेसी) रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा न्याय सेवा, कानून समूह तर्फ दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-21 11:39:12
2080/10/6 16651/080-81 2080/10/6 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६६८,१६६७८-१६६७९/०८०-८१ (खुला/महिला/दलित) रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा न्याय सेवा, न्याय समूह तर्फ दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-21 11:37:54
2080/10/6 17168/080-81 2080/10/6 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६७२,१६६८२-१६६८५/०८०-८१ (खुला/समावेशी) रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह तर्फ दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-21 11:25:45
२०८०/१०/०६ 16695/080-81 २०८०/१०/०६ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९५-१६७०१/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी) रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2024-01-20 12:38:29
2080।10।05 17251/080-81 2080।10।05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १७२५१-१७२५७/०८०-८१ (खुला, समावेशी), इन्जिनियिरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल, हाइवे, स्यानिटरी, इरिगेशन र हाइड्रोपावर उपसमूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्‍जिनियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2024-01-19 11:04:36
2080/10/4 16667/080-81 2080/10/4 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16667/080-81(आ.प्र‍.),लेखापरीक्षण सेवा, उपसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-19 10:13:58
2080/10/4 16666/080-81 2080/10/4 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16666/080-81(आ.प्र‍.),प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, उपसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-19 10:12:57
2080/10/4 16665/080-81 2080/10/4 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16665/080-81(आ.प्र‍.),प्रशासन सेवा, लेखा समूह, उपसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-19 10:10:39
2080/10/4 16664/080-81 2080/10/4 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16664/080-81(आ.प्र‍.),प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, उपसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-19 08:15:00
2080/10/03 17258/080-81 2080/10/03 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीले संचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२५८-१७२६२/२०८०-८१ (खुला/समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्जिनियर पदको स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2024-01-17 15:48:49
2080/10/03 17251/080-81 2080/10/03 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर, डोटीले संचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२५१-१७२५७/२०८०-८१ (खुला/समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल, हाइवे, स्यानिटरी, इरिगेशन र हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्जिनियर पदको स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2024-01-17 15:45:19
२०८०/१०/०१ 14467/079-80 २०८०/१०/०१ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १४४६७-१४४७३/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, नेपाल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, श्रेणीविहिन, गेम स्काउट पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2024-01-15 10:55:46
2080/9/25 16662/080-81 2080/9/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16662/080-81(आ.प्र‍.),न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, उपसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-14 08:39:22
2080/9/29 16661/080-81 2080/9/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16661/080-81(आ.प्र.),न्याय सेवा, कानून समूह, उपसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-14 08:37:35
2080/9/29 16660/080-81 2080/9/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16660/080-81 (आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह,,उपसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-14 08:33:29
2080/9/26 16660/080-81 2080/9/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 16660-16667/080-81 (आ.प्र.), रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको नामावली - Download PDF 2024-01-12 12:48:47
२०८०।०९।२६ 17258/080-81 २०८०।०९।२६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने विज्ञापन नं. १७२५८-१७२६२/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि. एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.तृतीय, इञ्जिनियर पदमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2024-01-11 12:45:31
२०८०।०९।२६ 17251/080-81 २०८०।०९।२६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने विज्ञापन नं. १७२५१-१७२५७/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल/हाइवे/स्यानिटरी/इरिगेशन/हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.तृतीय, इञ्जिनियर पदमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2024-01-11 12:43:11
२०८०।०९।२६ 11421/079-80 २०८०।०९।२६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४२१-११४२५/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, नेपाल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, श्रेणी विहिन, गेमस्काउट पदमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2024-01-11 12:38:26
2080/9/8 17222/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२२२, १७२४४/०८०-८१ (आ.प्र./दलित), स्वास्थ्य, मे. ल्या. टे., ज. मे. ल्या. टे, नवौं तह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-26 11:20:30
2080/9/8 17246/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४६/०८०-८१ (आ.ज.), स्वास्थ्य, एकीकृत चिकित्सा, नवौं तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-26 11:16:09
2080/9/8 17243/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४३/०८०-८१ (महिला), स्वास्थ्य, डेन्ट्रिष्ट्री, ओरल तथा मेक्जिलो फेसियल सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ओरल तथा मेक्जिलो फेसियल सर्जन पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-26 11:15:29
2080/9/8 17242/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४२/०८०-८१ (महिला), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, बायोकेमिष्ट्री, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट बायोकेमिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-26 11:14:41
2080/9/8 17241/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४१/०८०-८१ (महिला), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी (ब्याक्टिरियोलोजी), नवौं तह, कन्सल्टेण्ट माइक्रोबायोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-26 11:13:54
2080/9/8 17236/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२३६/०८०-८१ (आ.ज.), स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-26 11:13:06
2080/9/8 17233/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२३३/०८०-८१ (महिला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, पल्मोनोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पल्मोनोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-26 11:12:16
2080/9/8 17224/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२२४, १७२४५/०८०-८१ (आ.प्र./महिला), स्वास्थ्य, हेल्थ इन्पेक्सन, नवौं तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-26 11:11:22
2080/9/8 17223/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२२३/०८०-८१ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, मे. ल्या. टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, नवौं तह, उपप्रमुख माइक्रोबायोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-26 11:10:35
2080/9/8 17222/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२२२, १७२४४/०८०-८१ (आ.प्र./दलित), स्वास्थ्य, मे. ल्या. टे., ज. मे. ल्या. टे, नवौं तह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-26 11:09:52
2080/9/8 17221/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२२१/०८०-८१ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, प्रोस्थोडोन्टिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डेण्टल प्रोस्थोडोन्टिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-26 11:09:03
2080/9/8 17220/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२२०/०८०-८१ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, इण्डोडोण्टिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट इण्डोडोण्टिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-26 11:08:20
2080/9/8 17218/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२१८-१७२१९/०८०-८१ (आ.प्र./खुला), स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, नवौं तह, अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-26 11:07:37
2080/9/8 17217/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२१७, १७२४०/०८०-८१ (आ.प्र./आ.ज.), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-26 11:06:43
2080/9/8 17216/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२१६/०८०-८१ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, ज.हे.स., नवौं तह, मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-25 10:11:42
2080/9/8 17215/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२१५, १७२३९/०८०-८१ (आ.प्र./आ.ज), स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-25 10:03:05
2080/9/8 17214/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२१४, १७२३८/०८०-८१ (आ.प्र./आ.ज.), स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक, नियोनेटोलेजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट नियोनेटोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-25 09:49:01
2080/9/8 17212/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२१२-१७२१३/०८०-८१ (आ.प्र./खुला), स्वास्थ्य, साइक्याट्री, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-25 09:35:10
2080/9/8 17211/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२११/०८०-८१ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी/लेप्रोलोजी, भेनरल डिजिजेज, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-25 09:28:42
2080/9/8 17209/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२०९, १७२३७/०८०-८१ (आ.प्र./मधेसी), स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-25 09:23:22
2080/9/8 17207/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२०७, १७२३५/०८०-८१ (आ.प्र./मधेसी), स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-25 08:50:14
2080/9/8 17204/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२०४-१७२०५/०८०-८१ (आ.प्र./खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-25 08:45:47
2080/9/8 17203/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२०३/०८०-८१ (खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट यूरो सर्जन पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-25 08:40:39
2080/9/8 17201/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२०१, १७२३४/०८०-८१ (आ.प्र./महिला), स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट सर्जन पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-25 08:19:05
2080/9/8 17199/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७१९९-१७२००/०८०-८१ (आ.प्र./खुला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन, नवौं तह, फरेन्सिक मेडकिल अधिकृत पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-25 08:18:15
2080/9/8 17196/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७१९६-१७१९७/०८०-८१ (आ.प्र./खुला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-25 08:17:18
2080/9/8 17192/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७१९२-१७१९३, १७२३२/०८०-८१ (आ.प्र./खुला/मधेशी), स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-25 08:15:41
2080/9/8 17188/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७१९०-१७१९१/०८०-८१ (आ.प्र./खुला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-25 07:59:03
2080/9/8 17188/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७१८८-१७१८९,१७२३१/०८०-८१ (आ.प्र./खुला/मधेसी), स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-25 07:57:18
2080/9/8 17159/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17159/080-81 (खुला), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-24 08:38:34
2080/9/8 17158/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17158/080-81 (खुला), वन, फरेष्ट रिसर्च, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-24 08:37:42
2080/9/8 17157/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17157/080-81 (आ.प्र.), वन, जनरल फरेष्ट्री, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-24 08:36:24
2080/9/8 17156/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17156/080-81 (आ.प्र.), कृषि, कृषि प्रसार, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-24 08:35:30
2080/9/8 17156/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17227/080-81 (मधेसी), इन्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-24 08:33:34
2080/9/8 17156/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17155/080-81 (खुला), इन्जिनियरिङ्ग, जियोलोजी, हाइड्रोजियोलोजी, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-24 08:32:41
2080/9/8 17156/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17153-17154/080-81 (आ.प्र./खुला), इन्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-24 08:31:55
2080/9/8 17152/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17152/080-81 (आ.प्र.), इन्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-24 08:28:38
2080/9/8 17152/080-81 2080/9/8 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17151/080-81 (आ.प्र.), इन्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-24 08:26:07
२०८०/०९/०३ 11014/079-80 २०८०/०९/०३ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 11014-11017/079-80, श्रेणी विहिन, गेम स्काउट पदमा दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-12-19 11:39:54
2080/8/26 17169/080-81 2080/8/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17169/080-81 (खुला), एघारौं तह, प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-18 15:46:35
2080/8/26 17160/080-81 2080/8/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17160-61/080-81 (आ.प्र./खुला), एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदमा दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरूको नामावली - Download PDF 2023-12-14 11:48:52
2080/8/25 16651/080-81 2080/8/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 16651-16652/2080-81(आ.प्र.), न्याय सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-12-11 11:30:37
2080/08/13 13807/079-80 2080/08/13 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०७/०७९-८० (आ.प्र.), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-29 18:17:25
2080/08/10 12089/079-80 2080/08/10 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८९-१२०९२।२०७९-८० ( खुला, समावेशी), संघीय संसद सेवा, शिक्षा तथा मुद्रण, समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, प्रेस टेक्निसियन पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-26 16:52:44
2080/08/10 12085/079-80 2080/08/10 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८५-१२०८८।२०७९-८० (आ.प्र., खुला, समावेशी), शिक्षा सेवा, मुद्रण व्यवस्थापन समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी, मुद्रण सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-26 16:47:37
2080/08/10 12096/079-80 2080/08/10 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९६।२०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौथो तह, ल्याब असिष्टेण्ट पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-26 16:42:57
2080/08/10 12097/079-80 2080/08/10 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९७।२०७९-८० (महिला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस समूह, चौथो तह, जुनियर मेडिकल रेकर्डस् असिष्टेण्ट पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-26 16:39:23
2080/08/08 12093/079-80 2080/08/08 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०९३-१२०९५।२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, चौथो तह, वैद्य पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-24 16:13:20
2080/08/08 11913/079-80 2080/08/08 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९१३।२०७९-८० (आ.प्र.), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-24 16:08:43
2080/08/08 12501/079-80 2080/08/08 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको वि. नं. १२५०१/०७९-८० (आ.प्र.), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-24 13:04:51
२०८०/०८/०८ 10951/079-80 २०८०/०८/०८ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं १०९५१/०७९-८० (आन्तरिक प्रतियोगिता), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-24 12:00:55
२०८०/०८/०६ 14401/079-80 २०८०/०८/०६ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १४४०१/०७९-८० (आ.प्र.) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-22 16:14:53
२०८०/०८/०६ 11006/079-80 २०८०/०८/०६ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 11006-11008/079-80, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर गेम स्काउट पदमा दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-22 12:39:49
२०८०/०८/०६ 11012/079-80 २०८०/०८/०६ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 11012-11013/079-80, चौथो तह (प्राविधिक), अ.हे.व. पदमा दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-22 12:25:05
२०८०/०८/०६ 11001/079-80 २०८०/०८/०६ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 11001-1100२/079-80, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), गणक पदमा दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-22 12:11:51
२०८०/०८/०६ 11003/079-80 २०८०/०८/०६ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 11003-11005/079-80, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदमा दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-22 11:59:38
२०७९।०८।०५ 11009/079-80 २०७९।०८।०५ - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयको बिज्ञापन नं 11009-11011/079-80, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-21 18:54:16
2080/07/23 12072/079-80 2080/07/23 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०७२-१२०७४।२०७९-८० (आ.प्र.,खुला,समावेशी), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, नायब मौसम विज्ञान सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-10 10:37:19
2080/07/23 12081/079-80 2080/07/23 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८१।२०७९-८० (महिला), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-10 10:23:32
2080/07/23 12078/079-80 2080/07/23 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०७८।२०७९-८० (आ.ज.), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्जिनियरिङ सेवा, केमेष्ट्री समूह, नायव प्राविधिक सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-10 10:09:53
2080/07/23 12054/079-80 2080/07/23 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०५४-१२०५७।२०७९-८० (आ.प्र.,खुला,समावेशी), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उसमूह, नायव जल विज्ञान सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-10 09:48:53
2080/07/23 13915/079-80 2080/07/23 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १३९१५-१३९१६/०७९-८०, इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-09 20:24:39
2080/07/23 13923/079-80 2080/07/23 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १३९२३/०७९-८०, इञ्जि सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब मौसम विज्ञान सहायक पदको दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-09 20:22:52
2080/07/23 13931/079-80 2080/07/23 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १३९३१/०७९-८०, स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, चौथो तह (प्राविधिक), अ.हे.व. पदको दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-09 20:20:13
2080/07/23 13920/079-80 2080/07/23 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १३९२०-१३९२२/०७९-८०, इञ्जि सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदको दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-09 20:18:09
2080/07/23 13917/079-80 2080/07/23 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १३९१७-१३९१९/०७९-८०, इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदको दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-09 20:13:38
2080/07/23 13924/079-80 2080/07/23 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १३९२४-१३९२७/०७९-८०, इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-09 20:10:46
2080/07/23 13929/079-80 2080/07/23 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १३९२८-१३९३०/०७९-८०, नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्बितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-09 20:07:29
2080/07/23 12971/079-80 2080/07/23 - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९७१।२०७९-८० (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.इ. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-09 12:54:48
2080/07/23 12964/079-80 2080/07/23 - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९६४।२०७९-८० (मधेशी), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्वितीय (प्राविधिक), गणक पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-09 12:52:50
2080/07/23 12965/079-80 2080/07/23 - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९६५-१२९६९।२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय (प्राविधिक), अमिन पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-09 12:50:50
2080/07/23 12970/079-80 2080/07/23 - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९७०।२०७९-८० (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-09 12:48:21
2080/07/22 12080/079-80 2080/07/22 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८०।२०७९-८० (खुला), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, नायब पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-09 09:35:05
2080/07/22 12079/079-80 2080/07/22 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०७९।२०७९-८० (खुला), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, नायब पशु सेवा प्राविधिक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-09 09:26:37
2080/07/22 12069/079-80 2080/07/22 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०६२-१२०६७।२०७९-८० (आ.प्र.,खुला,समावेशी), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्जिनियरिङ सेवा, मेट्रोलोजी समूह, सिनियर मिस्त्री पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-09 08:56:49
2080/07/22 12062/079-80 2080/07/22 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०६२-१२०६७।२०७९-८० (आ.प्र.,खुला,समावेशी), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, अपरेटर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-09 08:50:29
2080/07/22 12058/079-80 2080/07/22 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०५८-१२०६१।२०७९-८० (खुला,समावेशी), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, मेकानिक्स पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-09 08:36:59
2080/07/22 12075/079-80 2080/07/22 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०७५-१२०७७।२०७९-८० (खुला,समावेशी), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सर्भे समूह, अमिन पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-09 08:12:49
२०८०।०७।२२ 16366/079-80 २०८०।०७।२२ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३५१-१६३६९ रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी प्राविधिक र स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका पदहरुको स्वीकृत नामावली - Download PDF 2023-11-08 07:55:02
2080/07/21 12082/079-80 2080/07/21 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०८२-१२०८४।२०७९-८० (खुला,समावेशी), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नेपाल विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-07 15:06:53
२०८०/०७/२० 14466/079-80 २०८०/०७/२० - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १४४६६/०७९-८० (खुला) सहायक चौथो तह (प्राविधिक), अ.हे.व. पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-06 13:29:35
२०८०/०७/२० 14451/079-80 २०८०/०७/२० - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १४४५१-१४४५२/०७९-८० (आ.प्र. तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), गणक पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-06 13:27:57
२०८०/०७/२० 14458/079-80 २०८०/०७/२० - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १४४५८-१४४५९/०७९-८० (आ.प्र. तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-06 13:22:29
२०८०/०७/२० 14456/079-80 २०८०/०७/२० - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १४४५६-१४४५७/०७९-८० (आ.प्र. तथा खुला) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-06 13:19:54
२०८०/०७/२० 14453/079-80 २०८०/०७/२० - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १४४५३-१४४५५/०७९-८० (आ.प्र. तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-06 13:16:45
२०८०/०७/२० 14460/079-80 २०८०/०७/२० - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १४४६०-१४४६१/०७९-८० (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-06 13:13:24
२०८०/०७/२० 14462/079-80 २०८०/०७/२० - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १४४६२-१४४६५/०७९-८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-06 13:10:19
2080/07/19 12554/079-80 2080/07/19 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको वि. नं. १२५५४-१२५५७/०७९-८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, सिनियर गेम स्काउट पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-05 13:13:26
2080/07/19 12559/079-80 2080/07/19 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको वि. नं. १२५५९-१२५६०/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), चौथो तह , स्वस्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, अ.हे.व. पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-05 13:12:42
2080/07/19 12551/079-80 2080/07/19 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको वि. नं. १२५५१-१२५५३/०७९-८० (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्जि. सेवा, सर्वे समूह, अमिन पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-05 13:11:58
2080/07/19 12558/079-80 2080/07/19 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको वि. नं. १२५५८/०७९-८० (मधेशी), रा. प. अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-11-05 13:11:13
२०८०।०७।१६ 10654/079-80 २०८०।०७।१६ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं 10654/079-80,रा.प.अनं. द्वितीय (प्राविधिक), इलेक्ट्रिसियन पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-02 19:23:33
२०८०।०७।१६ 10651/079-80 २०८०।०७।१६ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं 10651/079-80,रा.प.अनं. द्वितीय (प्राविधिक), गणक पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-02 19:20:19
२०८०।०७।१६ 10655/079-80 २०८०।०७।१६ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं 10655/079-80,रा.प.अनं. द्वितीय (प्राविधिक), सिनियर मिस्त्री पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-02 19:17:51
२०८०।०७।१६ 10653/079-80 २०८०।०७।१६ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं 10653/079-80,रा.प.अनं. द्वितीय (प्राविधिक), अपरेटर पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-02 19:15:13
२०८०।०७।१६ 10652/079-80 २०८०।०७।१६ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं 10652/079-80,रा.प.अनं. द्वितीय (प्राविधिक), मेकानिक्स पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-02 19:06:00
२०८०।०७।१६ 10129/079-80 २०८०।०७।१६ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं 10656-10658/079-80,रा.प.अनं. द्वितीय (प्राविधिक), अमिन पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-02 19:04:05
२०८०।०७।१६ 10659/079-80 २०८०।०७।१६ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं 10659/079-80,रा.प.अनं. द्वितीय (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-02 19:01:45
२०८०।०७।१५ 10601/079-80 २०८०।०७।१५ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं 10601/079-80 (आ.प्र), रा.प.अनं. द्वितीय (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-11-01 17:15:59
२०८०।०६।२६ 11413/079-80 २०८०।०६।२६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४१३-११४१६/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मनेकानिकल, नि.उ.स. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदमा वीरगञ्ज परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-13 20:48:00
२०८०।०६।२६ 11413/079-80 २०८०।०६।२६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४१३-११४१६/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मनेकानिकल, नि.उ.स. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदमा लाहान परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-13 20:46:45
२०८०।०६।२६ 11413/079-80 २०८०।०६।२६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४१३-११४१६/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मनेकानिकल, नि.उ.स. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अपरेटर पदमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-13 20:45:50
२०८०।०६।२६ 11419/079-80 २०८०।०६।२६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४१९-११४२०/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा वीरगञ्ज परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-13 19:59:14
२०८०।०६।२६ 11419/079-80 २०८०।०६।२६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४१९-११४२०/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा लाहान परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-13 19:58:16
२०८०।०६।२६ 11419/079-80 २०८०।०६।२६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४१९-११४२०/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-13 19:57:26
२०८०।०६।२६ 11418/079-80 २०८०।०६।२६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४१८/०७९-८० (खुला), नेपाल वन सेवा, हात्तीसार समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), डरोमा ब्वाइलर मैन (दरोगा) पदमा वीरगञ्ज परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-13 19:51:40
२०८०।०६।२६ 11418/079-80 २०८०।०६।२६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४१८/०७९-८० (खुला), नेपाल वन सेवा, हात्तीसार समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), डरोमा ब्वाइलर मैन (दरोगा) पदमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-13 19:50:21
२०८०।०६।२६ 11417/079-80 २०८०।०६।२६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४१७/०७९-८० (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब पशु सेवा प्राविधिक पदमा वीरगञ्ज परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-13 19:32:36
२०८०।०६।२६ 11417/079-80 २०८०।०६।२६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४१७/०७९-८० (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब पशु सेवा प्राविधिक पदमा लाहान परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-13 19:31:44
२०८०।०६।२६ 11417/079-80 २०८०।०६।२६ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४१७/०७९-८० (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), नायब पशु सेवा प्राविधिक पदमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-13 19:30:38
२०८०।०६।२५ 11411/079-80 २०८०।०६।२५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११४११-११४१२/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जि सेवा, मेकानिकल, नि.उ.स. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदमा वीरगञ्ज परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-12 21:22:28
२०८०।०६।२५ 11411/079-80 २०८०।०६।२५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११४११-११४१२/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जि सेवा, मेकानिकल, नि.उ.स. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदमा लाहान परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-12 21:21:47
२०८०।०६।२५ 11411/079-80 २०८०।०६।२५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको वि.नं. ११४११-११४१२/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जि सेवा, मेकानिकल, नि.उ.स. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-12 21:15:44
२०८०।०६।२५ 11410/079-80 २०८०।०६।२५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४१०/०७९-८० (खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), गणक पदमा वीरगञ्ज परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-12 20:50:09
२०८०।०६।२५ 11410/079-80 २०८०।०६।२५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४१०/०७९-८० (खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), गणक पदमा लाहान परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-12 20:49:04
२०८०।०६।२५ 11410/079-80 २०८०।०६।२५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११४१०/०७९-८० (खुला), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), गणक पदमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-12 20:48:11
२०८०।०६।२५ 11308/079-80 २०८०।०६।२५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११३०८/०७९-८० (आ.प्र.), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा वीरगञ्ज परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-12 20:12:21
२०८०।०६।२५ 11308/079-80 २०८०।०६।२५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११३०८/०७९-८० (आ.प्र.), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा लाहान परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-12 20:11:11
२०८०।०६।२५ 11308/079-80 २०८०।०६।२५ - लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११३०८/०७९-८० (आ.प्र.), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन नसकेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-10-12 20:08:29
2080/05/24 12050 /079-80 2080/05/24 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०५०-१२०५३।२०७९-८० (खुला,समावेशी), राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, सहायक प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सूचना प्रविधि सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-09-11 14:00:33
2080/05/24 12010/079-80 2080/05/24 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२००८-१२०१२।२०७९-८० (खुला,समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि. एण्ड आ. उपसमूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-इञ्जिनियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-09-11 13:40:41
2080/05/24 12035/079-80 2080/05/24 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०३५।२०७९-८० (खुला), संघीय संसद सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिकल सुपरभाइजर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-09-11 13:23:13
2080/05/24 12045/079-80 2080/05/24 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०४५।२०७९-८० (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकडर्स समूह, पाँचौँ तह, मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-09-11 13:01:15
2080/05/24 12036/079-80 2080/05/24 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०३६।२०७९-८० (महिला), संघीय संसद सेवा, शिक्षा तथा मुद्रण समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर प्रेस टेक्निसियन पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-09-11 12:47:51
2080/05/24 12033/079-80 2080/05/24 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०३३-१२०३४।२०७९-८० (खुला, समावेशी), संघीय संसद सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-09-11 12:18:11
2080/05/22 11914/079-80 2080/05/22 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९१४-११९१९।२०७९-८० (खुला, समावेशी), सयुक्त र एकीकृत परिक्षा प्रणाली, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-09-08 12:31:18
2080/05/21 15708/079-80 2080/05/21 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं १५७०८-१५७१२/०७९-८० (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-09-08 12:29:46
2080-05-20 12502/079-80 2080-05-20 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२५०२-१२५०७/२०७९-८० (खुला/समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा हेटौँडा परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-09-07 18:00:24
२०८०/०५/२१ 13452/079-80 २०८०/०५/२१ - लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १३४५२-१३४५७/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी),संयुक्त तथा एकीकृत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा बागलुङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2023-09-07 16:34:37
2080/05/21 12858/079-80 2080/05/21 - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५८-१२८६३।२०७९-८० (खुला तथा समावेशी),संयुक्त तथा एकीकृत, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-09-07 12:59:16
२०८०।०५।१८ 16302/079-80 २०८०।०५।१८ - लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको बिज्ञापन नं १६३०२-१६३०७/७९-८० खरिदार वा सो सरह पदको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-09-04 11:55:50
२०८०/०५/१७ 14402/079-80 २०८०/०५/१७ - लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयको विज्ञापन नं. १४४०२-१४४०७/०७९-८० (खुला तथा समावेशी) संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणालीअन्तर्गत रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका र स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-09-03 18:06:34
२०८०।०५।२१ 10602/079-80 २०८०।०५।२१ - लोक सेवा आयोग, ईलाम कार्यालयको बिज्ञापन नं 10602-10606/079-80 (खुला/समावेशी), एकिकृत तथा संयुक्त, रा.प.अनं. द्वितीय (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-09-01 12:35:54
2080/0५/13 13808/079-80 2080/0५/13 - लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०८-१३८१२/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), एकीकृत तथा संयुक्त परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-30 16:28:58
2080/05/10 15817/079-80 2080/05/10 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८१७/२०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य, विविध, पाँचौ तह (प्राविधिक), वायोमेडिक टेक्निसियन पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-27 10:03:31
2080/05/10 15815/079-80 2080/05/10 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८१५/२०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य, फार्मेसी, पाँचौ तह (प्राविधिक), फार्मेसी सहायक पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-27 10:02:16
2080/05/10 15825/079-80 2080/05/10 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८२५/२०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, पाँचौ तह (प्राविधिक), रेडियोग्राफर पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-27 09:50:54
2080/05/10 15824/079-80 2080/05/10 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८२४/२०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे.,पाँचौ तह (प्राविधिक), ल्याब टेक्निसियन पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-27 09:47:31
2080/05/10 15803/079-80 2080/05/10 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८०३-१५८०४/२०७९-८० (खुला/समावेशी), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रिसियन पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-27 09:37:16
2080/05/08 12018/079-80 2080/05/08 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०१८।२०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग कमिष्ट्री, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), असिष्टेण्ट केमिष्ट पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-25 15:18:15
2080/05/08 12014/079-80 2080/05/08 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०१४-१२०१५।२०७९-८० (खुला,समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्प्युनिकेशन, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), रेडियो टेक्निसियन/इन्स्टुमेन्ट मेकानिक्स पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-25 15:02:34
2080/05/08 12046/079-80 2080/05/08 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०४६-१२०४९।२०७९-८० (खुला,समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, पाँचौँ तह, फार्मेसी सुपरभाइजर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-25 14:45:44
2080/05/06 12044/079-80 2080/05/06 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०४३-१२०४४।२०७९-८० (खुला,समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे.,ज.मे..ल्या.टे.,समूह, पाँचौ तह, ल्याब टेक्निसियन पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-24 13:16:24
2080/05/06 12032/079-80 2080/05/06 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०३२।२०७९-८० (खुला), नेपाल शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, निरीक्षण, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-24 13:03:30
2080/05/06 12019/079-80 2080/05/06 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०१९।२०७९-८० (खुला), नेपाल कृषि, बागवानी, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-24 12:35:11
2080/05/05 12954/079-80 2080/05/05 - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५४।२०७९-८० (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनं. प्रथम (प्राविधिक) श्रेणी, प्राविधिक सहायक पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-23 13:09:31
2080/05/05 12953/079-80 2080/05/05 - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५३।२०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरङ सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम (प्राविधिक) श्रेणी, सिनियर अपरेटर पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-23 12:53:54
2080/05/05 12963/079-80 2080/05/05 - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९६३।२०७९-८० (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, पाँचौं तह, रेडियोग्राफर पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-23 12:43:08
2080/05/05 12959/079-80 2080/05/05 - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५९-१२९६१।२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, पाँचौं तह, स्टाफ नर्स पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-23 12:30:34
2080/05/05 12958/079-80 2080/05/05 - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५८।२०७९-८० (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.र्इ. समूह, पाँचौं तह, सि.अ.हे.व. पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-23 11:59:50
2080/05/05 12952/079-80 2080/05/05 - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५२।२०७९-८० (खुला),नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिकल सुपरभाइजर पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-22 17:23:25
2080/05/05 12951/079-80 2080/05/05 - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५१।२०७९-८० (आ.ज.),नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-इञ्जिनियर पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-22 16:49:53
2080/05/05 12955/079-80 2080/05/05 - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२९५५-१२९५७।२०७९-८० (खुला तथा समावेशी),नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-22 16:38:55
2080/05/05 15819/079-80 2080/05/05 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८१९-१५८२३/२०७९-८० (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग,पाँचौ तह (प्राविधिक), स्टाफ नर्स पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-22 16:37:35
2080/05/05 15818/079-80 2080/05/05 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८१८/२०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य, हेल्थ इस्पेक्सन,पाँचौ तह (प्राविधिक), हेल्थ असिष्टेण्ट पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-22 16:33:59
2080/05/05 15809/079-80 2080/05/05 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८०९-१५८१०।२०७९-८० (खुला/समावेशी), रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कृषि, खा.पो.तथा गु.नि. प्राविधिक सहायक पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-22 16:28:25
2080/05/04 15805/079-80 2080/05/04 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८०५-१५८०६।२०७९-८० (खुला/समावेशी), रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिकल सुपरभाइजर पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 16:55:57
2080/05/04 15801/079-80 2080/05/04 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८०१-१५८०२।२०७९-८० (खुला/समावेशी), रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-इन्जिनियर पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 16:53:54
2080/05/04 15807/079-80 2080/05/04 - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८०७।२०७९-८०(खुला), रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सर्वेक्षक/नापी निरीक्षक पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 16:45:01
२०८०।०५।०४ 15812/079-80 २०८०।०५।०४ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५८१२-१५८१४।२०७९-८० (खुला/समावेशी), रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 13:14:28
2080/05/03 12013/079-80 2080/05/03 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०१३।२०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जि, इलेक्ट्रिकल इञ्जि. जनरल, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रिकल ‌ओभरसियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-21 10:40:32
2080-04-30 12035/079-80 2080-04-30 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०३५/०७९-८०(खुला) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), संघीय संसद / प्राविधिक सेवा/समूह/उप-समूह, मेकानिकल सुपरभाइजर पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 10:39:07
2080-04-30 12031/079-80 2080-04-30 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०३१/०७९-८०(अपाङ्ग) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), विविध सेवा/समूह/उप-समूह, कम्प्युटर टेक्निसियन पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 10:38:37
2080-04-30 12008/079-80 2080-04-30 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२००८-१२०१२/०७९-८० (खुला / समावेशी) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), इञ्‍जि. / सिभिल / वि. एण्ड. आ. सेवा/समूह/उप-समूह, सब-इञ्‍जिनियर पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 10:37:53
2080/05/03 12021/079-80 2080/05/03 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०२०-१२०२१।२०७९-८० (खुला,समावेशी), नेपाल कृषि, ला.पो.डे.डे./कृषि भेटेरिनगरी, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), पशु सेवा प्राविधिक/पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-21 10:37:29
2080-04-30 12045/079-80 2080-04-30 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०४५/०७९-८०(महिला) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), स्वास्थ्य / मेडिकल रेकर्डस् सेवा/समूह/उप-समूह, मेडिकल रेकर्डर सुपरभाइजर पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 10:35:29
2080/05/03 12038/079-80 2080/05/03 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०३८-१२०४२।२०७९-८० (खुला,समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, पाँचौ तह, स्टाफ नर्स पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-21 10:33:25
2080-04-30 12036/079-80 2080-04-30 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०३६/०७९-८० (महिला) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), संघीय संसद / शिक्षा तथा मुद्रण सेवा/समूह/उप-समूह, सिनियर प्रेस टेक्निसियन पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 10:29:54
2080-04-30 12033/079-80 2080-04-30 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०३३-१२०३४/०७९-८० (खुला, आ.ज.) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), संघीय संसद / सूचना प्रविधि सेवा/समूह/उप-समूह, कम्प्युटर अपरेटर पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 10:29:06
2080-04-30 12018/079-80 2080-04-30 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०१८/०७९-८० (खुला) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), इञ्‍जि. / केमिष्ट्रि सेवा/समूह/उप-समूह, असिष्टेण्ट केमिष्ट पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 10:28:01
2080-04-30 12014/079-80 2080-04-30 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०१४-१२०१५/०७९-८० (खुला , मधेशी) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), इञ्‍जि. / इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड टेलिकम्युनिकेशन सेवा/समूह/उप-समूह, रेडियो टेक्निसियन / इन्स्टुमेन्ट मेकानिक्स पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 10:27:11
2080-04-30 12046/079-80 2080-04-30 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०४६-१२०४९/०७९-८० (खुला / समावेशी) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), स्वास्थ्य / फार्मेसी सेवा/समूह/उप-समूह, फार्मेसी सुपरभाइजर पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 10:26:08
2080-04-30 12043/079-80 2080-04-30 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०४३-१२०४४/०७९-८० (खुला, अपाङ्ग) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), स्वास्थ्य / मे. ल्या. टे. / ज .मे.ल्य.टे. सेवा/समूह/उप-समूह, ल्याब टेक्निसियन पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 10:25:13
2080-04-30 12019/079-80 2080-04-30 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०१९/०७९-८० (खुला) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कृषि / बागवानी सेवा/समूह/उप-समूह, प्राविधिक सहायक पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 10:24:16
2080-04-30 12032/079-80 2080-04-30 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०३२/०७९-८० (खुला) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), शिक्षा / शिक्षा प्रशासन / निरीक्षण सेवा/समूह/उप-समूह, प्राविधिक सहायक पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 10:22:57
2080-04-30 12013/079-80 2080-04-30 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०१३/०७९-८० (खुला) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), इञ्‍जि. / इलेक्ट्रिकल इञ्‍जि. / जनरल इलेक्ट्रिकल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा/समूह/उप-समूह, इलेक्ट्रिकल ओभरसियर पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 10:18:21
2080-04-30 12020/079-80 2080-04-30 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०२०-१२०२१/०७९-८० (खुला, महिला) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कृषि/ ला.पो.डे.डे. र भेटेरिनरी सेवा/समूह/उप-समूह, पशु सेवा प्राविधिक पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 10:17:08
2080-04-30 12038/079-80 2080-04-30 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०३८-१२०४२/०७९-८०(खुला / समावेशी) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), स्वास्थ्य / जनरल नर्सिङ्ग सेवा/समूह/उप-समूह, स्टाफ नर्स पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 10:15:49
2080-04-30 12037/079-80 2080-04-30 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०३७/०७९-८० (दलित) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), स्वास्थ्य / हेल्थ इन्स्पेक्सन सेवा/समूह/उप-समूह, सि.अ.हे.व. पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 10:14:56
2080-04-30 12022/079-80 2080-04-30 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०२२-१२०२४/०७९-८० (खुला, महिला, आ.ज.) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कृषि / खा.पो. तथा गु. नि. सेवा/समूह/उप-समूह, प्राविधिक सहायक पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 10:13:37
2080-04-30 12016/079-80 2080-04-30 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०१६-१२०१७/०७९-८० (खुला, पि.क्षे.) , रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), इञ्‍जि. / मेकानिकल / जनरल मेकानिकल सेवा/समूह/उप-समूह, मेकानिकल सुपरभाइजर पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-21 10:10:45
2080/04/30 12037/079-80 2080/04/30 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०३७।२०७९-८० (दलित), स्वास्थ्य, हेल्थ इन्स्पेक्सन, पाँचौ तह (प्राविधिक), सि.अ.हे.व. पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-15 19:01:38
2080/04/30 12022/079-80 2080/04/30 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०२२-१२०२४।२०७९-८० (खुला,समावेशी), नेपाल कृषि, खा.पो. एण्ड गु.नि., राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-15 18:50:52
2080/04/30 12016/079-80 2080/04/30 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०१६-१२०१७।२०७९-८० (खुला,समावेशी), मेकानिकल, जनरल मेकानिकल, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिकल सुपरभाइजर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-15 18:47:12
2080-04-29 12001/079-80 2080-04-29 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२००१-१२००७/०७९-८०(खुला,समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल/हाइवे/इरिगेशन/हाइड्रोलोजी उप-समूह, सब-इञ्‍जिनियर पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-14 14:02:49
2080/04/29 13910/079-80 2080/04/29 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं. १३९१०-१३९१३/०७९-८०, नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम (प्राविधिक) कम्प्युटर अपरेटर पदको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-14 10:51:37
2080-04-29 12025/079-80 2080-04-29 - लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि. नं. १२०२५-१२०३०/०७९-८०(खुला,समावेशी), रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), विविध सेवा, कम्प्युटर अपरेटर पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-14 08:19:57
२०८०।०४।२८ 10109/079-80 २०८०।०४।२८ - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10109-10111/079-80 (खुला, समावेशी),नेपाल विविध, रा.प.अनं. प्रथम (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-13 16:01:56
२०८०।०४।२८ 10106/079-80 २०८०।०४।२८ - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10106-10107/079-80 (खुला, समावेशी),नेपाल इञ्जी, रा.प.अनं. प्रथम (प्राविधिक), सर्भेक्षक पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-13 15:59:57
२०८०।०४।२८ 10104/079-80 २०८०।०४।२८ - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10104-10105/079-80 (खुला, समावेशी),मेकानिकल इञ्जी, रा.प.अनं. प्रथम (प्राविधिक), मेकानिकल सुपरभाइजर पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-13 15:57:50
२०८०।०४।२८ 10101/079-80 २०८०।०४।२८ - लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10101-10103/079-80 (खुला, समावेशी),नेपाल इञ्जी, रा.प.अनं. प्रथम (प्राविधिक), सिभिल सब –इञ्जिनियर पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-13 15:50:45
2080/04/28 12001/079-80 2080/04/28 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२००१-१२००७।२०७९-८० (खुला,समावेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल/हाइवे/इरिगेशन/हाइड्रोलोजी उपसमूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सब-इञ्जिनियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-13 15:20:33
2080/04/28 12025/079-80 2080/04/28 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. १२०२५-१२०३०।२०७९-८० (खुला,समावेशी), नेपाल विविध सेवा, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-13 15:15:24
२०८०।०४।२८ 15801/079-80 २०८०।०४।२८ - लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालय, राजपुर,डोटीको विज्ञापन अनुसार रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाको पाँचौं तहका पदहरुमा महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखि अनलाईन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशन सम्वन्धी सूचना । - Download PDF 2023-08-13 13:56:56
२०८०/०४/२७ 13910/079-80 २०८०/०४/२७ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको रा.प.अनं. प्नथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह (प्राविधिक) पदको विभिन्‍न विज्ञापनहरुको लागि दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-12 18:22:29
२०८०।०४।१८ 15701/079-80 २०८०।०४।१८ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०१-१५७०६।२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-03 11:09:56
२०८०/०४/१७ 13801/079-80 २०८०/०४/१७ - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०१-१३८०६/०७९-८० (खुला तथा समावेशी) संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणालीअन्तर्गत रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-08-02 12:32:59
2080/04/16 12851/079-80 2080/04/16 - लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको विज्ञापन नं. १२८५१-१२८५६।२०७९-८० (खुला तथा समावेशी),न्याय/न्याय, न्याय/सरकारी वकिल, प्रशासन/सा.प्र., प्रशासन/राजश्व, प्रशासन/लेखा सेवा,समूह, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), ना.सु. वा सो सरह पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-01 15:52:50
२०८०।०४।१६ 15701/079-80 २०८०।०४।१६ - लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयको बिज्ञापन नं 15701-15706/079-80,नायब सुब्बा वा सो सरह पदको महेन्द्रनगर परीक्षा केन्द्र राखि अनलाईन दरखास्त फाराम भरेका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-08-01 15:42:31
2080/04/16 11901/079-80 2080/04/16 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९०१-११९०७।२०७९-८० (खुला, समावेशी),परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संघीय संसद) संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-08-01 10:15:46
2080/04/14 13801/079-80 2080/04/14 - लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयको विज्ञापन नं. १३८०१-१३८०६/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली, नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी रहेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-07-30 11:50:59
2080-04-10 11901/079-80 2080-04-10 - लोक सेवा आयोग, काठमाडौँ कार्यालयको विज्ञापन नं. ११९०१-११९०७/२०७९-८० (खुला/समावेशी), संयुक्त तथा एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, रा.प.अनं प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदमा हेटौँडा परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-07-26 12:13:39
2080/04/09 16713/079-80 2080/04/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६७१३/०७९-८० (आ.प्र.) संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौै परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-07-25 13:09:39
२०८०।०४।०५ 16692/079-80 २०८०।०४।०५ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९२-१६६९८।२०७९-८० (खुला तथा समावेशी),न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-07-22 21:24:06
2080/04/05 16692/079-80 2080/04/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९२-१६६९८।२०७९-८० (खुला तथा समावेशी),न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-07-21 16:26:40
२०८०।०४।०५ 16692/079-80 २०८०।०४।०५ - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९२-१६६९८/०७९-८० (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समुह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौै परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/ नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-07-21 10:51:09
2080/04/03 16692/079-80 2080/04/03 - लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९२-१६६९८/०७९-८० (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकिल समुह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी रहेका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-07-19 15:31:28
2080/03/14 16699/079-80 2080/03/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १६६९९-१६७०५/२०७९-८० (खुला, समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-06-29 07:59:28
२०८०/०३/१३ 16699/079-80 २०८०/०३/१३ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५/२०७९-८० (खुला, समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बागलुङ परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-06-28 15:11:22
2080/03/12 16699/079-80 2080/03/12 - लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलले सञ्‍चालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि पुन:आवेदन (Re-apply) गरी अनलाइन दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको विवरण प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2023-06-27 17:02:59
2080/03/12 16699/079-80 2080/03/12 - लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि पुन:आवेदन (Re-apply) गरी अनलाइन दरखास्त स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको विवरण प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2023-06-27 14:51:23
२०८०/०३/१२ 16699/079-80 २०८०/०३/१२ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका र केन्द्र परिवर्तन गरी आएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-06-27 12:53:49
२०८०/०३/१२ 16699/079-80 २०८०/०३/१२ - लाेक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयबाट लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९९-१६७०५/०७९-८० , (खुला तथा समावेशी) संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालन हुने रा.प.तृतीय श्रेणी शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको लागि पुन: आवेदन (Re-apply) गरी अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली विवरण । - Download PDF 2023-06-27 11:51:15
2080/3/12 16699/079-80 2080/3/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५।२०७९-८० (खुला, समावेशी), राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखी पुन:आवेदन दिएका मध्ये दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-06-27 11:41:49
2080/03/12 16699/079-80 2080/03/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५।२०७९-८० (खुला, समावेशी), संयुक्त र एकीकृत, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा दिपायल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-06-27 11:28:45
२०८०/०३/१२ 16699/079-80 २०८०/०३/१२ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५।२०७९-८० (खुला तथा समावेशी) परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संघीय संसद (संयुक्त र एकीकृत) सेवा /समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-06-27 10:34:14
२०८०/०३/११ 16699/079-80 २०८०/०३/११ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५/२०७९-८०, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-06-26 18:50:29
२०८०/०३/११ 16699/079-80 २०८०/०३/११ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५।२०७९-८० (खुला, समावेशी),परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संघीय संसद) संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-06-26 18:07:42
2080/03/11 16699/079-80 2080/03/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५।२०७९-८० (खुला, समावेशी),परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संघीय संसद) संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-06-26 17:38:28
२०८०।०३।०४ 16699/079-80 २०८०।०३।०४ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५।२०७९-८० (खुला, समावेशी),परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संघीय संसद) संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-06-19 15:16:56
२०८०।०१।१० 16689/078-79 २०८०।०१।१० - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १६६८९-१६६९५।२०७८-७९ (खुला, समावेशी),न्याय सेवा, न्याय, सरकारी वकील र कानून समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-04-23 20:20:06
2080/01/08 16690/078-79 2080/01/08 - लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६८९-१६६९५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकिल समुह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-04-21 19:31:58
२०७९।१२।०३ 12051/078-79 २०७९।१२।०३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०५१-१२०५२।२०७८-७९ (खुला,समावेशी), संघीय संसद सेवा, शिक्षा तथा मुद्रण समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), पुस्तकालय सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-03-18 17:58:19
२०७९।१२।०३ 12047/078-79 २०७९।१२।०३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०४७-१२०५०।२०७८-७९ (खुला,समावेशी), संघीय संसद सेवा, शिक्षा तथा मुद्रण समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), भिडियोग्राफर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-03-18 17:54:57
२०७९।१२।०३ 12089/078-79 २०७९।१२।०३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०८९।२०७८-७९ (खुला), शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक गाइड पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-03-18 17:51:30
२०७९।१२।०३ 12046/078-79 २०७९।१२।०३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०४६।२०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, शिक्षा तथा मुद्रण समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), फोटोग्राफर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-03-18 17:47:49
२०७९।१२।०३ 12045/078-79 २०७९।१२।०३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०४५।२०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, सूचना प्रविधि समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-03-18 17:43:06
२०७९।१२।०३ 12056/078-79 २०७९।१२।०३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०५६-१२०५७।२०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), मेसेज सञ्‍चालक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-03-18 17:38:31
२०७९।१२।०३ 12055/078-79 २०७९।१२।०३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०५५।२०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), रेकर्डिङ अपरेटर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-03-18 17:36:07
२०७९।१२।०३ 12053/078-79 २०७९।१२।०३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०५३-१२०५४।२०७८-७९ (खुला,समावेशी), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), माइक सञ्‍चालक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-03-18 17:33:35
२०७९।१२।०३ 12043/078-79 २०७९।१२।०३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०४३।२०७८-७९ (खुला), शिक्षा सेवा, कला समूह, छविकला उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सहायक छविकार पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-03-18 17:30:17
२०७९।१२।०३ 12042/078-79 २०७९।१२।०३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०४२।२०७८-७९ (खुला), विविध सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्रमुख शिक्षक (सिलाई) पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-03-18 17:25:13
२०७९।१२।०३ 12025/078-79 २०७९।१२।०३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०२५।२०७८-७९ (दलित), ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, केमेष्ट्री समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), असिष्टेन्ट केमिष्ट पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-03-18 17:20:09
२०७९।१२।०३ 12021/078-79 २०७९।१२।०३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०२१।२०७८-७९ (खुला), ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), असिष्टेन्ट जियोलोजिष्ट पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-03-18 17:11:59
२०७९।१२।०३ 12010/078-79 २०७९।१२।०३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०१०-१२०११।२०७८-७९ (खुला, समावेशी), ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बि. एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सव-इन्जिनियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-03-18 17:08:32
2079/11/28 16699/078-79 2079/11/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९६-१६७०२/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-03-12 19:19:24
२०७९।११।१८ 12018/078-79 २०७९।११।१८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०१८-१२०२०।२०७८-७९ (खुला, समावेशी), ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर मेकानिक्स पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-03-03 00:44:37
२०७९।११।१८ 12044/078-79 २०७९।११।१८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०४४।२०७८-७९ (खुला), शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), पुस्तकालय सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-03-03 00:41:52
२०७९।११।१८ 12024/078-79 २०७९।११।१८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०२४।२०७८-७९ (खुला), ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), मौसम विज्ञान सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-03-03 00:38:42
२०७९।११।१८ 12014/078-79 २०७९।११।१८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०१४।२०७८-७९ (खुला), ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रिकल सव-इन्जिनियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-03-03 00:35:04
२०७९।११।१८ 12015/078-79 २०७९।११।१८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०१५-१२०१७।२०७८-७९ (खुला, समावेशी), ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर अपरेटर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-03-03 00:31:18
२०७९।११।१८ 12058/078-79 २०७९।११।१८ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०५८-१२०६०।२०७८-७९ (खुला, समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, फार्सेसी समूह, पाँचौ तह फार्मेसी सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-03-03 00:26:44
२०७९।११।१६ 16696/078-79 २०७९।११।१६ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १६६९६-१६७०२।२०७८-७९ (खुला, समावेशी),परराष्ट्र, प्रशासन, लेखापरीक्षण, संघीय संसद) संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-02-28 21:08:48
२०७९।११।१३ 12001/078-79 २०७९।११।१३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२००१।२०७८-७९ (आ.ज.), आ.यो.त.त. सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सुपरीवेक्षक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-02-25 21:36:42
२०७९।११।१३ 12032/078-79 २०७९।११।१३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०३२-१२०३४।२०७८-७९ (खुला, समावेशी), कृषि सेवा, खा.पो.गु.नि..समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), प्राविधिक सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-02-25 21:33:41
२०७९।११।१३ 12035/078-79 २०७९।११।१३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०३५।२०७८-७९ (खुला), वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला.समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), रेञ्‍जर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-02-25 21:31:20
२०७९।११।१३ 12036/078-79 २०७९।११।१३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०३६-१२०४१।२०७८-७९ (खुला, समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-02-25 21:29:02
२०७९।११।१३ 12022/078-79 २०७९।११।१३ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.न. १२०२२-१२०२३।२०७८-७९ (खुला, समावेशी), ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), सर्भेक्षक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-02-25 21:26:52
2079-11-12 17359/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17359-17360/2079-80 (दलित/महिला), सातौं, रेडियोग्राफी/रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-02-24 20:26:00
2079-11-12 17358/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17358/2079-80 (खुला), सातौं, फार्मेसी अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-02-24 20:25:10
2079-11-12 17356/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17356-17357/2079-80 (खुला/मधेसी), सातौं, फिजियोथेरापिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-02-24 20:24:27
2079-11-12 17355/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17355/2079-80 (खुला), सातौं, माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-02-24 20:23:43
2079-11-12 17353/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17353-17354/2079-80 (खुला/दलित), सातौं, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-02-24 20:22:43
2079-11-12 17350/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17350-17352/2079-80 (खुला/समावेशी), सातौं, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-02-24 20:21:55
2079-11-12 17348/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17348-17349/2079-80 (महिला/आ.ज.), आठौं तह, बायोमेडिकल इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-02-24 20:20:54
2079-11-12 17347/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17347/2079-80 (खुला), आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-02-24 20:20:07
2079-11-12 17346/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17346/2079-80 (दलित), आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-02-24 20:19:21
2079-11-12 17340/079-80 2079-11-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17340-17345/2079-80 (खुला/समावेशी), आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-02-24 20:16:55
२०७९।१०।२७ 12061/078-79 २०७९।१०।२७ - लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको विशेष वि.न. १२०६१-१२०६७।२०७८-७९ (खुला, समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, पाँचौ तह (प्राविधिक), स्टाफ नर्स पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-02-11 14:19:30
२०७९।१०।१६ 16699/078-79 २०७९।१०।१६ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५/०७९-८० (खुला/समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी Online बाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-01-30 16:14:52
२०७९/१०/१५ 16692/079-80 २०७९/१०/१५ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६९२-१६६९८/०७९-८०(खुला तथा समावेशी),नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लागि जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइनमार्फत् दरखास्त फाराम भरी स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2023-01-29 21:44:18
२०७९/१०/१५ 16699/079-80 २०७९/१०/१५ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६९९-१६७०५/०७९-८०(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, संयुक्त तथा एकीकृत समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको लागि जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखी अनलाइनमार्फत् दरखास्त फाराम भरी स्वीकृत/अस्वीकृत भएका उम्मेदवारहरूको नामावली सम्बन्धी सूचना। - Download PDF 2023-01-29 20:50:32
2079-10-15 17339/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17339/2079-80 (खुला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), पुस्तकालय अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-29 17:18:42
2079-10-15 17338/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17338/2079-80 (खुला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रोनिक्स इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-29 17:18:08
2079-10-15 17337/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17337/2079-80 (महिला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर प्रोग्रामर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-29 17:17:16
2079-10-15 17335/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17335-17336/2079-80 (खुला/आ.ज.), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), पुस्तकालय अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-29 17:16:37
2079-10-15 17334/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17334/2079-80 (खुला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), पुरातत्व अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-29 17:15:49
2079-10-15 17333/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17333/2079-80 (मधेसी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), छबिकार पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-29 17:15:10
2079-10-15 17320/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17320-17324/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-29 17:13:37
2079-10-15 17325/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17325-17326/2079-80 (खुला/मधेसी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), वातावरण निरीक्षक पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-29 17:12:53
2079-10-15 17317/079-80 2079-10-15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17317-17319/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-29 17:11:33
२०७९।१०।१४ 17327/079-80 २०७९।१०।१४ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३२७-१७३३२/०७९-८० (खुला/समावेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरिक्षण/अङ्ग्रेजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक/प्राविधिक अधिकृत पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी Online बाट दरखास्त स्वीकृत भएका तथा स्वीकृत हुन बाँकी उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF 2023-01-29 13:34:33
२०७९।१०।१३ 17265/079-80 २०७९।१०।१३ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६५-17267/०७९-८० (खुला/समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्‍ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) इञ्‍जिनियर पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-01-27 19:35:27
२०७९।१०।१३ 17261/079-80 २०७९।१०।१३ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६१-१७२६४/०७९-८० (खुला, समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्‍ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड.आ. उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) इञ्‍जिनियर पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको स्वीकृत नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-01-27 19:31:48
२०७९/१०/१२ 16699/079-80 २०७९/१०/१२ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९-१६७०५/२०७९-८० (खुला, समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा दाङ परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-01-27 16:40:47
२०७९/१०/१२ 16699/078-79 २०७९/१०/१२ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १६६९९-१६७०५।२०७९-८० (खुला, समावेशी), संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा इलाम परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-01-26 19:18:20
२०७९।१०।११ 16699/079-80 २०७९।१०।११ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १६६९९-१६७०५।२०७९-८० (खुला, समावेशी),परराष्ट्र, प्रशासन, संघीय संसद) संयुक्त र एकीकृत सेवा, समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-01-25 17:22:16
2079-10-09 16690/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 16690-16691/2079-80 (आ.प्र./खुला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:55:07
2079-10-09 17209/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17209/2079-80 (महिला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सिनियर इलेक्ट्रिकल इन्जिनयर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:54:29
2079-10-09 17207/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17207-17208/2079-80 (आ.प्र./महिला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:50:34
2079-10-09 17205/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17205-17206/2079-80 (आ.प्र./महिला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:49:55
2079-10-09 17203/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17203-17204 (आ.प्र./खुला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), वरिष्ठ समाजशास्त्री पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:49:21
2079-10-09 17202/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17202/2079-80 (आ.प्र.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:48:47
2079-10-09 17201/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17201/2079-80 (आ.प्र.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:48:13
2079-10-09 17199/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17199-17200/2079-80 (आ.प्र./दलित), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:47:39
2079-10-09 17198/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17198/2079-80 (खुला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:46:31
2079-10-09 17197/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17197/2079-80 (आ.प्र.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:45:57
2079-10-09 17196/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17196/2079-80 (आ.प्र.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:45:12
2079-10-09 17195/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17195/2079-80 (मधेसी), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:44:26
2079-10-09 17194/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17194/2079-80 (खुला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:43:54
2079-10-09 17191/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17191/2079-80 (महिला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:41:27
2079-10-09 17190/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17190/2079-80 (आ.प्र.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:40:28
2079-10-09 17189/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17189/2079-80 (आ.ज.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:38:43
2079-10-09 17187/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17187-17188/2079-80 (आ.प्र./खुला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:38:08
2079-10-09 17186/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17186/2079-80 (दलित), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:37:30
2079-10-09 17185/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17185/2079-80 (खुला), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:36:37
2079-10-09 17181/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17181-17184/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:35:31
2079-10-09 71/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17179-17180/2079-80 (आ.प्र./दलित), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:22:01
2079-10-09 17178/079-80 2079-10-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17178/2079-80 (आ.ज.), रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), उपसचिव वा सो सरह पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-23 17:21:06
2079-9-30 17314/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17314-17316/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक वन/संरक्षण अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-14 20:29:18
2079-9-30 17310/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17310-17313/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-14 20:28:27
2079-9-30 17308/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17308-17309/2079-80 (खुला/दलित), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), कृषि इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-14 20:27:48
2079-9-30 17303/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17303-17307/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), पशु चिकित्सक पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-14 20:27:02
2079-9-30 17299/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17299-17302/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), वाली विकास/वाली संरक्षण अधिकृत/माटो विज्ञ पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-14 20:26:13
2079-9-30 17297/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17297-17298/2079-80 (खुला/महिला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), पशु विकास अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-14 20:25:19
2079-9-30 17291/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17291-17296/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), केमिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-14 20:24:30
2079-9-30 17287/079-80 2079-9-30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17287-17290/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), नापी अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-14 20:23:35
२०७९।०९।२९ 17265/079-80 २०७९।०९।२९ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १७२६५-१७२६७ (खुला, समावेशी), इन्जिनियिरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्‍जिनियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-01-13 22:17:29
२०७९।०९।२९ 17261/079-80 २०७९।०९।२९ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १७२६१-१७२६४ (खुला, समावेशी), इन्जिनियिरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बि.एण्ड आ. उपसमूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्‍जिनियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-01-13 22:15:22
2079-9-27 17286/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17286/2079-80 (महिला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), जियोलोजिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-13 20:29:06
2079-9-27 17282/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17282-17285/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), मेटेरियोलोजिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-13 20:28:13
2079-9-27 17280/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17280-17281/2079-80 (खुला/महिला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), मेट्रोलोजिष्ट पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-13 20:27:19
2079-9-27 17279/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17279/2079-80 (खुला), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), केमिकल इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-13 20:26:27
2079-9-27 17277/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17277-17278/2079-80 (खुला/पि.क्षे.), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), माइनिङ इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-13 20:25:22
2079-9-27 17271/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17271-17276/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिकल इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-13 20:24:09
2079-9-27 117/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17268-17270/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-13 20:18:08
2079-9-27 109/079-80 2079-9-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17248-17253/2079-80 (खुला/समावेशी), रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), तथ्याङ्क अधिकृत पदको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना - Download PDF 2023-01-13 20:05:31
२०७९।०९।२८ 17254/079-80 २०७९।०९।२८ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.न. १७२५४-१७२६० (खुला, समावेशी), इन्जिनियिरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल, हाइवे, स्यानिटरी, हाइड्रोपावर र इरिगेशन उपसमूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), इञ्‍जिनियर पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका/नभएका उम्मेदवारहरुको नामवली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF 2023-01-12 17:08:53
२०७४/११/९ 16516/074-75 २०७४/११/९ - २०७४/११/२८ गते हुने उपसचिव वा सो सरह (खुला तथा समावेशी) पदको स्वीकृत नामावली र परीक्षाा केन्द्र । - Download PDF 2018-02-21 16:49:05
२०७४/११/९ 16509/074-75 २०७४/११/९ - २०७४/११/१९ गते हुने उपसचिव वा सो सरह (अा‍.प्र.) पदको स्वीकृत नामावली र परीक्षाा केन्द्र । - Download PDF 2018-02-21 16:46:15

अपडेट


View more

सुचना

view more

बुलेटिन