फाराम-बढुवा


सुचनाहरु
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) पदको लागि बढुवा फारामसाथ पेश गर्नुपर्ने सेवा, समूह रोजाईको प्राथमिकता फाराम
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) पदमा बढुवा सिफारिश गर्दा बढुवा समितिले उम्मेदवारलाई भर्न लगाउनु पर्ने कार्यालय रोजाईको प्राथमिकता फाराम
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) पदको लागि बढुवा फारामसाथ पेश गर्नुपर्ने सेवा, समूह रोजाईको प्राथमिकता फाराम
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) पदमा बढुवा सिफारिश गर्दा बढुवा समितिले उम्मेदवारलाई भर्न लगाउनु पर्ने कार्यालय रोजाईको प्राथमिकता फाराम
कार्यक्षमताको मूल्यांकनद्वारा तथा जेष्टता र कार्यसम्पादनको मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाको दरखास्त फाराम (निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७४(३) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को नियम ६७(३) सँग सम्बन्धित)

अपडेट


View more

सुचना

बुलेटिन