सुरक्षा / संगठित संस्था - परीक्षा केन्द्र


सुचनाहरु
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०१ (खुला/समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदमा श्री उत्तर पश्चिम पृतना हे.क्‍वा., निमारे व्यारेक, सुर्खेतबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०१ (खुला/समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदमा श्री पश्चिम पृतना हे.क्वा., बिजयपुर व्यारेक, कास्कीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग,पोखरा कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने, नेपाल राष्‍ट्र बैंकको विज्ञापन नं. १७/२०८० (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको प्रथम चरणको पूर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, दिपाय कार्यालय, राजपुर, डोटीले सञ्‍चालन गर्ने, नेपाल राष्‍ट्र बैंकको विज्ञापन नं. १७/२०८० (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय तह, सहायक पदको प्रथम चरणको पूर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०१ (खुला/समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदमा श्री भर्ना छनौट निर्देशानलय, जंगी अड्डा स्वयम्भुबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
जलेश्‍वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि. नं. ०८०/८१/०१ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदमा श्री मध्य पुर्वी पृतना हे.क्वा., बर्दिबास,महोत्तरी बाट लिखित परीक्षाका लागि छनोट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्‍वर कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने, नेपाल राष्‍ट्र बैंकको विज्ञापन नं. १७/२०८० (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको प्रथम चरणको पूर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेना अधिकृत क्याडेट पदका लागि सु.प. पृ.हे.क्वा.तेघरी कैलालीबाट आई.क्यू. परीक्षा उत्तीर्ण भई लिखित परीक्षाका लागि छनोट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट पदको लागि श्री मध्य पश्‍चिम पृतना हे. क्वा., बुटवल, रूपन्देहीबाट IQ परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने, नेपाल राष्‍ट्र बैंकको विज्ञापन नं. १७/२०८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको प्रथम चरणको परीक्षाको (पूर्वयोग्यता) परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने, नेपाल राष्‍ट्र बैंकको विज्ञापन नं. १७/२०८० (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको प्रथम चरणको पूर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०१ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदमा श्री मध्य पृतना हे.क्वा. सुपारेटार, हेटौंडाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिए
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनातर्फ अधिकृत क्याडेट पदको लागि श्री पूर्वी पृतना हेडक्वाटर, इटहरी, सुनसरीबाट आर्इ. क्यू. परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बै‌ंकको १७/२०८० (खुला/समावेशी), सहायक, प्रशासन, सहायक द्वितीय पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतद्वारा सञ्‍चालन हुने नेपाल राष्‍ट्र बैंकको वि.नं. १७/२०८० (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय तह, सहायक पदको प्रथम चरणको पूर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र.,खुला तथा समावेशी तर्फका विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ८२/०७९-८० (खुला/समावेशी) प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह-४, सहायक (नगद) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ७५/०७९-८० (खुला/समावेशी) प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-४, सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जलेश्‍वर कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ७९/०७९-८०(खुला,समावेशी) प्रशासन सेवा, नगद समुह, तह-४, सहायक(नगद) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, जलेश्‍वर कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ७२/०७९-८०(खुला,समावेशी) प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, तह-४, सहायक(प्रशासन) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतद्वारा सञ्‍चान हुने राष्‍ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ८३/२०७९/०८० (खुला/समावेशी), तह-४, सहायक (नगद), पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतद्वारा सञ्‍चान हुने राष्‍ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ७६/२०७९/०८० (खुला/समावेशी), तह-४, सहायक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तर्फको ७८/२०७९/८० (खुला/समावेशी), सहायक (नगद), प्रशासन, नगद, ४ (कोशी प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय) पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक तर्फको ७१/२०७९/८० (खुला/समावेशी), सहायक, प्रशासन, प्रशासन,४ (कोशी प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय) पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ८०/०७९-८०(खुला,समावेशी) प्रशासन सेवा, नगद समुह, तह-४, सहायक(नगद) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ७३/०७९-८०(खुला,समावेशी) प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, तह-४, सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदका लागि श्री पूर्वी पृतना हेडक्वाटर, इटहरी व्यारेक, सुनसरी केन्द्रबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूच
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदका लागि श्री नं. २ बाहिनी अड्डा, हिले व्यारेक, धनकुटाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०२ (खुला/समावेशी),सैन्य पदका लागि श्नी शिवदल गण,गजुरी व्यारेक, धादिङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले, सञ्‍चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०२ (खु./स.), सैन्य पदका लागि श्री मध्य पश्‍चिम पृतना हे. क्वा. योगीकुटी व्यारेक, बुटवलबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग,काठमाडौं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०२ (खुला/समावेशी),सैन्य पदका लागि श्नी ईन्द्रबक्स गण, सुर्यविनायक, भक्तपुरबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग,काठमाडौं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०२ (खुला/समावेशी),सैन्य पदका लागि उपत्यका पृतना हे.क्वा.,नारायणहिटी, काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतद्वारा सञ्‍चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदका लागि श्री चन्दननाथ गण, मालिका ब्यारेक, जाजरकोटबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतद्वारा सञ्‍चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदका लागि श्री उत्तर पश्‍चिम पृतना हे.क्‍वा. निमारे व्यारेक, सुर्खेतबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गर
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. ९ बाहिनी अड्डा माझिटार व्यारेक, सिन्धुलीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरि
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री मध्य पृतना हे.क्वा. सुपारेटार व्यारेक, हेटौंडाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम ग
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नयाँ सबुज गण, भरतपुर व्यारेक, चितवनबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सहायक निर्देशक, प्रशासन, अधिकृत तृतीय तहको प्रथम चरणको पुर्वयोग्यता लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्‍चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं ०८०/८१/०२ (खुला/ समावेशी), सैन्य पदमा श्री रणशार्दुल गण, गढीथुम्का ब्यारेक, इलामबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङले सञ्‍चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं ०८०/८१/०२ (खुला/ समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. २३ बाहिनी अड्डा, शेराडिल ब्यारेक, बागलुङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जलेश्‍वर कार्यालय, जलेश्‍वरले सञ्‍चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं ०८०/८१/०२ (खुला/ समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. २८ बाहिनी अड्डा, जीतपुर ब्यारेक, बाराबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जलेश्‍वर कार्यालय, जलेश्‍वरले सञ्‍चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं ०८०/८१/०२ (खुला/ समावेशी), सैन्य पदमा श्री मध्य पूर्वी पृतना हे.क्वा बर्दिबास सैनिक शिविर, महोत्तरीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरि
लोक सेवा आयोग, खोटाङ्ग कार्यालय,दिक्तेलले सञ्‍चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. १८ बाहिनी अड्डा, उदयपुरबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर डोटीले सञ्‍चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं ०८०/८१/०२ (खुला/ समावेशी), सैन्य पदमा श्री रणबम गण, दह व्यारेक, डडेल्धुराबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, राजपुर डोटीले सञ्‍चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं ०८०/८१/०२ (खुला/ समावेशी), सैन्य पदमा श्री दुर्गा भन्जन गुल्म, थापाथली ब्यारेक, बाजुराबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयबाट संचालन हुने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लिमिटेडको प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रशासन सेवा, नगद समुह, तह-४, सहायक (नगद) पदको प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयबाट संचालन हुने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लिमिटेडको प्रशासन सेवा, प्रशासन समुह, तह-४, सहायक पदको प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०२/०८०-८१ (खुला/समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको का.उ.प्र.शि. महाराजगंजबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, तुलसीपुरले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा, ईमामनगर व्यारेक, नेपालगञ्ज, बाँकेबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिए
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, तुलसीपुरले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. १९ बाहिनी अड्डा, तुलसीपुर ब्यारेक, दाङबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, तुलसीपुरले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री बटुकदल गण, लिवाङ्ग, रोल्पाबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०८०/८१/०२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री शम्शेर गुल्म, मान्म व्यारेक, कालिकोटवाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं.०८०-८१/०२(खुला/समावेशी) सैन्य पदको लागि श्री सुदूरपश्चिम पृतना हे.क्वा.तेघरी ब्यारेक कैलालीबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्रको सूचना
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०२, सैन्य पदको श्री रिपुमर्दन गण, नाम्जालीडाँडा व्यारेक, गोरखाबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ८१/२०७९/०८० (खुला तथा समावेशी),प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह-४, सहायक (नगद) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ७४/२०७९/०८० (खुला तथा समावेशी),प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-४, सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०८०/८१/०२, सैन्य पदको श्री पश्चिम पृतना हे.क्वा., बिजयपुर व्यारेक, कास्कीबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्‍चालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नं. ०२(०८०-८१) (खुला तथा समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय,बुटवलबाट सञ्‍चालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नं. ०२/०८०-८१ (खुला तथा समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतबाट सञ्‍चालन हुने नेपाल प्रहरीको वि. नं. ०२(०८०/८१) (खुला/समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको वि. नं. ०२/०८०-८१ (खुला/समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको श्री कोशी प्रदेश प्रहरी तालिमक केन्द्र, विराटनगरबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ६५/२०७९/०८० (दलित),प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह-५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, जलेश्‍वर कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको वि. नं. ०२(०८०-८१)(खुला/समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको वि. नं. ०२(०८०-८१)(खुला/समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नं. ०२(०८०-८१)(खुला तथा समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा श्री बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दुधौली, सिन्धुलीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ५८/२०७९/०८० (खुला तथा समावेशी),प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-५, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ५२/२०७९/०८० (खुला/ महिला),प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह-६, सहायक प्रबन्धक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ४१/२०७९/०८० (खुला तथा समावेशी),प्रशासन, तह-६, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, जलेश्‍वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ६४/२०७९/०८० (दलित), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह-५, बरिष्ठ सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, जलेश्‍वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ५७/२०७९/०८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-५, बरिष्ठ सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, जलेश्‍वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ५१/२०७९/०८० (खुला तथा महिला), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह-६, सहायक प्रवन्धक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, जलेश्‍वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ४०/२०७९/०८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-६, सहायक प्रवन्धक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ६६/२०७९/०८० (मधेशी), प्रशासन, नगद, तह-५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ५९/२०७९/०८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, प्रशासन, तह-५, वरिष्ठ सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ५३/२०७९/०८० (खुला), प्रशासन, नगद, तह-६, सहायक प्रबन्धक (नगद) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ४२/२०७९/०८० (खुला तथा समावेशी),प्रशासन, प्रशासन, तह-६, सहायक प्रबन्धक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालय कञ्चनपुरले संचालन गर्ने राष्ट्रिय बाणिज्य वैंक लि.को प्रशासन, तह-५, (सुदूरपश्चिम प्रदेश र सो अन्तरगतका कार्यालय) वरिष्ठ सहायक(नगद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालय कञ्चनपुरले संचालन गर्ने राष्ट्रिय बाणिज्य वैंक लि.को प्रशासन, तह-५, (सुदूरपश्चिम प्रदेश र सो अन्तरगतका कार्यालय) वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ६७/२०७९/०८० (महिला), तह-५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ६०/२०७९/०८० (खुला तथा समावेशी), तह-५, वरिष्ठ सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ५४/२०७९/०८० (खुला), तह-६, सहायक प्रबन्धक (नगद) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ४३/२०७९/०८० (खुला तथा समावेशी), तह-६, सहायक प्रबन्धक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने राष्‍ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विभिन्‍न विज्ञापन नं. र पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकतर्फ वि.नं. ६३/२०७९/८० (आ.ज.), वरिष्ठ सहायक (नगद), प्रशासन, नगद, ५ (कोशी प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकतर्फ वि.नं. ५६/२०७९/८० (खुला/समावेशी), वरिष्ठ सहायक, प्रशासन, प्रशासन, ५ (कोशी प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौंं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. २६/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, तह-४, लेखपाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालय कञ्चनपुरले संचालन गर्ने राष्ट्रिय बाणिज्य वैंक लि.को प्रशासन, नगद-६ (सुदूरपश्चिम प्रदेश र सो अन्तरगतका कार्यालय) सहायक प्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालय कञ्चनपुरले संचालन गर्ने राष्ट्रिय बाणिज्य वैंक लि.को प्रशासन—,६ (सुदूरपश्चिम प्रदेश र सो अन्तरगतका कार्यालय) सहायक प्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकतर्फको सहायक प्रबन्धक (नगद), प्रशासन, नगद, ६ (कोशी प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकतर्फको सहायक प्रबन्धक, प्रशासन, प्रशासन, ६ (कोशी प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौंं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. २५/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक सेवा, तह-५, ऋण सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौंं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. २४/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, तह-५, व्यवसाय सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र.,खुला तथा समावेशी तर्फका विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन/संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयले सञ्चाालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. २१/२०७९-८० (महिला), तह-४, सहायक (IT) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौंं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. १९/२०७९-८० (खुला,दलित), तह-४, सहायक (IT) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. १६/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), तह-४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौंं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. १५/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), तह-४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि. नं. १७/२०७९-८० (खुला तथा समावेशी), तह-४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको विभिन्‍न विज्ञापन नं. र पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र.,खुला तथा समावेशी र सेवा परिवर्तन तर्फका विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र.,खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ७९/२०७९/०८० (खुला तथा समावेशी) (मधेश प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय) तह-४ सहायक (नगद) पदको पूर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ७२/२०७९/०८० (खुला तथा समावेशी) (मधेश प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय) तह-४ सहायक (प्रशासन) पदको पूर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र.,खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ८०/०७९/८०(खुला,समावेशी) (बागमती प्रदेश अन्तर्गत उपत्यका बाहिरका कार्यालय) तह-४ सहायक (नगद) पदको पूर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ७३/२०७९/८० (खुला,समावेशी) (बागमती प्रदेश अन्तर्गत उपत्यका बाहिरका कार्यालय) तह-४ सहायक पदको पूर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने राष्‍ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ८१/२०७९/०८० (खुला तथा समावेशी),प्रशासन, नगद, तह-४, सहायक (नगद) पदको पूर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने राष्‍ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ७४/२०७९/०८० (खुला तथा समावेशी),प्रशासन, प्रशासन, तह-४, सहायक पदको पूर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने राष्‍ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ८३/२०७९/०८० (खुला तथा समावेशी), तह-४, सहायक (नगद) पदको पूर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने राष्‍ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ७६/२०७९/०८० (खुला तथा समावेशी), तह-४, सहायक पदको पूर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ८२/२०७९/८० (खुला तथा समावेशी), सहायक (नगद), तह-४ (लुम्बिनी प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय) पदको पूर्व योग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ७५/२०७९/८० (खुला तथा समावेशी), सहायक (प्रशासन), तह-४ (लुम्बिनी प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय) पदको पूर्व योग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ७८/२०७९/८० (खुला/समावेशी) सहायक (नगद), प्रशासन, नगद, ४ (कोशी प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय) पदको पूर्व योग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लिमिटेडको विज्ञापन ८४/०७९-८० (खुला/समावेशी) अनुसार (सुदुरपश्चिम प्रदेश र सो अन्तरगतका कार्यालयहरु) सहायक(नगद) तह-४, को पूर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लि.को विज्ञापन ७७/०७९-८० (खुला/समावेशी) अनुसार (सुदुरपश्चिम प्रदेश र सो अन्तरगतका कार्यालयहरु) सहायक (प्रशासन) तह-४, को पूर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. ७१/२०७९/८० (खुला/समावेशी) सहायक, प्रशासन, प्रशासन,४ (कोशी प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरु) पदको पूर्व योग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र.,खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
कर्मचारी सञ्चयकोषको पूर्वप्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
कर्मचारी सञ्चयकोषको खुला तथा आ.ज तर्फको विज्ञापन नं.२६-२७/२०७०-८०, उप-प्रबन्धक (बित्त विश्लेषक), प्रशासन, तह७ को परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०२/०७९/८० (खुला तथा समावेशी) अनुसन्धान सहायक पदको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०२/०७९/८० (खुला तथा समावेशी) अनुसन्धान सहायक पदको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले सञ्चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको विज्ञापन नं. ०६/०७९/०८० (खुला/समावेशी), सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले मिति २०८०।६।२८ गते सञ्चालन गर्ने अनुसन्धान सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७९।८०-१ सैन्य पदको श्री भीमदल गण, सल्लेरी व्यारेक, धनकुटाबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७९।८०-१ सैन्य पदको श्री कृष्णदल गण, इटहरी व्यारेक, सुनसरीबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार खुला तथा समावेशी तर्फको विज्ञापन नम्बर २०७९।८०प्रा.७।१९, इञ्जिनियर, प्राविधिक, सिभिल, सिभिल, तह ७ को लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरबाट सञ्चालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।

अपडेट


View more

सुचना

बुलेटिन