आयोगका कार्यालयहरू

  केन्द्रीय कार्यालय, कमलपोखरी, फोनः ०१-४७७१४९४, ४७७१४९
  दरखास्त व्यवस्थापन कार्यालय, अनामनगर, फोन: ०१-४७७०२३४
 लोकसेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, फोन नंः ०२६-५२०१३०
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, फोन नंः ०४४-५२०१४७
 लोकसेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालय, फोन नंः ०१-४४१०८५९
 लोकसेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, फोन नंः ०६१-४६३५०६
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, फोन नंः ०७१-५४०२०७
 लोकसेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, फोन नंः  ०८३-५२०१०६
 लोकसेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, फोन नंः ०९४-४४०१४७
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, फोन नंः ०२७-५२००६२
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, फोन नंः ०३६-४२०१७७
१० लोक सेवा आयोग, हेटौडा कार्यालय, फोन नंः ०५७-५२०३०२
११ लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, फोन ंः ०६८-५२०१४७
१२ लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, फोन नंः ०८२-५२००१३
१३ लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, फोन नंः ०८७-५२०००८
१४ लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, फोन नंः ०९९-५२१२०९

 

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन