सुरक्षा / संगठित संस्था - नतिजाहरू

मिति सुचनाहरु
२०७८/०७/०४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.६/आ.प्र.२१ (आन्तरिक), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः६, सहायक इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०७/०४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.६/आ.प्र.२० (आन्तरिक), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः६, सहायक इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०७/०४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.६/आ.प्र.१९ (आन्तरिक), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः६, सहायक इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०७/०४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.६/आ.प्र.१८ (आन्तरिक), प्रशासन, प्रशासन, कम्प्युटर अप्रेशन सेवा/समुह, तहः६, सहायक कम्प्युटर अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०७/०४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.६/आ.प्र.१७ (आन्तरिक), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः६, सहायक लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०७/०४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.६/आ.प्र.१६ (आन्तरिक), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः६, सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०७/०३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.७/१९ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, विविध, जियोलजी सेवा/समुह, तहः७, जियोलजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०७/०३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.७/१८ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ्ग सेवा/समुह, तहः७, इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०७/०३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.७/१७ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, सिभिल, सर्भे सेवा/समुह, तहः७, सर्भे अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०७/०३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.७/१६ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः७, इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/२४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.७/१५ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः७, इञ्जिनियरिङ पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/२३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.७/१३ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः७, इञ्जिनियरिङ पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/२३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.७/१४ (महिला), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्राेनिक्स सेवा/समुह, तहः७, इञ्जिनियरिङ पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/२१ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.७/१२ (महिला), प्रशासन, विविध, तथ्याङ्कशास्त्र सेवा/समुह, तहः७, तथ्याङ्कशास्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/२१ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.७/११ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः७, लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/२१ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.७/१० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः७, प्रशासकीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/२० 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.७/आ.प्र./१४ (आ.प्र.), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः७, इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/२० 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.७/आ.प्र./१३ (आ.प्र.), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः७, इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/२० 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.७/आ.प्र./१२ (आ.प्र.), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः७, इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/१९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.७/आ.प्र./११ (आ.प्र.), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः७, लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/१९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.७/आ.प्र./१० (आ.प्र.), प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः७, प्रशासकीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/१८ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०२/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विशेष सेवा , रा.प. तृतीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/१७ 2017-06-30 10:50:06
बीमा समितिको वि.नं. ११/२०७६-७७ (खुला), प्रशासन सेवा , सहायक प्रथम स्तर श्रेणी, सहायक प्रथम पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/१७ 2017-06-30 10:50:06
बीमा समितिको वि.नं. १०/२०७६-७७ (खुला), कानून सेवा , अधिकृत तृतीय स्तर श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/१७ 2017-06-30 10:50:06
बीमा समितिको वि.नं. ६-९/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा , अधिकृत तृतीय स्तर श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/१७ 2017-06-30 10:50:06
बीमा समितिको वि.नं. ०५/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा , अधिकृत तृतीय स्तर श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/१४ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०३/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विशेष सेवा , रा.प.अनं द्वितीय सरह श्रेणी, अनुसन्धान सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०७ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ४३/२०७६-७७ (खुला), प्रशासन, आर्थिक प्रशासन सेवा/समुह, तहः७, जुनियर लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०७ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ४०-४२/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, ल्याब सेवा/समुह, तहः३, ल्याब असिष्टेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०७ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ३८-३९/२०७६-७७ (खुला तथा महिला), प्राविधिक, पुस्तकालय सेवा/समुह, तहः५, सिनियर पुस्तकालय सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०७ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ३६-३७/२०७६-७७ (खुला तथा महिला), प्राविधिक, रेडियोलोजी सेवा/समुह, तहः५, रेडियोग्राफर टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०७ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ३०-३५/२०७६-७७ (खुला), प्राविधिक, नर्सिङ्ग सेवा/समुह, तहः५, जुनियर स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०७ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. २९/२०७६-७७ (खुला), प्राविधिक, पुस्तकालय सेवा/समुह, तहः७, पुस्तकालय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०७ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. २८/२०७६-७७ (खुला), प्राविधिक, रेडियोलोजी सेवा/समुह, तहः७, रेडियोलोजी टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०७ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. २६-२७/२०७६-७७ (खुला तथा महिला), प्राविधिक, फार्मेसी सेवा/समुह, तहः७, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०७ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. २३-२५/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, नर्सिङ्ग सेवा/समुह, तहः७, सिनियर स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०१ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ५६/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समुह, तहः८क, प्रशासन अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०१ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ५५/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समुह, तहः९ख, प्रमुख प्रशासन अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०१ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ५३/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्राविधिक, पुस्तकालय सेवा/समुह, तहः५, सिनियर पुस्तकालय सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०१ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ५२/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्राविधिक, ल्याबोरेटरी विभाग सेवा/समुह, तहः६, वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०१ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ५१/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्राविधिक, नर्सिङ्ग सेवा/समुह, तहः६, स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०१ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ५०/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्राविधिक, नर्सिङ्ग सेवा/समुह, तहः७, सिनियर स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०१ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ४७/२०७६-७७ (आ.प्र.), नर्सिङ्ग प्राज्ञिक, नर्सिङ्ग सेवा/समुह, तहः८, वरिष्ठ प्रशिक्षण सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०१ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ४६/२०७६-७७ (आ.प्र.), नर्सिङ्ग प्राज्ञिक, हस्पिटल मिडवाईफरी नर्सिङ्ग सेवा/समुह, तहः९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०१ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ४५/२०७६-७७ (आ.प्र.), नर्सिङ्ग प्राज्ञिक, एडल्ट हेल्थ नर्सिङ्ग सेवा/समुह, तहः९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०६/०१ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ४४/२०७६-७७ (आ.प्र.), नर्सिङ्ग प्राज्ञिक, चाइल्ड हेल्थ नर्सिङ्ग सेवा/समुह, तहः९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०५/३१ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८/०३ (खुला तथा समावेशी), अमल्दार कर्मचारी पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७८/०५/३१ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८/आ.प्र. (आ.प्र.), अमल्दार कर्मचारी पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७८/०५/२८ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.८/आ.प्र. ९ (आ.प्र.), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः८, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०५/२८ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.८/प्रा ८/९ (खुला), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः८, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०५/२८ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.८/आ.प्र. ८ (आ.प्र.), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः८, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०५/२८ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.८/प्र.८/८ (खुला), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः८, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०५/२८ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.८/आ.प्र.७ (आ.प्र.), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः८, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०५/२८ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.८/प्र. ८/७ (खुला), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन, सेवा/समुह, तहः८, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०५/२८ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.८/आ.प्र.६ (आन्तरिक), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन, सेवा/समुह, तहः८, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०५/२७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १०/२०७७, अधिकृत तृतीय श्रेणी, प्रशासन सेवा, सहायक निर्देशक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
२०७८/०५/२५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.९/आ.प्र.५ (आन्तरिक), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः९, उप-प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०५/२५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.९/प्रा. ९/६ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः९, उप-प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०५/२५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.९/आ.प्र.४ (आ.प्र), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः९, उप-प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०५/२५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.९/५ (खुला), प्रशासन, लेखा, चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी सेवा/समुह, तहः९, सिनियर चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०५/२५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.९/४ (महिला), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः९, उपनिर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०५/२५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.९/३ (महिला), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह/उपसमुह, तहः९, उपनिर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०५/२४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.१०/२ (खुला तथा महिला), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः१०, प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०५/२४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.१०/आ.प्र.३ (आन्तरिक), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः१०, प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०५/२४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.१०/१ (खुला), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः१०, प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०५/२४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.१०/आ.प्र.२ (आन्तरिक), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः१०, प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७८/०५/२२ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १३/२०७७, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
२०७८/०५/१७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८/०२ (खुला र समावेशी), पुजारी हुद्दा पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७८/०५/१७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८/ (आन्तरिक), पुजारी हुद्दा पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७८/०५/१७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८/०१ (खुला तथा समावेशी), लेखा जमदार पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७८/०५/१७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८ (आ.प्र.), लेखा जमदार पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७८/०५/०४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल धितोपत्र बोर्डको वि.नं. १०-११/०७६-७७ (खुला र दलित), सहायक द्वितीय श्रेणी, प्रशासन सेवा, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०५/०४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल धितोपत्र बोर्डको वि.नं. ८-९/०७६-७७ (खुला र महिला), सहायक प्रथम श्रेणी, प्रशासन सेवा, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०५/०४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल धितोपत्र बोर्डको वि.नं. ७/०७६-७७ (खुला), अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक(सि.ए.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०५/०४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल धितोपत्र बोर्डको वि.नं. ६/०७६-७७ (खुला), अधिकृत तृतीय श्रेणी, कानून सेवा, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०५/०४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल धितोपत्र बोर्डको वि.नं. ४-५/०७६-७७ (खुला र अपाङ्ग), अधिकृत तृतीय श्रेणी, प्रशासन सेवा, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०५/०४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल धितोपत्र बोर्डको वि.नं. ३/०७६-७७ (खुला), अधिकृत द्वितीय श्रेणी, निर्देशक (सि.ए.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०५/०४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल धितोपत्र बोर्डको वि.नं. १-२/०७६-७७ (खुला तथा महिला), अधिकृत द्वितीय श्रेणी, प्रशासन सेवा, निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०५/०३ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालको वि.नं. १७/०७७-७८ (खुला) तर्फको सहायक प्रथम श्रेणी, विविध, पुस्तकालय सेवा/समुह तर्फको छपाई सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०५/०३ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालको वि.नं. १३-१६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) तर्फको सहायक प्रथम श्रेणी, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण व्यवस्थापन सेवा /समुह तर्फको अनुसन्धान/प्र.व्य./कार्यालय सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०५/०३ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालको वि.नं. १२/०७७-७८ (खुला) तर्फको अधिकृत तृतीय श्रेणी, विविध सेवा /समुह तर्फको सहायक निर्देशक (सूचना प्रविधि) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०५/०३ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालको वि.नं. ११/०७७-७८ (खुला) तर्फको अधिकृत तृतीय श्रेणी, विविध, तथ्याङ्क सेवा /समुह तर्फको तथ्याङ्क अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०५/०३ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालको वि.नं. १०/०७७-७८ (खुला) तर्फको अधिकृत तृतीय श्रेणी, विविध, लेखा सेवा /समुह तर्फको लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०५/०३ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालको वि.नं. ७-९/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) तर्फको अधिकृत तृतीय श्रेणी, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण व्यवस्थापन सेवा /समुह तर्फको अनुसन्धान/प्र.व्य./शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/२९ 2017-06-30 10:50:06
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ४८/०७६-७७ (खुला) तर्फको रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी, प्राविधिक, इञ्जिनियरिङ्ग, ईलेक्ट्रिकल सेवा/समुह तर्फको सब ओभरसियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/२९ 2017-06-30 10:50:06
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ४७/०७६-७७ (आ.ज.) तर्फको रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी, प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह तर्फको प्रशासन उप सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/२९ 2017-06-30 10:50:06
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ४६/०७६-७७ (महिला) तर्फको रा.प.अनं प्रथम क श्रेणी, प्राविधिक, मेडिकल, नर्सिङ्ग सेवा/समुह तर्फको वरिष्ठ स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/२९ 2017-06-30 10:50:06
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ४५/०७६-७७ (महिला) तर्फको रा.प.तृतीय ख श्रेणी, प्राविधिक, मेडिकल, नर्सिङ्ग सेवा/समुह तर्फको सिस्टर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/२९ 2017-06-30 10:50:06
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ४४/०७६-७७ (खुला) तर्फको रा.प.तृतीय ख श्रेणी, प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह तर्फको मेडिकल रेकर्ड अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/२९ 2017-06-30 10:50:06
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ४३/०७६-७७ (खुला) तर्फको रा.प.तृतीय ख श्रेणी, प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह तर्फको प्रशासकीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/२९ 2017-06-30 10:50:06
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ४२/०७६-७७ (महिला) तर्फको रा.प.द्वितीय ख श्रेणी, प्राविधिक, मेडिकल, कार्डियोलोजी सेवा/समुह तर्फको पिडियाट्रिक रजिष्ट्रार कार्डियोलोजी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/२९ 2017-06-30 10:50:06
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ४१/०७६-७७ (खुला) तर्फको रा.प.द्वितीय ख श्रेणी, प्राविधिक, मेडिकल, कार्डियोलोजी सेवा/समुह तर्फको रजिष्ट्रार कार्डियोलोजी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/२९ 2017-06-30 10:50:06
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ४०/०७६-७७ (महिला) तर्फको रा.प.द्वितीय ख श्रेणी, प्राविधिक, मेडिकल, कार्डियोभास्कुलर सर्जरी सेवा/समुह तर्फको रजिष्ट्रार कार्डियाक सर्जरी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/२९ 2017-06-30 10:50:06
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ३९/०७६-७७ (आन्तरिक) तर्फको रा.प.अनं प्रथम क श्रेणी, प्राविधिक, मेडिकल, नर्सिङ्ग सेवा/समुह तर्फको वरिष्ठ स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/२९ 2017-06-30 10:50:06
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ३८/०७६-७७ (आन्तरिक) तर्फको रा.प.तृतीय क श्रेणी, प्राविधिक, मेडिकल, प्याथोलोजी सेवा/समुह तर्फको वरिष्ठ ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/२९ 2017-06-30 10:50:06
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ३७/०७६-७७ (आन्तरिक) तर्फको रा.प.प्रथम ख श्रेणी, प्राविधिक, मेडिकल, कार्डियोलोजी सेवा/समुह तर्फको कन्सल्ट्यान्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/०१ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं. १३/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान, प्राविधिक, संगित पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/०१ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं. १२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान, प्राविधिक, विधि विज्ञान पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/०१ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ११/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान, प्राविधिक, स्वास्थ्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/०१ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं. १०/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान, प्राविधिक, हातहतियार पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/०१ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान, प्राविधिक, केनाइल(डग हेण्डलर) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/०१ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान, प्राविधिक, इञ्जिनियरिङ्ग(सवारी) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/०१ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान, प्राविधिक, इञ्जिनियरिङ्ग(भौतिक पूर्वाधार) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०४/०१ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ६/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान, प्राविधिक, इञ्जिनियरिङ्ग(सूचना प्रविधि) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०/०१ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ५/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान, प्राविधिक, इञ्जिनियरिङ्ग(सञ्चार) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०३/३० 2017-06-30 10:50:06
बैकल्पिक उर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको वि.नं. १/०७७-७८ (खुला) तर्फको प्राविधिक सेवा, प्राविधिक समुह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०३/३० 2017-06-30 10:50:06
बैकल्पिक उर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको वि.नं. १०९/०७६-७७ (आन्तरिक) तर्फको आठौ तह, प्राविधिक सेवा, प्राविधिक समुह, बरिष्ठ अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०३/२८ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं. १/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७८/०३/२४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ४/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/१२/१० 2017-06-30 10:50:06
नेपाल नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ११-१५/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), ATC ARFF-012(प्रशिक्षार्थी) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/१० 2017-06-30 10:50:06
नेपाल नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ६-१०/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), ATC AAA-009(प्रशिक्षार्थी) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/१० 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. १२-१३/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), सहायक प्रथम, प्रशासन सेवा, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/१० 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ११/२०७७-७८ (खुला), अधिकृत तृतीय, प्रशासन सेवा, प्रशासकीय तथा वित्तीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/१० 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ७-९/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी, आ.प्र.), अधिकृत तृतीय, प्रशासन सेवा, प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/१० 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ६/२०७७-७८ (आ.प्र.), अधिकृत द्वितीय, प्रशासन सेवा, अध्ययन उपनिर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/१० 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ४/२०७७-७८ (आ.प्र.), अधिकृत प्रथम, प्रशासन सेवा, अध्ययन निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/१० 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ९/२०७६-७७ (महिला), तह ४, सहायक "ख" (पशु प्राविधिक) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/१० 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ८/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), तह ४, सहायक "ख" (कृषि प्राविधिक) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/१० 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ७/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), तह ४, सहायक "ख" पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/१० 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ६/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), तह ५, सहायक "क" पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/१० 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ५/२०७६-७७ (खुला), तह ५, स्वास्थ्य सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/१० 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ४/२०७६-७७ (खुला), तह ५, सूचना प्रविधि सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/१० 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ३/२०७६-७७ (खुला), तह ६, सूचना प्रविधि अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/१० 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. २/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), तह ६, सहायक व्यवस्थापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/१० 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. १/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), तह ७, प्रशासन सेवा, नायव व्यवस्थापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/०९ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), विशेष सेवा, सहायक सूचक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/०६ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १३/०७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/०६ 2017-06-30 10:50:06
सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको वि.नं. १/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), साधारण समुह, सशस्त्र प्रहरी जवान पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/०४ 2017-06-30 10:50:06
नोटरी पब्लिक परिषद्को वि.नं. २/०७६-७७ (महिला), नेपाल नोटरी पव्लिक परिषद् सेवा, सहायक द्वितीय (खरिदार) पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/०४ 2017-06-30 10:50:06
नोटरी पब्लिक परिषद्को वि.नं. १/०७६-७७ (आ.प्र), नेपाल नोटरी पव्लिक परिषद् सेवा, सहायक द्वितीय (खरिदार) पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/०३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८ (आ.प्र.), पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/०३ 2017-06-30 10:50:06
नागरिक लगानी कोषको वि.नं. १७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), चौथो तह, प्रशासन सेवा, सहायक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/०३ 2017-06-30 10:50:06
नागरिक लगानी कोषको वि.नं. १८/०७६-७७ (खुला), चौथो तह, प्राविधिक सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/०३ 2017-06-30 10:50:06
नागरिक लगानी कोषको वि.नं. १६/०७६-७७ (खुला), पाचौँ तह, प्राविधिक सेवा, वरिष्ठ कम्प्युटर अपरेटर पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/०२ 2017-06-30 10:50:06
नागरिक लगानी कोषको वि.नं. १२/०७६-७७ (आ.प्र.), पाचौँ तह, प्रशासन सेवा, वरिष्ठ सहायक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/०२ 2017-06-30 10:50:06
नागरिक लगानी कोषको वि.नं. १०/०७६-७७ (आ.प्र.), सातौँ तह, प्रशासन सेवा, वरिष्ठ अधिकृत पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/०२ 2017-06-30 10:50:06
नागरिक लगानी कोषको वि.नं. ९/०७६-७७ (आ.प्र.), आठौँ तह, प्रशासन सेवा, उप निर्देशक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१२/०२ 2017-06-30 10:50:06
नागरिक लगानी कोषको वि.नं. ८/०७६-७७ (आ.प्र.), नवौँ तह, प्रशासन सेवा, नायव निर्देशक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/११/२१ 2017-06-30 10:50:06
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. १३/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी)(भैरहवा केन्द्र), चौथो तह, प्रशासन, प्रशासन, लेखपाल पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/११/१० 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ३/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/११/०५ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. २१-२२/०७६-७७ (खुला र महिला), प्राज्ञिक सेवा, शरीर क्रिया समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सुचना
२०७७/११/०५ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. १९-२०/०७६-७७ (खुला र महिला), प्राज्ञिक सेवा, रेडियोलोजी समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सुचना
२०७७/११/०५ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. १८/०७६-७७ (महिला), प्राज्ञिक सेवा, मनोचिकित्सा समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सुचना
२०७७/११/०५ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. १७/०७६-७७ (महिला), प्राज्ञिक सेवा, विकृती विज्ञान समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सुचना
२०७७/११/०५ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. १६/०७६-७७ (खुला), प्राज्ञिक सेवा, बाल चिकित्सा समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना
२०७७/११/०५ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. १४-१५/०७६-७७ (खुला र महिला), प्राज्ञिक सेवा, औषधी विज्ञान समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको न
२०७७/११/०५ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. १३/०७६-७७ (खुला), प्राज्ञिक सेवा, प्रसुति तथा स्त्री रोग समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७७/११/०५ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. १२/०७६-७७ (खुला), प्राज्ञिक सेवा, प्रसुति तथा स्त्री रोग, Gynaeoncology समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७७/११/०५ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. १०-११/०७६-७७ (खुला र महिला), प्राज्ञिक सेवा,नाक कान घाँटी समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७७/११/०५ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ८-९/०७६-७७ (खुला र महिला), प्राज्ञिक सेवा, जीव रसायन समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७७/११/०५ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ७/०७६-७७ (खुला), प्राज्ञिक सेवा, इन्टर्नल मेडिसिन, Rheumatology समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/11/05 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ६/०७६-७७ (खुला), प्राज्ञिक सेवा, आकस्मिक तथा बहिरंग, Palliative care समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/11/03 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वि.नं. ५/०७६-७७ (खुला), प्राज्ञिक सेवा, शरीर रचना समूह, तह १०, सह-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/11/03 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वि.नं. ३/०७६-७७ (खुला), प्राज्ञिक सेवा, वाल चिकित्सा समूह, तह १०, सह-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/11/03 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वि.नं. २/०७६-७७ (खुला), प्राज्ञिक सेवा, चर्म तथा यौन रोग समूह, तह १०, सह-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
२०७७/११/०२ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७६-७७/५३ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/२७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १२/०७६ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत तृतीय, लेखा/लेखापरीक्षण सेवा, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/२७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ११/०७६ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत तृतीय, प्रशासन सेवा, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७।१०।१८ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वि.नं. १४-१८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), सहायक प्रथम, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/१६ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वि.नं. ११-१३/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत तृतीय, प्राविधिक सेवा, ईञ्जिनियरिङ्ग समूह, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/१६ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वि.नं. ९/०७६-७७ (महिला), अधिकृत तृतीय, प्रशासन सेवा, कानून समूह, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/१६ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वि.नं. ७-८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत तृतीय, प्रशासन सेवा, आर्थिक प्रशासन समूह, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/१५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वि.नं. ३-६/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत तृतीय, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/१५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वि.नं. २/०७६-७७ (आ.प्र.), अधिकृत तृतीय, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/१५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वि.नं. १/०७६-७७ (आ.प्र.), अधिकृत द्धितीय, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, उप निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/१०/११ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ४१/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा. अम व्याण्ड पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/११ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ३८/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा. अम ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/११ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ३७/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा. अम मेकानिकल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/०९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ३४/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा. अम ऐभियोनिक्स/ईलेक्ट्रिकल/ईलेक्ट्रोनिक्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/०९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ३३/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा. अम मेकानिकल/अटोमोवाईल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/०९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ३१/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा. अम भेइकल मेकानिक्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/०८ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ३०/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), अ.क. (अमल्दार कर्मचारी) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/०६ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २९/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), स.प.हु (सहायक पण्डित हुद्धा) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/०५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २८/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्राड.जम. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/०५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २७/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), लेखा जम.क. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/०५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २६/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा.सु. सैनिक उपचारिका पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/०२ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २४/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा.ड.उ.से. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/१०/०२ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २३/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा.उ.से.लाईब्रेरियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/09/29 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. १९।२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा.उ.से.एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/09/29 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. १८।२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा.उ.से.डिस्प्याचर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/09/29 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. १७।२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), पाइलट उ.से. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/09/29 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. १५।२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा.उ.से.एम.बि.बि.एस.डक्टर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/09/29 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. १४।२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), लेखा उ.से. पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/09/28 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७६-७७ (आ.प्र.), प्रा.उ.से.भेहिकल मेकानिक्स पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/09/28 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७६-७७ (आ.प्र.), प्रा.उ.से.रेडियो मेकानिक्स पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/09/28 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७६-७७ (आ.प्र.), प्रा.उ.से.जनरल मेकानिक्स पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७।०९।०८ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६।७७।४५ (खुला/समावेशी), सैन्य ड्राइभर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
2077/09/08 2017-06-30 10:50:06
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. १२/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी)(विराटनगर केन्द्र), चौथो तह, प्रशासन, प्रशासन, लेखपाल पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७।०९।०८ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६।७७।४४ (खुला/समावेशी), सैन्य खेलाडी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०९।०६ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६।७७।४३ (खुला/समावेशी), सैन्य मेडिकल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/९/३ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६।७७।४२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री उपत्यका पृतना हेड क्वाटर, नारायणहिटी, काठमाडौंको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
2077/09/02 2017-06-30 10:50:06
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. १४/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी)(सुर्खेत केन्द्र), चौथो तह, प्रशासन, प्रशासन, लेखपाल पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
२०७७/०९/०१ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६।७७।४२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री विष्णुदल गण, धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोकको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
2077-8-30 2017-06-30 10:50:06
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७-४२, सैन्य पदको श्री नं. २८ वाहिनी अड्डा, बाराको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
२०७७/०८/३० 2017-06-30 10:50:06
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालय बाट मिति २०७७/०८/१३ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं.२०७६/७७/४२(खुला र समावेशी) सैन्यपदको श्री नं.२५बाहिनी अड्डा ,भगतपुर ब्यारेक,कञ्चनपुरकाे लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
2077/08/30 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट संचालन भएको लिखित परीक्षामा नेपाली सेनाको वि.नं. 2076-77/42 (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री उत्तर पश्चिम पृतना हे.क्वा.निमारे ब्यारेक, सुर्खेतको लिखित नतिजाको सूचना ।
2077-08-30 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. 076-77/42 (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री पूर्वी पृतना हेडक्वाटर इटहरी, सुनसरीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2077/08/29 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६।७७।४२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. ६ बाहिनी अड्डा, बैरेनी, धादिङको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
2077/08/29 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट संचालित लिखित परीक्षामा सम्मिलित नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर 076-77/42 (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. ४ बाहिनि अड्डा, ईमामनगर ब्यारेक, बाँकेको लिखित नतिजाको सूचना ।
२०७७/०८/२९ 2017-06-30 10:50:06
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालय बाट मिति २०७७/०८/१३ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं.२०७६/७७/४२,सैन्यपदको श्री नं.५बाहिनी अड्डा ,तेघरी ब्यारेक,कैलालीको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
2077/08/29 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२(खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री न.२३ बाहिनी अड्डा शेराडिल ब्यारेक बागलुङको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2077-08-29 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. 076-77/42 (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. २ बाहिनि अड्डा, हिले ब्यारेक, धनकुटाको लिखित नतिजाको सूचना
2077/08/29 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री पश्चिम पृतना हे.क्वा. बिजयपुर ब्यारेक कास्कीको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना।
2077-08-28 2017-06-30 10:50:06
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७-४२, सैन्य पदको श्री मध्यपूर्वी पृतना हेड क्वाटर, धारापानी, धनुषाको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
2077-08-27 2017-06-30 10:50:06
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७-४२, सैन्य पदको श्री नं. २७ वाहिनी अड्डा, सिरहाको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
2077/8/27 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. ३ बाहिनी अड्डा¸ तनहुँको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना।
२०७७/०८/२७ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
2077-08-26 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री मध्य पृतना हे.क्वा. , सुपारेटार , व्यारेक हेटौंडाको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
2077-08-26 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. ७ बाहिनी अड्डा, भर्ना केन्द्र (काली बहादुर गण) , चितवनको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
2077-08-26 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. ९ बाहिनी अड्डा भर्ना छनौट केन्द्र , माझिटार , सिन्धुलीको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
२०७७।०८।२६ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री सुदूर पश्चिम पृतना हेडक्वाटर राजपुर ब्यारेक दिपायलको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०८/२६ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. 19 बाहिनी अड्डा, तुलसीपुर ब्यारेक, दाङको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
2077/08/23 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. २१ बाहिनी अड्डा, तोपगाछी ब्यारेक, झापाको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
२०७७/०८/२३ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री सबुज गण, सिमखर्क व्यारेक, सल्यानको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
2077/08/21 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. १७/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी), चौँथो तह, प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, सहायक कम्प्युटर पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/08/09 2017-06-30 10:50:06
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. ११/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, प्राविधिक, प्राविधिक, ओभरसियर(सिभिल) पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/08/09 2017-06-30 10:50:06
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. १०/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, प्रशासन, प्रशासन, MIS सहायक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/08/09 2017-06-30 10:50:06
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. ९/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, प्रशासन, प्रशासन, व्यवसाय सहायक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/06/28 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ३४।०७६-७७ (खुला/समावेशी) (सुदुर पश्चिम प्रदेश), तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/06/26 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ३३।०७६-७७ (खुला/समावेशी) (कर्णाली प्रदेश), तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/06/25 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ३२।०७६-७७ (खुला/समावेशी) (प्रदेश नं. ५/लुम्बिनी प्रदेश), तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/06/23 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ३१।०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) (गण्डकी प्रदेश), तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/06/21 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ३०।०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं ३/बागमती प्रदेश), तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/06/19 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ०७६-७७/२९ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं २), तृतीय तह, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/06/16 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ०७६-७७/२८ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं १), तृतीय तह, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/06/16 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ०७६-७७/२८ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं १), तृतीय तह, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/04/01 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २३/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं ३ (वाग्मती प्रदेश), चौँथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/03/29 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय वीमा संस्थानको वि.नं. ३/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) , चौथो तह, सहायक "ख" पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/03/29 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय वीमा संस्थानको वि.नं. २/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) , छैटौं तह, सहायक व्यवस्थापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/03/28 2017-06-30 10:50:06
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ०९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/03/28 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) (सुदुरपश्चिम प्रदेश), चौँथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/03/28 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २६/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) (कर्णाली प्रदेश), चौँथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/03/25 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २५/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं ५), चौँथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/03/24 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २४/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) (गण्डकी प्रदेश), चौँथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/03/22 2017-06-30 10:50:06
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. ८/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), सातौं तह, प्राविधिक, सूचना प्रविधि, वरिष्ठ इञ्जिनियर (आइटी) पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/03/22 2017-06-30 10:50:06
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. ७/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), सातौं तह, प्रशासन, प्रशासन, वरिष्ठ लेखा अधिकृत (CA/ACCA) पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/03/22 2017-06-30 10:50:06
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. ६/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), नवौं तह, प्रशासन, प्रशासन, वरिष्ठ शाखा प्रमुख पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/03/21 2017-06-30 10:50:06
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. ८/०७६-७७ (खुला), चौथों तह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सहायक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/03/21 2017-06-30 10:50:06
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. ७/०७६-७७ (खुला) छैटौं तह, प्राविधिक, होटल, फुड एण्ड वेभरेज, प्रशिक्षक (फुड एण्ड वेभरेज) पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/03/21 2017-06-30 10:50:06
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. ६/०७६-७७ (महिला) छैटौं तह, प्राविधिक, लाइव्रेरी, अधिकृत (रिसोर्स सेन्टर) पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/03/19 2017-06-30 10:50:06
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. १-५/०७५-७६ (आ.प्र.) विभिन्न तह, सेवा तथा पदहरुकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/03/17 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ०७६-७७/२२ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं २), चौँथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/03/14 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ०७६-७७/२१ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं १), चौँथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/03/12 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ०७६-७७/१८ (खुला तथा समावेशी), छैंटौ तह, प्रशासन सेवा, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/03/09 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.६९/०७५-७६ (प्रदेश नं १), चौथो तह, प्रशासन सेवा, नगद समूह, सहायक नगद पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
2077/03/08 2017-06-30 10:50:06
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ०८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/03/04 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १०/०७६ आ.प्र.), सहायक द्वितीय, प्रशासन सेवा, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/03/04 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ९/०७६ आ.प्र.), सहायक प्रथम, प्रशासन सेवा, प्रधान सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/03/04 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ७/०७६ आ.प्र.), अधिकृत द्वितीय, प्रशासन सेवा, उप निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/03/04 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ६/०७६ आ.प्र.), अधिकृत प्रथम, प्रशासन सेवा, निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/03/01 2017-06-30 10:50:06
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. १६/०७६-७७ (खुला), पाँचौ तह, प्राविधिक सेवा, विविध नर्स समूह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/03/01 2017-06-30 10:50:06
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. १५/०७६-७७ (खुला), पाँचौ तह, प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि समूह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/03/01 2017-06-30 10:50:06
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. १३/०७६-७७ (खुला), पाँचौ तह, प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रोनिक्स समूह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/03/01 2017-06-30 10:50:06
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. १२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/03/01 2017-06-30 10:50:06
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. ११/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, प्राविधिक सेवा, वाइण्डिङ समूह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/03/01 2017-06-30 10:50:06
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. ९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, लेखा तथा स्टोर समूह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/03/01 2017-06-30 10:50:06
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. ८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/02/32 2017-06-30 10:50:06
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. ७/०७६-७७ (खुला), छैठौँ तह, प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि समूह, शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/02/32 2017-06-30 10:50:06
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. ६/०७६-७७ (खुला), छैठौँ तह, प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रोनिक्स समूह, शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/02/32 2017-06-30 10:50:06
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. ५/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), छैठौँ तह, प्राविधिक सेवा, वाइण्डिङ समूह, शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/02/32 2017-06-30 10:50:06
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. ३/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), छैठौँ तह, प्रशासन सेवा, लेखा तथा स्टोर समूह, शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/02/32 2017-06-30 10:50:06
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. २/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), छैठौँ तह, प्रशासन सेवा,प्रशासन समूह, शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/02/32 2017-06-30 10:50:06
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. १/०७६-७७ (आ.प्र.), साँतौ तह, प्रशासन सेवा,प्रशासन समूह, उप प्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/02/30 2017-06-30 10:50:06
कर्मचारी सञ्चय कोषको वि.नं. २२/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), साँतौ तह, प्रशासन,प्रशासन, उप प्रवन्धक (चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/02/29 2017-06-30 10:50:06
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वि.नं. १४-१५/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, सिडिएससी/प्राविधिक, वरिष्ठ कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/02/29 2017-06-30 10:50:06
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वि.नं. १२-१३/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, सिडिएससी/साधारण, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/02/29 2017-06-30 10:50:06
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वि.नं. १०-११/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), छैठौँ तह, सिडिएससी/प्राविधिक, आई. टि. अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/02/29 2017-06-30 10:50:06
सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वि.नं. ९/०७६-७७ (खुला), छैठौँ तह, सिडिएससी/साधारण/कानून, अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/02/29 2017-06-30 10:50:06
सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वि.नं. ८/०७६-७७ (खुला), छैठौँ तह, सिडिएससी/साधारण/लेखा, अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/02/27 2017-06-30 10:50:06
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वि.नं. ८-१०/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), चौथोँ तह, प्राविधिक, कम्प्युटर सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/02/27 2017-06-30 10:50:06
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वि.नं. ५-७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), छैठौँ तह, प्रशासन, सहायक अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/02/27 2017-06-30 10:50:06
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वि.नं. १-४/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), सातौ तह, प्रशासन, अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/02/26 2017-06-30 10:50:06
वीमा समितिको वि.नं. ११/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), सहायकस्तर प्रथम, प्रशासन, सहायक प्रथम पदको लिखित परीक्षाको प्नथम चरणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/02/26 2017-06-30 10:50:06
वीमा समितिको वि.नं. १०/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत तृतीय, कानून, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको प्नथम चरणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2077/02/25 2017-06-30 10:50:06
वीमा समितिको वि.नं. ६-९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत तृतीय, प्रशासन, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको प्नथम चरणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2076/12/10 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.७३/०७५-७६ (प्रदेश नं ५), चौथो तह, प्रशासन नगद, सहायक नगद पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2076/12/09 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.६६/०७५-७६ (प्रदेश नं ५), चौथो तह, प्रशासन, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2076/11/05 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.७१/०७५-७६ (वाग्मती प्रदेश), चौथो तह, प्रशासन नगद, सहायक नगद पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2076/11/29 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं. १/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/15 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २०/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), तह ४, सहायक (IT) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2076/11/15 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), तह ६, सहायक प्रबन्धक (CA) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2076/11/15 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १७/०७६-७७ (आ.प्र.), तह ५, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2076/11/15 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १६/०७६-७७ (आ.प्र.), तह ६, सहायकप्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2076/11/15 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १५/०७६-७७ (आ.प्र.), तह ७, उपप्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2076/11/13 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.६४/०७५-७६ (प्रदेश नं ३/वाग्मती प्रदेश), प्रशासन, सहायक चौथो पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
2076/11/08 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १३/२०७६, सहायक द्वितीय पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2076/11/07 2017-06-30 10:50:06
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ०८/०७६-७७ को सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
2076/11/02 2017-06-30 10:50:06
नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको विज्ञापन नम्बर ६-१०/०७५-७६, Basic Aerodrome Rescue and Fire Fighting Course, ARFF-011 पदको तालिमको प्रशिक्षार्थि छनौट लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2076/11/02 2017-06-30 10:50:06
नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको विज्ञापन नम्बर १-५/०७६-७७, ATC Licensing, Aerodrome Control and AFIS Course; AAA-08 पदको तालिमको प्रशिक्षार्थि छनौट लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2076-10-23 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर ११/२०७६ सहायक निर्देशक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2076-10-20 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १२-१४/०७६-७७ (आ.प्र.) विभिन्न पद तथा तहका लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2076-10-15 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७२/०७५-७६ (गण्डकी प्रदेश) पद सहायक (नगद) चौथो तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2076-10-14 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ६५/०७५-७६ (गण्डकी प्रदेश) पद सहायक चौथो तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2076/10/10 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ६३/०७५-७६ र ७०/०७५-७६ (प्रदेश नं. २) पद सहायक र सहायक (नगद) चौथो तहको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
2076-10-07 2017-06-30 10:50:06
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको वि.नं. १-२९/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
2076-10-07 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ६८/०७५-७६ र ७५/०७५-७६ (सुदुरपश्चिम प्रदेश) पद सहायक र सहायक (नगद) चौथो तहको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
2076-10-06 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ६७/०७५-७६ र ७४/०७५-७६ (कर्णाली प्रदेश) पद सहायक र सहायक (नगद) चौथो तहको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
2076/10/03 2017-06-30 10:50:06
नेपाल वायुसेवा निगमको विज्ञापन नम्बर १९-२३/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2076/09/25 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७६/७७-१३ अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2076/09/15 2017-06-30 10:50:06
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ०१-०७/०७६-७७ (खुला/समावेशी) तर्फको प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
2076/09/11 2017-06-30 10:50:06
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमटेडको वि.नं. १-१०/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०८।१८ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४२१-१४४२३/२०७५-७६ (खुला समावेशी) चौथो तह, सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७६।०८।०२ 2017-06-30 10:50:06
कर्मचारी संचय कोषको वि.नं. २६/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फको सहायक चौथो पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०७।०१ 2017-06-30 10:50:06
सामाजिक सुरक्षा कोषको वि.नं. ८-५०/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/०६/२९ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयले सञ्चालन गरेको नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७-०१, सैन्य पदको लिखित नतिजाको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/०६/२७ 2017-06-30 10:50:06
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१,सैन्यपदको श्री नं.५ बाहिनी अड्डा तेघरी,ब्यारेक,कैलाली भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना।
२०७६/६/२६ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयवाट संचालित श्री वीरदल गण, सूर्यविनायक, भक्तपुरको वि.नं.०७६/७७/०१, नेपाली सेना, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
२०७६/०६/२६ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयवाट संचालित श्री १७ नं. वाहिनी अड्डा बाहिटीको वि.नं.०७६/७७-१, नेपाली सेना, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
2076-06-26 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालित श्री २७ नं. वाहिनी अड्डा सिरहाको वि.नं.०७६/७७-१, नेपाली सेना, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
2076.06.26 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना हेडक्वाटर, इटहरी व्यारेक, सुनसरीकाे सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाश सम्बन्धी सूचना
२०७६/०६/२६ 2017-06-30 10:50:06
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयबाट मिति२०७६/०६/११गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१,सैन्यपदको श्री नं.२५ बाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेक,महेन्द्रनगर,कञ्चनपुर भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना।
2076-06-25 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालित श्री नं.२८ वाहिनी अड्डा वाराको वि.नं.076/77-1, नेपाली सेना, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
2076-06-24 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालित श्री मध्यपुर्वी पृतना हेड क्वाटर, धारापानी, धनुषाको वि.नं.०७६/७७-१, नेपाली सेना, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
2076-06-24 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालित श्री २७ नं. वाहिनी अड्डा सिरहा, राजविराज भर्ना केन्द्रको वि.नं.०७६/७७-१, नेपाली सेना, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
2076/06/17 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग¸ पोखरा कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि भर्ना छनौट केन्द्र पश्चिम पृतना हेडक्वाटर, विजयपुर ब्यारेक पोखराको लिखित परीक्षाको नतिजा
2076/06/17 2017-06-30 10:50:06
लाेक सेवा आयाेग, बागलुङ कार्यालय बागलुङबाट मिति २०७६/०६/११ गते संचालित नेपाली सेनाकाे बि.नं.०७६/७७-०१, सैन्य पदकाे श्री नं.२३ बाहिनी अड्डा शेराडिल ब्यारेक बागलुङ भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाकाे नतिजा सम्बन्धी सूचना।
२०७६।०६।१६ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेना, अरिदमन गण, ओखलढु‌ंगाकाे वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला,समावेशी), सैन्य पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७६।०६।१६ 2017-06-30 10:50:06
सामाजिक सुरक्षा कोषको वि.नं. १-७/०७५-७६ (खुला) तर्फका विभिन्न निर्देशक र उपनिर्देशक पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०६।१६ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री जबरजंग गण, देवीघाट, नुवाकोटको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
2076-06-16 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. 9 बाहिनी अड्डा भर्ना छनौट केन्द्र , माझिटार , सिन्धुलीको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७६।०६।१६ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेना, श्री नं. १८ बाहिनी अड्‌डा, भुल्के व्यारेक, गाईघाट, उदयपुरकाे वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला,समावेशी), सैन्य पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७६।०६।१६ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेना, श्री नं. ६ बाहिनी अड्‌डा, बैरेनी, धादिङ, वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला,समावेशी), सैन्य पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
2076-06-16 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेनाको बराहदल गुल्म, संखुवासभाकाे सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाश सम्बन्धी सूचना
2076/06/15 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग¸ पोखरा कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि भर्ना छनौट केन्द्र श्री न‌ं. ३ बाहिनी अड्डा, खैरेनीटार, तनहुँको खैरेनी मा.वि. तनहुँमा संचालित लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७६/०६/१६ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री सबुज गण, सिमखर्क व्यारेक, सल्यानको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०६।१५ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेना श्री नं. २६ बाहिनी अड्‌डा, भर्ना केन्द्र, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक, वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला,समावेशी), सैन्य पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७६/०६/१५ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको , श्री खड्गदल गण, लिवाङ्ग व्यारेक, रोल्पाको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
2076-06-15 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री मध्य पृतना हे.क्वा. , सुपारेटार व्यारेक, हेटौंडाको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।६।१५ 2017-06-30 10:50:06
लाेक सेवा आयाेग दिपायल कार्यालयले मिति २०७६/०६/११ मा संचालन गरेकाे नेपाली सेनाकाे सु.प.पृतना हे.क्‍वा. दिपायलकाे सैन्य (खुला / समावेशी ) पदकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना ।
2076/06/15 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री मध्य पश्चिम पृतना हे.क्वा., योगीकुटी, रूपन्देहीको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७६/०६/१५ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री भीमकाली गुल्म, ताप्लेजुङ्गको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/०६/१५ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. २१ बाहिनी अड्डा, तोपगाछी ब्यारेक, झापाको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
२०७६/०६/१४ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री रिपुमर्दन गण, भरतपुर, व्यारेक, घोराही दाङको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
2076-06-14 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. ७ बाहिनी अड्डा, भर्ना केन्द्र चितवन (काली बहादूर गणं), भरतपुरको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७६।०६।१४ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेना, श्री भर्ना छनौट निर्देशानालय, जंगी अड्‌डा, काठमाडौंको वि.नं. ०७६/७७/०४ (खुला,समावेशी), सैन्य ड्राइभर पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७६।०६।१४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल वायुसेवा निगमको वि.नं. १३-१८/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०६।१४ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेना, श्री भर्ना छनौट निर्देशानालय, जंगी अड्‌डा, काठमाडौंको वि.नं. ०७६/७७/०३ (खुला,समावेशी), सैन्य सिग्नल पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७६।०६।१४ 2017-06-30 10:50:06
लाेक सेवा आयाेग दिपायल कार्यालयले मिति २०७६/०६/११ मा संचालन गरेकाे नेपाली सेनाकाे दुर्गादल गुल्म दार्चुलाकाे सैन्य (खुला / समावेशी ) पदकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना ।
२०७६।०६।१४ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेना, श्री भर्ना छनौट निर्देशानालय, जंगी अड्‌डा, काठमाडौंको वि.नं. ०७६/७७/०२ (खुला,समावेशी), सैन्य मेडिकल पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७६।०६।१४ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेनाको नं. २ बाहिनी अड्डा हिले व्यारेक, धनकुटाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको संशोधित नतिजा प्रकाश सम्बन्धी सूचना
2076/06/13 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग¸ पोखरा कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि भर्ना छनौट केन्द्र श्री कृष्ण दल गण¸ चापाघाट ब्यारेक¸ दमौली तनहुँको खैरेनी मा.वि. तनहुँमा संचालित लिखित परीक्षाको नतिजा
2076/06/13 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. २२ बाहिनी अड्डा, भर्ना केन्द गुल्मीको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७६।०६।१३ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फको अनुसन्धान सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।६।१३ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेनाकाे श्री संग्रामशार्दुल गुल्म वझाङकाे सैन्य पदकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सुचना ।
2076-6-13 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेनाको नं. २ बाहिनी अड्डा हिले व्यारेक, धनकुटाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाश सम्बन्धी सूचना
2076/06/12 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री रामबाण गुल्म, अर्घाखाँचीको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७६।०६।१२ 2017-06-30 10:50:06
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको वि.नं. १-७/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फको विभिन्न तहका विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०६।०६ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फको अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०६।०२ 2017-06-30 10:50:06
कर्मचारी संचय कोषको वि.नं. १२-१८/०७५-७६ (आ.प्र.) तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०६।०२ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल वायुसेवा निगमको वि.नं. ८-९/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फका सिभिल इन्जिनियर र अटोमोबाइल इन्जिनियर पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०६।०१ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ३८-४६/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) तर्फका विभिन्न प्राविधिक प्रहरी जवान दर्जाका पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०५।२६ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ५-३७/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) तर्फका विभिन्न प्राविधिक प्रहरी सहायक निरीक्षक र नायब निरीक्षक दर्जाका पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०५।२५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ६८-७६।०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) र आ.प्र. तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०५।२५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ५-३४/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) तर्फका विभिन्न प्राविधिक प्रहरी अधिकृत स्तरका पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।०५।२३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल वायुसेवा निगमको वि.नं. १-७/२०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।४।३० 2017-06-30 10:50:06
नेपाल वायुसेवा निगमको वि.नं. २०१-२२०/२०७५-७६ आ.प्र. तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।४।२७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ६-१६/२०७५-७६ आ.प्र. एवं खुला तथा समावेशी तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।४।२७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५-७६(आ.प्र.), ३८,४३ र ४६/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।४।२६ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५-७६(आ.प्र.), २७,२८,२९,३० र ४४/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।४।२४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ३१,३२,३४,३६,३७,३९,४०,४१,४५,४७ र ४९/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।४।२३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५-७६ (आ.प्र.) तर्फका प्रा.अम.जनरल मेकानिकल, प्रा.अम.टेलर तथा मर्मत सेक्सन, प्रा.अम.प्यारा तालिम शाखा (फिटर मेन पुरुष), प्रा.अम.फोटोग्राफर, प्रा.अम.भेटेरीनरी र प्रा.अम. व्याण्ड पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।४।२२ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५-७६ (आ.प्र.) प्रा.अम.अर्मामेन्ट मेकानिक्स, प्रा.अम.उत्पादन, प्रा.अम.ए.टि.सी./मेट्रोलोजी(अपरेसन) र प्रा.अम.सर्भे पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।४।१९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५-७६ (आ.प्र.), तथा वि.नं. ३३,४२/०७५-७५(खुला तथा समावेशी) तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।४।९ 2017-06-30 10:50:06
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १६-१९/०७५-७६ सम्मका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।४।८ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५-७६ (आ.प्र.), प्रा.सु.क्यारेज पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।३।३० 2017-06-30 10:50:06
नेपाल खाद्य संस्थानको वि.नं. २५/२०७५-७६ सहायक (चौथों तह) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
2076/02/27 2017-06-30 10:50:06
काठमाडौं कार्यालयबाट नतिजा प्रकाशन भएको नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५० (आ.प्र. खुला/समावेशी), लेखा जमदार कर्मचारी पदको लिखित नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७६।३।२७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५-७६ (आ.प्र.), पदिक/हुदा अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
२०७६।३।२२ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.२/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) अनुसन्धान सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
2076/03/21 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५७ (खुला/समावेशी), सैन्य वाद्यवादन पदमा नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा, काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवार लिखित परीक्षामा सहभागी नभएको सूचना
2076/03/21 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५५ (खुला/समावेशी), सैन्य सिग्‍नल पदमा नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा, काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
2076/03/21 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५४ (खुला/समावेशी), सैन्य मेडिकल पदमा नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा, काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
2076/3/21 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५२ (खुला/समावेशी), अमल्दार कर्मचारी पदमा नेपाली सेना, उपत्यका पृतना हेडक्वार्टर, नारायणहिटी, काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
2076/03/21 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५२ (आ.प्र.), अमल्दार कर्मचारी पदमा नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा, काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
2076-3-21 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेकाे नेपाली सेना पूर्वी पृतना हेडक्वाटर इटहरी व्यारेक सुनसरीकाे अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदको लिखित नतिजा
2076-3-21 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेकाे नेपाली सेना नं. २ बाहिनी अड्डा हिले व्यारेककाे सहायक पण्डित हुद्धा पदको लिखित नतिजा
2076/03/20 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७५/०७६/५२ (खुला तथा समावेशी) अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदको श्री मध्य पश्चिम पृतना हे.क्वा. रूपन्देहीको लिखित नतिजा सूचना
२०७६।३।२० 2017-06-30 10:50:06
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.१५/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
2076/03/20 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५१ (आ.प्र.), सहायक पण्डित हुद्धा पदमा नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा, काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
2076/03/20 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५० (खुला/समावेशी), लेखा जमदार कर्मचारी पदमा नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा, काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
2076/03/20 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५० (आ.प्र.), लेखा जमदार कर्मचारी पदमा नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा, काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
2076-3-19 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेना,श्री नं. २७ वाहिनी अड्डा, सिरहाको वि.नं. ०७५/७६-५३, सैन्य पदको लिखित नतिजाको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना
२०७६/०३/१८ 2017-06-30 10:50:06
लोकसेवा आयोग ,महेन्द्रनगर कार्यालयबाट मिति२०७६/०३/०६गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं.०७५/७६/५३,सैन्यपदको श्री नं.५ बाहिनी अड्डा तेघरी ब्यारेक, कैलालीको लिखित परीक्षाको नतीजा सम्बन्धी सूचना।
२०७६/०३/१७ 2017-06-30 10:50:06
लोकसेवा आयोग ,महेन्द्रनगर कार्यालयबाट मिति२०७६/०३/०६गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं.०७५/७६/५३,सैन्यपदको श्री नं.५ बाहिनी अड्डा तेघरी ब्यारेक, कैलाली भर्ना केन्द्र टिकापुरको लिखित परीक्षाको नतीजा सम्बन्धी सूचना।
2076/03/16 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५३, सैन्य पदमा नेपाली सेना, उपत्यका पृतना हेडक्वार्टर, नारायणहिटीबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
2076-03-16 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेकाे नेपाली सेनाकाे पूर्वी पृतना हेडक्वाटर इटहरीको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७६।३।१६ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल खाद्‍ध संस्थानको वि.नं. १७-२४/०७५-७६ सम्मका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७६/०३/१५ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७५/०७६/५३ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदको नं .४ बाहिनी अड्डा ईमामनगर व्यारेक, नेपालगंजकाे लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
2076/03/15 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७५/०७६/५३ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदको श्री मध्य पश्चिम पृतना हे.क्वा., रूपन्देहीको लिखित नतिजा
२०७६।०३।१५ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७५/०७६/५३ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदको पश्चिम पृतना हेडक्वाटर विजयपुर ब्यारेक पोखराको लिखित नतिजा
2076-3-15 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेना न‌ं. २ बाहिनी अड्डा हिले व्यारेक, धनकुटाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७६/०३/१५ 2017-06-30 10:50:06
लोकसेवा आयोग ,महेन्द्रनगर कार्यालयबाट मिति२०७६/०३/०६गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं.०७५/७६/५३,सैन्यपदको श्री नं.२५ बाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेक कञ्चनपुर भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना।
2076-03-14 2017-06-30 10:50:06
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालित श्री मध्यपुर्वी पृतना हे.क्वा., धनुषाको वि.नं. ०७५/७६-५२, नेपाली सेना अमल्दार कर्मचारीको लिखित परीक्षाको नतिजा
2076/03/14 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५३, सैन्य पदमा नेपाली सेना, नं ६ बाहिनी अड्डा, बैरेनी ब्यारेक, धादिङबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
2076-03-13 2017-06-30 10:50:06
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालित श्री २८ न‌ं. वाहिनी अड्डा, वाराको वि.नं.०७५/७६-५३, नेपाली सेना, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७६।०३।१३ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७५/०७६/५२ (खुला तथा समावेशी) अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदको पश्चिम पृतना हेडक्वाटर विजयपुर ब्यारेक पोखराको लिखित नतिजा
2076/03/13 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५३, सैन्य पदमा नेपाली सेना, नं २६ बाहिनी अड्डा भकुण्डेबेसी, भर्ना केन्द्र धुलिखेलबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
2076-03-12 2017-06-30 10:50:06
जलेश्वर कार्यालयवाट मिति २०७६।०३।०६ गते संचालन भएको श्री न.२७ वाहिनी अड्डा, सिरहाको वि.नं.०७५/७६-५३, नेपाली सेना, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
2076/03/12 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट मिति २०७६/०३/०६ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं. ०७५/७६/५३ सैन्य पदको श्री नं. २३ बाहिनी अड्डा, शेराडिल ब्यारेक, बागलुङ भर्ना छनौट केन्द्रको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना
२०७६।३।१२ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट मिति २०७६/०३/०६ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं. ०७५/७६/५३ सैन्य पदको श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा, देवलडाँडा व्यारेक, जुम्ला भर्ना छनौट केन्द्रको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना
२०७६।३।१२ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयबाट मिति २०७६/३/१० गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं.५२-०७५/७६ अमल्दार पदको श्री स.प.पृतना हे.क्वा. राजपुर, दिपायल भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना
2076/03/11 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट मिति २०७६/०३/०६ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं. ०७५/७६/५३ सैन्य पदको श्री नं. २२ बाहिनी अड्डा, गुल्मी भर्ना छनौट केन्द्रको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना
२०७६।३।१२ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रीय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १/०७५-७६, अनुसन्धान अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना ।
2076-03-11 2017-06-30 10:50:06
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन भएको नेपाली सेनाको श्री मध्यपूर्वी पृतना हे.क्वा., धनुषाको वि.नं.०७५/७६-५३, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७६।०३।११ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट मिति २०७६/३/०६ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं. ०७५/७६/५३ सैन्य पदको श्री नं. ३ बाहिनी अड्डा, तनहुँ भर्ना छनौट केन्द्रको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना
२०७६।०३।१० 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयबाट मिति २०७६/३/०६ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं. ०७५/७६/५३ सैन्य पदको श्री नं. १८ बाहिनी अड्डा, भुल्के व्यारेक, गाईघाट भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना
२०७६।३।११ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयबाट मिति २०७६/३/०६ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं.५३-०७५/७६ सैन्य पदको श्री स.प.पृतना हे.क्वा. राजपुर, दिपायल भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना
2076-03-10 2017-06-30 10:50:06
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालित श्री नं. २७ वाहिनी अड्डा सिरहा(राजविराज भर्ना केन्द्र) को वि.नं. ०७५/७६-५३,नेपाली सेना, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन
2076/03/05 2017-06-30 10:50:06
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको वि.नं. १०-११/०७५-७६, वरिष्ठ अधिकृत (प्र.), सातौं तहकाे प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/03/05 2017-06-30 10:50:06
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको वि.नं. ९/०७५-७६, उपप्रबन्धक (प्र.), नवौं तहकाे प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/03/05 2017-06-30 10:50:06
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको वि.नं. ७/०७५-७६, सहायक आइ.टी. प्रबन्धक (प्रा.), आठौं तहकाे प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/03/05 2017-06-30 10:50:06
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वि.नं. १९-२१/०७५-७६, वरिष्ठ कम्प्युटर अपरेटर, पाँचौं तहकाे प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/03/05 2017-06-30 10:50:06
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वि.नं. १७-१८/०७५-७६, वरिष्ठ सहायक (साधारण), पाँचौं तहकाे प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/03/05 2017-06-30 10:50:06
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वि.नं. १३-१६/०७५-७६, अधिकृत (आइ.टी.), छैठौं तहकाे प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/03/05 2017-06-30 10:50:06
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वि.नं. १२/०७५-७६, अधिकृत (कानून), छैठौं तहकाे प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/03/05 2017-06-30 10:50:06
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वि.नं. ११/०७५-७६, अधिकृत (लेखा), छैठौं तहकाे प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/03/05 2017-06-30 10:50:06
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वि.नं. १०/०७५-७६, अधिकृत (प्रशासन), छैठौं तहकाे प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना
2076/03/05 2017-06-30 10:50:06
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वि.नं. ८/०७५-७६, सहायक प्रबन्धक, आठौं तहकाे प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित गरिएको सूचना
२०७६।२।२३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. ७-११/०७५-७६ सम्मका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७६।२।२० 2017-06-30 10:50:06
वि.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको वि.नं. २२-२६/०७५-७६ आ.प्र. तथा २७-५२/०७५-७६ खुला तर्फको विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७६।२।१५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०३/०७५-७६ को प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७६।२।९ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको वि.नं. १-४/२०७५-७६ सम्मका विभिन्न पदहरुको लिखीत परीक्षाको नतिजा ।
२०७६।२।७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७५-७६/३२-३८ को कनिष्ठ सहायक (गोल्ड टेष्टर) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७६।१।३० 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २१-२५/२०७५ सम्मका विभिन्न पदहरुको लिखीत परीक्षाको नतिजा ।
२०७६।१।२७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २५ र २७/२०७५-७६ को सहायक (चौंथो) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७६/१/१५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं.२८/०७५-७६ (गण्डकी प्रदेश) को सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७६/१/१५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि‍.नं.२६/०७५-७६ (प्रदेश नं.२) सहायक पदको लिखित नतिजा
२०७६/१/१५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं.२/०७५-७६ प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
2076/1/5 2017-06-30 10:50:06
बीमा समितिको वि.नं. ४-१७/२०७५-०७६ को विभिन्न सेवा/समूह/तह/श्रेणी का पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७६।१।४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. ११/२०७५ निर्देशक पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७५।१२।२९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७५-७६/२३ र २४ को सहायक प्रबन्धक तथा सहायक प्रबन्धक(आइटी) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७५।१२।१४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. ११-१५/२०७५ को आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तर्फको विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७५।१२।१२ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक तर्फको वि.नं. २०७५-७६/१६-२१ हरुको विभिन्न सेवा/समूह/तह/श्रेणी र पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७५।१२।१२ 2017-06-30 10:50:06
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १४/२०७५-७६ को सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७५।१२।३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल धितो पत्र बोर्डको वि.नं. १-१३/२०७५-०७६ हरुको विभिन्न सेवा/समूह/तह/श्रेणी का पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७५।१२।१ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको वि.नं. ४२-७५/२०७५-०७६ (आन्तरिक र खुला तथा समावेशी तर्फको) हरुको विभिन्न सेवा/समूह/तह/श्रेणी का पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७५।११।१९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २४/२०७५ को सहायक द्वितीय पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७५।११।१७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं. १/२०७५-७६ को प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७५।१०।२९ 2017-06-30 10:50:06
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १३/२०७५-७६ को सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७५।१०।२८ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ६८-७४/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी तर्फको) हरुको विभिन्न सेवा/समूह/तह/श्रेणी र पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७५।१०।२२ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २१-२३/२०७५ हरुको विभिन्न सेवा/समूह/तह/श्रेणी र पदहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७५।१०।२२ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. १-११/२०७५-७६, विभिन्न सेवा/समूह/तह र पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
2075/10/18 2017-06-30 10:50:06
काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/१९ (खुला/समावेशी), सैन्य बाद्य बादन (ब्रास ब्याण्ड) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
2075/10/17 2017-06-30 10:50:06
काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/१८ (खुला/समावेशी), सैन्य ड्राईभर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
2075/10/17 2017-06-30 10:50:06
काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/१७ (खुला/समावेशी), सैन्य सिग्‍नल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
2075/10/17 2017-06-30 10:50:06
काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/१६ (खुला/समावेशी), सैन्य मेडिकल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७५/१०/१७ 2017-06-30 10:50:06
लाेक सेवा अायाेग जलेश्वर कार्यालयबाट मिति २०७५/१०/०९ गते संचालित नेपाली सेना वि.नं. ०७५-७६/१४ अमलदार कर्मचारी (अ.क) पदकाे मध्य पूर्वी पृतना, हे क्वा, धनुषाकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
२०७५/१०/१६ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट मिति २०७५/१०/०८ गते सञ्चालित नेपाली सेना वि.नं. ०७५/७६/१५ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं २८ बाहिनी अड्डा,बाराको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
२०७५/१०/१६ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट मिति २०७५/१०/०८ गते सञ्चालित नेपाली सेना वि.नं. ०७५/७६/१५ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको मध्य पूर्वी पृतना हे.क्वा.,धनुषाको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
2075/10/16 2017-06-30 10:50:06
काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/१३ (खुला/समावेशी), सहायक पण्डित हुद्दा पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
2075/10/16 2017-06-30 10:50:06
काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/१३ (आ.प्र.), सहायक पण्डित हुद्दा पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
2075/10/16 2017-06-30 10:50:06
काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/१२ (खुला/समावेशी), लेखा जमदार कर्मचारी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
2075/10/15 2017-06-30 10:50:06
काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/१२ (आ.प्र.), लेखा जमदार कर्मचारी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी संशोधित सूचना
२०७५/१०/१५ 2017-06-30 10:50:06
लाेकसेवाआयाेग ,दाङ कार्यालयबाट मिति २०७५/१०/०८ गते संचालित नेपाली सेनाकाे बि.नं.०७५/७६/१५, सैन्य पदकाे श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा, इमामनगर ब्यारेक, नेपालगञ्ज, बाँके भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना।
२०७५/१०/१५ 2017-06-30 10:50:06
लाेकसेवाआयाेग ,दाङ कार्यालय बाट मिति २०७५/१०/०८ गते संचालित नेपाली सेनाकाे बि.नं.०७५/७६/१५, सैन्य पदकाे श्री नं.१९ बाहिनी अड्डा, तुलसीपुर ब्यारेक, दाङ भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना।
२०७५।१०।१५ 2017-06-30 10:50:06
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ७/०७५-७६ को सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
2075/10/13 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट मिति २०७५/१०/९ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं. ०७५/७६/१४(आ.प्र.), अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदको भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डाको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
2075/10/13 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट मिति २०७५/१०/०९ गते सञ्चालित नेपाली सेना वि.नं. ०७५/७६/१४ (खुला तथा समावेशी), अ.क. पदको मध्य पश्चिम पृतना हे.क्वा.,रूपन्देहीको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
2075/10/12 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट मिति २०७५/१०/०९ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं. ०७५/७६/१४ अमल्दार कर्माचारी पदको श्री पश्चिम पृतना हेडक्वाटर विजयपुर ब्यारेक भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना
2075-10-13 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेकाे नेपाली सेनाकाे पूर्वी पृतना हेडक्वाटर, इटहरीकाे अमल्दार कर्मचारी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
2075-10-13 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेकाे नेपाली सेना, पूर्वी पृतना हेडक्वाटर, इटहरीकाे सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
2075-10-13 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेकाे श्री नेपाली सेना, नं.२ बाहिनी अड्डा हिले व्यारेक, धनकुटाकाे सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५।१०।१३ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयबाट मिति २०७५/१०/०९ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं.१४-०७५/७६ अमल्दार कर्माचारी पदको श्री स.प.पृतना हे.क्वा. राजपुर, दिपायल भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना
2075/10/12 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट मिति २०७५/१०/०८ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं. ०७५/७६/१५, सैन्य पदको भर्ना छनौट केन्द्र श्री नं. ९ बाहिनी अड्डा, सिन्धुलीको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
2075/10/11 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट मिति २०७५/१०/०८ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं. ०७५/७६/१५, सैन्य पदको भर्ना छनौट केन्द्र श्री मध्य पृतना हेडक्वाटर सुपारेटार ब्यारेक हेटौंडाको लिखित परीक्षाको नतिजा
2075/10/10 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट मिति २०७५/१०/०९ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं. ०७५/७६/१४, अमल्दार कर्मचारी पदको भर्ना छनौट केन्द्र श्री मध्य पृतना हेडक्वाटर सुपारेटार ब्यारेक हेटौंडाको लिखित परीक्षाको नतिजा
2075/10/11 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट मिति २०७५/१०/०८ गते सञ्चालित नेपाली सेना वि.नं. ०७५/७६/१५ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको मध्य पश्चिम पृतना हे.क्वा.,रूपन्देहीको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
2075/10/11 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट मिति २०७५/१०/०८ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं. ०७५/७६/१५(खुला/समावेशी), सैन्य पदको उपत्यका पृतना हेड क्‍वार्टर नारायणहिटीको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७५।१०।११ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट मिति २०७५/१०/०८ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं. ०७५/७६/१५ सैन्य पदको भर्ना छनौट केन्द्र श्री पश्चिम पृतना हेडक्वाटर विजयपुर ब्यारेक पोखराको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५।१०।११ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयबाट मिति २०७५/१०/०८ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं.१५-०७५/७६ सैन्य पदको श्री स.प.पृतना हे.क्वा. राजपुर, दिपायल भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धी सूचना
2075/10/11 2017-06-30 10:50:06
लाेकसेवाआयाेग, बागलुङ कार्यालय बागलुङबाट मिति २०७५/१०/०८गते संचालित नेपाली सेनाकाे बि.नं.०७५/७६-१५,सैन्यपदकाे श्री नं.२३ बाहिनी अड्डा शेराडिल ब्यारेक बागलुङ भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाकाे नतिजा सम्बन्धी सूचना।
२०७५/१०/११ 2017-06-30 10:50:06
लाेकसेवाआयाेग ,महेन्द्रनगर कार्यालय बाट मिति २०७५/१०/०८गते संचालित नेपाली सेनाकाे बि.नं.०७५/७६-१५,सैन्यपदकाे श्री नं.५ बाहिनी अड्डा तेघरी ब्यारेक कैलाली भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाकाे नतिजा सम्वन्धी सूचना।
२०७५।१०।८ 2017-06-30 10:50:06
बीमा समितिको वि.नं. ९-१२,१३-१५,१६-१७/०७५-७६ का विभिन्न सेवा/समूह/पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७५।१०।६ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तर्फको वि.नं. ६१-६७/०७४-७५ सम्मका विभिन्न सेवा/समूह/पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७५।९।३० 2017-06-30 10:50:06
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वि.नं. १-९/०७५-७६ सम्मका विभिन्न सेवा/समूह/पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७५।९।२७ 2017-06-30 10:50:06
गोरखापत्र संस्थानको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तर्फको वि.नं. १-३,५,६,९-११/०७४-७५ तथा खुला र समावेशी तर्फको वि.नं. १३-२७/०७४-७५ को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७५।९।२७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल खाद्‍ध संस्थानको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा तर्फको वि.नं. १२-१५/०७४-७५ तथा खुला र समावेशी तर्फको वि.नं. १९, २१-२८/०७४-७५ को लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७५।९।२३ 2017-06-30 10:50:06
रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाको वि.नं ४,५ र ६/०७४-७५ र खुला तथा समावेशी तर्फको वि.नं. १,२,४-१५/०७४-७५ का विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७५।९।२२ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको वि.नं. २०७४/७५/१ र २०७४/७५/२ सहायक व्यवस्थापक र सहायक "ख" पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७५।९।२० 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आ.प्र. तर्फको वि.नं. २ देखि २६ /२०७४-७५ सम्मका विभिन्न पहहरुको लिखित नतिजा ।
२०७५।०९।१५ 2017-06-30 10:50:06
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. १३/२०७५-७६, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५।९।९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विराटनगर,जनकपुर,हेटौडा,काठमाडौं,बुटवल,नेपालगञ्ज र अत्तरिया क्षेत्रहरुको आ.व. २०७४-७५ को विज्ञापनहरुको सहायक स्तरका पदहरुको लिखित नतिजा
२०७५।०९।११ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७५-७६/११ को अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/०८/२७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं.२२/२०७४ सहायक द्वितीय पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
2075/08/20 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७४/७५/६५ देखि १०८सम्म, तह ४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं.४९-६४/०७४-७५ विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/८/१६ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल आयल निगमको वि.नं.६४-१२९/०७४-७५ विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/८/१३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं.४९-६४/०७४-७५ विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/८/२ 2017-06-30 10:50:06
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.१-६/०७५-७६ विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/८/४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको वि.नं.४१-६२/०७४-७५ (आ.प्र.)तर्फको विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/७/२९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. १०९ देखि ११७ आ.व. ०७४-७५ को लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५।७।२० 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको आ.व. २०७५/७६ को विभिन्न पदहरुको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७५/६/२३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणको वि.नं.४९-८८/०७४-७५ विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/६/१९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.१-२२/०७४-७५ अधिकृत स्तरको विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/६/१५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल वायु सेवा निगमको वि.नं.६,७,८,९,१४ र १५/०७४-७५ विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/६/१४ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वि.नं.१-४/०७४-७५ विभिन्‍न पदहरुको लिखित नितजा
२०७५/६/८ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं.२३/२०७४ सहायक सूचना प्रविधि (सहायक द्वितीय) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/६/७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल वायु सेवा निगमको वि.नं.१०,११,१२,१३ र १६/०७४-७५ विभिन्‍न प्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/६/७ 2017-06-30 10:50:06
गोरखापत्र संस्थानको वि.नं.१-५८/०७३-७४ विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/६/२ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल वायु सेवा निगमको वि.नं.२, ३ र ४/०७४-७५ विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको नितजा
२०७५/६/२ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं.२१ /२०७४ सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/५/२० 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं.११-१५/२०७४ (आ.प्र) विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/५/२० 2017-06-30 10:50:06
नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको वि.नं.१-१३/०७४-७५ विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/५/१८ 2017-06-30 10:50:06
दु्ग्ध विकाश संस्थानको वि.नं.१९-४५/०७४-७५ विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/५/१४ 2017-06-30 10:50:06
वी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको वि.नं.४९-१३३/०७४-७५ विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/५/११ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल खाद्य संस्थानको वि.नं.३०/०७३-७४, सहायक (प्रशासन) पदको लिखित परीक्षाको नितजा
२०७५/५/७ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको आ.व. २०७४-७५ वि.नं. १ देखि १२ सम्म २ सम्मको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७५/५/६ 2017-06-30 10:50:06
औधोगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको वि.नं. १ देखि १२ सम्मको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७५/५/६ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल बायुसेवा निगमको आ.प्र .तर्फको वि.नं. १३५, १४१, १४२ र १४८ ०७४।७५ को लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धि सूचना
२०७५/५/५ 2017-06-30 10:50:06
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.३/०७४-७५, विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/५/४ 2017-06-30 10:50:06
हेटौडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको वि.नं.१२-२७/०७४-७५ का विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/५/२ 2017-06-30 10:50:06
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.३/सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.३/०७४-७५, प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (चिकित्सक र बि.डि.एस.) पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा०७४-७५, विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५।४।२५ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,दिपायलबाट संचालन भएको शत्रुमर्दन गुल्म बैतडी भर्ना केन्द्रको सैन्य पदको लिखित नतिजा सूचना
2075/04/26 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वर महोत्तरीले संचालन गरेकाे नेपाली सेना मध्यपूर्वी पृतना, धारापानी व्यारेक, धनुषाको वि‍.नं. २०७४।७५-५४ सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
2075/04/25 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वर महोत्तरीले संचालन गरेकाे नेपाली सेना रणशेर गण, पाँचकुमारी व्यारेक, सर्लाहीको वि‍.नं. २०७४।७५-५४ सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५।०४।२५ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलले संचालन गरेकाे नेपाली सेना, नं. १८ बाहिनी अड्डा, भुल्के व्यारेक, उदयपुर भर्ना छनौट केन्द्रको वि‍.नं. २०७४।७५-५४ सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५।०४।२५ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलले संचालन गरेकाे नेपाली सेना अरिदमन गण, सल्लेरी व्यारेक, सोलुखुम्बु भर्ना छनौट केन्द्रको वि‍.नं. २०७४।७५-५४ सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
2075-4-25 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले संचालन गरेकाे नेपाली सेना पूर्वी पृतना हेडक्वाटर इटहरी व्यारेक सुनसरी भर्ना छनौट केन्द्रको वि‍.नं. २०७४।७५-५४ सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/०४/२५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/५६ (खुला/समावेशी), सैन्य वाद्यवादन (ब्रासब्याण्ड) पदमा नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७५/०४/२५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/५५ (खुला/समावेशी), सैन्य ड्राइभर पदमा नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७५/४/२४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल खाद्य संस्थानको वि.नं.१९-२९/०७३-७४, विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/०४/२४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/५४ (खुला/समावेशी), सैन्य पदमा नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७५।४।२४ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,दिपायलबाट संचालन भएको सग्रामशार्दुल गुल्म बझाङ भर्ना केन्द्रको सैन्य पदको लिखित नतिजा सूचना
२०७५/०४/२४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/५४ (खुला/समावेशी), सैन्य पदमा नन्दाबक्स गण, रामेछाप ब्यारेक, रामेछापबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७५/०४/२३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/५४ (खुला/समावेशी), सैन्य पदमा नं ९ बाहिनी अड्डा, माझीटार ब्यारेक सिन्धुलीबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७५/४/२३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल टेलिकमको वि.नं.३३-४५/०७४-७५, विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/०४/२३ 2017-06-30 10:50:06
म.क्षे.नि. काठमाडौंबाट लिखित परीक्षा सञ्चालन भएको नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/५३ (खुला/समावेशी), अमल्दार कर्मचारी पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७५/०४/२३ 2017-06-30 10:50:06
म.क्षे.नि. काठमाडौंबाट लिखित परीक्षा सञ्चालन भएको नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/५३ (आ.प्र.), अमल्दार कर्मचारी पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७५।४।२३ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,दिपायलबाट संचालन भएको सु.प.पृतना हे.क्वा. राजपुर,व्यारेक दिपायल भर्ना केन्द्रको सैन्य पदको लिखित नतिजा सूचना
२०७५/४/२३ 2017-06-30 10:50:06
लुम्बिनी अञ्‍चल कार्यालय, बुटवलले लिएको नेपाली सेनाकाे श्री रामबण गुल्म, अर्घाखाँचीको वि.नं.२०७४-७५/५४ को लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/४/२३ 2017-06-30 10:50:06
लुम्बिनी अञ्‍चल कार्यालय, बुटवलले लिएको नेपाली सेनाकाे श्री मध्यपश्‍चिम पृतना हेड क्‍वाटर, योगिकुटीको वि.नं.२०७४-७५/५४ को लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७५/०४/२३ 2017-06-30 10:50:06
म.क्षे.नि. काठमाडौंबाट लिखित परीक्षा सञ्चालन भएको नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/५२ (खुला/समावेशी), लेखा जम.क. पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७५/०४/२३ 2017-06-30 10:50:06
म.क्षे.नि. काठमाडौंबाट लिखित परीक्षा सञ्चालन भएको नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/५२ (आ.प्र.), लेखा जम.क. पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७५/०४/२३ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, तुलसीपुर, दाङबाट नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/५४(खुला तथा समाबेशी), भैरव प्रसाद गण, ईमामनगर, ब्यारेक, नेपालगञ्ज, बाँके, भर्ना केन्द्रको लागि मिति २०७५/०४/१९ मा भएको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
२०७५/४/२२ 2017-06-30 10:50:06
लोकसेवा आयोग ,महाकाली अञ्चल कार्यालय महेन्द्रनगर वाट मिति २०७५/४/१९ मा सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं.२०७४/७५/५४अनुसार श्री नं.५वाहिनी अड्डा तेघरी व्यारेक कैलाली भर्ना केन्द्रको सैन्यपदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्वन्धि सूचना ।
२०७५/०४/२२ 2017-06-30 10:50:06
म.क्षे.नि. काठमाडौंबाट लिखित परीक्षा सञ्चालन भएको नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/५१, प्राविधिक सुवेदार (प्रा.सु. सैनिक उपचारिका) पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७५।०४।२२ 2017-06-30 10:50:06
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराबाट¸ पोखरामा संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ५४/०७४-७५¸ सैन्य पदको लिखित नतिजा
२०७५।०४।२० 2017-06-30 10:50:06
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराबाट¸ खैरेनीटार तनहुँमा संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ५४/०७४-७५¸ सैन्य पदको लिखित नतिजा
२०७५।०४।२० 2017-06-30 10:50:06
पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराबाट¸गोरखामा संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ५४/०७४-७५¸ सैन्य पदको लिखित नतिजा
२०७५/४/१४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल टेलिकमको वि.नं.२५-३२/०७४-७५ विभिन्न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७५/४/९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं.२२/२०७४ को सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा
२०७५/४/७ 2017-06-30 10:50:06
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको वि.नं३५-३९/०७४-७५ का विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७५/४/२ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंङ्क लिमिटेडको वि.नं.१५-१७/०७४-७५ को विभिन्‍न पदको लिखित नितजा
२०७५/३/२९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं.२१/२०७४ को सहायक निर्देशक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षााको नतिजा
२०७५/३/२७ 2017-06-30 10:50:06
बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको वि.नं.१०५-१०५(क-च)/०७४-७५ को स्टाफ नर्स पदको लिखित नतिजा
२०७५/३/२७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं.०७४-७५, अधिकृत क्याडेट (आ.प्र.) को लिखित नजिता ।
२०७५/३/२६ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं.३-९/०७४-७५ का विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७५/३/१४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल टेलिभिजन संस्थानको वि.नं.१४-२०/०७४-७५ को विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७५/३/८ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल वायु सेवा निगमको वि.नं.५/०७४-७५, सिनियर को-पाइलट पदको लिखित नतिजा
२०७५/३/८ 2017-06-30 10:50:06
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्‍को वि.नं.५९-१६१/०७४-७५ को विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७५/३/६ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.१३-१४/०७४-७५ विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७५/३/३ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.१२/०७४-७५ वरिष्ठ सहायक-५ पदको लिखित नतिजा
२०७५/२/२८ 2017-06-30 10:50:06
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डको वि.नं.१-१४/०७४-७५, विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७५/२/२८ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.७-२३/०७३-७४, विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७५/२/२२ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.१-६/०७३-७४ (आ.प्र.) विभिन्‍न पदहरुको लिखित नितजा
२०७५/२/२० 2017-06-30 10:50:06
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं.११/२०७४-७५, लेखपाल पदको लिखित नतिजा
२०७५/२/१९ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं.७-८/०७४-७५ विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७५/२/१७ 2017-06-30 10:50:06
कृषि विकाश बैंकको वि.नं.१०/०७४-७५, लेखपाल-४ पदको लिखित नितजा
2075/2/14 2017-06-30 10:50:06
नेपाल खानेपानी संस्थानको वि.नं.४६-५४/०७३-७४ विभिन्न पदहरुको लिखित नतिजा
2075-02-09 2017-06-30 10:50:06
नेपाल खानेपानी संस्थानको वि.नं. ३२।०७३-७४ देखि ४५।०७३-७४ सम्मका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2075-02-07 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीतर्फको वि.नं. २०७४-७५/२, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
2075-01-31 2017-06-30 10:50:06
२०७५।०२।०१- कृषि विकास बैंक तर्फको वि.नं. ९।०७५-७५, सहायक द्वितीय श्रेणी, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
२०७५/१/२६ 2017-06-30 10:50:06
कर्मचारी सञ्‍चय कोषको वि.नं.१७-१८/०७३-७४, प्रमुख सहायक-५ को लिखित नितजा
२०७५/१/२५ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.१८-३३/०७४-७५(आ.प्र.) र १-६/०७४-७५ खुला/समावेशी को लिखित नतिजा
२०७५/१/२४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं.२६-३८/०७४-७५ विभिन्न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७५/१/१७ 2017-06-30 10:50:06
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वि.नं.१-३८/०७४-७५ विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७५/१/११ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल पर्यटन बोर्डको वि.नं.२/०७४-७५, निर्देशक (आ.प्र.) पदको लिखित नतिजा
२०७५/१/११ 2017-06-30 10:50:06
कर्मचारी सञ्‍चय कोषको वि.नं.९-१६/०७३-७४ विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७५/१/१० 2017-06-30 10:50:06
कृषि विकाश बैंक लिमिटेडको वि.नं.८/०७४-७५ व्यवसाय सहायक पदको लिखित नतिजा
२०७५/१/९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं.१-२/०७४-७५ का विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७४/१/९ 2017-06-30 10:50:06
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम केन्द्रको वि.नं.५७-१२९/०७४-७५ को विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७५/१/७ 2017-06-30 10:50:06
सशस्त्र प्रहरी बलको वि.नं.२०७४-७५/२, सशस्त्र प्रहरी जवानको शारिरीक सहिष्णुता सहितको लिखित नतिजा
२०७४/१२/३० 2017-06-30 10:50:06
नागरिक लगानी कोषको वि.नं.११-१७/०७३-७४ र वि.नं.१-४/०७४-७५ विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७४/१२/२९ 2017-06-30 10:50:06
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं.७/०७४-७५ व्यवसाय अधिकृतको लिखित नितजा
२०७४/१२/२९ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं.१-६/०७४-७५ विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७४/१२/२६ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय बिमा संस्थानको वि.नं.१-९/०७३-७४ विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७४/१२/२५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल प्रहरीको वि.नं.२०७४-७५/३, प्रहरी जवान(जनपद) को लिखित नतिजा
२०७४/१२/२५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/४०, अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदमा नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४/१२/२३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/३९, सहायक पण्डित हुद्दा (स.प.हु.) पदमा नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४/१२/२३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/४१, सैन्य पदमा नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्डा काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४/१२/२२ 2017-06-30 10:50:06
बिमा समितीको वि.नं.२-५/०७४-७५, विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा ।
२०७४।१२।२० 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,दिपायलबाट संचालन भएको सु.प.पृतना हेडक्वाटर राजपुर,व्यारेक दिपायल भर्ना केन्द्रको सैन्य पदको लिखित परीक्षा नतिजा सम्बन्धी सूचना
2074-12-20 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले संचालन गरेकाे नेपाली सेना पूर्वी पृतना हेडक्वाटर, इटहरी व्यारेक सुनसरीको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१२/१९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/४१, सैन्य पदमा नं ९ बाहिनी अड्डा, माझीटार ब्यारेक, सिन्धुलीबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४/१२/१९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/४३, सैन्य वाद्यवादन (ब्रास ब्याण्ड) पदमा नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४/१२/१९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/४२, सैन्य ड्राइभर पदमा नेपाली सेना, भर्ना छनौट निर्देशनालय, काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४/१२/१८ 2017-06-30 10:50:06
लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय बुटवलबाट संचालित नेपाली सेना मध्य पश्चिम पृतना हेडक्वाटर बुटवल रुपन्देहीको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१२/१८ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/४१, सैन्य पदमा दि फेमस महिन्द्रदल गण, भरतपुर, चितवनबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
2074/12/18 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, बागलुङबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.न.074/75/41 सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
२०७४।१२।१७ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय¸पोखराबाट, पोखरामा संचालित श्री पश्‍चिम पृतना हेडक्वाटर विजयपुर ब्यारेक¸ पोखरा भर्ना छनौट केन्द्रको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१२/१७ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, तुलसीपुर, दाङबाट श्री महेन्द्र माध्यामिक विद्यालय, खलंगा, प्यूठानमा सञ्चालित श्री गोरखबक्स गण, खलंगा व्यारेक, प्यूठानको भर्ना केन्द्रको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
२०७४/१२/१७ 2017-06-30 10:50:06
लाेक सेवा अायाेग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरबाट सञ्चालित नेपाली सेनाकाे विज्ञापन नं.२०७४-७५/४१ अनुसार सैन्य पदकाे लिखित परीक्षाकाे नतीजा सम्वन्धी सूचना
२०७४/१२/१६ 2017-06-30 10:50:06
लाेकसेवा अायाेग, महाकाली अञ्चल कार्यालय, महेन्द्रनगरबाट सञ्चालित नेपाली सेनाकाे विज्ञापन नं.२०७४-७५/४१ अनुसार सैन्य पदकाे लिखित परीक्षाकाे नतीजा सम्वन्धी सूचना
२०७४/१२/१६ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल पर्यटन बोर्डको वि.नं.३/०७४-७५, निर्देशक पदको लिखित नितजा
२०७४।१२।१६ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग, सुदूर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय,दिपायलबाट संचालन भएको दुर्गाबक्स गण मंगलसेन व्यारेक अछाम भर्ना केन्द्रको सैन्य पदको लिखित परीक्षा नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४।१२।१४ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेना श्री भीमदल गण, भलुवाही व्यारेक, राजविराज सप्तरीको वि‍.नं. ०७४-७५/४१, सैनिक सेवा, सैन्य पदको मिति २०७४।१२।१० गते राजविराजमा लोक सेवा आयोग सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेल, खोटाङद्वारा सञ्चालित लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४।१२।१३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाकाे वि.नं. ०७४-७५/४१ श्रीजंग गण भर्ना केन्द्रकाे सैन्य पदको लागि लाेक सेवा अायाेग प.क्षे.नि. पोखराद्वारा बेंशीशहर, लमजुङमा मिति २०७४/१२/१० मा सञ्चालित लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१२/१२ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.२/०७४-७५, अनुसन्धान सहायक पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/१२ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल टेलिभिजन संस्थानको वि.नं.१-८/०७३-७४, विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७४/१२/१२ 2017-06-30 10:50:06
कृषि विकास बै‌क लिमिटेडको वि.नं.१-५/०७४-७५, विभिन्न पदहरुको लिखित नतिजा
2074-12-11 2017-06-30 10:50:06
२०७४।१२।११ः नेपाली सेनाको रणबम गण, भोजपुरमा मिति २०७४।१२।१० गते संचालित सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१२/९ 2017-06-30 10:50:06
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वि.नं.१-६/०७४-७५, विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७४/१२/८ 2017-06-30 10:50:06
रेडियो प्रसार सेवा विकास समितिको वि.नं.१-२१/०७३-७४, विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
2074/12/6 2017-06-30 10:50:06
उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको वि.नं.हरु २६-५२/०७३-७४ का विभिन्‍न पदहरुको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (महेन्द्रनगर)को वि.नं.प्रा.३/८१०/०७३-७४,ड्राइभर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (महेन्द्रनगर)को वि.नं.प्रा.३/८०९/०७३-७४,इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (महेन्द्रनगर)को वि.नं.प्र.३/८०८/०७३-७४,मिटररिडर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (महेन्द्रनगर)को वि.नं.प्र.३/८०७/०७३-७४,मिटररिडर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (महेन्द्रनगर)को वि.नं.प्रा.४/८०६/०७३-७४,फोरमेन(इलेक्ट्रिकल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (महेन्द्रनगर)को वि.नं.प्र.४/८०५/०७३-७४,सहायक लेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (महेन्द्रनगर)को वि.नं.प्र.४/८०४/०७३-७४,सिनियर मिटररिडर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (सुर्खेत)को वि.नं.प्रा.३/७०८/०७३-७४,इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (सुर्खेत)को वि.नं.प्र.३/७०७/०७३-७४,मिटररिडर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (सुर्खेत)को वि.नं.प्रा.४/७०६/०७३-७४,फोरमेन(इलेक्ट्रिकल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (सुर्खेत)को वि.नं.प्र.४/७०५/०७३-७४,सहायक लेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (सुर्खेत)को वि.नं.प्र.४/७०४/०७३-७४,सिनियर मिटररिडर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (बुटवल)को वि.नं.प्रा.३/६१०/०७३-७४,ड्राइभर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (बुटवल)को वि.नं.प्रा.३/६०९/०७३-७४,इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (बुटवल)को वि.नं.प्र.३/६०८/०७३-७४,मिटररिडर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (बुटवल)को वि.नं.प्रा.४/६०६/०७३-७४,फोरमेन(इलेक्ट्रिकल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (बुटवल)को वि.नं.प्र.४/६०५/०७३-७४,सहायक लेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (बुटवल)को वि.नं.प्र.४/६०४/०७३-७४,सिनियर मिटररिडर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (पोखरा)को वि.नं.प्रा.३/५११/०७३-७४,सवारी चालक पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (पोखरा)को वि.नं.प्रा.३/५१०/०७३-७४,जुनियर मिस्त्री पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (पोखरा)को वि.नं.प्रा.३/५०९/०७३-७४,इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (पोखरा)को वि.नं.प्र.३/५०८/०७३-७४,मिटररिडर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (पोखरा)को वि.नं.प्रा४./५०७/०७३-७४,फोरमेन(इलेक्ट्रिकल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (पोखरा)को वि.नं.प्र४./५०६/०७३-७४,सिनियर मिटररिडर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (पोखरा)को वि.नं.प्रा५./५०५/०७३-७४,सुपरभाइजर(सिभिल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (पोखरा)को वि.नं.प्रा५./५०४/०७३-७४,सुपरभाइजर(मेकानिकल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (काठमाडौ)को वि.नं.प्रा.३/४१३/०७३-७४,ड्राइभर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (काठमाडौ)को वि.नं.प्रा.३/४१२/०७३-७४,इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (काठमाडौ)को वि.नं.प्र.३/४११/०७३-७४,मिटररिडर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (काठमाडौ)को वि.नं.प्रा.४/४१०/०७३-७४,फोरमेन ड्राइभर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (काठमाडौ)को वि.नं.प्रा.४/४०९/०७३-७४,फोरमेन(सिभिल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (काठमाडौ)को वि.नं.प्रा.४/४०८/०७३-७४,फोरमेन(इलेक्ट्रिकल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (काठमाडौ)को वि.नं.प्र.४/४०७/०७३-७४,सहायल लेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (काठमाडौ)को वि.नं.प्र.४/४०६/०७३-७४,सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (काठमाडौ)को वि.नं.प्रा.५/४०४/०७३-७४,सुपरभाइजर(सिभिल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (काठमाडौ)को वि.नं.प्रा.५/४०३/०७३-७४,सुपरभाइजर(मेकानिकल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (हेटौडा)को वि.नं.प्रा.३/३०९/०७३-७४,इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (हेटौडा)को वि.नं.प्र.३/३०८/०७३-७४,मिटररिडर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (हेटौडा)को वि.नं.प्रा.४/३०७/०७३-७४, फोरमेन(इलेक्ट्रिकल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (हेटौडा)को वि.नं.प्र.४/३०६/०७३-७४, सहायक लेखापाल पदको लिखित नतिजा
2074/12/5 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (हेटौडा)को वि.नं.प्र.४/३०५/०७३-७४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (हेटौडा)को वि.नं.प्रा.५/३०४/०७३-७४, सुभरभाइजर(मेकानिकल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (जलेश्‍वर)को वि.नं.प्रा.३/२०७/०७३-७४, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (जलेश्‍वर)को वि.नं.प्र.३/२०६/०७३-७४, मिटररिडर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (जलेश्‍वर)को वि.नं.प्र.४/२०५/०७३-७४, सहायक लेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (जलेश्‍वर)को वि.नं.प्र.४/२०४/०७३-७४, सिनियर मिटररिडर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (धनकुटा)को वि.नं.प्रा.३/११०/०७३-७४, ड्राइभर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (धनकुटा)को वि.नं.प्रा.३/१०९/०७३-७४, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (धनकुटा)को वि.नं.प्र.३/१०८/०७३-७४, मिटररिडर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (धनकुटा)को वि.नं.प्रा.४/१०७/०७३-७४, फोरमेन (इलेक्ट्रिकल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (धनकुटा)को वि.नं.प्र.४/१०६/०७३-७४, सहायक लेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (धनकुटा)को वि.नं.प्र.४/१०५/०७३-७४, सिनियर मिटररिडर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (धनकुटा)को वि.नं.प्रा.५/१०४/०७३-७४, सिनियर हेभी इक्वीमेन्ट अप्रेटर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (काठमाण्डौ)को वि.नं.प्रा.५/४०५/०७३-७४, सिनियर हेभी इक्वीमेन्ट अप्रेटर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (महेन्द्रनगर)को वि.नं.प्र.५/८०३/०७३-७४, सिनियर हेभी इक्वीमेन्ट अप्रेटर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (महेन्द्रनगर)को वि.नं.प्र.५/८०२/०७३-७४, सुपरभाइजर(इलेक्ट्रिकल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (सुर्खेत)को वि.नं.प्र.५/७०३/०७३-७४, सुपरभाइजर(इलेक्ट्रिकल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण (बुटवल)को वि.नं.प्र.५/६०३/०७३-७४, सुपरभाइजर(इलेक्ट्रिकल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(पोखरा)को वि.नं.प्र.५/५०३/०७३-७४, सुपरभाइजर(इलेक्ट्रिकल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(काठमाडौ)को वि.नं.प्र.५/४०२/०७३-७४, सुपरभाइजर(इलेक्ट्रिकल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(हेटौडा)को वि.नं.प्र.५/३०३/०७३-७४, सुपरभाइजर(इलेक्ट्रिकल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(जलेश्‍वर)को वि.नं.प्र.५/२०३/०७३-७४, सुपरभाइजर(इलेक्ट्रिकल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(धनकुटा)को वि.नं.प्र.५/१०३/०७३-७४, सुपरभाइजर(इलेक्ट्रिकल) पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(महेन्द्रनगर)को वि.नं.प्र.५/८०१/०७३-७४,लेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(सुर्खेत)को वि.नं.प्र.५/७०२/०७३-७४,लेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(बुटवल)को वि.नं.प्र.५/६०२/०७३-७४,लेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(पोखरा)को वि.नं.प्र.५/५०२/०७३-७४,लेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(काठमाडौ)को वि.नं.प्र.५/४०१/०७३-७४,लेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(हेटौडा)को वि.नं.प्र.५/३०२/०७३-७४,लेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(जलेश्‍वर)को वि.नं.प्र.५/२०२/०७३-७४,लेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(धनकुटा)को वि.नं.प्र.५/१०२/०७३-७४,लेखापाल पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(सुर्खेत)को वि.नं.प्र.५/७०१/०७३-७४,मिटर रिडिङ्ग सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(बुटवल)को वि.नं.प्र.५/६०१/०७३-७४,मिटर रिडिङ्ग सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(पोखरा)को वि.नं.प्र.५/५०१/०७३-७४,मिटर रिडिङ्ग सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(हेटौडा)को वि.नं.प्र.५/३०१/०७३-७४,मिटर रिडिङ्ग सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(जलेश्‍वर)को वि.नं.प्र.५/२०१/०७३-७४,मिटर रिडिङ्ग सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा
२०७४/१२/५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल विद्युत प्राधिकरण(धनकुटा)को वि.नं.प्र.५/१०१/०७३-७४,मिटर रिडिङ्ग सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा
२०७४/११/२९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं.२०७४/७५/२६, अधिकृत क्याडेटको लिखित नतिजा
२०७४/११/२९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल थितोपत्र बोर्डको वि.नं.२/०७४/७५ (खुला) चार्टड एकाउण्ट पदको लिखित नतिजा
२०७४/११/२९ 2017-06-30 10:50:06
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको वि.नं.२/०७४-७५, (आ.प्र.) सहायक निर्देशक पदको लिखित नतिजा
2074/10/12 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.१६/०७३-४७(आ.प्र.), वरिष्ठ स्वास्थ्य सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.१५/०७३-४७(आ.प्र.), वरिष्ठ स्टफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.१४/०७३-४७(आ.प्र), वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.१३/०७३-४७, सिस्टर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.१२/०७३-४७, ल्याव टेक्नोलोजिस्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.११/०७३-४७, वरिष्ठ रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिस्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.१०/०७३-४७, लेखा उप सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.९/०७३-४७, प्रशासन उप सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.८/०७३-४७, वरिष्ठ स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.७/०७३-४७, फर्मासिस्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.६/०७३-४७, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.५/०७३-४७, रजिष्ट्रार रेडियोलोजी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.४/०७३-४७, रजिष्ट्रार एनेस्थेसिया पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.३/०७३-४७, रजिष्ट्रार पिडियाट्रिक कार्डियोलोजी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.२/०७३-४७, रजिष्ट्रार कार्डियोलोजी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
शहिद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं.१/०७३-४७, रजिष्ट्रार सर्जरी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।
२०७४/१०/१२ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १/०७४-७५, अनुसन्धान अधिकृतको तेश्रो चरणको लागि लिखित नतिजा ।
2074/09/18 2017-06-30 10:50:06
आयोगको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराबाट संचालित नेपाली सेना¸ पश्‍चिम पृतना हेडक्‍वाटर विजयपुर ब्यारेक¸पोखराको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
2074-9-18 2017-06-30 10:50:06
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाले संचालन गरेको नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/०७५।१६, सैन्य पदको नेपाली सेना, पूर्वी पृतना हेडक्वाटर, इटहरी व्यारेक सुनसरीबाट लिखित परीक्षाकामा सम्मिलित भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/९/१५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/१६, सैन्य पदमा नं २२ बाहिनी अड्डा, रामनगर, बुटवलबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४/९/१४ 2017-06-30 10:50:06
नारायणी अञ्चल कार्यालय हेटौंडा, नेपाली सेनाको सैन्य पदको लागि श्री ३ चन्द्र माध्यमिक विद्यालय, कलैया, बारामा सञ्चालित लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
२०७४/९/१४ 2017-06-30 10:50:06
नारायणी अञ्चल कार्यालय हेटौंडा, नेपाली सेनाको सैन्य पदको लागि श्री मकवानपुर बहुमुखी क्याम्पस हेटौंडामा सञ्चालित लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
२०७४/०९/१७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/१७, सैन्य ड्राइभर पदमा नेपाली सेना, भ.छ.नि. जंगी अड्डा, काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४/०९/१७ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/१६, सैन्य पदमा नेपाली सेना, भ.छ.नि. जंगी अड्डा, काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
2074-9-17 2017-06-30 10:50:06
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाबाट संचालित नेपाली सेनाको सैन्य पदको १८ नं. बाहिन अड्डा, भुल्के उदयपुरबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/०९/१६ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/१६, सैन्य पदमा श्री न‌‍ं‍२३ बाहिनी अड्डा, शेराडिल ब्यारेक, बाग्लुङबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४/०९/१५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/१६, सैन्य पदमा नं ९ बाहिनी अड्डा, माझीटार ब्यारेक, सिन्धुलीबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४/०९/१५ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/१६, सैन्य पदमा रणभीम गण, चरिकोट ब्यारेक, दोलखाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४/०९/१५ 2017-06-30 10:50:06
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २।०७४।७५ अनुसन्धान सहायक, रा.प.अनं. द्धितीय श्रेणी सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा
2074/09/14 2017-06-30 10:50:06
आयोगको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराबाट संचालित श्री कृष्णदल गण¸ सैन्य भर्ना केन्द्र तनहुँको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/९/१३ 2017-06-30 10:50:06
लोक सेवा आयोग दाङ, नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/१६ सैन्य पदमा श्री बालकल्याण नमूना मा.वि. रोल्पाबाट लिखित परीक्षामा सहभागी उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
२०७४/०९/१३ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/१५, अमल्दार कर्मचारी (अ.क.) पदमा भ.छ.नि. काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
2074/09/13 2017-06-30 10:50:06
आयोगको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराबाट संचालित श्री रणसिंहदल गण¸ सैन्य भर्ना केन्द्र गोरखाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/०९/१२ 2017-06-30 10:50:06
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५/१४, सहायक पण्डित हुद्दा (स.प.हु.) पदमा भ.छ.नि. काठमाडौंबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
२०७४/९/१२ 2017-06-30 10:50:06
२०७४।०९।१२; आयोगको जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरद्धारा संचालित रणशेर गण¸ पाँचकुमारी ब्यारेक¸ सर्लाही केन्द्रमा संचालित सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/९/१२ 2017-06-30 10:50:06
२०७४।०९।१२; आयोगको जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरद्धारा संचालित गोरखनाथ गण¸ महेन्द्रनगर व्यारेक¸ धनुषा¸ महोत्तरी केन्द्रमा संचालित सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
२०७४/०९/११ 2017-06-30 10:50:06
२०७४।०९।०९; आयोगको मेची अञ्चल कार्याल, इलामद्धारा संचालित श्री भैरवी दल गण, अाेदिन ब्यारेक सैन्य भर्ना केन्द्र पाँचथरको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
2074-09-09 2017-06-30 10:50:06
२०७४।०९।०९; आयोगको सुदुर पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय दिपायलद्वारा संचालित श्री दुर्गादल गुल्म सैन्य भर्ना केन्द्र खलंगाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
2074/07/08 2017-06-30 10:50:06
२०७४।०७।०८: राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १।०७४।७५ अनुसन्धान अधिकृत, रा.प.तृतीय श्रेणी सरह पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन