सुरक्षा / संगठित संस्था - नतिजाहरू

सुचनाहरु
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद्को विज्ञापन नम्बर ४६-६५/२०७६-७७ (आ.प्र./खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समुह, श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल र सिभिल सेवा/समूह/उपसमूह, तह ५, सुपरभाइजर पदको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा.५/१०३-प्रा.५/८०६ (खुला/समावेशी) विराटनगर, काठमाडाै, पाेखरा, बुटवल, र अत्तरीयाकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपला विद्युत प्राधिकरणको इलेक्ट्रिकल सेवा/समूह/उपसमूह, तह ५, सुपरभाइजर पदको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्रा.५/४०३ (खुला/समावेशी) काठमाडौं, २०७८-७९ प्रा.५/५०३ (खुला/महिला) पोखरा र २०७८-७९ प्रा.५/६०३ (खुला/अपाङ्ग) बुटवलको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८।७९ प्रा.५/८०३ (खुला/मधेसी) (अत्तरिया) र विज्ञापन नम्बर २०७८।७९ प्रा.५/९०३ (खुला) (सुर्खेत), प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, इलेक्ट्रिकल उपसमूह, तह ५, सुपरभाइजर पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.५/८०१ (खुला) अत्तरिया, २०७८-७९ प्र.५/८०२ (खुला/महिला) अत्तरिया, २०७८-७९ प्र.५/९०१ (खुला/आ.ज.) सुर्खेत र २०७८-७९ प्र.५/९०२ (खुला/आ.ज.) सुर्खेत, प्रशासन सेवा, तह ५, मिटर रिडिङ सुपरभाइजर र लेखापाल पदको प्र
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १०/२०७९ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपला विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.५/६०२ (खुला/समावेशी) (बुटवल) प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह ५, लेखापाल पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपला विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.५/६०१ (खुला/महिला) (बुटवल) प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, प्रशासन उपसमूह, तह ५, मिटर रिडिङ सुपरभाइजर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपला विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.५/४०२ (खुला/समावेशी) (काठमाडौ) र २०७८-७९ प्र.५/५०२ (खुला/महिला) (पोखरा), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह ५, लेखापाल पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपला विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.५/४०१ (खुला/महिला) (काठमाडौ) र २०७८-७९ प्र.५/५०१ (खुला/आ.ज.) (पोखरा) प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, प्रशासन उपसमूह, तह ५ मिटर रिडिङ सुपरभाइजर पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सू
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.५।२०१ (खुला/आ.ज.) (जनकपुर) र विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.५।२०२ (खुला/मधेसी) (जनकपुर) प्रशासन सेवा, तह ५, मिटर रिडिङ सुपरभाइजर र लेखापाल पदको लिखित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.५।१०२ (खुला/आ.ज.) (विराटनगर) प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तह ५, लेखापाल पदको लिखित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९ प्र.५।१०१ (खुला/अपाङ्ग) (विराटनगर), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, प्रशासन उपसमूह, तह ५, मिटर रिडिङ सुपरभायजर पदको लिखित नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको आ.व. २०७८/७९ को लुम्बिनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुर पश्चिम प्रदेशको विज्ञापन नम्बर ९३ देखि ९५ सम्मको प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (सूचना प्रविधि) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको आ.व. २०७८/७९ को प्रदेश नं. १, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशको विज्ञापन नम्बर ८९ देखि ९२ सम्मको प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (सूचना प्रविधि) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको आ.व. २०७८/७९ को ७ वटा प्रदेशको विज्ञापन नम्बर ८२ देखि ८८ सम्मको प्रशासन सेवा, कानुन समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (कानुन) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ८१/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (सुदूर पश्चिम प्रदेश), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ८०/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (कर्णाली प्रदेश), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७७/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (बागमति प्रदेश), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७९/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (लुम्बिनी प्रदेश), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७८/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (गण्डकी प्रदेश), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको आ.व. २०७८-७९ का विज्ञापन नम्बर ४५ देखि ६३ सम्मका आ.प्र./खुला/समावेशीतर्फका विभिन्न पद तथा श्रेणीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७६/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (मधेश प्रदेश), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७५/२०७८-७९ (खुला/समावेशी) (प्रदेश नं. १), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १७/२०७८(खुला/मधेसी), प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १६/२०७८(खुला/समावेशी), प्राविधिक सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक(सूचना प्रविधि) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १५/२०७८(खुला/मधेसी), प्रशासन सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक(बाणिज्य कानुन) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १४/२०७८(खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक(लेखा/लेखापरीक्षण) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १३/२०७८(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको विज्ञापन नम्बर ४४/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्राविधिक सेवा, मेडिकल समूह, कार्डियोलोजी उपसमुह, रा.प.द्वितीय(क) श्रेणी, पिडियाट्रिक कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको विज्ञापन नम्बर ४३/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्राविधिक सेवा, मेडिकल समूह, कार्डियो भास्कुलर सर्जरी उपसमुह, रा.प.द्वितीय(क) श्रेणी, कार्डियाक सर्जन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर ८५-९३/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी) विभिन्न सेवा/समूह/उपसमुह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर ५०-८४/२०७८-७९(आ.प्र., खुला तथा समावेशी) विभिन्न सेवा/समूह/उपसमुह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९/प्रा. ७।१३ देखि २०७८-७९ प्रा.७।१८ (खुला तथा समावेशी) विभिन्न सेवा/समूह/उपसमुह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९/प्र. ७।९ देखि २०७८-७९ प्र.७।१२ (खुला तथा समावेशी) विभिन्न सेवा/समूह/उपसमुह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९/प्र ४ आ.प्र २० देखि २०७८-७९ प्रा.३ आ.प्र.२६ (आ.प्र.) विभिन्न सेवा/समूह/उपसमुह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९/प्र ५ आ.प्र १४ देखि २०७८-७९ प्रा.५ आ.प्र.१९ (आ.प्र.) विभिन्न सेवा/समूह/उपसमुह, तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९/प्र ७ आ.प्र ५ देखि २०७८-७९ प्रा.६ आ.प्र.१३ (आ.प्र.) विभिन्न सेवा/समूह/उपसमुह तथा तहहरुको विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७२/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) (लुम्विनी प्रदेश), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७०/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) (बागमती प्रदेश), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७४/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) (सुदुरपश्चिम प्रदेश), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७१ र ७३/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) (गण्डकी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १७-१९/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा समूह, विभिन्न तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ९-१६/२०७८-७९ (आ.प्र.), विभिन्न सेवा समूह, विभिन्न तह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ६९/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) (मधेश प्रदेश), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को विज्ञापन नम्बर ७१-७८/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, विभिन्न समूह तथा तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ६८/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं १), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ५, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९/प्र. १०।१ - प्रा. ८।७ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, विभिन्न समूह तथा तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को विज्ञापन नम्बर ८-१५/२०७८-७९ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, विभिन्न समूह तथा तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २५/२०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक ४ तह, लेखपाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको विज्ञापन नम्बर १-४२/२०७८-७९ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, विभिन्न समूह तथा तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९/आ.प्र., ४८-७४ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), प्राविधिक तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को विज्ञापन नम्बर ६४-७०/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, विभिन्न समूह तथा तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २२-२४/२०७७-७८ (खुला/समावेशी) का विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
बीमा समितिको विज्ञापन नम्बर ६-१८/२०७८-७९ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, अधिकृत तृतीय र सहायक प्रथम , विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५४-६७/२०७८-७९ (खुला/समावेशी)/सवै प्रदेश, प्रशासन सेवा, विभिन्न समूह, तह ६, सहायक प्रबन्धक (कानून/सूचना प्रविधि/नगद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५१-५३/२०७८-७९ (खुला/समावेशी)/लम्विनी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेश, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ६, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४८-५०/२०७८-७९ (खुला/समावेशी)/मधेश प्रदेश, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेश, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ६, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४७/२०७८-७९ (खुला/समावेशी)/प्रदेश नं. १, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह ६, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ११-२१/२०७७-७८ (खुला/समावेशी) का विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
बीमा समितिको विज्ञापन नम्बर ५/२०७८-७९ (खुला), प्रशासन सेवा, अधिकृत द्वितीय (चार्टड एकाउन्टेण्ट), उप-निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
बीमा समितिको विज्ञापन नम्बर ४/२०७८-७९ (महिला), प्रशासन सेवा, अधिकृतस्तर द्वितीय, उप-निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ६-१०/२०७८-७९ (खुला/समावेशी), ATC AAA-010 (प्रशिक्षार्थी) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. १-५/२०७८-७९ (खुला/समावेशी), Basic ARFF-013 (प्रशिक्षार्थी) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंकको आ.व. २०७६/७७ र २०७७/७८ का विज्ञापन नम्बर ६ देखि १२ सम्मका विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर २०७८-७९/४७ (खुला/समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ४३/०७८-७९, प्रहरी जवान (जनपद) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ३८/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समुह, तहः ६, सहायक प्रबन्धक (सूचना प्रविधि) पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)को विज्ञापन नम्बर ५०-६९/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा तथा समुह, विभिन्न तह एवं पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४३-४६/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा, विभिन्न समूह तथा तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ४२/२०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रहरी सेवा, प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १-१०/२०७८-७९ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), विभिन्न तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४०-४२/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, प्रशासन, सूचना प्रविधि र नगद समूह, ५ तहका वरिष्ठ सहायक (प्रशासन/सूचना प्रविधि/नगद) पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ४३/२०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रहरी सेवा, प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ३७-३९/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, प्रशासन, सूचना प्रविधि र नगद समूह, ६ तहका सहायक प्रबन्धक(प्रशासन/सूचना प्रविधि/नगद) पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ३३-३६/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, प्रशासन, लेखा, कृषि तथा इन्जिनियरिङ्ग समूह, ७ तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को विज्ञापन नम्बर ४२-६२/२०७८-७९ (आ.प्र.), विभिन्न सेवा, विभिन्न समूह तथा तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिकम (नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड) को विज्ञापन नम्बर ३७-४१/२०७८-७९ (आ.प्र.), विभिन्न सेवा, विभिन्न समूह, १० र ९ तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २९-३२/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, प्रशासन, कानून, लेखा तथा कृषि समूह, ८ तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)को विज्ञापन नम्बर ३९-४९/२०७८-७९ (आ.प्र.), विभिन्न सेवा तथा समुह, विभिन्न तह एवं पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २४-२८/२०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, प्रशासन, लेखा तथा सूचना प्रविधि समूहका, १० र ९ तहका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको विज्ञापन नम्बर २-४/२०७८-७९ (आ.प्र., खुला र मधेसी), प्राविधिक (अन्य) सेवा, हस्पिटल इन्जिनियरिङ्ग, सिभिल/मेकानिकल/इलेक्ट्रिकल समुह/उपसमूह, चौथो तह, जुनियर असिष्टेण्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूच
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाल सेनाको वि.नं. ०७८/०७९/७७, सैन्य पदमा श्री उपत्यका कमाण्ड हेड क्वाटर, नारायणहिटी व्यारेक, काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गरेको नेपाली सेना, कृष्णदल गण, इटहरी व्यारेक, सुनसरीको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाल सेनाको वि.नं. ०७८/०७९/७७, सैन्य पदमा श्री नं. ६ बाहिनी अड्‌डा, बैरेनी व्यारेक, धादिङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाल सेनाको वि.नं. ०७८/०७९/७७, सैन्य पदमा श्री इन्द्रबक्स गण, सूर्यविनायक व्यारेक, भक्तपुरबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयद्वारा सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदमा श्री नं.४ बाहिनी अड्डा, ईमामनगर व्यारेक, नेपालगंज, बाँकेबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयद्वारा सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदमा श्री नं.२७ बाहिनी अड्डा, चोहर्वा व्यारेक, सिराहाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाल सेनाको वि.नं. ०७८/०७९/७७, सैन्य पदमा श्री गोरखबक्स गण, लक्ष्मणडाँडा व्यारेक, सिन्धुपाल्चोकबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ४१/२०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रहरी सेवा, प्राविधिक समूह, इन्जिनियरिङ्ग उपसमूह, प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालय पोखराले संचालन गरेको श्री भगवती दलगण फुलबारी ब्यारेक पोखराको नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गरेको नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. २२ बाहिनी अड्डा, योगीकुटी व्यारेकको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गरेको नेपाली सेना, भीमदल गण, सल्लेरी व्यारेक धनकुटाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
राष्ट्रिय समाचार समितिको विज्ञापन नम्बर ११-२१/२०७७-७८ (आ.प्र., खुला तथा समावेशी), तहः विभिन्न, सेवा/समुहः विभिन्न, विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/७७ सैन्य पदको (श्री पश्‍चिम कमाण्ड हे.क्‍वा. निमारे ब्यारेक सुर्खेतको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदको श्री नं.२५ बाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेक, महेन्द्रनगर भर्ना केन्द्रको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना l
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयद्वारा सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदमा श्री रणभिम गण, प्रकौली व्यारेक, महोत्तरीबाट लिखित परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारको लिखित परीक्षाको नतिजासम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/७७ सैन्य पदको (श्री नेपाली सेना, नयां श्रीनाथ गण, चारआली ब्यारेक, झापाको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि. नं. ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी) श्री श्रीबक्स गुल्म गमगढी ब्यारेक, मुगुको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि. नं. ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी) श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा देवलडाँडा ब्यारेक जुम्लाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयले मिति २०७९/०४/१४ गते सञ्चालन गरेको नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७, सैन्य पदकाे लिखित परीक्षाको नतीजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालय, बागलुङले मिति २०७९/०४/१४ गते सञ्चालन गरेको नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७, सैन्य पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गरेको नेपाली सेना, नयाँ भैरवीदल गुल्म, खाँदबारी व्यारेक, संखुवासभाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायल, डोटीले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/७७ सैन्य पदको श्री रणबम गण, दह ब्यारेक, डडेल्धुराको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना l
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ३५-४०/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रहरी सेवा, प्राविधिक समुह, विभिन्न उपसमुह, प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/७७ सैन्य पदको श्री नं. २८ बाहिनी अड्डा, सुपारेटार, हेटौंडाको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना l
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालय, हेटौंडाले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/७७ सैन्य पदको श्री काली बहादुर गण, भरतपुर व्यारेक, चितवनको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना l
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/७७ सैन्य पदको (श्री भिमकाली गुल्म, तोक्मे डाँडा ब्यारेक, ताप्लेजुङको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/७७ सैन्य पदको (श्री बराहदल गुल्म रानीवन ब्यारेक, सिमकोट, हु्म्लाको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयद्वारा सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदमा श्री वीरदल गण, "ख" गुल्म, चन्द्रपुर व्यारेक, रौतहटबाट लिखित परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारको लिखित परीक्षाको नतिजासम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर १०१-११५/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), तहः विभिन्न, सेवा/समुहः विभिन्न, विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर ७४-१००/२०७७-७८ (आ.प्र. र खुला तथा समावेशी), तहः विभिन्न, सेवा/समुहः विभिन्न, विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७८/०७९ (आ.प्र.), पदिक/विल्लादार अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २-२५/२०७८-०७९ (खुला तथा समावेशी) प्राविधिक तर्फका विभिन्न सेवा/समूह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७८/०७९ (आ.प्र.) प्राविधिक तर्फका विभिन्न सेवा/समूह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
बीमा समितिको विज्ञापन नम्बर १२-१३/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), श्रेणीः अधिकृत तृतीय, सेवा/समुहः कानून, सहायक प्रथम पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
बीमा समितिको विज्ञापन नम्बर १४-१८/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), श्रेणीः सहायक प्रथम, सेवा/समुहः प्रशासन, सहायक प्रथम पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
बीमा समितिको विज्ञापन नम्बर ७-९/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), श्रेणीः अधिकृत तृतीय, सेवा/समुहः प्रशासन, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ६४/२०७७-७८ (खुला), तहः तहविहिन, सेवा/समुहः प्राविधिक, इन्जिनियरिङ्ग, बाउजर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ६१-६३/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), तहः तहविहिन, सेवा/समुहः प्राविधिक, इन्जिनियरिङ्ग, टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५९-६०/२०७७-७८ (खुला र अपाङ्ग), तहः ४, सेवा/समुहः प्राविधिक, इन्जिनियरिङ्ग, सहायक (मेकानिकल मिस्त्री) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५८/२०७७-७८ (पि.क्षे.), तहः ५, सेवा/समुहः प्राविधिक, विविध, वरिष्ठ सहायक (कम्प्युटर) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५७/२०७७-७८ (खुला), तहः ५, सेवा/समुहः प्राविधिक, ल्याव, वरिष्ठ सहायक (ल्याव) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५६/२०७७-७८ (खुला), तहः ५, सेवा/समुहः अप्राविधिक, लेखा, वरिष्ठ सहायक (लेखा) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५४-५५/२०७७-७८ (खुला र महिला), तहः ६, सेवा/समुहः प्राविधिक, विविध, सहायक प्रबन्धक (कम्प्युटर) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५१-५३/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), तहः ६, सेवा/समुहः अप्राविधिक, लेखा, सहायक प्रबन्धक (लेखा) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ५०/२०७७-७८ (खुला), तहः ६, सेवा/समुहः अप्राविधिक, प्रशासन, सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४९/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ५, सेवा/समुहः प्राविधिक, इन्जिनियरिङ्ग, वरिष्ठ सहायक (इलेक्ट्रिक मिस्त्री) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४८/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ५, सेवा/समुहः अप्राविधिक, लेखा, वरिष्ठ सहायक (लेखा) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४७/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ५, सेवा/समुहः अप्राविधिक, प्रशासन, वरिष्ठ सहायक (प्रशासन) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४६/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ६, सेवा/समुहः अप्राविधिक, लेखा, सहायक प्रबन्धक (लेखा) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४५/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ६, सेवा/समुहः अप्राविधिक, प्रशासन, सहायक प्रबन्धक (प्रशासन) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४१/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ७, सेवा/समुहः अप्राविधिक, लेखा, उपप्रबन्धक (लेखा) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ४०/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ७, सेवा/समुहः अप्राविधिक, प्रशासन, उपप्रबन्धक (प्रशासन) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ३९/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ८, सेवा/समुहः प्राविधिक, इन्जिनियरिङ्ग, प्रबन्धक (कम्प्युटर) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ३३/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ८, सेवा/समुहः अप्राविधिक, प्रशासन, प्रबन्धक (प्रशासन) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ३२/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ९, सेवा/समुहः प्राविधिक, इन्जिनियरिङ्ग, उपनिर्देशक (इन्डस्ट्रियल) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २९/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः १०, निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ३४/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रहरी सेवा, जनपद समुह, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर ६६-७३, ८६/२०७७-७८ (आ.प्र. र खुला तथा समावेशी), तहः विभिन्न, सेवा/समुहः विभिन्न, विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १२/२०७८(आ.प्र.), सहायक प्रथम श्रेणी, सेवा/समुहः प्रशासन, प्रधान सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर ११/२०७८(आ.प्र.), अधिकृत द्वितीय श्रेणी, सेवा/समुहः प्रशासन, उप-निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १०/२०७८(आ.प्र.), अधिकृत प्रथम श्रेणी, सेवा/समुहः प्रशासन, निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विज्ञापन नम्बर ५५-८३/२०७७-७८ (आ.प्र. र खुला), तहः विभिन्न, सेवा/समुहः विभिन्न, विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको विज्ञापन नम्बर २-११/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), तहः विभिन्न, सेवा/समुहः विभिन्न, विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ९६/२०७८-७९ (प्रदेश नं १), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/प्रशासन, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ९८/२०७८-७९ (वागमती प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/प्रशासन, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०९/२०७८-७९ (सुदुरपश्चिम प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/नगद, सहायक(नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०८/२०७८-७९ (कर्णाली प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/नगद, सहायक(नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०७/२०७८-७९ (लुम्विनी प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/नगद, सहायक(नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०६/२०७८-७९ (गण्डकी प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/नगद, सहायक(नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०५/२०७८-७९ (वागतमी प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/नगद, सहायक(नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०४/२०७८-७९ (मधेश प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/नगद, सहायक(नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०३/२०७८-७९ (प्रदेश नं १), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/नगद, सहायक(नगद) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १००/२०७८-७९ (लुम्विनि प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/प्रशासन, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०२/२०७८-७९ (सुदुरपश्चिम प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/प्रशासन, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ९७/२०७८-७९ (मधेश प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/प्रशासन, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०१/२०७८-७९ (कर्णाली प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/प्रशासन, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ९९/२०७८-७९ (गण्डकी प्रदेश), तहः ४, सेवा/समुहः प्रशासन/प्रशासन, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १८/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), तहः २, प्राविधिक, सिभिल सेवा/समुह, सहायक प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १७/२०७८-७९(खुला र दलित), तहः २, प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, सहायक प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १६/२०७८-७९(खुला र महिला), तहः ४, प्राविधिक, सिभिल सेवा/समुह, असिष्टेण्ट सव इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १५/२०७८-७९(खुला र आ.ज.), तहः ५, प्राविधिक, सिभिल सेवा/समुह, सव इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १४/२०७८-७९(महिला), तहः ५, प्रशासन सेवा, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १३/२०७८-७९(आ.प्र.), तहः ५, प्रशासन सेवा, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ७-३३/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रहरी सेवा, प्राविधिक, विभिन्न समुह/उपसमुह, विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १३/२०७८, अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १७/२०७८, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. ३५/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (सुदुरपश्चिम प्रदेश), तहः ३, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. ३४/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (कर्णाली प्रदेश), तहः ३, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. ३३/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (लुम्विनी प्रदेश), तहः ३, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. ३२/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (गण्डकी प्रदेश), तहः ३, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. ३१/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (बागमती प्रदेश), तहः ३, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. ३०/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं २/मधेश प्रदेश), तहः ३, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २९/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं १), तहः ३, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २८/२०७७-७८(खुला) (सुदुरपश्चिम प्रदेश), चौथो तह, सहायक(IT) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २७/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (बागमती प्रदेश), चौथो तह, सहायक(IT) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २६/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (सुदुरपश्चिम प्रदेश), चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २५/२०७७-७८(आ.ज.) (कर्णाली प्रदेश), चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २४/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (गण्डकी प्रदेश), चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ६/२०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रहरी सेवा, प्राविधिक, स्वास्थ्य समुह/उपसमुह, प्रा.प्र.नि.(मेडिकल अफिसर MBBS) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ५/२०७८-७९(खुला), नेपाल प्रहरी सेवा, प्राविधिक, स्वास्थ्य समुह/उपसमुह, प्रा.प्र.ना.उ.(MD Ophthalmology) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ३/२०७८-७९(खुला र आ.ज.), नेपाल प्रहरी सेवा, प्राविधिक, स्वास्थ्य समुह/उपसमुह, प्रा.प्र.ना.उ.(MD Pediatric) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. २/२०७८-७९(मधेसी), नेपाल प्रहरी सेवा, प्राविधिक, स्वास्थ्य समुह/उपसमुह, प्रा.प्र.ना.उ.(MS General Surgery) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. १/२०७८-७९(खुला), नेपाल प्रहरी सेवा, प्राविधिक, स्वास्थ्य समुह/उपसमुह, प्रा.प्र.ना.उ.(MS Neuro Surgery) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ६/२०७८-७९(खुला), श्रेणीः रा.प. अनं द्वितीय श्रेणी सरह , प्रशासन सेवा, विविध समुह, खरिदार (प्रेस) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ५/२०७८-७९(खुला र महिला), श्रेणीः रा.प. अनं द्वितीय श्रेणी सरह , प्रशासन सेवा, विविध समुह, खरिदार (कम्प्युटर) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ४/२०७८-७९(खुला), श्रेणीः रा.प. अनं द्वितीय श्रेणी सरह , प्रशासन सेवा, लेखा समुह, खरिदार (लेखा) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ३/२०७८-७९(खुला), श्रेणीः रा.प. अनं प्रथम श्रेणी सरह , प्रशासन सेवा, लेखा समुह, नायव सुव्वा (लेखा) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. २/२०७८-७९(खुला), श्रेणीः रा.प.तृतीय श्रेणी सरह , प्रशासन सेवा, लेखा समुह, शाखा अधिकृत (लेखा) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २३/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (बागमती प्रदेश), चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पुनर्वीमा कम्पनि लिमिटेडको वि.नं. ०६-२०/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) , विभिन्न सेवा/समूह, तहः विभिन्न, विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलेपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड (HIDCL) को वि.नं. ०१-१०/२०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) , विभिन्न सेवा/समूह, तहः विभिन्न, विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/४१५ (महिला) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, सिभिल, सिभिल समूह/उपसमूह, तहः ३, जुनियर टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/९०८ (खुला र महिला) (सुर्खेत), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/५१० (खुला र आ.ज.) (पोखरा), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/४१४ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/१०९ (महिला) (विराटनगर), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/९०७ (खुला तथा समावेशी) (सुर्खेत), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/८०७ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरीया), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/७०६ (खुला तथा समावेशी) (नेपालगंज), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/६०८ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/४१३ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/३०६ (खुला तथा समावेशी) (हेटौडा), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/२०७ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.३/१०८ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ३, ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/५०९ (खुला) (पोखरा), प्राविधिक सेवा, सिभिल,सिभिल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/४१२ (मधेसी र दलित) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, सिभिल,सिभिल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/५०८ (खुला र महिला) (पोखरा), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/४११ (मधेसी) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/३०५ (खुला र महिला) (हेटौडा), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/१०७ (खुला) (विराटनगर), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/९०६ (खुला तथा समावेशी) (सुर्खेत), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/८०६ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरीया), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/७०५ (खुला र दलित) (नेपालगंज), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/६०७ (खुला आ.ज.) (बुटवल), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/५०७ (खुला तथा समावेशी) (पोखरा), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/४१० (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/२०६ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.४/१०६ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/९०५ (खुला र महिला) (सुर्खेत), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/८०५ (खुला) (अत्तरीया), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/६०६ (पि.क्षे.) (बुटवल), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/९०४ (खुला र महिला) (सुर्खेत), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/८०४ (खुला र आ.ज.) (अत्तरीया), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/७०४ (खुला) (नेपालगंज), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/६०५ (खुला र महिला) (बुटवल), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/५०६ (खुला र पि.क्षे.) (पोखरा), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/४०९ (खुला र महिला) (काठमाडौ), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/२०५ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/१०५ (खुला र मधेसी) (विराटनगर), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/४०८ (खुला र आ.ज.) (काठमाडौ), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/२०४ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.४/१०४ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/४०७ (खुला) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, सिभिल, सिभिल समूह/उपसमुह, तहः ५, ड्राफ्टमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/४०६ (खुला) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ५, ड्रिलिङ सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/६०४ (खुला) (बुटवल), प्राविधिक सेवा, सिभिल, सिभिल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/५०५ (आ.ज.) (पोखरा), प्राविधिक सेवा, सिभिल, सिभिल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/४०५ (खुला र महिला) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, सिभिल, सिभिल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/५०४ (खुला र महिला) (पोखरा), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/४०४ (खुला र मधेसी) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/३०४ (आ.ज.) (हेटौडा), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/९०३ (खुला तथा समावेशी) (सुर्खेत), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/८०३ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरीया), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/७०३ (खुला र आ.ज.) (नेपालगंज), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/६०३ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/५०३ (खुला र आ.ज.) (पोखरा), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/४०३ (खुला र आ.ज.) (काठमाडौ), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/३०३ (आ.ज.) (हेटौडा), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/२०३ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/१०३ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/९०२ (खुला र महिला) (सुर्खेत), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/९०१ (खुला तथा समावेशी) (सुर्खेत), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/८०२ (खुला र दलित) (अत्तरीया), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/८०१ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरीया), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/७०२ (आ.ज.) (नेपालगंज), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/७०१ (खुला र महिला) (नेपालगंज), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/६०२ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/६०१ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/५०२ (दलित) (पोखरा), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/५०१ (खुला) (पोखरा), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/४०२ (खुला र महिला) (काठमाडौ), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/४०१ (दलित) (काठमाडौ), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/३०२ (खुला) (हेटौडा), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/३०१ (खुला तथा समावेशी) (हेटौडा), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/२०२ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/२०१ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/१०२ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/१०१ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २२/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं २/मधेश प्रदेश), चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैक लिमिटेडको वि.नं. २१/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं १), चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.७/१५ (खुला र महिला), प्राविधिक सेवा, कम्प्युटर इन्जिनियरिङ्ग समूह, तहः ७, ईन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.७/१४ (महिला), प्राविधिक सेवा, सिभिल, सर्भे समूह/उपसमूह, तहः ७, सर्भे अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.७/१३ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक सेवा, सिभिल, सिभिल समूह/उपसमूह, तहः ७, ईन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.७/१२ (खुला र मधेसी), प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ७, ईन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.७/११ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक सेवा, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ७, ईन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७८-७९/२६-४६ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक उपसेनानी तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७८-७९/आ.प्र. प्राविधिक उपसेनानी तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.७/१० (महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमूह, तहः ७, कानून अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.७/९ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, तहः ७, लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.७/८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, प्रशासन, प्रशासन समूह/उपसमुह, तहः ७, प्रशासकीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/आ.प्र.२१, प्राविधिक सेवा, विविध, सवारी चालक समूह/उपसमुह, तहः ५, सि.हे.इक्विप्मेन्ट अप्रेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/आ.प्र.२०, प्राविधिक सेवा, सिभिल, सिभिल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/आ.प्र.१९, प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.५/आ.प्र.१८, प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल समूह/उपसमुह, तहः ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), छैठौं तह, सहायक प्रबन्धक(IT) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. १९/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), छैठौं तह, सहायक प्रबन्धक(CA) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. १८/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), छैठौं तह, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
बी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको वि.नं. १७-५४/२०७७-७८(आन्तरिक, खुला तथा समावेशी), विभिन्न सेवा/समूह/उपसमुह, तहः विभिन्न, विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको वि.नं. ३/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी बल सेवा, सशस्त्र प्रहरी जवान पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको वि.नं. २/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी बल सेवा, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/आ.प्र.१७, प्रशासन, लेखा सेवा/समूह, तहः ५, लेखापाल/स्टोरकिपर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.५/आ.प्र.१६, प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, तहः ५, मिटररिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.७/आ.प्र.८ देखि ९ सम्मको ७ तहका विभिन्न सेवा, समूह र पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.६/आ.प्र.१० देखि १५ सम्मको ६ तहका विभिन्न सेवा, समूह र पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.७/आ.प्र.६, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तहः ७, प्रशासकीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.७/आ.प्र.७, प्रशासन सेवा,लेखा समूह, तहः ७, लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.९/३ (खुला) प्रशासन,लेखा सेवा/समूह, तहः ९, उपनिर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.८/६ (मधेसी) प्राविधिक,इलक्ट्रिकल,इलेक्ट्रिकल सेवा/समूह, तहः ८, सहायकप्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.८/७ (खुला) प्राविधिक,सिभिल,सिभिल सेवा/समूह, तहः ८, सहायकप्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.९/५ (खुला) प्राविधिक,सिभिल,सिभिल सेवा/समूह, तहः ९, उपप्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.९/४ (मधेसी) प्राविधिक,इलेक्ट्रिकल,इलेक्ट्रिकल सेवा/समूह, तहः ९, उपप्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.९/आ.प्र.५ (आ.प्र.) प्राविधिक,इलेक्ट्रिकल,इलेक्ट्रिकल सेवा/समूह, तहः ९, उपप्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.९/आ.प्र.४ (आ.प्र.) प्रशासन,लेखा सेवा/समूह, तहः ९, उपनिर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.९/आ.प्र. ३ (आ.प्र.) प्रशासन,प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, तहः ९, उपनिर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.१०/२ (आ.ज.) प्राविधिक,इलेक्ट्रिकल, इलक्ट्रिकल सेवा/समूह, तहः १०, प्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्र.१०/१ (महिला) प्रशासन,प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, तहः १०, सह निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६-७७/प्रा.१०/आ.प्र.२(आ.प्र.) प्राविधिक,इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समूह, तहः १०, प्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. १७/२०७७-७८(महिला), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समूह, तहः ४/सहायकस्तर, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. १६/२०७७-७८(खुला), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समूह, तहः ५/सहायकस्तर, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. १५/२०७७-७८(खुला), प्राविधिक, लाइब्रेरी सेवा/समूह, तहः ६/अधिकृतस्तर, अधिकृत/रिसोर्स सेन्टर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. १४/२०७७-७८(खुला), प्रशासन, लेखा सेवा/समूह, तहः ६/अधिकृतस्तर, लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. १३/२०७७-७८(खुला र महिला), प्राविधिक, होटल (ऐकोमोडेसन) सेवा/समूह, तहः ६/अधिकृतस्तर, प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. १२/२०७७-७८(खुला र महिला), प्राविधिक, होटल (फुड एण्ड वेभरेज) सेवा/समूह, तहः ६/अधिकृतस्तर, प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. ११/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, होटल (फुड प्रोडक्सन एण्ड कन्ट्रोल/पेष्ट्री) सेवा/समूह, तहः ६/अधिकृतस्तर, प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. १०/२०७७-७८(खुला र महिला), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समूह, तहः ६/अधिकृतस्तर, शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. ९/२०७७-७८(खुला र महिला), प्राविधिक, ट्राभल एण्ड रिसर्च सेवा/समूह, तहः ६/अधिकृतस्तर, प्रशिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १४/२०७७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, श्रेणीः सहायक द्वितीय कानून, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १३/२०७७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, श्रेणीः सहायक द्वितीय, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको वि.नं. १/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी बल सेवा, रा.प.तृतीय वा सो सरह श्रेणी, सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं. १७/२०७७-७८(खुला), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समुह, तहः ४, कार्यालय सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं. १६/२०७७-७८(महिला), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं. १५/२०७७-७८(खुला), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समुह, तहः ५, प्रशासकीय सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं. १२-१४/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, भौतिक विज्ञान सेवा/समुह, तहः ५, बैज्ञानिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं. ९-११/२०७७-७८(खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, जीव विज्ञान सेवा/समुह, तहः ५, बैज्ञानिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं. ७-८/२०७७-७८(खुला र मधेसी), प्राविधिक, रसायन विज्ञान सेवा/समुह, तहः ५, बैज्ञानिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं. ५-६/२०७७-७८(खुला र आ.ज.), प्राविधिक, भौतिक विज्ञान सेवा/समुह, तहः ६, सहायक बैज्ञानिक अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं. ३-४/२०७७-७८(खुला र आ.ज.), प्राविधिक, जीव विज्ञान सेवा/समुह, तहः ६, सहायक बैज्ञानिक अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको वि.नं. १-२/२०७७-७८(खुला र आ.ज.), प्राविधिक, रसायन विज्ञान सेवा/समुह, तहः ६, सहायक बैज्ञानिक अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १२/२०७७(खुला र आ.ज.), प्रशासन सेवा/समुह, तहः अधिकृत तृतीय, सहायक निर्देशक (बाणिज्य कानून) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ११/२०७७(खुला र अपाङ्ग), प्रशासन, लेखा/लेखापरीक्षण सेवा/समुह, तहः अधिकृत तृतीय, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १०/२०७७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा/समुह, तहः अधिकृत तृतीय, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वि.नं. १३/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ५, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वि.नं. १२/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ६, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वि.नं. ११/२०७७-७८ (आ.प्र.), तहः ७, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, वरिष्ठ अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वि.नं. ५/२०७७-७८ (खुला र महिला), तहः ४, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वि.नं. ४/२०७७-७८ (खुला), तहः ५, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वि.नं. ३/२०७७-७८ (खुला), तहः ६, प्रशासन, कानून सेवा/समूह, अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वि.नं.२/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), तहः ६, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थाको वि.नं.१/२०७७-७८ (खुला), तहः ७, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समूह, वरिष्ठ अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको वि.नं.१०/२०७७-७८ (खुला तथा आ.ज.), सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक कृषि प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको वि.नं.९/२०७७-७८ (खुला तथा महिला), सहायक प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको वि.नं.६/२०७७-७८ (खुला र आ.ज.), सहायक प्रथम श्रेणी, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको वि.नं.८/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), सहायक प्रथम श्रेणी, कृषि प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको वि.नं.५/२०७७-७८ (खुला), सहायक प्रथम श्रेणी, प्रशासन सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको वि.नं.४/२०७७-७८ (खुला), अधिकृत तृतीय श्रेणी, लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको वि.नं.१/२०७७-७८ (महिला), अधिकृत तृतीय श्रेणी, प्रशासकीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७७-७८/१७ (आ.प्र.), चौथों तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७७-७८/१६ (आ.प्र.), पाँचौं तह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ४/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अनं चतुर्थ श्रेणी सरह, सहायक सूचक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ३/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७७-७८/११-१५ (आ.प्र.), तर्फका विभिन्न श्रेणी तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं.१/२०७७-७८ (खुला तथा महिला), प्रशासन सेवा/समुह, श्रेणीः रा.प.अनं प्रथम, नायव सुव्वा, सहायक प्रथम पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रज्ञा-प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं.१/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा/समुह, श्रेणीः रा.प.अनं द्वितीय, खरिदार, सहायक द्वितीय पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) को वि.नं.११/२०७७-७८ (खुला), प्राविधिक सेवा/समुह, तहः६, आईटी अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) को वि.नं. ९-१०/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा/समुह, तहः६, अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) को वि.नं. ७/२०७७-७८ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा/समुह, तहः८, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८/१२ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/४१३ (खुला) (काठमाडौ), प्राविधिक, सिभिल सेवा/समुह, तहः३, जुनियर टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/३११ (खुला) (हेटौडा), प्राविधिक, सिभिल सेवा/समुह, तहः३, जुनियर टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/८०९ (खुला) (अत्तरीया), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/५१२ (महिला) (पोखरा), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/४१२ (खुला र आ.ज.) (काठमाडौ), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/१०९ (खुला) (विराटनगर), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः३, जुनियर मिस्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/८०८ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरीया), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः३, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/७०६ (खुला तथा समावेशी) (नेपालगंज), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः३, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/६०८ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः३, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/५११ (खुला तथा समावेशी) (पोखरा), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः३, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/४११ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः३, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/३१० (खुला तथा समावेशी) (हेटौडा), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः३, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/२०६ (खुला) (जनकपुर), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः३, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.३/१०८ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः३, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७/०७८ (आ.प्र.) तर्फका विभिन्न सेवा/समूह तथा पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/५०९ (खुला) (पोखरा), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/४०९ (खुला र महिला) (काठमाडौ), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/३०८ (खुला) (हेटौडा), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/५१० (महिला) (पोखरा), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/४१० (खुला) (काठमाडौ), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/३०९ (महिला) (हेटौडा), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/८०७ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरिया), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/७०५ (खुला तथा समावेशी) (नेपालगंज), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/६०७ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/५०८ (खुला तथा समावेशी) (पोखरा), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/४०८ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/३०७ (खुला तथा समावेशी) (हेटौडा), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.४/१०७ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/५०७ (खुला तथा समावेशी) (पोखरा), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/५०६ (खुला तथा समावेशी) (पोखरा), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/३०६ (खुला तथा समावेशी) (हेटौडा), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/३०५ (खुला तथा समावेशी) (हेटौडा), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वि.नं. ८/२०७७-७८(आ.प्र.), प्राविधिक सेवा/समुह, तहः ९, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वि.नं. ७/२०७७-७८(खुला), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समुह, तहः ४, उप कार्यालय सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वि.नं. ६/२०७७-७८(महिला), प्राविधिक, प्राविधिक सेवा/समुह, तहः ५, प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वि.नं. ५/२०७७-७८(खुला), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समुह, तहः ५, प्रशासन सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वि.नं. ४/२०७७-७८(खुला र महिला), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समुह, तहः ६, प्रशासकीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वि.नं. ३/२०७७-७८(खुला), प्राविधिक, प्राविधक सेवा/समुह, तहः ७, अनुगमन अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
वैकल्पिक उर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रको वि.नं. २/२०७७-७८(खुला), प्राविधिक, प्राविधक सेवा/समुह, तहः ७, इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. १२/२०७८-७९(दलित), श्रेणीः सहायक प्रथम, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. १०-११/२०७८-७९(आ.ज. र मधेसी), श्रेणीः अधिकृत तृतीय, प्रशासकीय तथा वित्तीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ८-९/२०७८-७९(खुला र आ.ज.), श्रेणीः अधिकृत तृतीय, प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ६-७/२०७८-७९(खुला र महिला), श्रेणीः अधिकृत द्वितीय, अध्ययन उपनिर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ५/२०७८-७९(आ.प्र.), श्रेणीः अधिकृत तृतीय, प्रशासकीय तथा वित्तीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ४/२०७८-७९(आ.प्र.), तहः अधिकृत द्वितीय, प्रशासकीय तथा वित्तीय उपनिर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ९/२०७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा/समुह, तहः सहायक द्वितीय, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ८/२०७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा/समुह, तहः सहायक प्रथम, प्रधान सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ७/२०७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा/समुह, तहःअधिकृत द्वितीय, उपनिर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ६/२०७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा/समुह, तहःअधिकृत प्रथम, निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री भर्ना छनौट निर्देशनालय, जंगी अड्‌डा, काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/८०६ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरीया), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/८०५ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरीया), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/७०४ (खुला तथा समावेशी) (नेपालगंज), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/६०६ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/६०५ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/४०७ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/४०६ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विशेष सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री ज्वालादल गण, कलैया व्यारेक, बाराको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशनसम्बन्धी सूचना !
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं.९ वाहिनी अड्डा, बर्दिवास सैनिक शिविर, महोत्तरीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री भीमदल गण भलुवाही व्यारेक, राजविराजको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायल, डोटीले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८-७९/०१ सैन्य पदको (श्री गुरु गोरख गुल्म, खलंगा, दार्चुलाको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको छुट नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदको श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा इमामनगर नेपालगंज बाँकेको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/२०५ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/२०४ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/१०६ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.४/१०५ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री काली बहादुर गण, भरतपुर व्यारेक, चितवनको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायल, डोटीले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८-७९/०१ सैन्य पदको (श्री रुद्रध्वज गण, सिलगढी, डोटीको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलले सञ्‍चालन गरेको नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. २२ वाहिनी अड्डा, योगीकुटी व्यारेक, बुटवलको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतले सञ्‍चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/०१ सैन्य पदको (श्री पश्‍चिम कमाण्ड हे. क्‍वा. निमारे ब्यारेक, सुर्खेतको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री नं. २८ बाहिनी अड्डा, सुपारेटार, हेटौंडाको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री नं. १९ बाहिनी अड्डा तुलसीपुर दाङको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री तारादल गण, चरिकोट व्यारेक, दोलखाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेकाे नेपाली सेना तर्फ श्री नं. २ बाहिनी अड्डा, इटहरी व्यारेक, सुनसरीको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला/समावेशी) सैन्य पदको लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट संचालित लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/०१ सैन्य पदको (श्री भीमकाली गुल्म, तोक्मे ब्यारेक, ताप्लेजुङ्गको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालय, पोखराबाट संचालन भएको विज्ञापन नं ०१/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी) श्री भगबती दलगण फुलबारी ब्यारेक पोखराको सैन्य पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायल, डोटीले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८-७९/०१ सैन्य पदको (श्री गुरु गोरख गुल्म, खलंगा, दार्चुलाको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, खलङ्गा, जुम्लाले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८-७९/०१ सैन्य पदको (श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा, देवलडाँडा ब्यारेक, जुम्लाको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/०१ सैन्य पदको (श्री रामवाण गुल्म, सुलीगाड ब्यारेक, डोल्पाको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/०१ सैन्य पदको (श्री बराहदल गुल्म रानीवन ब्यारेक, सिमकोट, हु्म्लाको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलबाट मिति २०७८।०८।१८ मा सञ्चालित नेपाली सेनाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालय, इलामले सञ्चालन गरेको नेपाली सेना तर्फको वि.नं. ०७८/७९/०१ सैन्य पदको (श्री नं.२१ बाहिनी अड्डा, तोपगाछी ब्यारेक, झापाको) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गरेको नेपाली सेना तर्फ श्री वरख गण, सल्लेरी व्यारेक, धनकुटाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. १६-१७/२०७६-७७(खुला तथा महिला), प्रशासन सेवा/समुह, तहः५, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ११-१५/२०७६-७७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा/समुह, तहः६, सहायक-प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. १०/२०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा/समुह, तहः६, सहायक-प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ८-९/२०७६-७७(खुला तथा महिला), प्रशासन सेवा/समुह, तहः७, उप-प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ५-७/२०७६-७७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा/समुह, तहः८, सह-प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ३-४/२०७६-७७(खुला तथा महिला), प्रशासन सेवा/समुह, तहः९, प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. १-२/२०७६-७७(खुला तथा महिला), प्रशासन सेवा/समुह, तहः१०, नायव महाप्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेकाे नेपाली सेना तर्फ भैरव गण, थलाहा ब्यारेक, मोरङ्गको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/८०४ (खुला ) (अत्तरीया), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/४०५ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/१०४ (खुला) (विराटनगर), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/५०५ (खुला) (पोखरा), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/६०४ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/५०४ (खुला तथा समावेशी) (पोखरा), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/४०४ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/३०४ (खुला) (हेटौडा), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/८०३ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरिया), प्राविधिक, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/७०३ (खुला तथा समावेशी) (नेपालगंज), प्राविधिक, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/६०३ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्राविधिक, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/५०३ (खुला तथा समावेशी) (पोखरा), प्राविधिक, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/४०३ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्राविधिक, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/३०३ (खुला तथा समावेशी) (हेटौडा), प्राविधिक, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/२०३ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्राविधिक, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/१०३ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्राविधिक, ईलेक्ट्रिकल, ईलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको वि.नं. १/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी निरिक्षक पदकाे प्रथम चरणको (आइ.क्यू) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको वि.नं. ५१-९५/२०७६-७७ (आ.प्र./खुला/समावेशी) का विभिन्न तह तथा पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको वि.नं. ४८-८७/२०७६-७७ (आ.प्र./खुला/समावेशी) का विभिन्न तह तथा पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
दुग्ध विकास संस्थानको वि.नं. ५०-५७/२०७६-७७ (आ.प्र./खुला/समावेशी), तह ४ को विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
दुग्ध विकास संस्थानको वि.नं. ४४-४९/२०७६-७७ (आ.प्र./खुला/समावेशी), तह ४ को विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
दुग्ध विकास संस्थानको वि.नं. ४३/२०७६-७७ (महिला), प्रशासन सेवा/समूह, वरिष्ठ कम्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
दुग्ध विकास संस्थानको वि.नं. ४२/२०७६-७७ (खुला, मधेसी), प्राविधिक, इन्जि, सेवा/समूह, सुपरभाइजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
दुग्ध विकास संस्थानको वि.नं. ४१/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्राविधिक, इन्जि, सेवा/समूह, सुपरभाइजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
दुग्ध विकास संस्थानको वि.नं. ४०/२०७६-७७ (खुला/समावेशी), प्राविधिक सेवा/समूह, टेक्निकल असिष्टेण्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
दुग्ध विकास संस्थानको वि.नं. ३९/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्राविधिक सेवा/समूह, टेक्निकल असिषटेण्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
दुग्ध विकास संस्थानको वि.नं. ३८/२०७६-७७ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, लेखापाल/वरिष्ठ सहायक खजान्जी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
दुग्ध विकास संस्थानको वि.नं. ३६/२०७६-७७ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, वरिष्ठ प्रशासन सहायक/वरिष्ठ बजार सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
दुग्ध विकास संस्थानको वि.नं. ३५/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, वरिष्ठ प्रशासन सहायक/वरिष्ठ बजार सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
दुग्ध विकास संस्थानको वि.नं. २३-३४/२०७६-७७ (खुला/समावेशी ) , विभिन्न सेवा, समूह तथा पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वि.नं. १०-१३/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) , प्रशासन सेवा/समुह, तहः४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वि.नं. ५-९/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) , प्रशासन सेवा/समुह, तहः५, प्रधान सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वि.नं. ३-४/२०७७-७८ (खुला तथा महिला) , प्रशासन सेवा/समुह, तहः६, सहायक अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वि.नं. १-२/२०७७-७८ (खुला तथा महिला) , प्रशासन सेवा/समुह, तहः७, अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/८०२ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरीया), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/८०१ (खुला तथा समावेशी) (अत्तरीया), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः५, मिटररिडिङ्ग सुपरभाइजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/७०२ (खुला तथा समावेशी) (नेपालगंज), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/७०१ (खुला तथा समावेशी) (नेपालगंज), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः५, मिटररिडिङ्ग सुपरभाइजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/६०२ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/६०१ (खुला तथा समावेशी) (बुटवल), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः५, मिटररिडिङ्ग सुपरभाइजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/५०२ (खुला तथा समावेशी) (पोखरा), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/५०१ (खुला तथा समावेशी) (पोखरा), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः५, मिटररिडिङ्ग सुपरभाइजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/४०२ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/४०१ (खुला तथा समावेशी) (काठमाडौ), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः५, मिटररिडिङ्ग सुपरभाइजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/३०२ (खुला तथा समावेशी) (हेटौडा), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/३०१ (खुला तथा समावेशी) (हेटौडा), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः५, मिटररिडिङ्ग सुपरभाइजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/२०२ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/२०१ (खुला तथा समावेशी) (जनकपुर), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः५, मिटररिडिङ्ग सुपरभाइजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/१०२ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः५, लेखपाल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/१०१ (खुला तथा समावेशी) (विराटनगर), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः५, मिटररिडिङ्ग सुपरभाइजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/आ.प्र.२७ (आन्तरिक), प्राविधिक, विविध, सवारी चालक सेवा/समुह, तहः५, सि.हे.इक्विपमेन्ट अप्रेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/आ.प्र.२६ (आन्तरिक), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/आ.प्र.२५ (आन्तरिक), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.५/आ.प्र.२४ (आन्तरिक), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/आ.प्र.२३ (आन्तरिक), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः५, लेखापाल/स्टोरकिपर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.५/आ.प्र.२२ (आन्तरिक), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः५, मिटररिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.६/आ.प्र.२१ (आन्तरिक), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः६, सहायक इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.६/आ.प्र.२० (आन्तरिक), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः६, सहायक इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.६/आ.प्र.१९ (आन्तरिक), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः६, सहायक इन्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.६/आ.प्र.१८ (आन्तरिक), प्रशासन, प्रशासन, कम्प्युटर अप्रेशन सेवा/समुह, तहः६, सहायक कम्प्युटर अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.६/आ.प्र.१७ (आन्तरिक), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः६, सहायक लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.६/आ.प्र.१६ (आन्तरिक), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः६, सहायक प्रशासकीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.७/१९ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, विविध, जियोलजी सेवा/समुह, तहः७, जियोलजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.७/१८ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, कम्प्युटर इञ्जिनियरिङ्ग सेवा/समुह, तहः७, इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.७/१७ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, सिभिल, सर्भे सेवा/समुह, तहः७, सर्भे अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.७/१६ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः७, इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.७/१५ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः७, इञ्जिनियरिङ पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.७/१३ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः७, इञ्जिनियरिङ पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.७/१४ (महिला), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्राेनिक्स सेवा/समुह, तहः७, इञ्जिनियरिङ पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.७/१२ (महिला), प्रशासन, विविध, तथ्याङ्कशास्त्र सेवा/समुह, तहः७, तथ्याङ्कशास्त्री पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.७/११ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः७, लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.७/१० (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः७, प्रशासकीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.७/आ.प्र./१४ (आ.प्र.), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः७, इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.७/आ.प्र./१३ (आ.प्र.), प्राविधिक, मेकानिकल सेवा/समुह, तहः७, इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.७/आ.प्र./१२ (आ.प्र.), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः७, इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.७/आ.प्र./११ (आ.प्र.), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः७, लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.७/आ.प्र./१० (आ.प्र.), प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह, तहः७, प्रशासकीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०२/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विशेष सेवा , रा.प. तृतीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
बीमा समितिको वि.नं. ११/२०७६-७७ (खुला), प्रशासन सेवा , सहायक प्रथम स्तर श्रेणी, सहायक प्रथम पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
बीमा समितिको वि.नं. १०/२०७६-७७ (खुला), कानून सेवा , अधिकृत तृतीय स्तर श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
बीमा समितिको वि.नं. ६-९/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा , अधिकृत तृतीय स्तर श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
बीमा समितिको वि.नं. ०५/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा , अधिकृत तृतीय स्तर श्रेणी, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०३/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विशेष सेवा , रा.प.अनं द्वितीय सरह श्रेणी, अनुसन्धान सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ४३/२०७६-७७ (खुला), प्रशासन, आर्थिक प्रशासन सेवा/समुह, तहः७, जुनियर लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ४०-४२/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, ल्याब सेवा/समुह, तहः३, ल्याब असिष्टेन्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ३८-३९/२०७६-७७ (खुला तथा महिला), प्राविधिक, पुस्तकालय सेवा/समुह, तहः५, सिनियर पुस्तकालय सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ३६-३७/२०७६-७७ (खुला तथा महिला), प्राविधिक, रेडियोलोजी सेवा/समुह, तहः५, रेडियोग्राफर टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ३०-३५/२०७६-७७ (खुला), प्राविधिक, नर्सिङ्ग सेवा/समुह, तहः५, जुनियर स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. २९/२०७६-७७ (खुला), प्राविधिक, पुस्तकालय सेवा/समुह, तहः७, पुस्तकालय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. २८/२०७६-७७ (खुला), प्राविधिक, रेडियोलोजी सेवा/समुह, तहः७, रेडियोलोजी टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. २६-२७/२०७६-७७ (खुला तथा महिला), प्राविधिक, फार्मेसी सेवा/समुह, तहः७, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. २३-२५/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, नर्सिङ्ग सेवा/समुह, तहः७, सिनियर स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ५६/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समुह, तहः८क, प्रशासन अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ५५/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्रशासन, सामान्य प्रशासन सेवा/समुह, तहः९ख, प्रमुख प्रशासन अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ५३/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्राविधिक, पुस्तकालय सेवा/समुह, तहः५, सिनियर पुस्तकालय सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ५२/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्राविधिक, ल्याबोरेटरी विभाग सेवा/समुह, तहः६, वरिष्ठ ल्याव टेक्निसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ५१/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्राविधिक, नर्सिङ्ग सेवा/समुह, तहः६, स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ५०/२०७६-७७ (आ.प्र.), प्राविधिक, नर्सिङ्ग सेवा/समुह, तहः७, सिनियर स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ४७/२०७६-७७ (आ.प्र.), नर्सिङ्ग प्राज्ञिक, नर्सिङ्ग सेवा/समुह, तहः८, वरिष्ठ प्रशिक्षण सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ४६/२०७६-७७ (आ.प्र.), नर्सिङ्ग प्राज्ञिक, हस्पिटल मिडवाईफरी नर्सिङ्ग सेवा/समुह, तहः९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ४५/२०७६-७७ (आ.प्र.), नर्सिङ्ग प्राज्ञिक, एडल्ट हेल्थ नर्सिङ्ग सेवा/समुह, तहः९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ४४/२०७६-७७ (आ.प्र.), नर्सिङ्ग प्राज्ञिक, चाइल्ड हेल्थ नर्सिङ्ग सेवा/समुह, तहः९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८/०३ (खुला तथा समावेशी), अमल्दार कर्मचारी पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८/आ.प्र. (आ.प्र.), अमल्दार कर्मचारी पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.८/आ.प्र. ९ (आ.प्र.), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः८, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.८/प्रा ८/९ (खुला), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः८, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.८/आ.प्र. ८ (आ.प्र.), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः८, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.८/प्र.८/८ (खुला), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः८, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.८/आ.प्र.७ (आ.प्र.), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः८, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.८/प्र. ८/७ (खुला), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन, सेवा/समुह, तहः८, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.८/आ.प्र.६ (आन्तरिक), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन, सेवा/समुह, तहः८, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १०/२०७७, अधिकृत तृतीय श्रेणी, प्रशासन सेवा, सहायक निर्देशक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.९/आ.प्र.५ (आन्तरिक), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः९, उप-प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.९/प्रा. ९/६ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः९, उप-प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.९/आ.प्र.४ (आ.प्र), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः९, उप-प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.९/५ (खुला), प्रशासन, लेखा, चार्टर्ड एकाउण्टेन्सी सेवा/समुह, तहः९, सिनियर चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.९/४ (महिला), प्रशासन, लेखा सेवा/समुह, तहः९, उपनिर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्र.९/३ (महिला), प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह/उपसमुह, तहः९, उपनिर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.१०/२ (खुला तथा महिला), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः१०, प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.१०/आ.प्र.३ (आन्तरिक), प्राविधिक, सिभिल, सिभिल सेवा/समुह, तहः१०, प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.१०/१ (खुला), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः१०, प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५-७६/प्रा.१०/आ.प्र.२ (आन्तरिक), प्राविधिक, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल सेवा/समुह, तहः१०, प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १३/२०७७, सहायक द्वितीय श्रेणी, सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८/०२ (खुला र समावेशी), पुजारी हुद्दा पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८/ (आन्तरिक), पुजारी हुद्दा पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८/०१ (खुला तथा समावेशी), लेखा जमदार पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८ (आ.प्र.), लेखा जमदार पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको वि.नं. १०-११/०७६-७७ (खुला र दलित), सहायक द्वितीय श्रेणी, प्रशासन सेवा, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको वि.नं. ८-९/०७६-७७ (खुला र महिला), सहायक प्रथम श्रेणी, प्रशासन सेवा, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको वि.नं. ७/०७६-७७ (खुला), अधिकृत तृतीय श्रेणी, सहायक निर्देशक(सि.ए.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको वि.नं. ६/०७६-७७ (खुला), अधिकृत तृतीय श्रेणी, कानून सेवा, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको वि.नं. ४-५/०७६-७७ (खुला र अपाङ्ग), अधिकृत तृतीय श्रेणी, प्रशासन सेवा, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको वि.नं. ३/०७६-७७ (खुला), अधिकृत द्वितीय श्रेणी, निर्देशक (सि.ए.) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डको वि.नं. १-२/०७६-७७ (खुला तथा महिला), अधिकृत द्वितीय श्रेणी, प्रशासन सेवा, निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालको वि.नं. १७/०७७-७८ (खुला) तर्फको सहायक प्रथम श्रेणी, विविध, पुस्तकालय सेवा/समुह तर्फको छपाई सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालको वि.नं. १३-१६/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) तर्फको सहायक प्रथम श्रेणी, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण व्यवस्थापन सेवा /समुह तर्फको अनुसन्धान/प्र.व्य./कार्यालय सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालको वि.नं. १२/०७७-७८ (खुला) तर्फको अधिकृत तृतीय श्रेणी, विविध सेवा /समुह तर्फको सहायक निर्देशक (सूचना प्रविधि) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालको वि.नं. ११/०७७-७८ (खुला) तर्फको अधिकृत तृतीय श्रेणी, विविध, तथ्याङ्क सेवा /समुह तर्फको तथ्याङ्क अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालको वि.नं. १०/०७७-७८ (खुला) तर्फको अधिकृत तृतीय श्रेणी, विविध, लेखा सेवा /समुह तर्फको लेखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठान नेपालको वि.नं. ७-९/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) तर्फको अधिकृत तृतीय श्रेणी, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण व्यवस्थापन सेवा /समुह तर्फको अनुसन्धान/प्र.व्य./शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ४८/०७६-७७ (खुला) तर्फको रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी, प्राविधिक, इञ्जिनियरिङ्ग, ईलेक्ट्रिकल सेवा/समुह तर्फको सब ओभरसियर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ४७/०७६-७७ (आ.ज.) तर्फको रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी, प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह तर्फको प्रशासन उप सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ४६/०७६-७७ (महिला) तर्फको रा.प.अनं प्रथम क श्रेणी, प्राविधिक, मेडिकल, नर्सिङ्ग सेवा/समुह तर्फको वरिष्ठ स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ४५/०७६-७७ (महिला) तर्फको रा.प.तृतीय ख श्रेणी, प्राविधिक, मेडिकल, नर्सिङ्ग सेवा/समुह तर्फको सिस्टर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ४४/०७६-७७ (खुला) तर्फको रा.प.तृतीय ख श्रेणी, प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह तर्फको मेडिकल रेकर्ड अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ४३/०७६-७७ (खुला) तर्फको रा.प.तृतीय ख श्रेणी, प्रशासन, प्रशासन, प्रशासन सेवा/समुह तर्फको प्रशासकीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ४२/०७६-७७ (महिला) तर्फको रा.प.द्वितीय ख श्रेणी, प्राविधिक, मेडिकल, कार्डियोलोजी सेवा/समुह तर्फको पिडियाट्रिक रजिष्ट्रार कार्डियोलोजी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ४१/०७६-७७ (खुला) तर्फको रा.प.द्वितीय ख श्रेणी, प्राविधिक, मेडिकल, कार्डियोलोजी सेवा/समुह तर्फको रजिष्ट्रार कार्डियोलोजी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ४०/०७६-७७ (महिला) तर्फको रा.प.द्वितीय ख श्रेणी, प्राविधिक, मेडिकल, कार्डियोभास्कुलर सर्जरी सेवा/समुह तर्फको रजिष्ट्रार कार्डियाक सर्जरी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ३९/०७६-७७ (आन्तरिक) तर्फको रा.प.अनं प्रथम क श्रेणी, प्राविधिक, मेडिकल, नर्सिङ्ग सेवा/समुह तर्फको वरिष्ठ स्टाफ नर्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ३८/०७६-७७ (आन्तरिक) तर्फको रा.प.तृतीय क श्रेणी, प्राविधिक, मेडिकल, प्याथोलोजी सेवा/समुह तर्फको वरिष्ठ ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको वि.नं. ३७/०७६-७७ (आन्तरिक) तर्फको रा.प.प्रथम ख श्रेणी, प्राविधिक, मेडिकल, कार्डियोलोजी सेवा/समुह तर्फको कन्सल्ट्यान्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल प्रहरीको वि.नं. १३/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान, प्राविधिक, संगित पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल प्रहरीको वि.नं. १२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान, प्राविधिक, विधि विज्ञान पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ११/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान, प्राविधिक, स्वास्थ्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल प्रहरीको वि.नं. १०/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान, प्राविधिक, हातहतियार पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान, प्राविधिक, केनाइल(डग हेण्डलर) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान, प्राविधिक, इञ्जिनियरिङ्ग(सवारी) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान, प्राविधिक, इञ्जिनियरिङ्ग(भौतिक पूर्वाधार) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ६/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान, प्राविधिक, इञ्जिनियरिङ्ग(सूचना प्रविधि) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ५/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्राविधिक प्रहरी जवान, प्राविधिक, इञ्जिनियरिङ्ग(सञ्चार) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
बैकल्पिक उर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको वि.नं. १/०७७-७८ (खुला) तर्फको प्राविधिक सेवा, प्राविधिक समुह, प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
बैकल्पिक उर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको वि.नं. १०९/०७६-७७ (आन्तरिक) तर्फको आठौ तह, प्राविधिक सेवा, प्राविधिक समुह, बरिष्ठ अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल प्रहरीको वि.नं. १/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ४/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ११-१५/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), ATC ARFF-012(प्रशिक्षार्थी) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ६-१०/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), ATC AAA-009(प्रशिक्षार्थी) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. १२-१३/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), सहायक प्रथम, प्रशासन सेवा, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ११/२०७७-७८ (खुला), अधिकृत तृतीय, प्रशासन सेवा, प्रशासकीय तथा वित्तीय अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ७-९/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी, आ.प्र.), अधिकृत तृतीय, प्रशासन सेवा, प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ६/२०७७-७८ (आ.प्र.), अधिकृत द्वितीय, प्रशासन सेवा, अध्ययन उपनिर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको वि.नं. ४/२०७७-७८ (आ.प्र.), अधिकृत प्रथम, प्रशासन सेवा, अध्ययन निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ९/२०७६-७७ (महिला), तह ४, सहायक "ख" (पशु प्राविधिक) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ८/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), तह ४, सहायक "ख" (कृषि प्राविधिक) लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ७/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), तह ४, सहायक "ख" पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ६/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), तह ५, सहायक "क" पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ५/२०७६-७७ (खुला), तह ५, स्वास्थ्य सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ४/२०७६-७७ (खुला), तह ५, सूचना प्रविधि सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. ३/२०७६-७७ (खुला), तह ६, सूचना प्रविधि अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. २/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), तह ६, सहायक व्यवस्थापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको वि.नं. १/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), तह ७, प्रशासन सेवा, नायव व्यवस्थापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), विशेष सेवा, सहायक सूचक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १३/०७६ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको वि.नं. १/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), साधारण समुह, सशस्त्र प्रहरी जवान पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नोटरी पब्लिक परिषद्को वि.नं. २/०७६-७७ (महिला), नेपाल नोटरी पव्लिक परिषद् सेवा, सहायक द्वितीय (खरिदार) पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नोटरी पब्लिक परिषद्को वि.नं. १/०७६-७७ (आ.प्र), नेपाल नोटरी पव्लिक परिषद् सेवा, सहायक द्वितीय (खरिदार) पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७७-७८ (आ.प्र.), पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नागरिक लगानी कोषको वि.नं. १७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), चौथो तह, प्रशासन सेवा, सहायक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नागरिक लगानी कोषको वि.नं. १८/०७६-७७ (खुला), चौथो तह, प्राविधिक सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नागरिक लगानी कोषको वि.नं. १६/०७६-७७ (खुला), पाचौँ तह, प्राविधिक सेवा, वरिष्ठ कम्प्युटर अपरेटर पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नागरिक लगानी कोषको वि.नं. १२/०७६-७७ (आ.प्र.), पाचौँ तह, प्रशासन सेवा, वरिष्ठ सहायक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नागरिक लगानी कोषको वि.नं. १०/०७६-७७ (आ.प्र.), सातौँ तह, प्रशासन सेवा, वरिष्ठ अधिकृत पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नागरिक लगानी कोषको वि.नं. ९/०७६-७७ (आ.प्र.), आठौँ तह, प्रशासन सेवा, उप निर्देशक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नागरिक लगानी कोषको वि.नं. ८/०७६-७७ (आ.प्र.), नवौँ तह, प्रशासन सेवा, नायव निर्देशक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. १३/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी)(भैरहवा केन्द्र), चौथो तह, प्रशासन, प्रशासन, लेखपाल पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ३/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. २१-२२/०७६-७७ (खुला र महिला), प्राज्ञिक सेवा, शरीर क्रिया समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. १९-२०/०७६-७७ (खुला र महिला), प्राज्ञिक सेवा, रेडियोलोजी समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. १८/०७६-७७ (महिला), प्राज्ञिक सेवा, मनोचिकित्सा समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. १७/०७६-७७ (महिला), प्राज्ञिक सेवा, विकृती विज्ञान समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धि सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. १६/०७६-७७ (खुला), प्राज्ञिक सेवा, बाल चिकित्सा समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धि सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. १४-१५/०७६-७७ (खुला र महिला), प्राज्ञिक सेवा, औषधी विज्ञान समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको न
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. १३/०७६-७७ (खुला), प्राज्ञिक सेवा, प्रसुति तथा स्त्री रोग समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. १२/०७६-७७ (खुला), प्राज्ञिक सेवा, प्रसुति तथा स्त्री रोग, Gynaeoncology समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. १०-११/०७६-७७ (खुला र महिला), प्राज्ञिक सेवा,नाक कान घाँटी समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ८-९/०७६-७७ (खुला र महिला), प्राज्ञिक सेवा, जीव रसायन समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ७/०७६-७७ (खुला), प्राज्ञिक सेवा, इन्टर्नल मेडिसिन, Rheumatology समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ६/०७६-७७ (खुला), प्राज्ञिक सेवा, आकस्मिक तथा बहिरंग, Palliative care समूह, तह ९ख, सहायक प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वि.नं. ५/०७६-७७ (खुला), प्राज्ञिक सेवा, शरीर रचना समूह, तह १०, सह-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वि.नं. ३/०७६-७७ (खुला), प्राज्ञिक सेवा, वाल चिकित्सा समूह, तह १०, सह-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको वि.नं. २/०७६-७७ (खुला), प्राज्ञिक सेवा, चर्म तथा यौन रोग समूह, तह १०, सह-प्राध्यापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७६-७७/५३ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १२/०७६ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत तृतीय, लेखा/लेखापरीक्षण सेवा, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ११/०७६ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत तृतीय, प्रशासन सेवा, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वि.नं. १४-१८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), सहायक प्रथम, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वि.नं. ११-१३/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत तृतीय, प्राविधिक सेवा, ईञ्जिनियरिङ्ग समूह, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वि.नं. ९/०७६-७७ (महिला), अधिकृत तृतीय, प्रशासन सेवा, कानून समूह, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वि.नं. ७-८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत तृतीय, प्रशासन सेवा, आर्थिक प्रशासन समूह, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वि.नं. ३-६/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत तृतीय, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वि.नं. २/०७६-७७ (आ.प्र.), अधिकृत तृतीय, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको वि.नं. १/०७६-७७ (आ.प्र.), अधिकृत द्धितीय, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, उप निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. ४१/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा. अम व्याण्ड पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. ३८/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा. अम ईलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. ३७/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा. अम मेकानिकल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. ३४/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा. अम ऐभियोनिक्स/ईलेक्ट्रिकल/ईलेक्ट्रोनिक्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. ३३/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा. अम मेकानिकल/अटोमोवाईल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. ३१/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा. अम भेइकल मेकानिक्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. ३०/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), अ.क. (अमल्दार कर्मचारी) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. २९/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), स.प.हु (सहायक पण्डित हुद्धा) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. २८/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्राड.जम. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. २७/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), लेखा जम.क. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. २६/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा.सु. सैनिक उपचारिका पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. २४/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा.ड.उ.से. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. २३/२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा.उ.से.लाईब्रेरियन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. १९।२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा.उ.से.एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. १८।२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा.उ.से.डिस्प्याचर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. १७।२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), पाइलट उ.से. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. १५।२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रा.उ.से.एम.बि.बि.एस.डक्टर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. १४।२०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), लेखा उ.से. पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७६-७७ (आ.प्र.), प्रा.उ.से.भेहिकल मेकानिक्स पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७६-७७ (आ.प्र.), प्रा.उ.से.रेडियो मेकानिक्स पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७६-७७ (आ.प्र.), प्रा.उ.से.जनरल मेकानिक्स पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६।७७।४५ (खुला/समावेशी), सैन्य ड्राइभर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. १२/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी)(विराटनगर केन्द्र), चौथो तह, प्रशासन, प्रशासन, लेखपाल पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६।७७।४४ (खुला/समावेशी), सैन्य खेलाडी पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६।७७।४३ (खुला/समावेशी), सैन्य मेडिकल पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६।७७।४२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री उपत्यका पृतना हेड क्वाटर, नारायणहिटी, काठमाडौंको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. १४/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी)(सुर्खेत केन्द्र), चौथो तह, प्रशासन, प्रशासन, लेखपाल पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६।७७।४२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री विष्णुदल गण, धुलिखेल, काभ्रेपलाञ्चोकको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७-४२, सैन्य पदको श्री नं. २८ वाहिनी अड्डा, बाराको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालय बाट मिति २०७७/०८/१३ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं.२०७६/७७/४२(खुला र समावेशी) सैन्यपदको श्री नं.२५बाहिनी अड्डा ,भगतपुर ब्यारेक,कञ्चनपुरकाे लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट संचालन भएको लिखित परीक्षामा नेपाली सेनाको वि.नं. 2076-77/42 (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री उत्तर पश्चिम पृतना हे.क्वा.निमारे ब्यारेक, सुर्खेतको लिखित नतिजाको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. 076-77/42 (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री पूर्वी पृतना हेडक्वाटर इटहरी, सुनसरीको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६।७७।४२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. ६ बाहिनी अड्डा, बैरेनी, धादिङको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट संचालित लिखित परीक्षामा सम्मिलित नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर 076-77/42 (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. ४ बाहिनि अड्डा, ईमामनगर ब्यारेक, बाँकेको लिखित नतिजाको सूचना ।
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालय बाट मिति २०७७/०८/१३ गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं.२०७६/७७/४२,सैन्यपदको श्री नं.५बाहिनी अड्डा ,तेघरी ब्यारेक,कैलालीको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२(खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री न.२३ बाहिनी अड्डा शेराडिल ब्यारेक बागलुङको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. 076-77/42 (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. २ बाहिनि अड्डा, हिले ब्यारेक, धनकुटाको लिखित नतिजाको सूचना
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री पश्चिम पृतना हे.क्वा. बिजयपुर ब्यारेक कास्कीको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना।
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७-४२, सैन्य पदको श्री मध्यपूर्वी पृतना हेड क्वाटर, धारापानी, धनुषाको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७-४२, सैन्य पदको श्री नं. २७ वाहिनी अड्डा, सिरहाको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. ३ बाहिनी अड्डा¸ तनहुँको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री मध्य पृतना हे.क्वा. , सुपारेटार , व्यारेक हेटौंडाको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. ७ बाहिनी अड्डा, भर्ना केन्द्र (काली बहादुर गण) , चितवनको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. ९ बाहिनी अड्डा भर्ना छनौट केन्द्र , माझिटार , सिन्धुलीको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री सुदूर पश्चिम पृतना हेडक्वाटर राजपुर ब्यारेक दिपायलको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. 19 बाहिनी अड्डा, तुलसीपुर ब्यारेक, दाङको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. २१ बाहिनी अड्डा, तोपगाछी ब्यारेक, झापाको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री सबुज गण, सिमखर्क व्यारेक, सल्यानको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं. १७/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी), चौँथो तह, प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, सहायक कम्प्युटर पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. ११/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, प्राविधिक, प्राविधिक, ओभरसियर(सिभिल) पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. १०/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, प्रशासन, प्रशासन, MIS सहायक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. ९/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, प्रशासन, प्रशासन, व्यवसाय सहायक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ३४।०७६-७७ (खुला/समावेशी) (सुदुर पश्चिम प्रदेश), तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ३३।०७६-७७ (खुला/समावेशी) (कर्णाली प्रदेश), तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ३२।०७६-७७ (खुला/समावेशी) (प्रदेश नं. ५/लुम्बिनी प्रदेश), तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ३१।०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) (गण्डकी प्रदेश), तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ३०।०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं ३/बागमती प्रदेश), तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ०७६-७७/२९ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं २), तृतीय तह, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ०७६-७७/२८ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं १), तृतीय तह, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ०७६-७७/२८ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं १), तृतीय तह, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २३/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं ३ (वाग्मती प्रदेश), चौँथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
राष्ट्रिय वीमा संस्थानको वि.नं. ३/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) , चौथो तह, सहायक "ख" पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
राष्ट्रिय वीमा संस्थानको वि.नं. २/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) , छैटौं तह, सहायक व्यवस्थापक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ०९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) (सुदुरपश्चिम प्रदेश), चौँथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २६/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) (कर्णाली प्रदेश), चौँथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २५/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं ५), चौँथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २४/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) (गण्डकी प्रदेश), चौँथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. ८/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), सातौं तह, प्राविधिक, सूचना प्रविधि, वरिष्ठ इञ्जिनियर (आइटी) पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. ७/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), सातौं तह, प्रशासन, प्रशासन, वरिष्ठ लेखा अधिकृत (CA/ACCA) पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. ६/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), नवौं तह, प्रशासन, प्रशासन, वरिष्ठ शाखा प्रमुख पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. ८/०७६-७७ (खुला), चौथों तह, प्रशासन, सामान्य प्रशासन, सहायक पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. ७/०७६-७७ (खुला) छैटौं तह, प्राविधिक, होटल, फुड एण्ड वेभरेज, प्रशिक्षक (फुड एण्ड वेभरेज) पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको वि.नं. ६/०७६-७७ (महिला) छैटौं तह, प्राविधिक, लाइव्रेरी, अधिकृत (रिसोर्स सेन्टर) पदकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. १-५/०७५-७६ (आ.प्र.) विभिन्न तह, सेवा तथा पदहरुकाे लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ०७६-७७/२२ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं २), चौँथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ०७६-७७/२१ (खुला तथा समावेशी) (प्रदेश नं १), चौँथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ०७६-७७/१८ (खुला तथा समावेशी), छैंटौ तह, प्रशासन सेवा, सहायक प्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.६९/०७५-७६ (प्रदेश नं १), चौथो तह, प्रशासन सेवा, नगद समूह, सहायक नगद पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ०८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. १०/०७६ आ.प्र.), सहायक द्वितीय, प्रशासन सेवा, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ९/०७६ आ.प्र.), सहायक प्रथम, प्रशासन सेवा, प्रधान सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ७/०७६ आ.प्र.), अधिकृत द्वितीय, प्रशासन सेवा, उप निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैकको वि.नं. ६/०७६ आ.प्र.), अधिकृत प्रथम, प्रशासन सेवा, निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. १६/०७६-७७ (खुला), पाँचौ तह, प्राविधिक सेवा, विविध नर्स समूह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. १५/०७६-७७ (खुला), पाँचौ तह, प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि समूह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. १३/०७६-७७ (खुला), पाँचौ तह, प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रोनिक्स समूह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. १२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, प्राविधिक सेवा, मेकानिकल समूह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. ११/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, प्राविधिक सेवा, वाइण्डिङ समूह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. ९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, लेखा तथा स्टोर समूह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. ८/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. ७/०७६-७७ (खुला), छैठौँ तह, प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि समूह, शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. ६/०७६-७७ (खुला), छैठौँ तह, प्राविधिक सेवा, इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रोनिक्स समूह, शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. ५/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), छैठौँ तह, प्राविधिक सेवा, वाइण्डिङ समूह, शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. ३/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), छैठौँ तह, प्रशासन सेवा, लेखा तथा स्टोर समूह, शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. २/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), छैठौँ तह, प्रशासन सेवा,प्रशासन समूह, शाखा अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको वि.नं. १/०७६-७७ (आ.प्र.), साँतौ तह, प्रशासन सेवा,प्रशासन समूह, उप प्रवन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
कर्मचारी सञ्चय कोषको वि.नं. २२/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), साँतौ तह, प्रशासन,प्रशासन, उप प्रवन्धक (चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वि.नं. १४-१५/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, सिडिएससी/प्राविधिक, वरिष्ठ कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वि.नं. १२-१३/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), पाँचौ तह, सिडिएससी/साधारण, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वि.नं. १०-११/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), छैठौँ तह, सिडिएससी/प्राविधिक, आई. टि. अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वि.नं. ९/०७६-७७ (खुला), छैठौँ तह, सिडिएससी/साधारण/कानून, अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडको वि.नं. ८/०७६-७७ (खुला), छैठौँ तह, सिडिएससी/साधारण/लेखा, अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वि.नं. ८-१०/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), चौथोँ तह, प्राविधिक, कम्प्युटर सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वि.नं. ५-७/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), छैठौँ तह, प्रशासन, सहायक अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको वि.नं. १-४/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), सातौ तह, प्रशासन, अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
वीमा समितिको वि.नं. ११/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), सहायकस्तर प्रथम, प्रशासन, सहायक प्रथम पदको लिखित परीक्षाको प्नथम चरणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
वीमा समितिको वि.नं. १०/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत तृतीय, कानून, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको प्नथम चरणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
वीमा समितिको वि.नं. ६-९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत तृतीय, प्रशासन, सहायक निर्देशक पदको लिखित परीक्षाको प्नथम चरणको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.७३/०७५-७६ (प्रदेश नं ५), चौथो तह, प्रशासन नगद, सहायक नगद पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.६६/०७५-७६ (प्रदेश नं ५), चौथो तह, प्रशासन, सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.७१/०७५-७६ (वाग्मती प्रदेश), चौथो तह, प्रशासन नगद, सहायक नगद पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल प्रहरीको वि.नं. १/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी) तर्फको प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर २०/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), तह ४, सहायक (IT) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १९/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), तह ६, सहायक प्रबन्धक (CA) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १७/०७६-७७ (आ.प्र.), तह ५, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १६/०७६-७७ (आ.प्र.), तह ६, सहायकप्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १५/०७६-७७ (आ.प्र.), तह ७, उपप्रबन्धक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको वि.नं.६४/०७५-७६ (प्रदेश नं ३/वाग्मती प्रदेश), प्रशासन, सहायक चौथो पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सुचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर १३/२०७६, सहायक द्वितीय पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ०८/०७६-७७ को सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको विज्ञापन नम्बर ६-१०/०७५-७६, Basic Aerodrome Rescue and Fire Fighting Course, ARFF-011 पदको तालिमको प्रशिक्षार्थि छनौट लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको विज्ञापन नम्बर १-५/०७६-७७, ATC Licensing, Aerodrome Control and AFIS Course; AAA-08 पदको तालिमको प्रशिक्षार्थि छनौट लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नम्बर ११/२०७६ सहायक निर्देशक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १२-१४/०७६-७७ (आ.प्र.) विभिन्न पद तथा तहका लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ७२/०७५-७६ (गण्डकी प्रदेश) पद सहायक (नगद) चौथो तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ६५/०७५-७६ (गण्डकी प्रदेश) पद सहायक चौथो तहको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ६३/०७५-७६ र ७०/०७५-७६ (प्रदेश नं. २) पद सहायक र सहायक (नगद) चौथो तहको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको वि.नं. १-२९/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ६८/०७५-७६ र ७५/०७५-७६ (सुदुरपश्चिम प्रदेश) पद सहायक र सहायक (नगद) चौथो तहको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ६७/०७५-७६ र ७४/०७५-७६ (कर्णाली प्रदेश) पद सहायक र सहायक (नगद) चौथो तहको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना
नेपाल वायुसेवा निगमको विज्ञापन नम्बर १९-२३/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. २०७६/७७-१३ अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ०१-०७/०७६-७७ (खुला/समावेशी) तर्फको प्राविधिक सशस्त्र प्रहरी नायव उपरीक्षक पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमटेडको वि.नं. १-१०/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित स्थानिय तहको वि.नं. १४४२१-१४४२३/२०७५-७६ (खुला समावेशी) चौथो तह, सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको नतिजा
कर्मचारी संचय कोषको वि.नं. २६/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फको सहायक चौथो पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको वि.नं. ८-५०/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयले सञ्चालन गरेको नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७-०१, सैन्य पदको लिखित नतिजाको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना ।
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१,सैन्यपदको श्री नं.५ बाहिनी अड्डा तेघरी,ब्यारेक,कैलाली भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयवाट संचालित श्री वीरदल गण, सूर्यविनायक, भक्तपुरको वि.नं.०७६/७७/०१, नेपाली सेना, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयवाट संचालित श्री १७ नं. वाहिनी अड्डा बाहिटीको वि.नं.०७६/७७-१, नेपाली सेना, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालित श्री २७ नं. वाहिनी अड्डा सिरहाको वि.नं.०७६/७७-१, नेपाली सेना, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना हेडक्वाटर, इटहरी व्यारेक, सुनसरीकाे सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाश सम्बन्धी सूचना
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयबाट मिति२०७६/०६/११गते संचालित नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१,सैन्यपदको श्री नं.२५ बाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेक,महेन्द्रनगर,कञ्चनपुर भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालित श्री नं.२८ वाहिनी अड्डा वाराको वि.नं.076/77-1, नेपाली सेना, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालित श्री मध्यपुर्वी पृतना हेड क्वाटर, धारापानी, धनुषाको वि.नं.०७६/७७-१, नेपाली सेना, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालित श्री २७ नं. वाहिनी अड्डा सिरहा, राजविराज भर्ना केन्द्रको वि.नं.०७६/७७-१, नेपाली सेना, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग¸ पोखरा कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि भर्ना छनौट केन्द्र पश्चिम पृतना हेडक्वाटर, विजयपुर ब्यारेक पोखराको लिखित परीक्षाको नतिजा
लाेक सेवा आयाेग, बागलुङ कार्यालय बागलुङबाट मिति २०७६/०६/११ गते संचालित नेपाली सेनाकाे बि.नं.०७६/७७-०१, सैन्य पदकाे श्री नं.२३ बाहिनी अड्डा शेराडिल ब्यारेक बागलुङ भर्ना केन्द्रको लिखित परीक्षाकाे नतिजा सम्बन्धी सूचना।
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेना, अरिदमन गण, ओखलढु‌ंगाकाे वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला,समावेशी), सैन्य पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
सामाजिक सुरक्षा कोषको वि.नं. १-७/०७५-७६ (खुला) तर्फका विभिन्न निर्देशक र उपनिर्देशक पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री जबरजंग गण, देवीघाट, नुवाकोटको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. 9 बाहिनी अड्डा भर्ना छनौट केन्द्र , माझिटार , सिन्धुलीको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेना, श्री नं. १८ बाहिनी अड्‌डा, भुल्के व्यारेक, गाईघाट, उदयपुरकाे वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला,समावेशी), सैन्य पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेना, श्री नं. ६ बाहिनी अड्‌डा, बैरेनी, धादिङ, वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला,समावेशी), सैन्य पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेनाको बराहदल गुल्म, संखुवासभाकाे सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाश सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग¸ पोखरा कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि भर्ना छनौट केन्द्र श्री न‌ं. ३ बाहिनी अड्डा, खैरेनीटार, तनहुँको खैरेनी मा.वि. तनहुँमा संचालित लिखित परीक्षाको नतिजा
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री सबुज गण, सिमखर्क व्यारेक, सल्यानको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेना श्री नं. २६ बाहिनी अड्‌डा, भर्ना केन्द्र, चौतारा, सिन्धुपाल्चोक, वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला,समावेशी), सैन्य पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको , श्री खड्गदल गण, लिवाङ्ग व्यारेक, रोल्पाको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री मध्य पृतना हे.क्वा. , सुपारेटार व्यारेक, हेटौंडाको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लाेक सेवा आयाेग दिपायल कार्यालयले मिति २०७६/०६/११ मा संचालन गरेकाे नेपाली सेनाकाे सु.प.पृतना हे.क्‍वा. दिपायलकाे सैन्य (खुला / समावेशी ) पदकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री मध्य पश्चिम पृतना हे.क्वा., योगीकुटी, रूपन्देहीको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री भीमकाली गुल्म, ताप्लेजुङ्गको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. २१ बाहिनी अड्डा, तोपगाछी ब्यारेक, झापाको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री रिपुमर्दन गण, भरतपुर, व्यारेक, घोराही दाङको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. ७ बाहिनी अड्डा, भर्ना केन्द्र चितवन (काली बहादूर गणं), भरतपुरको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेना, श्री भर्ना छनौट निर्देशानालय, जंगी अड्‌डा, काठमाडौंको वि.नं. ०७६/७७/०४ (खुला,समावेशी), सैन्य ड्राइभर पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
नेपाल वायुसेवा निगमको वि.नं. १३-१८/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेना, श्री भर्ना छनौट निर्देशानालय, जंगी अड्‌डा, काठमाडौंको वि.नं. ०७६/७७/०३ (खुला,समावेशी), सैन्य सिग्नल पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
लाेक सेवा आयाेग दिपायल कार्यालयले मिति २०७६/०६/११ मा संचालन गरेकाे नेपाली सेनाकाे दुर्गादल गुल्म दार्चुलाकाे सैन्य (खुला / समावेशी ) पदकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेना, श्री भर्ना छनौट निर्देशानालय, जंगी अड्‌डा, काठमाडौंको वि.नं. ०७६/७७/०२ (खुला,समावेशी), सैन्य मेडिकल पदको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेनाको नं. २ बाहिनी अड्डा हिले व्यारेक, धनकुटाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको संशोधित नतिजा प्रकाश सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग¸ पोखरा कार्यालयबाट संचालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि भर्ना छनौट केन्द्र श्री कृष्ण दल गण¸ चापाघाट ब्यारेक¸ दमौली तनहुँको खैरेनी मा.वि. तनहुँमा संचालित लिखित परीक्षाको नतिजा
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. २२ बाहिनी अड्डा, भर्ना केन्द गुल्मीको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फको अनुसन्धान सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेनाकाे श्री संग्रामशार्दुल गुल्म वझाङकाे सैन्य पदकाे लिखित परीक्षाकाे नतिजा प्रकाशन सम्वन्धी सुचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गरेको नेपाली सेनाको नं. २ बाहिनी अड्डा हिले व्यारेक, धनकुटाको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाश सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालित नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री रामबाण गुल्म, अर्घाखाँचीको लिखित नतिजा सम्बन्धी सूचना
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको वि.नं. १-७/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फको विभिन्न तहका विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फको अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
कर्मचारी संचय कोषको वि.नं. १२-१८/०७५-७६ (आ.प्र.) तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल वायुसेवा निगमको वि.नं. ८-९/०७५-७६ (खुला/समावेशी) तर्फका सिभिल इन्जिनियर र अटोमोबाइल इन्जिनियर पदहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल प्रहरीको वि.नं. ३८-४६/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी) तर्फका विभिन्न प्राविधिक प्रहरी जवान दर्जाका पदहरूको लिखित परीक्षा