विज्ञापनसम्बन्धी सूचनाहरू

मिति सुचनाहरु
2079/4/22 2018-05-18 10:49:04
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयको अ‍.हे.व. (आ.ज.) पदको विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना ।
२०७८।१२।३० 2018-05-18 10:49:04
रा‍.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्नाविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका चाैथाे तहका पदहरुको बढुवा सूचना तथा आ.प्र., खुला र समावेशी विज्ञापन
2078/12/2 2018-05-18 10:49:04
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूहको स्टाफ नर्स पदमा पदपूर्तिका लागी विशेष विज्ञापन
2078/11/30 2018-05-18 10:49:04
रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्रा.) पदको बढुवाका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यता सम्बन्धमा
2078/11/25 2018-05-18 10:49:04
खरिदार वा साे सरह (अप्राविधिक) पदकाे खुला तथा समावेशी विज्ञापन ।
2078/11/25 2018-05-18 10:49:04
खरिदार वा साे सरह (अप्राविधिक) पदकाे जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवाकाे सूचना ।
2078/10/26 2018-05-18 10:49:04
रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्नाविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका पांचाै‌ तहका पदहरुको बढुवा, खुला र समावेशी विज्ञापनको सूचना
२०७८।१०।२६ 2018-05-18 10:49:04
पद संख्या संशाेधन तथा विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना
2078/10/26 2018-05-18 10:49:04
रा‍.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्नाविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका पांचाै‌ तहका पदहरुको बढुवा, खुला र समावेशी विज्ञापनको सूचना
2078/09/28 2018-05-18 10:49:04
रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) पदहरूको खुला तथा समावेशी विज्ञापन
2078/09/28 2018-05-18 10:49:04
रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) पदहरूमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
2078/09/28 2018-05-18 10:49:04
रा.प. अनं. प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) पदहरूमा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
2078/09/19 2018-05-18 10:49:04
शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बढुवा तथा खुला विज्ञापनमा दरखास्त लिने कार्य स्थगन गरिएको सूचना ।
2078/09/14 2018-05-18 10:49:04
शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बढुवा तथा खुला विज्ञापनमा दरखास्त लिने कार्य स्थगन गरिएको सूचना
2078/08/29 2018-05-18 10:49:04
रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको खुला तथा समावेशी विज्ञापन ।
2078/08/29 2018-05-18 10:49:04
रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना ।
2078/08/08 2018-05-18 10:49:04
इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह रा .प. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) पदको बढुवा सूचना ।
2078/08/08 2018-05-18 10:49:04
इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह रा .प. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदको बढुवा सूचना रद्द गरिएको सूचना ।
2078/07/24 2018-05-18 10:49:04
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), संघीय संसद सेवा (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका आठौं र सातौं तहका पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन
2078/07/24 2018-05-18 10:49:04
स्वास्थ्य सेवाका सातौं तहका पदहरुमा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
2078/07/24 2018-05-18 10:49:04
राजपपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) पदहरूमा जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
२०७८।७।१७ 2018-05-18 10:49:04
पद संख्या संशोधन तथा नयाँ विज्ञापन गरिएकाे सूचना ।
2078/06/27 2018-05-18 10:49:04
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तहका पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन
2078/06/27 2018-05-18 10:49:04
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तहका पदहरुको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
2078/06/27 2018-05-18 10:49:04
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदहरुको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
२०७८।०६।२० 2018-05-18 10:49:04
नेपाल कृषि सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणीका पदहरुको बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको विज्ञापन
२०७८।४।१२ 2018-05-18 10:49:04
दरखास्त संकलन कार्य सुचारु गरिएकाे सूचना
२०७८।०३।२३ 2018-05-18 10:49:04
नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, नेपाल कृषि सेवा र नेपाल वन सेवाका रा.प. प्रथम र द्वितीय श्रेणीका पदहरुमा बढुवा, आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन
२०७७।१२।२५ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना
२०७७।१२।२५ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), खरिदार सो सरह तथा स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका आ.प्र‍, खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्म लिखित परीक्षाको विज्ञापन
२०७७।११।२६ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको (आ.प्र., खुला तथा समावेशी) विज्ञापन
२०७७।११।२६ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना
२०७७।११।१२ 2018-05-18 10:49:04
नेपाल परराष्ट्र सेवा र नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवाका रा.प. प्रथम र द्वितीय श्रेणीका पदहरुको बढुवा सूचना तथा आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन
२०७७।११।१२ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका पदहरुको पद संख्या संशोधन तथा विज्ञापन रद्द गरिएको सूचना
२०७७।१०।२८ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्र अन‌ंकित प्रथम श्रेणी प्राविधिक तथा स्वास्थ्य सेवाका पाँचाै तहका पदहरुकाे आ‍‍.प्र., खुला र समावेशी विज्ञापन
२०७७।१०।२८ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्र अन‌ंकित प्रथम श्रेणी प्राविधिक पदका कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना
२०७७/१०/२८ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्र अन‌ंकित प्रथम श्रेणी प्राविधिक पदका जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना
2077/09/29 2018-05-18 10:49:04
नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्रा.) पदको खुला प्रतियोगितात्मक विज्ञापन, २०७७
2077/09/29 2018-05-18 10:49:04
नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्रा.) पदको वढुवा सूचना (कार्यक्षमता मूल्याङ्कन), २०७७
2077/09/29 2018-05-18 10:49:04
नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्रा.) पदको वढुवा सूचना (जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन), २०७७
२०७७/०८/२४ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन
२०७७/०८/२४ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) पदहरुको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
२०७७/०७/२६ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका आठौं र सातौं तहका पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन
२०७७/०७/२६ 2018-05-18 10:49:04
स्वास्थ्य सेवाका सातौं तहका पदहरुमा कार्यसम्पादन तथा अनुभवको मूल्याङ्कनबाट हुने समायोजनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
२०७७/०७/२६ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) तहका पदहरुको जेष्ठता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
2077/07/19 2018-05-18 10:49:04
रा.प. प्रथम र द्वितीय श्रेणी तथा तह ११ र तह ९ का वढुवा, आ.प्र. तथा खुला सम्पूर्ण विज्ञापनहरूमा दरखास्त लिने कार्य स्थगन गरिएको
२०७७/०६/२८ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तहका पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन
२०७७/०६/२८ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) र स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तहका पदहरुको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
२०७७/०६/२८ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदहरुको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
२०७७/०६/२८ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) पदहरुको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
२०७७।०४।२८ 2018-05-18 10:49:04
टाइपिष्ट पदको बढुवा सूचना
२०७७/०२/२८ 2018-05-18 10:49:04
कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे. डे. समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी, सह-सचिव वा सो सरह पदको बढुवा तथा आन्तरिक प्रतियोगिताको विज्ञापन सूचना
२०७६।११।२८ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरहका पदको आ.प्र., खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको विज्ञापन
२०७६।११।२८ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरहका पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको सूचना
२०७६।१०।२९ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना
२०७६।१०।२९ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना
२०७६।१०।२९ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्म लिखित परीक्षाको विज्ञापन
२०७६।९।२३ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह खुला र समावेशी पदको प्रतियोगितात्म लिखित परीक्षाको विज्ञापन
२०७६।९।२३ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना
२०७६।९।२३ 2018-05-18 10:49:04
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायब सुब्बा वा सो सरह पदको जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा सूचना
2076/08/25 2018-05-18 10:49:04
निजामती सेवाका शाखा अधिकृत वा सो सरह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) पदहरुको बढुवा तथा खुला विज्ञापन, २०७६
2076/07/27 2018-05-18 10:49:04
निजामती सेवाका रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवाका सातौं तहका पदहरुको बढुवा सूचना तथा विज्ञापन, २०७६
2076/06/29 2018-05-18 10:49:04
निजामती सेवाका रा.प. प्रथम श्रेणी (सहसचिव वा सो सरह) र द्वितीय श्रेणी (उपसचिव वा सो सरह) तथा स्वास्थ्य सेवाका तह ९ र तह ११ का विभिन्न पदको वढुवा तथा खुला विज्ञापन २०७६
२०७६/०४/२९ 2018-05-18 10:49:04
टाइपिष्ट पदकाे आन्तिरक प्रतियोगितात्मक बढुवाको विज्ञापन
2076/02/15 2018-05-18 10:49:04
स्थानीय तहका विभिन्न पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विस्तृत विज्ञापन
२०७५/१२/२७ 2018-05-18 10:49:04
नेपाल परराष्ट्र सेवाका राजपत्रांकित प्रथम, द्वितीय र तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवाको नवौं तहका पदहरुको बढुवा सूचना तथा विज्ञापन
२०७५/११/२९ 2018-05-18 10:49:04
रा‍जपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा साे सरह पदकाे वढुवा सूचना तथा विज्ञापन (आ‍.व‍ २०७५/७६)
२०७५/०९/२५ 2018-05-18 10:49:04
रा‍जपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा पदकाे वढुवा सूचना तथा विज्ञापन (आ‍.व‍ २०७५/७६)
2075/08/26 2018-05-18 10:49:04
सहसचिव, उपसचिव तथा शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदको विज्ञापन (आ.व. २०७५/२०७६)
2075-04-30 2018-05-18 10:49:04
आ.व. २०७५/७६ - टार्इपिष्ट पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक वढुवा विज्ञापन
2075/04/02 2018-05-18 10:49:04
स्वास्थ्य सेवा, विविध र मेडिकल रेकर्डस् समूह, चौथो तह, बायोमेडिकल इक्युपमेन्ट असिष्टेण्ट र जुनियर मेडिकल रेकर्डस् असिष्टेण्ट पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको मिति कायम गरिएको सूचना ।
२०७५/३/१३ 2018-05-18 10:49:04
व्यवस्थापिका संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी मेकानिक्स पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षाा मिति कायम गरिएको सूचना ।
२०७५/१/५ 2018-05-18 10:49:04
नेपाल वन सेवाका जनरल फरेष्ट्री र नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूहका रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (प्राविधिक) खुला तथा समावेशी पदहरुको शैक्षिक योग्यता संशोधन गरिएको सूचना ।
२०७५/०१/०५ 2018-05-18 10:49:04
पद संख्या संशोधन तथा रद्द सम्बन्धी सूचना
२०७४/१२/२८ 2018-05-18 10:49:04
स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूह, उपसमूह, चौथो तह र राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) खरिदार वा सो सरह (वढुवा, आ.प्र., खुला तथा समावेशी)
२०७४/११/३० 2018-05-18 10:49:04
राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको बढुवा, आ.प्र. र खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको विज्ञापन
२०७४/१०/२४ 2018-05-18 10:49:04
स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न समूह, उपसमूहका पाँचौ तह तथा निजामतीतर्फ विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूहका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदहरुको बढुवाको सूचनाका साथै आ.प्र., खुला तथा समावेशी पदहरुको विज्ञापन
२०७४/९/२६ 2018-05-18 10:49:04
विभिन्न सेवाका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा साे सरह (अप्राविधिक) पदहरुको वढुवा सूचनाका साथै खुला र समावेशी प्रतियोगिताको विज्ञापन
२०७४/९/११ 2018-05-18 10:49:04
शाखा अधिकृत वा सो सरहका पदहरुको विज्ञापनका लागि दरखास्त दस्तुर सङ्कलन केन्द्र थप गरिएको सूचना
२०७४/२/५ 2018-05-18 10:49:04
निजामती सेवातर्फ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी प्राविधिक (खरिदार वा सो सरह) तथा स्वास्थ्य सेवा तर्फका चौथो तहका (खुला, समावेशी) विभिन्न पदहरुको परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना
२०७४/१/२ 2018-05-18 10:49:04
निजामती सेवा तर्फका रा.प. द्वितीय श्रेणी र रा. प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवातर्फका नवौ‌‌ तहका पदहरुको परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना
२०७३/८/३ 2018-05-18 10:49:04
विज्ञापन रद्द तथा संशोधन गरिएको सूचना
२०७३/८/१ 2018-05-18 10:49:04
नेपाल स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिङ्ग समूह नवौं तह, कम्युनिटी नर्सिङ्ग प्रशासक पदको विज्ञापन रद्द गरिएकाे सूचना
२०७३/६/१९ 2018-05-18 10:49:04
विज्ञापन प्रकाशन हुने सम्बन्धी विशेष सूचना

अपडेट

सुचना

बुलेटिन