सुरक्षा / संगठित संस्था - परीक्षा कार्यक्रम

सुचनाहरु
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने कर्मचारी सञ्‍चय कोषको वि.नं. ४१-४७/०७८-७९ (खुला, समावेशी), सहायक (तह-४) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने कर्मचारी सञ्‍चय कोषको वि.नं. २३/०७८-७९ (आ.प्र.) र ३९/०७८-७९ (खुला), प्रमुख सहायक (तह-५) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह ३, ४ र ५ का विभिन्न पदहरुको लोक सेवा आयोगका कार्यालयहरुबाट संचालन हुने खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
कर्मचारी संचय कोषको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
कर्मचारी संचय कोषको पूर्व प्रकाशित सूचना अनुसार सहायक प्रबन्धक (कानून), प्रशासन, तह ६ को प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक (साधारण/कानून) पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल बीमा प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
कर्मचारी संचय कोषको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. १२।२०७९ (खुला, समावेशी), सहायक (सहायक द्वितीय) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल बीमा प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सहायक निर्देशक पदको द्वितीय चरणको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल धितोपत्र बोर्डको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक द्वितीय पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको पूर्व प्रकाशित सूचनाको परीक्षा भवनको नाम सच्चाइएको सूचना।
नेपाली सेनाको पूर्वप्रकाशित विज्ञापन अनुसार पदिक/विल्लादार अधिकृत क्याडेट (आन्तरिक) पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. १२।२०७९, प्रशासन सेवा, सहायक द्वितीय पदको पुर्व योग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको ‍पूर्वप्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वि.नं. १/०७९/८०, तह-६, सहायक अधिकृत पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
साझा यातायातको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा समय संशोधन तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायीक तालिम परिषद्(CTEVT) को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल बैङ्क लिमिटेडको विज्ञापन नं. २३/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), तह-४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल बैङ्क लिमिटेडको विज्ञापन नं. ३१/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २७।२०७८।७९(खुला, समावेशी)), तह-४, सहायक (IT) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २२।२०७८।७९(खुला, समावेशी), तह-४, सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ३०।२०७८।७९(खुला, समावेशी), तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्(CTEVT)को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार स्वास्थ्य प्रशिक्षण सहायक (सामान्य चिकित्सा) सहायक द्वितीय तहको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल बैङ्क लिमिटेडको विज्ञापन नं.२१/२०७८/७९ (खुला तथा समावेशी), सहायक पद, तह-४, को लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल बैङ्क लिमिटेडको विज्ञापन नं.२९/२०७८/७९ (खुला तथा समावेशी), कनिष्‍ठ सहायक (Gold Tester) पद, तह-३, को लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल बैङ्क लिमिटेडको विज्ञापन नं.२६/२०७८/७९ (खुला तथा महिला), सहायक, तह-४ र वि.नं. ३४/२०७८/७९, (खुला तथा समावेशी) कनिष्‍ठ सहायक, तह-३, (सुदूरपश्चिम प्रदेश) को लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल बैङ्क लिमिटेडको विज्ञापन नं. २५/२०७८/७९ (कर्णाली प्रदेश), सहायक, तह-४ र वि.नं. ३३/२०७८/७९ (कर्णाली प्रदेश), कनिष्‍ठ सहायक, तह-३ को लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने नेपाल बै‌ंक लिमिटेड तर्फको वि.नं. २०-२०७८/७९ (खुला/समावेशी) प्रदेश नं. १ अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरु सहायक, ४ पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने नेपाल बै‌ंक लिमिटेडको वि.नं.२८-२०७८/७९ (खुला/समावेशी) प्रदेश नं. १ अन्तर्गतका शाखा कार्यालयहरु कनिष्ठ सहायक (Gold Tester), ३ पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाल टेलिभिजनको लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल बैङ्क लिमिटेडको विज्ञापन न‌ं. २२/२०७८/७९ (लुम्बिनी प्रदेश), सहायक पद, तह-४ को बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल बैङ्क लिमिटेडको विज्ञापन न‌ं. ३२/२०७८/७९ (लुम्बिनी प्रदेश), कनिष्‍ठ सहायक (Gold Tester) पद, तह-३ को लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्(CTEVT)को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिभिजनको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने श्री नेपाली सेना बराहदल गुल्म, रानीबन ब्यारेक, हुम्लाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका सैन्य पदका लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने श्री नेपाली सेना पश्‍चिम कमाण्ड हे.क्‍वा. निमारे ब्यारेक, सुर्खेतबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका सैन्य पदका लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार ARFF-013 र AAA-010 तर्फको प्रशिक्षार्थी छनौटको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७, सैन्य पदको श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा, ईमामनगर, नेपालगंज, बाँकेबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७, सैन्य पदको श्री नं. १९ बाहिनी अड्डा, तुलसीपुर, दाङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
नेपाल टेलिभिजनको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७८/०७९/७७, सैन्य पदको श्री रणबम गण, दह व्यारेक, डडेल्धुरा भर्ना छनौट केन्द्रबाट शारीरिक परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७८/०७९/७७, सैन्य पदको श्री अरिदमन गण, ओखलढुङ्गा व्यारेक, ओखलढुङ्गा भर्ना छनौट केन्द्रबाट शारीरिक परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. ०७८/७९/७७, सैन्य पदको श्री नं. २८ बाहिनी अड्डा, सुपारेटार, हेटौंडाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. ०७८/७९/७७, सैन्य पदको श्री काली बहादुर गण, भरतपुर व्यारेक, चितवनबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७(खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री लक्ष्मणडाँडा व्यारेक, चौतारा, सिन्धुपाल्चोकबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७(खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. ६ बाहिनी अड्‌डा, बैरेनी व्यारेक, धादिङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७(खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री सूर्यविनायक व्यारेक, भक्तपुरबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/७७(खुला तथा समावेशी), सैन्य पदमा श्री नारायणहिटी व्यारेक, काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं.०७८/७९/७७,सैन्य पदको श्री नं.२५ बाहिनी अड्डा भगतपुर, व्यारेक कञ्चनपुरबाट वियरिङ्ग, प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/०७९/७७, सैन्य पदको श्री श्रीमेहर गण शेराडिल व्यारेक, बागलुङमा संचालित वियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/०७९/७७, सैन्य पदको श्री भगवतीदल गण, फुलबारी व्यारेक, पोखरामा संचालित स्वास्थ्य परीक्षण तथा शारीरिक परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग जलेश्वरले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/०७९/७७, सैन्य पदको श्री वीरदल गण, "ख" गुल्म, चन्द्रपुर व्यारेक, रौतहटमा सञ्चालित वियरिङ्ग, प्रि-मेडिकल तथा शारीरिक परीक्षाबाट लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा भवन कायम
लोक सेवा आयोग जलेश्वरले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/०७९/७७, सैन्य पदको श्री रणभिम गण, प्रकौली व्यारेक महोत्तरीमा सञ्चालित वियरिङ्ग, प्रि-मेडिकल तथा शारीरिक परीक्षाबाट लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा भवन कायम
लोक सेवा आयोग जलेश्वरले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/०७९/७७, सैन्य पदको श्री नं. २७ बाहिनी अड्डा, चोहर्वा व्यारेक, सिराहामा सञ्चालित वियरिङ्ग, प्रि-मेडिकल तथा शारीरिक परीक्षाबाट लिखित परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा भवन कायम
लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं.०७८/०७९/७७, सैन्य पदको श्री नयाँ श्रीनाथ गण, चारआली व्यारेक, झापा भर्ना केन्द्रमा संचालित वियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम ।
लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/०७९/७७, सैन्य पदको श्री रणशेर गण, ओदिम व्यारेक, पाँचथर भर्ना केन्द्रमा संचालित वियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको ।
लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/०७९/७७, सैन्य पदको श्री भिमकाली गुल्म, तोक्मे व्यारेक, ताप्लेजुङ भर्ना केन्द्रमा संचालित वियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन काय
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अधिकृत पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/०७९/७७, सैन्य पदको श्री नं. २२ बाहिनी अड्डा, योगीकुटी व्यारेक, बुटवलमा संचालित वियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८।७९-७७ सैन्य पदको श्री कृष्णदल गण, इटहरी व्यारेक, सुनसरी लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८।७९-७७ सैन्य पदको श्री नयाँ भैरवीदल गुल्म, खाँदवारी व्यारेक, संखुवासभाबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८।७९-७७ सैन्य पदको श्री भीमदल गण, सल्लेरी व्यारेक, धनकुटाबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
वीमा समितिको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सहायक प्रथम तथा सहायक निर्देशक पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सेवा आयोगको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको वि.नं.१०५।२०७८।०७९ (बागमती प्रदेश), प्रशासन, नगद, तह-४, सहायक (नगद) पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम भएको सुचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने राष्ट्रिय बाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको वि.नं.९८।२०७८।०७९ (बागमती प्रदेश), प्रशासन, प्रशासन, तह-४, सहायक पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम भएको सुचना ।
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सैन्य पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको वि.नं. १०६/२०७८/०७९ ‍(गण्डकी प्रदेश), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह-४, सहायक (नगद) पदको पूर्वयोग्यता परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको दोश्रो चरणको परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको वि.नं. ९९/२०७८/०७९ ‍(गण्डकी प्रदेश), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-४, सहायक पदको पूर्वयोग्यता परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको दोश्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक तर्फ वि.नं. १०३/२०७८/७९ (खुला/समावेशी) प्रदेश नं. १ र सो अन्तर्गतका कार्यालयहर सहायक (नगद), प्रशासन, नगद,४ तहको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक तर्फ वि.नं. ९६/२०७८/७९ (खुला/समावेशी) प्रदेश नं. १ र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरु सहायक, प्रशासन, प्रशासन,४ तहको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेको विज्ञापन नं.१०४/०७८-७९(मधेश प्रदेश), प्रशासन, नगद, तह-४, सहायक (नगद) पदको पूर्वयोग्यता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारको दोश्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना!
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेको विज्ञापन नं.९७/०७८-७९(मधेश प्रदेश), प्रशासन, प्रशासन, तह-४, सहायक पदको पूर्वयोग्यता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारको दोश्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना!
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने रा.वा. वैंक लि.को विज्ञापन नं.१०९/०७८-७९(सु.प.प्रदेश) प्रशासन, नगद, तह-४, सहायक (नगद) पदको पूर्वयोग्यता परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको दोश्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने रा.वा.वैङ्क लि.को वि.नं.१०२/२०७८-७९ (सुदुरपश्चिम प्रदेश) प्रशासन,प्रशासन,तह-४ सहायक पदको पूर्वयोग्यता परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको दोस्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्‍चालित राष्‍ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को वि.नं. १०८/२०७८/०७९, प्रशासन, सहायक (नगद) पदको पूर्वयोग्यता परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्‍चालित राष्‍ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को वि.नं. १०१/२०७८/०७९, प्रशासन, सहायक पदको पूर्वयोग्यता परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयबाट संचालित राष्‍ट्रिय वाणिज्य बैंक लि.को वि.नं.१००/२०७८/७९, सहायक, प्रशासन र वि.नं.१०७/२०७८/७९, सहायक(नगद) पदको पूर्वयोग्यता परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको प्रथम/द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं.०७८/७९/४७ अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७८/७९/४७ (खुला तथा समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदमा श्री मध्य कमाण्ड हे.क्वा., भर्ना केन्द्र विजयपुर ब्यारेक पोखराबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्‍चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/४७ अधिकृत क्याडेट पदमा श्री भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जंगी अड्‌डाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर,कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको बि. नं.२०७८/०७९/४७ अधिकृत क्याडेट (खुला/ समावेशी) पदको श्री देवीदल गण तेघरी, कैलाली भर्ना केन्द्रबाट आइ.क्यू. परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरले सञ्‍चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/४७, अधिकृत क्याडेट पदमा श्री नं. ९ बाहिनी अड्डा सैनिक शिविर, बर्दिबास, महोत्तरीबाट आई.क्यू. परीक्षा उत्तीर्ण भई लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलले सञ्‍चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/४७ अधिकृत क्याडेट पदमा श्री नं. २२ बाहिनी अड्डा, बुटवलबाट आई.क्यू. परीक्षा उत्तीर्ण भई लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. ०७८/७९/४७ (खुला तथा सममावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको श्री नं. 28 बाहिनी अड्डा, सुपारेटार, हेटौंडाबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. १७।२०७८(खुला तथा समावेशी), सहायक (सहायक द्वितीय) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८-७९/४७ अधिकृत क्याडेट पदको नेपाली सेना श्री न‌ं‍. २ बाहिनी अड्डा इटहरीबाट आ.क्यू. परीक्षा उत्तिर्ण भर्इ लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल टेलिकमको जुनियर टेक्निसियन (तह-३), टेक्निसियन (तह-४) र ओभरसियर (तह-५) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल टेलिकमको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह ६, प्रशासन सेवा, लेखा समूह, सहायक लेखा अधिकृत पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल टेलिकमको वि.नं. ८२/२०७८/७९(खुला तथा समावेशी), तह-४, प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको संशोधित सूचना ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अधिकृत क्याडेट पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
बीमा समितिको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सहायक प्रथम पदको खुला तथा समावेशी तर्फको पूर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयबाट संचालन हुने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको विज्ञापन नं.८८/२०७८/७९,(खुला/सामावेशी) वरिष्ठ सहायक (कानुन), प्रशासन,कानुन, तह -५ को लिखित परीक्षाको परीक्षा समय संशोधन भएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतले सञ्‍चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको तह ५ को विभिन्‍न विज्ञापनहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको वि.नं. ८३/२०७८/०७९, वरिष्ठ सहायक (कानून), प्रशासन, कानून ५ को मिति २०७९ जेठ २५ र २६ गतेको परीक्षा कार्यक्रम संशोधनसम्बन्धी सूचना!
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको वि.नं. ८४।२०७८।०७९ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, कानून, तह-५, वरिष्ठ सहायक (कानून) पदको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना ।
पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको विज्ञापन नं. ८५/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, कानून समूह, तह-५, वरिष्ठ सहायक (कानून) पदको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. ८६/२०७८/७९ (खुला/समावेशी), वरिष्ठ सहायक (कानून), प्रशासन, कानून, तह ५ को लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, चितवनको बिज्ञापन नं. २-४/२०७८/७९ (आ.प्र./खुला तथा मधेसी), चौथो तह, जुनियर असिष्टेण्ट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको पुर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार वरिष्ठ सहायक (कानून), प्रशासन, कानून, तह ५ को खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको तह-५ का विभिन्न विज्ञापन नं., सेवा, समूह र पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल टेलिकम (नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड)को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरद्वारा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लि. को वि.नं. ७६/२०७८/०७९, वरिष्‍ठ सहायक(नगद) पदको तह ५ को प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरद्वारा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लि. को वि.नं. ६९/२०७८/०७९, वरिष्‍ठ सहायक(प्रशासन) पदको तह ५ को प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको वि.नं.७७।२०७८।७९((बागमती प्रदेश अन्तर्गत उपत्यका बाहिरका कार्यालय), प्रशासन,नगद, पाँचौ तह, वरिष्ठ सहायक (नगद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको वि.नं.७०।२०७८।७९((बागमती प्रदेश अन्तर्गत उपत्यका बाहिरका कार्यालय), प्रशासन,प्रशासन, पाँचौ तह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
काठमाडौं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको वि.नं.९१।२०७८।७९((बागमती प्रदेश अन्तर्गत उपत्यका बाहिरका कार्यालय), प्रशासन,सूचना प्रविधि, पाँचौ तह, वरिष्ठ सहायक (सूचना प्रविधि) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको वि.नं.८४।२०७८।७९((बागमती प्रदेश अन्तर्गत उपत्यका बाहिरका कार्यालय), प्रशासन,कानून, पाँचौ तह, सहायक (कानून) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लि. (सुदूरपश्चिम प्रदेश र सो अन्तर्गतका कार्यालय) तह-५ का वि.न. ८८/२०७८/७९,९५/२०७८/७९, ७४/२०७८/७९, ८१/२०७८/७९ का विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरद्वारा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लि. को वि.नं. ८३/२०७८/०७९, वरिष्‍ठ सहायक(कानून) र वि.नं. ९०/२०७८/०७९ वरिष्‍ठ सहायक(सूचना प्रविधि) पदको तह ५ को लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
बीमा समितिको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लि. को वि.नं. ८६/०७८/७९ वरिष्‍ठ सहायक(कानून), ९३/०७८/७९ वरिष्‍ठ सहायक(सूचना प्रविधि), ७२/०७८/७९ वरिष्‍ठ सहायक(प्रशासन) र ७९/०७८/७९ वरिष्‍ठ सहायक(नगद) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैक तर्फको वि.नं. ७५/२०७८/०७९ (खुला/समावेशी प्रदेश १) वरिष्ठ सहायक(नगद), प्रशासन, नगद,५ तहको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैक तर्फको वि.नं. ६८/२०७८/०७९ (खुला/समावेशी प्रदेश १) वरिष्ठ सहायक, प्रशासन, प्रशासन,५ तहको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैक तर्फको वि.नं. ८९/२०७८/०७९ (खुला/समावेशी प्रदेश १) वरिष्ठ सहायक (सूचना प्रविधि) प्रशासन, सूचना प्रविधि,५ तहको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैक तर्फको वि.नं. ८२/२०७८/०७९ (खुला/समावेशी प्रदेश १) वरिष्ठ सहायक (कानून) प्रशासन, कानून,५ तहको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लिमिटेडको वि.नं.१०९/०७८/७९,प्रशासन, नगद, तह ४,सहायक (नगद) पदको पुर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक लिमिटेडको वि.नं.१०२/०७८/७९,प्रशासन, प्रशासन,तह ४ सहायक पदको पुर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर १०६/२०७८/०७९ ‍(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, नगद समूह, तह-४, सहायक (नगद) पदको पूर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको विज्ञापन नम्बर ९९/२०७८/०७९ ‍(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, तह-४, सहायक पदको पूर्वयोग्यता परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको वि.नं.१०५।२०७८।७९(खुला तथा समावेशी), प्रशासन, नगद, चौथो तह, सहायक (नगद) पदको प्रथम चरणको पूर्वयोग्यता (Pre Test) परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको वि.नं. १०४/२०७८/७९ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, नगद, चौथो तह, सहायक (नगद) पदको प्रथम चरणको पूर्वयोग्यता (Pre Test) परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको वि.नं. ९७/२०७८/७९ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, प्रशासन, चौथो तह, सहायक पदको प्रथम चरणको पूर्वयोग्यता (Pre Test) परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको वि.नं.९८।२०७८।७९(खुला तथा समावेशी), प्रशासन, प्रशासन, चौथो तह, सहायक पदको प्रथम चरणको पूर्वयोग्यता (Pre Test) परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको विज्ञापन नं. १००/२०७८/७९ (खुला/समावेशी), प्रशासन, प्रशासन, चौथो तह, सहायक पदको प्रथम चरणको पूर्वयोग्यता (Pre Test) परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतले सञ्‍चालन गर्ने राष्‍ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको वि.नं. १०८/२०७८/०७९ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक(नगद) पदको पूर्वयोग्यता प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतले सञ्‍चालन गर्ने राष्‍ट्रिय वाणिज्य बैङ्क लिमिटेडको वि.नं. १०१/२०७८/०७९ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको पूर्वयोग्यता प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी निरीक्षक पदको खुला तथा समेवशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अधिकृत तृतीय, सहायक निर्देशक पदको प्रथम चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार पदिक/विल्लादार अधिकृत क्याडेट (आन्तरिक) पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
वी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार जुनियर असिष्टेण्ट पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं.१०३/२०७८/७९ (खुला/समावेशी) प्रदेश नं. १ र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरु सहायक (नगद), प्रशासन, नगद, ४ पदको पूर्व योग्यता लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं.९६/२०७८/७९ (खुला/समावेशी) प्रदेश नं. १ र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरु सहायक, प्रशासन, प्रशासन,४ पदको पूर्व योग्यता लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैङ्कको वि.नं.१७/२०७८(खुला तथा समावेशी), सहायक (सहायक द्वितीय) पदको प्रथम चरणको पूर्वयोग्यता परीक्षा (Pre Test)को परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालय पोखराबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नं. ४३(०७८-७९) (खुला तथा समावेशी) प्रहरी जवान(जनपद) पदको लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालय, दिपायल, डोटीले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नं. ४३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
कृषि विकास बैंक लि.को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह-६, कम्प्युटर अधिकृत तथा इन्जिनियर (सिभिल) पदको मिति २०७९/०१/०४, ०५ र ०६ गते दिनको २:०० बजे संचालन हुने खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. २३ र २४/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), तह-५, कानून सहायक र ऋण सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं. ४३(०७८/७९)(खुला/समावेशी), प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि श्री बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दुधौली, सिन्धुलीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको परीक्षा भवन कायम भएको
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नं. ४३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), प्रहरी जवान (जनपद) पदमा प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नं. ४३/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), प्रहरी जवान (जनपद) पदमा प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना!
लोक सेवा आयोग, काठमाडौ कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको वि. नं. ४३(०७८/७९) (खुला तथा समावेशी), प्रहरी जवान (जनपद) पदमा श्री महानरीय प्रहरी शिक्षालय, महाराजगञ्जबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको परीक्षा भवन कायम भएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नं. ४३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), प्रहरी जवान (जनपद) पदमा प्रारम्भिक स्वास्थ्य परीक्षण उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल प्रहरी तर्फको वि.नं. ४३/ ०७८-७९ (खुला/समावेशी) प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. २५/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), तह-४, लेखपाल पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल टेलिकम (नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड)को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने कृषि विकास बैंक लिमिटेडको वि.नं. २२/२०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), तह-५, व्यवसाय सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिटर रिडिङ्ग सुपरभाइजर र लेखापाल पदको प्रथम पत्र (संयुक्त) को परीक्षा समय संशोधन सम्वन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिटर रिडिङ सुपरभाइजर र लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार मिटर रिडिङ्ग सुपरभाइजर तथा लेखापाल तह ५ को खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र. तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी जवान (जनपद) पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह ८, प्राविधिक सेवा, अधिकृतस्तर, शाखा प्रमुख पदको आ.प्र. तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह-५, मिटर रिडिङ सुपरभाइजर र लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्‍चालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ३, ४ र ५ का प्राविधिक, अप्राविधिक तर्फका विभिन्न सेवा/समूह र पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ४ र ५ का विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्‍चालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ३, ४ र ५ का प्राविधिक र अप्राविधिक तर्फका विभिन्न सेवा/समूह र पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको इलेक्ट्रिसयन (तह ३) र फोरमेन (तह ४) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ३, ४ र ५ का प्राविधिक र अप्राविधिक तर्फका विभिन्न सेवा/समूह र पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ४ र ५ का प्रशासन र लेखा तर्फका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लिखित परीक्षा रद्ध गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालय कञ्चनपुरले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण अत्तरिया क्षेत्रको तह ३,४ र ५ (प्राविधिक/अप्राविधिक) पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ३, ४ र ५ का विभिन्न प्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण, लुम्विनी प्रादेशिक कार्यालय वुटवलको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह ३, ४ र ५ का विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको पू्र्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ३, ४ र ५ का विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल टेलिकम (नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड)को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र. तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र. तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
रेडियो प्रसार सेवा विकास समिति (रेडियो नेपाल)को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह ६, प्रशासन, लेखा,लेखा, सहायक लेखा अधिकृत पदको आ.प्र. तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र. तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय समाचार समितिको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह ५, रासस सेवा, समाचार समूह, वरिष्ठ सहायक (समाचार) पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण स्थगित भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरी तर्फको प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदहरुमा श्री महानरीय प्रहरी शिक्षालय, महाराजगंज, काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको संशोधित सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरी, प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज, बाँके) बाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पू्र्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदहरुको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दिपायलबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दिपायलबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदहरुको लुम्विनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, बुटवलबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक (जनपद) पदको लुम्विनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, बुटवलबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान(प्राविधिक) पदको गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखराबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं. ३४(०७८/०७९)(खुला, समावेशी), सहायक प्रहरी निरीक्षक (जनपद) पदमा श्री महानरीय प्रहरी शिक्षालय, महाराजगंजबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको परीक्षा भवन कायम भएको सूचना ।
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान(प्राविधिक) पदको लागि श्री मधेश प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, जनकपुर, सम्पर्क कार्यालय, राजविराजवाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.नं. ३४/०७८-७९, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लागि श्री मधेश प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, जनकपुर, सम्पर्क कार्यालय, राजविराजवाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
राष्ट्रिय समाचार समितिको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.न. ३४(०७८/७९), प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र सुर्खेत (हाल नेपालगंज, बाँके) बाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन काय
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको विभिन्न वि.न., प्राविधिक प्रहरी जवान पदको श्री बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दुधौली, सिन्धुलीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.न. 34(078/79), प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको श्री बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दुधौली, सिन्धुलीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नं. ३४(०७८/७९), प्रहरी सहायक निरीक्षक(जनपद) पदको गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखरा कास्कीबाट सम्मिलित हुने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने श्री १ नं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र रानी, विराटनगरबाट लिखित परीक्षामा सहभागी हुने नेपाल प्रहरीको विभिन्न प्राविधिक प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने श्री १ नं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र रानी, विराटनगरबाट लिखित परीक्षामा सहभागी हुने नेपाल प्रहरीको वि‍.नं. ०७८/०७९-३४ प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण स्थगित भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह ३, ४ र ५ का विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण स्थगित भएको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण स्थगित भएको नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्राविधिक तर्फको बायोलोजी, भौतिक, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट र डेन्टल अधिकृत पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्
कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण स्थगित भएको नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवान (प्राविधिक) पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण स्थगित भएको ‌औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
कोभिड-१९ को संक्रमणका कारण स्थगित भएको नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह ३, ४ र ५ का विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
संगठित संस्थाहरुको पदपूर्ति सम्बन्धमा ।
नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रा.प्र.नि.(मेडिकल ल्याल टेक्नोलोजिष्ट) र प्रा.प्र.नि.(डेन्टल अधिकृत) पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी सहायक निरीक्षक र प्रहरी जवान (प्राविधिक) तर्फका विभिन्न पदहरूको खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न ट्रेडका प्राविधि पदिक तथा विल्लादार पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्राविधिक तर्फका विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने श्री सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको वि.नं. ३/०७८-७९, सशस्त्र प्रहरी जवान पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग,दाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.०३(०७८/०७९)(खुला,समावेशी)सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय नौवस्ता बाँकेबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग,काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल,नेपालको वि.नं.०३(०७८/०७९)(खुला,समावेशी),सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा सशस्त्र प्रहरी बल,नेपाल,प्रधान कार्यालयबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेद्‌वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नं. ०३(०७८/७९), सशस्त्र प्रहरी जवान पदको नं. ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्कीबाट विस्तृत स्वास्थ्य परिक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं. ३(०७८/०७९), सशस्त्र प्रहरी जवान पदको सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय, बर्दघाट, पश्‍चिम नवलपरासीबाट प्रारम्भिक शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालय कञ्चनपुरबाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी जवान पदको प्रतियोगतात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्‍न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको विज्ञापन नं. ३(०७८/०७९), सशस्त्र प्रहरी जवान पदको नं‍ १ बराह बाहिनी, पकली, सुनसरीबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
हाईड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालय,कञ्‍चनपुरबाट संचालन भएको श्री नं.२५ वाहिनी अड्डा,भगतपुर ब्यारेक महेन्द्रनगर ,कञ्‍चनपुरको सैन्य पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ।
नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्राविधिक तर्फका विभिन्न पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी तर्फको पाँचौ चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने श्री नेपाली सेनाको पश्‍चिम कमाण्ड हे.क्‍वा. निमारे ब्यारेक, सुर्खेतबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका सैन्य पदका लागि परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयवाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला,समावेशी), सैन्य पदमा श्री गुरु गोरख गुल्म, खलङ्गा,दार्चुलाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयवाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला,समावेशी), सैन्य पदमा श्री रुद्रध्वज गण, सिलगढी ब्यारेक, डोटीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयवाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला,समावेशी), सैन्य पदमा श्री भर्ना छनौट निर्देशनालय, जंगी अड्‌डा, काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयवाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला,समावेशी), सैन्य पदमा श्री नं. ६ बाहिनी अड्‌डा, बैरेनी ब्यारेक, धादिङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयवाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/०१ (खुला,समावेशी), सैन्य पदमा श्री तारादल गण, चरिकोट व्यारेक, दोलखाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर, कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेना सैन्य पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको सैन्य पदको नं. ४ बाहिनी अड्डा इमामनगर ब्यारेक, नेपालगंजबाट बियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयले संचालन गर्ने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/१ (खुला,समावेशी), नेपाली सेना, सैन्य पदको श्री ज्वालादल गण, कलैया व्यारेक, बारावाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/१ (खुला,समावेशी), नेपाली सेना, सैन्य पदको श्री नं. ९ वाहिनी अड्डा, बर्दिवास सैनिक सिविर, महोत्तरीवाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/१ (खुला,समावेशी), नेपाली सेना, सैन्य पदको श्री भीमदल गण, भलुवाही व्यारेक, राजविराजवाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं.०७८/७९/०१ सैन्य पदको श्री नं. २२ बाहिनी अड्डा, योगीकुटी व्यारेक, बुटवलबाट बियरिङ्ग, प्रि-मेडिकल र शारिरीक परीक्षण उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७८/७९/१ (खुला तथा समावेशी) सैन्य पदको श्री भगवती दल गण फुलबारी ब्यारेक पोखरामा संचालन भएको स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं‍. ०७८/०७९/०१, सैन्य पदको श्री नं. १८ वाहिनी अड्डा, उदयपुर व्यारेक गाईघाट भर्ना छनौट केन्द्रबाट शारीरिक परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. ०७८/७९/०१, सैन्य पदको श्री काली बहादुर गण, भरतपुर व्यारेक, चितवनबाट लिखित परीक्षा लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. ०७८/७९/०१, सैन्य पदको श्री नं. २८ बाहिनी अड्डा, सुपारेटार, हेटौंडाबाट लिखित परीक्षा लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं.०७८/७९/०१ सैन्य पदको नं.२१ बाहिनी अड्डा तोपगाछी ब्यारेक, झापाबाट बियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल र शारिरीक परीक्षा उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
नेपाली सेनाको सैन्य पदको नं. १९ बाहिनी अड्डा तुलसीपुर ब्यारेक, दाङबाट बियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयले संचालन गर्ने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने श्री नेपाली सेना पश्‍चिम कमाण्ड हे.क्‍वा. निमारे ब्यारेक, सुर्खेतबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका नेपाली सेना सैन्य पदका लागि परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने श्री बराहदल गुल्म, रानीबन व्यारेक हुम्ला र श्री रामबाण गुल्म, सुलिगाड व्यारेक, डोल्पाबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका नेपाली सेना सैन्य पदका परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाली सेनाको विज्ञापन नं ०७८/७९/०१ सैन्य पदको श्री श्रीमेहर गण बागलुङमा संचालित बियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल र शारीरिक परीक्षण उत्तीर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयले संचालन गर्ने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. १(०७८/०७९), सैन्य पदको श्री नं.२ बाहिनी अड्डा, इटहरी, सुनसरी र श्री भैरव गण थलाहा व्यारेक, मोरङ्गबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक अधिकृत पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग इलाम कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं.०७८/७९/०१ सैन्य पदको श्री भीमकाली गुल्म, तोक्मे ब्यारेक, ताप्लेजुङ्गबाट बियरिङ्ग तथा प्रि-मेडिकल र शारिरीक परीक्षा उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. १(०७८/०७९), सैन्य पदको बरख गण, सल्लेरी व्यारेक, धनकुटाबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको विज्ञापन नं. २(०७८/०७९), सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको नं‍ १ बराह बाहिनी, पकली, सुनसरीबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालको विज्ञापन नं. २(०७८/०७९), सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नं. २(०७८/७९), सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने शसस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नं.२(०७८/७९), शसस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नं. २(०७८/७९) सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने श्री सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको वि.नं. २/०७८-७९, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्‍न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल भरतपुर, चितवनको विभिन्‍न बिज्ञापन नं., सेवा, समूह, उपसमूह, तह, पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको बौद्धिक परीक्षा (IQ)को खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्‍चालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७७/७८/१२, (खुला/समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको श्री नं. २२ बाहिनी अड्डा, बुटवल, रुपन्देहीबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. ०७७/७८/१२ (खुला तथा सममावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको श्री नं. 28 बाहिनी अड्डा, सुपारेटार, हेटौंडाबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको श्री नं. २ बाहिनी अड्डा इटहरी सुनसरीबाट अधिकृत क्याडेट पदमा I.Q. परीक्षा उत्तिर्ण भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयाेग महेन्द्रनगर कार्यालय,महेन्द्रनगर कञ्चनपुरले संचालन गर्ने नेपाली सेनाकाे विज्ञापन नं.०७७/७८/१२( खुला तथा समावेशी) अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं.०७७/७८/९२(खुला, समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. २०७७/७८/१२(खुला तथा समावेशी), अधिकृत क्याडेट पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्राविधिक सेवाका विभिन्न समूहका तह ७ र तह ५ को आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेना विज्ञापन नं.०७७/७८/१२ अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७७/७८/१२, अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. ०३/०७७-७८(खुला तथा समावेशी), रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी सरह, नेपाल विशेष सेवा, अनुसन्धान सहायक पदको पोखरा बाट प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण गरेका उम्मेदवारहरुको दोश्रो चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परी
नेपाल आयल निगम लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७७/७८/३२ (खुला तथा समावेशी), (गण्डकी प्रदेश) तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७७/७८/२४ (खुला तथा समावेशी), (गण्डकी प्रदेश), तह-४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. ०३/०७७/७८ (खुला/समावेशी), अनुसन्धान सहायक पदको द्बितीय चरणको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन नं. २०७७/७८/२५ र २०७७/७८/३४ का लागि सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त स्वीकृत उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७७/७८/३१(खुला, समावेशी),(बागमती प्रदेश) तह-३, कनिष्ठ सहायक(Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७७/७८/२३(खुला,समावेशी),(बागमती प्रदेश), तह-४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.०३/ २०७७/७८(खुला, समावेशी), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी सरह, नेपाल विशेष सेवा, अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. ०३/०७७/७८ (खुला/समावेशी), अनुसन्धान सहायक पदको द्बितीय चरणको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७७/७८/२७(खुला, समावेशी) (बागमती प्रदेश), तह-४, सहायक (IT) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालय, कञ्चनपुरले संचालन गर्ने श्री राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं.०३/०७७/७८ नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सरह अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने श्री राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०३/०७७/७८ (खुला,समावेशी), नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान सहायक पदको उम्मेदवारहरुको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने नेपाल वैंक लिमिटेडको वि.नं. ०७७/७८/३०(खुला,समावेशी), कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) -३ पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने नेपाल वैंक लिमिटेडको वि.नं. ०७७/७८/२२(खुला,समावेशी),सहायक-४ पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तर्फको वि.नं.०३/ ०७७-७८ (खुला,समावेशी), अनुसन्धान सहायक, नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी सरह पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाल वैंक लिमिटेडको वि.नं.२०७७/७८-२९ (खुला/समावेशी) प्रदेश नं. १, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester), ३ तहको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाल वैंक लिमिटेडको वि.नं.२०७७/७८-२१ (खुला/समावेशी) प्रदेश नं. १, सहायक, ४ तहको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अनुसन्धान अधिकृत पदको द्वितीय चरणको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको सुदुरपश्चिम प्रदेश अन्तरगत महेन्द्रनगर कार्यालयबाट संचालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको विज्ञापन न‌ं. ३३/०७७-७८, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०३/२०७७-७८, अनुसन्धान सहायक पदमा बुटवल परीक्षा केन्द्र राखी प्रथम चरणको परीक्षा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्वितीय र तृतीय पत्रको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयान प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सैन्य पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
वी.पी. कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक तथा सशस्त्र प्रहरी जवान पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अधिकृत क्याडेट पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक द्वितीय (कानून) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक द्वितीय पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको पूर्व प्रकाशित विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अधिकृत तृतीय, प्रशासन, सहायक निर्देशक पदको द्वितीय चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रा.अम./जम. आ.प्र.तर्फको विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान सहायक र सहायक सूचक पदको बुटवल केन्द्र राखि दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेड (नेप्से)को पूर्व प्रकाशित विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको पूर्व प्रकाशित विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान सेवा आयोगको पूर्व प्रकाशित विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. ३/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), अनुसन्धान सहायक पदको लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको संसोधित सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. ४/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), सहायक सूचक पदको लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको संसोधित सूचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०४/०७७/७८, सहायक सूचक पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम भएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०३/०७७/७८, अनुसन्धान सहायक पदमा हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम भएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. ०४/०७७/७८ (खुला/समावेशी), सहायक सूचक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने राष्‍ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. ०३/०७७/७८ (खुला/समावेशी), अनुसन्धान सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०४/०७७/७८, सहायक सूचक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम भएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने श्री राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०४/०७७/७८ (खुला,समावेशी), नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणी सरह, सहायक सूचक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन हुने श्री राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०३/०७७/७८ (खुला,समावेशी), नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सरह, अनुसन्धान सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. ०३/०७७/७८, अनुसन्धान सहायक पदमा काठमाडौं परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम भएको सूचना ।
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रा.अम./जम. आ.प्र.तर्फको विभिन्न पदहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अनुसन्धान अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागकाे नेपाल विशेष सेवाकाे विज्ञापन नं.३/०७७-७८ अनुसन्धान सहायक र ४/०७७-७८ सहायक सूचक पदकाे लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
वैकल्पिक उर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र. तर्फको प्राविधिक, तह ९, सहायक निर्देशक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग तर्फकाे नेपाल विशेष सेवाका अनुसन्धान सहायक रा.प.अनं. द्वितीय र सहायक सूचक रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणीका पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
वैकल्पिक उर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विकास समितिको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको सहायक द्वितीय पदको प्रथम चरणको पूर्वयोग्यता (Pre-Test) परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल बैंक लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ४ र ५ का विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६/७७ प्र.५/२०१ र २०७६/७७ प्र.५/२०२ तह ५, मिटररिडिङ्ग सुपरभाइजर र लेखापाल पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६/७७ प्रा.५/२०३, तह ५, सुपरभाइजर पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६/७७ प्र.४/२०४ र २०७६/७७ प्र.४/२०५ तह ४, सिनियर मिटर रिडर र सहायक लेखापाल पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र तहका पदहरुको लोक सेवा सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकिएको सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६/७७ प्रा.४/२०६, तह ४, फोरमेन पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७६/७७ प्रा.३/२०७, तह ३, इलेक्ट्रिसियन पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विधुत प्राधिकरणको पुर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अत्तरिया क्षेत्रको सहायकस्तरका (तह ३,४ र ५) पदहरुको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र तहका पदहरुको लोक सेवा सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालन हुने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग काठमाडाै‌ं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ३ र ४ का विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र तहको लोक सेवा आयोग दाङ कार्यालयबाट सञ्चालन हुने प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७६।११।०२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रादेशिक क्षेत्र बुटवल अन्तर्गत आवेदन पेश भएका विभिन्‍न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र तहको लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न सेवा, समूह, उपसमूह र तहको लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सहायक, प्रशासन, सहायक द्वितीय पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्स्‌ संस्थाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन (केन्द्र) कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी लिमिटेको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सि.हे.इक्विपमेन्ट अप्रेटर, प्राविधिक, सवारी चालक, तह ५ को लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह ३, ४ र ५ का विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं.०१(०७७/७८)(खुला/समावेशी) प्रहरी जवान(जनपद) पदको लागि सूदुरपश्चिम प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र,दिपायलबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा भवन तोकिएको सूचना
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार लेखा जमदार, पुजारी हुद्दा र अमल्दार कर्मचारी पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कामय गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतले संचालन गर्ने , प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सु्र्खेत (हाल नेपालगञ्ज) बाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचाना ।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं.०१(०७७/७८)(खुला/समावेशी) प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, कास्कीबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको
हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं.०१(०७७/७८)(खुला/समावेशी) प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि बागमती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली, सिन्धुलीबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं.०१(०७७/७८)(खुला/समावेशी) प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, बुटवलबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं.०१(०७७/७८)(खुला/समावेशी) प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि १ नं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, विराटनगर रानीबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको
जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको प्रहरी जवान पदका लागि श्री २ नं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, जनकपुर (सम्पर्क कार्यालय राजविराज, सप्तरी) विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं.०१(०७७/७८)(खुला/समावेशी) प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि महानगरीय प्रहरी शिक्षालय, महाराजगञ्जबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना
वैकल्पिक उर्जा प्रबर्द्धन केन्द्रको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको ATC Licensing, Aerodrome Control and AFIS Course (AAA-009) र Basic Aerodrome Rescue and Fire Fighting Course, ARFF-012 को प्रशिक्षार्थी छनौटको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार छपाई सहायक, विविध, पुस्तकालय, सहायक प्रथम पदको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगमको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार बरिष्ठ सहायक (लेखा), अ.प्रा., ५ तथा सहायक (कम्प्युटर) प्रा., विविध, ४ पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी जवान (जनपद) पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार लेखा जमदार, पुजारी हुँदा र अमल्दार कर्मचारी पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार ATC Licensing, Aerodrome Control and AFIS Course (AAA-009) र Basic Aerodrome Rescue and Fire Fighting Course, ARFF-012 को प्रशिक्षार्थी छनौट खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित
राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना
काठमाण्डौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
नेपाल आयल निगमको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह विहीन, टेक्निसियन पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.१(०७६/०७७)(खुला तथा समावेशी) अनुसार सहायक सूचक (रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणी सरह) पदको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना।
दुग्ध विकास समितिको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार तह ५, लेखापाल/बरिष्ठ सहायक खजाञ्ची पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगमको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल धितोपत्र बोर्डको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.१(०७६/०७७) (खुला तथा समावेशी) सहायक सूचक (रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणी सरह) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.१(०७६/०७७)(खुला तथा समावेशी) सहायक सूचक (रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणी सरह) पदको उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट संचालन हुने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. १(०७६/७७) (खुला तथा समावेशी), सहायक सूचक पदको हेटौंडा परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त स्वीकृत उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट संचालन हुने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. १/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), सहायक सूचक पदको सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखि दरखास्त स्वीकृत उम्मेदवारहरुको लागि परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १/०७६-७७ (खुला, समावेशी), सहायक सूचक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.१(०७६/०७७)(खुला तथा समावेशी) सहायक सूचक (रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणी सरह) पदमा आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.१(०७६/०७७)(खुला तथा समावेशी) सहायक सूचक (रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणी सरह) पदमा आवेदन दिएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं.१/२०७६-७६, सहायक सूचक (रा.प.अनं. चतुर्थ श्रेणी) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाल धितोपत्र बोर्डको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
नेपाल आयल निगमको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
शहीद ग‌ंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको परीक्षा भवन परिवर्तन सम्बन्धी सूचना
दुग्ध विकास संस्थानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार बाँकी रहेका विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लागि नं. ५ बिन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय रुपन्देही, चन्द्रौटा, कपिलवस्तु र सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय बर्दघाट, नवलपरासीबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना।
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरीबल नेपालको बि.नं.१/०७७-७८,अनुसार नं. ७ बैद्यनाथ बाहिनी मुख्यालय अत्तरिया, कैलालीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनोट सशस्त्र प्रहरीजवान पदका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको भवन कायम गरिएको सूचना ।
सुर्खेत कार्यालयले सञ्चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि. नं. ०१/०७७-७८, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको श्री नं. ६ महेश्वरी बाहीनी मुख्यालय, सुर्खेतबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयबाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.१/०७७-७८, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको नं.१ गण हे.क्वा.श्रीअन्तु ओपिधारा, इलामबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.१(०७७-७८), सशस्त्र प्रहरी जवान पदको नं. २३ गण हे.क्वा. मनकामना तनहूँ बाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.१(०७७-७८), सशस्त्र प्रहरी जवान पदको नं. ४ मुक्तिनाथ बाहिनी मुख्यालय कास्की बाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.१/२०७७-७८, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ३६ गण हे.क्वा. दिपायल, डोटी बाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट संचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.१/२०७७-७८, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ४४ गण हे.क्वा. खलङ्गा, दार्चुलाबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको वि.नं. ३०-३५/०७६-७७, जु. स्टाफ नर्स/प्रा./नर्सिङ्ग/५ पदको मिति २०७७ पुस ११ गते विहान ११:०० र ०१:०० बजे सैनिक आवासीय महाविद्यालय सल्लाघारी भक्तपुर केन्द्र मा हुने परीक्षाको सीट प्लान सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने विज्ञापन नं. ०१(०७७/०७८) खुला तथा समावेशी, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लागि नेपाल ए.पि.एफ. अस्पताल, बलम्बुमा संचालित विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, खोटाङ कार्यालय, दिक्तेलले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.०१(०७७/०७८), सशस्त्र प्रहरी जवान पदको नं.५ गण हे.क्वा. त्रियुगा,उदयपुरबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालय, जुम्लाले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.१/२०७७-७८, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको नं.३३ गण हे.क्वा. त्रिपुरा,जुम्लाबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.नं.१/२०७७-७८, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको नं.१ बराह बाहिनी मुख्यालय, पकली, सुनसरीबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.न‍. ०१(०७७/०७७), नेपाल सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय, नौबस्ता बाँकेबाट सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सशस्त्र प्रहरी जवान पदका लागि श्री स.प्र.बल नेपाल नं. २ छिन्नमस्ता बाहिनी मुख्यालय, बर्दिबास, महोत्तरीबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सशस्त्र प्रहरी जवान पदका लागि श्री स.प्र.बल नेपाल नं. ४० रिर्जभ गण हे.क्वा.,बाराबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सशस्त्र प्रहरी जवान पदका लागि श्री स.प्र.बल नेपाल नं. 3 गढिमाई बाहिनी मुख्यालय मकवानपुर(भर्ना तथा छनौट शाखा, राप्ति न.पा.-6 भण्डारा, चितवन)बाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सहायक सूचक पदको (खुला तथा समावेशी) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।
बीमा समितिको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र तथा प्रथम चरण उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको (आ.प्र., खुला तथा समावेशी) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना ।
नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सहायक द्वितीय (खरिदार) पदको (आ.प्र. तथा महिला) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना ।
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन पदहरुको (आ.प्र., खुला तथा समावेशी) प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना ।
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार पदिक/हुद्दा अधिकृत क्याडेट पदको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी जवान पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना ।
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोग तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार बाँकी रहेका विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना ।
नेपाल प्रहरी तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र संशोधन गरिएको सूचना ।
नेपाल प्रहरी तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको प्राविधिक प्रहरी जवान पदका लागि श्री बाग्मती प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली, सिन्धुलीबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग दाङबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.नं. ४/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लागि ५ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय¸ तुलसीपुर ,दाङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयले संचालन गर्ने , नेपाल प्रहरी तर्फका प्राविधिक प्रहरी जवान पदहरुको लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सु्र्खेत (हाल नेपालगञ्ज) बाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचाना ।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको प्राविधिक प्रहरी जवान पदका लागि गण्डकी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखराबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेना, सैन्य पद र नेपाल प्रहरी, प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा कोभिड संक्रमित परीक्षार्थीहरुको लागि विशेष परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको संशोधित सूचना ।
जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको प्राविधिक प्रहरी जवान पदका लागि श्री २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुर (सम्पर्क कार्यालय राजविराज, सप्तरी) विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम
जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका लागि श्री २ नं. प्रदेश प्रहरी कार्यालय, जनकपुर (सम्पर्क कार्यालय राजविराज, सप्तरी) विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम
बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको प्राविधिक प्रहरी जवान पदका लागि लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, बुटवलवाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको प्राविधिक प्रहरी जवान पदका लागि महानगरीय प्रहरी शिक्षालय, महाराजगञ्जबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जुम्ला कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा, जुम्लाबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट संचालन हुने , प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लागि कर्णाली प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, सु्र्खेत (हाल नेपालगञ्ज) बाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचाना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दिपायलबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका प्राविधिक प्रहरी जवान तर्फका विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट संचालन हुने , प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लागि सुदूर पश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय, दिपायलबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको प्रहरी सहायक निरीक्षक पदका लागि महानगरीय प्रहरी शिक्षालय, महाराजगञ्जबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तिर्ण भएका उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने १ न‌ं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, रानी विराटनगरबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका प्रहरी जवान (प्राविधिक) तर्फका विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने १ न‌ं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, रानी विराटनगरबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नं. ०४(०७६/७७) (खुला/समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नं. ०४(०७६/७७) (खुला/समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री सवुजगण, सल्यान र नं. १९ बाहिनी अड्डा, तुलसीपुर दाङबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम सूचना ।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नं. ०४(०७६/७७) (खुला/समावेशी), प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोकसेवा आयोग,इलाम कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/४२,सैन्यपदको श्री नं.२१ बाहिनी अड्डा केरखा ब्यारेक,झापाबाट संचालित बियरिंग र शारीरीक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखितपरीक्षाको परीक्षाभवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल प्रहरी तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्राविधिक प्रहरी जवान पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना
नेपाल प्रहरी तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सूचना
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/४२,सैन्यपदको श्री नं.५ बाहिनी अड्डा तेघरी ब्यारेक,कैलाली बाट संचालित बियरिंग र शारीरीक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखितपरीक्षाको परीक्षाभवन कायम गरिएको सूचना ।
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/४२,सैन्यपदको श्री नं.२५बाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेक,कञ्चनपुर बाट संचालित बियरिंग र शारीरीक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखितपरीक्षाको परीक्षाभवन कायम गरिएको सूचना।
नेपाली सेना तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अधिकृत क्याडेट पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७६-७७/४२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री सूदुर पश्चिम पृतना हेडक्वाटर, दिपायलबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. ०७६-७७/४२ (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा, ईमामनगर, नेपालगञ्जबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य मेडिकल, सैन्य खेलाडी र सैन्य ड्राइभर पदको लागि भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जङ्गी अड्डाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको लागि श्री उपत्यका पृतना हेड क्वाटर, नारायणहिटीबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको लागि श्री विष्णुदल गण, धुलिखेलबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नं. 076-77/42 (खुला/समावेशी), सैन्य पदको श्री उत्तर पश्चिम पृतना हेडक्वाटर, निमारे ब्यारेक, सुर्खेतबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको लागि श्री नं. ६ बाहिनी अड्डा, बैरेनी, धादिङबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयबाट मिति २०७७/०८/१३ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेना श्री नं.२३ बाहिनी अड्डा, शेराडिल ब्यारेक, बागलुङबाट सैन्य पदमा लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. 076/77/42 (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री नं. 9 बाहिनी अड्डा भर्ना छनौट केन्द्र , माझिटार , सिन्धुली बाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. 076/77/42 (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री मध्य पृतना हे.क्वा. , सुपारेटार , व्यारेक हेटौंडा बाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. 076/77/42 (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री नं. 7 बाहिनी अड्डा, भर्ना केन्द्र (काली बहादुर गण) , चितवन बाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि नं.३ बाहिनी अड्डा खैरेनीटार ब्यारेक तनहूँबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि श्री पश्‍चिम पृतना हेडक्वार्टर विजयपुर ब्यारेक पोखराबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूच
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७६/७७/४२ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि श्री मध्य पश्‍चिम पृतना हेडक्वार्टर बुटवल बाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको लागि लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने श्री नं. २७ बाहिनी अड्डा, सिराहावाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको लागि लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने श्री मध्यपूर्वी पृतना हेड क्वाटर , धनुषावाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको लागि लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने श्री नं. २८ बाहिनी अड्डा, बारावाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना हेडक्वाटर इटहरी व्यारेक, सुनसरी र नं. २ बाहिनी अड्डा हिले व्यारेक, धनकुटाको वि.नं. ७६-७७/४२, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको स‌ंशोधित सूचना
नेपाली सेनाको अधिकृत क्याडेट तथा सैन्य, सैन्य मेडिकल, सैन्य खेलाडी र सैन्य ड्राइभर पदको लिखित परीक्षा सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।
नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्को पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सहायक द्धितीय (खरिदार) पदको आ.प्र. तथा महिला तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सूचना
दुग्ध विकास संस्थान तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सूचना
नेपाल प्रहरी तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी निरीक्षक र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सूचना
पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोग तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार बाँकी रहेका विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरीएको सूचना ।
बीमा समिति तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र. तथा प्रथम चरण उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरीएको सूचना ।
नेपाल प्रहरी तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्राविधिक प्रहरी जवान पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सूचना ।
नेपाली सेना तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अधिकृत क्याडेट पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सूचना ।
नेपाली सेना तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सैन तर्फका विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सूचना ।
नेपाली सेना तर्फको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रा.उ.से., प्राड उ.से., प्रा.सु., ज.म., स.प.हु. अम. आदि पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरीएको सूचना ।
संगठित संस्थाहरुलाई पदपूर्ति विवरण पठाउने सम्बन्धी सूचना
लिखित परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको लागि श्री उपत्यका पृतना हेड क्वाटर, नारायणहिटीबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना हेडक्वाटर इटहरी व्यारेक, सुनसरी र नं. २ बाहिनी अड्डा हिले व्यारेक, धनकुटाको वि.नं. ७६-७७/४२, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको बि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको श्री नं. ५ बाहिनी अड्डा तेघरी ब्यारेक, कैलाली बाट संचालित बियरिंग र शारीरीक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ७६/७७-४२ अन्तर्गत सैन्य पदको लागि श्री नं.२३ बाहिनी अड्डा शेराडिल ब्यारेक बागलुङबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको लागि श्री नं. ६ बाहिनी अड्डा, बैरेनी, धादिङबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको लागि श्री विष्णुदल गण, धुलिखेलबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाली सेनाको सैन्य मेडिकल, सैन्य खेलाडी र सैन्य ड्राइभर पदको लागि भर्ना छनौट निर्देशनालय, कार्यरथी विभाग, जङ्गी अड्डाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, सैन्य पदको नं.३ बाहिनी अड्डा, खैरेनीटार व्यारेक, तनहूँबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएको भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, नेपाली सेना, सैन्य पदको पोखरा कार्यालयवाट संचालन गरिने श्री पश्‍चिम पृतना हेडक्वार्टर, विजयपुर व्यारेक, पोखराबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएको भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, नेपाली सेना, सैन्य पदको लागि बुटवल कार्यालयवाट संचालन गरिने श्री मध्य पश्‍चिम पृतना हेडक्वार्टर, रुपन्देहीबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएको भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
नेपाल आयल निगमको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन नं. ५७/०७६/७७ पद प्रबन्धक (लेखा),अप्राविधक, ८ तहको लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अ.क.(अमल्दार कर्मचारी) पदको लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, नेपाली सेना, सैन्य पदको लागि जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने श्री नं. २८ बाहिनी अड्डा, बारावाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएको भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, नेपाली सेना, सैन्य पदको लागि जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने श्री नं. २७ बाहिनी अड्डा, सिरहावाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएको भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/४२, नेपाली सेना, सैन्य पदको लागि जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने श्री मध्यपुर्वी पृतना हेड क्वाटर, धनुषावाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएको भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. 076/77/42 (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री नं. 9 बाहिनी अड्डा भर्ना छनौट केन्द्र , माझिटार , सिन्धुली बाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. 076/77/42 (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री मध्य पृतना हे.क्वा. , सुपारेटार , व्यारेक हेटौंडा बाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.न. 076/77/42 (खुला/समावेशी) सैन्य पदको श्री नं. 7 बाहिनी अड्डा, भर्ना केन्द्र (काली बहादुर गण) , चितवन बाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको विज्ञापन न‌‍ं. ०७६।०७७।४२ (खुला/समावेशी) सैन्य पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गररएको सूचना ।
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रको मिति २०७६/१०/१० मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल टेलिभिजनको मिति २०७६/१०/१० मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल आयल निगमको मिति २०७६/१०/१० मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना
श्री पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको जुनियर लेखा अधिकृत, तह ७ को परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल प्रहरीको मिति २०७६/१०/०१ मा विज्ञापित प्राविधिक प्रहरी जवान पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको मिति २०७६/१०/०७ मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको (प्रा.उ.से., प्राड उ.से., प्रा.सु., जम., स.प.हु., अम. आदी) आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको मिति २०७६/७/२९ मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौँ कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.न. १३/२०७६, (खुला तथा समावेशी), सहायक (सहायक द्वितीय) पदको दोश्रो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नम्बर ८/०७६-७७ सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तथा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्‍धी सूचना
नेपाली सेना विज्ञापन नं.०७६/७७/५३ अधिकृत क्याडेट पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरिएको सम्बन्‍धी सूचना
नेपाली सेनाको विभिन्न सेवा/समूह, सैन्य पदको खुला तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल नोटरी पब्लिक परिषद्को विभिन्न पदको आ.प्र. तथा महिला तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सहायक सूचक पदको खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशन गरीएको सम्बन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बि.नं. ०९/०७६-७७ (खुला र समावेशी), सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बि.नं. ०९/०७६-७७ (खुला र समावेशी), सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.न. ९/०७६-७७ (खुला/समावेशी) सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको श्री सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं. 3 गढीमाई बाहिनी, मुख्यालय मकवानपुर बाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरु
लोक सेवा आयोग, काठमाडौँ कार्यालयबाट संचालन गरिने श्री सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.न. ९(०७६/०७७), (खुला तथा समावेशी), सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदमा लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट स‌ंचालन हुने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.न. 9(076/77) सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने श्री सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल नं. ५ बिन्ध्यावासिनी बाहिनी मुख्यालय, चन्द्रौटा, कपिलवस्तुबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट संचालन गरिने श्री सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल नं. १ बराह बाहीनी मुख्यालय, पकली सुनसरीबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने श्री सशस्त्र प्रहरी वल नेपालको वि.नं. ९/०७६-७७, सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल राष्ट‍्र बैकको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सहायक निर्देशक पदको खुला र समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रमको परीक्षा केन्द्र प्रकाशित गरिएको सूचना
श्री वीमा समितिको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका पदहरुको आ.प्र, खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको कार्यक्रम निर्धरण गरिएको सूचना
श्री पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको पूर्व प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रममा वि.न. १२/०७६-७७, सहायक प्राध्यापक, प्राज्ञिक, प्रसूती तथा स्त्री रोग, Gynae Oncology, ९ख को परीक्षा कार्यक्रम संसोधन गरिएको सूचना
श्री पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सेवा आयोगको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र, खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
श्री दुग्ध विकास संस्थानको पूर्व प्रकाशित विज्ञापनका पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सूचना
श्री दुग्ध विकास संस्थानको पूर्व प्रकाशित लिखित परीक्षा कार्यक्रम खुला तथा महिला तर्फ इञ्जिनियरिङ अफिसर/मेन्टिनेन्स इन्जिनियर तह ७ (वि.न 24/2076-77) तथा आ.प्र तर्फको नायव लेखापाल( 46/2076-77 ) तह ४ काे लिखित परीक्षा कार्यक्रम संसोधन गरिएको सूचना
पाटन स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको मिति २०७६/७/२९ मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फका प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौँ कार्यालयबाट सञ्चलान हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. १३/२०७६, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मिति २०७६/८/१८ मा विज्ञापित सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी सहायक निरीक्षक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
दुग्ध विकास संस्थानको मिति २०७६/७/२९ मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडको मिति २०७६/७/२२ मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलले स‌ंचालन गर्ने कृषि विकास बै‌क लिमिटेडको वि.नं. १३/०७५-७६ भैरहवा केन्द्र तह-४ लेखपाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने कृषि विकास बै‌कको वि.नं. १२/०७५-७६ विराटनगर केन्द्र तह-४ लेखपाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालन हुने कृषि विकास बै‌ंक लिमिटेडको वि.न. 14/2075-76, तह-४ लेखपाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७६।०७।०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र. तथा सहायक निर्देशक, प्रशासन, अधिकृत तृतीय पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना
कृषि विकास बैंक लिमिटेडको मिति २०७६।०३।३१ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणको मिति २०७६।०७।२९ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण अन्तर्गत नेपाल नागरिक उड्डयन प्रतिष्ठानको प्रशिक्षार्थी छनौटको लागि पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना
नागरिक लगानी कोषको मिति २०७६/०७/२२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति २०७६/०७/०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न तहका पदहरुको आ‍.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालन हुने प्रहरी जवान पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना संशोधन
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्नहरीको वि.नं.०१(०७६।७७) )खुला/समावेशी, प्नहरी जवान(जनपद) पद, विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तिर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७६।०७७।३०, प्रदेश नं. ३ ‌(खुला/समावेशी), तह-३, कनिष्ठ सहायक(गोल्ड टेष्टर) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७६।०७७।२३, प्रदेश नं. ३ ‌(खुला/समावेशी), तह-४, सहायक पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल बै‌ंक लिमिटेडको वि.न. 2076/77/33 (खला/समावेशी) पद कनिष्ट सहायक (गोल्ड टेस्टर) ३ तहको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल बै‌ंक लिमिटेडको वि.न. 2076/77/26 (खला/समावेशी) पद सहायक ४ तहको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७६।०७७।३२ (खुला/समावेशी), कनिष्ठ सहायक (गोल्ड टेस्टर), तेस्रो तहको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०१।२०७६।०७७ (खुला/समावेशी), प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. २०७६।०७७।२५ (खुला/समावेशी), सहायक, चौथो तहको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.न. ०१/७६/७७ (खुला/समावेशी) नेपाल प्रहरी जवान (जनपद) पदको ३ नं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र दुधौली, सिन्धुली बाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने वि.नं. २०७६।०७७।३१ (खुला/समावेशी), नेपाल बैंक लिमिटेडको कनिष्ठ सहायक (गोल्ड टेस्टर), तेस्रो तहको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल प्रहरीको वि.न. 01/76/77 ‌(खुला/समावेशी) नेपाल प्रहरी जवान (जनपद) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने वि.नं. २०७६।०७७।२४ (खुला/समावेशी), नेपाल बैंक लिमिटेडको सहायक चौथो पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने वि.नं. ०१।०७६।०७७ (खुला/समावेशी), नेपाल प्रहरी, प्रहरी जवान(जनपद) पदको पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
गुठी संस्थानको मिति २०७६/०७/०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
गुठी संस्थानको मिति २०७६/०७/०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र., खुला तथा समावेशी तर्फको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल बैकं लिमिटेडको विज्ञापन नं.२०७६/७७/२७ र २०७६/७७/३४(सुदुरपश्चिम प्रदेश)खुला तथा समावेशी सहायक, ४ र कनिष्ठ सहायक(गोल्ड टेष्टर) , ३ पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६।०७७।१३ (खुला/समावेशी) अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
गुठी संस्थानको मिति २०७६/०७/०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल प्रहरी, प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल वैंक लिमिटेडको तह-३, कनिष्ठ सहायक(गोल्ड टेस्टर) पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल वैंक लिमिटेडको तह-४, सहायक पदको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/१३ अधिकृत क्याडेट पदको श्री सु.प.पृतना हे.क्वा. राजपुर, दिपायल केन्द्र बाट आइ. क्यु. उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सुचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. २०७६/७७/१३ अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाकाे वि.नं. ०७६/७७/१३, अधिकृत क्याडेट पदकाे जंगी अड्डा,काठमाडाैँबाट छनाेैट भएका उम्मेदवारहरूकाे परीक्षा भवन कायम गरिएकाे सूचना ।
लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं. २०७६/७७/१३ अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने अधिकृत क्याडेट पदको श्री मध्य पृतना हे.क्वा. , सुपारेटार , व्यारेक हेटौंडा बाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने नेपाल वैंक लि. कोे वि‍.न‌ं. २१।०७६-७७, सहायक ४ र २८।२०७६।७७ कनिष्ठ सहायक पदको प्रदेश नं‍. १ अन्तरगतको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं. ०१/२०७६।७७ प्रहरी जवान पदको १ नं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, रानी विराटगरबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वराहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने अधिकृत क्याडेट पदको पूर्वी पृतना हेड क्वाटर इटहरी व्यारेक सुनसरीबाट लिखित परीक्षामा छनाैट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाली सेना, अधिकृत क्याडेट पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरेको सूचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठान मिति २०७६/०७/०८ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको मिति २०७६/०६/१० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सम्बन्धी सूचना
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको मिति २०७६/०५/२७ गते प्रकाशित विज्ञापनका विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पूर्व निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्र.५/६०२, सहायकस्तर तह -५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको शंसोधित सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्र.५/६०१, सहायकस्तर तह -५, मिटर रिडिङ सुपरभाइजर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको शंसोधित सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्र.४/६०६, सहायकस्तर तह -४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको शंसोधित सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्र.४/६०५, सहायकस्तर तह -४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको शंसोधित सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मिति २०७६/०५/२५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्राविधिकतर्फ विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडको मिति २०७६/०५/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्र.५/६०२, सहायकस्तर तह -५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्र.५/६०१, सहायकस्तर तह -५, मिटर रिडिङ सुपरभाइजर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्र.४/६०६, सहायकस्तर तह -४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्र.४/६०५, सहायकस्तर तह -४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको मिति २०७६/०६/१० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको मिति २०७६/०६/१० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको मिति २०७६/०५/३० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
लोकसेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-4 र 5 का अप्राविधिक पदहरुमा संयुक्त परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरूलाई विशेष सूचना
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.०७५/७६/प्र४/२०४ र २०५, तह-४, सिनियर मिटर रिडर र सहायक लेखापाल दुवै पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.०७५/७६/प्र५/२०१ र २०२, तह-५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर र लेखापाल दुवै पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्रा.५/६०४, सहायकस्तर तह -५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्रा.५/६०३, सहायकस्तर तह -५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्रा.४/६०७, सहायकस्तर तह -४, फोरमेन पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं. २०७५/७६/प्रा.३/६०८, सहायकस्तर तह -3, इलेक्‍ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विधुत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-३,४ र ५ का पदहरुमा परीक्षा दिने उम्मेदवाहरुको परीक्षा भवन कायम गरिकएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विधुत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-४ र ५ का अत्तरिया क्षेत्रको अप्राविधिक पदहरुमा संयुक्त परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुलाई बिशेष सूचना।
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७६/०३/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न अप्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-४ र ५ का अप्राविधिक पदहरुमा संयुक्त परीक्षा दिने परीक्षार्थीहरुलाई विशेष सूचना ।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-५ का मिटर रिडिङ सुपरभाइजर र लेखापाल पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-४ का सिनियर मिटर रिडर र सहायक लेखापाल पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-५ का इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल र सिभिल समूहका सुपरभाइजर पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-४ का इलेक्ट्रिकल, मेकानिकल र सिभिल समूहका फोरमेन पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायकस्तर तह-३ का इलेक्ट्रिसियन, जुनियर मिस्त्री र जुनियर टेक्निसियन पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले स‌ंचालन गर्ने नेपाल विधुत प्राविधकरण विराटनगर क्षेत्र अन्तगत विभिन्न पदहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल विधुत प्राधिकरणको मिति२०७६/०३/१३गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अत्तरिया क्षेत्रको सहायकस्तरका पदहरुको लिखित परीक्षाका लागि परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७६/०३/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसारका केही पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना
लोकसेवा आयोग पोखरा कार्यालयबाट सञ्चालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति 2076/03/13 गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयबाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७६/०३/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न प्राविधिक पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.०७५/७६/ प्र.५/२०२, तह ५, लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.०७५/७६/ प्र.५/२०१, तह ५, मिटर रिडिङ्ग सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.०७५/७६/ प्र.४/२०५, तह ४, सहायक लेखापाल पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.०७५/७६/ प्र.४/२०४, तह ४, सिनियर मिटर रिडर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.०७५/७६/ प्रा.५/२०३, तह ५, सुपरभाईजर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
जलेश्वर कार्यालयवाट संचालन गरिने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको वि.नं.०७५/७६/ प्रा.३/२०६, तह ३, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मिति २०७६/०४/१७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
कर्मचारी सञ्चय कोषको मिति २०७५/१२/१५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मिति २०७६/०३/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको मिति २०७६/०५/३० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
कर्मचारी सञ्चय कोषको मिति २०७५/१२/१५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको मिति २०७६/०५/०४ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अधिकृत क्याडेट पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
नेपाल प्रहरीको मिति २०७६/०५/०६ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्रहरी जवान (जनपद) पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको मिति २०७६/०५/२९ गते प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रममा केही पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने कृषि विकास वै‌ंककाे वि‍.नं. १२।७५।७६ विराटनगर केन्द्र अन्तरगतको लेखपाल पदको लिखित परीक्षा स्थगित भएको सूचना
कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको परीक्षा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना
निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको मिति २०७६/०५/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न तहका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा केन्द्र प्रकाशन गरिएको सम्बन्धी सूचना
काठमाडौं कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री नेपाली सेना, श्री वीरदल गण, सूर्यविनायक भक्तपुर केन्द्रबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना ।
लोकसेवा आयोग ,महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१, सैन्यपदको श्री नं.५बाहिनी अड्डा तेघरी ब्यारेक, कैलाली बाट संचालित बियरिंग र शारीरीक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखितपरीक्षाको परीक्षाभवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने पश्चिम पृतना हेडक्वाटर विजयपुर ब्यारेक पोखराको वि.नं. ०७६/०७७/०१, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको केन्द्र कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने श्री नं. ३ बाहिनी अड्डा, खैरेनीटार व्यारेक, तनहुँको वि.नं. ०७६/०७७/०१, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको केन्द्र कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने श्री कृष्णदल गण, चापाघाट व्यारेक¸ दमौली¸तनहुँको वि.नं. ०७६/०७७/०१, सैन्य पदको लिखित परीक्षाको केन्द्र कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेना श्री नं. २३ बाहिनी अड्डा, शेराडिल ब्यारेक, बागलुङबाट सैन्य पदमा लिखित परीक्षााको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
लोकसेवा आयोग ,महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१, सैन्यपदको श्री नं.२५बाहिनी अड्डा भगतपुर ब्यारेक, कञ्चनपुर बाट संचालित बियरिंग र शारीरीक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखितपरीक्षाको परीक्षाभवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदको लागि श्री नं. २७ बाहिनी अड्डा सिरहा तथा श्री नं. २७ बाहिनी अड्डा भर्ना केन्द्र राजबिराज सप्तरीबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको सैन्य पदको लागि श्री मध्य पूर्वी पृतना हे.क्वा. धनुषा तथा श्री नं. २८ बाहिनी अड्डा बाराबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
काठमाडौं कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/१० मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०२,०३,०४ सैन्य मेडिकल/सिग्नल/ड्राइभर पदको भ.छ.नि.,का.र.वि.जंगी अड्‌डा, काठमाडौंबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री नं. ७ बाहिनी अड्डा भर्ना केन्द्र (काली बहादुर गण) , चितवनबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री मध्य पृतना हे.क्वा. , सुपारेटार , व्यारेक हेटौंडाबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग हेटौंडा कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री नं. 9 बाहिनी अड्डा भर्ना छनौट केन्द्र , माझिटार , सिन्धुलीबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको
काठमाडौं कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री नं. ६ बाहिनी अड्‌डा, बैरेनी, धादिङबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
काठमाडौं कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री नं. २६ बाहिनी अड्‌डा, भर्ना केन्द्र, चौतारा सिन्धुपाल्चोकबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
काठमाडौं कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री जबरजंग गण, देवीघाट नुवाकोटबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री सबुज गण, सल्यान, खड्गदल गण, रोल्पा र रिपुमर्दन गण, दाङबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम सूचना ।
लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७६/७७-०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको श्री २१ नं बाहिनी अड्डा, झापा र श्री भीमकाली गुल्म ताप्लेजुङ्गबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम सूचना ।
काठमाडौं कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री नं. १७ बाहिनी अड्‌डा, भर्ना केन्द्र, बाहिटी, सीतापाइला, काठमाडौंबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
काठमाडौं कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा सञ्चालन हुने नेपाली सेनाको वि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री नेपाली सेना, श्री वीरदल गण, सूर्यविनायक भक्तपुर केन्द्रबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि श्री रामबाण गुल्म, म्यालपोखरी, अर्घाखाँचीबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि श्री नं. २२ बाहिनी अड्डा, भर्ना केन्द्र गुल्मीबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७६/७७/०१ (खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको लागि श्री मध्य पश्चिम पृतना हे.क्वा., योगीकुटी, बुटवल, रूपन्देहीबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरूको परीक्षा भवन कायम गरिएको स
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा संचालन हुने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री अरिदमन गण, ओखलढुंगा केन्द्रबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा संचालन हुने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री नं. १८ बाहिनी अड्डा, उदयपुर केन्द्रबाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री पूर्वी पृतना हे‍डक्वाटर, इटहरी, सुनसरी, श्री नं. २ बाहिनी अड्डा, धनकुटा र श्री बराहदल गुल्म, स‌ंखुवासभा केन्द्रबाट लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेद्वारहरुको परीक्ष
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा संचालन हुने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री दुर्गादल गुल्म, दार्चुला केन्द्र बाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा संचालन हुने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री संग्राम शार्दुल गुल्म, बझाङ केन्द्र बाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयबाट मिति २०७६/०६/११ मा संचालन हुने नेपाली सेनाको बि.नं.०७६/७७/०१ सैन्य पदको श्री सु.प.पृतना हे.क्वा. दिपायल भर्ना केन्द्र बाट शारीरिक परीक्षा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको विभिन्न तहका पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको तह ३, ४ र ५ को खुला तथा समावेशी तर्फको लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको आ.प्र.,खुला तथा समावेशी तर्फ (तह ३, ४ र ५ बाहेक) को लिखित परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सम्बन्धी सूचना
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको मिति २०७६/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम विभिन्न तहका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको मिति २०७६/०५/०१ गते प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम सैन्य पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
कृषि विकास बैङ्क लिमिटेडको मिति २०७६/०३/३१ गते प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम विभिन्न तहका पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी लिमिटेडको मिति २०७६/०३/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम विभिन्न तहका पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
सामाजिक सुरक्षा कोषको मिति २०७६/०२/१७ गते प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम विभिन्न तहका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं.२/०७५-७६ अनुसन्धान सहायक पदको दितीयचरणको लिखीत परीक्षा भवन कायम गरिएको सम्वन्धी सूचना ।
लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं. २/०७५/७६ अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रको मिति २०७६/०१/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन बमोजिम विभिन्न तहका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, हेटौंडा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नम्बर 2/075/76 (खुला तथा समावेशी), रा.प.अन.द्वितीय श्रेणी अनुसन्धान सहायक पद द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी) नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अन. द्वितीय श्रेणी, अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको संशोधित सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-७६ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय सरह, अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
पोखरा कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-७६ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय सरह, अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-७६ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय सरह, अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षा भवन
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-७६, अनुसन्धान सहायक पदको द्वितीय चरणको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको पूर्वप्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार मिति २०७५/०४/०६ गते सञ्चालन हुने सब-इञ्जिनियर, प्राविधिक (विद्युत), तह ५ को प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना
सामाजिक सुरक्षाा कोषको लिखित परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १/०७५-७६, अनुसन्धान अधिकृत पदको द्वितीय चरणको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. १/०७५-७६, अनुसन्धान अधिकृत पदको द्वितीय चरणको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको मिति २०७६/०१/३० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न ट्रेडका प्राविधिक, प्राड, लेखा तथा पाइलट उपसेनानी पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
कर्मचारी सञ्चय कोषको मिति २०७६/०१/२३ गते प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार प्रशासन, तह-४, सहायक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको मिति २०७६/०१/२२ गते प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार प्रशासन, तह-६, सहायक प्रबन्धक पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५३, सैन्य पदमा नं २६ बाहिनी अड्डा, भर्ना केन्द्र धुलिखेलबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५३, सैन्य पदमा नं ६ बाहिनी अड्डा, बैरेनी ब्यारेक धादिङबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन
नेपाली सेनाको सैन्य, लेखा जम.क., स.प.हु., अ.क., सैन्य मेडिकल, सैन्य सिग्नल, सैन्य ड्राइभर र सैन्य वाद्यवादन पदमा नेपाली सेना, भ.छ.नि. र उपत्यका पृतना हेडक्वार्टर, काठमाडौंबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा भवन
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने नेपाली सेना, नं. २२ बाहिनी अड्डा, भर्ना छनौट केन्द्र, (वीरभद्र जंग गुल्म), धागीथुम ब्यारेक, गुल्मी बाट सैन्य पदको लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने नेपाली सेना, मध्य पश्चिम पृतना हे.क्वा., योगीकुटी, बुटवल रूपन्देहीबाट अ.क. र सैन्य पदको लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/७६/५३(खुला तथा समावेशी), सैन्य पदको भर्ना केन्द्र: नेपाली सेना, नं.४ बाहिनी अड्डा इमामनगर ब्यारेक, नेपालगन्जबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाली सेनाकाे पूर्वी पृतना हे‍.क्वा.इटहरी र श्री नं. २ बाहिनी अड्डा हिलेकाे विभिन्न पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ५०/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, नगद समूह, पाँचौं तह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ३६/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, पाँचौं तह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ७१/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, नगद समूह, चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ५७/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सूचना प्रविधि समूह, पाँचौं तह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ४३/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, कानून समूह, पाँचौं तह, वरिष्ठ सहायक पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. ६४/०७५-७६ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, प्रशासन समूह, चौथो तह, सहायक पदको लिखित परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग ,महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको बि.नं.०७५/७६/५३,सैन्यपदको लिखित परीक्षाका लागि छनोट भएका उम्मेदवारहरुको लिखितपरीक्षाको परीक्षाभवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने नेपाली सेना पश्चिम पृतना हेडक्वाटर विजयपुर ब्यारेक पोखराबाट अ.क. र सैन्य पदको लिखित परीक्षााको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
नेपाल वायु सेवा निगमको मिति २०७५/११/१० गते प्रकाशित विज्ञापन तथा २०७५/१२/२१ गते प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार परीक्षा हुन बाँकी रहेको वि.नं. २०२/०७५-७६ (आ.प्र.) को लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग बागलुङ कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने नेपाली सेना श्री नं. २३ बाहिनी अड्डा, शेराडिल ब्यारेक, बागलुङबाट सैन्य पदमा लिखित परीक्षााको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको वि.नं. 38/075-76 (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, प्रशासन, तह-5, बरिष्ठ सहायक पदको परीक्षा केन्द्रमा उल्लेख भएको उम्मेदवारको दर्ता नं. संशोधन गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने नेपाली सेना श्री नं. ३ बाहिनी अड्डा, तनहुँबाट सैन्य पदमा लिखित परीक्षााको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका विभिन्न विज्ञापन र पदहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय बाणिज्य बैकं लिमिटेडको सुदुरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत विज्ञापन नं.४०‚४७‚६१‚५४‚६८‚७५/२०७५-७६ (खुला र समावेशी)का सहायक स्तरका पदको लिखीत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
नेपाली सेनाको वि.नं. ०७५/०७६/५२ अ.क. तथा वि.नं. ०७५/०७६/५३¸ सैन्य पदको लागि लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको २ न‌ं. प्रदेश अन्तरगत सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७५/०७६/५३¸ सैन्य पदको लागि नं. १८ बाहिनी अड्डा, गाईघाटबाट सैन्य भर्ना छनौटको शारीरिक परीक्षामा उत्तीर्ण सम्पूर्ण परीक्षार्थीहरुकाे लोक सेवा आयोग खोटाङ कार्यालय दिक्तेलबाट लिइने लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५ न‌ं. प्रदेश अन्तरगत सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाल प्रहरीको स्टाफ नर्स पदको संशोधित रोल नं. अनुसार परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको विज्ञापन नम्बर ०७५/०७६/५२¸ अमल्दार कर्मचारी र ०७५/०७६/५३¸ सैन्य पदको लागि सु.प.पृतना हे.क्वा., दिपायलबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लोक सेवा आयोेग दिपायलले परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय वाणिज्य बै‌ंककाे १ न‌ं. प्रदेश अन्तरगत सहायक स्तरका विभिन्न पदहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाल प्रहरीको मिति २०७५/११/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न प्राविधिक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.न‍. १५/०७५/०७६, नेपाल सशस्त्र प्रहरी जवान तालिम शिक्षालय, नौबस्ता बाँकेबाट सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.न‍. १५/०७५-०७६, सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालय, हलचोकबाट लिखित परीक्षाका लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले स‍ंचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वि.न‍. १५/०७५/०७६, नेपाल सीमा सुरक्षा तालिम शिक्षालय, बर्दघाट, पश्चिम नवलपरासीबाट सशस्त्र प्रहरी जवान पदमा लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोकसेवा आयोग,महेन्द्रनगर कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरीबल नेपालको बि.नं.१५/०७५-७६,अनुसार नं.७ बैधनाथ बाहिनी मुख्यालय,अत्तरिया कैलालीबाट लिइएको विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षण परीक्षामा उत्तीर्ण सशस्त्र प्रहरीजवान पदका उम्मेदवारहरुको लिखितपरीक्षाको सूचना
धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, नं. १ बराह बाहिनी मुख्यालय सुनसरी अन्तरगत वि‍.न‌ं. १५।०७५-७६, सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नम्बर १५/०७५/०७६ सशस्त्र प्रहरी जवान पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
कर्मचारी सञ्चय कोषको मिति २०७५/१२/१५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम स्थगित गरिएको, संशोधन गरिएको तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी) नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अन. द्वितीय श्रेणी, अनुसन्धान सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी) नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अन. द्वितीय श्रेणी, अनुसन्धान सहायक पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-०७६ (खुला तथा समावेशी) नेपाल विशेष सेवा, रा.प.अन. द्वितीय श्रेणी अनुसन्धान सहायक पदको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयले संचालन गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विज्ञापन नम्बर १५/०७५/०७६ सशस्त्र प्रहरी जवान पदको परीक्षा केन्द्र सम्वन्धी सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको वि.नं. २/०७५-७६ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय सरह, अनुसन्धान सहायक पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको विज्ञापन नं.२/०७५-७६ अनुसन्धान सहायक पदमा राष्ट्रिय अनुसन्धान सु.प.प्रदेश कार्यालय कैलालीबाट दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको प्रथमचरणको लिखीत परीक्षा सम्वन्धी सूचना ।
धनकुटा कार्यालयले संचालन गर्ने राष्ट्रिय अनुसन्धान, १ नं. प्रदेश कार्यालय, धरान, सुनसरीमा अनुसन्धान सहायक पदको दरखास्त फारम स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको पहिलो चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको मिति २०७५/१२/२२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न तहका पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मिति २०७५/१२/२२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार प्राविधिकतर्फ विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मिति २०७६/०१/१२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अनुसन्धान अधिकृत पदको प्रथम चरणको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
नेपाल वायु सेवा निगमको मिति २०७५/११/१० गते प्रकाशित विज्ञापनकाे पूर्व प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवनमध्ये वि.नं. १०,११/२०७५-७६ आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्र तथा परीक्षा भवन संशाेधन गरिएकाे सूचना
कर्मचारी सञ्चय कोषको मिति २०७५/१२/१५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको मिति २०७५/१२/२२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको मिति २०७६/०१/०३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
नेपाल वायु सेवा निगमको मिति २०७५/११/१० गते प्रकाशित विज्ञापन तथा २०७५/१२/२१ गते प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाली सेनाको मिति २०७५/११/२० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न प्राविधिक पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको मिति २०७६/०१/०६ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन प्रकाशित गरिएको सूचना
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको मिति २०७५/१२/२२ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार अनुसन्धान अधिकृत र अनुसन्धान सहायक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
नेपाल प्रहरीको मिति २०७५/११/१३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार विभिन्न प्राविधिक पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको मिति २०७५/११/२४ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सशस्त्र प्रहरी जवान पदको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको मिति २०७५/१०/२५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सबै पदहरुको आन्तरिक एवं खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन स‌ंशोधन गरिएको सूचना
नेपाल वायु सेवा निगमको मिति २०७५/११/१० गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक एवं खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज लिमिटेडको मिति २०७५/११/०३ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक एवं खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
वी.पी.कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भरतपुर, चितवनको मिति २०७५/१०/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आ.प्र., खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमिटेडको मिति २०७५/१०/२५ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक एवं खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
काठमाडौं कार्यालयबाट सञ्चालन हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २४/२०७५ (खुला/समावेशी) प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराले सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकको विज्ञापन नं.२४/२०७५ (खुला र समावेशी) प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक दितीय) पदको द्वितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालय, जलेश्वरले सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैकंको विज्ञापन नं.२४/२०७५ (खुला र समावेशी) अनुसार प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक दितीय) पदको दितीय चरणको लिखीत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालय, बुटवलले सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैकंको विज्ञापन नं.२४/२०७५ (खुला र समावेशी) अनुसार प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक दितीय) पदको दितीय चरणको लिखीत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैकंको विज्ञापन नं.२४/२०७५ (खुला र समावेशी) अनुसार प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक दितीय) पदको दितीय चरणको लिखीत परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, तुलसीपुर दाङले संचालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंककाे वि.नं. २४/२०७५ सहायक, प्रशासन,(सहायक द्वितीय )पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंककाे वि.नं. २४/२०७५ सहायक, प्रशासन,सहायक द्वितीय पदको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाल खाद्य संस्थानको मिति २०७५/१०/४ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आन्तरिक र खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम र परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाल पर्यटन तथा होटल व्यवस्थापन प्रतिष्ठानको मिति २०७५/०९/२७ गते प्रकाशित विज्ञापन अनुसार सञ्चालन हुने विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व प्रकाशित परीक्षा कार्यक्रम अनुसार वि.नं. २१/२०७५, प्रशासन, अधिकृत तृतीय, सहायक निर्देशक पदको मिति २०७५/१०/९ गते सञ्चालित प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएका परीक्षार्थीहरुको द्वितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल राष्ट्र वैंकको वि.नं. २४/२०७५(खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल राष्ट्र वैंकको वि.नं. २४/२०७५(खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालय, नयाँ बानेश्‍वरबाट संचालन हुने नेपाल राष्ट्र वैंकको वि.नं. २४/२०७५(खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सहायक (सहायक द्वितीय) पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, दाङ कार्यालय, तुलसीपुर दाङले संचालन गर्ने नेपाल राष्ट्र वैंकको वि.नं. २४।२०७५, सहायक, प्रशासन सहायक द्वितीय पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालय, धनकुटाले संचालन गर्ने नेपाल राष्ट्र वैंकको वि.नं. २४।२०७५, सहायक, प्रशासन सहायक द्वितीय पदको परीक्षा भवन
लोक सेवा आयोग, दिपायल कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ०३/०७५-७६¸ प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि सु.प. प्रहरी तालिम केन्द्र, दिपायलबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
राष्ट्रिय बीमा संस्थानको मिति २०७५/९/६ मा विज्ञापित विभिन्न पदहरुको खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा कार्यक्रम तथा परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ०३/०७५-७६¸ प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, प्रदेश नं.२ जनकपुर, धनुषाबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ०३/०७५-७६¸ प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि पश्चिम क्षेत्रीय प्रहरी तालिम केन्द्र, बुटवल, रूपन्देहीबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ०३/०७५/७६ प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि ४ नं. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र पोखराबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको केन्द्र कायम गरिएको सूचना
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल प्रहरीको विज्ञापन नम्बर ०७५/७६/०३¸ प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि महानगरीय प्रहरी शिक्षालय, महाराजगञ्जबाट लिखित परीक्षाको लागि छनौट भएका उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
नेपाल बैंक लिमिटेडको गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको वि.नं. २०७५/७६/२८ (खुला तथा समावेशी) तह-४, सहायक पद र वि.नं. २०७५/७६/३५ (खुला तथा समावेशी) तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाल बैंक लिमिटेडको प्रदेश नं. २ को वि.नं. २०७५/७६/२६ सहायक-४ (खुला तथा समावेशी) तथा वि.नं. २०७५/७६/३३ तह-३, कनिष्ठ सहायक (Gold Tester) पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयले स‌ंचालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं. ३।०७५।७६ प्रहरी जवान (जनपद) पदको १ न‌ं‍. प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, रानी, विराटनगरबाट लिखित परीक्षामा सहभागी हुने उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन
लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयबाट संचालन हुने नेपाल राष्ट्र बैंकको वि.नं. २५/२०७५ (खुला तथा समावेशी), प्राविधिक सेवा, सूचना प्रविधि समूह, सहायक द्वितीय पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।