लिखित नतिजा

मिती विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. 15669-15673/०७३-७४ (खुला, समावेशी) नेपाल स्वास्थ्य, प.हे.न., अ.न.मी. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-12-01 2074-12-05 2017-12-11 11:02:12
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. 15674-15678/०७३-७४ (खुला, समावेशी) नेपाल स्वास्थ्य, आयुर्वेद, ज.आयुर्वेद, वैद्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-12-05 2074-12-06 2017-12-11 11:06:20
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. 15679-15680/०७३-७४ (खुला, समावेशी) नेपाल स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे.,ज.मे.ल्या.टे., ल्याव असिस्टेण्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-12-07 0000-00-00 2017-12-11 11:09:47
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. 15681-15687/०७३-७४ (खुला, समावेशी) नेपाल स्वास्थ्य, हे.र्इ., अ.हे.व.पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-12-07 2074-12-15 2017-12-11 11:12:42
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. 1568८/०७३-७४ (खुला) नेपाल आ.यो. तथा तथ्यांक,तथ्यांक, गणक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-12-16 0000-00-00 2017-12-11 11:17:32
2074/8/25 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. 15689/०७३-७४ (आ.प्र) नेपाल इञ्जिनियिरङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, खा.पा.स.टे. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 11:24:59
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. 15690-15692/०७३-७४ (खुला, समावेशी) नेपाल इञ्जिनियिरङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, खा.पा.स.टे. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-12-16 2074-12-18 2017-12-11 11:28:17
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५६९३/०७३-७४ (महिला) नेपाल इञ्जिनियिरङ्ग, मेकानिकल, ज.मे., मेकानिक्स पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 11:37:16
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५६९४/०७३-७४ (खुला) नेपाल इन्जिनयरिङ्ग, मेकानिकल, नि.उ.स., अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 11:39:34
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५६९५/०७३-७४ (आ.प्र) नेपाल इञ्जिनियिरङ्ग, सर्भे, अमिन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 11:43:03
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. 15696-15698/०७३-७४ (खुला, समावेशी) नेपाल इञ्जिनियिरङ्ग, सर्भे, अमिन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-12-18 2074-12-19 2017-12-11 11:47:31
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. 15700-15701/०७३-७४ (खुला, समावेशी) नेपाल कृषि, वागवानी, नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-12-19 0000-00-00 2017-12-11 11:51:42
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५७०२/०७३-७४ (खुला) नेपाल कृषि, मत्स्य, नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-12-20 0000-00-00 2017-12-11 11:54:51
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५७०३/०७३-७४ (आ.प्र.) नेपाल कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 11:59:28
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५७०४-१५७०५/०७३-७४ (खुला, समावेशी) नेपाल कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे., नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-12-20 0000-00-00 2017-12-11 12:03:31
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५७०६/०७३-७४ (खुला) नेपाल कृषि, बाली संरक्षण, नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-12-21 0000-00-00 2017-12-11 12:06:02
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५७०७-१५७०८/०७३-७४ (खुला, समावेशी) नेपाल कृषि, कृषि, भेटेरिनरी, नायव पशुस्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-12-21 2074-12-22 2017-12-11 12:08:51
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५७०९/०७३-७४ (आ.प्र.) नेपाल बन, जनरल फरेष्ट्री, फरेष्टर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-12-22 0000-00-00 2017-12-11 12:16:13
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५७१०-१५७१४/०७३-७४ (खुला, समावेशी) नेपाल बन, जनरल फरेष्ट्री, फरेष्टर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-12-23 2074-12-25 2017-12-11 12:18:32
2074/8/24 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५७१५-१५७१८/०७३-७४ (खुला, समावेशी) नेपाल बन, ने.पा.एण्ड वा.ला., सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 12:22:02
2074/8/25 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५७१९/०७३-७४ (आ.प्र.) नेपाल विविध, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 12:25:13
2074/8/25 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५७२०-१५७२३/०७३-७४ (खुला, समावेशी) नेपाल विविध, सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-12-26 2074-12-28 2017-12-11 12:27:33
2074/8/25 सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको वि.नं. १५६९९/०७३-७४ (आ.प्र) नेपाल कृषि, कृषि प्रसार, नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 13:16:55
२०७४।८।२४ लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङको वि.नं. १४८६५/073-74 (खुला),इञ्जिनियरीङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह,नि.उ.स. उपसमुह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी मेकानिक्सपदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 13:51:42
2074.8.24 लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङकोवि.नं. १४८६६-८६७/073-74 (खुला तथा समावेशी),इञ्जिनियरीङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह,नि.उ.स. उपसमुह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी अपरेटर पदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 13:56:13
२०७४।८।२४ लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङको वि.नं. १४८६८/073-74 (आ.प्र.),इञ्जिनियरीङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी अमिनपदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 14:00:36
२०७४।८।२४ लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङकोवि.नं. १४८६९-८७३/073-74 (खुला तथा समावेशी),इञ्जिनियरीङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी अमिनपदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 14:04:54
२०७४।८।२४ लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङकोवि.नं. १४८७४/073-74 (खुला),इञ्जिनियरीङ्ग सेवा, एगृ इरिगेसन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी एशोसिएसन अर्गनाइजेशनपदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 14:09:02
२०७४।८।२४ लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङकोवि.नं. १४८७५-८७७/073-74 (खुला), कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 14:11:42
२०७४।८।२४ लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङको वि.नं. १४८७८/073-74 (खुला), कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 14:16:34
२०७४।७८।२५ लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङको वि.नं. १४८७९/073-74 (खुला), कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 14:47:01
२०७४/८/२३ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५४३-११५४९/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 2074-11-27 2074-12-04 2017-12-11 18:57:58
२०७४/८/२३ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५५०/०७३-७४(दलित),नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयूर्वेद समूह, जनरल आयूर्वेद उपसमूह, चौथो तह, वैद्य पदको लिखित नतिजा 2074-12-05 2074-12-05 2017-12-11 19:02:40
२०७४/८/२३ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५५१-११५५४/०७३-७४,ल्याब असिष्टेण्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे.,ल्याव असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 2074-12-05 2074-12-05 2017-12-11 19:08:23
२०७४/८/२४ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५५५/०७३-७४ नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, चौथो तह,डार्करुम असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 2074-12-06 2074-12-06 2017-12-11 19:11:41
२०७४/८/२४ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५५६-११५६२/०७३-७४ (खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-06 2074-12-14 2017-12-11 19:20:19
२०७४/८/२५ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५६३/०७३-७४(खुला, आ.यो.त. सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, गणक पदको लिखित नतिजा 2074-12-15 2074-12-15 2017-12-11 19:25:26
२०७४।८।२५ लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङको वि.नं. १४८८०-८८२/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे.समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी ना.प.से.प्रा.पदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 20:52:03
2074.8.25 लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङको वि.नं. १४८८३/०७३-७४ (खुला), कृषि सेवा, बालिसंरक्षण समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 21:10:13
२०७४।८।२५ लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङको वि.नं. १४८८४/073-74 (खुला), कृषि सेवा, एगृ .इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्ससमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 21:16:01
२०७४।८।२५ लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङको वि.नं. १४८८५/०७३-७४ (आ.प्र.), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी ना.प.स्वा.प्रा.पदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 21:26:42
२०७४।८।२५ लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङको वि.नं. १४८८६-८८९/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी ना.प.स्वा.प्रा. पदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-11 21:31:13
२०७४।८।२३ लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13589/073-74,फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 12:28:37
२०७४।८।२३ लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं १३५९०-१३५९४/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, फरेष्टर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 12:32:02
२०७४।८।२३ लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं १३५९५-१३५९८/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 12:34:58
२०७४/८/१९ धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, बाग्लुङ्गको वि.नं. १३९३०/०७३-७४ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 2074-10-10 2074-10-10 2017-12-12 12:37:10
२०७४।८।२४ प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१२१-१३१२४/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौथो तह, ल्याब असिष्टेण्ट पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 12:37:33
२०७४।८।२५ प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१२५-१३१३१/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 12:50:20
२०७४।८।२५ प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१३२-१३१३३/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल आर्थक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, गणक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 12:56:36
२०७४।८।२५ प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१३४-१३१३५/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय, खा.पा.स.टे. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 13:02:12
२०७४।८।२५ प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१३६-१३१३९/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय, अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 13:15:40
२०७४।८।२५ प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१४०/०७३-७४(खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, नायव मौसम विज्ञान सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 13:19:41
२०७४।८।२५ प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१४१-१३१४२/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, अमिन पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 14:03:50
२०७४।८।२५ लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङको वि.नं. १४८९०/०७३-७४(आ.प्र.), वन सेवा, ज. फ.समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी फरेष्टर पदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 17:09:26
२०७४।८।२५ लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङको वि.नं. १४८९१-८९६/०७३-७४(खुला तथा समावेशी), वन सेवा, ज. फ.समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी फरेष्टर पदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 17:14:27
२०७४।८।२५ लोक सेवा आयोग राप्ती अञ्चल कार्यालय दाङको वि.नं. १४८९७-९००/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 17:19:32
२०७४।८।२६ प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१४३-१३१४४/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ इरिगेशन इञ्‍जि. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, एशोसिएसन अर्गनाइजर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 17:20:12
२०७४।८।२६ प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१४५-१३१४७/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 17:26:16
२०७४।८।२६ प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१४८/०७३-७४(आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 17:34:00
२०७४।८।२६ प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१४९-१३१५२/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, नायव पशु सेवा प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 17:37:19
२०७४।८।२६ प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१५३/०७३-७४(खुला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, नायव प्राविधिक सहायक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 17:41:35
२०७४।८।२६ प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१५४/०७३-७४(आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 17:44:34
२०७४।८।२६ प. क्षे.नि., पोखराको बिज्ञापन नं १३१५५-१३१५६/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं.द्वितीय, नायव पशु स्वास्थ्य प्राविधिक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-12 17:48:11
२०७४/८/२५ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाण्डौको बिज्ञापन नं ११५६४-११५६८/०७३-७४(आ.प्र./खुला/समावेशी), नेपाल इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खा.पा.स.टे. पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-12-15 2074-12-15 2017-12-13 14:34:29
२०७४/८/२५ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५६९-११५७१/०७३-७४(आ.प्र,खुला र आ.ज.), इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड.आ. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, असिष्टेण्ट सव इन्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2074-12-16 2074-12-16 2017-12-13 14:40:48
२०७४/८/२५ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५७२-११५७३/०७३-७४(खुला र आ.ज.), इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उम-समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, नायव जलविज्ञान सहाहयक पदको लिखित नतिजा 2074-12-16 2074-12-16 2017-12-13 14:44:37
२०७४/८/२५ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५७४-११५७६/०७३-७४(आ.प्र,खुला र मधशी), इन्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, जुनियर फोरम्यान/मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 2074-12-18 2074-12-18 2017-12-13 14:48:29
२०७४/८/२५ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५७७-११५७९/०७३-७४(खुला/समावेशी), इन्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 2074-12-18 2074-12-19 2017-12-13 14:53:48
२०७४/८/२६ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५८०-११५८३/०७३-७४(आ.प्र.,खुला/समावेशी), इन्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2074-12-19 2074-12-19 2017-12-13 14:56:34
२०७४/८/२६ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५८४-११५८६/०७३-७४(आ.प्र.,खुला र आ.ज.), इन्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.मौ.वि.स. पदको लिखित नतिजा 2074-12-20 2074-12-20 2017-12-13 14:59:54
२०७४/८/२६ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५८७-११५८८/०७३-७४(खुला र महिला), इन्जि. सेवा, जयोलोजिी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक स्याम्पलर पदको लिखित नतिजा 2074-12-20 2074-12-20 2017-12-13 15:02:38
२०७४/८/२६ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५८९-११५९५/०७३-७४(आ.प्र., खुला/समावेशी), इन्जि. सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको लिखित नतिजा 2074-12-20 2074-12-21 2017-12-13 15:05:33
२०७४/८/२६ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५९६/०७३-७४(दलित), कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प्रा.स पदको लिखित नतिजा 2074-12-21 2074-12-21 2017-12-13 15:09:00
२०७४।८।२६ प.क्षे.नि.,पोखराको बिज्ञापन नं १३१५७/०७३-७४, नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, फरेष्टर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-13 17:10:56
२०७४।८।२६ प.क्षे.नि.,पोखराको बिज्ञापन नं १३१५८-१३१५९/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, फरेष्टर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-13 17:14:25
२०७४।८।२६ प.क्षे.नि.,पोखराको बिज्ञापन नं १३१६०/०७३-७४(आ.प्र.), नेपाल विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-13 17:22:18
२०७४।०८।२७ धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, बागलुङ्गको वि.नं. १३९१२ र १३९१५/०७३-७४, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अहे.ब./मलेरिया इन्स्पेक्टर पदको लिखित नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-13 17:40:11
२०७४/८/२६ प.क्षे.नि.,पोखराको बिज्ञापन नं १३१६१-१३१६३/०७३-७४(खुला/समावेशी), नेपाल विविध सेवा, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित परीक्षाको नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-13 19:35:13
२०७४/८/२६ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५९७-११५९८/०७३-७४(खुला र महिला), कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प.से.प्रा. पदको लिखित नतिजा 2074-12-22 2074-12-22 2017-12-13 20:27:04
२०७४/८/२६ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११५९९-११६००/०७३-७४(खुला र आ.ज), कृषि सेवा, वाली संरक्षण समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा 2074-12-22 2074-12-22 2017-12-13 20:30:34
२०७४/८/२६ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११६०१-११६०३/०७३-७४(आ.प्र. खुला र मधेशी), कृषि सेवा, एगृ इको मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा 2074-12-23 2074-12-23 2017-12-13 20:33:36
२०७४/८/२६ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११६०४-११६०६/०७३-७४(आ.प्र. खुला र दलित), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प.स्वा.प्रा. पदको लिखित नतिजा 2074-12-23 2074-12-23 2017-12-13 20:36:13
२०७४/८/२७ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११६०७-११६१२/०७३-७४(आ.प्र. खुला/समावेशी), वन सेवा,जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा 2074-12-25 2074-12-26 2017-12-13 20:39:08
२०७४८/२७ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११६१३/०७३-७४(खुला), वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, हेड फिल्ड असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 2074-12-26 2074-12-26 2017-12-13 20:41:34
२०७४/८/२७ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११६१४/०७३-७४(आ.प्र.), वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा 2074-12-26 2074-12-26 2017-12-13 20:43:42
२०७४/८/२७ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको विज्ञापन नं ११६१५-११६२१/०७३-७४(आ.प्र.,खुला/समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2075-01-04 2075-01-06 2017-12-13 20:46:54
२०७४/८/२७ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको विज्ञापन नं ११६२६-११६२७/०७३-७४(आ.प्र. र खुला), शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, काउन्टर सहायक पदको लिखित नतिजा 2075-01-07 2075-01-07 2017-12-13 20:49:13
२०७४/८/२७ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको विज्ञापन नं ११६२८/०७३-७४(खुला), शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, क्षेत्र सहायक पदको लिखित नतिजा 2075-01-07 2075-01-07 2017-12-13 20:51:41
२०७४।८।२६ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४३९७-१४४०२/०७३–७४ (खुलातथा समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, अ.न.मी.पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-11-22 2074-11-27 2017-12-14 08:41:10
२०७४।८।२७ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४०३-१४४०६(खुला/समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, चौथो तह, वैद्यपदको लिखित नतिजा सूचना 2074-11-27 2074-11-28 2017-12-14 08:44:06
२०७४।८।२७ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४०७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे.समूह, जनरल मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौथो तह ल्याब असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-11-28 2074-11-28 2017-12-14 08:50:00
२०७४।८।२७ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४०८-१४४१४ (खुला/÷समावेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.इ.समूह, चौथो तह अ.हे.व.पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-11-29 2074-12-02 2017-12-14 08:54:53
२०७४।८।२७ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14415/073-74,खा.पा.स.टे., इञ्जि., सिभिल, स्यानिटरी पदको लिखित नतिजा 2074-12-04 2074-12-04 2017-12-14 08:57:17
०७४।८।२७ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14416/073-74,मेकानिक्स, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको लिखित नतिजा 2074-12-05 2074-12-06 2017-12-14 09:09:01
११५ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14420/073-74,अपरेटर, इञ्जि., मेकानिकल, नि.उ.स. पदको लिखित नतिजा 2074-12-07 2074-12-07 2017-12-14 09:11:27
२०७४।८।२७ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४२२/०७३–७४ (खुला), नेपाल इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमुह,रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी स्टोर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-12-08 2074-12-08 2017-12-14 09:16:39
२०७४।८।२७ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४२३/०७३-७४ (खुला), नेपाल इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमुह,रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी वेल्डर पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-12-09 2074-12-09 2017-12-14 09:20:12
२०७४।८।२७ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४२४/०७३–७४ (महिला), नेपाल इञ्जि सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमुह,रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी सहायक स्याम्पलर पदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-14 09:22:21
२०७४।८।२७ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४२५/०७३–७४ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी अमिन पदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-14 09:24:13
२०७४।८।२७ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४२५-४३१/०७३–७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी अमिन पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-12-12 2074-12-13 2017-12-14 09:28:00
२०७४।८।२७ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४३२-४३४/०७३–७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी ना.प्रा.स.पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-12-14 2074-12-14 2017-12-14 09:30:09
२०७४।८।२७ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४३५/०७३–७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-12-14 2074-12-14 2017-12-14 09:33:27
२०७४।८।२७ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४३६/०७३–७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, मत्य समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-12-15 2074-12-15 2017-12-14 09:37:15
२०७४।८।२७ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४३७-४३८/०७३–७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे.समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी ना.प.से.प्रा. पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-12-15 2074-12-15 2017-12-14 09:40:16
२०७४।८।२७ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४३९/०७३–७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बालिसंरक्षण समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-12-15 2074-12-15 2017-12-14 09:44:03
२०७४।८।२७ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४४०-४४१/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी ना.प.स्वा.प्रा.पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-12-16 2074-12-16 2017-12-14 09:48:57
२०७४।८।२४ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10178/073-74,महिला विकास निरीक्षक, विविध पदको लिखित नतिजा 2074-11-06 2074-11-06 2017-12-14 14:03:34
२०७४।८।२४ पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखराको बिज्ञापन नं 13104-13106/073-74,विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, महिला विकास निरीक्षक, पदको लिखित नतिजा 2074-11-07 2074-11-07 2017-12-14 14:09:23
२०७४।८।२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७२७८/०७३-७४(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-14 14:18:26
२०७४।८।२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७२७९-१७२८१/०७३-७४(खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2074-09-28 2074-09-28 2017-12-14 14:24:48
२०७४।८।२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७२८२/०७३-७४(आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस् समूह, सातौं तह, मेडिकल रेकर्डर अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2074-09-30 2074-09-30 2017-12-14 14:36:40
२०७४/८/२६ महाकाली अञ्चल कार्यलय, महेन्द्रनगरको विज्ञापन नं १६१०२/०७३-७४,(आ.प्र), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, डिठ्ठा/तामेल्दार पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-14 15:26:47
२०७४/८/२६ महाकाली अञ्चल कार्यलय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं १६१०३/०७३-७४(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-10-12 2074-10-12 2017-12-14 15:30:15
२०७४।०८।२८ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४४२-४४३/०७३–७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ज.फ. समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी फरेष्टर पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-12-18 2074-12-18 2017-12-14 15:32:55
२०७४/८/२६ महाकाली अञ्चल कार्यलय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं १६१०४/०७३-७४(आ.प्र.), प्रशासन सेवा,लेखा समूह, रा.प.अनं द्वितीय श्रेणी, सहलेखापाल पदको लिखित नतिजा 2074-10-12 2074-10-12 2017-12-14 15:33:06
२०७४/८/२७ मेची अञ्चल कार्यलय, ईलामको विज्ञापन नं १०६०२/०७३-७४(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, डिठ्ठा/तामेल्दार पदको लिखित नतिजा 2074-11-02 2074-11-02 2017-12-14 15:36:42
2074.8.27 म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४४४÷०७३–७४ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड.वा.ला. समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-14 15:39:56
२०७४/८/२७ मेची अञ्चल कार्यलय, ईलामको विज्ञापन नं १०६०३/०७३-७४(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, समान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-02 2074-11-02 2017-12-14 15:40:49
२०७४/८/२७ मेची अञ्चल कार्यलय, ईलामको विज्ञापन नं १०६०४/०७३-७४(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहलेखापाल पदको लिखित नतिजा 2074-11-02 2074-11-02 2017-12-14 15:42:58
२०७४।०८।२८ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४४५-४५१÷०७३–७४ (खुला तथा समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड.वा.ला. समूह, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-14 15:45:23
२०७४।०८।२८ म.प.क्षे.नि.सुर्खेतको वि.नं. १४४५२-४५६/०७३–७४(खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.द्धितिय श्रेणी सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-12-26 2074-12-29 2017-12-14 16:56:30
२०७४।०८।२८ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10009/073-74,डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको लिखित नतिजा 2074-11-08 2074-11-08 2017-12-14 17:34:50
२०७४।०८।२८ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10010/073-74,खरिदार, प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको लिखित नतिजा 2074-11-08 2074-11-08 2017-12-14 17:59:34
२०७४।०८।२८ पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10011/073-74,सहलेखापाल, प्रशासन, लेखा पदको लिखित नतिजा 2074-11-09 2074-11-09 2017-12-14 18:01:25
2074-09-01 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेल को बिज्ञापन नं 10952/073-74,डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको लिखित नतिजा 2074-11-02 2074-11-02 2017-12-16 19:08:10
2074-09-01 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेल को बिज्ञापन नं 10953/073-74,खरिदार, प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको लिखित नतिजा 2074-11-02 2074-11-03 2017-12-16 19:11:09
2074-09-01 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेल को बिज्ञापन नं 10954/073-74,सहलेखापाल, प्रशासन, लेखा पदको लिखित नतिजा 2074-11-03 2074-11-06 2017-12-16 19:15:28
२०७४/८/२८ जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२५१-१२२५७/०७३-७४ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न. समूह, चौथो तह, अ.न.मी. पदको लिखित नतिजा 2074-09-26 2074-10-03 2017-12-17 08:24:19
२०७४/८/२८ जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२५८/०७३-७४ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, चौथो तह, ल्याब असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 2074-10-05 2074-10-05 2017-12-17 08:27:02
२०७४/८/२९ जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२५९-१२२६५/०७३-७४ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको लिखित नतिजा 2074-10-05 2074-10-17 2017-12-17 08:30:19
२०७४/८/२९ जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२६६-१२२६७/०७३-७४ (खुला र महिला), आ.यो.त. सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, गणक पदको लिखित नतिजा 2074-10-18 2074-10-18 2017-12-17 08:35:54
२०७४/८/२९ जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२६८-१२२६९/०७३-७४ (खुला र महिला), इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खा.पा.स.टे. पदको लिखित नतिजा 2074-10-18 2074-10-18 2017-12-17 08:38:20
२०७४/८/२९ जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२७०-१२२७१/०७३-७४ (खुला र महिला), इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, असिष्टेण्ट सव इन्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2074-10-19 2074-10-19 2017-12-17 08:40:42
२०७४/८/२९ जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२७२-१२२७६/०७३-७४ (आ.प्र.,खुला/समावेशी), इन्जि. सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, अमिन पदको लिखित नतिजा 2074-10-19 2074-10-21 2017-12-17 08:42:53
२०७४/९/१ जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२७७/०७३-७४ (खुला), कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा 2074-10-22 2074-10-22 2017-12-17 08:47:46
२०७४/९/१ जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२७८/०७३-७४ (खुला), कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प्रा.स. पदको लिखित नतिजा 2074-10-22 2074-10-22 2017-12-17 08:50:36
२०७४/९/१ जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२७९-१२२८०/०७३-७४ (खुला र महिला), कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प.से.प्रा. पदको लिखित नतिजा 2074-10-23 2074-10-23 2017-12-17 08:54:03
२०७४/९/१ जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको वि.नं. १२२८१-१२२८२/०७३-७४ (खुला र मधेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ना.प.स्वा.प्रा. पदको लिखित नतिजा 2074-10-23 2074-10-24 2017-12-17 08:56:53
२०७४/९/२ जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको वि.नं. १२२८३-१२२८९/०७३-७४ (आ.प्र.,खुला/समावेशी), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, फरेष्टर पदको लिखित नतिजा 2074-10-24 2074-10-28 2017-12-17 09:08:33
२०७४/९/२ जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको वि.नं. १२२९०-१२२९३/०७३-७४ (आ.प्र.,खुला/समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको लिखित नतिजा 2074-10-29 2074-11-03 2017-12-17 09:11:15
२०७४/९/२ नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको विज्ञापन नं १२६११-१२६१७/०७३-७४(खुला/समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, अ.हे.व. पदको पूनर्योग सम्वन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-18 10:39:34
२०७४/९/३ महाकाली अञ्चल कार्यलय, महेन्द्रनगरको वि.नं. १६१०५-१६११०/०७३-७४ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह(अप्राविधिक) पदको लिखित नतिजा 2074-10-14 2074-10-18 2017-12-18 10:43:01
2074/08/23 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10201/073-74,गणक, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको लिखित नतिजा 2074-12-12 2074-12-12 2017-12-19 16:27:36
2074/09/04 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10012-10017/073-74,(खुला तथा समावेशी) एकीकृत तथा संयुक्त, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-10 2074-11-23 2017-12-20 09:03:19
२०७४/९/५ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ वानेश्वरको विज्ञापन नं ११५४३-११५४९/०७३-७४(खुला/समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न.समूह, चौथो तह, अ.न.मी पदको पूनर्योग सम्वन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-20 14:37:04
२०७४/९/५ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ वानेश्वरको विज्ञापन नं ११५५६-११५६२/०७३-७४(खुला/समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको पूनर्योग सम्वन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-20 14:40:31
2074.9.5 मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14397-402/073-74,अ.न.मी., स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ नर्सिङ्ग पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-21 08:26:50
2074-9-5 राप्ती अञ्चल कार्यलय, दाङको बिज्ञापन नं 14890-896/073-74,फरेष्टर, वन, जनरल फरेष्ट्री पदको पुनर्याेग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-21 08:34:03
२०७४/९/५ सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायल को वि.नं. १५६१०/०७३-७४,(आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, पाँचौ तह सि.अ.हे.व./हेल्थ असिष्टेण्ट पदको लिखित नतिजा 2074-09-26 2074-09-26 2017-12-21 13:56:47
२०७४/९/५ सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायल को वि.नं. १५६११-१५६१५/०७३-७४,(खुला/समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, पाँचौ तह हे.अ. वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-09-26 2074-09-28 2017-12-21 14:00:26
२०७४।०९।०६ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14208/073-74,डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको लिखित नतिजा 2074-11-09 2074-11-09 2017-12-21 16:04:02
२०७४/९/६ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ वानेश्वरको विज्ञापन नं ११५५६-११५६२/०७३-७४(खुला/समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदको पूनर्योग सम्वन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-21 17:43:13
2074/09/06 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10194-10200/073-74, स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह चौथो तह, अ.हे.व. पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-21 18:11:01
2074/09/06 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेल को बिज्ञापन नं 11043-११०४७/073-74,नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको पुनर्योग सम्वन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-21 18:16:50
2074-09-11 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेल को बिज्ञापन नं 10955-10961/073-74 (खुला तथा समावेशी) एकीकृत तथा संयुक्त खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-13 2074-11-25 2017-12-26 11:07:33
२०७४।९।११ लोक सेवा आयोग सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलबाट संचालित श्री गरुडदल गण, दह व्यारेक, डडेल्धुरा सैन्य भर्ना केन्द्र डडेल्धुराको सैन्य पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-26 16:20:37
२०७४।९।११ लोक सेवा आयोग सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलबाट संचालित श्री समरजीत गुल्म, बाजुरा सैन्य भर्ना केन्द्र बाजुराको सैन्य पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-26 16:28:29
२०७४/९/११ लोक सेवा आयोग, जुम्लाबाट संचालन भएको श्री नं. २४ बाहिनी अड्डा देवलडाडा ब्यारेक, जुम्लाको सैन्य पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-26 20:55:30
२०७४।९।६ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17095/072-73(आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट आयूर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-27 15:18:53
२०७४।९।६ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17095/072-73(खुला) स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट आयूर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा 2074-09-30 2074-09-30 2017-12-27 15:20:10
२०७४।९।६ पुनर्योग सम्बन्धी नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-28 14:11:56
२०७४/९/१३ जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेश्वरको बिज्ञापन नं १२२९०-१२२९३/०७३-७४,सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता मिति संशोधन सूचना 2074-11-11 2074-11-14 2017-12-28 17:14:37
२०७४/९/११ लोक सेवा आयोग, सुर्खेतबाट संचालन भएको ज्वालादल गण, मालिका ब्यारेक, जाजरकोटको सैन्य पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-28 18:14:58
२०७४/९/१३ मेची अञ्चल कार्यालय, इलामको वि.नं १०६०५-१०६११/०७३-७४(खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-15 2074-11-25 2017-12-28 19:25:08
२०७४।०९।१२ लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय , बुटवलको बिज्ञापन नं 13586/073-74,नायव पशु सेवा प्राविधिक, कृषि, ला.पो. एण्ड डे.डे. पदको लिखित नतिजा संशोधन सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-29 10:31:23
२०७४।९।१४ लोक सेवा आयोग महाकाली अञ्चल कार्यालयबाट संचालित श्री नं. ५ बाहिनी अड्डा, तेघरी ब्यारेक, कैलाली सैन्य भर्ना केन्द्र कैलालीको सैन्य पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-29 12:30:06
२०७४/९/१६ नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५-१६, सैन्य पदमा श्री नं. ४ बाहिनी अड्डा, इमामनगर ब्यारेक, नेपालगञ्जबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-31 15:12:17
२०७४/९/१६ नेपाली सेनाको वि.नं. ०७४/७५-१६, सैन्य पदमा श्री उत्तर पश्चिम पृतना हे.क्वा निमारे ब्यारेक, सुर्खेतबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-31 19:40:11
२०७४।९।१६ कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 15246-15648/073-74,सहायक कम्प्युटर अपरेटर, विविध पदको प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी संशोधित सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-01-01 11:18:12
२०७४।९।१७ लोक सेवा आयोग कर्णाली अञ्चल कार्यालय जुम्लाको वि.नं. १५१५२/०७३-७४ (आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी डिठ्ठा पदको लिखित नतिजा सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-01-01 11:24:30
२०७४।९।१७ कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 15153/073-74, प्रशासन, सामान्य प्रशासन , खरिदार पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-01-01 11:32:01
२०७४।९।१७ कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 15154/073-74, प्रशासन, लेखा सहलेखापाल पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-01-01 11:36:33
२०७४।९।१७ महाकाली अञ्चल कार्यलय, महेन्द्रनगरको बिज्ञापन नं 16185-186/073-74, वन, ने.पा.एण्ड वा.ला. सिनियर गेम स्काउट पदको शारिरीक तन्दुरस्ती परीक्षण तथा अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-01-01 11:52:24
२०७४।९।१७ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11309/073-74(आ.प्र.) न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-13 2074-11-13 2018-01-01 19:49:38
२०७४।९।१७ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11310/073-74(आ.प्र.) प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-13 2074-11-14 2018-01-01 19:51:27
२०७४।९।१७ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11311/073-74(आ.प्र.) प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-14 2074-11-15 2018-01-01 19:54:22
२०७४।९।१७ मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं 11312/073-74(आ.प्र.) लेखापरीक्षण सेवा,रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-15 2074-11-16 2018-01-01 19:56:25
२०७४/९/१८ लुम्बिनी अञ्चल कार्यालय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13595-13598/073-74,विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना 2074-11-08 2074-11-10 2018-01-02 18:00:18
२०७४/०९/१८ धवलागिरी अञ्चल कार्यालय, बागलुङ्गको विज्ञापन नं 13941-13942/073-74 (खुला/महिला), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना 2074-11-08 2074-11-08 2018-01-02 18:08:35
२०७४/०९/१८ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको बिज्ञापन नं 14209/073-74(आ.प्र), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, खरिदार पदको लिखित नतिजा 2074-11-09 2074-11-09 2018-01-02 18:12:34
२०७४/०९/१८ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको विज्ञापन नं 14210/073-74 (आ.प्र), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, खरिदार पदको लिखित नतिजा 2074-11-10 2074-11-10 2018-01-02 18:16:42
२०७४/०९/१८ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको विज्ञापन नं 14211/073-74 (आ.प्र), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सह-लेखापाल पदको लिखित नतिजा 2074-11-11 2074-11-11 2018-01-02 18:20:29
2074-9-18 लोक सेवा आयोग, महाकाली अञ्चल कार्यालय¸ महेन्द्रनगरको वि‍.नं. १६१८८-१६१९०-२०७३-७४ (खुला, समावेशी) नेपाल विविध सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना 2074-11-08 2074-11-10 2018-01-03 09:04:32
२०७४।९।१८ जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेस्वरको बिज्ञापन नं 12202/073-74(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-25 2074-11-25 2018-01-03 10:56:16
२०७४।९।१८ जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेस्वरको बिज्ञापन नं 12203/073-74(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-25 2074-11-25 2018-01-03 10:58:20
२०७४।९।१८ जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेस्वरको बिज्ञापन नं 12204/073-74(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-27 2074-11-27 2018-01-03 11:00:04
२०७४।९।१८ सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं 15509/073-74(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-08 2074-11-08 2018-01-03 11:01:51
२०७४।९।१८ सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं 15510/073-74(आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-08 2074-11-08 2018-01-03 11:03:45
२०७४।९।१८ सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं 15511/073-74(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-09 2074-11-10 2018-01-03 11:05:58
२०७४।९।१८ सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायलको बिज्ञापन नं 15512/073-74(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-10 2074-11-11 2018-01-03 11:07:38
2074/09/19 मेची अञ्चल कार्यलय, ईलामको बिज्ञापन नं 10688-10693/073-74,सहायक कम्प्युटर अपरेटर, पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्वन्धी सूचना 2074-11-08 2074-11-14 2018-01-03 13:10:39
2074/09/19 सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेल को बिज्ञापन नं 11043-11047/073-74,सहायक कम्प्युटर अपरेटर, पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्वन्धी सूचना 2074-11-28 2074-12-01 2018-01-03 13:13:20
2074-9-19 पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरा  को बिज्ञापन नं 12909/073-74,डिठ्ठा, न्याय, न्याय पदको लिखित नतिजा 2074-11-08 2074-11-08 2018-01-03 18:42:47
2074-9-19 पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरा  को बिज्ञापन नं 12910/073-74,खरिदार, प्रशासन, सामान्य प्रशासन पदको लिखित नतिजा 2074-11-08 2074-11-09 2018-01-03 18:46:06
२०७४।९।२० नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12552/073-74(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-29 2074-11-29 2018-01-04 15:52:03
२०७४।९।२० नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12553/073-74(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-29 2074-11-30 2018-01-04 15:53:32
2074-9-20 पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरा  को बिज्ञापन नं 12911/073-74,सहलेखापाल, प्रशासन, लेखा पदको लिखित नतिजा 2074-11-09 2074-11-09 2018-01-05 09:14:30
2074-9-22 पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, पोखराको वि.नं. १२९१२-१२९१८/२०७३।७४ (खुला/समावेशी), नेपाल न्याय/प्रशासन सेवा, राजपत्र अनंकित द्बितिय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-10 2074-11-20 2018-01-06 17:12:31
२०७४।९।२२ लोक सेवा आयोग कर्णाली अञ्चल कार्यालय जुम्लाको वि.नं. १५१५५-१५१६०/०७३-७४(खुला/समावेशी), एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गतको रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा सूचना 2074-11-11 2074-11-16 2018-01-06 20:24:29
२०७४।९।२२ नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं 12554/073-74(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-01 2074-12-01 2018-01-07 12:27:31
२०७४/०९/२३ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको वि.नं. १४२१२-१४२१७/०७३-७४ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-13 2074-11-21 2018-01-07 13:48:30
२०७४/०९/२३ राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि.नं. १४८०२/०७३-७४, नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, ,डिठ्ठा वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-13 2074-11-13 2018-01-07 17:18:56
2074-9-24 धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको बिज्ञापन नं 13852/073-74,डिठ्ठा, न्याय, न्याय ,डिठ्ठा पदको लिखित नतिजा 2074-11-02 2074-11-02 2018-01-08 17:08:02
2074-9-24 धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको बिज्ञापन नं 13853/073-74, प्रशासन, सामान्य प्रशासन , खरिदार पदको लिखित नतिजा 2074-11-02 2074-11-02 2018-01-08 17:09:52
2074-9-24 धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको बिज्ञापन नं 13854/073-74, प्रशासन, लेखा, सहलेखापाल पदको लिखित नतिजा 2074-11-03 2074-11-03 2018-01-08 17:11:52
२०७४/०९/२४ राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि.नं. १४८०३/०७३-७४, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार पदको लिखित नतिजा 2074-11-13 2074-11-14 2018-01-08 17:40:37
२०७४/०९/२४ राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि.नं. १४८०४/०७३-७४ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सह-लेखापाल पदको लिखित नतिजा 2074-11-14 2074-11-15 2018-01-08 17:43:02
2074/09/24 कर्णाली अञ्चल कार्यलय, जुम्लाको बिज्ञापन नं 15248/073-74, नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2074-11-20 2074-11-20 2018-01-08 18:55:24
2074-9-25 धवलागिरी अञ्चल कार्यलय, बाग्लुङको बिज्ञापन नं 13855-13860/073-74, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-10 2074-11-16 2018-01-09 16:18:00
२०७४।९।२५ लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13502/073-74,(आ.प्र), न्याय, न्याय,डिठ्ठा पदको लिखित नतिजा 2074-11-13 2074-11-13 2018-01-10 13:51:41
२०७४।०९।२५ लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13503/073-74,(आ.प्र.), प्रशासन, सामान्य प्रशासन,खरिदार पदको लिखित नतिजा 2074-11-13 2074-11-14 2018-01-10 13:53:50
2२०७४।९।२5 लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13504/073-74(आ.प्र.) , प्रशासन, लेखा सहलेखापाल पदको लिखित नतिजा 2074-11-15 2074-11-15 2018-01-10 13:55:26
2074/09/27 पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय धनकुटाको बिज्ञापन नं 10237-10238/073-74, (खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-12-27 2074-12-27 2018-01-11 18:36:36
२०७४/०९/२७ राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि.नं. १४८०५-१४८१०/०७३-७४ (खुला/समावेशी), रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-16 2074-11-25 2018-01-11 20:35:11
२०७४।९।२६ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17278/073-74 स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौँ तह, फार्मेसी अधिकृत पदको पुनर्योगको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-01-12 10:07:04
२०७४।९।२६ जनकपुर अञ्चल कार्यलय, जलेस्वरको बिज्ञापन नं 12205-12210/073-74,एकीकृत तर्फ खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-28 2074-12-06 2018-01-12 10:10:57
२०७४।९।२६ सुदुर पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, दिपायल को बिज्ञापन नं 15513-15519/073-74, एकीकृत तर्फ खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-13 2074-11-26 2018-01-12 10:14:39
२०७४/९/२७ पोखराको वि.नं १३१६४/०७३-७४(आ.प्र.), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-01-03 2075-01-03 2018-01-12 12:55:07
२०७४/९/२८ पोखराको वि.नं १३१६५/०७३-७४(आ.ज.), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-01-03 2075-01-03 2018-01-12 16:34:17
२०७४/९/२९ महेन्द्रनगरको वि.नं १६१९१/०७३-७४(खुला), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2074-11-11 2074-11-11 2018-01-13 14:06:52
२०७४।९।२९ नारायणी अञ्चल कार्यलय, हेटौंडाको बिज्ञापन नं १२५५५-१२५६१/०७३-७४(खुला तथा समावेशी) एकिकृत तर्फ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-02 2074-12-15 2018-01-13 17:37:55
२०७४।९।३० मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं ११३१३-११३१९/०७३-७४(खुला तथा समावेशी) एकिकृत तर्फ रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-20 2074-11-25 2018-01-14 18:57:49
२०७४।१०।१ लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13505-13511/073-74,(खुला तथा समावेशी) , एकीकृत, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-11-16 2074-11-25 2018-01-16 11:39:27
२०७४।१०।०४ सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेलको बिज्ञापन नं 11048-11052/073-74,(खुला तथा समावेशी) रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा 2074-12-07 2074-12-08 2018-01-19 12:01:48
२०७४/१०/०४ दिपायलको वि.नं. १५७२४-१५७२६/०७३-७४ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-01-03 2075-01-04 2018-01-19 13:31:05
२०७४।१०।५ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय सुर्खेतको वि.नं. १४२१२/०७३-७४, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-01-19 17:47:46
२०७४।१०।५ राप्‍ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि.नं. १४८०५/०७३-७४, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह पदको लिखित नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-01-19 17:53:52
२०७४।१०।५ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४४५७/०७३-७४ (आ.प्र.), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-01-03 2075-01-03 2018-01-19 17:57:12
२०७४।१०।५ मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, सुर्खेतको वि.नं. १४४५८/०७३-७४ (महिला), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-01-03 2075-01-03 2018-01-19 18:02:45
२०७४।१०।५ राप्‍ती अञ्चल कार्यालय, दाङको वि.नं. १४९०१/०७३-७४ (आ.प्र.), विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सहायक महिला विकास निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2074-11-28 2074-11-28 2018-01-19 18:07:30
२०७४।१०।५ लुम्बिनी अञ्चल कार्यलय, बुटवलको बिज्ञापन नं 13504/073-74(आ.प्र.) , प्रशासन, लेखा सहलेखापाल पदको पुनर्नयोग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-01-20 12:47:04

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन