अपडेट

कार्यालय छनोट गर्नुहोस:
केन्द्रिय कार्यालयका विज्ञापन देखि सिफारिससम्मका सूचनाहरू

लोक सेवा आयोगमा आज

आ.व. का:
कूल विज्ञापन:

1922

विज्ञापित कूल पदः

5831

२०७५ असार ११
आज म्याद रहेका विज्ञापनः

0

आज दोब्बर दस्तुर म्याद रहेका विज्ञापनः

0

आजका लिखित परीक्षा कार्यक्रमः

0

आजका अन्तर्वार्ता कार्यक्रमः

2

आज अपलोड भएका लिखित नतिजाहरु

0

आज अपलोड भएका सिफारिसहरूः

0

लोक सेवा क्यालेन्डर
२०७५ असार ११
 वढुवा - राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी (आवश्यकता अनुसार)
 अन्तवार्ता र सिफारिस - रा.प. तृतीय श्रेणीका प्राविधिक पदहरूको खुला र आ.प्र. (जेठ/असार)
 अन्तवार्ता र सिफारिस - स्वास्थ्य सेवाका आठौं तहका पदहरूको खुला (जेठ/असार)
 अन्तवार्ता र सिफारिस - स्वास्थ्य सेवाका सातौं तहका पदहरूको खुला र आ.प्र.
 लिखित परीक्षा सञ्चालन - रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणीका अप्राविधिक पदहरूको आ.प्र. र खुला
 लिखित परीक्षा नतिजा - रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणीका प्राविधिक पदहरूको खुला
 लिखित परीक्षा नतिजा - स्वास्थ्य सेवाका चौथो तहका पदहरूको खला
 

उमेश प्रसाद मैनाली
माननीय अध्यक्ष
 

विन्द्रा हाडा भट्टराई
माननीय सदस्य
 

डा. गोविन्द प्रसाद कुसुम
माननीय सदस्य

श्रीपुरुष ढकाल
माननीय सदस्य
 

अशोक कुमार झा
माननीय सदस्य

व्रह्म देव राय
माननीय सदस्य
 

कृष्ण चन्द्र झा
माननीय सदस्य
 


(महेन्द्र प्रसाद गुरागार्इं)

सचिव
 

लक्ष्मी बिलास कोर्इराला
प्रवक्ता (सह-सचिव)

(०१-४७७१४२९)

 

देवीप्रसाद सुवेदी
सूचना अधिकारी

(०१-४७७१३५५)

 

विज्ञापनसम्बन्धी सूचनाहरू