सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
2080/12/30 16695/079-80 2080/12/30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६९५/०७९-८० (मधेशी),नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा वो सरह पदमा वैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2080/12/18 16711/079-80 2080/12/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६७११/०७९-८० (अपाङ्ग), राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, मानव अधिकार अधिकृत पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/11/09 16713/079-80 2080/11/09 - आयोगको विज्ञापन नम्बर १६७१३।०७९-८० (आ.प्र.), संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिशसम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/11/09 17320/079-80 2080/11/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२०/०७९-८० (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/11/08 16706/079-80 2080/11/08 - आयोगको विज्ञापन नम्बर १६७०६।०७९-८० (खुला), राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, लेखा अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिशसम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/11/08 16706/079-80 2080/11/08 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्वर १६७०६/०७९-८०(खुला), राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, लेखा अधिकृत पदको योग्यताक्रम सूचीबाट हटाइएको सूचना। - Download PDF
2080/11/08 16706/079-80 2080/11/08 - आयोगको विज्ञापन नम्बर १६७०६।०७९-८० (खुला), राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, प्रशासकीय अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिशसम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/11/08 16706/079-80 2080/11/08 - आयोगको विज्ञापन नम्बर १६७०६।०७९-८० (खुला), १६७०७।०७९-८० (महिला), १६७०८।०७९-८० (आ.ज.), १६७०९।०७९-८० (मधेशी), १६७१०।०७९-८० (दलित), १६७११।०७९-८० (अपाङ्ग), १६७१२।०७९-८० (पि.क्षे.), राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, मानव अधिकार अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश एवम् एकमुष्ट योग्यताक्रमसम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/11/01 16699/079-80 2080/11/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९/०७९-८०(खुला), १६७००/०७९-८०(महिला), १६७०१/०७९-८०(आ.ज.), १६७०२/०७९-८०(मधेशी), १६७०३/०७९-८०(दलित), १६७०४/०७९-८०(अपाङ्ग) र १६७०५/०७९-८०(पि.क्षे.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, लेखा र राजस्व समूह, नेपाल लेखापरीक्षण समूह र संघीय संसद सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश एवम् एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/11/01 16699/079-80 2080/11/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९९/०७९-८०(खुला), १६७००/०७९-८०(महिला), १६७०१/०७९-८०(आ.ज.), १६७०३/०७९-८०(दलित), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश एवम् एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/10/19 17271/079-80 2080/10/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२७१/०७९-८० (खुला), मेकानिकल इञ्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2080/10/04 16692/079-80 2080/10/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९२/०७९-८० (खुला), १६६९३/०७९-८० (महिला), १६६९४/०७९-८० (आ.ज.), १६६९५/०७९-८० (मधेशी), १६६९६/०७९-८० (दलित), १६६९७/०७९-८० अपांग) र १६६९८/०७९-८० (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/07/14 17164/079-80 2080/07/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17164/079-80 (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/07/14 17164/079-80 2080/07/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17164/079-80,प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको उम्मेदवार सिफारिस बदर सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/06/29 17269/079-80 2080/06/29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६९/०७९-८० (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको वैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/06/18 17273/079-80 2080/06/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17273/079-80,मेकानिकल इञ्जिनियर पदको वैकल्पिक उम्मेदवार उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/06/08 16696/078-79 2080/06/08 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९६/०७८-७९(खुला), १६६९७/०७८-७९(महिला), १६६९८/०७८-७९(आ.ज.), १६६९९/०७८-७९(मधेशी), १६७००/०७८-७९(दलित), १६७०१/०७८-७९(अपाङ्ग) र १६७०२/०७८-७९(पि.क्षे.), नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन, लेखा र राजस्व समूह, नेपाल लेखापरीक्षण समूह र संघीय संसद सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/05/14 16689/078-79 2080/05/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६८९।०७८-७९ (खुला), १६६९०।०७८-७९ (महिला), १६६९१।०७८-७९ (आ.ज.), १६६९२।०७८-७९ (मधेशी), १६६९४।०७८-७९ (अपांग) र १६६९५।०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/04/32 16715/079-80 2080/04/32 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६७१५/०७९-८० (खुला), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/32 16714/079-80 2080/04/32 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६७१४/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/18 17360/079-80 2080/04/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३६०/०७९-८० (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोथेरापी उपसमूह, सातौं तह, रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/18 17359/079-80 2080/04/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५९/०७९-८० (दलित), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्रापी समूह, रेडियोग्राफी उपसमूह, सातौं तह, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/18 17358/079-80 2080/04/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५८/०७९-८० (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/17 17356/079-80 2080/04/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५६/०७९-८० (खुला) र १७३५७/०७९-८० (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची। - Download PDF
2080/04/17 17357/079-80 2080/04/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५७/०७९-८० (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/17 17356/079-80 2080/04/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५६/०७९-८० (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/17 17355/079-80 2080/04/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५५/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी उपसमूह, सातौं तह, माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/17 17353/079-80 2080/04/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५३/०७९-८० (खुला) र १७३५४/०७९-८० (दलित), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची। - Download PDF
2080/04/17 17354/079-80 2080/04/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५४/०७९-८० (दलित), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/17 17353/079-80 2080/04/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५३/०७९-८० (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/17 17352/079-80 2080/04/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५१/०७९-८० (खुला) र १७३५२/०७९-८० (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, सातौं तह, नर्सिङ अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची। - Download PDF
2080/04/15 17352/079-80 2080/04/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५२/०७९-८० (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, सातौं तह, नर्सिङ अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/17 17351/079-80 2080/04/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५१/०७९-८० (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, सातौं तह, नर्सिङ अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/17 17350/079-80 2080/04/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५०/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, सातौं तह, नर्सिङ अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/16 17348/079-80 2080/04/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४८/०७९-८० (महिला) र १७३४९/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, बायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं तह, बायोमेडिकल इञ्जिनियर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची। - Download PDF
2080/04/16 17349/079-80 2080/04/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४९/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, बायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं तह, बायोमेडिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/16 17348/079-80 2080/04/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४८/०७९-८० (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, बायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं तह, बायोमेडिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/16 17347/079-80 2080/04/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४७/०७९-८० (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/16 17346/079-80 2080/04/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४६/०७९-८० (दलित), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/15 17340/079-80 2080/04/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४०/०७९-८० (खुला), १७३४१/०७९-८० (महिला), १७३४२/०७९-८० (आ.ज.), १७३४३/०७९-८० (मधेशी), १७३४४/०७९-८० (दलित) र १७३४५/०७९-८० (अपांग), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची। - Download PDF
2080/04/15 17345/079-80 2080/04/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४५/०७९-८० (अपांग), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/15 17344/079-80 2080/04/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४४/०७९-८० (दलित), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/15 17343/079-80 2080/04/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४३/०७९-८० (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/15 17342/079-80 2080/04/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४२/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/15 17341/079-80 2080/04/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४१/०७९-८० (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/15 17340/079-80 2080/04/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४०/०७९-८० (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/14 17270/079-80 2080/04/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17270/079-80,इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/04/14 17339/079-80 2080/04/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३३९/०७९-८० (खुला), संघीय संसद सेवा, शिक्षा तथा मुद्रण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/12 17338/079-80 2080/04/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३३८/०७९-८० (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/12 17337/079-80 2080/04/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३३७/०७९-८० (खुला), संघीय संसद सेवा, सूचना प्रविधि समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर प्रोगामर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/12 17335/079-80 2080/04/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३५/०७९-८० (खुला) र १७३३६/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची। - Download PDF
2080/04/12 17336/079-80 2080/04/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३३६/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/12 17335/079-80 2080/04/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३३५/०७९-८० (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/12 17334/079-80 2080/04/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३३४/०७९-८० (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पुरातत्व अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/11 17333/079-80 2080/04/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३३३/०७९-८० (मधेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, कला समूह, छविकला उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, छविकार पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/11 17332/079-80 2080/04/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३३२/०७९-८० (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, अंग्रेजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, प्राविधिक अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/11 17327/079-80 2080/04/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२७/०७९-८० (खुला), १७३२८/०७९-८० (महिला), १७३२९/०७९-८० (आ.ज.), १७३३०/०७९-८० (मधेशी) र १७३३१/०७९-८० (दलित), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची। - Download PDF
2080/04/11 17331/079-80 2080/04/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३३१/०७९-८० (दलित), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/11 17330/079-80 2080/04/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३३०/०७९-८० (मधेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/11 17329/079-80 2080/04/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३२९/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/11 17328/079-80 2080/04/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३२८/०७९-८० (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/11 17327/079-80 2080/04/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३२७/०७९-८० (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/10 17325/079-80 2080/04/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२५/०७९-८० (खुला) र १७३२६/०७९-८० (मधेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, वातावरण निरीक्षक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची। - Download PDF
2080/04/10 17326/079-80 2080/04/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३२६/०७९-८० (मधेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, वातावरण निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/10 17225/079-80 2080/04/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३२५/०७९-८० (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, वातावरण निरीक्षक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/10 17320/079-80 2080/04/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२०/०७९-८० (खुला), १७३२१/०७९-८० (महिला), १७३२२/०७९-८० (आ.ज.), र १७३२३/०७९-८० (मधेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF
2080/04/09 17323/079-80 2080/04/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३२३/०७९-८० (मधेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/09 17322/079-80 2080/04/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३२२/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/09 17321/079-80 2080/04/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३२१/०७९-८० (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/09 17320/079-80 2080/04/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३२०/०७९-८० (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/09 17317/079-80 2080/04/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१७/०७९-८० (खुला), १७३१८/०७९-८० (महिला) र १७३१९/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची। - Download PDF
2080/04/09 17319/079-80 2080/04/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३१९/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/09 17318/079-80 2080/04/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३१८/०७९-८० (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/09 17317/079-80 2080/04/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३१७/०७९-८० (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/07 17314/079-80 2080/04/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१४/०७९-८० (खुला), १७३१५/०७९-८० (महिला) र १७३१६/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री र ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक वन अधिकृत र सहायक संरक्षण अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF
2080/04/07 17316/079-80 2080/04/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३१६/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक वन अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/07 17315/079-80 2080/04/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३१५/०७९-८० (महिला), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक संरक्षण अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/07 17314/079-80 2080/04/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको आयोगको विज्ञापन नं. १७३१४/०७९-८० (खुला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री र ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक वन अधिकृत, सहायक संरक्षण अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/07 17310/079-80 2080/04/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१०/०७९-८० (खुला) र १७३१३/०७९-८० (अपांग), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची। - Download PDF
2080/04/07 17313/079-80 2080/04/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३१३/०७९-८० (अपांग), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/07 17310/079-80 2080/04/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३१०/०७९-८० (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/05 17308/079-80 2080/04/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०८/०७९-८० (खुला) र १७३०९/०७९-८० (दलित), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इञ्जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कृषि इञ्जिनियर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF
2080/04/05 17309/079-80 2080/04/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०९/०७९-८० (दलित), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इञ्जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कृषि इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/05 17308/079-80 2080/04/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०८/०७९-८० (खुला), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इञ्जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कृषि इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/05 17303/079-80 2080/04/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०३/०७९-८० (खुला), १७३०४/०७९-८० (महिला), १७३०५/०७९-८० (आ.ज.), १७३०६/०७९-८० (मधेशी) र १७३०७/०७९-८० (पि.क्षे.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF
2080/04/05 17307/079-80 2080/04/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०७/०७९-८० (पि.क्षे.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/05 17306/079-80 2080/04/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०६/०७९-८० (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/05 17305/079-80 2080/04/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०५/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/05 17304/079-80 2080/04/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०४/०७९-८० (महिला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/05 17303/079-80 2080/04/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०३/०७९-८० (खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/04 17299/079-80 2080/04/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२९९/०७९-८० (खुला), १७३००/०७९-८० (महिला), १७३०१/०७९-८० (आ.ज.) र १७३०२/०७९-८० (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास, बाली संरक्षण र माटो विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, बाली विकास अधिकृत, बाली संरक्षण अधिकृत र माटो विज्ञ पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF
2080/04/04 17302/079-80 2080/04/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०२/०७९-८० (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, बाली संरक्षण अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/04 17301/079-80 2080/04/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०१/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, बाली विकास अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/04 17300/079-80 2080/04/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३००/०७९-८० (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, बाली संरक्षण अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/04 17299/074-75 2080/04/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९९/०७९-८० (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास, बाली संरक्षण र माटो विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, बाली विकास अधिकृत, बाली संरक्षण अधिकृत र माटो विज्ञ पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/03 17298/079-80 2080/04/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२९७/०७९-८० (खुला) र १७२९८/०७९-८० (महिला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF
2080/04/03 17298/079-80 2080/04/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९८/०७९-८० (महिला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/03 17297/079-80 2080/04/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९७/०७९-८० (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/02 17291/079-80 2080/04/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२९१/०७९-८० (खुला), १७२९२/०७९-८० (महिला), १७२९३/०७९-८० (आ.ज.) र १७२९४/०७९-८० (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, केमिष्ट पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF
2080/04/02 17294/079-80 2080/04/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९४/०७९-८० (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, केमिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/02 17293/079-80 2080/04/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९३/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, केमिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/02 17292/079-80 2080/04/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९२/०७९-८० (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, केमिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/02 17291/079-80 2080/04/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९१/०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, केमिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/02 17290/079-80 2080/04/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८७/०७९-८० (खुला), १७२८८/०७९-८० (आ.ज.), १७२८९/०७९-८० (अपांग) र १७२९०/०७९-८० (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF
2080/04/02 17290/079-80 2080/04/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९०/०७९-८० (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/02 17189/079-80 2080/04/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८९/०७९-८० (अपांग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/02 17288/079-80 2080/04/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८८/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/04/02 17287/079-80 2080/04/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८७/०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/03/29 17286/079-80 2080/03/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८६/०७९-८० (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, जियोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/03/29 17282/079-80 2080/03/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको पदको विज्ञापन नं. १७२८२/०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेटेरियोलोजिष्ट उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/03/29 17280/079-80 2080/03/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८०/०७९-८० (खुला) र १७२८१/०७९-८० (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेट्रोलोजिष्ट पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF
2080/03/29 17281/079-80 2080/03/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८१/०७९-८० (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेट्रोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/03/29 17280/079-80 2080/03/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८०/०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेट्रोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/03/28 17351/078-79 2080/03/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17351/078-79, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/03/28 17279/079-80 2080/03/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७९/०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमिकल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, केमिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/03/28 17278/079-80 2080/03/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७८/०७९-८० (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, माइनिङ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, माइनिङ इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/03/28 17277/079-80 2080/03/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७७/०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, माइनिङ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, माइनिङ इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/03/28 17271/079-80 2080/03/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२७१/०७९-८० (खुला), १७२७२/०७९-८० (महिला), १७२७३/०७९-८० (आ.ज.), १७२७४/०७९-८० (मधेशी), १७२७५/०७९-८० (दलित) र १७२७६/०७९-८० (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल र निर्माण उपकरण संभार उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेकानिकल इञ्जिनियर पदमा सिफारिश भएका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची । - Download PDF
2080/03/28 17276/079-80 2080/03/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७६/०७९-८० (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण संभार उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/03/28 17275/079-80 2080/03/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७५/०७९-८० (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/03/28 17274/079-80 2080/03/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको पदको विज्ञापन नं. १७२७४/०७९-८० (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल र निर्माण उपकरण संभार उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेकानिकल इञ्जिनियर उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/03/28 17273/079-80 2080/03/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७३/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल र निर्माण उपकरण संभार उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/03/28 17272/079-80 2080/03/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७२/०७९-८० (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल र निर्माण उपकरण संभार उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/03/28 17271/079-80 2080/03/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७१/०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल र निर्माण उपकरण संभार उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/03/26 17268/079-80 2080/03/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६८/०७९-८० (खुला), १७२६९/०७९-८० (महिला) र १७२७०/०७९-८० (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदमा सिफारिश भएका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची । - Download PDF
2080/03/26 17270/079-80 2080/03/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७०/०७९-८० (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/03/26 17269/079-80 2080/03/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६९/०७९-८० (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/03/26 17268/079-80 2080/03/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६८/०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2080/03/25 17265/079-80 2080/03/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६५/०७९-८० (खुला), १७२६६/०७९-८० (आ.ज.), १७२६७/०७९-८० (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदमा सिफारिश भएका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची । - Download PDF
2080/03/25 17267/079-80 2080/03/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६७/०७९-८० (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/03/25 17266/079-80 2080/03/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६६/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/03/25 17265/079-80 2080/03/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६५/०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/03/24 17261/079-80 2080/03/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६१/०७९-८० (खुला), १७२६२/०७९-८० (महिला), १७२६३/०७९-८० (मधेशी) र १७२६४/०७९-८० (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदमा सिफारिश भएका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची । - Download PDF
2080/03/24 17264/079-80 2080/03/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६४/०७९-८० (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/03/24 17263/079-80 2080/03/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६३/०७९-८० (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/03/24 17262/079-80 2080/03/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६२/०७९-८० (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/03/24 17261/079-80 2080/03/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६१/०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/03/22 17254/079-80 2080/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५४/०७९-८० (खुला), १७२५५/०७९-८० (महिला), १७२५६/०७९-८० (आ.ज.), १७२५७/०७९-८० (मधेशी), १७२५८/०७९-८० (दलित), १७२५९/०७९-८० (अपांग) र १७२६०/०७९-८० (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदमा सिफारिश भएका उम्मेदवारले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची । - Download PDF
2080/03/22 17260/079-80 2080/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६०/०७९-८० (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/03/22 17259/079-80 2080/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५९/०७९-८० (अपांग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/03/22 17258/079-80 2080/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५८/०७९-८० (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे, स्यानिटरी, इरिगेशन र हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/03/22 17257/079-80 2080/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५७/०७९-८० (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल, हाइवे, स्यानिटरी र इरिगेशन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/03/22 17256/079-80 2080/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५६/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे, स्यानिटरी, इरिगेशन, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/03/22 17255/079-80 2080/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५५/०७९-८० (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे, स्यानिटरी र इरिगेशन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/03/22 17254/079-80 2080/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५४/०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल, हाइवे, स्यानिटरी, इरिगेशन र हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/03/16 17248/079-80 2080/03/16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४८/०७९-८० (खुला), १७२४९/०७९-८० (महिला), १७२५०/०७९-८० (आ.ज.), १७२५१/०७९-८० (मधेशी), १७२५२/०७९-८० (दलित) र १७२५३/०७९-८० (अपांग), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/28 16690/079-80 2080/02/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९०/०७९-८० (आ.प्र.), राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, अधिकृत द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/28 17207/079-80 2080/02/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०७/०७९-८० (आ.प्र.) र १७२०८/०७९-८० (महिला), शिक्षा सेवा, पुरातत्‍व समूह, पुरातत्‍व उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/28 17205/079-80 2080/02/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०५/०७९-८० (आ.प्र.) र १७२०६/०७९-८० (महिला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/28 17203/079-80 2080/02/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०३/०७९-८० (आ.प्र.) र १७२०४/०७९-८० (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणी, वरिष्ठ समाजशास्त्री पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/28 17204/079-80 2080/02/28 - योग्यताक्रम सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/24 17202/079-80 2080/02/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०२/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/24 17201/079-80 2080/02/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०१/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/24 17199/079-80 2080/02/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९९/०७९-८० (आ.प्र.) र १७२००/०७९-८० (दलित), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/23 17198/079-80 2080/02/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९८/०७९-८० (खुला), नेपाल कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/23 17197/079-80 2080/02/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९७/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/23 17196/079-80 2080/02/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९६/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इञ्जिनियरिङ्ग समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/22 17195/079-80 2080/02/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९५/०७९-८० (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमेष्ट्री समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/22 17194/079-80 2080/02/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९४/०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, इञ्जिनियरिङ्ग जियोलोजी उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/21 17191/079-80 2080/02/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९१/०७९-८० (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/21 17190/079-80 2080/02/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९०/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इले. एण्ड टेलिकम समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/21 17189/079-80 2080/02/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८९/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/21 17187/079-80 2080/02/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८७/०७९-८० (आ.प्र.) र १७१८८/०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/21 17186/079-80 2080/02/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८६/०७९-८० (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आर्क. उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/21 17185/079-80 2080/02/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८५/०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/21 17181/078-79 2080/02/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७१८१/०७९-८० (आ.प्र.), विज्ञापन नम्बर १७१८२/०७९-८० (खुला), १७१८३/०७९-८० (महिला) र १७१८४/०७९-८० (अपांग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/16 17179/079-80 2080/02/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७९/०७९-८० (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/16 17178/079-80 2080/02/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७८/०७९-८० (आ.ज.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/12 16687/079-80 2080/02/12 - योग्यताक्रम सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/12 16673/079-80 2080/02/12 - योग्यताक्रम सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/12 16689/079-80 2080/02/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६८९/०७९-८० (खुला), संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/12 16687/079-80 2080/02/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६८७/०७९-८० (खुला) र १६६८८/०७९-८० (मधेशी), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/12 16685/079-80 2080/02/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६८५/०७९-८० (खुला) र १६६८६/०७९-८० (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/12 16684/079-80 2080/02/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६८४/०७९-८० (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/12 16679/079-80 2080/02/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६७९/०७९-८० (खुला), १६६८०/०७९-८० (महिला), १६६८१/०७९-८० (आ.ज.), १६६८२/०७९-८० (मधेशी) र १६६८३/०७९-८० (दलित), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/12 16675/079-80 2080/02/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६७५/०७९-८० (खुला), १६६७६/०७९-८० (महिला) र १६६७७/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/12 16673/079-80 2080/02/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६७३/०७९-८० (खुला) र १६६७४/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/02/12 16669/079-80 2080/02/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६६९/०७९-८० (खुला), १६६७०/०७९-८० (महिला) र १६६७१/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/01/21 16667/078-79 2080/01/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६६७/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/01/21 16666/079-80 2080/01/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६६६/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/01/21 16665/079-80 2080/01/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६६५/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/01/21 16664/079-80 2080/01/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६६४/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/01/21 16662/079-80 2080/01/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६६२/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/01/21 16661/079-80 2080/01/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६६१/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/01/21 16660/079-80 2080/01/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६६०/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/01/08 17244/079-80 2080/01/08 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२४४/०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, नवौं तह, औषधि व्यवस्थापक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/01/07 17243/079-80 2080/01/07 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२४३/०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, नवौं तह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/01/07 17240/079-80 2080/01/07 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२४०/०७९-८० (आ.प्र.) र १७२४१/०७९-८० (मधेशी), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, जनरल डेण्टल उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/01/06 17236/079-80 2080/01/06 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३६/०७९-८० (आ.प्र.) र १७२३७/०७९-८० (दलित), स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/01/06 17235/079-80 2080/01/06 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३५/०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, अप्थल्मोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अप्थल्मोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/01/05 17232/079-80 2080/01/05 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३२/०७९-८० (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, साइक्याट्री समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/01/05 17230/079-80 2080/01/05 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३०/०७९-८० (आ.प्र.) र १७२३१/०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी, लेप्रोलोजी र भेनरल डिजिजेज समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/01/05 17229/079-80 2080/01/05 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२९/०७९-८० (आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्नोसिस उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2080/01/05 17217/079-80 2080/01/05 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२१७/०७९-८० (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ट्रपिकल मेडिसिन उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन फिजिसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/12/27 17159/079-80 2079/12/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१५९/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/12/26 17158/079-80 2079/12/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१५८/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/12/26 17157/079-80 2079/12/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१५७/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/12/24 17156/079-80 2079/12/24 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१५६/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमेष्ट्री समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/12/23 17154/079-80 2079/12/23 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१५४/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/12/22 17153/079-80 2079/12/22 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१५३/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/12/22 17151/079-80 2079/12/22 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१५१/०७९-८० (आ.प्र.) र १७१५२/०७९-८० (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/12/21 17247/079-80 2079/12/21 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२४७।०७९-८० (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/12/20 16657/079-80 2079/12/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६५७।०७९-८० (खुला) र १६६५८।०७९-८० (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/12/20 16656/079-80 2079/12/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६५६।०७९-८० (खुला), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/20 16655/079-80 2079/10/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६५५।०७९-८० (खुला), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/12/20 16655/079-80 2079/12/20 - योग्यताक्रम सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/12/17 17155/078-79 2079/12/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७१५५/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, इञ्जिनियरिङ्ग जियोलोजी उपसमूह, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता स्थगित सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-12-10 17120/071-72 2079-12-10 - साविक लोक सेवा आयोग, जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. ८०५-८१०/०६७-६८( खुला तथा समावेशी), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी( अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2079/12/03 16654/079-80 2079/12/03 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६५४।०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/12/03 16653/079-80 2079/12/03 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६५३।०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/12/03 16652/079-80 2079/12/03 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६५२।०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/12/03 16651/079-80 2079/12/03 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६५१।०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/11/02 17176/079-80 2079/11/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७६/०७९-८० (आ.प्र.) र १७१७७/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, एघारौं तह, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/29 17175/079-80 2079/10/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17175/079-80(खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट प्याथोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF
2079/10/29 17172/079-80 2079/10/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17172/079-80(मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF
2079/10/29 17171/079-80 2079/10/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17171/079-80(आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह, एघारौै तह,प्रमुख कन्सल्टेन्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF
2079/10/27 17170/079-80 2079/10/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17170/079-80 (खुला), स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/27 17168/079-80 2079/10/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17168/079-80,(आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/27 17167/079-80 2079/10/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17167/079-80,(आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, साइक्याट्री समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/25 17166/079-80 2079/10/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६६/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी/लेप्रोलोजी/भेनरल डिजिजेज समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/25 17164/079-80 2079/10/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६४/०७९-८० (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/24 17163/079-80 2079/10/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17163/079-80, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी उप समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट सर्जिकल ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/24 17160/079-80 2079/10/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17160/079-80,नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह,एघारौं तह, प्नमुख कन्सल्टेन्ट जनरल फिजिसियन पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/23 16695/077-78 2079/10/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६९५।०७७-७८ (खुला), १६६९६।०७७-७८ (महिला), १६६९७।०७७-७८ (आ.ज.), १६६९८।०७७-७८ (मधेशी), १६६९९।०७७-७८ (दलित), १६७००।०७७-७८ (अपाङ्ग) र १६७०१।०७७-७८ (पि.क्षे.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजस्व समूह र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी शंसोधित सूचना । - Download PDF
2079/10/23 16695/077-78 2079/10/23 - योग्यताक्रम सूचीमा समावेश गरिएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/22 16695/077-78 2079/10/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६९५।०७७-७८ (खुला), १६६९६।०७७-७८ (महिला), १६६९७।०७७-७८ (आ.ज.), १६६९८।०७७-७८ (मधेशी), १६६९९।०७७-७८ (दलित), १६७००।०७७-७८ (अपाङ्ग) र १६७०१।०७७-७८ (पि.क्षे.), नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजस्व समूह र नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/12 17294/078-79 2079/10/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17294/078-79 (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको बेकल्पिक सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/06 16694/076-77 2079/10/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16694/076-77 (खुला), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बैकल्पिक सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/04 17327/078-79 2079/10/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17327/078-79, नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/10/03 10/078-79 2079/10/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर २५४८।०६८-६९ (महिला), २५४९।०६८-६९ (आ.ज.), २५५०।०६८-६९ (मधेशी) र २५५२।०६८-६९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक पदमा मिति २०६९।०५।०६ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF
2079/10/03 10/078-79 2079/10/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर २५१६।०६८-६९ (महिला), २५१७।०६८-६९ (आ.ज.), २५१८।०६८-६९ (मधेशी) र २५२१।०६८-६९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदमा मिति २०६९।०४।१२ र १४ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF
2079/10/03 10/078-79 2079/10/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १०६१।०६६-६७ (आ.ज.), १०६१।०६६-६७ (मधेशी) र १०६२।०६६-६७ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदमा मिति २०६७।०५।१८ र २० मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF
2079/09/29 17254/079-80 2079/09/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर २४६५।०६८-६९ (महिला), २४६६।०६८-६९ (आ.ज.), २४६७।०६८-६९(मधेशी), २४६८।०६८-६९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदमा मिति २०६९।०३।१८ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2079/08/23 17351/078-79 2079/08/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17351/078-79(खुला), नेपाल स्वास्थ्य, ज.हे.स., आठौै तह, मेडिकल अधिकृत पदको वैकल्पिक सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/03 17389/078-79 2079/07/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३८९/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोथेरापी उपसमूह, सातौं तह, रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/03 17383/078-79 2079/07/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३८३/०७८-७९ (आ.प्र.), १७३८४/०७८-७९ (खुला), १७३८५/०७८-७९ (महिला), १७३८६/०७८-७९ (आ.ज.) र १७३८७/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, सातौं तह, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/03 17376/078-79 2079/07/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३७६/०७८-७९ (आ.प्र.), १७३७७/०७८-७९ (खुला), १७३७८/०७८-७९ (महिला) र १७३७९/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/03 17254/078-79 2079/07/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५४/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, नवौं तह, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/03 17376/078-79 2079/07/03 - दरखास्त फाराम, लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता रद्द गरी योग्यताक्रम सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/02 17382/078-79 2079/07/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३८२/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस् समूह, सातौं तह, मेडिकल रेकर्डर अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/02 17380/078-79 2079/07/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३८०/०७८-७९ (खुला) र १७३८१/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/01 17374/078-79 2079/07/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३७४/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/07/01 17383/078-79 2079/07/01 - दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/31 17367/078-79 2079/06/31 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३६७/०७८-७९ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिङ समूह, सातौं तह, कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/31 17369/078-79 2079/06/31 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६९/०७८-७९ (खुला), १७३७०/०७८-७९ (महिला), १७३७१/०७८-७९ (आ.ज.) र १७३७२/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/31 17361/078-79 2079/06/31 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६२/०७८-७९ (खुला), १७३६३/०७८-७९ (महिला), १७३६४/०७८-७९ (आ.ज.), १७३६५/०७८-७९ (मधेशी) र १७३६६/०७८-७९ (दलित), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, सातौं तह, नर्सिङ अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/31 17363/078-79 2079/06/31 - दरखास्त फाराम, लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सूचना - Download PDF
2079/06/27 17358/078-79 2079/06/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५८/०७८-७९ (खुला) र विज्ञापन नं. १७३६०/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, बायोमेडिकल इञ्‍जिनियरिङ्ग उपसमूह, आठौं तह, बायोमेडिकल इञ्‍जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/27 17357/078-79 2079/06/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५७/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेन्टिष्ट्री समूह, आठौं तह, डेन्टल पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/27 17351/078-79 2079/06/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५१/०७८-७९ (खुला), १७३५२/०७८-७९ (महिला), १७३५३/०७८-७९ (आ.ज.), १७३५४/०७८-७९ (मधेशी), १७३५५/०७८-७९ (दलित) र १७३५६/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/12 17350/078-79 2079/06/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३५०/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/12 17348/078-79 2079/06/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४८/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/12 17345/078-79 2079/06/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४५/०७८-७९ (खुला), १७३४६/०७८-७९ (महिला) र १७३४७/०७८-७९ (आ.ज.), संघीय संसद सेवा, सूचना प्रविधि समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर प्रोगामर पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/12 17327/078-79 2079/06/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२७/०७८-७९ (खुला), १७३२८/०७८-७९ (महिला), १७३२९/०७८-७९ (आ.ज.), १७३३०/०७८-७९ (मधेशी), १७३३१/०७८-७९ (दलित) र १७३३२/०७८-७९ (अपांग), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/11 17349/078-79 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४९/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/11 17344/078-79 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४४/०७८-७९ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/11 17341/078-79 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४१/०७८-७९ (खुला) र १७३४२/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, कला समूह, छविकला उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, छविकार पदको उम्मेदवार सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/11 17340/078-79 2079/06/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४०/०७८-७९ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, कला समूह, छविकला उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, रिपोग्राफर पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/09 17336/078-79 2079/06/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३६/०७८-७९ (खुला), १७३३७/०७८-७९ (महिला), १७३३८/०७८-७९ (आ.ज.) र १७३३९/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/09 17333/078-79 2079/06/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३३/०७८-७९ (खुला), १७३३४/०७८-७९ (महिला) र १७३३५/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, वातावरण निरीक्षक पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/06 17325/078-79 2079/06/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२५/०७८-७९ (खुला) र १७३२६/०७८-७९ (दलित), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/06 17322/078-79 2079/06/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२२/०७८-७९ (खुला), १७३२३/०७८-७९ (महिला), १७३२४/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक वैज्ञानिक अधिकृत पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/06 17320/078-79 2079/06/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२०/०७८-७९ (खुला) र १७३२१/०७८-७९ (अपांग), नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/06 17317/078-79 2079/06/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१७/०७८-७९ (खुला), १७३१८/०७८-७९ (महिला) र १७३१९/०७८-७९ (दलित), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश तथा कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/04 17312/078-79 2079/06/04 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१२/०७८-७९ (खुला), १७३१३/०७८-७९ (महिला), १७३१४/०७८-७९ (आ.ज.), १७३१५/०७८-७९ (मधेशी) र १७३१६/०७८-७९ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/06/02 17307/078-79 2079/06/02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०७/०७८-७९ (खुला), १७३०८/०७८-७९ (महिला), १७३०९/०७८-७९ (आ.ज.), १७३१०/०७८-७९ (मधेशी) र १७३११/०७८-७९ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक अधिकृत पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.30 17305/078-79 2079.05.30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०५/०७८-७९ (आ.ज.) र १७३०६/०७८-७९ (अपांग), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कृषि अर्थ विज्ञ पदमा मिति २०७९।०५।३० मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2079.05.30 17306/078-79 2079.05.30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०६/०७८-७९(अपाङ्ग), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कृषि अर्थ विज्ञ पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2079.05.30 17305/078-79 2079.05.30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०५/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, कृषि अर्थ विज्ञ पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2079.05.29 17303/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०३/०७८-७९ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17302/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०२/०७८-७९ (खुला), १७३०३/०७८-७९ (महिला) र १७३०४/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदमा मिति २०७९।०५।२९ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17304/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०४/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17302/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०२/०७८-७९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17301/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०१/०७८-७९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मत्स्य विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17294/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२९४/०७८-७९ (खुला), १७२९५/०७८-७९ (महिला), १७२९६/०७८-७९ (आ.ज.), १७२९७/०७८-७९ (मधेशी), १७२९८/०७८-७९ (दलित) र १७३००/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदमा मिति २०७९।०५।२९ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17300/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३००/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृतपदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17298/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९८/०७८-७९ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17297/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९७/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17296/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९६/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17295/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९५/०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079.05.29 17294/078-79 2079.05.29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९४/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/28 17292/078-79 2079/05/28 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९२/०७८-७९ (खुला) र १७२९३/०७८-७९ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, जियोलोजिष्ट पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/28 17293/078-79 2079/05/28 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९३/०७८-७९ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, जियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/28 17292/078-79 2079/05/28 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९२/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, जियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/27 17290/078-79 2079/05/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९०/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेटेरियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/27 17285/078-79 2079/05/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८५/०७८-७९ (खुला) र १७२८६/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इले. एण्ड टेलिकम. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर पदमा मिति २०७९।०५।२७ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/27 17286/078-79 2079/05/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८६/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इले. एण्ड टेलिकम समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/27 17285/078-79 2079/05/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८५/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इले. एण्ड टेलिकम समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17293/077-78 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९३/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17284/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८४/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17283/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८३/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17276/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२७६/०७८-७९ (खुला), १७२७७/०७८-७९ (महिला), १७२७८/०७८-७९ (आ.ज.), १७२७९/०७८-७९ (मधेशी), १७२८१/०७८-७९ (अपांग) र १७२८२/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदमा मिति २०७९।०५।२६ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17282/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८२।०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17281/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८१।०७८-७९ (अपांग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17279/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७९।०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17278/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७८।०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17277/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७७।०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/26 17276/078-79 2079/05/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७६।०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/22 17326/076-77 2079/05/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17326/076-77, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ अधिकृत, पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/20 17269/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६९/०७८-७९ (खुला), १७२७०/०७८-७९ (महिला), १७२७१/०७८-७९ (आ.ज.), १७२७२/०७८-७९ (मधेशी), १७२७३/०७८-७९ (दलित), १७२७४/०७८-७९ (अपांग) र १७२७५/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल/हाइवे/स्यानिटरी/इरिगेशन/हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदमा मिति २०७९।०५।२० मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/20 17275/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७५।०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/20 17274/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७४।०७८-७९ (अपांग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/20 17273/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७३।०७८-७९ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/20 17272/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७२।०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/20 17271/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७१।०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/20 17276/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७०।०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/05/20 17275/078-79 2079/05/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६९।०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७९।०५।१० 17250/076-77 २०७९।०५।१० - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17250/076-77, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-03-27 17236/078-79 2079-03-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३६/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, इन्डोक्राइनोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079-03-27 17223/078-79 2079-03-27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२३/०७८-७९ (खुला), नेपाल संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, सिनियर इलेक्ट्रिकल पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/23 17222/078-79 2079/03/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२२२/०७८-७९ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/.3/23 17221/078-79 2079/.3/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२२१/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल विविध सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणी, सूचना प्रविधि निर्देशक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/23 17220/078-79 2079/03/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२२०/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा.एण्ड वा.ला. समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/22 17219/078-79 2079/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२१९/०७८-७९ (खुला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/22 17216/078-79 2079/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२१६/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/22 17215/078-79 2079/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२१५/०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/03/22 17213/078-79 2078/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२१३/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/22 17211/078-79 2079/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२११/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७२१२/०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/21 17210/078-79 2079/03/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२१०/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/21 17207/078-79 2079/03/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२०७/०७८-७९ (आ.प्र.), १७२०८/०७८-७९ (खुला) र १७२०९/०७८-७९ (अपांग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/20 17204/078-79 2079/03/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२०४/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७२०५/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बिल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/19 17203/078-79 2079/03/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२०३/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/19 17200/078-79 2079/03/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७२००/०७८-७९ (आ.प्र.), १७२०१/०७८-७९ (खुला) र १७२०२/०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/16 17196/078-79 2079/03/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७१९६/०७८-७९ (आ.प्र.), १७१९७/०७८-७९ (खुला) र १७१९८/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/15 17195/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९५/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/15 16681/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६८१/०७८-७९ (महिला) र १६६८२/०७८-७९ (दलित), नेपाल संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/15 16678/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६७८/०७८-७९ (खुला), १६६७९/०७८-७९ (महिला) र १६६८०/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/15 16677/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६७७/०७८-७९ (महिला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/15 16674/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६७४/०७८-७९ (खुला), १६६७५/०७८-७९ (महिला) र १६६७६/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/15 16670/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६७०/०७८-७९ (खुला), १६६७१/०७८-७९ (महिला), १६६७२/०७८-७९ (आ.ज.) र १६६७३/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/15 16688/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६८८/०७८-७९ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/15 16687/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६८७/०७८-७९ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/15 16669/078-79 2079/03/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६९/०७८-७९ (खुला), १६६८४/०७८-७९ (आ.ज.), १६६८५/०७८-७९ (मधेशी) र १६६८६/०७८-७९ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/07 16668/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६८/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/07 16667/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६७/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/07 16666/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६६/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/07 16665/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६५/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/07 16664/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६४/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/07 16663/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६३/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/07 16662/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६२/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/07 16661/078-79 2079/03/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६१/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/02 17197/077-78 2079/03/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17197/077-78,उपसचिव वा सो सरह, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क पदको बैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/03/01 17336/077-78 2079/03/01 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३६/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेडिकल माइक्रोबायोलोजिष्ट उपसमूह, सातौं तह, माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको बैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/31 16694/076-77 2079/02/31 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16694/076-77,शाखा अधिकृत वा सो सरह, पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/31 17250/078-79 2079/02/31 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५०/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७२५१/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोडोण्टिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/24 17265/078-79 2079/02/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17265/078-79(महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, नवौं तह, उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF
2079/02/23 17264/078-79 2079/02/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६४/०७८-७९ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी उपसमूह, नवौं तह, उपप्रमुख माइक्रोवायोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/23 17262/078-79 2079/02/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६२/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज. मे. ल्या. टे. उपसमूह, नवौं तह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/23 17259/078-79 2079/02/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५९/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७२६०/०७८-७९ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, अर्थोडोण्टिष्ट उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोडोण्टिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/20 17257/078-79 2079/02/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५७/०७८-७९ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, प्रोस्थोडोण्टिष्ट उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडोण्टिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/20 17256/078-79 2079/02/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५६/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/19 17253/078-79 2079/02/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17253/078-79(खुला),नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौै तह, कन्सल्टेन्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/19 17249/078-79 2079/02/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17249/078-79, स्वास्थ्य, अप्थलमोेलोजी समूह, नवौै तह, कन्सल्टेन्ट अप्थलमोेलोजिष्ट पदको सिफारिसका लागि उम्मेदवार बाँकी नभएको सूचना । - Download PDF
2079/02/18 17248/078-79 2079/02/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२४८/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक समूह, नियोनेटोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट नियोनेटोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/18 17246/078-79 2079/02/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२४६/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७२४७/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्‍नोसिस उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/17 17245/078-79 2079/02/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२४५/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/17 17244/078-79 2079/02/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२४४/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, न्यूरो सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्युरो सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/17 17239/078-79 2079/02/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३९/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, फरेन्सिक मेडिसिन उपसमूह, नवौं तह, फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/17 17238/078-79 2079/02/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३८/०७८-७९ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, मेडिकल अंकोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/17 17235/078-79 2079/02/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३५/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी उपसमूह नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/16 17245/078-79 2079/02/16 - दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/16 17233/078-79 2079/02/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३३/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/16 17229/078-79 2079/02/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२९/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/16 17225/078-79 2079/02/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२५/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, नेफ्रोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/15 17172/078-79 2079/02/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७२/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/13 17171/078-79 2079/02/13 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७१/०७८-७९ (खुला), नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/12 17170/078-79 2079/02/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७०/०७८-७९ (खुला), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/11 17169/078-79 2079/02/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६९/०७८-७९ (खुला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/10 17168/078-79 2079/02/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६८/०७८-७९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/10 17166/078-79 2079/02/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६६/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७१६७/०७८-७९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/02/08 17165/078-79 2079/02/08 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६५/०७८-७९ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/01/19 17295/077-78 2079/01/19 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२९५/०७७-७८(खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/01/16 17164/078-79 2079/01/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17164/078-79(आ.प्र), नेपाल इञ्जिनियरिङ् सेवा, एगृ इरिगेसन समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी, सह सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF
2078/01/16 17162/078-79 2078/01/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17162/078-79(खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ् सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, सह सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF
2079/01/16 17159/078-79 2079/01/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17159/078-79(आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ् सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आर्क उपसमूह, सह सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF
2079/01/15 17180/078-79 2079/01/15 - दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2079/01/14 17160/078-79 2079/01/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६०/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७१६१/०७८-७९ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/01/12 17158/078-79 2078/01/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17158/078-79(आ.प्र.),नेपाल इञ्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF
2079/01/11 17156/078-79 2079/01/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१५६/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७१५७/०७८-७९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/01/09 17154/078-79 2079/01/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१५४/०७८-७९ (आ.प्र.) र १७१५५/०७८-७९ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/01/08 16690/077-78 2079/01/08 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६९०/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह - Download PDF
2079/01/08 17153/078-79 2079/01/08 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१५३/०७८-७९ (महिला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/01/08 17153/078-79 2079/01/08 - अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2079/01/07 17241/077-78 2079/01/07 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४१/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, न्यूरो सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको बैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/27 17191/078-79 2078/12/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९१/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, एघारौं तह, प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/25 17190/078-79 2078/12/25 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९०/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/25 17187/078-79 2078/12/25 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८७/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अप्थलमोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अप्थलमोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/24 17185/078-79 2078/12/24 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८५/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्नोसिस उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/23 17184/078-79 2078/12/23 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८४/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/23 17183/078-79 2078/12/23 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८३/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, न्युरो सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्युरो सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७८/१२/२२ 17181/078-79 २०७८/१२/२२ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८१/०७८-७९ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी उपसमूह,एघारौै तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जिकल ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF
2078/12/21 17179/078-79 2078/12/21 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७९/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/21 17177/078-79 2078/12/21 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७७/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/20 17175/078-79 2078/12/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७५/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/20 17174/078-79 2078/12/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७४/०७८-७९ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, नेफ्रोलोजी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/20 17174/078-79 2078/12/20 - लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सूचना । - Download PDF
2078/12/17 16677/078-79 2078/12/17 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६७७/०७७-७८ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदमा बैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/17 17335/077-78 2078/12/17 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३६/०७७-७८ (खुला), १७३३७/०७७-७८ (महिला), १७३३८/०७७-७८ (आ.ज.) र १७३३९/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी उपसमूह, सातौं तह, माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/17 17323/077-78 2078/12/17 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३२३/०७७-७८ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/16 17332/077-78 2078/12/16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३२/०७७-७८ (आ.प्र.), १७३३३/०७७-७८ (खुला) र १७३३४/०७७-७८ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे. ल्या. टे. समूह, ज. मे. ल्या. टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/16 17330/077-78 2078/12/16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३०/०७७-७८ (खुला) र १७३३१/०७७-७८ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, होमियोप्याथी समूह, आठौं तह, होमियोप्याथी चिकित्सक पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/16 17318/077-78 2078/12/16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३१८/०७७-७८ (खुला) र १७३२१/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/16 17316/077-78 2078/12/16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१६/०७७-७८ (खुला) र १७३१७/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), खाद्य अनुसन्धान पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/16 17333/077-78 2078/12/16 - लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सूचना । - Download PDF
2078/12/15 17313/077-78 2078/12/15 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१३/०७७-७८ (खुला) र १७३१४/०७७-७८ (अपांग), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/15 17312/077-78 2078/12/15 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१२/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/15 17311/077-78 2078/12/15 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१०/०७७-७८ (खुला) र १७३११/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मत्स्य विकास अधिकृत पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/15 17304/077-78 2078/12/15 - लोक सेवा आयोगको विज्ञापन नम्बर १७३०४/०७७-७८ (खुला), १७३०५/०७७-७८ (महिला), १७३०६/०७७-७८ (आ.ज.), १७३०७/०७७-७८ (मधेशी), १७३०८/०७७-७८ (दलित) र १७३०९/०७७-७८ (अपांग), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार, बागबानी, बाली विकास, बाली संरक्षण, एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स, माटो विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि प्रसार अधिकृत, बागबानी विकास अधिकृत, बाली विकास अधिकृत, बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि अर्थ विज्ञ, माटो विज्ञ पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/13 17299/077-78 2078/12/13 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२९९/०७७-७८ (खुला), १७३००/०७७-७८ (महिला), १७३०१/०७७-७८ (आ.ज.), १७३०२/०७७-७८ (मधेशी) र १७३०३/०७७-७८ (दलित), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), नापी अधिकृत पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/13 17296/077-78 2078/12/13 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२९६/०७७-७८ (खुला) र १७२९७/०७७-७८ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मेटेरियोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/11 16686/076-77 2078/12/11 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६८६/०७६-७७ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/11 17295/077-78 2078/12/11 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२९५/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/11 17293/077-78 2078/12/11 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२९३/०७७-७८ (खुला) र १७२९४/०७७-७८ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/11 17283/077-78 2078/12/11 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८३/०७७-७८ (खुला), १७२८४/०७७-७८ (महिला) र १७२८५/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), तथ्याङ्क अधिकृत पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/09 16660/078-79 2078/12/09 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६०/०७८-७९ (खुला), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/12/08 16656/078-79 2078/12/08 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६५६/०७८-७९ (खुला), १६६५७/०७८-७९ (महिला), १६६५८/०७८-७९ (मधेशी) र १६६५९/०७८-७९ (अपांग), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/29 17343/077-78 2078/11/29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४३/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/29 17218/077-78 2078/11/29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२१८/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/29 17214/077-78 2078/11/29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२१४/०७७-७८ (आ.प्र), नेपाल विविध सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणी, प्रमुख महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077/11/27 17348/077-78 2077/11/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४८/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/27 17346/077-78 2078/11/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४६/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/27 17213/077-78 2078/11/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२१३/०७७-७८ (आ.प्र, नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/27 17345/077-78 2078/11/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४५/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/27 17210/077-78 2078/11/27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२१०/०७७-७८ (आ.प्र.) र १७२११/०७७-७८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/26 17209/077-78 2078/11/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०९/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/26 17208/077-78 2078/11/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०८/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमेष्ट्री समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/26 17207/077-78 2078/11/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०७/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/20 17206/077-78 2078/11/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17206/077-78 (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण संभार उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/20 17205/077-78 2078/11/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17205/077-78 (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/20 17204/077-78 2078/11/20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17203/077-78 (आ.प्र.) र 17204/077-78 (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/19 17201/077-78 2078/11/19 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17201/077-78 (आ.प्र.) र 17202/077-78 (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/19 17198/077-78 2078/11/19 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 17198/077-78 (आ.प्र.), 17199/077-78 (खुला) र 17200/077-78 (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/16 17198/077-78 2078/11/16 - अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको । - Download PDF
2078/11/15 16655/078-79 2078/11/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 16655/078-79 (आ.प्र.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/13 16654/078-79 2078/11/13 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 16654/078-79 (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/10 16694/076-77 2078/11/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16694/076-77 (खुला), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, राजत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह अधिकृत पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/01 16653/078-79 2078/11/01 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 16653/078-79 (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/01 16652/078-79 2078/11/01 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 16652/078-79 (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/11/01 16651/078-79 2078/11/01 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 16651/078-79 (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/25 17259/077-78 2078/10/25 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५९/०७७-७८ (खुला) र १७२६०/०७८-७९ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/25 16688/077-78 2078/10/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६८८।०७७-७८ (खुला), १६६८९।०७७-७८ (महिला), १६६९०।०७७-७८ (आ.ज.), १६६९१।०७७-७८ (मधेशी), १६६९२।०७७-७८ (दलित), १६६९३।०७७-७८ (अपांग) र १६६९४।०७७-७८ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/20 9/078-79 2078/10/20 - आयोगको विज्ञापन नम्बर २४८८।०६७-६८ (महिला), २४८९।०६७-६८ (आ.ज.), २४९०।०६७-६८ (दलित), २४९१।०६७-६८ (अपाङ्ग) र २४९२।०६७-६८ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदमा मिति २०६८।०२।०४, ०५ र ०६ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF
2078/10/20 9/078-79 2078/10/20 - आयोगको विज्ञापन नम्बर २४८३।०६७-६८ (महिला), २४८४।०६७-६८ (आ.ज.), २४८५।०६७-६८ (दलित), २४८६।०६७-६८ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदमा मिति २०६८।०१।३० र २०६८।०२।०१ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF
2078/10/20 9/078-79 2078/10/20 - आयोगको विज्ञापन नम्बर १०३९।०६४-६५ (महिला), १०४०।०६४-६५ (आ.ज.), १०४१।०६४-६५ (मधेशी) र १०४४।०६४-६५ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदमा मिति २०६६।०२।१७, २५, २८ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF
2078/10/16 17301/076-77 2078/10/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३०१/०७६-७७ (खुला), १७३०२/०७६-७७ (महिला), १७३०३/०७६-७७ (आ.ज.) र १७३०४/०७६-७७ (मधेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.व्य.अ./स.स.अ. पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/16 16694/076-77 2078/10/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६९४।०७६-७७ (खुला), १६६९५।०७६-७७ (महिला), १६६९६।०७६-७७ (आ.ज.), १६६९७।०७६-७७ (मधेशी), १६६९८।०७६-७७ (दलित), १६६९९।०७६-७७ (अपाङ्ग) र १६७००।०७६-७७ (पि.क्षे.), नेपाल प्रशासन/लेखापरीक्षण/व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/16 16694/076-77 2078/10/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६९४/०७६-७७ (खुला) र १६६९५/०७६-७७ (महिला), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/16 16694/076-77 2078/10/16 - योग्यताक्रम सूचीबाट हटाइएको सूचना । - Download PDF
२०७८/१०/१० 17004/074-75 २०७८/१०/१० - साविकको लोक सेवा आयोग म.प.क्षे.निर्देशनालय सुर्खेतको वि.नं. ६२७-६२९/०६६-६७ (खुला/समावेशी) अनुसार नेपाल ईन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाईवे उपसमूह रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, सव ईन्जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची कायम गरिएको सूचना । - Download PDF
2078/10/14 17153/078-79 2078/10/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१५२/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/13 17153/078-79 2078/10/13 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१५१/०७८-७९ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/11 17281/077-78 2078/10/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८१/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, नवौं तह, औषधि व्यवस्थापक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/11 17280/077-78 2078/10/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२८०/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, नवौं तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/11 17279/077-78 2078/10/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७९/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी उपसमूह, नवौं तह, उपप्रमुख माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/11 17278/077-78 2078/10/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७८/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, नवौं तह, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/11 17276/077-78 2078/10/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७६/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, नवौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/11 17274/077-78 2078/10/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७४/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, शालाक्य उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट शालाक्य चिकित्सक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/11 17379/074-75 2078/10/11 - आयोगको विज्ञापन नम्बर ११८२।०६४-६५ (महिला), ११८२।०६४-६५ (आ.ज.), ११८२।०६४-६५ (मधेसी), ११८२।०६४-६५ (अपांग) ११८४।०६४-६५ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजस्व समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा मिति २०६६।०५।१९ र २१ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF
2078/10/10 17279/077-78 2078/10/10 - अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सूचना । - Download PDF
2078/10/10 16694/077-78 2078/10/10 - आयोगको विज्ञापन नं. १६६८८-१६६९४।०७७-७८ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय/कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता संशोधन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/10 17271/077-78 2078/10/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७१/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, जनरल डेण्टल उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/10 17270/077-78 2078/10/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७०/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेष्टिष्ट्री समूह, जनरल डेण्टल उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/10 17269/077-78 2078/10/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६९/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिङ्ग समूह, नवौं तह, कम्युनिटी नर्सिङ्ग प्रशासक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/09 17264/077-78 2078/10/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६४/०७७-७८ (खुला), १७२६५/०७७-७८ (महिला), १७२६६/०७७-७८ (आ.ज.) र १७२६७/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, नवौं तह, अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७८/०/१०/०७ 17257/077-78 २०७८/०/१०/०७ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५७/०७७-७८(खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.ए. समूह, नवौै तह,उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF
2078/10/06 17255/077-78 2078/10/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५५/०७७-७८ (खुला) र १७२५६/०७७-७८ (अपांग), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/06 17254/077-78 2078/10/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५४/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/05 17250/077-78 2078/10/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५०/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, साइक्याट्री समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/05 17247/077-78 2078/10/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२४७/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी समूह, लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/05 17246/077-78 2078/10/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२४६/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्‍नोसिस उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/05 17244/077-78 2078/10/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२४४/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, पेडियाट्रिक सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, ‍कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/05 17241/077-78 2078/10/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४१/०७७-७८ (खुला) र १७२४२/०७८-७९ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, न्यूरो सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/04 17237/077-78 2078/10/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३७/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, युरो सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/04 17235/077-78 2078/10/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17235/077-78,कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन, स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी पदको सिफरिस - Download PDF
2078/10/04 17231/077-78 2078/10/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३१/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/04 17229/077-78 2078/10/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२९/०७७-७८ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/04 17225/077-78 2078/10/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२५/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/04 17222/077-78 2078/10/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२२/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, न्यूरोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/10/04 17270/077-78 2078/10/04 - अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सूचना । - Download PDF
2078/10/03 17237/077-78 2078/10/03 - अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको । - Download PDF
2078/10/02 16694/076-77 2078/10/02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर ३०४८।०६७-६८ (महिला), ३०४९।०६७-६८ (आ.ज.), ३०५०।०६७-६८ (मधेसी), ३०५१।०६७-६८ (दलित), ३०५२।०६७-६८ (अपांग), ३०५३।०६७-६८ (पि.क्षे.) र ३०५४।०६७-६८ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा मिति २०६८।०५।२६ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF
2078/10/02 16694/076-77 2078/10/02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १३४४।०६६-६७ (महिला), १३४४।०६६-६७ (आ.ज.), १३४४।०६६-६७ (मधेसी), १३४४।०६६-६७ (दलित), १३४४।०६६-६७ (अपांग), १३४४।०६६-६७ (पि.क्षे.) र १३४५।०६६-६७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा मिति २०६७।०७।१६ र २५ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF
2078/10/02 16694/076-77 2078/10/02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १०७६।०६५-६६ (महिला), १०७७।०६५-६६ (आ.ज.), १०७९।०६५-६६ (दलित), १०८०।०६५-६६ (अपांग), १०८१।०६५-६६ (पि.क्षे.) र १०८२।०६५-६६ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा मिति २०६६।११।१५ र १७ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF
2078/10/02 17197/077-78 2078/10/02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 17197/077-78 (आ.प्र.), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/09/29 17164/077-78 2078/09/29 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 17164/077-78 (आ.प्र.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/09/28 17162/077-78 2078/09/28 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 17162/077-78 (आ.प्र.) र 17163/077-78 (मधेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/09/26 17344/077-78 2078/09/26 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 17344/077-78 (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/09/26 17222/077-78 2078/09/26 - अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/09/22 17275/076-77 2078/09/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17275/076-77 (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, राजत्रांकित तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/09/22 16671/077-78 2078/09/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६७१-१६६८७।०७७-७८ (खुला/समावेशी) र १६७०५/०७७-७८ (दलित), नेपाल न्याय/परराष्ट्र/प्रशासन/लेखापरीक्षण/संघीय संसद सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकिल/सामान्य प्रशासन/लेखा/राजस्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/09/02 16662/077-78 2078/09/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६२ ।०७७-७८ (आ.प्र.), १६६६३ ।०७७-७८ (आ.प्र.), १६६६४ ।०७७-७८ (आ.प्र.), १६७०४ ।०७७-७८ (आ.प्र.), १६६६६ ।०७७-७८ (आ.प्र.), १६६६७ ।०७७-७८ (आ.प्र.), १६६६८ ।०७७-७८ (आ.प्र.) र १६६६९।०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल न्याय/परराष्ट्र/प्रशासन/लेखापरीक्षण सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकिल/सामान्य प्रशासन/लेखा/राजस्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/21 17196/077-78 2078/08/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९६।०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, एघारौं तह, प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/20 17195/077-78 2078/08/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९५।०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/20 17193/077-78 2078/08/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९३।०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, एघारौं तह, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/19 17190/077-78 2078/08/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९०।०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/17 17188/077-78 2078/08/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८८/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, एघारौं तह, प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/17 17187/077-78 2078/08/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८७/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, एघारौं तह, प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/17 17186/077-78 2078/08/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८६/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, एघारौं तह, प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/16 17181/077-78 2078/08/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८१/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/16 17174/077-78 2078/08/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७४/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी उपसमूह एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/16 17170/077-78 2078/08/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७०/०७७-७८ (आ.प्र.), १७१७३/०७७-७८ (आ.प्र.), १७१७८/०७७-७८ (आ.प्र.), १७१७९/०७७-७८ (आ.प्र.) र १७१८०/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, विभिन्न पदहरुको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/15 17169/077-78 2078/08/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६९/०७७-७८ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, न्यूरोलोजी उपसमूह एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/15 17166/077-78 2078/08/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६६/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/15 17165/077-78 2078/08/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१६५/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/13 17169/077-78 2078/08/13 - अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/07 17187/076-77 2078/08/07 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८७/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/06 17165/077-78 2078/08/06 - स्वास्थ्य सेवाका एघारौं तहका विभिन्न पदहरुको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/06 17165/077-78 2078/08/06 - अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/05 17161/077-78 2078/08/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६१/०७७-७८(आ.प्र.) नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/05 17159/077-78 2078/08/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५९/०७७-७८(आ.प्र.) नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमेष्ट्री समूह, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/08/03 17158/077-78 2078/08/03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५८/०७७-७८(आ.प्र.) नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रोनिक एण्ड. टेलिकम्युनिकेशन समूह, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF
2078/08/02 17342/077-78 2078/08/02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४२/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/07/30 17341/077-78 2078/07/30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४१/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/07/30 17340/077-78 2078/07/30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३४०/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/07/17 17155/077-78 2078/07/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७१५५/०७७-७८ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/07/17 17154/077-78 2078/07/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७१५४/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/07/16 17153/077-78 2078/07/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७१५३/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/07/14 17151/077-78 2078/07/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७१५१/०७७-७८ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/07/12 16659/077-78 2078/07/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६५९/०७७-७८ (खुला), १६६६०/०७७-७८ (आ.ज.) र १६६६१/०७७-७८ (दलित), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/07/12 16703/077-78 2078/07/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६७०३/०७७-७८ (मधेशी), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/07/12 16656/077-78 2078/07/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६५६/०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/07/12 17151/077-78 2078/07/12 - अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाउने सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/06/24 16655/077-78 2078/06/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 16655/077-78 (आ.प्र.), नेपाल संघीय संसद सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/06/24 16654/077-78 2078/06/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 16654/077-78 (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/06/24 16702/077-78 2078/06/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 16702/077-78 (आ.प्र.), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/06/24 16652/077-78 2078/06/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 16652/077-78 (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/06/24 16651/077-78 2078/06/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 16651/077-78 (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/06/04 16653/076-77 2078/06/04 - सिभिल समूह अन्तर्गतका विभिन्न उप-समूहका सब-इञ्जिनियर पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना - Download PDF
2078/05/28 16694/076-77 2078/05/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुला/समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अनुसार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको अन्तिम योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी कार्य स्थगित गरिएको सूचना । - Download PDF
2078/05/23 17324/076-77 2078/05/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२४/०७६-७७ (आ.प्र.), १७३२५/०७६-७७ (खुला), १७३२६/०७६-७७ (महिला) र १७३२७/०७६-७७ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, सातौं तह (प्रा.), जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2078/05/23 17319/076-77 2078/05/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१९/०७६-७७ (आ.प्र.), १७३२०/०७६-७७ (खुला), १७३२१/०७६-७७ (महिला), १७३२२/०७६-७७ (आ.ज.) र १७३२३/०७६-७७ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह (प्रा.), फार्मेसी अधिकृत पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/22 17248/076-77 2078/05/22 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४८/०७६-७७ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल/हाइवे/स्यानिटरी/इरिगेशन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा), इञ्जिनियर पदको वैकल्पिक सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/22 17317/076-77 2078/05/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३१७/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह (प्रा.), फिजियोथेरापिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/22 17316/076-77 2078/05/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३१६/०७६-७७ (पि.क्षे.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौं तह (प्रा.), स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/21 17315/076-77 2078/05/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३१५/०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह (प्रा.), कम्युनिटी नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/21 17314/076-77 2078/05/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३१४/०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह (प्रा.), नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/21 17313/076-77 2078/05/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३१३/०७६-७७ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, आठौं तह (प्रा.), डेण्टल सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/21 17305/076-77 2078/05/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०५/०७६-७७ (खुला), १७३०६/०७६-७७ (महिला), १७३०७/०७६-७७ (आ.ज.), १७३०८/०७६-७७ (मधेशी), १७३०९/०७६-७७ (दलित) र १७३११/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिश तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF
2078/05/21 17316/076-77 2078/05/21 - मिति २०७८।०५।२२ गते संचालन हुने स्वास्थ्य सेवा, सातौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत र फिजियोथेपािष्ट पदको अन्तर्वार्ताको समय संशोधन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/20 17299/076-77 2078/05/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२९९/०७६-७७ (खुला) र १७३००/०७६-७७ (दलित), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.वै.अ/स.अ.अ पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/20 17293/076-77 2078/05/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२९३/०७६-७७ (खुला), १७२९४/०७६-७७ (महिला), १७२९५/०७६-७७ (आ.ज.) र १७२९६/०७६-७७ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/20 17324/076-77 2078/05/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17324/076-77(खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता सुचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/19 17292/076-77 2078/05/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२९२/०७६-७७ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इञ्जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/19 17288/076-77 2078/05/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८८/०७६-७७ (खुला), १७२८९/०७६-७७ (महिला), १७२९०/०७६-७७ (आ.ज.) र १७२९१/०७६-७७ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/18 17286/076-77 2078/05/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८७/०७६-७७ (खुला) र १७२८८/०७६-७७ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/18 17285/076-77 2078/05/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८५/०७६-७७ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे. डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.),पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/18 17281/076-77 2078/05/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८१/०७६-७७ (खुला), १७२८२/०७६-७७ (महिला), १७२८३/०७६-७७ (आ.ज.) र १७२८४/०७६-७७ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), केमिष्ट/स.बै.अ./स.अ.अ. पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/17 17274/076-77 2078/05/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७४/०७६-७७ (खुला), १७२७५/०७६-७७ (महिला), १७२७६/०७६-७७ (आ.ज.), १७२७७/०७६-७७ (मधेशी), १७२७८/०७६-७७ (दलित) र १७२८०/०७६-७७ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), नापी अधिकृत पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/16 17271/076-77 2078/05/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२७१/०७६-७७ (खुला), १७२७२/०७६-७७ (महिला), र १७२७३/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), जियोलोजिष्ट/सिष्मोलोजिष्ट पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/16 17268/076-77 2078/05/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६८/०७६-७७ (खुला) र १७२६९/०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मेटेरियोलोजिष्ट पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/16 17264/076-77 2078/05/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६४/०७६-७७ (खुला), १७२६५/०७६-७७ (महिला), १७२६६/०७६-७७ (आ.ज.) र १७२६७/०७६-७७ (अपांग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), निरीक्षक पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/16 17263/076-77 2078/05/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६३/०७६-७७ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमिकल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), केमिकल इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/16 17262/076-77 2078/05/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२६२/०७६-७७ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, माइनिङ्ग समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), माइनिङ्ग इञ्जिनियर पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/16 17258/076-77 2078/05/16 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५८/०७६-७७ (खुला), १७२५९/०७६-७७ (महिला), १७२६०/०७६-७७ (आ.ज.) र १७२६१/०७६-७७ (मधेशी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मेकानिकल इञ्जिनियर पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/15 17255/076-77 2078/05/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२५५/०७६-७७ (खुला), १७२५६/०७६-७७ (आ.ज.) र १७२५७/०७६-७७ (अपांग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/15 17248/076-77 2078/05/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२४८।०७६-७७ (खुला), १७२४९।०७६-७७ (महिला), १७२५०।०७६-७७ (आ.ज.), १७२५१।०७६-७७ (मधेशी), १७२५२।०७६-७७ (दलित), १७२५३।०७६-७७ (अपाङ्ग) र १७२५४।०७६-७७ (पि.क्षे.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल, हाइवे, इरिगेशन र स्यानिटरी उपसमूह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/05/10 17246/076-77 2078/05/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 17246/076-77 (खुला) र 17247/076-77 (आ.ज.), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, तथ्थाङ्क अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/04/28 16693/076-77 2078/04/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६९३।०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078/04/27 16686/076-77 2078/04/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६८६।०७६-७७ (खुला), १६६८७।०७६-७७ (महिला), १६६८८।०७६-७७ (आ.ज.), १६६८९।०७६-७७ (मधेशी), १६६९०।०७६-७७ (दलित), १६६९१।०७६-७७ (अपाङ्ग) र १६६९२।०७६-७७ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिस तथा एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078-04-26 17274/074-75 2078-04-26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर २५६९।०६७-६८ (महिला), २५७०।०६७-६८ (आ.ज.), २५७१।०६७-६८ (अपाङ्ग) र २५७२।०६७-६८ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, बाली संरक्षण अधिकृत पदमा मिति २०६८।०३।०७ र ८ मा सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची । - Download PDF
2078/04/24 17227/076-77 2078/04/24 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२७।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्‍नोसिस उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078-04-12 17289/077-78 2078-04-12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १०२७।०६४-६५ (महिला), १०२८।०६४-६५ (आ.ज.),१०२९।०६४-६५ (मधेसी) र १०३२।०६४-६५ (खुला),नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, इञ्जिनियर पदमा मिति २०६६।०२।०८, १३, २२ र २४ मा सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची । - Download PDF
2078/04/08 17245/076-77 2078/04/08 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२४५।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, नवौं तह, उपप्रमुख फिजियोथेरापी पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078-04-07 17240/076-77 2078-04-07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२४०।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेन्टिष्ट्री समूह, इन्डोडोण्टिष्ट उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट इन्डोडोण्टिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078-04-07 17238/076-77 2078-04-07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३८।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078-04-06 17237/076-77 2078-04-06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३७।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.ए. समूह, नवौं तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078-04-06 17236/076-77 2078-04-06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३६।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078-04-06 17235/076-77 2078-04-06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३५।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078-04-06 17234/076-77 2078-04-06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३४।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078-04-05 17231/076-77 2078-04-05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३१।०७६-७७ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078-04-05 17230/076-77 2078-04-05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२३०।०७६-७७ (मधेसी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, साइक्याट्री समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078-04-05 17229/076-77 2078-04-05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२९।०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, साइक्याट्री समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078-04-04 17225/076-77 2078-04-04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२५।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, न्यूरो सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078-04-04 17223/076-77 2078-04-04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२३।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, यूरो सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट यूरो सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078-04-03 17222/076-77 2078-04-03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२२।०७६-७७ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, कार्डियोथोरासिक सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078-04-03 17221/076-77 2078-04-03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२१।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078-04-03 17217/076-77 2078-04-03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२१७।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, न्यूरोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2078-04-03 17215/076-77 2078-04-03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२१५।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, नेफ्रोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७८/०३/३१ 17237/076-77 २०७८/०३/३१ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17237/076-77(खुला),स्वास्थ्य, प.हे.ए. नवौं तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता सुचीबाट हटाइएको । - Download PDF
2078-03-27 17154/074-75 2078-03-27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१५४।०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य, प.हे.ए. समूह, नवौं तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
२०७७/०३/२५ 111/077-78 २०७७/०३/२५ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17238/076-77,(खुला) नवौं तह,कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी पदका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको । - Download PDF
२०७८/०३/२५ 61/077-78 २०७८/०३/२५ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17236/076-77 (खुला) स्वास्थ्य, अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह, नवौं तह, अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको । - Download PDF
2077-11-13 17328/076-77 2077-11-13 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 17328/076-77(आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-11-12 17159/076-77 2077-11-12 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 17159/076-77 (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-11-02 17213/076-77 2077-11-02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२१३।०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-11-02 17212/076-77 2077-11-02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२१२।०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-11-02 17209/076-77 2077-11-02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०९।०७६-७७ (आ.प्र.), १७२१०।०७६-७७ (खुला), र १७२११।०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, सूचना सूचना प्रविधि निर्देशक पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-11-02 17208/076-77 2077-11-02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०८।०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-11-02 17207/076-77 2077-11-02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०७।०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-11-02 17206/076-77 2077-11-02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०६।०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-11-02 17206/076-77 2077-11-02 - अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-10-25 17205/076-77 2077-10-25 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०५।०७६-७७ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-10-25 17204/076-77 2077-10-25 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०४।०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-10-22 17203/076-77 2077-10-22 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०३।०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-10-20 17202/076-77 2077-10-20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०२।०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-10-20 17199/076-77 2077-10-20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९९।०७६-७७ (आ.प्र.) र १७२००।०७६-७७ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-10-20 17197/076-77 2077-10-20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९६।०७६-७७ (आ.प्र.) र १७१९७।०७६-७७ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-10-16 17195/076-77 2077-10-16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९५।०७६-७ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण संभार उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2077-10-16 17193/076-77 2077-10-16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९३।०७६-७ (आ.प्र.) र विज्ञापन नं. १७१९४।०७६-७ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2077-10-16 17192/076-77 2077-10-16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९२।०७६-७ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2077-10-16 17190/076-77 2077-10-16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९०।०७६-७ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2077-10-16 17189/076-77 2077-10-16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८९।०७६-७ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2077-10-15 17187/076-77 2077-10-15 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८७।०७६-७ (आ.प्र.) र १७१८८।०७६-७ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF
2077-10-15 17185/076-77 2077-10-15 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८५।०७६-७ (आ.प्र.) र १७१८६।०७६-७ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-10-15 17183/076-77 2077-10-15 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८३।०७६-७ (आ.प्र.) र १७१८४।०७६-७ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-10-14 16685/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६८५।०७६-७ (दलित), नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-10-14 16684/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६८४।०७६-७ (खुला), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-10-14 16683/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६८३।०७६-७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-10-14 16682/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६८२।०७६-७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-10-14 16677/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६७७।०७६-७ (खुला), १६६७८।०७६-७ (महिला), १६६७९।०७६-७ (आ.ज.), १६६८०।०७६-७ (मधेशी) र १६६८१।०७६-७ (अपांग), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-10-14 16673/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६७३।०७६-७ (महिला) र १६६७५।०७६-७ (अपांग), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF
2077-10-14 16671/076-77