सिफारिस

मिती बिज्ञापन नं. देखिने शीर्षक: फार्इल
२०७४/०९/०६ 17190/073-74 २०७४/०९/०६ - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९०/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, कृषि इञ्‍जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-21 16:23:35
२०७४/०९/०६ 17192/073-74 २०७४/०९/०६ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17192/073-74,कृषि इञ्जिनियर, कृषि, कृषि इञ्जिनियरिङ्ग संशोधन गरिएको पदको सिफरिस - Download PDF 2017-12-21 16:24:57
२०७४।०९।०६ 17193/073-74 २०७४।०९।०६ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17193/073-74,कृषि इञ्जिनियर, कृषि, कृषि इञ्जिनियरिङ्ग संशोधन गरिएको पदको सिफरिस । - Download PDF 2017-12-21 16:26:33
२०७४/०९/०६ 17190/073-74 २०७४/०९/०६ - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९०/०७३-७४ (खुला), १७१९२/०७३-७४ (आ.ज.) र १७१९३/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल कृषि सेवा, कृषि इञ्‍जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि इञ्‍जिनियर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-21 16:29:49
2074/09/10 17199/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९९/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:32:46
2074/09/10 17200/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२००/०७३-७४ (महिला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:34:15
2074/09/10 17201/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०१/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:35:44
2074/09/10 17202/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०२/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:37:13
2074/09/10 17203/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०३/०७३-७४ (दलित), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:38:38
2074/09/10 17204/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०४/०७३-७४ (अपाङ्ग), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:39:50
2074/09/10 17205/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०५/०७३-७४ (पि.क्षे.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 10:41:02
2074/09/10 17199/073-74 2074/09/10 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९९/०७३-७४ (खुला), १७२००/०७३-७४ (महिला), १७२०१/०७३-७४ (आ.ज.), १७२०२/०७३-७४ (मधेशी), १७२०३/०७३-७४ (दलित), १७२०४/०७३-७४ (अपाङ्ग) र १७२०५/०७३-७४ (पि.क्षे.) नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-26 10:42:54
2074/09/11 17206/073-74 2074/09/11 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०६/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सर्भेक्षण/अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 15:56:50
2074/09/11 17207/073-74 2074/09/11 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०७/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सर्भेक्षण/अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-26 15:58:52
2074/09/11 17208/073-74 2074/09/11 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17208/073-74,सर्भेक्षण अधिकृत/अनुसन्धान अधिकृत, वन, फरेष्ट रिसर्च पदको सिफरिस - Download PDF 2017-12-26 16:00:08
2074/09/11 17206/073-74 2074/09/11 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०६/०७३-७४ (खुला), १७२०७/०७३-७४ (आ.ज.) र १७२०८/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सर्भेक्षण/अनुसन्धान अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-26 16:01:34
2074/09/12 17156/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17156/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 15:51:26
2074/09/12 17157/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17157/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 15:55:53
2074/09/12 17158/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17158/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 15:57:41
2074/09/12 17159/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17159/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 15:59:33
2074/09/12 17160/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17160/073-74,कृषि प्रसार अधिकृत, कृषि, कृषि प्रसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-27 16:02:14
2074/09/12 17156/073-74 2074/09/12 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१५६/०७३-७४ (खुला), १७१५७/०७३-७४ (महिला), १७१५८/०७३-७४ (आ.ज.), १७१५९/०७३-७४ (मधेशी) र १७१६०/०७३-७४ (अपाङ्ग) नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि प्रसार अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-27 16:12:11
2074/09/13 17161/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६१/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:19:06
2074/09/13 17162/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६२/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:20:40
2074/09/13 17163/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६३/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:22:01
2074/09/13 17164/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६४/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:23:35
2074/09/13 17165/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६५/०७३-७४ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-28 16:24:52
2074/09/13 17165/073-74 2074/09/13 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६१/०७३-७४ (खुला), १७१६२/०७३-७४ (महिला), १७१६३/०७३-७४ (आ.ज.), १७१६४/०७३-७४ (मधेशी) र १७१६५/०७३-७४ (दलित) नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-28 16:26:09
2074/09/14 17166/073-74 2074/09/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17166/073-74,मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-29 13:02:32
2074/09/14 17167/073-74 2074/09/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17167/073-74,मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-29 13:04:08
2074/09/14 17166/073-74 2074/09/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17166/073-74,मत्स्य विकास अधिकृत, कृषि, मत्स्य पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-29 13:05:22
2074/09/15 17168/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६८/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:31:49
2074/09/15 17168/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६९/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:33:11
2074/09/15 17170/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७०/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:34:36
2074/09/15 17171/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७१/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:36:13
2074/09/15 17172/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७२/०७३-७४ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2017-12-31 10:37:36
2074/09/15 17168/073-74 2074/09/15 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१६८/०७३-७४ (खुला), १७१६९/०७३-७४ (महिला), १७१७०/०७३-७४ (आ.ज.), १७१७१/०७३-७४ (मधेशी) र १७१७२/०७३-७४ (दलित) नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2017-12-31 10:38:48
2074/09/17 17209/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०९/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 09:59:47
2074/09/17 17210/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१०/०७३-७४ (महिला), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:01:00
2074/09/17 17211/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२११/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:02:20
2074/09/17 17212/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१२/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:03:34
2074/09/17 17213/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१३/०७३-७४ (दलित), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:05:11
2074/09/17 17209/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२०९/०७३-७४ (खुला), १७२१०/०७३-७४ (महिला), १७२११/०७३-७४ (आ.ज.), १७२१२/०७३-७४ (मधेशी) र १७२१३/०७३-७४ (दलित) नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-02 10:06:33
2074/09/17 17173/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17173/073-74, बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:08:35
2074/09/17 17174/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17174/073-74,बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:09:52
2074/09/17 17175/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17175/073-74,बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 10:11:10
2074/09/17 17173/073-74 2074/09/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17173/073-74,बाली विकास अधिकृत, कृषि, बाली विकास पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-02 10:13:25
2074/09/18 17214/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१४/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.अ.अ./स.वै.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 16:39:26
2074/09/18 17215/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१५/०७३-७४ (महिला), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.अ.अ./स.वै.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 16:40:34
2074/09/18 17216/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१६/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.अ.अ./स.वै.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 16:42:19
2074/09/18 17214/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१४/०७३-७४ (खुला), १७२१५/०७३-७४ (महिला) र १७२१६/०७३-७४ (आ.ज.) नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.अ.अ./स.वै.अ. पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-02 16:44:37
2074/09/18 17218/073-74 2074/09/18 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17218/073-74,गजेटेड सुब्बा, वन, हात्तीसार पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-02 16:46:08
2074/09/19 17176/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७६/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:47:46
2074/09/19 17177/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७७/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:50:38
2074/09/19 17178/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७८/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:51:50
2074/09/19 17179/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७९/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:53:11
2074/09/19 17180/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८०/०७३-७४ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-03 16:54:28
2074/09/19 17176/073-74 2074/09/19 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१७६/०७३-७४ (खुला), १७१७७/०७३-७४ (महिला), १७१७८/०७३-७४ (आ.ज.), १७१७९/०७३-७४ (मधेशी) र १७१८०/०७३-७४ (दलित) नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-03 16:55:53
2074/09/20 17219/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१९/०७३-७४ (खुला), नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 16:52:28
2074/09/20 17220/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२०/०७३-७४ (पि.क्षे.), नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 16:53:53
2074/09/20 17219/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२१९/०७३-७४ (खुला) र १७२२०/०७३-७४ (पि.क्षे.) नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-04 16:55:41
2074/09/20 17181/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८१/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 16:58:05
2074/09/20 17182/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८२/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 16:59:15
2074/09/20 17183/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८३/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 17:00:20
2074/09/20 17184/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८४/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-04 17:01:37
2074/09/20 17181/073-74 2074/09/20 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८१/०७३-७४ (खुला), १७१८२/०७३-७४ (महिला), १७१८३/०७३-७४ (आ.ज.) र १७१८४/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. एण्ड मार्केटिङ्ग समूह, योजना अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-04 17:02:47
2074/09/21 17185/073-74 2074/09/21 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17185/073-74 (महिला) , माटो विज्ञ, कृषि, माटो विज्ञान पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-05 11:41:17
2074/09/23 17186/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८६/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:33:11
2074/09/23 17187/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८७/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:34:17
2074/09/23 17188/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८८/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:35:23
2074/09/23 17189/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८९/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:36:23
2074/09/23 17186/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१८६/०७३-७४ (खुला), १७१८७/०७३-७४ (महिला), १७१८८/०७३-७४ (आ.ज.) र १७१८९/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-07 16:37:34
2074/09/23 17196/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९६/०७३-७४ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:39:15
2074/09/23 17197/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९७/०७३-७४ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:40:20
2074/09/23 17198/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७१९८/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, खा.पो. तथा गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-07 16:41:23
2074/09/23 17196/073-74 2074/09/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17196/073-74,खाद्य अनुसन्धान अधिकृत, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि. पदको सिफरिस - Download PDF 2018-01-07 16:42:35
2074/09/24 17222/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२२/०७३-७४ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:13:08
2074/09/24 17223/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२३/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:14:21
2074/09/24 17224/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२४/०७३-७४ (दलित), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:15:21
2074/09/24 17222/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२२/०७३-७४ (खुला), १७२२३/०७३-७४ (आ.ज.) र १७२२४/०७३-७४ (दलित) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-08 16:16:31
2074/09/24 17225/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२५/०७३-७४ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:21:16
2074/09/24 17226/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२६/०७३-७४ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:23:34
2074/09/24 17227/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२७/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:24:56
2074/09/24 17228/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२८/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:26:18
2074/09/24 17225/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२५/०७३-७४ (खुला), १७२२६/०७३-७४ (महिला), १७२२७/०७३-७४ (आ.ज.) र १७२२८/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), समाजशास्त्री पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-08 16:27:40
2074/09/24 17229/073-74 2074/09/24 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२२९/०७३-७४ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), अर्थशास्‍त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-08 16:28:43
2074/09/25 17231/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३१/०७३-७४ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:30:15
2074/09/25 17232/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३२/०७३-७४ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:31:12
2074/09/25 17233/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३३/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:32:13
2074/09/25 17231/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३१/०७३-७४ (खुला), १७२३२/०७३-७४ (महिला) र १७२३३/०७३-७४ (आ.ज.) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), महिला विकास अधिकृत पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-09 17:33:51
2074/09/25 17234/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३४/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:36:35
2074/09/25 17235/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३५/०७३-७४ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:37:32
2074/09/25 17236/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३६/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:38:48
2074/09/25 17237/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३७/०७३-७४ (मधेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:39:43
2074/09/25 17238/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३८/०७३-७४ (दलित), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-09 17:40:38
2074/09/25 17238/073-74 2074/09/25 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२३४/०७३-७४ (खुला), १७२३५/०७३-७४ (महिला), १७२३६/०७३-७४ (आ.ज.), १७२३७/०७३-७४ (मधेशी) र १७२३८/०७३-७४ (दलित) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको माग पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-09 17:41:32
2074/09/26 17239/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : बिज्ञापन नम्बर १७२३९/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, संग्रहालय उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), संग्रहालय अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:41:06
2074/09/26 17241/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४१/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), क्यूरियो जाँच पास अधिकृत/ पुरातत्व अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:43:07
2074/09/26 17242/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४२/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, कर्मचारी परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पाठ्यक्रम विज्ञ/मनोविज्ञानवेत्ता पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:49:53
2074/09/26 17243/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४३/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, शिक्षा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), शाखा अधिकृत (प्राविधिक) पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:51:10
2074/09/26 17244/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४४/०७३-७४ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, शिक्षा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), शाखा अधिकृत (प्राविधिक) पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:52:58
2074/09/26 17243/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४३/०७३-७४ (खुला) र १७२४४/०७३-७४ (महिला) नेपाल शिक्षा सेवा, परीक्षण तथा मूल्याङ्कन समूह, शिक्षा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), शाखा अधिकृत (प्राविधिक) पदको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:54:45
2074/09/26 17245/073-74 2074/09/26 - केन्द्रिय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२४५/०७३-७४ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पुस्तकालय अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-10 16:56:23
2074/09/30 17258/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२५८/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:16:42
2074/09/30 17259/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२५९/०७३-७४ (दलित), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:17:49
2074/09/30 17258/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२५८/०७३-७४ (खुला) र १७२५९/०७३-७४ (दलित) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-01-14 16:19:01
2074/09/30 17260/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६०/०७३-७४ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:20:10
2074/09/30 17261/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६१/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:21:10
2074/09/30 17262/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६२/०७३-७४ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:22:21
2074/09/30 17261/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६१/०७३-७४ (खुला) र १७२६२/०७३-७४ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2018-01-14 16:23:35
2074/09/30 17263/073-74 2074/09/30 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७२६३/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, सातौं तह, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-01-14 16:24:46
2074/10/02 17269/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17269/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:03:20
2074/10/02 17270/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17270/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:04:36
2074/10/02 17271/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17271/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:05:33
2074/10/02 17272/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17272/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:06:33
2074/10/02 17273/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17273/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:07:33
2074/10/02 17270/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17270/073-74,जनस्वास्थ अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:08:25
2074/10/02 17275/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17275/073-74,फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:09:33
2074/10/02 17276/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17276/073-74,फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:10:39
2074/10/02 17275/073-74 2074/10/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17275/073-74,फिजियोथेरापिष्ट, स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:12:00
2074/10/04 17247/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17247/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:13:45
2074/10/04 17248/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17248/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:14:47
2074/10/04 17249/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17249/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:15:42
2074/10/04 17250/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17250/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:16:45
2074/10/04 17251/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17251/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:17:47
2074/10/04 17252/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17252/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:18:46
2074/10/04 17253/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17253/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:19:45
2074/10/04 17247/073-74 2074/10/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17247/073-74,मेडिकल अधिकृत, स्वास्थ्य, जनरल हेल्थ सर्भिसेज, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:20:47
2074/10/06 17254/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17254/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:22:20
2074/10/06 17255/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17255/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:23:17
2074/10/06 17256/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17256/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:24:28
2074/10/06 17257/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17257/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:25:29
2074/10/06 17254/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17254/073-74,डेन्टल सर्जन, स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, आठौं पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:26:29
2074/10/06 17265/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17265/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:27:36
2074/10/06 17266/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17266/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:28:48
2074/10/06 17267/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17267/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:30:02
2074/10/06 17268/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17268/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-20 11:31:11
2074/10/06 17265/073-74 2074/10/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17265/073-74,मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., जनरल मे.ल्या.टे., सातौँ तहको एकमुष्ट योग्यताक्रम । - Download PDF 2018-01-20 11:32:13
2074/10/07 17279/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17279/073-74,फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-21 11:13:04
2074/10/07 17280/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17280/073-74,फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-21 11:14:04
2074/10/07 17281/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17281/073-74,फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, सातौँ पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-21 11:16:14
2074/10/07 17279/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17279-82/073-74,फार्मेसी अधिकृत, स्वास्थ्य, फार्मेसी, फार्मेसी अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची । - Download PDF 2018-01-21 11:18:05
2074/10/07 17282/073-74 2074/10/07 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17282/073-74,मेडिकल रेकर्डर अधिकृत, स्वास्थ्य, मेडिकल रेकर्डस, मेडिकल रेकर्डर अधिकृत पदको सिफारिस । - Download PDF 2018-01-21 11:19:26
2074/10/09 17120/071-72 2074/10/09 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17120/071-72,उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-01-24 11:47:34
2074/11/11 17099/072-73 2074/11/11 - केन्द्रीय कार्यालय : आयोगको बिज्ञापन नम्बर १७०९९/०७२-७३ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, एघारौं तह, प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक/निर्देशक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-02-23 14:38:59
2074/12/04 17001/074-75 2074/12/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17001/074-75, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-03-18 15:25:23
2074/12/05 17002/074-75 2074/12/05 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17002/074-75, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-03-19 15:43:09
2074/12/06 17003/074-75 2074/12/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17003/074-75, इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बि.एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-03-20 14:31:01
2074/12/19 17004/074-75 2074/12/19 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17004/074-75 (आ.प्र.) नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.प्रथम (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-02 15:33:18
2074/12/22 17005/074-75 2074/12/22 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७००५/०७४-७५ (अा.प्र.) ,इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-05 15:59:42
2074/12/22 17006/074-75 2074/12/22 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७००६/०७४-७५ (महिला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-05 16:02:16
2074/12/23 17007/074-75 2074/12/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७००७/०७४-७५, नेपाल कृषि सेवा , कृषि प्रसार समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.) सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-06 15:22:09
2074/12/25 17008/074-75 2074/12/25 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७००८/०७४-७५ (आ.प्र.) नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समुह, रा.प.प्रथम (प्रा.),सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-08 17:42:43
2074/12/26 17120/071-72 2074/12/26 - मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, काठमाडाैंको बिज्ञापन नं. २६४/०६४-६५ (महिला, आ.ज., मधेशी र दलित) वि.नं. २६५/०६४-६५ (खुला), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, लेखापरीक्षण अधिक्षक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF 2018-04-09 19:57:23
2074/12/27 17009/074-75 2074/12/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७००९/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास समूह, रा.प.प्रथम (प्रा.) सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-10 16:02:52
2074/12/28 17010/074-75 2074/12/28 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०१०/०७४-७५ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-11 16:38:40
2074/12/30 17011/074-75 2074/12/30 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०११/०७४-७५ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-13 14:50:56
2075/01/02 17012/074-75 2075/01/02 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०१२/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-15 15:48:59
2075/01/03 17013/074-75 2075/01/03 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०१३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-16 16:11:34
2075/01/04 17014/074-75 2075/01/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०१४/०७४-७५ (खुला), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (प्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-17 15:03:24
2075/01/11 16501/074-75 2075/01/11 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५०१/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-24 17:15:25
2075/01/11 16502/074-75 2075/01/11 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५०२/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-04-24 17:17:24
2075/01/25 16503/074-75 2075/01/25 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-08 18:17:39
2075/01/26 16543/073-74 2075/01/26 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५४३/०७३-७४ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ट्रपिकल मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-09 14:00:27
2075/02/04 17018/074-75 2075/02/04 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०१८/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम स्थगित गरिएको सूचना । - Download PDF 2018-05-18 13:06:28
2075/02/04 16504/074-75 2075/02/04 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०४/०७४-७५ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-18 19:17:55
2075/02/04 16505/074-75 2075/02/04 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०५/०७४-७५ (महिला), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-18 19:19:48
2075/02/04 16506/074-75 2075/02/04 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०६/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-18 19:21:17
2075/02/04 16507/074-75 2075/02/04 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०७/०७४-७५ (दलित), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-18 19:23:03
2075/02/04 16504/074-75 2075/02/04 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५०४-५०७/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-18 19:25:51
2075/02/06 17017/074-75 2075/02/06 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०१७/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-20 15:07:36
2075/02/08 17019/074-75 2075/02/08 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०१९/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, फरेन्सिक मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-22 14:39:53
2075/02/09 17021/074-75 2075/02/09 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०२१/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-23 15:38:18
2075/02/11 17025/074-75 2075/02/11 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०२५/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, पेडियाट्रिक सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-25 14:13:37
2075/02/13 17029/074-75 2075/02/13 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०२९/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ‍पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-27 14:56:51
2075/02/13 17018/074-75 2075/02/13 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17018/074-75 (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन पदको अन्तर्वार्ता तोकिएको सूचना । - Download PDF 2018-05-28 11:08:22
2075/02/14 17031/074-75 2075/02/14 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०३१/०७४-७५ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ‍अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-28 14:28:50
2075/02/15 17033/074-75 2075/02/15 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०३३/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-05-29 16:11:43
2075/02/16 17035/074-75 2075/02/16 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०३५/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ‍अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्टपदको सिफारिस सूचना - Download PDF 2018-05-30 17:45:46
2075/02/16 17018/074-75 2075/02/16 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17018/074-75,प्रमुख कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन, स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज पदको अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सूचना । - Download PDF 2018-05-30 17:55:22
२०७५/०२/१८ 17037/074-75 २०७५/०२/१८ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन १७०३७/०७४-७५,नेपाल स्वास्थ्य.प.हे.ए. समूह, एघारौ‌ तह, निर्देशक/क्षेत्रीय निर्देशक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-01 15:12:00
2075/02/20 17041/074-75 2075/02/20 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०४१/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल जनरलिष्ट समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-03 17:01:18
2075/02/21 17047/074-75 2075/02/21 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०४७/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, ‍एकीकृत चिकित्सा समूह, एघारौं तह, निर्देशक/प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-04 14:55:11
2075/02/22 17049/074-75 2075/02/22 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०४९/०७४-७५ (खुला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-05 15:30:34
2075/02/22 17050/074-75 2075/02/22 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५०/०७४-७५ (महिला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-05 15:32:46
2075/02/22 17049/074-75 2075/02/22 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७०४९/०७४-७५ (खुला) र १७०५०/०७४-७५ (महिला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-06-05 15:35:51
2075/02/23 17051/074-75 2075/02/23 - केन्द्रीय कार्यालयको १७०५१/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-06 16:35:16
2075/02/23 17052/074-75 2075/02/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०५२/०७४-७५ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-06 16:37:03
2075/02/23 17053/074-75 2075/02/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०५३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-06 16:38:35
2075/02/24 17054/074-75 2075/02/24 - केन्द्रीय कार्यालयको १७०५४/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-07 16:36:34
2075/02/24 17055/074-75 2075/02/24 - केन्द्रीय कार्यालयको १७०५५/०७४-७५ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-07 16:38:07
2075/02/24 17057/074-75 2075/02/24 - केन्द्रीय कार्यालयको १७०५७/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जि. सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-07 16:40:02
2075/02/25 17058/074-75 2075/02/25 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५८/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-08 18:19:10
2075/02/25 17059/074-75 2075/02/25 - केन्द्रीय कार्यालयकोवि.नं. १७०५९/०७४-७५ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-08 18:20:44
2075/02/25 17060/074-75 2075/02/25 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६०/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सूचना । - Download PDF 2018-06-08 18:24:26
2075/02/25 17059/074-75 2075/02/25 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७०५९/०७४-७५ (खुला) र १७०६०/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-06-08 18:51:16
2075/02/27 17061/074-75 2075/02/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०६१/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, हाइड्रोपावर समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-10 19:21:02
2075/02/27 17062/074-75 2075/02/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०६२/०७४-७५ (खुला), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, हाइड्रोपावर समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-10 19:22:50
2075/02/27 17064/074-75 2075/02/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०६४/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-10 19:25:31
2075/02/27 17065/074-75 2075/02/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०६५/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-10 19:26:54
2075/02/28 17066/074-75 2075/02/28 - केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६६/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल इन्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-11 15:14:12
2075/03/03 17069/074-75 2075/03/03 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०६९/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-17 15:13:03
2075/03/03 17070/074-75 2075/03/03 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७०/०७४-७५ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-06-17 15:17:05
2075/03/05 17071/074-75 2075/03/05 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७१/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, ला. पो. एण्ड डे. डे. समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-19 14:47:42
2075/03/05 17072/074-75 2075/03/05 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७२/०७४-७५ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-19 14:49:34
2075/03/06 17073/074-75 2075/03/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-20 14:37:11
2075/03/06 17074/074-75 2075/03/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७४/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-20 14:39:28
2075/03/08 17075/074-75 2075/03/08 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७५/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-22 14:04:23
2075/03/11 17077/074-75 2075/03/11 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७७/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-25 16:28:46
2075/03/11 17078/074-75 2075/03/11 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७८/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-25 16:30:12
2075/03/12 17079/074-75 2075/03/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७९/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, कृषि इञ्‍जिनियरिङ्ग समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-26 14:42:28
2075/03/12 17080/074-75 2075/03/12 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८०/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, खा. पो. तथा गु. नि. समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-26 14:45:44
2075/03/14 17076/074-75 2075/03/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०७६/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-06-28 13:41:20
2074/03/17 17081/074-75 2074/03/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17081/074-75(आ.प्र.), नेपाल वन,जनरल फरेष्ट्री रा. प. व्दितिय श्रेणी उप सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-01 17:06:48
२०७४/०३/१७ 17082/074-75 २०७४/०३/१७ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17082/074-75(खुला), नेपाल वन सेवा ,जनरल फरेष्ट्री समूह, रा. प. व्दितिय श्रेणी उप सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-01 17:09:30
२०७४/०३/१७ 17083/074-75 २०७४/०३/१७ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17083/074-75(महिला)नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा. प. व्दितिय श्रेणी उप सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-01 17:12:26
2074/03/17 17082/074-75 2074/03/17 - केन्द्रीय कार्यालयको बि. नं १७०८२/ ०७४-७५(खुला) र वि.न‌ं १७०८३/०७४-७५(महिला) नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, उप सचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूचना । - Download PDF 2018-07-01 17:18:33
२०७५/०३/१८ 17084/074-75 २०७५/०३/१८ - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०८४/०७४-७५ (महिला) नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह,रा.प. व्दितिय श्रेणी (प्रा.) उप सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-02 14:11:05
2075/03/19 17085/074-75 2075/03/19 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८५/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-03 14:43:46
2075/03/20 17086/074-75 2075/03/20 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८६/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, वोटानी समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (प्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-04 16:03:41
2075/03/20 17087/074-75 2075/03/20 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८७/०७४-७५ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.व्दितीय श्रेणी, प्रमुख महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-04 16:05:09
2075/03/24 17088/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको १७०८८/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-08 16:09:31
2075/03/24 17089/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८९/०७४-७५ (खुला) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-08 16:11:36
2075/03/24 17090/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०९०/०७४-७५ (महिला) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-08 16:13:14
2075/03/24 17091/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०९१/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-08 16:14:41
2075/03/24 17089/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८९/०७४-७५ (खुला), १७०९०/०७४-७५ (महिला) र १७०९१/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-07-08 16:17:00
2075/03/24 16509/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६५०९/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-08 16:42:09
2075/03/24 16510/074-75 2075/03/24 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६५१०/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-08 16:43:31
2075/03/26 16511/074-75 2075/03/26 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५११/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-10 17:43:27
2075/03/27 16512/074-75 2075/03/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५१२/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-11 15:51:32
2075/03/28 16514/074-75 2075/03/28 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५१४/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदका उम्मेदवारको दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा रद्द गरी अन्तर्वार्ता सूचीबाट नाम हटाइएको सूचना । - Download PDF 2018-07-12 16:05:05
2075/03/29 16513/074-75 2075/03/29 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16513/074-75 (आ.प्र.) नेपाल,प्रशासन सेवा , राजश्व समूह,रा.प व्दितिय श्रेणी (अप्रा.) उप सचिव वा सो सरह , सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-13 17:45:30
2075/03/29 16514/074-75 2075/03/29 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16514/074-75,(आ.प्र.) नेपाल लेखापरीक्षण सेवा,रा.प. व्दितिय श्रेणी,(अप्रा.) उप सचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-13 17:49:54
2075/03/31 16515/074-75 2075/03/31 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५१५/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल व्यवस्थापिका-संसद सेवा, रा.प.व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-15 17:11:33
2075/03/31 16517/074-75 2075/03/31 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५१७/०७४-७५ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-15 17:13:12
2075/03/31 16518/074-75 2075/03/31 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६५१८/०७४-७५ (खुला), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-15 17:15:51
2075/04/03 16519/074-75 2075/04/03 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५१९/०७४-७५ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-19 17:20:44
2075/04/03 16520/074-75 2075/04/03 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५२०/०७४-७५ (महिला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-19 17:22:02
2075/04/03 16521/074-75 2075/04/03 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५२१/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-19 17:23:26
2075/04/03 16522/074-75 2075/04/03 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५२२/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-19 17:24:22
2075/04/03 16523/074-75 2075/04/03 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५२३/०७४-७५ (दलित), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-19 17:25:21
2075/04/03 16519/074-75 2075/04/03 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५१९/०७४-७५ (खुला), १६५२०/०७४-७५ (महिला), १६५२१/०७४-७५ (आ.ज.), १६५२२/०७४-७५ (मधेशी) र १६५२३/०७४-७५ (दलित) नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-07-19 17:27:02
2075/04/03 16524/074-75 2075/04/03 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५२४/०७४-७५ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-19 17:29:09
2075/04/03 16525/074-75 2075/04/03 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५२५/०७४-७५ (अपाङ्ग), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-19 17:30:09
2075/04/03 16524/074-75 2075/04/03 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५२४/०७४-७५ (खुला) र १६५२५/०७४-७५ (अपाङ्ग), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-07-19 17:31:21
2075/04/04 17154/074-75 2075/04/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17154/074-75(आ.प्र.) नेपाल स्वास्थ्य, प.हे.ए.समूह, नवौ‌ तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाईएको सूचना । - Download PDF 2018-07-20 17:16:01
2075/04/04 17155/074-75 2075/04/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17155/074-75,(खुला) , स्वास्थ्य, प.हे.ए. समूह, नवौ‌ तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाईएको सूचना । - Download PDF 2018-07-20 17:18:22
2075/04/04 17174/074-75 2075/04/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17174/074-75,( खुला) , स्वास्थ्य, प्याथोलोजी,, बायोकेमिष्ट्री उपसमूह,नवौ‌ तह, कन्सल्टेण्ट बायोकेमिष्ट पदका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाईएको सूचना । - Download PDF 2018-07-20 17:24:13
2075/04/04 16526/074-75 2075/04/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16526/074-75,(खुला) नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा. प. व्दितिय श्रेणी (अप्रा.) उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-20 17:30:30
2075/04/04 16527/074-75 2075/04/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16527/074-75(अपाङ्ग) नेपाल,प्रशासन सेवा, राजश्व समूह,रा.प. व्दितिय श्रेणी (अप्रा.) उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-20 17:32:53
2075/04/04 16526/074-75 2075/04/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16526/074-75,(खुला) र बिज्ञापन नं 16527/074-75(अपाङ्ग) नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा. प. व्दितिय श्रेणी(अप्रा.) उप सचिव वा सो सरह पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम । - Download PDF 2018-07-20 17:37:58
2075/04/06 16528/074-75 2075/04/06 - केन्द्रीय कार्यालयको १६५२८/०७४-७५ (दलित), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-22 16:39:43
2075/04/08 17092/074-75 2075/04/08 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०९२/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-24 15:01:17
2075/04/08 17093/074-75 2075/04/08 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०९३/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-24 15:05:14
2075/04/08 17099/074-75 2075/04/08 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०९९/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, न्यूरोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-24 15:07:08
2075/04/08 17102/074-75 2075/04/08 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१०२/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-24 17:12:46
2075/04/08 17109/074-75 2075/04/08 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१०९/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-24 17:14:52
2075/04/08 17121/074-75 2075/04/08 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१२१/०७४-७५ (खुला) ,नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-24 17:18:31
2075/04/08 17124/074-75 2075/04/08 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१२४/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्‍नोसिस उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-24 17:19:55
2075/04/09 17130/074-75 2075/04/09 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१३०/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी समूह, लेप्रोलोजी/भेनरल उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-25 16:41:58
2075/04/09 17144/074-75 2075/04/09 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१४४/०७४-७५ (दलित), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-25 16:44:06
2075/04/10 17146/074-75 2075/04/10 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१४६/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-26 16:54:34
2075/04/10 17147/074-75 2075/04/10 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१४७/०७४-७५ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-26 16:55:41
2075/04/10 17148/074-75 2075/04/10 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१४८/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-26 16:56:43
2075/04/10 17146/074-75 2075/04/10 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१४६/०७४-७५ (खुला), १७१४७/०७४-७५ (महिला) र १७१४८/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-07-26 16:58:26
2075/04/11 17183/074-75 2075/04/11 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८३/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सूचना । - Download PDF 2018-07-29 11:30:18
2075/04/11 17184/074-75 2075/04/11 - केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८४/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको अन्तर्वार्ता स्थगित गरिएको सूचना । - Download PDF 2018-07-29 11:35:53
2075/04/13 17157/074-75 2075/04/13 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५७/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, नवौं तह, मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-29 16:28:29
2075/04/13 17163/074-75 2075/04/13 - केन्द्रीय कार्यालयको १७१६३/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल जनरलिष्ट समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-29 16:29:43
2075/04/13 17171/074-75 2075/04/13 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७१/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, हिस्टोप्याथोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट हिस्टोप्याथोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-29 16:31:50
2075/04/13 17165/074-75 2075/04/13 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६५/०७४-७५, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल जनरलिष्ट समूह, नवौ तह, कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदमा सिफारिसको लागि कुनै पनि उम्मेदवार बाँकी नरहेको सूचना । - Download PDF 2018-07-29 16:38:25
2075/04/14 17176/074-75 2075/04/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१७६/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, नवौं तह, अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-30 15:11:16
2075/04/14 17177/074-75 2075/04/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१७७/०७४-७५ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, नवौं तह, अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-30 15:12:46
2075/04/14 17176/074-75 2075/04/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७६/०७४-७५ (खुला) र १७१७७/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, नवौं तह, अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-07-30 15:14:42
2075/04/14 17179/074-75 2075/04/14 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१७९/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-30 16:44:33
2075/04/15 17190/074-75 2075/04/15 - केन्द्रीय कार्यालयको १७१९०/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी समूह, ज.मे.ल्या.टे उपसमूह, नवौं तह, उप-प्रमुख मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-31 16:57:37
2075/04/15 17191/074-75 2075/04/15 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९१/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, नवौं तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-31 16:59:11
2075/04/15 17193/074-75 2075/04/15 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९३/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, नवौं श्रेणी (प्रा.), औषधी व्यवस्थापक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-07-31 17:00:38
2075/04/16 17194/074-75 2075/04/16 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९४/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, एकिकृत चिकित्सा समूह, नवौं तह, उप-स्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-01 13:17:08
2075/04/23 17196/074-75 2075/04/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९६/०७४-७५ (खुला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-09 11:49:51
2075/04/23 17197/074-75 2075/04/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९७/०७४-७५ (महिला), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-09 11:51:04
2075/04/23 17198/074-75 2075/04/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९८/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-09 11:52:32
2075/04/23 17196/074-75 2075/04/23 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९६/०७४-७५ (खुला), १७१९७/०७४-७५ (महिला) र १७१९८/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-09 12:07:39
2075/04/25 17134/074-75 2075/04/25 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१३४/०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-10 15:01:55
2075/04/25 17135/074-75 2075/04/25 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१३५/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-10 15:03:56
2075/04/27 17151/074-75 2075/04/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१५१/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-12 17:25:51
2075/04/27 17152/074-75 2075/04/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१५२/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-12 17:27:05
2075/04/27 17151/074-75 2075/04/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१५१/०७४-७५ (खुला) र १७१५२/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-12 17:28:46
2075/04/27 17199/074-75 2075/04/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९९/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-12 17:30:47
2075/04/27 17200/074-75 2075/04/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२००/०७४-७५ (महिला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-12 17:32:33
2075/04/27 17201/074-75 2075/04/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२०१/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-12 17:33:58
2075/04/27 17202/074-75 2075/04/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२०२/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-12 17:35:09
2075/04/27 17203/074-75 2075/04/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२०३/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-12 17:36:09
2075/04/27 17199/074-75 2075/04/27 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७१९९/०७४-७५ (खुला), १७२००/०७४-७५ (महिला), १७२०१/०७४-७५ (आ.ज.), १७२०२/०७४-७५ (मधेशी), र १७२०३/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-12 17:37:33
2075/04/29 17204/074-75 2075/04/29 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०४/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-14 18:10:50
2075/04/29 17205/074-75 2075/04/29 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२०५/०७४-७५ (महिला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-14 18:12:16
2075/04/29 17206/074-75 2075/04/29 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२०६/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-14 18:13:39
2075/04/29 17207/074-75 2075/04/29 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२०७/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-14 18:15:08
2075/04/29 17208/074-75 2075/04/29 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२०८/०७४-७५ (दलित) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-14 18:16:40
2075/04/29 17204/074-75 2075/04/29 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०४/०७४-७५ (खुला), १७२०५/०७४-७५ (महिला), १७२०६/०७४-७५ (आ.ज.), १७२०७/०७४-७५ (मधेशी) र १७२०८/०७४-७५ (दलित) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-08-14 18:18:16
2075/05/04 17209/074-75 2075/05/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०९/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-20 17:49:53
2075/05/04 17210/074-75 2075/05/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१०/०७४-७५ (महिला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-20 17:51:17
2075/05/04 17211/074-75 2075/05/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२११/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-20 17:52:39
2075/05/04 17212/074-75 2075/05/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१२/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-20 17:54:20
2075/05/04 17213/074-75 2075/05/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१३/०७४-७५ (दलित) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-20 17:55:39
2075/05/04 17209/074-75 2075/05/04 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०९/०७४-७५ (खुला), १७२१०/०७४-७५ (महिला), १७२११/०७४-७५ (आ.ज.), १७२१२/०७४-७५ (मधेशी) र १७२१३/०७४-७५ (दलित) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-08-20 17:58:15
2075/05/06 17223/074-75 2075/05/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२३/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), हाइड्रोलोजिष्ट इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-22 17:13:00
2075/05/06 17224/074-75 2075/05/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२४/०७४-७५ (महिला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), हाइड्रोलोजिष्ट इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-22 17:14:28
2075/05/06 17223/074-75 2075/05/06 - केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२३/०७४-७५ (खुला) र १७२२४/०७४-७५ (महिला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), हाइड्रोलोजिष्ट इञ्‍जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-08-22 17:16:03
2075/05/07 17225/074-75 2075/05/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२५/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इलेक्ट्रिकल इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-23 18:45:06
2075/05/07 17226/074-75 2075/05/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२६/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इलेक्ट्रिकल इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-23 18:46:19
2075/05/07 17225/074-75 2075/05/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२५/०७४-७५ (खुला) र १७२२६/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इलेक्ट्रिकल इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-23 18:47:14
2075/05/07 17227/074-75 2075/05/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२७/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मेकानिकल इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-23 18:49:25
2075/05/07 17228/074-75 2075/05/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२८/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मेकानिकल इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-23 18:50:45
2075/05/07 17229/074-75 2075/05/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२९/०७४-७५ (दलित) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मेकानिकल इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-23 18:51:58
2075/05/07 17227/074-75 2075/05/07 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२७/०७४-७५ (खुला), १७२२८/०७४-७५ (आ.ज.) र १७२२९/०७४-७५ (दलित) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), मेकानिकल इञ्‍जिनियर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-23 18:52:45
2075/05/08 17234/074-75 2075/05/08 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३४/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), निरीक्षक पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-24 19:15:14
2075/05/08 17236/074-75 2075/05/08 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३६/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), जियोकेमिष्ट/भू-गर्भविद पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-24 19:18:01
2075/05/08 17237/074-75 2075/05/08 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३७/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), जियोकेमिष्ट/भू-गर्भविद पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-24 19:19:42
2075/05/08 17236/074-75 2075/05/08 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३६/०७४-७५ (खुला) र १७२३७/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), जियोकेमिष्ट/भू-गर्भविद पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-08-24 19:21:51
2075/05/11 17238/074-75 2075/05/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३८/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), हाइड्रोजियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-27 12:46:17
2075/05/11 17239/074-75 2075/05/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३९/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), हाइड्रोजियोलोजिष्ट पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-27 12:47:38
2075/05/11 17238/074-75 2075/05/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३८/०७४-७५ (मधेशी) र १७२३९/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), हाइड्रोजियोलोजिष्ट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-08-27 12:49:10
2075/05/11 17242/074-75 2075/05/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४२/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल एभिएशन अपरेशन एण्ड इञ्‍जिनियरिङ्ग समूह, सिभिल एभिएशन अपरेशन उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), एयर ट्राफिक कन्ट्रोल अफिसर पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-27 12:50:53
2075/05/14 17243/074-75 2075/05/14 - विज्ञापन नम्बर १७२४३/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), नापी अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-30 17:59:26
2075/05/14 17244/074-75 2075/05/14 - विज्ञापन नम्बर १७२४४/०७४-७५ (महिला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), नापी अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-30 18:00:21
2075/05/14 17245/074-75 2075/05/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४५/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), नापी अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-30 18:01:23
2075/05/14 17246/074-75 2075/05/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४६/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), नापी अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-30 18:02:42
2075/05/14 17248/074-75 2075/05/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं विज्ञापन नम्बर १७२४८/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), नापी अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-30 18:03:51
2075/05/14 17247/074-75 2075/05/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२४७/०७४-७५ (दलित) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), नापी अधिकृत पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-30 18:04:38
2075/05/14 17243/074-75 2075/05/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४३/०७४-७५ (खुला), १७२४४/०७४-७५ (महिला), १७२४५/०७४-७५ (आ.ज.), १७२४६/०७४-७५ (मधेशी), १७२४७/०७४-७५ (दलित) र १७२४८/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), नापी अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-08-30 18:06:03
2075/05/14 17249/074-75 2075/05/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), केमिष्ट/स.बै.अ./स.अ.अ. पदको सिफारिस सूचना । - Download PDF 2018-08-30 18:07:15
2075/05/20 17214/074-75 2075/05/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१४/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-05 16:02:18
2075/05/20 17215/074-75 2075/05/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको १७२१५/०७४-७५ (महिला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-05 16:04:23
2075/05/20 17216/074-75 2075/05/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१६/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-05 16:05:59
2075/05/20 17217/074-75 2075/05/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१७/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-05 16:07:35
2075/05/20 17218/074-75 2075/05/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१८/०७४-७५ (दलित) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदकोको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-05 16:09:29
2075/05/20 17219/074-75 2075/05/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१९/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-05 16:11:16
2075/05/20 17214/074-75 2075/05/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१४-२१९/०७४-७५ (खुला/समावेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-09-05 16:12:59
2075/05/21 16529/074-75 2075/05/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६५२९/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.व्दितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको दरखास्त रद्द गरिएको सूचना । - Download PDF 2018-09-06 15:30:29
2075/05/21 16529/074-75 2075/05/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६५२९/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-06 17:17:48
2075/05/21 17220/074-75 2075/05/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२२०/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमुह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-06 17:19:36
2075/05/21 17221/074-75 2075/05/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२२१/०७४-७५ (महिला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमुह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-06 17:20:58
2075/05/21 17222/074-75 2075/05/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२२/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमुह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-06 17:22:11
2075/05/21 17220/074-75 2075/05/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२०-२२२/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमुह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-09-06 17:23:39
2075/06/01 17250/074-75 2075/06/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५०/०७४-७५ (खुला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-17 17:11:01
2075/06/01 17251/074-75 2075/06/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५१/०७४-७५ (महिला) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-17 17:12:20
2075/06/01 17252/074-75 2075/06/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५२/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-17 17:13:44
2075/06/01 17253/074-75 2075/06/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५३/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-17 17:15:06
2075/06/01 17255/074-75 2075/06/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५५/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-17 17:16:24
2075/06/01 17250/074-75 2075/06/01 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५०/०७४-७५ (खुला), १७२५१/०७४-७५ (महिला), १७२५२/०७४-७५ (आ.ज.), १७२५३/०७४-७५ (मधेशी) र १७२५५/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), इञ्‍जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-09-17 17:20:27
2075/06/10 17336/074-75 2075/06/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३६/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-27 10:45:46
2075/06/10 17337/074-75 2075/06/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३७/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-27 10:46:56
2075/06/10 17338/074-75 2075/06/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३८/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-27 10:48:29
2075/06/10 17339/074-75 2075/06/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३९/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-27 10:49:44
2075/06/10 17340/074-75 2075/06/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४०/०७४-७५ (दलित) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-27 10:50:52
2075/06/10 17341/074-75 2075/06/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४१/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-27 10:51:59
2075/06/10 17342/074-75 2075/06/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४२/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-27 10:53:04
2075/06/10 17336/074-75 2075/06/10 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३६/०७४-७५ (खुला), १७३३७/०७४-७५ (महिला), १७३३८/०७४-७५ (आ.ज.), १७३३९/०७४-७५ (मधेशी), १७३४०/०७४-७५ (दलित), १७३४१/०७४-७५ (अपाङ्ग) र १७३४२/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-09-27 10:54:28
2075/06/14 17343/074-75 2075/06/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४३/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-30 16:30:01
2075/06/14 17344/074-75 2075/06/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४४/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-30 16:32:46
2075/06/14 17345/074-75 2075/06/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४५/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-09-30 16:34:04
2075/06/14 17343/074-75 2075/06/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४३/०७४-७५ (खुला), १७३४४/०७४-७५ (महिला) र १७३४५/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-09-30 16:36:09
2075/06/15 17346/074-75 2075/06/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४६/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-01 18:26:53
2075/06/15 17347/074-75 2075/06/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४७/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-01 18:27:53
2075/06/15 17348/074-75 2075/06/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४८/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-01 18:28:54
2075/06/15 17349/074-75 2075/06/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४९/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-01 18:29:47
2075/06/15 17346/074-75 2075/06/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३४६/०७४-७५ (खुला), १७३४७/०७४-७५ (महिला), १७३४८/०७४-७५ (आ.ज.) र १७३४९/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-10-01 18:30:45
2075/06/21 17350/074-75 2075/06/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५०/०७४-७५ (आ.प्र.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-07 18:21:28
2075/06/21 17351/074-75 2075/06/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५१/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-07 18:23:05
2075/06/21 17352/074-75 2075/06/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५२/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-07 18:24:35
2075/06/21 17353/074-75 2075/06/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५३/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-07 18:25:45
2075/06/21 17354/074-75 2075/06/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५४/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-07 18:26:48
2075/06/21 17355/074-75 2075/06/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५५/०७४-७५ (दलित) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-07 18:27:50
2075/06/21 17356/074-75 2075/06/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५६/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-07 18:28:53
2075/06/21 17351/074-75 2075/06/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५१/०७४-७५ (खुला), १७३५२/०७४-७५ (महिला), १७३५३/०७४-७५ (आ.ज.), १७३५४/०७४-७५ (मधेशी), १७३५५/०७४-७५ (दलित) र १७३५६/०७४-७५ (अपाङ्ग) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-10-07 18:30:32
2075/06/22 17357/074-75 2075/06/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५७/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, कम्युनिटी नर्सिङ्ग अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-08 13:40:59
2075/06/23 17358/074-75 2075/06/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५८/०७४-७५ (आ.प्र.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-09 13:17:20
2075/06/23 17359/074-75 2075/06/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५९/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-09 13:19:36
2075/06/23 17360/074-75 2075/06/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६०/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-09 13:20:47
2075/06/23 17361/074-75 2075/06/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६१/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-09 13:21:52
2075/06/23 17359/074-75 2075/06/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३५९/०७४-७५ (खुला), १७३६०/०७४-७५ (आ.ज.) र १७३६१/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-10-09 13:23:28
2075/06/26 17364/074-75 2075/06/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६४/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-12 18:44:43
2075/06/26 17365/074-75 2075/06/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६५/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-12 18:45:40
2075/06/26 17366/074-75 2075/06/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६६/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-12 18:46:28
2075/06/26 17364/074-75 2075/06/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६४/०७४-७५ (खुला), १७३६५/०७४-७५ (मधेशी) र १७३६६/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजी समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-10-12 18:47:26
2075/06/26 16530-16536/074-75 2075/06/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५३०/०७४-७५ (खुला), १६५३१/०७४-७५ (महिला), १६५३२/०७४-७५ (आ.ज.), १६५३३/०७४-७५ (मधेशी), १६५३४/०७४-७५ (दलित), १६५३५/०७४-७५ (अपांग) र १६५३६/०७४-७५ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना र कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2018-10-15 09:42:06
2075/06/29 16530-16536/074-75 2075/06/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५३०/०७४-७५ (खुला), १६५३२/०७४-७५ (आ.ज.) र १६५३४/०७४-७५ (दलित), नेपाल परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना र कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2018-10-15 09:43:55
2075/06/29 16530-16536/074-75 2075/06/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६५३०/०७४-७५ (खुला), १६५३१/०७४-७५ (महिला), १६५३२/०७४-७५ (आ.ज.), १६५३३/०७४-७५ (मधेशी), १६५३४/०७४-७५ (दलित), १६५३५/०७४-७५ (अपाङ्ग) र १६५३०/०७४-७५ (पि.क्षे.), नेपाल प्रशासन/ लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना र कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2018-10-15 09:52:15
2075/06/29 17184/074-75 2075/06/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह¸ एघारौं तथा नवौं तह¸ प्रमुख कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ तथा कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सूचना । - Download PDF 2018-10-15 09:56:07
2075-07-11 17256/074-75 2075-07-11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५६/०७४-७५ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि प्रसार अधिकृत पदको सिफारिश सूचना - Download PDF 2018-10-28 18:15:33
2075/07/11 17257/074-75 2075/07/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५७/०७४-७५ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि प्रसार अधिकृत पदको सिफारिश सूचना - Download PDF 2018-10-28 18:16:06
2075/07/11 17258/074-75 2075/07/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५८/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि प्रसार अधिकृत पदको सिफारिश सूचना - Download PDF 2018-10-28 18:16:53
2075/07/11 17259/074-75 2075/07/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५९/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि प्रसार अधिकृत पदको सिफारिश सूचना - Download PDF 2018-10-28 18:17:28
2075/7/11 17260/074-75 2075/7/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६०/०७४-७५ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि प्रसार अधिकृत पदको सिफारिश सूचना - Download PDF 2018-10-28 18:19:29
2075/7/11 17261/074-75 2075/7/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६१/०७४-७५ (पि.क्षे.), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि प्रसार अधिकृत पदको सिफारिश सूचना - Download PDF 2018-10-28 18:19:55
2075/7/11 17256/074-75 2075/7/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२५६/०७४-७५ (खुला), १७२५७/०७४-७५ (महिला), १७२५८/०७४-७५ (आ.ज.), १७२५९/०७४-७५ (मधेशी), १७२६०/०७४-७५ (दलित) र १७२६१/०७४-७५ (पि.क्षे.), नेपाल कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्रा.), कृषि प्रसार अधिकृत पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम - Download PDF 2018-10-28 18:21:29
2075/07/11 17368/074-75 2075/07/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६८/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-28 18:22:36
2075/07/11 17369/074-75 2075/07/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६९/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं श्रेणी (प्रा.), फिजियोथेरापिष्ट पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-28 18:23:57
2075/07/11 17368/074-75 2075/07/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३६८/०७४-७५ (खुला) र १७३६९/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-10-28 18:25:49
2075/07/11 17096/072-73 2075/07/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७०९६/०७२-७३ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-28 18:28:27
2075/07/12 17370/074-75 2075/07/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३७०/०७४-७५ (आ.प्र.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-29 17:54:32
2075/07/12 17371/074-75 2075/07/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३७१/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-29 17:55:47
2075/07/12 17372/074-75 2075/07/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३७२/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-29 17:57:02
2075/07/12 17374/074-75 2075/07/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३७४/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-29 17:58:19
2075/07/12 17371/074-75 2075/07/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३७१/०७४-७५ (खुला), १७३७२/०७४-७५ (मधेशी) र १७३७४/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-10-29 17:59:59
2075/07/12 16575/073-74 2075/07/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयकोविज्ञापन नम्बर १६५७५/०७३-७४ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-29 18:01:47
2075/07/13 17205-17206/072-73 2075/07/13 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२०५/०७२-७३ (आ.प्र.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-30 19:09:36
2075/07/13 17205-17206/072-73 2075/07/13 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२०६/०७२-७३ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-30 19:11:43
2075/07/14 17375/074-75 2075/07/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३७५/०७४-७५ (आ.प्र.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-31 16:03:14
2075/07/14 17376/074-75 2075/07/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३७६/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-31 16:05:02
2075/07/14 17377/074-75 2075/07/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३७७/०७४-७५ (महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-31 16:06:02
2075/07/14 17378/074-75 2075/07/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३७८/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-31 16:07:31
2075/07/14 17376/074-75 2075/07/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३७६/०७४-७५ (खुला), १७३७७/०७४-७५ (महिला) र १७३७८/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत/इन्टोमोलोजिष्ट पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-10-31 16:09:11
2075/07/14 17379/074-75 2075/07/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३७९/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस समूह, सातौं तह, मेडिकल रेकर्डर अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-10-31 16:20:10
2075/07/15 17262/074-75 2075/07/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६२/०७४-७५ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना - Download PDF 2018-11-01 16:32:18
2075/07/15 17263/074-75 2075/07/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६३/०७४-७५ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना - Download PDF 2018-11-01 16:33:26
2075/07/15 17264/074-75 2075/07/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६४/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना - Download PDF 2018-11-01 16:33:51
2075/07/15 17265/074-75 2075/07/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17265/074-75,बागवानी विकास अधिकृत, कृषि, बागवानी पदको सिफरिसलोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६५/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना - Download PDF 2018-11-01 16:35:04
2075/07/15 17266/074-75 2075/07/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६६/०७४-७५ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना - Download PDF 2018-11-01 16:36:30
2075/07/15 17262/074-75 2075/07/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६२/०७४-७५ (खुला), १७२६३/०७४-७५ (महिला), १७२६४/०७४-७५ (आ.ज.), १७२६५/०७४-७५ (मधेशी) र १७२६६/०७४-७५ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, बागवानी समूह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्रा.), बागवानी अधिकृत पदमा सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम भएको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF 2018-11-01 16:37:22
2075/07/15 16666/073-74 2075/07/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६६६/०७३-७४ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-01 16:54:22
2075/07/15 16667/073-74 2075/07/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६६७/०७३-७४ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-01 16:55:16
2075/07/15 16666/073-74 2075/07/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६६६/०७३-७४ (खुला) र १६६६७/०७३-७४ (आ.ज.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-11-01 16:56:51
2075/07/15 16677/073-74 2075/07/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६७७/०७३-७४ (आ.प्र.) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, नवौं तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-01 17:00:43
2075/07/15 16678/073-74 2075/07/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६७८/०७३-७४ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, नवौं तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-01 17:01:59
2075/07/15 16679/073-74 2075/07/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६७९/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, नवौं तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-01 17:03:35
2075/07/15 16678/073-74 2075/07/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६७८/०७३-७४ (खुला) र १६६७९/०७३-७४ (मधेशी) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्स्पेक्सन समूह, नवौं तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-11-01 17:05:45
2075/07/16 17267/074-75 2075/07/16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६७/०७४-७५ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली विकास अधिकृत पदको सिफारिश - Download PDF 2018-11-02 15:06:33
2075/07/16 17268/074-75 2075/07/16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६८/०७४-७५ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली विकास अधिकृत पदको सिफारिश - Download PDF 2018-11-02 15:07:26
2075/07/16 17269/074-75 2075/07/16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६९/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली विकास अधिकृत पदको सिफारिश - Download PDF 2018-11-02 15:08:03
2075/07/16 17267/074-75 2075/07/16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२६७/०७४-७५ (खुला), १७२६८/०७४-७५ (महिला) र १७२६९/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बाली विकास समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली विकास अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सूची - Download PDF 2018-11-02 15:09:50
2075/07/18 17270/074-75 2075/07/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२७०/०७४-७५ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-04 18:59:58
2075/07/18 17271/074-75 2075/07/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२७१/०७४-७५ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-04 19:02:02
2075/07/18 17272/074-75 2075/07/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२७२/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-04 19:03:03
2075/07/18 17273/074-75 2075/07/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२७३/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-04 19:03:57
2075/07/18 17274/074-75 2075/07/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२७४/०७४-७५ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, .रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-04 19:05:10
2075/07/18 17270/074-75 2075/07/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२७०/०७४-७५ (खुला), १७२७१/०७४-७५ (महिला), १७२७२/०७४-७५ (आ.ज.), १७२७३/०७४-७५ (मधेशी) र १७२७४/०७४-७५ (दलित) नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), बाली संरक्षण अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-11-04 19:17:04
2075/07/19 17275/074-75 2075/07/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२७५/०७४-७५ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-05 17:00:21
2075/07/19 17276/074-75 2075/07/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयकोविज्ञापन नम्बर १७२७६/०७४-७५ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-05 17:02:11
2075/07/19 17277/074-75 2075/07/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२७७/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-05 17:03:09
2075/07/19 17278/074-75 2075/07/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२७८/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-05 17:04:11
2075/07/19 17280/074-75 2075/07/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८०/०७४-७५ (अपांग), नेपाल कृषि सेवा, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), योजना अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-05 17:05:00
2075/07/19 17275/074-75 2075/07/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२७५/०७४-७५ (खुला), १७२७६/०७४-७५ (महिला), १७२७७/०७४-७५ (आ.ज.) र १७२७८/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), योजना अधिकृत पदमा मिति २०७५।०७।१९ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-11-05 17:08:04
2075/07/19 17281/074-75 2075/07/19 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८१/०७४-७५ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), माटो विज्ञ पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-05 17:14:26
2075/07/20 17282/074-75 2075/07/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८२/०७४-७५ (खुला) नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मत्स्य विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-06 18:40:52
2075/07/20 17283/074-75 2075/07/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८३/०७४-७५ (महिला) नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मत्स्य विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-06 18:41:26
2075/07/20 17284/074-75 2075/07/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८४/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मत्स्य विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-06 18:42:05
2075/07/20 17285/074-75 2075/07/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८५/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मत्स्य विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-06 18:43:01
2075/07/20 17286/074-75 2075/07/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८६/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मत्स्य विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-06 18:43:45
2075/07/20 17282/074-75 2075/07/20 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७२८२/०७४-७५ (खुला), १७२८३/०७४-७५ (महिला), १७२८४/०७४-७५ (आ.ज.), १७२८५/०७४-७५ (मधेशी) र १७२८६/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मत्स्य विकास अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-11-06 18:44:20
2075/07/15 16530-16536/074-75 2075/07/15 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि. नं. १६५३० र १६५३४/०७४-७५ (खुला र दलित) नेपाल प्रशासन/लेखापरीक्षण/व्यवस्थापिका संसद सेवा,रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.),शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवारहरुको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-12 11:41:46
2075/07/27 17225/074-75 2075/07/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७२२५/०७४-७५(खुला), नेपाल इञ्‍जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह¸ जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.)¸ इलेक्ट्रिकल इञ्‍जिनियर पदको बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-13 15:03:43
2075/07/27 16533/074-75 2075/07/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५३३/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल प्रशासन/लेखापरीक्षण/व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदकाे बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-13 15:07:12
2075/07/29 16530-16536/074-75 2075/07/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५३०/०७४-७५ (खुला) नेपाल प्रशासन/लेखापरीक्षण/व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-18 12:09:17
2075/07/30 17287/074-75 2075/07/30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. 17287/074-75 (खुला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश । - Download PDF 2018-11-18 12:19:32
2075/07/30 17288/074-75 2075/07/30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. 17288/074-75 (महिला), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश । - Download PDF 2018-11-18 12:22:08
2075/07/30 17289/074-75 2075/07/30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. 17289/074-75 (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश । - Download PDF 2018-11-18 12:23:29
2075/07/30 17290/074-75 2075/07/30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. 17290/074-75 (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश । - Download PDF 2018-11-18 12:24:47
2075/07/30 17291/074-75 2075/07/30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. 17291/074-75 (दलित), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश । - Download PDF 2018-11-18 12:26:34
2075/07/30 17292/074-75 2075/07/30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. 17292/074-75 (अपाङ्ग), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदको सिफारिश । - Download PDF 2018-11-18 12:27:39
2075/07/30 17287/074-75 2075/07/30 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. 17287-92/074-75 (खुला तथा समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु विकास अधिकृत पदमा सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ठ योग्यताक्रम । - Download PDF 2018-11-18 12:29:25
2075/08/02 16531/074-75 2075/08/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५३१/०७४-७५ (महिला) नेपाल प्रशासन/लेखापरीक्षणसेवा,रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.),शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बैकल्पिक सिफारिश । - Download PDF 2018-11-18 16:09:17
2075/08/02 16683/073-74 2075/08/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16683/073-74 (खुला), नेपाल प्रशासन/लेखापरीक्षण/व्यवस्थापिका संसद सेवा,रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-18 16:13:52
2075/08/03 17293/074-75 2075/08/03 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कायालयको वि.नं. १७२९३/०७४-७५ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश । - Download PDF 2018-11-19 15:50:14
2075/08/03 17294/074-75 2075/08/03 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कायालयको वि.नं. १७२९४/०७४-७५ (महिला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश । - Download PDF 2018-11-19 15:50:51
2075/08/03 17295/074-75 2075/08/03 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कायालयको वि.नं. १७२९५/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश । - Download PDF 2018-11-19 15:51:28
2075/08/03 17296/074-75 2075/08/03 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कायालयको वि.नं. १७२९६/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश । - Download PDF 2018-11-19 15:52:40
2075/08/03 17297/074-75 2075/08/03 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कायालयको वि.नं. १७२९७/०७४-७५ (दलित), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश । - Download PDF 2018-11-19 15:53:29
2075/08/03 17298/074-75 2075/08/03 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कायालयको वि.नं. १७२९८/०७४-७५ (पि.क्षे.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको सिफारिश । - Download PDF 2018-11-19 15:54:52
2075/08/03 17293/074-75 2075/08/03 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२९३-९७/०७४-७५ (खुला, समावेशी), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), पशु चिकित्सक पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची - Download PDF 2018-11-19 15:55:20
2075/08/04 17299/074-75 2075/08/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17299/074-75 (खुला), कृषि सेवा, खा.पो. गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), अनुसन्धान अधिकृत, पदको सिफरिस - Download PDF 2018-11-20 15:30:07
2075/08/04 17300/074-75 2075/08/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17300/074-75(महिला), कृषि सेवा, खा.पो. गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), अनुसन्धान अधिकृत, पदको सिफरिस - Download PDF 2018-11-20 15:30:39
2074/08/04 17299/074-75 2074/08/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17299/074-75, (खुला) र 17300/074-75 (महिला), कृषि सेवा, खा.पो. गु.नि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), अनुसन्धान अधिकृत, पदको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची - Download PDF 2018-11-20 15:33:32
2075/08/05 16530-16536/074-75 2075/08/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५३०/०७४-७५ र १६५३२/०७४-७५ (खुला र आ.ज.) नेपाल प्रशासन/लेखापरीक्षण/व्यवस्थापिका संसद सेवा,रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.),शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-21 17:53:09
2075/08/05 16683/073-74 2075/08/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६८३/०७३-७४ (खुला) नेपाल प्रशासन/लेखापरीक्षण/व्यवस्थापिका संसद सेवा,रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.),शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-21 17:55:36
2075/08/05 17302/074-75 2075/08/05 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३०२/०७४-७५ (खुला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-21 18:50:59
2075/08/05 17303/074-75 2075/08/05 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३०३/०७४-७५ (महिला), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-21 19:00:03
2075/08/05 17304/074-75 2075/08/05 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३०४/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-21 19:00:56
2075/08/05 17305/074-75 2075/08/05 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३०५/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-21 19:01:51
2075/08/05 17306/074-75 2075/08/05 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३०६/०७४-७५ (दलित), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-21 19:02:43
2075/08/05 17307/074-75 2075/08/05 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३०७/०७४-७५ (अपांग), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-21 19:03:38
2075/08/05 17308/074-75 2075/08/05 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३०८/०७४-७५ (पि.क्षे.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-21 19:04:22
2075/08/05 17302/074-75 2075/08/05 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०२/०७४-७५ (खुला), १७३०३/०७४-७५ (महिला), १७३०४/०७४-७५ (आ.ज.), १७३०५/०७४-७५ (मधेशी), १७३०६/०७४-७५ (दलित), १७३०७/०७४-७५ (अपाङ्ग) र १७३०८/०७४-७५ (पि.क्षे.) नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक वन अधिकृत पदको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-11-21 19:05:32
2075/08/06 17309/074-75 2075/08/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३०९/०७४-७५ (महिला), नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सर्भेक्षण अधिकृत/अनुसन्धान अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-22 13:46:12
2075/08/07 17310/074-75 2075/08/07 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१०/०७४-७५ (खुला), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश - Download PDF 2018-11-23 18:08:34
2075/08/07 17311/074-75 2075/08/07 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३११/०७४-७५ (महिला), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश - Download PDF 2018-11-23 18:09:01
2075/08/07 17312/074-75 2075/08/07 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१२/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश - Download PDF 2018-11-23 18:09:34
2075/08/07 17313/074-75 2075/08/07 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१३/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको सिफारिश - Download PDF 2018-11-23 18:10:02
2075/08/07 17310/074-75 2075/08/07 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१०/०७४-७५ (खुला), १७३११/०७४-७५ (महिला), १७३१२/०७४-७५ (आ.ज.) र १७३१३/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदमा मिति २०७५।०८।०७ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2018-11-23 18:10:40
2075/08/10 17314/074-75 2075/08/10 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१४/०७४-७५ (खुला) नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-26 17:50:24
2075/08/10 17315/074-75 2075/08/10 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१५/०७४-७५ (महिला) नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-26 17:51:24
2075/08/10 17316/074-75 2075/08/10 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१६/०७४-७५ (आ.ज.) नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-26 17:52:13
2075/08/10 17317/074-75 2075/08/10 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१७/०७४-७५ (अपाङ्ग), नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-26 17:52:57
2075/08/10 17314/074-75 2075/08/10 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१४/०७४-७५ (खुला), १७३१५/०७४-७५ (महिला), १७३१६/०७४-७५ (आ.ज.) र १७३१७/०७४-७५ (अपाङ्ग), नेपाल वन सेवा, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-11-26 17:53:58
2075/08/11 17318/074-75 2075/08/11 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३१८/०७४-७५ (खुला) नेपाल वन सेवा, वोटनी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), स.अ.अ./स.वै.अ. पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-27 17:49:48
2075/08/12 17320/074-75 2075/08/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२०/०७४-७५ (खुला) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-28 16:16:15
2075/08/12 17321/074-75 2075/08/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२१/०७४-७५ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-28 16:20:19
2075/08/12 17322/074-75 2075/08/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२२/०७४-७५ (महिला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-28 16:21:22
2075/08/12 17323/074-75 2075/08/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२३/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-28 16:22:49
2075/08/12 17324/074-75 2075/08/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२४/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्‍जिनियर पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-28 16:24:42
2075/08/12 17321/074-75 2075/08/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२१/०७४-७५ (खुला), १७३२२/०७४-७५ (महिला) र १७३२३/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2018-11-28 16:25:46
2075/08/12 17325/074-75 2075/08/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२५/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, अर्थशास्‍त्री पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-28 16:30:33
2075/08/13 17326/074-75 2075/08/13 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३२६/०७४-७५ (खुला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-29 16:32:42
2075/08/13 17327/074-75 2075/08/13 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३२७/०७४-७५ (महिला), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-29 16:35:28
2075/08/13 17328/074-75 2075/08/13 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३२८/०७४-७५ (आ.ज.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-29 16:36:43
2075/08/13 17329/074-75 2075/08/13 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३२९/०७४-७५ (मधेशी), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-29 16:38:09
2075/08/13 17330/074-75 2075/08/13 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३३०/०७४-७५ (अपाङ्ग), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-29 16:39:50
2075/08/13 17331/074-75 2075/08/13 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७३३१/०७४-७५ (पि.क्षे.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-11-29 16:40:48
2075/08/13 17326/074-75 2075/08/13 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३२६/०७४-७५ (खुला), १७३२७/०७४-७५ (महिला), १७३२८/०७४-७५ (आ.ज.), १७३२९/०७४-७५ (मधेशी), १७३३०/०७४-७५ (अपाङ्ग) र १७३३१/०७४-७५ (पि.क्षे.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.), विद्यालय निरीक्षक पदको माग पदमा मिति २०७५।०८।१३ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-11-29 16:41:59
2075/08/14 17332/074-75 2075/08/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17332/074-75,नेपाल शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, पुरातत्व अधिकृत पदको सिफरिस सूचना । - Download PDF 2018-11-30 16:52:23
2075.08.14 17333/074-75 2075.08.14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17333/074-75, शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, पुस्तकालय अधिकृत पदको सिफरिस सूचना । - Download PDF 2018-11-30 16:55:32
2075/08/17 16530-16536/074-75 2075/08/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५३०/०७४-७५ (खुला) नेपाल प्रशासन/लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-12-03 16:01:40
2075/08/17 16530-16536/074-75 2075/08/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६५३०/०७४-७५ (खुला) नेपाल प्रशासन/लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-12-03 16:02:53
2075/08/17 17334/074-75 2075/08/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३४/०७४-७५ (खुला) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-12-03 16:09:11
2075/08/17 17335/074-75 2075/08/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३५/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, महिला विकास अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-12-03 16:10:07
2075/08/17 17334/074-75 2075/08/17 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७३३४/०७४-७५ (खुला) र १७३३५/०७४-७५ (मधेशी) नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, महिला विकास अधिकृत पदको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2018-12-03 16:11:07
2075/08/25 16530-16536/074-75 2075/08/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६५३०/०७३-७४ (खुला) नेपाल प्रशासन/लेखापरीक्षण सेवा,रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-12-11 15:06:30
2075/08/25 16530-16536/074-75 2075/08/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६५३०/०७३-७४ (खुला) नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह,रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.),शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-12-11 15:07:56
2075/09/09 17018/074-75 2075/09/09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०१८/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन पदको अन्तर्वार्ता तोकिएको सूचना । - Download PDF 2018-12-25 11:42:55
2075/09/13 17018/074-75 2075/09/13 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७०१८/०७४-७५ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2018-12-28 16:03:52
2075/10/06 17321/074-75 2075/10/06 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७३२१/०७४-७५ (खुला), नेपाल विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्रा.) कम्प्युटर ईञ्‍जिनियर पदको बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-01-20 13:18:31
2075/10/21 17093/074-75 2075/10/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०९३/०७४-७५ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह¸ जनरल मेडिसिन उपसमूह, नवौं तह¸ कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको बैकल्पिक सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-02-05 11:11:07
2075/11/23 16651/075-76 2075/11/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६५१/०७५-७६ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-03-07 17:13:22
2075/11/23 16652/075-76 2075/11/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६५२/०७५-७६ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-03-07 17:14:37
2075/12/04 16653/075-76 2075/12/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६५३/०७५-७६ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-03-18 16:58:56
2075/12/04 16654/075-76 2075/12/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६५४/०७५-७६ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-03-18 17:00:03
2075/12/04 16655/075-76 2075/12/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६५५/०७५-७६ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-03-18 17:00:59
2075/12/04 16654/075-76 2075/12/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६५४/०७५-७६ (खुला) र १६६५४/०७५-७६ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदमा सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची । - Download PDF 2019-03-18 17:02:23
2075/12/04 16656/075-76 2075/12/04 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६५६/०७५-७६ (आ.ज.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-03-18 17:03:31
2075/12/05 16657/075-76 2075/12/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६५७/०७५-७६ (महिला), नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्रा.), सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-03-19 15:10:47
2076/01/29 16658/075-76 2076/01/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६५८/०७५-७६ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-05-12 20:22:08
2076/01/29 16659/075-76 2076/01/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६५९/०७५-७६ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-05-12 20:23:37
2076/01/29 16660/075-76 2076/01/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६०/०७५-७६ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-05-12 20:24:39
2076/01/29 16661/075-76 2076/01/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६१/०७५-७६ (आ.प्र.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-05-12 20:25:13
2076/01/29 16662/075-76 2076/01/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६२/०७५-७६ (आ.प्र.), नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-05-12 20:40:38
2076/01/29 16663/075-76 2076/01/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६३/०७५-७६ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-05-12 20:42:08
2076/01/29 16664/075-76 2076/01/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६४/०७५-७६ (महिला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-05-12 20:42:47
2076/01/29 16665/075-76 2076/01/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६५/०७५-७६ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-05-12 20:45:16
2076/01/29 16663/075-76 2076/01/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६३/०७५-७६ (खुला) र १६६६४/०७५-७६ (महिला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको माग पदमा मिति २०७६।०१।२९ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2019-05-12 20:45:50
2076/01/29 16667/075-76 2076/01/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६७/०७५-७६ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-05-12 20:46:45
2076/01/29 16668/075-76 2076/01/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६८/०७५-७६ (महिला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-05-12 20:47:30
2076/01/29 16667/075-76 2076/01/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६६७/०७५-७६ (खुला) र १६६६८/०७५-७६ (महिला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको माग पदमा मिति २०७६।०१।२९ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-05-12 20:48:10
2076/01/29 16670/075-76 2076/01/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६७०/०७५-७६ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-05-12 20:48:53
2076/01/29 16671/075-76 2076/01/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६७१/०७५-७६ (महिला), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-05-12 20:49:34
2076/01/29 16673/075-76 2076/01/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १६६७३/०७५-७६ (खुला), नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-05-12 20:50:17
2076/01/30 17151/075-76 2076/01/30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७१५१/०७५-७६ (खुला), नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवा, शिक्षा तथा मुद्रण समूह, रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्रा.), मुद्रण अधिकृत पदको सिफारिश सूचना । - Download PDF 2019-05-13 16:32:44
2076/03/04 16674/075-76 2076/03/04 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६७४/०७५-७६ (खुला), १६६७५/०७५-७६ (महिला), १६६७६/०७५-७६ (आ.ज.), १६६७७/०७५-७६ (मधेशी), १६६७८/०७५-७६ (दलित), १६६७९/०७५-७६ (अपांग) र १६६८०/०७५-७६ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको सिफारिश । - Download PDF 2019-06-20 00:16:46
2076/03/04 16674/075-76 2076/03/04 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६७४/०७५-७६ (खुला), १६६७५/०७५-७६ (महिला), १६६७६/०७५-७६ (आ.ज.), १६६७७/०७५-७६ (मधेशी), १६६७८/०७५-७६ (दलित), १६६७९/०७५-७६ (अपांग) र १६६८०/०७५-७६ (पि.क्षे.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची । - Download PDF 2019-06-20 00:17:31
2076/03/08 16681/075-76 2076/03/08 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६८१/०७५-७६ (खुला), १६६८२/०७५-७६ (महिला), १६६८३/०७५-७६ (आ.ज.), १६६८४/०७५-७६ (मधेशी), १६६८५०७५-७६ (दलित) र १६६८६/०७५-७६ (अपांग, नेपाल लेखापरीक्षण/व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत पदको सिफारिश । - Download PDF 2019-06-23 19:07:53
2076/03/08 16681/075-76 2076/03/08 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६८१/०७५-७६ (खुला), १६६८२/०७५-७६ (महिला), १६६८३/०७५-७६ (आ.ज.), १६६८४/०७५-७६ (मधेशी), १६६८५/०७५-७६ (दलित) र १६६८६/०७५-७६ (अपांग), नेपाल लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्रा.), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्तांकको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF 2019-06-23 19:10:18
2076/04/02 16530-16536/074-75 2076/04/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६५३०।०७४-७५ (खुला),नेपाल न्याय सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2019-07-18 16:11:42
2076-05-03 16674/075-76 2076-05-03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७४।०७५-७६ (खुला),नेपाल न्याय सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2019-08-21 11:59:22
2076-05-09 16533/073-74 2076-05-09 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर 16533/073-74 (खुला), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी (अप्रा.), उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश । - Download PDF 2019-08-26 17:13:30
2076/06/13 17346/074-75 2076/06/13 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17346/074-75,स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश । - Download PDF 2019-10-01 11:39:18
2076/08/18 16686/075-76 2076/08/18 - आयोगको बुटवल कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १३८१४-१३८१५/०७५-७६ (खुला र महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आलेप अधिकृत पदको सिफारिश । - Download PDF 2019-12-04 19:04:08
2076/09/28 16651/076-77 2076/09/28 - आयोगको विज्ञापन नम्बर ११७९।०६४-६५ (महिला, आ.ज. , मधेशी, दलित, अपांग र पि.क्षे.) र ११८१।०६४-६५ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत पदमा मिति २०६६।०५।१६ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सूची । - Download PDF 2020-01-13 22:51:57
2076/11/22 17152/075-76 2076/11/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17152/075-76,स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, पल्मोनोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पल्मोनोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-03-06 10:47:46
2076/11/22 17153/075-76 2076/11/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17153/075-76, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, क्लिनिकल जेनेटिक्स उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट क्लिनिकल जेनेटिशिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-03-06 10:58:36
2076/11/23 17155/075-76 2076/11/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17155/075-76, स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोप्लाष्टी तथा रिकन्स्ट्रक्सन सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोप्लाष्टी तथा रिकन्स्ट्रक्शन सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-03-06 15:42:27
2076/11/23 17156/075-76 2076/11/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17156/075-76, स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट स्पोर्टस तथा अर्थोस्कोपिक सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-03-06 15:52:23
2076/11/23 17157/075-76 2076/11/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17157/075-76, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ओरल तथा मेक्जिलो फेसियल सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-03-10 11:15:21
2076/12/02 16674/075-76 2076/12/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७४/०७५-७६ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, न्याय, कानून तथा सरकारी वकिल समूह,रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-03-15 13:01:12
2077/02/05 16651/076-77 2077/02/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16651/076-77 (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, राजत्रांकित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-05-18 13:03:06
2077/02/05 16652/076-77 2077/02/05 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16652/076-77 (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, राजत्रांकित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-05-18 13:03:59
2077/03/12 16653/076-77 2077/03/12 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16653/076-77, प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सह–सचिव वा सो सरह पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-06-26 15:31:36
2077/03/14 16654/076-77 2077/03/14 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16654/076-77, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-06-28 14:47:36
2077/03/18 17151/076-77 2077/03/18 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17151/076-77, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-07-02 21:17:43
2077/03/22 17152/076-77 2077/03/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17152/076-77 (आ.प्र.) र बिज्ञापन नं 17153/076-77 (मधेसी), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-07-06 16:50:17
2077/03/26 16655/076-77 2077/03/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16655/076-77, सह–सचिव वा सो सरह, प्रशासन पदको सिफरिस - Download PDF 2020-07-10 13:58:21
2077/03/26 16656/076-77 2077/03/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16656/076-77 (महिला), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-07-10 13:58:54
2077/03/26 16657/076-77 2077/03/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16657/076-77 (आ.ज.), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-07-10 14:00:22
2077/03/26 16658/076-77 2077/03/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16658/076-77 (मधेसी), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-07-10 14:02:03
2077/03/26 16655/076-77 2077/03/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16655/076-77 (खुला), 16656/076-77 (महिला), 16657/076-77 (आ.ज.) र 16658/076-77 (मधेसी), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदमा सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कुल प्राप्ताङ्कको आधारमा कायम भएको एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-07-10 14:03:23
2077/03/26 17154/076-77 2077/03/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17154/076-77 (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-07-10 16:02:44
2077/03/26 17155/076-77 2077/03/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17155/076-77 (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-07-10 16:03:39
2077/03/28 17156/076-77 2077/03/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17156/076-77 (आ.प्र.) र बिज्ञापन नं 17157/076-77 (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, विल्डिङ्ग एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-07-12 14:03:35
2077/03/28 17161/076-77 2077/03/28 - अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2020-07-13 14:19:56
2077/03/29 17158/076-77 2077/03/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17158/076-77, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-07-13 16:05:08
2077/03/28 17160/076-77 2077/03/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17160/076-77, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-07-13 16:06:57
2077/03/29 17161/076-77 2077/03/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17161/076-77, नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-07-13 16:08:14
2077/03/30 17162/076-77 2077/03/30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17162/076-77 (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-07-14 12:40:06
2077/03/30 17163/076-77 2077/03/30 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17163/076-77 (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-07-14 15:59:13
2077/03/31 17165/076-77 2077/03/31 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17165/076-77 (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-07-15 14:52:06
2077/03/31 17166/076-77 2077/03/31 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17166/076-77 (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-07-15 14:52:55
2077/04/21 17169/076-77 2077/04/21 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17169/076-77 (आ.प्र.) र 17170/076-77 (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-08-05 15:13:18
2077/04/22 17171/076-77 2077/04/22 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17171/076-77 (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-08-06 14:34:08
2077/04/23 17172/076-77 2077/04/23 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17172/076-77 (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, युरोसर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट युरोसर्जन पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-08-07 14:23:50
2077/04/25 17173/076-77 2077/04/25 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17173/076-77 (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-08-09 15:13:09
2077/04/26 17174/076-77 2077/04/26 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17174/076-77 (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज समूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-08-10 15:13:24
2077/04/27 17178/076-77 2077/04/27 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17178/076-77 (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, जनरल डेन्टल उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेन्टल सर्जन पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-08-11 15:55:22
2077/04/28 17180/076-77 2077/04/28 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17180/076-77 (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी समूह, जनरल मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-08-12 15:28:00
2077/04/29 17181/076-77 2077/04/29 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17181/076-77 (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, एघारौं तह, प्रमुख औषधि व्यवस्थापक पदको सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-08-13 14:31:45
2077/05/02 16652/076-77 2077/05/02 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16652/076-77 (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, राजत्रांकित प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको बैकल्पिक उम्मेदवार सिफरिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2020-08-18 13:16:54
२०७७।०६।०१ 17152/075-76 २०७७।०६।०१ - लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालय, डोटीको वि.नं. १५८०८/०७५-७६ (खुला), इञ्जिनियरीङ्ग सेवा, सिभिल समूह, चौथो तह, असिष्टेण्ट सव-इन्जिनियर पदको बैकल्पक सिफारिस सम्बन्धि सूचना - Download PDF 2020-09-17 13:55:39
2077-10-14 16662/076-77 2077-10-14 - अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सूचना । - Download PDF 2021-01-27 18:26:10
2077-10-14 16659/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६५९।०७६-७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-01-27 18:26:47
2077-10-14 16660/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६०।०७६-७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-01-27 18:27:45
2077-10-14 16661/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६१।०७६-७ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-01-27 18:28:19
2077-10-14 16662/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६२।०७६-७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-01-27 18:29:17
2077-10-14 16663/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६३।०७६-७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-01-27 18:29:53
2077-10-14 16664/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६४।०७६-७ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-01-27 18:30:56
2077-10-14 16665/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६५।०७६-७ (आ.प्र.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-01-27 18:31:38
2077-10-14 16667/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६६७।०७६-७ (खुला) र १६६६८।०७६-७ (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-01-27 18:32:43
2077-10-14 16671/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६७१।०७६-७ (खुला), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-01-27 18:35:22
2077-10-14 16673/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६७३।०७६-७ (महिला) र १६६७५।०७६-७ (अपांग), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ठ योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-01-27 18:36:44
2077-10-14 16677/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६७७।०७६-७ (खुला), १६६७८।०७६-७ (महिला), १६६७९।०७६-७ (आ.ज.), १६६८०।०७६-७ (मधेशी) र १६६८१।०७६-७ (अपांग), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-01-27 18:39:11
2077-10-14 16682/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६८२।०७६-७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-01-27 18:39:53
2077-10-14 16683/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६८३।०७६-७ (खुला), नेपाल प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-01-27 18:40:26
2077-10-14 16684/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६८४।०७६-७ (खुला), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-01-27 18:41:17
2077-10-14 16685/076-77 2077-10-14 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६६८५।०७६-७ (दलित), नेपाल व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-01-27 18:48:06
2077-10-15 17183/076-77 2077-10-15 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८३।०७६-७ (आ.प्र.) र १७१८४।०७६-७ (आ.ज.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-01-28 23:33:25
2077-10-15 17185/076-77 2077-10-15 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८५।०७६-७ (आ.प्र.) र १७१८६।०७६-७ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-01-28 23:34:08
2077-10-15 17187/076-77 2077-10-15 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८७।०७६-७ (आ.प्र.) र १७१८८।०७६-७ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2021-01-28 23:35:45
2077-10-16 17189/076-77 2077-10-16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१८९।०७६-७ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2021-01-29 23:25:43
2077-10-16 17190/076-77 2077-10-16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९०।०७६-७ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2021-01-29 23:26:44
2077-10-16 17192/076-77 2077-10-16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९२।०७६-७ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2021-01-29 23:28:03
2077-10-16 17193/076-77 2077-10-16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९३।०७६-७ (आ.प्र.) र विज्ञापन नं. १७१९४।०७६-७ (महिला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2021-01-29 23:30:25
2077-10-16 17195/076-77 2077-10-16 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९५।०७६-७ (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण संभार उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना - Download PDF 2021-01-29 23:31:50
2077-10-20 17197/076-77 2077-10-20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९६।०७६-७७ (आ.प्र.) र १७१९७।०७६-७७ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-02-03 00:41:53
2077-10-20 17199/076-77 2077-10-20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९९।०७६-७७ (आ.प्र.) र १७२००।०७६-७७ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-02-03 00:43:27
2077-10-20 17202/076-77 2077-10-20 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०२।०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-02-03 00:44:12
2077-10-22 17203/076-77 2077-10-22 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०३।०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-02-04 20:49:15
2077-10-25 17204/076-77 2077-10-25 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०४।०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-02-07 21:14:11
2077-10-25 17205/076-77 2077-10-25 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०५।०७६-७७ (खुला), नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-02-07 22:26:32
2077-11-02 17206/076-77 2077-11-02 - अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-02-15 00:50:20
2077-11-02 17206/076-77 2077-11-02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०६।०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-02-15 00:51:33
2077-11-02 17207/076-77 2077-11-02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०७।०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-02-15 00:52:30
2077-11-02 17208/076-77 2077-11-02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०८।०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल वन सेवा, ने.पा.वा.ला. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-02-15 00:53:37
2077-11-02 17209/076-77 2077-11-02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२०९।०७६-७७ (आ.प्र.), १७२१०।०७६-७७ (खुला), र १७२११।०७६-७७ (आ.ज.), नेपाल विविध सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, सूचना सूचना प्रविधि निर्देशक पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-02-15 00:55:17
2077-11-02 17212/076-77 2077-11-02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२१२।०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-02-15 00:56:14
2077-11-02 17213/076-77 2077-11-02 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२१३।०७६-७७ (आ.प्र.), नेपाल शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-02-15 00:56:50
2077-11-12 17159/076-77 2077-11-12 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 17159/076-77 (आ.प्र.), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-02-25 03:19:55
2077-11-13 17328/076-77 2077-11-13 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. 17328/076-77(आ.प्र.), नेपाल कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-02-25 22:09:25
२०७८/०३/२५ 61/077-78 २०७८/०३/२५ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17236/076-77 (खुला) स्वास्थ्य, अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह, नवौं तह, अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको । - Download PDF 2021-07-09 17:48:46
२०७७/०३/२५ 111/077-78 २०७७/०३/२५ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17238/076-77,(खुला) नवौं तह,कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी पदका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता सूचीबाट हटाइएको । - Download PDF 2021-07-09 17:51:54
2078-03-27 17154/074-75 2078-03-27 - लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१५४।०७४-७५ (आ.प्र.), नेपाल स्वास्थ्य, प.हे.ए. समूह, नवौं तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-07-11 23:46:45
२०७८/०३/३१ 17237/076-77 २०७८/०३/३१ - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17237/076-77(खुला),स्वास्थ्य, प.हे.ए. नवौं तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदका उम्मेदवारलाई अन्तर्वार्ता सुचीबाट हटाइएको । - Download PDF 2021-07-15 20:23:54
2078-04-03 17215/076-77 2078-04-03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२१५।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, नेफ्रोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-07-19 01:02:16
2078-04-03 17217/076-77 2078-04-03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२१७।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, न्यूरोलोजी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-07-19 01:03:10
2078-04-03 17221/076-77 2078-04-03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२१।०७६-७७ (खुला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-07-19 01:03:45
2078-04-03 17222/076-77 2078-04-03 - लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७२२२।०७६-७७ (महिला), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, कार्डियोथोरासिक सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF 2021-07-19 01:04:16
2078-04-04 17223/076-77