लिखित नतिजा

मिती विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त
२०७८।०९।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८८-१६६९४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकील समूह रा.प.तृतीय, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-11 22:57:24
२०७८।०९।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५२/०७८-७९ (आ.प्र), कृषि, एगृ.इको.मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-07 23:53:51
२०७८।०९।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५१/०७८-७९ (आ.प्र.), कृषि, वागवानी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-07 23:45:50
२०७८।०९।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८२/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य फिजियोथेरापी, प्रमुख फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 22:52:00
२०७८।०९।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८१/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, फार्मेसी, औषधि व्यवस्थापक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 22:48:31
२०७८।०९।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८०/०७७-७८ (खुला),स्वास्थ्य, हे.ई., जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 22:46:21
२०७८।०९।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७९/०७७-७८ (खुला) ,स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 22:43:46
२०७८।०९।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७८/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे., उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 22:40:48
२०७८।०९।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७७/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे., उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 22:37:50
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७६/०७७-७८ (आ.ज.), स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेसन, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:37:02
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७५/०७७-७८ (खुला) , स्वास्थ्य, आयुर्वेद, कौमारभृत्य, कन्सल्टेण्ट कौमारभृत्य चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:34:50
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७४/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शालाक्य, कन्सल्टेण्ट शालाक्य चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:32:17
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७३/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:29:22
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७२/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इन्डोडोण्टिष्ट, कन्सल्टेण्ट इन्डोडोण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:23:59
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७१/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:21:29
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७०/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:18:31
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६९/०७७-७८ (खुला),स्वास्थ्य, कम्युनिटी नर्सिङ, कम्युनिटि नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:15:24
२०७८।०९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६४-१७२६८/०७७-७८, (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 22:11:43
२०७८।०९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६३/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, बायोकेमेष्ट्रि, कन्सल्टेण्ट बायोकेमिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 22:08:59
२०७८।०९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६२/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, हेमाटोलोजी, कन्सल्टेण्ट हेमाटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 22:01:47
२०७८।०९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६१/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, कन्सल्टेण्ट माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 21:58:56
२०७८।०९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५९-१७२६०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 21:56:34
२०७८।०९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५८/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 21:53:05
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५७/०७७-७८ (खुला) ,स्वास्थ्य, प.हे.ए., उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:29:00
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५५-१७२५६/०७७-७८ (खुला,समावेशी), स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:27:26
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५४/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:25:15
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५३/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी, कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:22:56
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५२/०७७-७८ (आ.प्र.) ,स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी, कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:19:05
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५०-१७२५१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, साइक्याट्री, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:15:11
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४९/०७७-७८ (आ.प्र.) ,स्वास्थ्य, साइक्याट्री, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:13:15
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४८/०७७-७८ (दलित), स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज, कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:10:47
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४७/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:08:22
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४६/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:05:55
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४५/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, सर्जरी, किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी कन्सल्टेण्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:03:52
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४४/०७७-७८ (खुला),स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:01:32
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४३/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 00:58:48
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४१-१७२४२ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 00:57:01
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४०/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 00:54:19
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३९/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-03 00:09:17
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३८/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, सर्जरी ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-03 00:07:03
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३७/०७७-७८ (आ.ज.), स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-03 00:04:43
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३६/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-03 00:02:48
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३५/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-03 00:00:03
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३४/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 23:58:00
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३३/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, मेडिसिन, पल्मोनोलोजी, कन्सल्टेण्ट पल्मोनोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 23:55:25
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३२/०७७-७८(आ.प्र.), स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 23:53:21
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३१/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, मेडिसिन ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 23:51:04
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३०/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, मेडिसिन ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 23:49:05
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२९/०७७-७८ (महिला),स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:42:25
२०७७।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२८/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:39:45
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२७/०७७-७८ (महिला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:37:12
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२६/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:33:46
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२५/०७७-७८(आ.ज.), स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:30:05
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२४/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:25:53
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२२-१७२२३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:22:01
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२१/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:19:32
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२०/०७७-७८(आ.ज.) ,स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:16:34
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१९/०७७-७८(आ.प्र.) , स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:13:59
२०७८।०९।०१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९७/०७७-७८ (आ.प्र.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-12-17 01:02:40
२०७८।८।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४४/०७७-७८ (आ.प्र.), कृषि, भेटेरिनरी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-12-16 01:14:12
२०७८।८।२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६४/०७७-७८ (आ.प्र), शिक्षा, पुरातत्व, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-12-10 17:41:06
२०७८।८।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६३/०७७-७८ (मधेशी), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-12-09 23:05:55
२०७८।८।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६२/०७७-७८ (आ.प्र.), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-12-09 22:58:38
२०७८।०८।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६७७-१६६७८/०७७-७८(खुला तथा समावेशी) राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-12-09 18:42:13
२०७८।०८।०६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८७/०७७-७८ (खुला), संघीय संसद, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-22 20:03:34
२०७८।०८।०६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं१६६८६/०७७-७८ (खुला), लेखापरीक्षण पदको, उपसचिव वा सो सरह लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-22 20:01:05
२०७८।०८।०६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८४-१६६८५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन, राजस्व, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-22 19:58:37
2२०७८।८।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८२-१६६८३/०७७-७८ (खुला/समावेशी) प्रशासन, लेखा, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-22 19:55:45
२०७८।०८।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७७-१६६८१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-22 00:11:30
२०७८/८/४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६७०५/०७७-७८ (दलित), नेपाल परराष्ट्र, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-21 01:02:46
२०७८/८/४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), न्याय, सरकारी वकिल, उपसचिव वा सो सरह,पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-21 00:55:38
२०७८/८/४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७४/०७७-७८ (आ.ज.), न्याय, कानून, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-21 00:52:52
२०७८/८/४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७१-१६६७३ (खुला/समावेशी), न्याय, न्याय, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-21 00:49:53
२०७८/८/२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६६/०७७-७८,प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-20 00:09:12
२०७८।७।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७०/०७७-७८ (आ.प्र.), संघीय संसद, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-31 23:24:57
२०७८।७।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६९/०७७-७८ (आ.प्र.), लेखापरीक्षण, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-31 23:23:02
२०७८।७।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६८/०७७-७८ (आ.प्र.), प्रशासन, राजस्व, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-31 23:14:12
२०७८।७।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६७/०७७-७८ (आ.प्र.), प्रशासन, लेखा, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-31 23:11:41
२०७८।७।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६६/०७७-७८ (आ.प्र.), प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-31 23:09:19
२०७८।७।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६७०४/०७७-७८ (आ.प्र.), परराष्ट्र, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-31 23:06:22
२०७८।७।१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६४/०७७-७८(आ.प्र.), न्याय, सरकारी वकिल, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 23:53:05
२०७८।७।१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६३/०७७-७८(आ.प्र.), न्याय, कानून, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 23:50:47
२०७८।७।१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६२/०७७-७८(आ.प्र.), न्याय, न्याय, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-08-22 2078-08-22 2021-10-30 23:47:58
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९६/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, हे.ई., प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:56:55
२०७८।७।१२ लिखित परीक्षा रद्ध गरिएको सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:53:31
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९५/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:50:34
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९४/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:48:27
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:45:56
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९२/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:43:42
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९१/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट माइक्रोेवायोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:39:42
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:37:12
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८९/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:34:27
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, ज.हे.स., प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:31:44
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८६/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, ज.हे.स., प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:29:07
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८४/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:23:30
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८३/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:18:59
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८२/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:16:39
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८१/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:12:13
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८०/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, साइक्याट्री, प्रमुख कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 00:14:42
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७९/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 00:12:43
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७८/०७७-७८ (आ.प्र) स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 00:06:42
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७७/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 00:04:11
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७६/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 02:17:44
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७५/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 02:14:55
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७४/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 02:12:00
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७३/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिकल प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जरी पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 02:09:13
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७१/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन, प्रमुख कन्सल्टेण्ट फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 02:05:22
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७०/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 02:01:18
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६९/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 01:57:54
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 01:32:09
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६७/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 01:28:37
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 01:23:56
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६५/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 01:17:53
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६१/०७७-७८ (आ.प्र.), वन, जनरल फरेष्ट्री, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:57:22
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५९/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्री, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:55:00
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५८/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेशन इञ्जिनियरिङ्ग, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:51:56
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४२/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:49:40
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४१/०७७-७८ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:40:58
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४०/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:38:25
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५५/०७७-७८ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:32:45
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५४/०७७-७८ (आ.प्रा.), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:29:31
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५३/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:22:59
२०७८।०६।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५२/०७७-७८ (महिला), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 02:19:23
२०७८।०६।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५१/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 02:16:58
२०७८/५/३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५९-१६६६१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-15 23:49:43
२०७८/५/३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६७०३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-15 23:45:43
२०७८/५/३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-15 23:41:57
२०७८/५/३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-15 23:37:46
२०७८/५/२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्वर १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-06 19:39:59
२०७८/५/२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५५/०७७-७८ (आ.प्र.), संघीय संसद सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी, सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-06 03:38:22
२०७८/५/२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५४/०७७-७८ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी, सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-06 03:35:42
२०७८/५/२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६७०२/०७७-७८ (आ.प्र.), परराष्ट्र सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी, सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-06 03:33:12
२०७८/५/20 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५२/०७७-७८ (आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-06 03:30:28
२०७८/५/20 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५१/०७७-७८ (आ.प्र.), न्याय सेवा, कानून समूह, रा. प. प्रथम श्रेणी, सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-06-06 2078-06-06 2021-09-06 03:28:12
2078/05/04 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९५-१६७०१/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-21 06:08:27
2078/05/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९३-१७२९८/०७६-७७, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको पुनर्योगको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-18 17:34:36
2078/05/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७४-१७२८०/०७६-७७, इञ्जि., सर्भे, नापी अधिकृत पदको पुनर्योगको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-18 17:32:23
2078/05/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४८-१७२५१/०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, इञ्जिनियर पदको पुनर्योगको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-18 17:28:37
2078/04/17 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२४-१७३२७/२०७६७७, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं तह, जनस्वास्थ अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-02 02:14:48
2078/04/15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१९-१७३२३/०७६-७७, स्वास्थ्य, फार्मेसी, फार्मेसी अधिकृत, सातौं तहको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-31 02:37:41
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१७-१७३१८/०७६-७७ ,स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 01:43:31
2078/04/13 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१६/०७६-७७, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन सातौं तहको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-29 02:26:37
2078/04/12 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17315/076-77,स्वास्थ्य, कम्युनिटी नर्सिङ्ग, सातौं तह, कम्युनिटी नर्सिङ्ग अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 02:30:41
2078/04/12 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17314/076-77,स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 02:28:50
2078/04/12 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17313/076-77, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 02:26:54
2078/04/12 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६७००/२०७६-७७, परराष्ट्र, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पूनर्योग सम्वन्धी नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 00:08:55
2078/04/11 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०५-१७३११/२०७६-७७, विविध, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-05-20 2078-05-21 2021-07-27 02:17:56
2078/04/09 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०१-१७३०४/२०७६-७७, वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ स.व्य.अ./स.संं.अ., पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-26 02:14:49
2078/04/9 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९९-१७३००/२०७६-७७ वन, बोटानी, स.अ.अ./स.वै.अ. पदको लिखित नतिजा 2078-05-18 2078-05-18 2021-07-25 01:58:52
2078/04/07 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९३-१७२९८/२०७६-७७, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2078-05-18 2078-05-18 2021-07-23 21:28:22
2078/04/06 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17292/076-77 कृषि, एगृ इञ्जिनियरिङ्ग, कृषि इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-05-18 2078-05-18 2021-07-23 02:33:14
2078/04/06 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17288-17291/076-77, कृषि, भेटेरिनरी, पशु चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 2078-05-17 2078-05-18 2021-07-23 02:30:21
2078/04/06 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17286-17287/076-77 कृषि, बाली संरक्षण, बाली संरक्षण अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2078-05-16 2078-05-16 2021-07-22 02:38:19
207604/06 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17285/2076-77 कृषि, ला.पो. एण्ड. डे. डे., पशु विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2078-05-17 2078-05-17 2021-07-22 02:33:01
2078/04/05 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८१-१७२८४/२०७६-७७ इञ्जि., केमिष्ट्री, केमिष्ट सहायक वैज्ञानिक अधिकृत/सहायक अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-15 2021-07-21 17:16:58
2078/04/03 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७४-१७२८०/०६७-७७ इञ्जि., सर्भे, नापी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-16 2021-07-19 00:23:15
2078/04/03 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७१-१७२७३/०६७-७७ इञ्जि., जियोलोजि, जनरल जियोलोजी, जियोलोजिष्ट/सिष्मोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-15 2021-07-19 00:19:39
2078/04/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६८-१७२७०/०७६-७७ इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मेटेरियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-15 2021-07-17 23:03:47
2078/04/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६४-१७२६७/०७६-७७, इञ्जि., मेट्रोलोजी निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-15 2021-07-17 23:00:40
2078/04/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६३/०७६-७७ (खुला) इञ्जि.,केमिकल, केमिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-15 2021-07-17 22:56:53
2078/04/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६२/०७६-७७, (खुला) इञ्जि., माइनिङ, माइनिङ्ग इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-15 2021-07-17 22:51:22
2078/04/01 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५८-१७२६१/०६७-७७ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि., मेकानिक, जनरल मेकानिक, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-05-14 2078-05-14 2021-07-17 01:24:05
2078/04/01 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८६-१६६९२/०७६-७७(खुला तथा समावेशी) न्याय सेवा, न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूह पूनर्योगको नतिजा 2078-05-14 2078-05-14 2021-07-17 01:22:41
2078/04/01 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५५-१७२५७/०६७-७७ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि., सिभिल हाइड्रोलोजी, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-05-14 2078-05-14 2021-07-17 01:20:39
2078/03/30 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको बिज्ञापन नं १७२४८-१७२५४/०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, (जनरल, हाइवे, स्यानिटरी,इरिगेशन) , रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-03-30 2078-03-30 2021-07-15 00:46:44
2078/03/30 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको बिज्ञापन नं १७२४६-१७२४७/०७६-७७, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2078-05-10 2078-05-10 2021-07-15 00:41:44
2078/03/21 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद , रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-04-20 2078-05-08 2021-07-06 01:11:40
2078/03/21 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६६९५/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-04-20 2078-04-20 2021-07-06 01:10:15
2078/03/21 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९३/०७६-७७ (आ.प्र.), व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-04-14 2078-04-14 2021-07-06 01:08:11
2078/03/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८६-१६६९२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-04-10 2078-04-18 2021-06-29 01:03:58
2078/03/14 लोक सेवा आयोग, लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखाबाट मिति २०७७/१२/०४ गते प्रकाशित स्वास्थ्य सेवा, नवौं तहका विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षा नतिजाको अन्तर्वार्ता मिति तोकिएको सूचना 2078-04-03 2078-04-08 2021-06-29 00:24:55
2077/12/18 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४५/०७६-७७(खुला), स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह,नवौं तह, उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-03-31 22:32:28
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17245/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 23:38:18
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17244/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकलन माइक्रोबायोलोजी उपप्रमुख माइक्रोवायोलोजिष्ट, पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 23:35:29
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17243/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, आयुर्वेद, कौमारभृत्य, कन्सल्टेण्ट कौमारभृत्य चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 23:34:03
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17242/076-77 (आ.प्र),स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 23:32:12
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17229/076-77, स्वास्थ्य, साइक्याट्री, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 23:17:03
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17234/076-77 (खुला) ,स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 23:11:32
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17241/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, प्रोस्थोडोण्टिष्ट, कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडोण्टिष्ट, पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:48:53
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17240/076-77(महिला), स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इन्डोडोण्टिष्ट कन्सल्टेण्ट इन्डोडोण्टिष्ट, पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:47:25
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17238-17239/076-77(खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:44:11
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17237/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, प.हे.ए., उपस्वास्थ्य प्रशासक, पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:42:24
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17236/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:40:51
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17235/076-77(खुला), स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:39:09
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17233/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:12:59
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17232/076-77 (महिला), स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी, कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:10:56
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17231/076-77 (महिला), स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:44:45
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17230/076-77 (मधेसी), स्वास्थ्य, साइक्याट्री, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:36:54
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17229/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, साइक्याट्री, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:34:10
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17227-28/076-77 (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:30:17
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17226/076-77(आ.प्र.), स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:27:48
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17225/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:24:06
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17224/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:21:49
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17223/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:17:15
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17222/076-77 (महिला), स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:11:19
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17221/076-77(खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:09:08
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17220/076-77 (महिला), मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:06:11
2077/12/04 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17219/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, मेडिकल अंकोलोजी कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:03:01
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17218/076-77,(आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 20:54:04
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17217/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 20:51:11
2077/12/04 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17216/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 20:12:06
2077/12/04 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17215/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 20:07:23
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17214/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 20:00:37
२०७७/१०/२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२८/०७६-७७(आ.प्र.), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-11-13 2077-11-13 2021-02-10 02:29:31
२०७७/१०/२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५९/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जी सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-11-12 2077-11-12 2021-02-08 02:06:31
२०७७।१०।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१३/०७६-७७(आ.प्र.), शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-11-02 2077-11-02 2021-01-29 01:15:33
२०७७।१०।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१२/०७६-७७(आ.प्र.), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-11-02 2077-11-02 2021-01-29 01:14:16
२०७७।१०।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१०-१७२११/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), विविध सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, सूचना प्रविधि निर्देशक पदको लिखित नतिजा 2077-10-30 2077-10-30 2021-01-29 01:12:59
२०७७।१०।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०९/०७६-७७(आ.प्र.), विविध सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, सूचना प्रविधि निर्देशक पदको लिखित नतिजा 2077-10-30 2077-10-30 2021-01-29 01:11:28
२०७७।१०।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०८/०७६-७७(आ.प्र.), वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-30 2077-10-30 2021-01-29 01:09:47
२०७७।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०७/०७६-७७(आ.प्र.), वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-27 2077-10-27 2021-01-26 16:51:15
२०७७।१०।९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०६/०७६-७७(आ.ज.), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-25 2077-10-25 2021-01-23 01:27:33
२०७७।१०।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०५/०७६-७७(खुला), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-23 2077-10-25 2021-01-21 01:25:41
२०७७।१०।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०४/०७६-७७(आ.प्र.), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-22 2077-10-23 2021-01-21 01:23:57
२०७७।१०।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०३/०७६-७७(आ.प्र.), कृषि सेवा, ला. पो. एण्ड डे. डे. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-22 2077-10-22 2021-01-21 01:21:18
२०७७।१०।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०२/०७६-७७(आ.प्र.), कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-20 2077-10-20 2021-01-18 01:19:41
२०७७।१०।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२००/०७६-७७(खुला), इञ्जि सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-19 2077-10-19 2021-01-17 20:41:18
२०७७।१०।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९९/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-18 2077-10-18 2021-01-17 20:34:47
२०७७।१०।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९७-१७१९८/०७६-७७(खुला,दलित), इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-18 2077-10-18 2021-01-16 01:16:43
२०७७।१०।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९६/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-18 2077-10-18 2021-01-16 01:15:14
२०७७।९।२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९५/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-15 2077-10-15 2021-01-09 01:00:29
२०७७।९।२० रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2021-01-05 01:12:16
२०७७।९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९४/०७६-७७(महिला), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-15 2077-10-15 2021-01-05 01:09:28
२०७७।९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९३/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-14 2077-10-14 2021-01-05 01:08:13
२०७७।९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९२/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-14 2077-10-14 2021-01-04 01:47:01
२०७७।९।९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७६/०७६-७७(दलित), परराष्ट्र सेवा, र बिज्ञापन नं १६६७७-१६८१/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नितजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-12-24 20:47:57
२०७७।९।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९१/०७६-७७(महिला), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-12-18 20:36:08
२०७७।९।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९०/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-12 2077-10-12 2020-12-18 20:34:45
२०७७।८।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८९/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-12 2077-10-12 2020-12-16 00:53:25
२०७७।८।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८८/०७६-७७(महिला), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-11 2077-10-11 2020-12-15 02:55:38
२०७७।८।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८७/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-11 2077-10-11 2020-12-15 02:53:08
२०७७।८।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८६/०७६-७७(खुला), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-09 2077-10-11 2020-12-14 01:21:19
२०७७।८।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८५/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-09 2077-10-09 2020-12-14 01:18:52
२०७७।८।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८४/०७६-७७(आ.ज.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-08 2077-10-08 2020-12-13 01:19:23
२०७७।८।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८३/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-08 2077-10-08 2020-12-13 01:18:02
२०७७।८।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६२/०७६-७७(आ.प्र.),रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2020-12-12 22:13:29
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६५/०७६-७७(आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-28 2077-09-28 2020-12-06 21:46:09
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६४/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-26 2077-09-27 2020-12-06 21:44:26
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६३/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-26 2077-09-26 2020-12-06 21:42:53
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६२/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-21 2077-09-24 2020-12-06 21:41:12
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६१/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-20 2077-09-20 2020-12-06 21:39:11
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६०/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-19 2077-09-20 2020-12-06 21:37:13
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५९/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-19 2077-09-19 2020-12-06 21:35:13
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५९/०७६-७७(आ.प्र.) देखि १६६८५/०७६-७(खुला तथा समावेशी) सम्मको In Basket Exercise परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2020-12-06 21:33:11
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८५/०७६-७(खुला तथा समावेशी), व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-08 2077-10-08 2020-12-06 21:31:21
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८४/०७६-७(खुला तथा समावेशी), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-07 2077-10-08 2020-12-06 21:29:35
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८३/०७६-७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-07 2077-10-07 2020-12-06 21:27:45
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८२/०७६-७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-06 2077-10-07 2020-12-06 21:26:15
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७७-१६६८१/०७६-७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-01 2077-10-06 2020-12-06 21:24:52
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७६/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-12-06 21:23:18
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७३-१६६७५/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-09-29 2077-10-01 2020-12-06 21:22:12
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७१-१६६७२/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-09-29 2077-09-29 2020-12-06 21:20:33
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६७-१६६७०/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-09-28 2077-09-28 2020-12-06 21:18:54
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६६/०७६-७७(आ.प्र.), व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 16:07:59
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६५/०७६-७७(आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 16:06:39
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६४/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 16:04:55
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६३/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 16:02:34
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६२/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 16:01:23
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६१/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 15:59:30
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६०/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 15:58:25
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५९/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 15:57:20
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८१/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख औषधि व्यवस्थापक पदको लिखित नतिजा 2077-04-29 2077-04-29 2020-07-12 16:43:16
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८०/०७६-७७(खुला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-04-28 2077-04-28 2020-07-12 16:41:11
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७९/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-12 16:38:22
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७८/०७६-७७(महिला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-04-27 2077-04-27 2020-07-12 16:36:41
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७७/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-12 16:33:47
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७६/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-12 16:31:46
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७५/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-12 16:30:37
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७४/०७६-७७(महिला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-04-26 2077-04-26 2020-07-12 16:28:36
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७३/०७६-७७(महिला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-04-25 2077-04-25 2020-07-12 16:27:14
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७२/०७६-७७(खुला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट युरोसर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-04-23 2077-04-23 2020-07-12 16:25:24
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७१/०७६-७७(खुला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-04-22 2077-04-22 2020-07-12 16:22:50
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७०/०७६-७७(खुला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-04-19 2077-04-21 2020-07-12 16:19:35
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६९/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-04-18 2077-04-18 2020-07-12 16:15:51
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६८/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-12 16:13:39
२०७७/०३/१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16694-99/076-77,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-02 12:31:54
२०७७/०३/१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको सह–सचिव वा सो सरह पदको पुनर्याेग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-02 12:26:12
२०७७।३।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६७/०७६-७७(आ.प्र.), विविध सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सूचना प्रविधि विज्ञ पदको लिखित नतिजा 2077-03-31 2076-03-31 2020-06-26 11:01:42
२०७७।३।८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६६/०७६-७७(आ.प्र.), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-31 2077-03-31 2020-06-22 12:32:11
२०७७।३।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६५/०७६-७७(आ.प्र.), कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-31 2077-03-31 2020-06-21 10:53:05
२०७७।३।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६३/०७६-७७(खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ.इरिगेशन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-30 2077-03-30 2020-06-17 15:16:34
२०७७।३।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६२/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-30 2077-03-30 2020-06-16 15:21:55
२०७७।३।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६१/०७६-७७(महिला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-29 2077-03-29 2020-06-15 16:23:06
२०७७।२।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६०/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-29 2077-03-29 2020-06-12 15:02:02
२०७७।२।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५८/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-28 2077-03-29 2020-06-11 15:33:15
२०७७।२।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५७/०७६-७७(खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि. एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-27 2077-03-28 2020-06-10 16:21:38
२०७६।२।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५६/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि. एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-27 2077-03-27 2020-06-10 16:19:44
२०७७।२।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५५/०७६-७७(आ.ज.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-24 2077-03-25 2020-06-09 16:06:08
२०७७।२।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५४/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-23 2077-03-24 2020-06-09 16:04:11
२०७७।२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५३/०७६-७७(मधेसी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-22 2077-03-22 2020-06-08 15:57:14
२०७७।२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५२/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-19 2077-03-21 2020-06-08 15:48:54
2076/12/10 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६५५-१६६५८/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी , सह सचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-03-23 16:35:07
२०७६/१२/९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५१/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 2077-01-09 2020-03-22 15:24:11
२०७६।११।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५५-१६६५८/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076-12-28 2077-01-08 2020-03-04 18:51:09
२०७६।११।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 2076-11-12 2076-11-12 2020-02-24 18:17:07
२०७६।११।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५४/०७६-७७(आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076-12-24 2076-12-24 2020-02-23 15:53:41
२०७६।११।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५३/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076-12-12 2076-12-23 2020-02-23 15:51:08
२०७६।११।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५२/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076-12-09 2076-12-10 2020-02-23 15:48:04
२०७६।११।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५१/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076-12-07 2076-12-07 2020-02-23 15:46:06
२०७६।११।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५७/०७५-७६(खुला), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ओरल तथा मेक्जिलो फेसियल सर्जन पदको लिखित नतिजा 2076-11-23 2076-11-23 2020-02-20 20:23:38
२०७६।११।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५६/०७५-७६(खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोस्कोपिक सर्जरी उपसमूह, नवैं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोस्कोपिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 2076-11-23 2076-11-23 2020-02-20 20:11:07
२०७६।११।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५५/०७५-७६(खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोस्प्लाष्टी तथा रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोस्प्लाष्टी तथा रिकन्स्ट्रक्शन सर्जन पदको लिखित नतिजा 2076-11-23 2076-11-23 2020-02-20 20:03:49
२०७६।११।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५३/०७५-७६(खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, क्लिनिकल जेनेटिक्स उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट क्लिनिकल जेनेटिशिष्ट पदको लिखित नतिजा 2076-11-22 2076-11-22 2020-02-20 20:00:00
२०७६।११।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५२/०७५-७६(खुला),स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, पल्मोनोलोजी उपसमूह, नवौ तह, कन्सल्टेण्ट पल्मोनोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2076-11-22 2076-11-22 2020-02-20 19:55:05
२०७६।२।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), एकिकृत(लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद) सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076-03-03 2076-03-05 2019-05-28 19:52:01
२०७६।२।१० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७४-८०/०७५-७५, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2019-05-24 18:46:29
२०७६।१।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि नं.१६६७४-१६६८०/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) न्याय सेवा, न्याय, कानून, सरकारी वकिल समूह, रा. प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-02-13 2076-02-24 2019-05-08 18:19:06
२०७५।१।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि नं.१६६५८/०७५-७६ न्याय सेवा, न्याय समूह, रा. प. द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2019-04-18 16:17:10
२०७५।१।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१७१५१/०७५-७६(खुला), व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, मुद्रण अधिकृत पदको लिखित नतिज 2076-01-30 2076-01-30 2019-04-17 14:17:43
२०७५।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६७३/०७५-७६(खुला), व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-01-29 2076-01-29 2019-04-04 18:53:32
२०७५।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६६७०-१६६७२/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-01-27 2076-01-29 2019-04-04 18:52:29
२०७५।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६६६७-१६६६९/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-01-25 2076-01-27 2019-04-04 18:51:07
२०७५।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६६३-१६६६६/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-01-24 2076-01-25 2019-04-04 18:49:21
२०७५।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६६२/०७५-७६(आ.प्र.), व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-01-24 2076-01-24 2019-04-04 18:48:09
२०७५।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६६१/०७५-७६(आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-01-24 2076-01-24 2019-04-04 18:47:00
२०७५।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६६०/०७५-७६(आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-01-20 2076-01-24 2019-04-04 18:44:57
२०७५।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६५९/०७५-७६(आ.प्र.), न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-01-17 2076-01-20 2019-04-04 18:43:47
२०७५।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६५८/०७५-७६(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-01-16 2075-01-16 2019-04-04 18:42:24
२०७५।११।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2019-03-10 16:40:12
२०७५।११।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५७/०७५-७६(महिला), व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी सह–सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-12-05 2075-12-05 2019-02-27 16:55:03
२०७५।११।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५६/०७५-७६(आ.ज.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी सह–सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-12-04 2075-12-04 2019-02-27 16:53:27
२०७५।११।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५४-१६६५५/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सह–सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-12-03 2075-12-04 2019-02-27 16:51:23
२०७५।११।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५३/०७५-७६(आ.ज.), न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सह–सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-12-03 2075-12-03 2019-02-27 16:49:25
२०७५।११।१० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2019-02-22 17:39:55
२०७५।११।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५२/०७५-७६, न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सह–सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-11-22 2075-11-23 2019-02-17 17:43:17
२०७५।११।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५१/०७५-७६, न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सह–सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-11-22 2075-11-22 2019-02-17 17:42:06
२०७५।६।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको बिज्ञापन नं १७२०५-१७२०६/०७२-७३(आ.प्र. र महिला), स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, नवै श्रेणी, कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा 2075-07-14 2075-07-14 2018-10-14 11:40:29
२०७५।६।४ कृषि सेवा , ला.पो. एण्ड डे.डे. र भेटेरिनरी समूहको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-09-21 11:06:55
२०७५।६।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16678/073-74,जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको लिखित नतिजा 2075-07-14 2075-07-14 2018-09-21 11:04:05
२०७५।६।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16677/073-74,जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको लिखित नतिजा 2075-07-13 2075-07-13 2018-09-21 11:01:46
२०७५।५।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३७९/०७४-७५ (खुला ) स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस समूह, सातौं तह, मेडिकल रेकर्डर पदको लिखित नतिजा 2075-07-13 2075-07-13 2018-09-11 16:33:08
२०७५।५।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३७६-१७३७८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-12 2075-07-13 2018-09-11 16:31:03
२०७५।५।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३७५/०७४-७५ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-12 2075-07-12 2018-09-11 16:29:28
२०७५।५।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३७१-१७३७४/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-09 2075-07-09 2018-09-11 16:27:20
२०७५।५।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३७०/०७४-७५ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-09 2075-07-09 2018-09-11 16:13:46
२०७५।५।२० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३६८-१७३६९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-07-09 2075-07-09 2018-09-05 16:38:54
२०७५।५।२० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३६७/०७४-७५ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-09-05 16:37:38
२०७५।५।२० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३६४-१७३६६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-06-22 2075-06-26 2018-09-05 16:36:06
२०७५।५।२० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३६३/०७४-७५ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-06-21 2075-06-21 2018-09-05 16:34:48
२०७५।५।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३५९-१७३६२/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-08-22 2075-08-22 2018-09-04 16:48:25
२०७५।५।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३५८/०७४-७५ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-05-21 2075-05-21 2018-09-04 16:47:30
२०७५।५।१४ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३५७/०७४-७५ (खुला) स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, कम्युनिटी नर्सिङ्ग अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-06-21 2075-06-21 2018-08-30 16:51:37
२०७५।५।१३ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३५१-१७३५६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-06-16 2075-06-19 2018-08-29 20:18:48
२०७५।५।१३ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३५०/०७४-७५ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-06-15 2075-06-16 2018-08-29 20:17:22
२०७५।५।१३ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३४६-१७३४९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 2075-06-12 2075-06-15 2018-08-29 16:35:17
२०७५।५।१३ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३४३-१७३४५/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 2075-06-10 2075-06-12 2018-08-29 16:32:55
२०७५।५।१३ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३३६-१७३४२/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-05-29 2075-06-10 2018-08-29 16:29:47
२०७५।५।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16530-16536/074-75,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धि सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-08-23 16:43:07
२०७५।५।४ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३३४-१७३३५/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, महिला विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-08-14 2075-08-14 2018-08-20 13:27:18
२०७५।५।४ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३३३/०७४-७५ (खुला) शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-08-14 2075-08-14 2018-08-20 13:25:56
२०७५।५।४ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३३२/०७४-७५ (दलित) शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पुरातत्व अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-08-13 2075-08-13 2018-08-20 13:24:17
२०७५।५।३ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३२६-१७३३१/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक को लिखित नतिजा 2075-08-11 2075-08-13 2018-08-19 13:20:00
२०७५।४।३० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३२५/०७४-७५ (मधेशी) विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, अर्थशास्त्री पदको लिखित नतिजा 2075-08-11 2075-08-11 2018-08-15 16:36:26
२०७५।४।३० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३२१-१७३२४/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-08-11 2075-08-11 2018-08-15 16:34:25
२०७५।४।३० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३२०/०७४-७५ (खुला) विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-08-10 2075-08-11 2018-08-15 16:32:49
२०७५।४।३० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३१८-१७३१९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) वन सेवा, वोटानी समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, स.अ.अ./स.वै.अ. पदको लिखित नतिजा 2075-08-10 2075-08-10 2018-08-15 16:30:52
२०७५।४।३० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३१४-१७३१७/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) वन सेवा, ने. पा. एण्ड वा. ला. समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको लिखित नतिजा 2075-08-09 2074-08-10 2018-08-15 16:28:28
२०७५।४।२९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३१०-१७३१३/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-08-05 2075-08-07 2018-08-14 16:52:38
२०७५।४।२९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३०९/०७४-७५ (महिला) वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, सर्भेक्षण/ अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-08-05 2075-08-05 2018-08-14 16:50:34
२०७५/०४/२८ लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाबाट संचालित नेपाली सेना तर्फको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना !! 0000-00-00 0000-00-00 2018-08-13 18:37:56
२०७५।४।२८ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३०२-१७३०८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक वन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-08-03 2075-08-05 2018-08-13 16:47:50
२०७५।४।२७ इञ्जि सेवा, सिभिल समूहको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-08-12 16:43:17
२०७५।४।२७ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२९९-१७३०१/०७४-७५ (खुला) कृषि सेवा, खा. पो. तथा गु. नि. समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-08-02 2075-08-03 2018-08-12 16:41:54
२०७५।४।२७ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२९३-१७२९८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 2075-07-30 2075-08-02 2018-08-12 16:39:54
२०७५।४।२७ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२८७-१७२९२/०७४-७५ (खुला) कृषि सेवा, ला. पो. एण्ड डे. डे. समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-20 2075-07-30 2018-08-12 16:37:56
२०७५।४।२५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२८२-१७२८६/०७४-७५ (खुला) कृषि सेवा, मत्स्य समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, मत्स्य विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-19 2075-07-20 2018-08-10 15:00:28
२०७५।४।२५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२८१/०७४-७५ (खुला) कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, माटो विज्ञ पदको लिखित नतिजा 2075-07-19 2075-07-19 2018-08-10 14:57:05
२०७५।४।२५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२७५-१७२८०/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, एगृ.इको.मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, योजना अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-18 2075-07-19 2018-08-10 14:55:19
२०७५।४।२४ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२७०-१७२७४/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, बाली संरक्षण अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-15 2075-07-18 2018-08-09 16:59:36
२०७५।४।२१ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२६७-१७२६९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, बाली विकास समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, बाली विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-14 2075-05-15 2018-08-06 16:36:46
२०७५।४।२१ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२६२-१७२६६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, बागवानी समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, बागवानी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-11 2075-07-14 2018-08-06 16:35:19
२०७५।४।२० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२५६-१७२६१/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कृषि प्रसार अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-08 2075-07-11 2018-08-05 16:52:44
२०७५।४।१६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सूचना प्रविधि सीप परीक्षण परीक्षा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-08-01 19:00:42
२०७५।४।१६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-05-25 2075-06-26 2018-08-01 18:57:55
२०७५।४।१६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) परराष्ट्र. सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-05-24 2075-05-25 2018-08-01 18:56:27
२०७५।४।१६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) न्याय. सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-05-18 2075-05-24 2018-08-01 18:55:07
२०७५।४।१६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२५०-१७२५५/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, एगृ.इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-05-14 2075-05-17 2018-08-01 17:24:26
२०७५।४।१६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२४९/०७४-७५ (खुला) इञ्जि. सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, केमिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-05-14 2075-05-14 2018-08-01 17:22:32
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२४३-१७२४८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-05-10 2075-05-14 2018-07-31 21:37:56
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२४२/०७४-७५ (मधेसी) इञ्जि. सेवा, सि.ए.अ.इ. समूह, सि.ए.अ. उपसमूह,रा.प.तृतीय श्रेणी, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल अफिसर पदको लिखित नतिजा 2075-05-10 2075-05-10 2018-07-31 21:36:02
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२४०-१७२४१/०७४-७५ (समावेशी) इञ्जि. सेवा, जियोलोजी समूह, इञ्जि. जियोलोजी उपसमूह,रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियरिङ्ग जियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-05-08 2075-05-08 2018-07-31 21:34:07
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२३८-१७२३९/०७४-७५ (समावेशी) इञ्जि. सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूह,रा.प.तृतीय श्रेणी, हाइड्रोजियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-05-10 2075-05-10 2018-07-31 21:31:53
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२३६-१७२३७/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह,रा.प.तृतीय श्रेणी, जियोकेमिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-05-08 2075-05-08 2018-07-31 21:30:09
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२३५/०७४-७५ (अपाङ्ग) इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेटेरियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-31 21:28:19
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२३४/०७४-७५ (खुला) इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-05-08 2075-05-08 2018-07-31 21:26:46
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२३३/०७४-७५ (खुला) इञ्जि. सेवा, केमिकल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, केमिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-31 21:24:07
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२३०-१७२३२/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, माइनिङ्ग इञ्जि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, माइनिङ्ग इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-31 21:22:35
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२२७-१७२२९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-05-07 2075-05-07 2018-07-31 21:20:59
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२२५-१७२२६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-05-06 2075-05-07 2018-07-31 21:17:51
२०७५/४/१४ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२२३-१७२२४/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-05-06 2075-05-06 2018-07-30 19:47:28
२०७५/४/१४ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२२०-१७२२२/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-05-05 2075-05-06 2018-07-30 19:45:31
२०७५/४/१४ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२१४-१७२१९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, वि. एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-05-03 2075-05-05 2018-07-30 19:43:44
२०७५।४।१२ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२०९-१७२१३/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-04-29 2075-05-03 2018-07-28 20:22:08
२०७५।४।१० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२०४-१७२०८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-04-27 2075-04-29 2018-07-26 16:58:21
२०७५/४/९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७१९९-१७२०३/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-04-25 2075-04-27 2018-07-25 18:54:17
२०७५/४/८ केन्द्रीय कार्यालयको स्वास्थ्य सेवाको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-25 18:51:11
२०७५।४।८ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७१९६-१७१९८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) आर्थीिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह,रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-04-23 2075-04-23 2018-07-25 12:15:15
२०७५/३/२२ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17135-17139/074-75 (खुला,समावेशी) स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजाको संशोधित सूचना 2075-04-09 2075-04-09 2018-07-06 11:32:32
२०७५/३/२२ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17134 /074-75(आ.प्र.) स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजाको संशोधित सूचना 2075-04-09 2075-04-09 2018-07-06 11:29:07
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17194/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, एकीकृत चिकित्सा, नवौं तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 2075-04-16 2075-04-16 2018-07-05 14:08:42
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17193/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, फार्मेसी, नवौं तह, औषधि व्यवस्थापक पदको लिखित नतिजा 2075-04-15 2075-04-15 2018-07-05 14:07:23
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17192/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, फार्मेसी, नवौं तह, औषधि व्यवस्थापक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 14:05:58
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17191/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, नवौं तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 2075-04-15 2075-04-15 2018-07-05 14:04:05
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17190/074-75 (आ.ज.) स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., नवौं तह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-15 2075-04-15 2018-07-05 14:02:42
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17189/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., नवौं तह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 14:01:25
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17188/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, स्त्रीरोग तथा प्रसूति, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट स्त्रीरोग तथा प्रसूति चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:59:47
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17187/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शालाक्य, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट शालाक्य चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:58:02
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17186/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शल्य तथा संज्ञाहरण, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट शल्य चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:55:49
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17185/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, भेषज, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट भेषज विज्ञ पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:54:23
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17184/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा 2075-04-15 2075-04-15 2018-07-05 13:51:54
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17183/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा 2075-04-14 2075-04-14 2018-07-05 13:49:13
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17182/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, अर्थोडौण्टिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोडौण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:32:26
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17181/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, पेरियोडौण्टिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेरियोडौण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:30:59
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17180/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इण्डोडौण्टिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट इण्डोडौण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:29:05
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17179/074-75 (आ.ज.) स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 2075-04-14 2075-04-14 2018-07-05 13:27:20
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17178/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:24:25
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17176-17177/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, नवौं तह, अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको लिखित नतिजा 2075-04-14 2075-04-14 2018-07-05 13:22:45
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17175/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, नवौं तह, अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:20:17
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17174/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, बायोकेमिष्ट्री, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट बायोकेमिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-13 2075-04-13 2018-07-05 13:18:38
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17173/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, हेमाटोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट हेमाटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:16:53
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17172/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, माइक्रोबायोलोजी (ब्याक्ट्रियोलोजी), नवौं तह, कन्सल्टेण्ट माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:15:40
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17171/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, हिष्टोप्याथोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट हिष्टोप्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-13 2075-04-13 2018-07-05 13:14:22
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17168-17170/074-75 (समावेशी) स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:11:40
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17167/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:09:30
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17163-17166/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-13 2075-04-13 2018-07-05 13:07:44
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17162/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:05:47
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17158-17161/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, ज.हे.स., नवौं तह, मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-13 2075-04-13 2018-07-05 12:54:55
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17157/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, ज.हे.स., नवौं तह, मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-11 2075-04-11 2018-07-05 12:51:51
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17155-17156/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, प.हे.ए., नवौं तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 2075-04-11 2075-04-11 2018-07-05 12:47:20
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17154/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, प.हे.ए., नवौं तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 2075-04-11 2075-04-11 2018-07-05 12:45:06
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17151-153/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, अब्स्ट्रेटिक्स तथा गाइनोकोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-10 2075-04-11 2018-07-05 12:40:07
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17150/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 12:38:08
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17146-17149/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-10 2075-04-10 2018-07-05 12:36:52
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17145 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 11:19:55
२०७५।३।१९ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17143-17144/074-75 (समावेशी), स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 2075-04-09 2075-04-09 2018-07-05 11:11:31
२०७५।३।१९ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17142/074-75(आ.प्र), स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 11:07:25
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17141/074-75 (महिला) स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 11:05:59
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17140/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 11:01:59
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17135-17139/074-75 (खुला,समावेशी) स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 2075-04-09 2075-04-09 2018-07-05 11:00:01
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17134 /074-75(आ.प्र.) स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 2075-04-09 2075-04-09 2018-07-05 10:57:30
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17132-17133/074-75 (खुला,समावेशी) स्वास्थ्य, साइक्याट्री, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 10:54:41
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17131/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, साइक्याट्री, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 10:52:17
२०७५।३।१९ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17130/074-75,(खुला), स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोलोजी, भेनरल डिजिज कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-09 0275-04-09 2018-07-05 10:50:25
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17129 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोलोजी, भेनरल डिजिज, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:49:53
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17124-28 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-08 2075-04-08 2018-07-04 12:47:21
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17123 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:46:02
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17121-22 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 2075-04-08 2075-04-08 2018-07-04 12:45:05
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17120 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:43:50
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17119 (महिला) स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:43:06
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17118 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:42:09
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17116-17 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:30:30
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17115 (महिला) स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:28:24
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17114 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:26:38
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17113 (महिला) स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:25:25
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17112 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:24:37
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17109-11 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 2075-04-08 2075-04-08 2018-07-04 12:23:21
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17108 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:22:03
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17107 (महिला) स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन, नवौं तह, फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:21:18
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17106 (खुला) स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टोरोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:20:13
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17105 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टोरोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:18:50
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17104 (महिला) स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:17:56
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17103 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:17:10
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17102 (खुला) स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-08 2075-04-08 2018-07-04 12:16:21
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17101 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:15:21
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17099-17100 (खुला) स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-07 2075-04-07 2018-07-04 12:13:37
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17098 (महिला) स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:11:17
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17097 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:09:52
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17093-96 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 2075-04-07 2075-04-07 2018-07-04 12:08:57
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17092 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 2075-04-06 2075-04-07 2018-07-04 12:07:44
२०७५/३/१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५११/०७४–७५ र १६५१३/०७४–७५ नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र राजश्व समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-06-27 13:49:27
२०७५।३।९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५२९/०७४-७५( मधेसी), व्यवस्थापिका-संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-04-06 2075-04-06 2018-06-23 19:55:12
२०७५।३।९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५२८/०७४-७५(दलित), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-04-06 2075-04-06 2018-06-23 19:52:37
२०७५।३।९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५२६-१६५२७/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-04-04 2075-04-04 2018-06-23 19:48:40
२०७५।३।९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५२४-१६५२५/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-04-02 2075-04-03 2018-06-23 19:46:27
२०७५।३।९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१९-१६५२३/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-31 2075-04-02 2018-06-23 19:43:47
२०७५।३।९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१८/०७४-७५(खुला), परराष्ट्र सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-31 2075-03-31 2018-06-23 19:42:06
२०७५।३।९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१७/०७४-७५(खुला), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-31 2075-03-31 2018-06-23 19:40:10
२०७५।२।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१५/०७४-७५( आ.प्र.), व्यवस्थापिका-संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-31 2075-03-31 2018-06-09 15:40:18
२०७५।२।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१४/०७४-७५( आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-29 2075-03-29 2018-06-09 15:38:43
२०७५।२।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१३/०७४-७५( आ.प्र.), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-27 2075-03-29 2018-06-09 15:37:27
२०७५।२।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१२/०७४-७५( आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-26 2075-03-27 2018-06-09 15:35:17
२०७५।२।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५११/०७४-७५( आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-25 2075-03-26 2018-06-09 15:33:56
२०७५।२।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१०/०७४-७५( आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-24 2075-03-24 2018-06-09 15:31:58
२०७५।२।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५०९/०७४-७५( आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-24 2075-03-24 2018-06-09 15:26:08
२०७५।२।२४ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८९-१७०९१/०७४-७५, (खुला तथा समावेशी) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-21 2075-02-22 2018-06-07 15:53:20
२०७५/२/२४ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८८/०७४-७५, (आ.प्र.) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-20 2075-02-21 2018-06-07 15:51:18
२०७५।२।२३ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०८७/०७४-७५, (महिला) विविध सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणी, प्रमुख महिला विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-02-20 2075-02-20 2018-06-06 14:06:44
२०७५।२।२३ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०८६/०७४-७५(आ.प्र.),वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-20 2075-03-20 2018-06-06 14:02:49
२०७५/२/२३ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०८५/०७४-७५,(आ.प्र.) वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-18 2075-03-19 2018-06-06 13:59:03
२०७५।२।२२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०८४/०७४-७५(महिला), वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-17 2075-03-18 2018-06-05 14:49:01
२०७५।२।२२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०८२-१७०८३/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-15 2075-03-17 2018-06-05 14:47:08
२०७५।२।२२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०८१/०७४-७५(आ.प्र.), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-13 2075-03-13 2018-06-05 14:45:54
२०७५।२।२१ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०८०/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, खा.पो.तथा गु.नि. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-12 2075-03-12 2018-06-04 16:54:17
२०७५।२।२१ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७९/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, कृषि इञ्जि. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-12 2075-03-12 2018-06-04 16:52:53
२०७५।२।२१ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७८/०७४-७५(मधेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-11 2075-03-11 2018-06-04 16:51:37
२०७५।२।२१ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७७/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-10 2075-03-11 2018-06-04 16:50:10
२०७५।२।१८ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७६/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-08 2075-03-10 2018-06-03 10:18:34
२०७५।२।१८ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७५/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, एगृ.इको.मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-06 2075-03-08 2018-06-03 10:13:26
२०७५।२।१७ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७४/०७४-७५(खुला), कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-06 2075-03-06 2018-05-31 17:01:56
२०७५।२।१७ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७३/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-04 2075-03-05 2018-05-31 17:00:41
२०७५।२।१७ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७२/०७४-७५(खुला), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-05 2075-03-05 2018-05-31 16:57:32
२०७५।२।१७ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७१/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-04 2075-03-04 2018-05-31 16:55:21
२०७५।२।१५ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७०/०७४-७५(महिला), कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-03 2075-03-03 2018-05-29 16:59:34
२०७५।२।१५ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६९/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-03 2075-03-03 2018-05-29 16:57:52
२०७५।२।१५ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६८/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-05-29 16:56:21
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६७/०७४-७५(दलित), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-05-16 18:14:40
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६६/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-28 2075-02-28 2018-05-16 18:13:53
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६५/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-27 2075-02-27 2018-05-16 18:11:38
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६४/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-27 2075-02-27 2018-05-16 18:10:44
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६३/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटालर्जिकल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-05-16 18:09:33
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६२/०७४-७५(खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-27 2075-02-27 2018-05-16 18:08:29
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६१/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-27 2075-02-27 2018-05-16 18:07:36
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५९-१७०६०/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-25 2075-02-25 2018-05-16 18:06:37
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५८/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-24 2075-02-24 2018-05-16 18:05:18
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५७/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड.आ. उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-24 2075-02-24 2018-05-16 18:03:56
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५५-१७०५६/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-23 2075-02-23 2018-05-16 18:02:24
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५४/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-22 2075-02-22 2018-05-16 18:01:24
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५३/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-22 2075-02-22 2018-05-16 18:00:09
२०७५।१।३१ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०५२/०७४-७५(खुला), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-23 2075-02-23 2018-05-14 16:56:58
२०७५।१।३१ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०५१/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-22 2075-02-22 2018-05-14 16:55:34
२०७५।१।३१ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४९-१७०५०/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), आ.यो. तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-22 2075-02-22 2018-05-14 13:23:21
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४७/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, एकीकृत चिकित्सा समूह, एघारौं तह निर्देशक÷प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 2075-02-21 2075-02-21 2018-04-19 14:12:44
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४६/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, एघारौं तह प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 14:11:29
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४५/०७४-७५(आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 14:10:29
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४४/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, जनरल डेण्टल उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 14:09:22
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४३/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, एघारौं तह प्रमुख अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 14:07:46
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४२/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 14:06:34
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४१/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल जनरलिष्ट समूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-02-20 2075-02-20 2018-04-19 14:05:07
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४०/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल जनरलिष्ट समूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 14:03:57
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३९/०७४-७५(आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, एघारौं तह प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 14:00:27
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३८/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, एघारौं तह प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 13:59:35
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३७/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, प.हे.ए. समूह, एघारौं तह निर्देशक/क्षेत्रीय निर्देशक पदको लिखित नतिजा 2075-02-18 2075-02-18 2018-04-19 13:58:11
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३६/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, प.हे.ए. समूह, एघारौं तह निर्देशक/क्षेत्रीय निर्देशक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 13:57:05
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३५/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-02-16 2075-02-16 2018-04-19 13:56:13
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३४/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 13:41:07
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३३/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-02-15 2075-02-15 2018-04-19 13:39:51
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३२/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 13:38:39
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३१/०७४-७५(महिला), स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 2075-02-14 2075-02-14 2018-04-19 13:36:55
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०३०/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 13:35:33
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२९/०७४-७५(आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 2075-02-13 2075-02-13 2018-04-19 13:34:33
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२८/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 13:33:14
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२७/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी समूह, लेप्रोलोजी/भेनरल डिजिज उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 13:31:17
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२६/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्नोसिस उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 13:30:13
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२५/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, पेडियाट्रिक सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 2075-02-11 2075-02-11 2018-04-19 13:27:18
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२४/०७४-७५(महिला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 13:24:02
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२३/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 13:22:29
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२२/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, कार्डियोथोरासिक सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 13:21:05
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२१/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 2075-02-09 2075-02-09 2018-04-19 13:19:54
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०२०/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, जनरल सर्जरी उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 13:18:43
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०१९/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, फरेन्सिक मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-02-08 2075-02-08 2018-04-19 13:17:33
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०१८/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 2075-02-07 2075-02-07 2018-04-19 13:16:19
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०१७/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-02-06 2075-02-06 2018-04-19 13:14:27
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०१६/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, न्यूरोलोजी उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 13:11:46
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०१५/०७४।७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 13:07:56
२०७४/१२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १६५०८/०७४-७५ (आ.ज.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-09 17:51:59
२०७४।१२।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १६५०४-१६५०७/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-01-28 2075-02-04 2018-04-09 17:50:39
२०७४।१२।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १६५०३/०७४-७५(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको मामिला विश्लेषण अभ्यासको परीक्षा मिति संशोधन सम्बन्धमा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-06 16:28:18
२०७४।१२।२० केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६५४३/०७३-७४(खुला),स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ट्रपिकल मेडिसिन उपसमूह एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन पदको लिखित नतिजा 2075-01-26 2075-01-26 2018-04-03 16:43:17
२०७४।१२।१८ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७००५/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह सहसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-02 11:55:38
२०७४।१२।८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १६५०३/०७४-७५(आ.प्र.),प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-01-12 2075-01-25 2018-03-22 20:10:56
२०७४।१२।८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १६५०२/०७४-७५(आ.प्र.),न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-01-10 2075-01-11 2018-03-22 20:09:02
२०७४।१२।८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १६५०१/०७४-७५(आ.प्र.),न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-01-09 2075-01-09 2018-03-22 20:07:15
२०७४।१२।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७०१४/०७४-७५(खुला),वन सेवा, वोटनी समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-01-04 2075-01-04 2018-03-21 17:13:07
२०७४।१२।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७०१३/०७४-७५(आ.प्र.),वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-01-03 2075-01-03 2018-03-21 17:11:39
२०७४।१२।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७०१२/०७४-७५(आ.ज.),वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-01-02 2075-01-02 2018-03-21 17:09:51
२०७४।१२।६ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६५३०-१६५३६/०७४-७५, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-03-21 12:16:05
२०७४।१२।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७०११/०७४-७५(खुला),कृषि सेवा, भेटेरिनरी. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-29 2074-12-30 2018-03-21 12:11:17
२०७४/१२।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७०१०/०७४-७५(महिला),कृषि सेवा, बाली संरक्षण. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-28 2074-12-28 2018-03-21 12:09:40
२०७४।१२।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००९/०७४-७५(आ.प्र.),कृषि सेवा, बाली विकास. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-26 2074-12-27 2018-03-21 12:04:12
२०७४।१२।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००८/०७४-७५(आ.प्र.),कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-25 2074-12-25 2018-03-19 18:00:59
२०७४।१२।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००७/०७४-७५(आ.प्र.),कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-23 2074-12-23 2018-03-19 17:58:37
२०७४/१२/४ पूर्व प्रकाशित सूचना नं. ६६६, ६६७ र ६६८ को अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना 2074-12-18 2074-12-22 2018-03-19 17:54:22
२०७४/११/२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००६/०७४-७५(महिला),इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-03-14 13:55:24
२०७४।११।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००५/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-19 2074-12-19 2018-03-14 13:01:09
२०७४/११/२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००४/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-18 2074-12-18 2018-03-14 12:32:50
२०७४।११।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००३/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-06 2074-12-06 2018-03-11 14:02:18
२०७४।११।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००२/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-05 2074-12-05 2018-03-02 16:30:00
२०७४।११।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको बिज्ञापन नं १७००१/०७४-७५(आ.प्र.),इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2074-12-04 2074-12-04 2018-03-02 16:28:32
२०७४/११/११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) अप्राविधिक तर्फको शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-02-23 16:38:04
२०७४।९।२६ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17278/073-74 स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौँ तह, फार्मेसी अधिकृत पदको पुनर्योगको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-01-12 10:07:04
२०७४।९।६ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17095/072-73(खुला) स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट आयूर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा 2074-09-30 2074-09-30 2017-12-27 15:20:10
२०७४।९।६ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17095/072-73(आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेन्ट आयूर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-27 15:18:53
२०७४।८।२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७२८२/०७३-७४(आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस् समूह, सातौं तह, मेडिकल रेकर्डर अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2074-09-30 2074-09-30 2017-12-14 14:36:40
२०७४।८।२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७२७९-१७२८१/०७३-७४(खुला तथा समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2074-09-28 2074-09-28 2017-12-14 14:24:48
२०७४।८।२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७२७८/०७३-७४(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2017-12-14 14:18:26

अपडेट

सुचना

बुलेटिन