लिखित नतिजा

मिती विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७७/०७९-८० (आ.ज.) स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:45:27
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७६/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:43:57
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७५/०७९-८० (खुला) स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:39:32
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७४/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:38:07
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७३/०७९-८० (आ.ज.) स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समूह, प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:34:26
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७२/०७९-८० (मधेशी) स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:23:38
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७१/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी समूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:21:12
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७०/०७९-८० (खुला) स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:09:58
२०७९।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६९/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-26 18:08:13
२०७९।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६८/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक्स समूह, पेडियाट्रिक मेडिसिन उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-25 21:55:24
२०७९।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६७/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, साइक्याट्री समूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-25 21:52:27
२०७९।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६६/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी/लेप्रोलोजी/भेनरल डिजिजेज समूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-25 21:50:30
२०७९।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६५/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्नोसिस उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-25 21:48:22
२०७९।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६४/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-25 21:46:09
२०७९।१०।१० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६३/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जिकल ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-24 17:50:36
२०७९।१०।१० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६०/०७९-८० (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, जनरल मेडिसिन उपसमूह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-24 17:48:18
2079/9/23 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समबेशी),प्रशासन सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-01-07 19:15:55
२०७९।९।८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा (सा.प्र, लेखा र राजश्व) र लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-23 19:03:06
२०७९।९।८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-12-23 19:00:12
२०७९।६।३१ पुनर्योग नतिजाः बिज्ञापन नं १७३८३/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोग्राफी टेक्नोलिजिष्ट 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-17 19:07:37
2079/6/15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७३८९/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोथेरापी उपसमूह, रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-01 14:35:53
2079/6/15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३८८/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोथेरापी उपसमूह, रेडियोथेरापी टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-01 14:34:22
2079/6/15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७३८४-१७३८७/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-01 14:29:34
2079/6/15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३८३/०७८-७९ (आ.प्र), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोग्राफी समूह, रेडियोग्राफी टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-01 14:26:50
2079/6/15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३८२/०७८-७९ (आ.प्र), स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस समूह, मेडिकल रेकर्डर अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-10-01 14:07:59
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३८०-१७३८१/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:50:46
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३७७-१७३७९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:44:55
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३७६/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:43:27
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३७४-१७३७५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:40:16
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३७३/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:38:05
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३६९-१७३७२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे.उपसमूह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:35:01
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३६८/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे.उपसमूह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:32:52
2079/6/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३६७/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, कम्यूनिटी नर्सिङ समूह, कम्युनिटी नर्सिङ अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-30 19:29:24
2079/6/12 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३६२-१७३६६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, नर्सिङ अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-28 22:31:15
2079/6/12 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३६१/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, नर्सिङ अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-28 22:29:34
२०७९।६।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३५८-१७३६०/०७८-७९ (खुला/समेवेशी), स्वास्थ्य सेवा, विविध समूह, बायोमेडिकल इञ्जिनियरिङ उपसमूह, वायोमेडिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-17 22:50:28
२०७९।६।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३५७/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, डेन्टिष्ट्री समूह, डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-17 22:48:11
२०७९।६।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३५१-१७३५६/०७८-७९ (खुला / समावेशी), स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स समूह, मेडिकल अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-17 22:45:39
२०७९।५।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३५०/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-11 22:35:04
२०७९।५।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४९/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-11 22:33:30
२०७९।५।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४८/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, प्राविधिक समूह, इलेक्ट्रोनिक्स इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-11 21:03:22
२०७९।५।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४५-१७३४७/०७८-७९ (खुला/समावेशी), संघीय संसद सेवा, सूचना प्रविधि समूह, कम्प्युटर प्रोगामर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-07 22:54:22
२०७९।५।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४४/०७८-७९ (महिला), शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, पुस्तकालय अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-07 22:52:21
२०७९।५।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४१-१७३४३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), शिक्षा सेवा, कला समूह, छविकला उपसमूह, छविकार पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-07 22:50:23
२०७९।५।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४०/०७८-७९ (खुला), शिक्षा सेवा, कला समूह, छविकला उपसमूह, रिपोग्राफर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-07 22:48:51
२०७९।५।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३६-१७३३९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, विद्यालय निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-04 16:22:55
२०७९।५।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३३-१७३३५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, वातावरण निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-04 16:20:10
२०७९।५।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३६-१७३३२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), विविध सेवा, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-09-04 16:18:09
२०७९।५।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२५-१७३२६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला समूह, सहायक संरक्षण अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-30 22:48:26
२०७९।५।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२२-१७३२४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), वन सेवा, वोटानी समूह, सहायक वैज्ञानिक अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-30 22:46:30
२०७९।५।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२०-१७३२१/०७८-७९ (खुला/समावेशी), वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, सहायक अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-30 22:44:09
२०७९।५।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१७-१७३१९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, सहायक वन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-30 22:42:24
२०७९।५।१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१२-१७३१६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, खा.पो तथा गु.नि समूह, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-29 18:31:19
२०७९।५।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०७-१७३०११/०७८-७९ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, पशु चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-28 18:55:43
२०७९।५।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०५-१७३०६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, एगृ. इको. मार्केटिङ एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, कृषि अर्थ विज्ञ पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-28 18:54:11
२०७९।५।१० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०२-१७३०४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, पशु विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-26 17:16:07
२०७९।५।९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०१/०७८-७९ (खुला), कृषि सेवा, मत्स्य समूह, मत्स्य विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-25 17:46:08
२०७९।५।८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९४-१७३००/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-24 21:44:12
२०७९।५।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९२-१७२९३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, जियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-23 21:43:59
२०७९।५।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९०-१७२९१/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, मेटेरियोलोजिष्ट.पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-23 21:41:41
२०७९।५।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८९/०७८-७९ (पि.क्षे.), इञ्जि. सेवा, माइनिङ समूह, माइनिङ इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-23 21:38:46
२०७९।५।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७६-१७२८२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, वि. एण्ड आ. उपसमूह, इञ्जिनियर पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-17 22:58:26
२०७९।४।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६९-१७२७५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि.सेवा, सिभिल समूह, (जनरल/हाइवे/स्यानिटरी/इरिगेसन/हाइड्रोपावर) उपसमूह, इञ्जिनियर पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-11 22:08:45
२०७९।४।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८५-१७२८६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेसन समूह, इलेक्ट्रोनिक इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-10 21:43:24
२०७९।४।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८४/०७८-७९ (आ.ज.), इञ्जि. सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-10 21:39:21
२०७९।४।२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८३/०७८-७९ (मधेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-09 20:43:46
२०७९।४।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७६-१७२८२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, वि. एण्ड आ. उपसमूह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-08-04 22:23:46
२०७९।४।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६९-१७२७५/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि.सेवा, सिभिल समूह, (जनरल/हाइवे/स्यानिटरी/इरिगेसन/हाइड्रोपावर) उपसमूह, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-07-28 20:06:16
२०७९।३।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०४/०७८-७९ (आ.प्र) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, बि.एण्ड.आ. उपसमुह, रा.प. द्वितिय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-30 20:36:42
२०७९।३।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०३/०७८-७९ (आ.प्र) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, स्यानिटरी उपसमुह, रा.प. द्वितिय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-30 20:35:10
२०७९।३।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२००/०७८-७९ (आ.प्र) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, हाइवे उपसमुह, रा.प. द्वितिय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-30 20:33:03
२०७९।३।१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३६/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा मेडिकल समूह, कन्सल्टेण्ट इन्डोक्राइनोलोेजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-27 21:36:24
२०७९।३।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२३/०७८-७९ (खुला), संघीय संसद सेवा, सिनियर इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-20 21:58:24
२०७९।३।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२२/०७८-७९ (खुला), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-20 21:56:09
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२१/०७८-७९ (आ.प्र.), विविध सेवा सूचना प्रविधि निर्देशक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 22:45:49
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२०/०७८-७९ (आ.प्र.) वन सेवा, नेशनल पार्क्स एण्ड वाइल्ड लाईफ समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 22:41:41
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१९/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 22:39:23
२०७९।३।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१६/०७८-७९ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-19 22:36:55
२०७९।३।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१५/०७८-७९ (महिला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेट्रोलोजी समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-18 17:30:58
२०७९।३।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१४/०७८-७९ (महिला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, माइनिङ्ग इञ्जि समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-18 17:28:55
२०७९।३।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१३/०७८-७९ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-18 17:26:20
२०७९।३।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१२/०७८-७९ (महिला), इञ्जिनियरङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-18 17:08:08
२०७९।३।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२११/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-18 17:05:52
२०७९।३।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१०/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-18 17:03:11
२०७९।३।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०८-१७२०९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-15 23:02:46
२०७९।३।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०७/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-15 23:00:27
२०७९।३।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०५-१७२०६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बि.एण्ड आ. उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-15 22:57:53
२०७९।३।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०४/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, बि.एण्ड आ. उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-15 22:55:07
२०७९।२।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्या समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजाको संशोधित सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-14 21:07:08
२०७९।२।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०३/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-14 21:04:02
२०७९।२।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०१-१७२०२/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-14 21:02:25
२०७९।२।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२००/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-14 21:00:40
2079/2/30 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९७-१७१९९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-13 20:16:39
2079/2/30 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९६/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-13 20:15:01
2079/2/30 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९५/०७८-७९ (आ.प्र.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-13 20:11:58
२०७९।२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८२/०७८-७९ (महिला/दलित), संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-09 22:53:28
२०७९।२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७८-१६६८०/०७८-७९ (खुला/समावेशी), लेखापरीक्षण समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-09 22:50:35
२०७९।२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७७/०७८-७९ (महिला), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-09 22:48:17
२०७९।२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७४-१६६७६/०७८-७९ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-09 22:45:16
२०७९।२।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७०-१६६७३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-08 22:45:37
२०७९।२।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८८/०७८-७९ (खुला), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-07 00:03:58
२०७९।२।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८७/०७८-७९ (खुला), न्याय सेवा, कनून समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-07 00:02:03
२०७९।२।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६९, १६६८४-१६६८६/०७८-७९ (खुला/ समावेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-06-06 23:59:49
२०७९।२।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३३/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चिष्ट डिजिजेज उपसमूह, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-30 19:47:36
२०७९।२।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६५/०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता मिति संशोधन गरिएको सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-18 15:46:22
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६८/०७८-७९ (आ.प्र.), संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 23:33:39
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६७/०७८-७९ (आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 23:30:41
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६६/०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 23:27:32
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६५/०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 23:01:30
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६४/०७८-७९ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 22:59:29
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६३/०७८-७९ (आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 22:57:45
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६२/०७८-७९ (आ.प्र.), न्याय सेवा, कानून समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 22:56:19
२०७९।२।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६१/०७८-७९ (आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-17 22:55:10
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६८।०७८-७९, स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, कौमारभृत्य उपसमूह, कन्सल्टेण्ट कौमारभृत्य चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:29:54
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६७/०७८-७९ (अपाङ्ग), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:27:26
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६६/०७८-७९ (दलित) स्वास्थ्य सेवा, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनेरल डिजिजेज समूह, कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:23:55
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६५/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:20:49
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६४/०७८७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी उपसमूह, उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:18:19
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६३/०७८७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, मेडिकल माइक्रोबायोलोजी उपसमूह, उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:16:52
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६२/०७८-७९ (मधेशी), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे उपसमूह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:14:20
२०७९।२।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६१/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे उपसमूह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-15 18:12:57
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६०/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, अर्थोडोडोण्टिष्ट उपसमूह, कन्सल्टेण्ट अर्थोडोण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:44:39
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५९/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, अर्थोडोडोण्टिष्ट उपसमूह, कन्सल्टेण्ट अर्थोडोण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:43:12
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५८/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, पेरियोडोण्टिष्ट उपसमूह, कन्सल्टेण्ट पेरियोडोण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:40:19
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५७/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, प्रोस्थोडोण्टिष्ट उपसमूह, कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडोण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:36:44
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५६/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:33:50
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५५/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:32:30
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५४/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समुह, मेडिकल सुपरिन्टेन्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:29:52
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५३/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:26:25
२०७९।१।३१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५२/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समूह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-14 21:24:24
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५१/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:34:40
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५०/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समूह, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:32:59
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४९/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, अप्थलमोलोजी समूह, कन्सल्टेण्ट अप्थलमोेलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:30:45
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४८/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, पेडियाट्रिक समूह, नियोनेटोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट नियोनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:28:00
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४७/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्‍नोसिस उपसमूह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:25:12
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४६/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समूह, रेडियोडाइग्‍नोसिस उपसमूह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:23:12
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४५/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:20:51
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४४/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, न्युरो सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:18:11
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४३/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, न्युरो सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:14:42
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४२/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:08:32
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४१/०७८-७९ (आ.ज.) स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 21:06:00
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४०/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, युरो सर्जरी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 20:41:20
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३९।०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, फरेन्सिक मेडिसिन उपसमूह, फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 20:37:54
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३८/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, मेडिकल अंकोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 20:28:41
२०७९।१।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३७/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, मेडिकल अंकोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-12 20:25:39
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३५/०७८-७९ (आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:21:34
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३४/०७८-७९ (आ.प्र), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:19:47
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३३/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:16:38
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३२/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, चेष्ट डिजिजेज उपसमूह, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:13:07
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३१/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:10:07
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३०/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:08:02
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२९/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:05:24
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२८/०७८-७९ (आ.प्र.),स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, कार्डियोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 23:02:19
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२७।०७८-७९ (मधेशी),स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, न्यूरोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 22:58:48
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२६।०७८-७९ (आ.प्र.),स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, न्यूरोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 22:54:33
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२५/०७८-७९ (खुला.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, नेफ्रोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 22:51:21
२०७९।१।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२४/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, नेफ्रोलोजी उपसमूह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-05-11 22:48:52
२०७९।१।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६५/०७८-७९ (खुला) कृषि सेवा, मत्स्य समुह, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-20 23:35:38
२०७९।१।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५६-१७१५७/०७८-७९ (आ.प्र., खुला) इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, हाइवे उपसमुह, रा.प. प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-20 23:32:49
२०७८।१२।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७२/०७८-७९ (आ.प्र.), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-06 19:44:27
२०७८।१२।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७१/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-05 22:10:28
२०७८।१२।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७०/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेसन समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-05 22:08:33
२०७८।१२।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६९/०७८-७९ (खुला), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-05 22:05:48
२०७८।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६८/०७८-७९ (खुला), कृषि सेवा, खा.पो तथा गु.नि. समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-04 23:38:56
२०७८।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६७/०७८-७९ (खुला), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-04 23:36:56
२०७८।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६६/०७८-७९ (आ.प्र.), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-04 23:34:33
२०७८।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६५/०७८-७९ (खुला), कृषि सेवा, मत्स्य समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-04 23:32:23
२०७८।१२।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६४/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-03 23:09:24
२०७८।१२।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६३/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, माइनिङ इञ्जिनियरिङ्ग समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-03 23:07:05
२०७८।१२।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६२/०७८-७९ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, हाइड्रोपावर उपसमुह सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-01 17:22:45
२०७८।१२।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६१/०७८-७९ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, इरिगेशन उपसमुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-01 17:20:49
२०७८।१२।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६०/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, इरिगेशन उपसमुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-04-01 17:18:28
२०७८।१२।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७१५९/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, बि. एण्ड आ. उपसमुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-31 18:32:31
२०७८।१२।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७१५८/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, स्यानिटरी उपसमुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-31 18:31:12
२०७८।१२।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७१५७/०७८-७९ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, हाइवे उपसमुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-31 18:26:30
२०७८।१२।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नम्बर १७१५६/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, हाइवे उपसमुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-31 18:24:33
२०७८।१२।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७६/०७८-७९, स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समुह, चेष्ट डिजिजेज उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-30 23:21:04
२०७८।१२।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५५/०७८-७९ (महिला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, जनरल उपसमुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-30 23:18:18
२०७८।१२।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५४/०७८-७९ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समुह, जनरल उपसमुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-30 23:16:34
२०७८।१२।१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५३/०७८-७९ (महिला),आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समुह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-30 23:14:20
२०७८।१२।१० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन १७३०४-१७३०९/०७७-७८ (खुला/समावेशी) कृषि सेवाको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-24 22:13:55
2078/12/7 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९४/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, डेण्ट्रिष्टी समुह, जनरल डेण्ट्रिष्टी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-21 21:23:55
2078/12/7 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९३/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समुह, एघारौं तह, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-21 21:19:49
२०७८।१२।०६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९२/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समुह, जनरल प्याथोलोजी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-21 00:05:37
२०७८।१२।०६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९१/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, ज.हे.स. समुह, प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-21 00:03:15
२०७८।१२।०४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९०/०७८-७९ (आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-18 16:54:31
२०७८।१२।०४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८९/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एनेस्थेसियोलोजी समुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-18 16:52:05
२०७८।१२।०४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८८/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी समुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-18 16:47:54
२०७८।१२।०३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८७/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, अप्थलमोलोजी समुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अप्थलमोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-17 18:29:01
२०७८।१२।०३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८६/०७८-७९ (आ.प्र), स्वास्थ्य सेवा, अप्थलमोलोजी समुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अप्थलमोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-17 18:27:16
२०७८।१२।०३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८५/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, रेडियोलोजी समुह, रेडियोडाइग्नोसिस उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-17 18:22:01
२०७८।१२।०३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८४/०७८-७९ (आ.प्र), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समुह, अर्थोपेडिक सर्जरी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-17 18:19:03
२०७८।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८३/०७८-७९ (खुला) , स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समुह, न्यूरो सर्जरी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-16 21:01:47
२०७८।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८२/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समुह, न्यूरो सर्जरी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-16 20:59:09
२०७८।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८१/०७८-७९ (खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समुह, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जिकल ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-16 20:55:04
२०७८।१२।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८०/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समुह, युरो सर्जरी उपसमुह प्रमुख कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-16 20:52:05
२०७८।१२।०१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७९/०७८-७९ (आ.प्र), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समुह, जनरल सर्जरी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-15 22:09:46
२०७८।१२।०१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७८/०७८-७९ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समुह, मेडिकल अंकोलोजी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अंकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-15 22:07:05
२०७८।१२।०१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७७/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समुह, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-15 22:02:44
२०७८।१२।०१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७६/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समुह, चेष्ट डिजिजेज, प्रमुख कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-15 21:48:05
२०७८।११।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७५/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समुह, कार्डियोलोजी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-14 20:44:52
२०७८।११।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७४/०७८-७९ (महिला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समुह, नेफ्रोलोजी उपसमुह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-14 20:41:44
२०७८।११।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७३/०७८-७९ (आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समुह, नेफ्रोलोजी उपसमुह प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-14 20:39:40
२०७८।११।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५६-१६६५९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको पूनर्योगको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-11 23:34:19
२०७८।११।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३६-१७३३९/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-11 22:21:00
२०७८।११।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३५/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-11 22:18:01
२०७८।११।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३३-१७३३४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-11 22:15:39
२०७८।११।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३२/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-11 22:13:15
२०७८।११।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३३०-१७३३१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, होमियोप्याथी, होमियोप्याथी चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-11 22:09:42
२०७८।११।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२३/०७७-७८ (महिला), विविध , महिला विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-09 20:59:37
२०७८।११।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१८-१७३२२/०७७-७८ (खुला/समावेशी), विविध, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-09 20:58:01
२०७८।११।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१६-१७३१७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-09 20:56:00
२०७८।११।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१५/०७७-७८ (दलित), कृषि, एगृ इञ्जिनियरिङ्ग, कृषि इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-09 20:53:18
२०७८।११।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१३-१७३१४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, पशु चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-07 22:27:49
२०७८।११।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१२/०७७-७८ (आ.ज.), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड. डे. डे. समूह, पशु विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-07 22:25:25
२०७८।११।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१०-१७३११/०७७-७८ (खुला/समावेशी), कृषि सेवा, मत्स्य समूह, मत्स्य विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-07 22:20:56
२०७८।११।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०४-१७३०९/०७७-७८ (खुला/ समावेशी), कृषि सेवा, (कृषि प्रसार, बागबानी, बाली विकास, बाली संरक्षण, एगृ. इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स, माटो विज्ञान) समूह, कृषि प्रसार अधिकृत, बागबानी विकास अधिकृत, बाली विकास अधिकृत, बाली संरक्षण अधिकृत, कृषि अर्थ विज्ञ, माटो विज्ञ पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-03-01 20:14:46
२०७८/११/१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९९-१७३०३/०७७-७८ (खुला/समावेशी) , इञ्जि. सेवा, सर्भे समुह, नापी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-28 23:38:16
२०७८/११/१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९६-१७२९८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, मेटेरियोलोजिष्ट पदको सामूहिक परीक्षण र अन्तर्वार्ता मिति संशोधन सम्बन्धी सूचना । 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-28 18:39:43
२०७८।११।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९६-१७२९८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मेटेरियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-28 00:39:27
२०७८।११।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९५/०७७-७८ (खुला), इञ्जि सेवा. इलेक्ट्रिकल समुह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमुह, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-26 22:37:53
२०७८।११।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९३-१७२९४ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समुह, हाईड्रोलोजी उपसमुह, हाईड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-26 22:33:49
२०७८।११।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८३-१७२८६ (खुला/समावेशी), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समुह, तथ्याङ्क अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-26 22:31:21
२०७८।११।९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६१६०/०७८-७९ लेखापरीक्षण, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-22 04:04:00
२०७८।११।९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५६-१६६५९/०७८-७९ प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-22 03:43:07
२०७८।११।९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८३/०७८-७९ न्याय, सरकारी वकिल, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-22 03:41:03
२०७८।१०।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४३/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि, इलेक्ट्रिकल, जनरल इलेक्ट्रिकल, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-11 20:26:25
२०७८।१०।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१८/०७७-७८ (आ.प्र), शिक्षा, पुरातत्व, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-11 20:21:43
२०७८।१०।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१४/०७७-७८ (आ.प्र.), विविध, प्रमुख महिला विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-10 20:53:15
२०७८।१०।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४८/०७७-७८ (आ.प्र), नेपाल वन, जनरल फरेष्ट्री, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-10 20:50:48
२०७८।१०।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१३/०७७-७८ (आ.प्र.), कृषि, खा.पो. तथा गु. नि. उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-09 23:20:14
२०७८।१०।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४७/०७७-७८ (दलित), कृषि, भेटेरिनरी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-09 23:16:53
२०७८।१०।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४६/०७७-७८ (आ.प्र.), कृषि, भेटेरिनरी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-09 23:15:16
२०७७।१०।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२११/०७७-७८ (खुला), कृषि, बालीसंरक्षण, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-09 03:37:45
२०७७।१०।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१०/०७७-७८ (आ.प्र.), कृषि, बालीसंरक्षण, उपसचिव वा सो सरह, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-09 03:34:15
२०७७।१०।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४५/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जि., सर्भे , उपसचिव वा सो सरह, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-09 03:30:25
२०७८/१०/२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२०९/०७७-७८(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ. इरिगेशन इञ्जिनियरिङ्ग समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-07 18:47:43
२०७८/१०/२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२०८/०७७-७८(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, केमेष्ट्रि समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-07 18:44:52
२०७८/१०/२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२०७/०७७-७८(खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-07 18:42:42
२०७८/१०/२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२०६/०७७-७८(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, निर्माण उपकरण संभार उपसमूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-06 23:05:58
२०७८/१०/२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२०५/०७७-७८(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेेकानिकल उपसमूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-06 23:03:45
२०७८/१०/२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२०४/०७७-७८(खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-06 21:09:20
२०७८/१०/२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२०३/०७७-७८(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-06 21:06:33
२०७८/१०/२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२०२/०७७-७८(खुला/समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-04 22:06:39
२०७८/१०/२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२०१/०७७-७८(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-04 22:05:01
२०७८/१०/२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७१९९-१७२००/०७७-७८(खुला तथा समावेशी),इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-03 22:33:45
२०७८/१०/२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७१९८/०७७-७८(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-03 22:31:25
2078/10/18 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६८८-१६६९४/०७७-७८(खुला तथा समावेशी),न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-02-01 20:46:49
२०७८।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५५/०७८-७९ (आ.प्र.) लेखापरीक्षण सेवा, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-26 02:22:30
२०७८।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५४/०७८-७९ (आ.प्र.) प्रशासन सेवा, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-26 02:20:51
२०७८।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५३/०७८-७९ (आ.प्र.) न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-26 02:18:44
२०७८।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५२/०७८-७९ (आ.प्र.) न्याय सेवा, कानून समूह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-26 02:17:28
२०७८।१०।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५१/०७८-७९ (आ.प्र.) न्याय सेवा, न्याय समूह, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-26 02:15:31
२०७८।१०।११ दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा रद्द सम्बन्धमा । 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-26 02:12:51
२०७८।०९।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८८-१६६९४/०७७-७८ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकील समूह रा.प.तृतीय, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-11 22:57:24
२०७८।०९।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५२/०७८-७९ (आ.प्र), कृषि, एगृ.इको.मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-07 23:53:51
२०७८।०९।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५१/०७८-७९ (आ.प्र.), कृषि, वागवानी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-07 23:45:50
२०७८।०९।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८२/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य फिजियोथेरापी, प्रमुख फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 22:52:00
२०७८।०९।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८१/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, फार्मेसी, औषधि व्यवस्थापक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 22:48:31
२०७८।०९।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८०/०७७-७८ (खुला),स्वास्थ्य, हे.ई., जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 22:46:21
२०७८।०९।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७९/०७७-७८ (खुला) ,स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकल माइक्रोबायोलोजी, उपप्रमुख माइक्रोबायोलिोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 22:43:46
२०७८।०९।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७८/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे., उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 22:40:48
२०७८।०९।२२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७७/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे, ज.मे.ल्या.टे., उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 22:37:50
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७६/०७७-७८ (आ.ज.), स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेसन, स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:37:02
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७५/०७७-७८ (खुला) , स्वास्थ्य, आयुर्वेद, कौमारभृत्य, कन्सल्टेण्ट कौमारभृत्य चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:34:50
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७४/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शालाक्य, कन्सल्टेण्ट शालाक्य चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:32:17
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७३/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:29:22
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७२/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इन्डोडोण्टिष्ट, कन्सल्टेण्ट इन्डोडोण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:23:59
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७१/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:21:29
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७०/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:18:31
२०७८।०९।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६९/०७७-७८ (खुला),स्वास्थ्य, कम्युनिटी नर्सिङ, कम्युनिटि नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-06 00:15:24
२०७८।०९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६४-१७२६८/०७७-७८, (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 22:11:43
२०७८।०९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६३/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, बायोकेमेष्ट्रि, कन्सल्टेण्ट बायोकेमिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 22:08:59
२०७८।०९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६२/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, हेमाटोलोजी, कन्सल्टेण्ट हेमाटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 22:01:47
२०७८।०९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६१/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, कन्सल्टेण्ट माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 21:58:56
२०७८।०९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५९-१७२६०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 21:56:34
२०७८।०९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५८/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 21:53:05
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५७/०७७-७८ (खुला) ,स्वास्थ्य, प.हे.ए., उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:29:00
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५५-१७२५६/०७७-७८ (खुला,समावेशी), स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:27:26
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५४/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:25:15
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५३/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी, कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:22:56
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५२/०७७-७८ (आ.प्र.) ,स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी, कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:19:05
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५०-१७२५१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, साइक्याट्री, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:15:11
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४९/०७७-७८ (आ.प्र.) ,स्वास्थ्य, साइक्याट्री, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:13:15
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४८/०७७-७८ (दलित), स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज, कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:10:47
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४७/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:08:22
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४६/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:05:55
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४५/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, सर्जरी, किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सर्जरी कन्सल्टेण्ट किडनी ट्रान्सप्लान्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:03:52
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४४/०७७-७८ (खुला),स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 01:01:32
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४३/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 00:58:48
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४१-१७२४२ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 00:57:01
२०७८।०९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४०/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-04 00:54:19
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३९/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-03 00:09:17
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३८/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, सर्जरी ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-03 00:07:03
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३७/०७७-७८ (आ.ज.), स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-03 00:04:43
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३६/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-03 00:02:48
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३५/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-03 00:00:03
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३४/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 23:58:00
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३३/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, मेडिसिन, पल्मोनोलोजी, कन्सल्टेण्ट पल्मोनोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 23:55:25
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३२/०७७-७८(आ.प्र.), स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 23:53:21
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३१/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, मेडिसिन ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 23:51:04
२०७८।०९।१८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२३०/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, मेडिसिन ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 23:49:05
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२९/०७७-७८ (महिला),स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:42:25
२०७७।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२८/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:39:45
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२७/०७७-७८ (महिला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:37:12
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२६/०७७-७८ (आ.प्र.),स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन (फिजिसियन) पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:33:46
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२५/०७७-७८(आ.ज.), स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:30:05
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२४/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:25:53
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२२-१७२२३/०७८-७९ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:22:01
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२१/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:19:32
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२२०/०७७-७८(आ.ज.) ,स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:16:34
२०७८।०९।१७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१९/०७७-७८(आ.प्र.) , स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2022-01-02 01:13:59
२०७८।०९।०१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९७/०७७-७८ (आ.प्र.), आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, तथ्याङ्क, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-12-17 01:02:40
२०७८।८।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४४/०७७-७८ (आ.प्र.), कृषि, भेटेरिनरी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-12-16 01:14:12
२०७८।८।२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६४/०७७-७८ (आ.प्र), शिक्षा, पुरातत्व, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-12-10 17:41:06
२०७८।८।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६३/०७७-७८ (मधेशी), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-12-09 23:05:55
२०७८।८।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६२/०७७-७८ (आ.प्र.), शिक्षा, शिक्षा प्रशासन, सहसचिव वा सो सरह, पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-12-09 22:58:38
२०७८।०८।२३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६७७-१६६७८/०७७-७८(खुला तथा समावेशी) राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक) उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-12-09 18:42:13
२०७८।०८।०६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८७/०७७-७८ (खुला), संघीय संसद, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-22 20:03:34
२०७८।०८।०६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं१६६८६/०७७-७८ (खुला), लेखापरीक्षण पदको, उपसचिव वा सो सरह लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-22 20:01:05
२०७८।०८।०६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८४-१६६८५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन, राजस्व, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-22 19:58:37
2२०७८।८।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८२-१६६८३/०७७-७८ (खुला/समावेशी) प्रशासन, लेखा, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-22 19:55:45
२०७८।०८।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७७-१६६८१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-22 00:11:30
२०७८/८/४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६७०५/०७७-७८ (दलित), नेपाल परराष्ट्र, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-21 01:02:46
२०७८/८/४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७५/०७७-७८ (खुला/समावेशी), न्याय, सरकारी वकिल, उपसचिव वा सो सरह,पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-21 00:55:38
२०७८/८/४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७४/०७७-७८ (आ.ज.), न्याय, कानून, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-21 00:52:52
२०७८/८/४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७१-१६६७३ (खुला/समावेशी), न्याय, न्याय, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-21 00:49:53
२०७८/८/२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६६/०७७-७८,प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-11-20 00:09:12
२०७८।७।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७०/०७७-७८ (आ.प्र.), संघीय संसद, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-31 23:24:57
२०७८।७।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६९/०७७-७८ (आ.प्र.), लेखापरीक्षण, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-31 23:23:02
२०७८।७।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६८/०७७-७८ (आ.प्र.), प्रशासन, राजस्व, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-31 23:14:12
२०७८।७।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६७/०७७-७८ (आ.प्र.), प्रशासन, लेखा, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-31 23:11:41
२०७८।७।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६६/०७७-७८ (आ.प्र.), प्रशासन, सामान्य प्रशासन, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-31 23:09:19
२०७८।७।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६७०४/०७७-७८ (आ.प्र.), परराष्ट्र, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-31 23:06:22
२०७८।७।१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६४/०७७-७८(आ.प्र.), न्याय, सरकारी वकिल, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 23:53:05
२०७८।७।१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६३/०७७-७८(आ.प्र.), न्याय, कानून, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 23:50:47
२०७८।७।१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६२/०७७-७८(आ.प्र.), न्याय, न्याय, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-08-22 2078-08-22 2021-10-30 23:47:58
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९६/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, हे.ई., प्रमुख जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:56:55
२०७८।७।१२ लिखित परीक्षा रद्ध गरिएको सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:53:31
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९५/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्निोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:50:34
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९४/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:48:27
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:45:56
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९२/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:43:42
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९१/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट माइक्रोेवायोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:39:42
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९०/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:37:12
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८९/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:34:27
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, ज.हे.स., प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:31:44
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८६/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, ज.हे.स., प्रमुख मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:29:07
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८४/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:23:30
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८३/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:18:59
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८२/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी प्रमुख कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:16:39
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८१/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 01:12:13
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८०/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, साइक्याट्री, प्रमुख कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 00:14:42
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७९/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी लेप्रोलोजी एण्ड भेनरल डिजिजेज, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 00:12:43
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७८/०७७-७८ (आ.प्र) स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, प्रमुख कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 00:06:42
२०७८।७।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७७/०७७-७८ (आ.प्र.), स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-30 00:04:11
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७६/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 02:17:44
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७५/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 02:14:55
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७४/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, वर्न तथा प्लाष्टिक सर्जरी प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्लाष्टिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 02:12:00
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७३/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रोइन्टेरोलोजिकल प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जरी पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 02:09:13
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७१/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन, प्रमुख कन्सल्टेण्ट फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 02:05:22
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७०/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 02:01:18
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६९/०७७-७८ (खुला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी प्रमुख कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 01:57:54
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६८/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 01:32:09
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६७/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 01:28:37
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 01:23:56
२०७८।०७।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६५/०७७-७८ (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, प्रमुख कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-10-29 01:17:53
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६१/०७७-७८ (आ.प्र.), वन, जनरल फरेष्ट्री, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:57:22
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५९/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग, केमेष्ट्री, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:55:00
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५८/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग, इलेक्ट्रोनिक एण्ड टेलिकम्युनिकेशन इञ्जिनियरिङ्ग, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:51:56
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४२/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइड्रोपावर, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:49:40
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४१/०७७-७८ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:40:58
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३४०/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, इरिगेशन, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:38:25
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५५/०७७-७८ (खुला), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:32:45
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५४/०७७-७८ (आ.प्रा.), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, स्यानिटरी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:29:31
२०७८।०६।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५३/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, हाइवे, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 17:22:59
२०७८।०६।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५२/०७७-७८ (महिला), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 02:19:23
२०७८।०६।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५१/०७७-७८ (आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग, सिभिल, जनरल सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-28 02:16:58
२०७८/५/३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५९-१६६६१/०७७-७८ (खुला/समावेशी), प्रशासन सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-15 23:49:43
२०७८/५/३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६७०३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-15 23:45:43
२०७८/५/३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५७/०७७-७८ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-15 23:41:57
२०७८/५/३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५६/०७७-७८ (खुला/समावेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-15 23:37:46
२०७८/५/२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्वर १६६९५-१६७०१/०७७-७८ (खुला तथा समावेशी) एकिकृत परीक्षा अन्तर्गत रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-06 19:39:59
२०७८/५/२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५५/०७७-७८ (आ.प्र.), संघीय संसद सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी, सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-06 03:38:22
२०७८/५/२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५४/०७७-७८ (आ.प्र.), प्रशासन सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी, सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-06 03:35:42
२०७८/५/२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६७०२/०७७-७८ (आ.प्र.), परराष्ट्र सेवा, रा.प. प्रथम श्रेणी, सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-06 03:33:12
२०७८/५/20 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५२/०७७-७८ (आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प. प्रथम श्रेणी सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-09-06 03:30:28
२०७८/५/20 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १६६५१/०७७-७८ (आ.प्र.), न्याय सेवा, कानून समूह, रा. प. प्रथम श्रेणी, सह सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-06-06 2078-06-06 2021-09-06 03:28:12
2078/05/04 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९५-१६७०१/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-21 06:08:27
2078/05/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९३-१७२९८/०७६-७७, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको पुनर्योगको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-18 17:34:36
2078/05/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७४-१७२८०/०७६-७७, इञ्जि., सर्भे, नापी अधिकृत पदको पुनर्योगको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-18 17:32:23
2078/05/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४८-१७२५१/०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, इञ्जिनियर पदको पुनर्योगको नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-18 17:28:37
2078/04/17 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२४-१७३२७/२०७६७७, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, सातौं तह, जनस्वास्थ अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-08-02 02:14:48
2078/04/15 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१९-१७३२३/०७६-७७, स्वास्थ्य, फार्मेसी, फार्मेसी अधिकृत, सातौं तहको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-31 02:37:41
2078/04/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१७-१७३१८/०७६-७७ ,स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-30 01:43:31
2078/04/13 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३१६/०७६-७७, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत, स्वास्थ्य, हेल्थ एजुकेशन सातौं तहको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-29 02:26:37
2078/04/12 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17315/076-77,स्वास्थ्य, कम्युनिटी नर्सिङ्ग, सातौं तह, कम्युनिटी नर्सिङ्ग अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 02:30:41
2078/04/12 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17314/076-77,स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 02:28:50
2078/04/12 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17313/076-77, स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 02:26:54
2078/04/12 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६७००/२०७६-७७, परराष्ट्र, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पूनर्योग सम्वन्धी नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-28 00:08:55
2078/04/11 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०५-१७३११/२०७६-७७, विविध, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-05-20 2078-05-21 2021-07-27 02:17:56
2078/04/09 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३०१-१७३०४/२०७६-७७, वन, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ स.व्य.अ./स.संं.अ., पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-07-26 02:14:49
2078/04/9 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९९-१७३००/२०७६-७७ वन, बोटानी, स.अ.अ./स.वै.अ. पदको लिखित नतिजा 2078-05-18 2078-05-18 2021-07-25 01:58:52
2078/04/07 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२९३-१७२९८/२०७६-७७, कृषि, खा.पो. तथा गु.नि., खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2078-05-18 2078-05-18 2021-07-23 21:28:22
2078/04/06 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17292/076-77 कृषि, एगृ इञ्जिनियरिङ्ग, कृषि इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-05-18 2078-05-18 2021-07-23 02:33:14
2078/04/06 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17288-17291/076-77, कृषि, भेटेरिनरी, पशु चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 2078-05-17 2078-05-18 2021-07-23 02:30:21
2078/04/06 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17286-17287/076-77 कृषि, बाली संरक्षण, बाली संरक्षण अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2078-05-16 2078-05-16 2021-07-22 02:38:19
207604/06 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17285/2076-77 कृषि, ला.पो. एण्ड. डे. डे., पशु विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2078-05-17 2078-05-17 2021-07-22 02:33:01
2078/04/05 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२८१-१७२८४/२०७६-७७ इञ्जि., केमिष्ट्री, केमिष्ट सहायक वैज्ञानिक अधिकृत/सहायक अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-15 2021-07-21 17:16:58
2078/04/03 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७४-१७२८०/०६७-७७ इञ्जि., सर्भे, नापी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-16 2021-07-19 00:23:15
2078/04/03 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२७१-१७२७३/०६७-७७ इञ्जि., जियोलोजि, जनरल जियोलोजी, जियोलोजिष्ट/सिष्मोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-15 2021-07-19 00:19:39
2078/04/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६८-१७२७०/०७६-७७ इञ्जि., मेटेरियोलोजी, मेटेरियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-15 2021-07-17 23:03:47
2078/04/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६४-१७२६७/०७६-७७, इञ्जि., मेट्रोलोजी निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-15 2021-07-17 23:00:40
2078/04/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६३/०७६-७७ (खुला) इञ्जि.,केमिकल, केमिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-15 2021-07-17 22:56:53
2078/04/02 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२६२/०७६-७७, (खुला) इञ्जि., माइनिङ, माइनिङ्ग इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-05-15 2078-05-15 2021-07-17 22:51:22
2078/04/01 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५८-१७२६१/०६७-७७ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि., मेकानिक, जनरल मेकानिक, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-05-14 2078-05-14 2021-07-17 01:24:05
2078/04/01 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८६-१६६९२/०७६-७७(खुला तथा समावेशी) न्याय सेवा, न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूह पूनर्योगको नतिजा 2078-05-14 2078-05-14 2021-07-17 01:22:41
2078/04/01 लोक सेवा आयोग, काठमाडौं केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२५५-१७२५७/०६७-७७ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि., सिभिल हाइड्रोलोजी, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-05-14 2078-05-14 2021-07-17 01:20:39
2078/03/30 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको बिज्ञापन नं १७२४८-१७२५४/०७६-७७, इञ्जि., सिभिल, (जनरल, हाइवे, स्यानिटरी,इरिगेशन) , रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2078-03-30 2078-03-30 2021-07-15 00:46:44
2078/03/30 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको बिज्ञापन नं १७२४६-१७२४७/०७६-७७, आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क, समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2078-05-10 2078-05-10 2021-07-15 00:41:44
2078/03/21 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), प्रशासन, लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद , रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-04-20 2078-05-08 2021-07-06 01:11:40
2078/03/21 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६६९५/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-04-20 2078-04-20 2021-07-06 01:10:15
2078/03/21 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९३/०७६-७७ (आ.प्र.), व्यवस्थापिका संसद, सामान्य प्रशासन, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-04-14 2078-04-14 2021-07-06 01:08:11
2078/03/14 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८६-१६६९२/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, न्याय, कानून र सरकारी वकिल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2078-04-10 2078-04-18 2021-06-29 01:03:58
2078/03/14 लोक सेवा आयोग, लिखित परीक्षा नतिजा प्रकाशन शाखाबाट मिति २०७७/१२/०४ गते प्रकाशित स्वास्थ्य सेवा, नवौं तहका विभिन्न पदहरूको लिखित परीक्षा नतिजाको अन्तर्वार्ता मिति तोकिएको सूचना 2078-04-03 2078-04-08 2021-06-29 00:24:55
2077/12/18 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२४५/०७६-७७(खुला), स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह,नवौं तह, उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2021-03-31 22:32:28
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17245/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, फिजियोथेरापी, उपप्रमुख फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 23:38:18
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17244/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., मेडिकलन माइक्रोबायोलोजी उपप्रमुख माइक्रोवायोलोजिष्ट, पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 23:35:29
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17243/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, आयुर्वेद, कौमारभृत्य, कन्सल्टेण्ट कौमारभृत्य चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 23:34:03
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17242/076-77 (आ.प्र),स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 23:32:12
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17229/076-77, स्वास्थ्य, साइक्याट्री, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 23:17:03
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17234/076-77 (खुला) ,स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन, पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 23:11:32
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17241/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, प्रोस्थोडोण्टिष्ट, कन्सल्टेण्ट प्रोस्थोडोण्टिष्ट, पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:48:53
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17240/076-77(महिला), स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इन्डोडोण्टिष्ट कन्सल्टेण्ट इन्डोडोण्टिष्ट, पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:47:25
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17238-17239/076-77(खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:44:11
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17237/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, प.हे.ए., उपस्वास्थ्य प्रशासक, पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:42:24
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17236/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजी कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट, पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:40:51
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17235/076-77(खुला), स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:39:09
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17233/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:12:59
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17232/076-77 (महिला), स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी, कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 22:10:56
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17231/076-77 (महिला), स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:44:45
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17230/076-77 (मधेसी), स्वास्थ्य, साइक्याट्री, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:36:54
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17229/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, साइक्याट्री, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:34:10
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17227-28/076-77 (खुला/समावेशी), स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:30:17
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17226/076-77(आ.प्र.), स्वास्थ्य, सर्जरी, पेडियाट्रिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:27:48
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17225/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:24:06
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17224/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्यास्ट्रो इन्टेरोलोजिकल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:21:49
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17223/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:17:15
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17222/076-77 (महिला), स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:11:19
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17221/076-77(खुला), स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी, कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:09:08
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17220/076-77 (महिला), मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:06:11
2077/12/04 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17219/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, मेडिकल अंकोलोजी कन्सल्टेण्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 21:03:01
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17218/076-77,(आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजी, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 20:54:04
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17217/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 20:51:11
2077/12/04 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17216/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 20:12:06
2077/12/04 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17215/076-77 (खुला), स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 20:07:23
2077/12/4 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17214/076-77 (आ.प्र), स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-12-04 2077-12-04 2021-03-17 20:00:37
२०७७/१०/२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७३२८/०७६-७७(आ.प्र.), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-11-13 2077-11-13 2021-02-10 02:29:31
२०७७/१०/२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५९/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जी सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-11-12 2077-11-12 2021-02-08 02:06:31
२०७७।१०।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१३/०७६-७७(आ.प्र.), शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-11-02 2077-11-02 2021-01-29 01:15:33
२०७७।१०।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१२/०७६-७७(आ.प्र.), शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-11-02 2077-11-02 2021-01-29 01:14:16
२०७७।१०।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२१०-१७२११/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), विविध सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, सूचना प्रविधि निर्देशक पदको लिखित नतिजा 2077-10-30 2077-10-30 2021-01-29 01:12:59
२०७७।१०।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०९/०७६-७७(आ.प्र.), विविध सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, सूचना प्रविधि निर्देशक पदको लिखित नतिजा 2077-10-30 2077-10-30 2021-01-29 01:11:28
२०७७।१०।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०८/०७६-७७(आ.प्र.), वन सेवा, नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-30 2077-10-30 2021-01-29 01:09:47
२०७७।१०।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०७/०७६-७७(आ.प्र.), वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-27 2077-10-27 2021-01-26 16:51:15
२०७७।१०।९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०६/०७६-७७(आ.ज.), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-25 2077-10-25 2021-01-23 01:27:33
२०७७।१०।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०५/०७६-७७(खुला), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-23 2077-10-25 2021-01-21 01:25:41
२०७७।१०।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०४/०७६-७७(आ.प्र.), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-22 2077-10-23 2021-01-21 01:23:57
२०७७।१०।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०३/०७६-७७(आ.प्र.), कृषि सेवा, ला. पो. एण्ड डे. डे. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-22 2077-10-22 2021-01-21 01:21:18
२०७७।१०।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२०२/०७६-७७(आ.प्र.), कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-20 2077-10-20 2021-01-18 01:19:41
२०७७।१०।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७२००/०७६-७७(खुला), इञ्जि सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-19 2077-10-19 2021-01-17 20:41:18
२०७७।१०।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९९/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-18 2077-10-18 2021-01-17 20:34:47
२०७७।१०।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९७-१७१९८/०७६-७७(खुला,दलित), इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-18 2077-10-18 2021-01-16 01:16:43
२०७७।१०।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९६/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-18 2077-10-18 2021-01-16 01:15:14
२०७७।९।२४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९५/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-15 2077-10-15 2021-01-09 01:00:29
२०७७।९।२० रा.प.द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2021-01-05 01:12:16
२०७७।९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९४/०७६-७७(महिला), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-15 2077-10-15 2021-01-05 01:09:28
२०७७।९।२० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९३/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-14 2077-10-14 2021-01-05 01:08:13
२०७७।९।१९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९२/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-14 2077-10-14 2021-01-04 01:47:01
२०७७।९।९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७६/०७६-७७(दलित), परराष्ट्र सेवा, र बिज्ञापन नं १६६७७-१६८१/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नितजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-12-24 20:47:57
२०७७।९।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९१/०७६-७७(महिला), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-12-18 20:36:08
२०७७।९।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१९०/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-12 2077-10-12 2020-12-18 20:34:45
२०७७।८।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८९/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-12 2077-10-12 2020-12-16 00:53:25
२०७७।८।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८८/०७६-७७(महिला), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-11 2077-10-11 2020-12-15 02:55:38
२०७७।८।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८७/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-11 2077-10-11 2020-12-15 02:53:08
२०७७।८।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८६/०७६-७७(खुला), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-09 2077-10-11 2020-12-14 01:21:19
२०७७।८।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८५/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-09 2077-10-09 2020-12-14 01:18:52
२०७७।८।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८४/०७६-७७(आ.ज.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-08 2077-10-08 2020-12-13 01:19:23
२०७७।८।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८३/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जि सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-08 2077-10-08 2020-12-13 01:18:02
२०७७।८।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६२/०७६-७७(आ.प्र.),रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2020-12-12 22:13:29
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६५/०७६-७७(आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-28 2077-09-28 2020-12-06 21:46:09
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६४/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-26 2077-09-27 2020-12-06 21:44:26
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६३/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-26 2077-09-26 2020-12-06 21:42:53
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६२/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-21 2077-09-24 2020-12-06 21:41:12
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६१/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-20 2077-09-20 2020-12-06 21:39:11
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६०/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-19 2077-09-20 2020-12-06 21:37:13
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५९/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 2077-09-19 2077-09-19 2020-12-06 21:35:13
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५९/०७६-७७(आ.प्र.) देखि १६६८५/०७६-७(खुला तथा समावेशी) सम्मको In Basket Exercise परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2020-12-06 21:33:11
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८५/०७६-७(खुला तथा समावेशी), व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-08 2077-10-08 2020-12-06 21:31:21
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८४/०७६-७(खुला तथा समावेशी), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-07 2077-10-08 2020-12-06 21:29:35
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८३/०७६-७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-07 2077-10-07 2020-12-06 21:27:45
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८२/०७६-७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-06 2077-10-07 2020-12-06 21:26:15
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७७-१६६८१/०७६-७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-10-01 2077-10-06 2020-12-06 21:24:52
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७६/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), परराष्ट्र सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-12-06 21:23:18
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७३-१६६७५/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-09-29 2077-10-01 2020-12-06 21:22:12
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७१-१६६७२/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-09-29 2077-09-29 2020-12-06 21:20:33
२०७७।८।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६७-१६६७०/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-09-28 2077-09-28 2020-12-06 21:18:54
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६६/०७६-७७(आ.प्र.), व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 16:07:59
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६५/०७६-७७(आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 16:06:39
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६४/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 16:04:55
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६३/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 16:02:34
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६२/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 16:01:23
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६१/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 15:59:30
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६६०/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 15:58:25
२०७७।७।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५९/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-11-15 15:57:20
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८१/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख औषधि व्यवस्थापक पदको लिखित नतिजा 2077-04-29 2077-04-29 2020-07-12 16:43:16
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१८०/०७६-७७(खुला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-04-28 2077-04-28 2020-07-12 16:41:11
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७९/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-12 16:38:22
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७८/०७६-७७(महिला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-04-27 2077-04-27 2020-07-12 16:36:41
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७७/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-12 16:33:47
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७६/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-12 16:31:46
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७५/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-12 16:30:37
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७४/०७६-७७(महिला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-04-26 2077-04-26 2020-07-12 16:28:36
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७३/०७६-७७(महिला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-04-25 2077-04-25 2020-07-12 16:27:14
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७२/०७६-७७(खुला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट युरोसर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-04-23 2077-04-23 2020-07-12 16:25:24
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७१/०७६-७७(खुला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 2077-04-22 2077-04-22 2020-07-12 16:22:50
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१७०/०७६-७७(खुला), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-04-19 2077-04-21 2020-07-12 16:19:35
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६९/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रो इन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2077-04-18 2077-04-18 2020-07-12 16:15:51
२०७७।३।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६८/०७६-७७(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-12 16:13:39
२०७७/०३/१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16694-99/076-77,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-02 12:31:54
२०७७/०३/१६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको सह–सचिव वा सो सरह पदको पुनर्याेग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-07-02 12:26:12
२०७७।३।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६७/०७६-७७(आ.प्र.), विविध सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सूचना प्रविधि विज्ञ पदको लिखित नतिजा 2077-03-31 2076-03-31 2020-06-26 11:01:42
२०७७।३।८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६६/०७६-७७(आ.प्र.), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-31 2077-03-31 2020-06-22 12:32:11
२०७७।३।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६५/०७६-७७(आ.प्र.), कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-31 2077-03-31 2020-06-21 10:53:05
२०७७।३।३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६३/०७६-७७(खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, एगृ.इरिगेशन समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-30 2077-03-30 2020-06-17 15:16:34
२०७७।३।२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६२/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-30 2077-03-30 2020-06-16 15:21:55
२०७७।३।१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६१/०७६-७७(महिला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-29 2077-03-29 2020-06-15 16:23:06
२०७७।२।३० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१६०/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-29 2077-03-29 2020-06-12 15:02:02
२०७७।२।२९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५८/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-28 2077-03-29 2020-06-11 15:33:15
२०७७।२।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५७/०७६-७७(खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि. एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-27 2077-03-28 2020-06-10 16:21:38
२०७६।२।२८ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५६/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि. एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-27 2077-03-27 2020-06-10 16:19:44
२०७७।२।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५५/०७६-७७(आ.ज.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-24 2077-03-25 2020-06-09 16:06:08
२०७७।२।२७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५४/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-23 2077-03-24 2020-06-09 16:04:11
२०७७।२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५३/०७६-७७(मधेसी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-22 2077-03-22 2020-06-08 15:57:14
२०७७।२।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५२/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2077-03-19 2077-03-21 2020-06-08 15:48:54
2076/12/10 लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६५५-१६६५८/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी , सह सचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2020-03-23 16:35:07
२०७६/१२/९ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५१/०७६-७७(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 2077-01-09 2020-03-22 15:24:11
२०७६।११।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५५-१६६५८/०७६-७७(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076-12-28 2077-01-08 2020-03-04 18:51:09
२०७६।११।१२ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६९४-१६७००/०७६-७७ (खुला तथा समावेशी), शाखा अधिकृत वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 2076-11-12 2076-11-12 2020-02-24 18:17:07
२०७६।११।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५४/०७६-७७(आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076-12-24 2076-12-24 2020-02-23 15:53:41
२०७६।११।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५३/०७६-७७(आ.प्र.), प्रशासन सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076-12-12 2076-12-23 2020-02-23 15:51:08
२०७६।११।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५२/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076-12-09 2076-12-10 2020-02-23 15:48:04
२०७६।११।११ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५१/०७६-७७(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी, सहसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076-12-07 2076-12-07 2020-02-23 15:46:06
२०७६।११।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५७/०७५-७६(खुला), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, ओरल एण्ड मेक्जिलो फेसियल सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ओरल तथा मेक्जिलो फेसियल सर्जन पदको लिखित नतिजा 2076-11-23 2076-11-23 2020-02-20 20:23:38
२०७६।११।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५६/०७५-७६(खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोस्कोपिक सर्जरी उपसमूह, नवैं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोस्कोपिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 2076-11-23 2076-11-23 2020-02-20 20:11:07
२०७६।११।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५५/०७५-७६(खुला), स्वास्थ्य सेवा, सर्जरी समूह, अर्थोस्प्लाष्टी तथा रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोस्प्लाष्टी तथा रिकन्स्ट्रक्शन सर्जन पदको लिखित नतिजा 2076-11-23 2076-11-23 2020-02-20 20:03:49
२०७६।११।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५३/०७५-७६(खुला), स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, क्लिनिकल जेनेटिक्स उपसमूह, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट क्लिनिकल जेनेटिशिष्ट पदको लिखित नतिजा 2076-11-22 2076-11-22 2020-02-20 20:00:00
२०७६।११।६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७१५२/०७५-७६(खुला),स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, पल्मोनोलोजी उपसमूह, नवौ तह, कन्सल्टेण्ट पल्मोनोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2076-11-22 2076-11-22 2020-02-20 19:55:05
२०७६।२।१४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), एकिकृत(लेखापरीक्षण र व्यवस्थापिका संसद) सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2076-03-03 2076-03-05 2019-05-28 19:52:01
२०७६।२।१० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६७४-८०/०७५-७५, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2019-05-24 18:46:29
२०७६।१।२५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि नं.१६६७४-१६६८०/०७५-७६(खुला तथा समावेशी) न्याय सेवा, न्याय, कानून, सरकारी वकिल समूह, रा. प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-02-13 2076-02-24 2019-05-08 18:19:06
२०७५।१।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि नं.१६६५८/०७५-७६ न्याय सेवा, न्याय समूह, रा. प. द्वितीय श्रेणी, उप सचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2019-04-18 16:17:10
२०७५।१।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१७१५१/०७५-७६(खुला), व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, मुद्रण अधिकृत पदको लिखित नतिज 2076-01-30 2076-01-30 2019-04-17 14:17:43
२०७५।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६७३/०७५-७६(खुला), व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-01-29 2076-01-29 2019-04-04 18:53:32
२०७५।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६६७०-१६६७२/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-01-27 2076-01-29 2019-04-04 18:52:29
२०७५।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६६६७-१६६६९/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-01-25 2076-01-27 2019-04-04 18:51:07
२०७५।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६६३-१६६६६/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-01-24 2076-01-25 2019-04-04 18:49:21
२०७५।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६६२/०७५-७६(आ.प्र.), व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-01-24 2076-01-24 2019-04-04 18:48:09
२०७५।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६६१/०७५-७६(आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-01-24 2076-01-24 2019-04-04 18:47:00
२०७५।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६६०/०७५-७६(आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-01-20 2076-01-24 2019-04-04 18:44:57
२०७५।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६५९/०७५-७६(आ.प्र.), न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-01-17 2076-01-20 2019-04-04 18:43:47
२०७५।१२।२१ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं.१६६५८/०७५-७६(आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिज 2076-01-16 2075-01-16 2019-04-04 18:42:24
२०७५।११।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2019-03-10 16:40:12
२०७५।११।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५७/०७५-७६(महिला), व्यवस्थापिका संसद सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी सह–सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-12-05 2075-12-05 2019-02-27 16:55:03
२०७५।११।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५६/०७५-७६(आ.ज.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.प्रथम श्रेणी सह–सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-12-04 2075-12-04 2019-02-27 16:53:27
२०७५।११।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५४-१६६५५/०७५-७६(खुला तथा समावेशी), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सह–सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-12-03 2075-12-04 2019-02-27 16:51:23
२०७५।११।१५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५३/०७५-७६(आ.ज.), न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सह–सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-12-03 2075-12-03 2019-02-27 16:49:25
२०७५।११।१० लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८१-१६६८६/०७५-७६ एकिकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा. प. तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2019-02-22 17:39:55
२०७५।११।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५२/०७५-७६, न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सह–सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-11-22 2075-11-23 2019-02-17 17:43:17
२०७५।११।५ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६५१/०७५-७६, न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प.प्रथम श्रेणी सह–सचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-11-22 2075-11-22 2019-02-17 17:42:06
२०७५।६।२६ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको बिज्ञापन नं १७२०५-१७२०६/०७२-७३(आ.प्र. र महिला), स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, नवै श्रेणी, कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा 2075-07-14 2075-07-14 2018-10-14 11:40:29
२०७५।६।४ कृषि सेवा , ला.पो. एण्ड डे.डे. र भेटेरिनरी समूहको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-09-21 11:06:55
२०७५।६।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16678/073-74,जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको लिखित नतिजा 2075-07-14 2075-07-14 2018-09-21 11:04:05
२०७५।६।४ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16677/073-74,जनस्वास्थ्य प्रशासक, स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन पदको लिखित नतिजा 2075-07-13 2075-07-13 2018-09-21 11:01:46
२०७५।५।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३७९/०७४-७५ (खुला ) स्वास्थ्य सेवा, मेडिकल रेकर्डस समूह, सातौं तह, मेडिकल रेकर्डर पदको लिखित नतिजा 2075-07-13 2075-07-13 2018-09-11 16:33:08
२०७५।५।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३७६-१७३७८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-12 2075-07-13 2018-09-11 16:31:03
२०७५।५।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३७५/०७४-७५ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, सातौं तह, जनस्वास्थ्य अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-12 2075-07-12 2018-09-11 16:29:28
२०७५।५।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३७१-१७३७४/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-09 2075-07-09 2018-09-11 16:27:20
२०७५।५।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३७०/०७४-७५ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, फार्मेसी समूह, सातौं तह, फार्मेसी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-09 2075-07-09 2018-09-11 16:13:46
२०७५।५।२० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३६८-१७३६९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-07-09 2075-07-09 2018-09-05 16:38:54
२०७५।५।२० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३६७/०७४-७५ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, फिजियोथेरापी समूह, सातौं तह, फिजियोथेरापिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-09-05 16:37:38
२०७५।५।२० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३६४-१७३६६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-06-22 2075-06-26 2018-09-05 16:36:06
२०७५।५।२० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३६३/०७४-७५ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, मे.ल्या.टे. समूह, ज.मे.ल्या.टे. उपसमूह, सातौं तह, मेडिकल ल्याव टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-06-21 2075-06-21 2018-09-05 16:34:48
२०७५।५।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३५९-१७३६२/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-08-22 2075-08-22 2018-09-04 16:48:25
२०७५।५।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३५८/०७४-७५ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, सातौं तह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-05-21 2075-05-21 2018-09-04 16:47:30
२०७५।५।१४ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३५७/०७४-७५ (खुला) स्वास्थ्य सेवा, कम्युनिटी नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, कम्युनिटी नर्सिङ्ग अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-06-21 2075-06-21 2018-08-30 16:51:37
२०७५।५।१३ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३५१-१७३५६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-06-16 2075-06-19 2018-08-29 20:18:48
२०७५।५।१३ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३५०/०७४-७५ (आ.प्र.) स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, सातौं तह, नर्सिङ्ग अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-06-15 2075-06-16 2018-08-29 20:17:22
२०७५।५।१३ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३४६-१७३४९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, आठौं तह, आयुर्वेद चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 2075-06-12 2075-06-15 2018-08-29 16:35:17
२०७५।५।१३ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३४३-१७३४५/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, आठौं तह, डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 2075-06-10 2075-06-12 2018-08-29 16:32:55
२०७५।५।१३ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३३६-१७३४२/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य सेवा, जनरल हेल्थ सर्भिसेज समूह, आठौं तह, मेडिकल अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-05-29 2075-06-10 2018-08-29 16:29:47
२०७५।५।७ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16530-16536/074-75,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धि सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-08-23 16:43:07
२०७५।५।४ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३३४-१७३३५/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, महिला विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-08-14 2075-08-14 2018-08-20 13:27:18
२०७५।५।४ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३३३/०७४-७५ (खुला) शिक्षा सेवा, पुस्तकालय विज्ञान समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पुस्तकालय अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-08-14 2075-08-14 2018-08-20 13:25:56
२०७५।५।४ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३३२/०७४-७५ (दलित) शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, पुरातत्व अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-08-13 2075-08-13 2018-08-20 13:24:17
२०७५।५।३ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३२६-१७३३१/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन समूह, निरीक्षण उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, विद्यालय निरीक्षक को लिखित नतिजा 2075-08-11 2075-08-13 2018-08-19 13:20:00
२०७५।४।३० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३२५/०७४-७५ (मधेशी) विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, अर्थशास्त्री पदको लिखित नतिजा 2075-08-11 2075-08-11 2018-08-15 16:36:26
२०७५।४।३० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३२१-१७३२४/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-08-11 2075-08-11 2018-08-15 16:34:25
२०७५।४।३० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३२०/०७४-७५ (खुला) विविध सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कम्प्युटर अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-08-10 2075-08-11 2018-08-15 16:32:49
२०७५।४।३० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३१८-१७३१९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) वन सेवा, वोटानी समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, स.अ.अ./स.वै.अ. पदको लिखित नतिजा 2075-08-10 2075-08-10 2018-08-15 16:30:52
२०७५।४।३० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३१४-१७३१७/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) वन सेवा, ने. पा. एण्ड वा. ला. समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, स.व्य.अ./स.सं.अ./स.अ. पदको लिखित नतिजा 2075-08-09 2074-08-10 2018-08-15 16:28:28
२०७५।४।२९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३१०-१७३१३/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक भू-संरक्षण अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-08-05 2075-08-07 2018-08-14 16:52:38
२०७५।४।२९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३०९/०७४-७५ (महिला) वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, सर्भेक्षण/ अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-08-05 2075-08-05 2018-08-14 16:50:34
२०७५/०४/२८ लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाबाट संचालित नेपाली सेना तर्फको सैन्य पदको लिखित परीक्षाको नतिजा पुनर्योग सम्बन्धी सूचना !! 0000-00-00 0000-00-00 2018-08-13 18:37:56
२०७५।४।२८ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७३०२-१७३०८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, सहायक वन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-08-03 2075-08-05 2018-08-13 16:47:50
२०७५।४।२७ इञ्जि सेवा, सिभिल समूहको पुनर्योग नतिजा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-08-12 16:43:17
२०७५।४।२७ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२९९-१७३०१/०७४-७५ (खुला) कृषि सेवा, खा. पो. तथा गु. नि. समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, खाद्य अनुसन्धान अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-08-02 2075-08-03 2018-08-12 16:41:54
२०७५।४।२७ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२९३-१७२९८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 2075-07-30 2075-08-02 2018-08-12 16:39:54
२०७५।४।२७ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२८७-१७२९२/०७४-७५ (खुला) कृषि सेवा, ला. पो. एण्ड डे. डे. समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, पशु विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-20 2075-07-30 2018-08-12 16:37:56
२०७५।४।२५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२८२-१७२८६/०७४-७५ (खुला) कृषि सेवा, मत्स्य समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, मत्स्य विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-19 2075-07-20 2018-08-10 15:00:28
२०७५।४।२५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२८१/०७४-७५ (खुला) कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, माटो विज्ञ पदको लिखित नतिजा 2075-07-19 2075-07-19 2018-08-10 14:57:05
२०७५।४।२५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२७५-१७२८०/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, एगृ.इको.मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, योजना अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-18 2075-07-19 2018-08-10 14:55:19
२०७५।४।२४ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२७०-१७२७४/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, बाली संरक्षण अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-15 2075-07-18 2018-08-09 16:59:36
२०७५।४।२१ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२६७-१७२६९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, बाली विकास समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, बाली विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-14 2075-05-15 2018-08-06 16:36:46
२०७५।४।२१ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२६२-१७२६६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, बागवानी समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, बागवानी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-11 2075-07-14 2018-08-06 16:35:19
२०७५।४।२० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२५६-१७२६१/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, कृषि प्रसार अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-07-08 2075-07-11 2018-08-05 16:52:44
२०७५।४।१६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सूचना प्रविधि सीप परीक्षण परीक्षा सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-08-01 19:00:42
२०७५।४।१६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) प्रशासन र लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-05-25 2075-06-26 2018-08-01 18:57:55
२०७५।४।१६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) परराष्ट्र. सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-05-24 2075-05-25 2018-08-01 18:56:27
२०७५।४।१६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१६५३०-१६५३६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) न्याय. सेवा, रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-05-18 2075-05-24 2018-08-01 18:55:07
२०७५।४।१६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२५०-१७२५५/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, एगृ.इरिगेशन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-05-14 2075-05-17 2018-08-01 17:24:26
२०७५।४।१६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२४९/०७४-७५ (खुला) इञ्जि. सेवा, केमिष्ट्री समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, केमिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-05-14 2075-05-14 2018-08-01 17:22:32
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२४३-१७२४८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-05-10 2075-05-14 2018-07-31 21:37:56
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२४२/०७४-७५ (मधेसी) इञ्जि. सेवा, सि.ए.अ.इ. समूह, सि.ए.अ. उपसमूह,रा.प.तृतीय श्रेणी, एयर ट्राफिक कन्ट्रोल अफिसर पदको लिखित नतिजा 2075-05-10 2075-05-10 2018-07-31 21:36:02
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२४०-१७२४१/०७४-७५ (समावेशी) इञ्जि. सेवा, जियोलोजी समूह, इञ्जि. जियोलोजी उपसमूह,रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियरिङ्ग जियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-05-08 2075-05-08 2018-07-31 21:34:07
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२३८-१७२३९/०७४-७५ (समावेशी) इञ्जि. सेवा, जियोलोजी समूह, हाइड्रोजियोलोजी उपसमूह,रा.प.तृतीय श्रेणी, हाइड्रोजियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-05-10 2075-05-10 2018-07-31 21:31:53
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२३६-१७२३७/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह,रा.प.तृतीय श्रेणी, जियोकेमिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-05-08 2075-05-08 2018-07-31 21:30:09
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२३५/०७४-७५ (अपाङ्ग) इञ्जि. सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेटेरियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-31 21:28:19
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२३४/०७४-७५ (खुला) इञ्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, निरीक्षक पदको लिखित नतिजा 2075-05-08 2075-05-08 2018-07-31 21:26:46
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२३३/०७४-७५ (खुला) इञ्जि. सेवा, केमिकल समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, केमिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-31 21:24:07
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२३०-१७२३२/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, माइनिङ्ग इञ्जि. समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, माइनिङ्ग इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-31 21:22:35
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२२७-१७२२९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, मेकानिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-05-07 2075-05-07 2018-07-31 21:20:59
२०७५।४।१५ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२२५-१७२२६/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इलेक्ट्रिकल इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-05-06 2075-05-07 2018-07-31 21:17:51
२०७५/४/१४ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२२३-१७२२४/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोलोजी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, हाइड्रोलोजिष्ट इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-05-06 2075-05-06 2018-07-30 19:47:28
२०७५/४/१४ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२२०-१७२२२/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-05-05 2075-05-06 2018-07-30 19:45:31
२०७५/४/१४ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२१४-१७२१९/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, वि. एण्ड आ. उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-05-03 2075-05-05 2018-07-30 19:43:44
२०७५।४।१२ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२०९-१७२१३/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-04-29 2075-05-03 2018-07-28 20:22:08
२०७५।४।१० लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७२०४-१७२०८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-04-27 2075-04-29 2018-07-26 16:58:21
२०७५/४/९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७१९९-१७२०३/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, जनरल उपसमूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 2075-04-25 2075-04-27 2018-07-25 18:54:17
२०७५/४/८ केन्द्रीय कार्यालयको स्वास्थ्य सेवाको पुनर्योग नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-25 18:51:11
२०७५।४।८ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.१७१९६-१७१९८/०७४-७५ (खुला तथा समावेशी) आर्थीिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह,रा.प.तृतीय श्रेणी, तथ्याङ्क अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-04-23 2075-04-23 2018-07-25 12:15:15
२०७५/३/२२ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17135-17139/074-75 (खुला,समावेशी) स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजाको संशोधित सूचना 2075-04-09 2075-04-09 2018-07-06 11:32:32
२०७५/३/२२ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17134 /074-75(आ.प्र.) स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजाको संशोधित सूचना 2075-04-09 2075-04-09 2018-07-06 11:29:07
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17194/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, एकीकृत चिकित्सा, नवौं तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 2075-04-16 2075-04-16 2018-07-05 14:08:42
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17193/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, फार्मेसी, नवौं तह, औषधि व्यवस्थापक पदको लिखित नतिजा 2075-04-15 2075-04-15 2018-07-05 14:07:23
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17192/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, फार्मेसी, नवौं तह, औषधि व्यवस्थापक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 14:05:58
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17191/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, हेल्थ इन्सपेक्सन, नवौं तह, जनस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 2075-04-15 2075-04-15 2018-07-05 14:04:05
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17190/074-75 (आ.ज.) स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., नवौं तह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-15 2075-04-15 2018-07-05 14:02:42
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17189/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मे.ल्या.टे., ज.मे.ल्या.टे., नवौं तह, उपप्रमुख मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 14:01:25
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17188/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, स्त्रीरोग तथा प्रसूति, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट स्त्रीरोग तथा प्रसूति चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:59:47
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17187/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शालाक्य, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट शालाक्य चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:58:02
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17186/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, शल्य तथा संज्ञाहरण, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट शल्य चिकित्सक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:55:49
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17185/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, भेषज, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट भेषज विज्ञ पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:54:23
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17184/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा 2075-04-15 2075-04-15 2018-07-05 13:51:54
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17183/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, आयुर्वेद, जनरल आयुर्वेद, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा 2075-04-14 2075-04-14 2018-07-05 13:49:13
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17182/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, अर्थोडौण्टिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोडौण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:32:26
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17181/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, पेरियोडौण्टिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेरियोडौण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:30:59
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17180/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, डेन्टिष्ट्री, इण्डोडौण्टिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट इण्डोडौण्टिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:29:05
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17179/074-75 (आ.ज.) स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 2075-04-14 2075-04-14 2018-07-05 13:27:20
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17178/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, डेण्टिष्ट्री, जनरल डेण्टल, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:24:25
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17176-17177/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, नवौं तह, अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको लिखित नतिजा 2075-04-14 2075-04-14 2018-07-05 13:22:45
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17175/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, जनरल नर्सिङ्ग, नवौं तह, अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:20:17
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17174/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, बायोकेमिष्ट्री, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट बायोकेमिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-13 2075-04-13 2018-07-05 13:18:38
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17173/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, हेमाटोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट हेमाटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:16:53
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17172/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, माइक्रोबायोलोजी (ब्याक्ट्रियोलोजी), नवौं तह, कन्सल्टेण्ट माइक्रोबायोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:15:40
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17171/074-75 (खुला) स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, हिष्टोप्याथोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट हिष्टोप्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-13 2075-04-13 2018-07-05 13:14:22
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17168-17170/074-75 (समावेशी) स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:11:40
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17167/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, प्याथोलोजी, जनरल प्याथोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:09:30
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17163-17166/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-13 2075-04-13 2018-07-05 13:07:44
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17162/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिकल जनरलिष्ट, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट मेडिकल जनरलिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 13:05:47
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17158-17161/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, ज.हे.स., नवौं तह, मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-13 2075-04-13 2018-07-05 12:54:55
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17157/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, ज.हे.स., नवौं तह, मेडिकल सुपरिन्टेण्डेण्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-11 2075-04-11 2018-07-05 12:51:51
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17155-17156/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, प.हे.ए., नवौं तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 2075-04-11 2075-04-11 2018-07-05 12:47:20
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17154/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, प.हे.ए., नवौं तह, उपस्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 2075-04-11 2075-04-11 2018-07-05 12:45:06
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17151-153/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, अब्स्ट्रेटिक्स तथा गाइनोकोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-10 2075-04-11 2018-07-05 12:40:07
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17150/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, अब्स्टे«टिक्स तथा गाइनोकोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अब्स्टेट्रिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 12:38:08
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17146-17149/074-75 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-10 2075-04-10 2018-07-05 12:36:52
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17145 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, एनेस्थेसियोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट एनेस्थेसियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 11:19:55
२०७५।३।१९ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17143-17144/074-75 (समावेशी), स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 2075-04-09 2075-04-09 2018-07-05 11:11:31
२०७५।३।१९ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17142/074-75(आ.प्र), स्वास्थ्य, अटोरिनोल्यारिङ्गोलोजी, कन्सल्टेण्ट इ.एन.टी. सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 11:07:25
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17141/074-75 (महिला) स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 11:05:59
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17140/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, निओनेटोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट निओनेटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 11:01:59
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17135-17139/074-75 (खुला,समावेशी) स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 2075-04-09 2075-04-09 2018-07-05 11:00:01
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17134 /074-75(आ.प्र.) स्वास्थ्य, पेडियाट्रिक्स, पेडियाट्रिक मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट पेडियाट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 2075-04-09 2075-04-09 2018-07-05 10:57:30
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17132-17133/074-75 (खुला,समावेशी) स्वास्थ्य, साइक्याट्री, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 10:54:41
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17131/074-75 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, साइक्याट्री, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट साइक्याट्रिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-05 10:52:17
२०७५।३।१९ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 17130/074-75,(खुला), स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोलोजी, भेनरल डिजिज कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-09 0275-04-09 2018-07-05 10:50:25
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17129 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, डर्माटोलोजी, लेप्रोलोजी, भेनरल डिजिज, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट डर्माटोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:49:53
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17124-28 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-08 2075-04-08 2018-07-04 12:47:21
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17123 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, रेडियोलोजी, रेडियोडाइग्नोसिस, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट रेडियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:46:02
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17121-22 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 2075-04-08 2075-04-08 2018-07-04 12:45:05
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17120 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, सर्जरी, अर्थोपेडिक सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट अर्थोपेडिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:43:50
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17119 (महिला) स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:43:06
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17118 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:42:09
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17116-17 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, सर्जरी, ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिकल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:30:30
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17115 (महिला) स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:28:24
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17114 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, सर्जरी, यूरो सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट युरो सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:26:38
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17113 (महिला) स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:25:25
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17112 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, सर्जरी, कार्डियोथोरासिक सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोथोरासिक सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:24:37
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17109-11 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 2075-04-08 2075-04-08 2018-07-04 12:23:21
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17108 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, सर्जरी, जनरल सर्जरी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:22:03
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17107 (महिला) स्वास्थ्य, मेडिसिन, फरेन्सिक मेडिसिन, नवौं तह, फरेन्सिक मेडिसिन अधिकृत पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:21:18
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17106 (खुला) स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टोरोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:20:13
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17105 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिसिन, ग्यास्ट्रोइन्टोरोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ग्याष्ट्रोइन्टेरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:18:50
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17104 (महिला) स्वास्थ्य, मेडिसिन, चेष्ट डिजिजेज, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट चेष्ट डिजिज फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:17:56
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17103 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिसिन, ट्रपिकल मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट ट्रपिकल मेडिसिन फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:17:10
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17102 (खुला) स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-08 2075-04-08 2018-07-04 12:16:21
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17101 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिसिन, कार्डियोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट कार्डियोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:15:21
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17099-17100 (खुला) स्वास्थ्य, मेडिसिन, न्यूरोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट न्यूरोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 2075-04-07 2075-04-07 2018-07-04 12:13:37
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17098 (महिला) स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:11:17
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17097 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिसिन, नेफ्रोलोजी, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट नेफ्रोलोजिष्ट पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-07-04 12:09:52
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17093-96 (खुला तथा समावेशी) स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 2075-04-07 2075-04-07 2018-07-04 12:08:57
२०७५।३।१९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरको वि.नं.17092 (आ.प्र.) स्वास्थ्य, मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, नवौं तह, कन्सल्टेण्ट जनरल फिजिसियन पदको लिखित नतिजा 2075-04-06 2075-04-07 2018-07-04 12:07:44
२०७५/३/१३ लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६५११/०७४–७५ र १६५१३/०७४–७५ नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन र राजश्व समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी उपसचिव वा सो सरह पदको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना 0000-00-00 0000-00-00 2018-06-27 13:49:27
२०७५।३।९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५२९/०७४-७५( मधेसी), व्यवस्थापिका-संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-04-06 2075-04-06 2018-06-23 19:55:12
२०७५।३।९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५२८/०७४-७५(दलित), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-04-06 2075-04-06 2018-06-23 19:52:37
२०७५।३।९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५२६-१६५२७/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-04-04 2075-04-04 2018-06-23 19:48:40
२०७५।३।९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५२४-१६५२५/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-04-02 2075-04-03 2018-06-23 19:46:27
२०७५।३।९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१९-१६५२३/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-31 2075-04-02 2018-06-23 19:43:47
२०७५।३।९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१८/०७४-७५(खुला), परराष्ट्र सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-31 2075-03-31 2018-06-23 19:42:06
२०७५।३।९ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१७/०७४-७५(खुला), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-31 2075-03-31 2018-06-23 19:40:10
२०७५।२।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१५/०७४-७५( आ.प्र.), व्यवस्थापिका-संसद सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-31 2075-03-31 2018-06-09 15:40:18
२०७५।२।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१४/०७४-७५( आ.प्र.), लेखापरीक्षण सेवा, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-29 2075-03-29 2018-06-09 15:38:43
२०७५।२।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१३/०७४-७५( आ.प्र.), प्रशासन सेवा, राजश्व समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-27 2075-03-29 2018-06-09 15:37:27
२०७५।२।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१२/०७४-७५( आ.प्र.), प्रशासन सेवा, लेखा समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-26 2075-03-27 2018-06-09 15:35:17
२०७५।२।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५११/०७४-७५( आ.प्र.), प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-25 2075-03-26 2018-06-09 15:33:56
२०७५।२।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५१०/०७४-७५( आ.प्र.), न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-24 2075-03-24 2018-06-09 15:31:58
२०७५।२।२६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६५०९/०७४-७५( आ.प्र.), न्याय सेवा, न्याय समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-24 2075-03-24 2018-06-09 15:26:08
२०७५।२।२४ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८९-१७०९१/०७४-७५, (खुला तथा समावेशी) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-21 2075-02-22 2018-06-07 15:53:20
२०७५/२/२४ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं. १७०८८/०७४-७५, (आ.प्र.) शिक्षा सेवा, शिक्षा प्रशासन, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-20 2075-02-21 2018-06-07 15:51:18
२०७५।२।२३ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०८७/०७४-७५, (महिला) विविध सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणी, प्रमुख महिला विकास अधिकृत पदको लिखित नतिजा 2075-02-20 2075-02-20 2018-06-06 14:06:44
२०७५।२।२३ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०८६/०७४-७५(आ.प्र.),वन सेवा, बोटानी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-20 2075-03-20 2018-06-06 14:02:49
२०७५/२/२३ केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १७०८५/०७४-७५,(आ.प्र.) वन सेवा, स्वायल एण्ड वाटर कन्जरभेशन समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-18 2075-03-19 2018-06-06 13:59:03
२०७५।२।२२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०८४/०७४-७५(महिला), वन सेवा, फरेष्ट रिसर्च समूह, उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-17 2075-03-18 2018-06-05 14:49:01
२०७५।२।२२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०८२-१७०८३/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-15 2075-03-17 2018-06-05 14:47:08
२०७५।२।२२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०८१/०७४-७५(आ.प्र.), वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-13 2075-03-13 2018-06-05 14:45:54
२०७५।२।२१ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०८०/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, खा.पो.तथा गु.नि. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-12 2075-03-12 2018-06-04 16:54:17
२०७५।२।२१ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७९/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, कृषि इञ्जि. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-12 2075-03-12 2018-06-04 16:52:53
२०७५।२।२१ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७८/०७४-७५(मधेशी), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-11 2075-03-11 2018-06-04 16:51:37
२०७५।२।२१ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७७/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-10 2075-03-11 2018-06-04 16:50:10
२०७५।२।१८ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७६/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, माटो विज्ञान समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-08 2075-03-10 2018-06-03 10:18:34
२०७५।२।१८ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७५/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, एगृ.इको.मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिष्टिक्स समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-06 2075-03-08 2018-06-03 10:13:26
२०७५।२।१७ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७४/०७४-७५(खुला), कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-06 2075-03-06 2018-05-31 17:01:56
२०७५।२।१७ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७३/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, बाली संरक्षण समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-04 2075-03-05 2018-05-31 17:00:41
२०७५।२।१७ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७२/०७४-७५(खुला), कृषि सेवा, ला.पो. एण्ड डे.डे. समूह, उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-05 2075-03-05 2018-05-31 16:57:32
२०७५।२।१७ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७१/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, ला.पो.एण्ड डे.डे. समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-04 2075-03-04 2018-05-31 16:55:21
२०७५।२।१५ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०७०/०७४-७५(महिला), कृषि सेवा, मत्स्य समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-03 2075-03-03 2018-05-29 16:59:34
२०७५।२।१५ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६९/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, बागवानी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-03-03 2075-03-03 2018-05-29 16:57:52
२०७५।२।१५ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६८/०७४-७५(आ.प्र.), कृषि सेवा, कृषि प्रसार समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-05-29 16:56:21
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६७/०७४-७५(दलित), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-05-16 18:14:40
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६६/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-28 2075-02-28 2018-05-16 18:13:53
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६५/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-27 2075-02-27 2018-05-16 18:11:38
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६४/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटेरियोलोजी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-27 2075-02-27 2018-05-16 18:10:44
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६३/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, मेटालर्जिकल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-05-16 18:09:33
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६२/०७४-७५(खुला), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-27 2075-02-27 2018-05-16 18:08:29
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०६१/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइड्रोपावर उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-27 2075-02-27 2018-05-16 18:07:36
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५९-१७०६०/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-25 2075-02-25 2018-05-16 18:06:37
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५८/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-24 2075-02-24 2018-05-16 18:05:18
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५७/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, वि.एण्ड.आ. उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-24 2075-02-24 2018-05-16 18:03:56
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५५-१७०५६/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-23 2075-02-23 2018-05-16 18:02:24
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५४/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, स्यानिटरी उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-22 2075-02-22 2018-05-16 18:01:24
२०७५।२।२ केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७०५३/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसिचव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-22 2075-02-22 2018-05-16 18:00:09
२०७५।१।३१ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०५२/०७४-७५(खुला), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-23 2075-02-23 2018-05-14 16:56:58
२०७५।१।३१ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०५१/०७४-७५(आ.प्र.), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-22 2075-02-22 2018-05-14 16:55:34
२०७५।१।३१ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४९-१७०५०/०७४-७५(खुला तथा समावेशी), आ.यो. तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको लिखित नतिजा 2075-02-22 2075-02-22 2018-05-14 13:23:21
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४७/०७४-७५(खुला), स्वास्थ्य सेवा, एकीकृत चिकित्सा समूह, एघारौं तह निर्देशक÷प्रमुख स्वास्थ्य प्रशासक पदको लिखित नतिजा 2075-02-21 2075-02-21 2018-04-19 14:12:44
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४६/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, एघारौं तह प्रमुख स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 14:11:29
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४५/०७४-७५(आ.ज.), स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट आयुर्वेद विज्ञ पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 14:10:29
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४४/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, डेण्टिष्ट्री समूह, जनरल डेण्टल उपसमूह, एघारौं तह प्रमुख कन्सल्टेण्ट डेण्टल सर्जन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 14:09:22
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४३/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ्ग समूह, एघारौं तह प्रमुख अस्पताल नर्सिङ्ग प्रशासक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2018-04-19 14:07:46
२०७५।१।६ लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १७०४२/०७४-७५(आ.प्र.), स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, एघारौं तह