लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १६७१३/०७९-८० (आ.प्र.) संघीय संसद सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदमा काठमाडौै परीक्षा केन्द्र राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको नामावली प्रकाशन गरिएको सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन