लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१७६/०७९-८० (आ.प्र.) र १७१७७/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, जनरल नर्सिङ समूह, एघारौं तह, प्रमुख अस्पताल नर्सिङ प्रशासक पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन