लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16706-16712/079-80 (खुला/समावेशी), राष्ट्रिय मानव अधिकार सेवा, अधिकृत तृतीय श्रेणी, मानव अधिकार अधिकृत/प्रशासकीय अधिकृत/लेखा अधिकृत पदको परीक्षा केन्द्र तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन