सूचना

मिति सुचनाहरु
२०७६/०५/०९ 2016-05-22 09:38:07
सिलबन्दी दरभाउपत्र/बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
२०७६/०४/२४ 2016-05-22 09:38:07
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि हुने प्रस्तुतीकरण एवम् अन्तरवार्ताको मिति परिवर्तन गरिएको सूचना
२०७६/०४/१९ 2016-05-22 09:38:07
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि प्रस्तुतीकरण एवम् अन्तरवार्ता सम्बन्धी सूचना
2076/04/18 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने वि.नं. १३९१४-१३९१७/०७५-७६ (खुला तथा समावेशी), इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, ४ तह, असिष्टेण्ट सब इञ्जिनियर पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन संशोधन गरिएको सूचना ।
2076/03/31 2016-05-22 09:38:07
दोस्रो पटक प्रकाशितः चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना
2076/03/25 2016-05-22 09:38:07
बीरगंज परीक्षा केन्द्रको अधिकृत स्तर छैठौं (अप्राविधिक) को परीक्षा भवन स‌ंशोधन गरिएको सूचना
२०७६।०३।१८ 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालयको संशोधन सम्वन्धि सूचना
2076/03/11 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं १६६८९-१६६९२/०७५-७६(खुला/समावेशी), परराष्ट सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको लागि जलेश्वर परीक्षा केन्द्र राखि प्रथम चरणको परीक्षा उतीर्ण भएका उम्मेदवारहरुको द्बितीय चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन
2076.03.09 2016-05-22 09:38:07
चिकित्सा शिक्षा आयोगको उपाध्यक्ष पदका लागि दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना
२०७६/०३/०५ 2016-05-22 09:38:07
निजामती सेवा पत्रिका २०७६ असार अंकको लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
2076.1.9 2016-05-22 09:38:07
खरिदार वा सो सरहको पदको दरखास्त दस्तुर बुझाउने म्याद थप सम्बन्धी सूचना
२०७५/१२/०६ 2016-05-22 09:38:07
रा‍.प‍ अन‌ं. द्बितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र संशोधन सम्बन्धी सूचना
२०७५/११/०६ 2016-05-22 09:38:07
रा‍.प‍ अन‌ं. द्बितीय श्रेणी खरिदार वा सो सरह पदको बढुवाका लागि सम्भाव्य कार्यालय तथा निकाय (बढुवा क्षेत्र) सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएकोे सूचना
२०७५/१०/०३ 2016-05-22 09:38:07
रा‍जपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी ना.सु पदकाे परीक्षा केन्द्र सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको सूचना
२०७५/०९/३० 2016-05-22 09:38:07
रा‍.प‍.अनं. प्रथम श्रेणीको शैक्षिक याेग्यता सम्बन्धी सूचना
२०७५/०९/२७ 2016-05-22 09:38:07
ना‍.सु‍. वा साे सरह पदकाे परीक्षाा मिति स‌ंशाेधन सम्बन्धी सूचना
2075/09/25 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोग, बागलुङ कार्यालयले संचालन गर्ने नेपाली सेनाको वि.नं.०७५-७६-१५, सैन्य पदको श्री नं.२३ बाहिनी अड्डा शेराडिल ब्यारेक बागलुङमा भएको शारीरीक परीक्षामा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको लागि परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना।
2075-09-19 2016-05-22 09:38:07
दरखास्त स्वीकृत गर्न अपाङ्गता तथा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र अपलोड गर्ने सम्बन्धी सूचना
२०७५।०८।१८ 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोग पोखरा कार्यालयको अत्यन्त जरुरी सूचना
२०७५/०८/१२ 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको अनलाईन दरखास्त प्रणालीमा कागजात अपलोड गर्ने सम्बन्धी जरुरी सूचना ।
२०७५/७/२९ 2016-05-22 09:38:07
निजामती सेवा पत्रिका २०७५ पुस अंकको लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
२०७५/०७/१९ 2016-05-22 09:38:07
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयको सूचना
२०७५/०७/१९ 2016-05-22 09:38:07
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
२०७५/६/५ 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोग, दरखास्त व्यवस्थापन केन्द्र, काठमाण्डौको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना ।
२०७५/०५/१५ 2016-05-22 09:38:07
सिलवन्दी दरभाउपत्र स्वीकृती सम्बन्धी सूचना ।
२०७५/४/२३ 2016-05-22 09:38:07
नेपाल बैंक लि.को वि.नं.०७४/७५/९२-९८, सहायक -४ पद र लुम्बिनी अञ्‍चल कार्यालय, बुटवलको वि.नं.१३५९०/०७४-७५, जुनियर मेडिकल रेकर्डस असिस्टेन्ट पदको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना ।
2075/04/16 2016-05-22 09:38:07
कार्यालय सामान तथा छपाई सम्बन्धी कार्यको सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
२०७५/०३/२२ 2016-05-22 09:38:07
सिलबन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
२०७५/३/१३ 2016-05-22 09:38:07
लिलाम बिक्री सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आव्हानको सूचना
२०७५/०२/१३ 2016-05-22 09:38:07
निजामती सेवा पत्रिका २०७५ असार अंकको लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
२०७५/०२/०९ 2016-05-22 09:38:07
नेपाल वन सेवा, हात्तिसार समूह, दरोगा पदको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धी सुचना ।
2075/02/03 2016-05-22 09:38:07
संगठित संस्थाहरुले पदपूर्तिका लागि विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना
२०७५/०१/०७ 2016-05-22 09:38:07
रा.प.अनं. प्रथम श्रेणीको पदमा ज्येष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनद्वारा हुने बढुवा सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको सूचना ।
२०७५/१/५ 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा अायाेग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको रा‍.अनं.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) पदको सच्याईएको सम्बन्धी सूचना
२०७४/१२/२२ 2016-05-22 09:38:07
नेपाल स्वास्थ्य सेवाका पदहरुका लागि व्यवसायिक दर्ता प्रमाण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
२०७४/१२/२० 2016-05-22 09:38:07
कृषि सेवा, एगृ.इको. मार्केटिङ्ग एण्ड स्टाटिस्टिक्स समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), योजना अधिकृत पदको शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
2074-12-17 2016-05-22 09:38:07
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटाको वि‍.न‌ं. १०१८३-१०२८४।०७३।७४ (खुला, महिला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प.हे.न., चौथाे तह, अ.न.मी. पदको दरखास्त रद्ध गरिएको सूचना
२०७४/१२/१३ 2016-05-22 09:38:07
जनकपुर अंचल कार्यालय जलेश्वरको वि.नं १२२०५/०७३-७४ को खरिदार वा सो सरह पदको सिफारिस कार्यालय संशोधन सम्बन्धी सूचना
२०७४/११/११ 2016-05-22 09:38:07
प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समुहको द्वितीय पत्रको परीक्षा केन्द्र सच्याईएको सम्बन्धमा ।
2074/10/19 2016-05-22 09:38:07
शाखा अधिकृत पदको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको समय ३ः३० वजे हुनेगरि परिवर्तन गरिएको सूचना
२०७४/१०/१२ 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोग, म.क्षे.नि., नयाँबानेश्वर, काठमाडौंको वि.नं. ११५२४-११५२९/०७३-७४ (खुला तथा समावेशी) नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी, कम्प्युटर अपरेटर पदको प्रयोगात्मक तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
२०७४।१०।१२ 2016-05-22 09:38:07
दरखास्त रद्द गरिएको सूचना
२०७४/१०/१० 2016-05-22 09:38:07
राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका प्रशासन सेवा र लेखापरीक्षण सेवा दुवै विज्ञापनमा दरखास्त दिने उम्मेदवारको लिखित परीक्षा संचालन हुने परीक्षा केन्द्र स्पष्ट गरिएको सूचना
२०७४/१०/३ 2016-05-22 09:38:07
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) नायव सुब्बा वा सो सरह पदको खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र स्पष्ट गरिएको सूचना
२०७४/१०/३ 2016-05-22 09:38:07
जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको लागि आवश्यक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता संशोधन गरिएको सूचना
२०७४/१०/३ 2016-05-22 09:38:07
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, धनकुटा अन्तर्गतको बढुवा हुने पदस‌ंख्या सच्चाइएकाे सूचना
२०७४/१०/३ 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोग, मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय¸सर्खेतको वि.नं. ७०१–७१४/०७३–७४ वनरक्षक र गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा अनियमितता गर्ने उम्मेदवारहरुलाई कारबाही गरिएको सूचनाहरु
२०७४/९/२६ 2016-05-22 09:38:07
सगरमाथा अञ्चल कार्यलय, दिक्तेल को बिज्ञापन नं 11013/073-74 (आ.ज.), स्वास्थ्य, रेडियोग्राफी, चौथो तह, डार्करुम असिष्टेण्ट पदको दरखास्त रद्ध सम्बन्धी सूचना
2074/09/19 2016-05-22 09:38:07
पश्चिममाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय पोखरा  को बिज्ञापन नं 13025/073-74,(आन्तरिक) सि.अ.हे.व./हेल्थ असिष्टेण्ट वा सो सरह, पदको दरखास्त रद्द सम्वन्धी सूचना
२०७४/९/१२ 2016-05-22 09:38:07
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तहका पदहरुको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना
२०७४।०९।११ 2016-05-22 09:38:07
अन्तरवार्ता कार्यक्रम संशोधन सम्वन्धी सूचना
२०७४/९/११ 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोगको वि.नं. १६५४३/०७३–७४ (खुला) नेपाल स्वास्थ्य सेवा, मेडिसिन समूह, ट्रपिकल मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट पदको लिखित परीक्षामा सम्मिलित उम्मेदवारको दरखास्त फाराम र लिखित परीक्षा समेत रद्द गरिएको सूचना
२०७४।०८।२८ 2016-05-22 09:38:07
दरखास्त रद्ध गरिएको सूचना
२०७४/८/२६ 2016-05-22 09:38:07
Expression of Interest (EOI) for Selection of Consulting Firm for "Providing technical support for enrichment of Assessment Centre in the Public Service Commission of Nepal"
२०७४/८/१२ 2016-05-22 09:38:07
स्वास्थ्य सेवा, साताैं तह, फार्मेसी अधिकृत पदकोे आन्तरिक प्रतियोगितात्मकतर्फकाे शैक्षिक योग्यता सच्याइएको सूचना
२०७४/८/११ 2016-05-22 09:38:07
बाेलपत्र स्वीकृत गर्ने अाशयकाे सूचना
२०७४/८/८ 2016-05-22 09:38:07
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (EoI)
२०७४/८/६ 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोग, नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौंडाको वि.नं. ४०७–४१३/०७३–७४ गेमस्काउट पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा अनियमितता गर्ने उम्मेदवारहरुलाई कारबाही गरिएको सूचनाहरु
२०७४/८/६ 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोग, कर्णाली अञ्चल कार्यालय, जुम्लाको वि.नं. ८०१–८०४/०७३–७४ एवम् ८०५–८११/०७३–७४ गेमस्काउट र वनरक्षक पदको शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा अनियमितता गर्ने उम्मेदवारहरुलाई कारबाही गरिएको सूचनाहरु
२०७४/८/१ 2016-05-22 09:38:07
उम्मेदवारहरूले शैक्षिक याेग्यता लगायतका कागजातहरूकाे रूजू सम्बन्धी सूचना
२०७४/८/१ 2016-05-22 09:38:07
सच्याइएकाे सूचना
२०७४/७/२२ 2016-05-22 09:38:07
राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक/प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तहका पदको आ.प्र., खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना
२०७४/७/१९ 2016-05-22 09:38:07
EOI Document: Request for Expression of Interest for Support and Enhancement of PSRMS
२०७४/०७/१६ 2016-05-22 09:38:07
कार्यालय तथा अन्य मसलन्द सामान र उत्तरपुस्तिका छपाई सहित खरिद कार्यका लागि सिलवन्दी दरभाउपत्रद्वारा आह्वान सम्बन्धी सूचना
२०७४/७/१ 2016-05-22 09:38:07
नेपाल वन सेवाका श्रेणी विहीन (वनरक्षक र गेमस्काउट) पदहरुको लिखित परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना
२०७४/६/३१ 2016-05-22 09:38:07
निजामती सेवा पत्रिका २०७४ पाैष अंकको लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
2074/06/25 2016-05-22 09:38:07
दक्ष विज्ञमा नाम समावेशका लागि फाराम
२०७४/६/१० 2016-05-22 09:38:07
बाेलपत्र/शिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्वान सम्बन्धी सूचना
२०७४/६/४ 2016-05-22 09:38:07
अनियमितता गरेको उम्मेदवारलाई कारवाही सम्बन्धी सूचना
२०७४/५/२८ 2016-05-22 09:38:07
नेपाल वन सेवा, श्रेणीविहिन तर्फको वनरक्षक/गेमस्काउट पदको लागि आँखा परीक्षण एवं रंग पहिचानको कागजात पेशगर्नुपर्ने सम्बन्धी सूचना
२०७४/५/२८ 2016-05-22 09:38:07
नेपाल वन सेवा, हात्तिसार समूह, श्रेणीविहीन माहुत पदको प्रयोगात्मक परीक्षामा पेशगर्नुपर्ने कागजातहरु सम्बन्धी सूचना
२०७४/५/८ 2016-05-22 09:38:07
बाेलपत्र/शिलबन्दी दरभाउपत्र अाह्वान सम्बन्धी सूचना
२०७४/५/६ 2016-05-22 09:38:07
नेपाल बैंक लिमिटेडको वि.नं. ६–१०/०७३–७४, वरिष्ठ सहायक, सूचना प्रविधि, पाँचौ तहको पुनर्योग सम्बन्धी सूचना
२०७४/४/३२ 2016-05-22 09:38:07
लेख रचना उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा आयोग अन्तर्गत महाशाखा, शाखा, क्षेत्रीय निर्देशनालय तथा अञ्चल कार्यालयहरुलाई सूचना
२०७४/४/२७ 2016-05-22 09:38:07
स्वास्थ सेवा, मेडिसिन समूह, ट्रपिकल मेडिसिन उपसमूह, एघारौं तह तथा वन सेवा, हात्तीसार समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, दरोगा पद (खुला) को परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना
२०७४/४/२० 2016-05-22 09:38:07
माैजूदा सूची दर्ता गराउने सम्बन्धी सूचना
२०७४/४/१६ 2016-05-22 09:38:07
शिक्षा सेवा, पुरातत्व समूह, पुरातत्व उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, क्षेत्र सहायक पद (खुला/समावेशी) काे परीक्षा मिति कायम गरिएकाे सूचना
२०७४/४/१० 2016-05-22 09:38:07
लाेक सेवा अायाेग, केन्द्रीय कार्यालय अनामनगरकाे शीलबन्दी दरभाउपत्र अाह्वान सम्बन्धी सूचना
२०७४/३/२८ 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोगको दरखास्त फाराम भर्दा भएका त्रुटी सच्याउने सम्बन्धमा सूचना ।
२०७४/२/२८ 2016-05-22 09:38:07
विभिन्न सेवाका रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तहका विभिन्न पदहरुको परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना
२०७४/२/२४ 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगरको वि.नं. १६६७७–१६६७९/०७३–७४, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूह, नवौें तह, वरिष्ठ जन स्वास्थ्य अधिकृत पदको दरखास्त फारामका साथै लिखित परीक्षा समेत रद्द गरिएको सूचना
२०७४/२/२० 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोग, राप्ती अञ्चल कार्यालय, दाङ अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा, हे.ई. समूह, चौथो तह, अ.हे.व. पदमा उम्मेदवारको दरखास्त रद्द गरिएको सूचना
२०७४/२/१४ 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोग नारायणाी अञ्‍चल कार्यालय, हेटाैंडाको वि.नं. १२६४३/०७२–७३ (मधेसी) विविध सेवा, रा.प. अनंकित द्वितीय श्रेणी, सहायक कम्प्युटर अपरेटर पदमा उम्मेदवारकाे समावेशी समूह हटाइएकाे सूचना
२०७४/२/५ 2016-05-22 09:38:07
वन सेवा, हात्तीसार समूह, गजेटेड सुब्बा, रा.प. तृतीय श्रेणीको दरखास्त रद्द गरिएको सूचना
२०७४/२/५ 2016-05-22 09:38:07
विभिन्न सेवाका रा.प.तृतीय श्रेणी (प्राविधिक), रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तहका विभिन्न पदहरुको परीक्षा मिति संशोधन गरिएको सूचना
२०७४/२/५ 2016-05-22 09:38:07
रा.प.अनं. प्रथम श्रेणी प्राविधिक (नायब सुब्बा वा सो सरह), खुला तथा समावेशी विभिन्न पदहरुको परीक्षा कायम गरिएको सूचना
२०७४/१/११ 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोग¸राप्ती अञ्चल कार्यालय¸ दाङको वि.नं. १४८७५/०७२-०७३ (खुला), इञ्जि सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), अमिन पदको उम्मेदवारको स्थायी ठेगाना सच्याएको सम्बन्धी सूचना
२०७४/१/४ 2016-05-22 09:38:07
सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको वि.नं. ११०३९/०७२–७३ (मधेसी) नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, फरेष्टर पदको लागि अयोग्य उम्मेदवारको दरखास्त रद्द सम्बन्धी सूचना
२०७४/१/५ 2016-05-22 09:38:07
निजामती सेवा पत्रिका २०७४ असार अंकको लागि लेख/रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
२०७४/१/५ 2016-05-22 09:38:07
नेपाल वन सेवाका जनरल फरेष्ट्री र नेशनल पार्कस् एण्ड वाइल्ड लाइफ समूहका रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (प्राविधिक) खुला तथा समावेशी पदहरुको शैक्षिक योग्यता संशोधन गरिएको सूचना ।
२०७४/१/२ 2016-05-22 09:38:07
स्वास्थ्य सेवातर्फका पाँचौ तह (आ.प्र., खुला र समावेशी) तथा निजामतीतर्फका राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) पदहरु (खुला र समावेशी) को परीक्षा कार्यक्रम संशोधन गरिएको सूचना
२०७३/१२/२४ 2016-05-22 09:38:07
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवातर्फ पाचौं तहका पदहरुमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको रोल नम्बर कायम गरिएको सूचना ।
२०७३/१२/२ 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोग¸ कर्णाली अञ्चल कार्यालय¸ जुम्ला अन्तर्गतको राजपत्र अनङ्कित द्वितीय श्रेणी, खरिदार वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको संशोधित बढुवा सूचना
२०७३/११/१९ 2016-05-22 09:38:07
रा.प.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक) काे द्वितीय चरणकाे परीक्षा बारे थप जानकारी
२०७३/११/१८ 2016-05-22 09:38:07
Online Application २ घण्टा बन्द रहने सूचना
२०७३/११/१८ 2016-05-22 09:38:07
राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा सो सरह (अप्राविधिक) पदको परीक्षा केन्द्र सम्बन्धी सूचना
२०७३/११/११ 2016-05-22 09:38:07
पदपूर्तिको लागि रिक्त माग पद पठाउने सम्बन्धित निकायहरुका लागि अत्यन्त जरुरी सूचना
२०७३/११/०५ 2016-05-22 09:38:07
जनकपुर अञ्चल कार्यालय, जलेश्वरको विज्ञापन नं. १२२५८/०७२–७३, स्वास्थ्य सेवा, आयुर्वेद समूह, जनरल आयुर्वेद उपसमूह, चौथो तह, वैद्य पदको अन्तर्वार्ता मिति सच्याइएको सूचना
२०७३/११/०१ 2016-05-22 09:38:07
राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी, नायब सुब्बा वा साे सरह (प्राविधिक) एवं स्वास्थ्य सेवाका पाँचौं तहका पदहरुको परीक्षा केन्द्र स्पष्ट पारिएको सूचना
२०७३/१०/१८ 2016-05-22 09:38:07
रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक), नायव सुब्बा वा सो सरह पदको अनलाइन फर्म बुझाउने म्याद थप गरिएको सूचना
२०७३/१०/१४ 2016-05-22 09:38:07
नेपाल स्वास्थ्य सेवाको नवौं तहका पदहरुको सक्कल कागजात रुजू (Verification) गर्ने म्याद बढाइएको सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना
2073/10/13 2016-05-22 09:38:07
विद्यालय निरीक्षक पदको लिखित परीक्षा मिति सरेको सूचना
२०७३/१०/१२ 2016-05-22 09:38:07
उम्मेदवारहरूकाे दरखास्त फाराम रद्द गर्ने सम्बन्धी सूचना
२०७३/१०/०७ 2016-05-22 09:38:07
सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
२०७३/१०/५ 2016-05-22 09:38:07
नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूहको रा.प.तृतीय श्रेणी प्राविधिक (खुला तथा समावेशी) र स्वास्थ्य सेवाका सातौं र आठौं तहका पदमा दरखास्त दिने उम्मेदवारहरुको दरखास्त साथ दरखास्त फाराममा खुलाइएको विवरणको सक्कल कागजात रुजु (Verification) गराउने सम्बन्धी सूचना
२०७३/९/१८ 2016-05-22 09:38:07
लाेक सेवा अायाेग, मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरकाे बाेलपत्र दस्तुर संशाेधन सम्बन्धी सूचना
२०७३/०९/०६ 2016-05-22 09:38:07
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय निर्देशनालय, नयाँ बानेश्वरको बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना
२०७३/०९/०४ 2016-05-22 09:38:07
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको अध्यक्षको नियुक्ति सिफारिश समितिको दरखास्त आह्वान सम्बन्धी सूचना
2073/09/01 2016-05-22 09:38:07
अधिकृत क्याडेटको पुनरयोग सम्वन्धी सूचना
२०७३/८/२६ 2016-05-22 09:38:07
राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) तथा स्वास्थ्य सेवाका आठौं र सातौं तहको पदमा बढुवातर्फ दरखास्त दिने अन्तिम मिति स्पष्ट पारिएको सूचना
२०७३/०८/१० 2016-05-22 09:38:07
सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान सम्बन्धी सूचना
२०७३/८/३ 2016-05-22 09:38:07
परीक्षा भवनमा कायम भएका रोल नम्बर सच्याइएको सूचना
२०७३/८/३ 2016-05-22 09:38:07
अनलाइन दरखास्त फाराम भर्दा Upload गर्नुपर्ने कागजात सम्बन्धमा स्पष्ट पारिएको सूचना
२०७३/०७/१२ 2016-05-22 09:38:07
Online दरखास्त भर्ने अन्तिम मिति र परीक्षा दस्तुर सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको सूचना
२०७३/०७/११ 2016-05-22 09:38:07
निजामती सेवा पत्रिका २०७३ पौष अंकको लागि लेख रचना उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना
२०७३/०७/१० 2016-05-22 09:38:07
रा.प. प्रथम र द्वितीय श्रेणी (प्रा.) तथा स्वास्थ्य सेवाको एघारौं र नवौं तहका पदहरुको लिखित परीक्षाको समय संशोधन सम्बन्धी सूचना
2016/10/25 2016-05-22 09:38:07
REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST
२०७३/०७/०५ 2016-05-22 09:38:07
स्वास्थ्य सेवा, नवौं तहको अन्तर्वार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना
२०७३/०६/०५ 2016-05-22 09:38:07
नेपाल स्वास्थ्य सेवाका सबै समूह/सबै उपसमूहको एघारौं र नवौं तहको परीक्षा योजना (Examination Scheme) सम्बन्धी सूचना
२०७३/०७/०३ 2016-05-22 09:38:07
लोक सेवा आयोग अन्तर्गत निकायहरुका सूचना अधिकारीहरु र सम्पर्क नम्वरको विवरण
२०७३/०७/०१ 2016-05-22 09:38:07
अनुभव तथा विदाको विवरण आवश्यक पर्ने पदहरुका लागि मात्र (अनुभव तथा विदाको विवरण सम्वन्धी फाराम )
2073/07/01 2016-05-22 09:38:07
पासवर्ड रिसेट गर्ने फारम
२०७३/६/१९ 2016-05-22 09:38:07
सहसचिव वा सो सरह (अप्राविधिक) पदहरुको नयाँ पाठ्यक्रमहरु लागू भएको सूचना
२०७३/०६/१२ 2016-05-22 09:38:07
आयोगको नयाँ Website अद्यावधिक भईरहेकोे सूचना
2016-05-22 09:38:07
२०७३/४/१ - अायाेगकाे आ.व. २०७३/७४ को पदपूर्ति सम्बन्धी वार्षिक कार्यतालिका (निजामती सेवा र सुरक्षा निकायहरु तथा अन्य सरकारी सेवा/संगठित संस्थाहरु)
2016-05-22 09:38:07
२०७३/३/२९ - स्वास्थ्य सेवाका एघारौं र नवौं तहका पदको परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना
2016-05-22 09:38:07
२०७३/३/१५ - वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना
2016-05-22 09:38:07
२०७३/३/१ - स्वास्थ्य सेवाका एघारौं, नवौं तह र वन सेवा, हात्तिसार समूह, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणीका पदको परीक्षा मिति कायम गरिएको सूचना

अपडेट

सुचना

view more

बुलेटिन