लिखित नतिजा

मिती विवरण अन्तर्वार्ता सुरू अन्तर्वार्ता अन्त
२०८०।६।१ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९०१/०७८-७९ (खुला),आर्थिक योजना तथा तथ्याङ्क सेवा, तथ्याङ्क समूह, सुपरिवेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-09-18 14:18:14
२०८०।६।१ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं १३९०२-१३९०४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, सब इञ्जिनियर पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-09-18 14:21:43
२०८०।६।१ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं१३९०५/०७८-७९ (आ.ज.), इञ्जि. सेवा, मेकानिकल समूह, नि.उ.स. उपसमूह, सिनियर मेकानिक्स पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-09-18 14:24:00
२०८०।६।१ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं१३९०६/०७८-७९ (खुला), इञ्जि. सेवा, इलेक्ट्रिकल समूह, जनरल इलेक्ट्रिकल उपसमूह, इलेक्ट्रिसियन पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-09-18 14:25:44
२०८०।६।१ लोक सेवा आयोग, बुटवल कार्यालयको बिज्ञापन नं१३९०७-१३९०९/०७८-७९ (खुला/समावेशी), इञ्जि. सेवा, सर्भे समूह, सर्भेक्षक पदको लिखित नतिजा 0000-00-00 0000-00-00 2023-09-18 14:27:23

अपडेट

सुचना

बुलेटिन