लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर २५१६।०६८-६९ (महिला), २५१७।०६८-६९ (आ.ज.), २५१८।०६८-६९ (मधेशी) र २५२१।०६८-६९ (खुला), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.तृतीय श्रेणी, नापी अधिकृत पदमा मिति २०६९।०४।१२ र १४ मा नियुक्तिका लागि सिफारिश भएका उम्मेदवारहरुले प्राप्त गरेको कूल प्राप्ताङ्कको आधारमा रहेको एकमुष्ट योग्यताक्रमको सूची - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन