लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १७१८१/०७९-८० (आ.प्र.), विज्ञापन नम्बर १७१८२/०७९-८० (खुला), १७१८३/०७९-८० (महिला) र १७१८४/०७९-८० (अपांग), नेपाल इञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सिभिल समूह, हाइवे उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन