लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६७५/०७९-८० (खुला), १६६७६/०७९-८० (महिला) र १६६७७/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, सरकारी वकिल समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश एवं एकमुष्ट योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन