लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १६६६०-१६६६२/०८०-८१ (आ.प्र.), नेपाल न्याय सेवा, न्याय/कानून/सरकारी वकील समूह, वि.नं. १६७०४/०८०-८१ (आ.प्र.), नेपाल परराष्ट्र सेवा, वि.नं. १६६६४-१६६६६/०८०-८१ (आ.प्र.), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन/लेखा/राजश्व समूह र वि.नं. १६६६७/०८०-८१ (आ.प्र.), नेपाल लेखापरीक्षण सेवा, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिशसम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन