लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं. १७१९०।०७७-७८ (आ.ज.), नेपाल स्वास्थ्य सेवा, प्याथोलोजी समूह, जनरल प्याथोलोजी उपसमूह, एघारौं तह, प्रमुख कन्सल्टेण्ट प्याथोलोजिष्ट पदको सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन