लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०६९।०७८-७९ (दलित), नेपाल ईन्जि सेवा, मेकानिकल समूह, जनरल मेकानिकल उपसमूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), मेकानिक्स पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन