लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालय, कञ्‍चनपुरको वि.नं. १६३६०-१६३६४/०७८-७९ (खुला/समावेशी), नेपाल ईञ्जिनियरिङ्ग सेवा, सर्भे समूह, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी(प्रा.), अमिन पदको सिफारिस तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन