लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नम्बर १६६७३/०७९-८० (खुला) र १६६७४/०७९-८० (आ.ज.), नेपाल न्याय सेवा, कानून समूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी, उपसचिव वा सो सरह पदको उम्मेदवार सिफारिश सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन