लोक सेवा आयोग, इलाम कार्यालयको विज्ञापन नं. १०६६०-१०६६१/०७९-८० (खुला/समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक), सहायक कम्प्यूटर अपरेटर पदको उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन