लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. १२०३६-१२०४१/०७८-७९ (खुला तथा समावेशी), नेपाल विविध सेवा, रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी (प्राविधिक), कम्प्युटर अपरेटर पदको एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन