लोक सेवा आयोग, जलेश्वर कार्यालयको विज्ञापन नं. ११३०१-११३०६/०७८-७९(खुला तथा समावेशी), नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह, रा.प.अनंकित प्रथम श्रेणी (अप्राविधिक),नायब सुब्बा वा सो सरह पदको सिफारिश तथा एकमुष्ट योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन