आयोगको इलाम कार्यालयको स्थानीय तह अन्तर्गत विज्ञापन नम्बर १०६०६/०७५-७६ (खुला) र १०६०७/०७५-७६ (महिला), प्रशासन सेवा, प्रशासन/लेखा समूह, छैठौं तह, अधिकृत/आ.ले.प. अधिकृत पदको सिफारिश । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन