लोक सेवा आयोग, महेन्द्रनगर कार्यालयको विज्ञापन नं. १६३०५/२०७६-७७(आ.ज.)नेपाल प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन समूह रा.प.अनं.द्वितीय श्रेणी खरिदार पदमा वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्वन्धी सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन