लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयको विज्ञापन नं. १५७०८-१५७१३/०७७-७८ (खुला/समावेशी), संयुक्त तथा एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत संचालित रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन