लोक सेवा आयोग, सगरमाथा अञ्चल कार्यालय, दिक्तेलको विज्ञापन नं. ११०४२–११०४६ (खुला र समावेशी), नेपाल वन सेवा, ने.पा. एण्ड वा.ला. समूह रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी, सिनियर गेम स्काउट पदको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उमेद्वारहरुका लागि शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षण तथा अन्तरवार्ता कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन