लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालयको बिज्ञापन नं १४७५७/०७७-७८ (आ.प्र.), न्याय/न्याय, प्रशासन/सा.प्र.सेवा/समूह, राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी( अप्राविधिक) खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना। - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन