लोक सेवा आयोग सुर्खेत कार्यालयले सञ्‍चालन गर्ने लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६९९-१६७०५/०७९-८० (खुला/समावेशी), रा.प.तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको सुर्खेत र जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखि प्रथम चरणमा उत्तीर्ण भएका उम्मेदवारहरूको लागि द्बितीय चरणको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन