लोक सेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. १७२५४-१७२६०/२०७९-८० (खुला/समावेशी) इञ्जिनियर, इञ्जि, सिभिल (जनरल, हाइवे, स्यानिटरी, इरिगेशन, हाइड्रोपावर), वि.नं. १७२६१-१७२६४/२०७९-८० (खुला/समावेशी) इञ्जिनियर, इञ्जि, सिभिल, वि. एण्ड आ. र वि.नं. १७२६५-१७२६७/२०७९-८० (खुला/समावेशी) हाईड्रोलोजिष्ट, इञ्जि, सिभिल, हाईड्रोलोजी, रा.प. तृतीय श्रेणी (प्राविधिक) पदहरुका लागि सुर्खेत परीक्षा केन्द्र राखि अनलाइन दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन