लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16695-16701/076-77,शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथम चरणको परीक्षा केन्द्र धनकुटा राखी दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेद्वारहरुको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन