लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौकाे वि. नं. १६६८९-१६६९२/०७५-०७६ (खुला/समावेशी), नेपाल परराष्ट्र सेवा रा.प.तृतीय श्रेणी, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको प्रथमचरणको लिखित परीक्षा दिक्तेल परीक्षा केन्द्र राखी Online मार्फत दरखास्त फारम स्वीकृत भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारहरुको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन