लोक सेवा आयोग, धनकुटा कार्यालयको बिज्ञापन नं 10139-10145/077-78, इञ्जि.,मेकानिकल, नि.उ.स.उपसमूहको मेकानिक्स, अपरेटर, इलेक्ट्रिसियन पदको प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तर्वार्ता कार्यक्रम तोकिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन