लोक सेवा आयोग, काठमाडौं कार्यालयको वि.नं. ११९०८।०७८-७९(आ.प्र.), राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (अप्राविधिक), खरिदार वा सो सरह पदको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन