लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको बिज्ञापन नं 16674-16680/075-76, नेपाल न्याय सेवा, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको परीक्षा केन्द्र जलेश्वर राख्ने उम्मेद्वारहरुको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन