लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको विज्ञापन नं १६६९६-१६७०२/०७८-७९(खुला तथा समावेशी), रा.प.तृतीय (अप्राविधिक), शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको जलेश्वर केन्द्र राखी अनलाइनमार्फत आवेदन दिई दरखास्त फाराम स्वीकृत भएका तथा अन्य परीक्षा केन्द्रबाट परीक्षा केन्द्र परिवर्तन गरी जलेश्वर परीक्षा केन्द्र कायम भएका सम्पूर्ण उम्मेदवारको प्रथम चरणको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन