लोक सेवा आयोग, सुर्खेत कार्यालय, सुर्खेतको बिज्ञापन नं १४७५२-१४७५७/०७६-७७, विभिन्न सेवा समूह, नायव सुब्बा वा सो सरह पदको जुम्ला परीक्षा केन्द्र राखि Online बाट दरखास्त फारम स्वीकृत गराएका उमेदवारहरुको प्रथम चरणको लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र कायम गरिएको सूचना - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन