लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालयको वि. नं. १६६९९-१६७०५/०७९-८० (खुला तथा समावेशी), संयुक्त र एकीकृत परीक्षा प्रणाली अन्तर्गत रा.प. तृतीय श्रेणी (अप्राविधिक) विभिन्न सेवा, समूह, शाखा अधिकृत वा सो सरह पदको इलाम परीक्षा केन्द्रको प्रथम चरणको परीक्षा भवन प्रकाशन गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट


View more

ऐन नियम

बुलेटिन