लोक सेवा आयोग, पोखरा कार्यालय, पोखराको पूर्व प्रकाशित विज्ञापन अनुसार स्वास्थ्य सेवा तर्फका पाँचौं तहका विभिन्न समूह, उपसमूह र पदको पोखरा परीक्षा केन्द्र राखी Online दरखास्त स्वीकृत गराएका उम्मेदवारहरुको प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन कायम गरिएको सूचना । - Download PDF

अपडेट

ऐन नियम

बुलेटिन